Tài liệu Ch04_tinh gia cac doi tuong ke toan

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

12/26/2011 Chöông 4 Tính giaù caùc ñoái töôïng keá toaùn PGS.TS. MAI THỊ HOÀNG MINH 1 Noäi dung trình baøy n n n n n Tính giaù caùc ñoái töôïng keá toaùn Khái Kh ái ni niệệm, Các nguyên tắ tắc kế kế toán liên quan đế đến tính giá Phươ Ph ương ng pháp tính giá các đố đối tượ tượng ng kế kế toán theo phươ phương ng pháp kê khai thườ thường ng xuyên Ví dụ dụ minh hoạ hoạ 2 Tính giaù n n Khaùi nieäm: Tính giaù laø 1 phöông phaùp keá toaùn xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc ñoái töôïng keá toaùn theo nhöõng yeâu caàu vaø nguyeân taéc nhaát ñònh. Yeâu caàu: Xaùc ñònh chính xaùc caùc yeáu toá ñaàu vaøo vaø gía trò ñaàu ra n Cung caáp kòp thôøi thoâng tin phuïc vuï yeâu caàu quaûn lyù n 3 1 12/26/2011 Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưở ưởng ng đến vi việệc tính giá giá:: n - Các nguyên tắc : ho hoạ ạt động liên tục, giá gốc, th thậ ận tr trọ ọng,nh ng,nhấ ất quán quán,, khách quan.. quan n - Các nhân tố ảnh hưở ưởng ng:: mức giá chung thay đổi, yêu cầu qu quả ản lý nội bộ. n Tính giá một số đối tượ ượng ng ch chủ ủ yếu: n Tài sản cố định nh:: (TSCĐ) n Cần xác định giá tr trịị ban đầu hay nguyên giá giá.. Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà doanh nghi nghiệệp ph phảải bỏ ra để có TSCĐ tính đến th thờ ời đi điểểm đưa TS đó vào trạ trạng thái sẵn sàng sử dụng ng.. n Giá tr trịị còn lại = Nguyên giá – giá tr trịị đã hao mòn n @ Mua saém: NG= Giaù mua mua((giaù hoùa ñôn ñôn)) +CP tröôùc khi söû duïng vaø moät soá khoaûn khaùc coù lieân quan @ Töï xaây döïng: g: NG= Caùc CP thöïc teá boû ra ( Giaù trò quyeát toaùn ñöôïc duyeät) + Chi phí tröôùc khi söû dung @ Caáp phaùt: NG= Giaù trò ghi trong bieân baûn baøn giao cuûa ñôn vò caáp + chi phí tröôùc khi söû duïng 6 2 12/26/2011 TSCĐ NHẬN GÓP VỐN LIÊN DOANH HOẶC GÓP CỔ PHẦN NGUYÊN GIÁ = GIÁ DO HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ XÁC ĐỊNH + CHI PHÍ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TSCĐ VÔ HÌNH : NGUYÊN GIÁ = TOÀN BỘ CHI PHÍ THỰC TẾ BỎ RA ĐỂ MUA GÍA TRỊ CÒN LẠI = NGUYÊN GIÁ - GIÁ TRỊ HAO MÒN 7 HAØNG TOÀN KHO Khiù nhaäp kho kho:: Tröôøng hôïp mua ngoaøi : @ Nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, haøng hoùa Giaù nhaäp kho = {{Giaù Giaù mua (Giaù hoùa ñôn ñôn)) + Các lo loạ ại thu thuếế quy định + CP thu mua (vaän chuyeån, boác vaùc) – các khoả khoản gi giảảm tr trừ ừ} • Töï cheá bieán hoaëc thueâ ngoaøi gia coâng cheá bieán : Giaù thöïc teá nhaäp = giaù thöïc teá HTK xuaát cheá bieán hoaëc thueâ ngoaøi gia coâng cheá bieán + chí phí 8 • HAØNG TOÀN KHO Khiù nhaäp kho kho:: Tröôøng nhaän goùp voán lieân doanh hoaëc goùp voán coå phaàn : Giaù thöïc teá laø giaù ñöôïc caùc beân tham gia goùp voán, hoaëc ñaïi hoäi coå ñoâng hoaëc hoäi ñoàng quaûn trò thoáng nhaát ñònh giaù. Thaønh phaåm: Giaù nhaäp kho = Giaù thaønh SP 9 3 12/26/2011 Khi xuaát kho : Tính giaù xuaát kho cho doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai TX n Giaù xuaát kho: söû duïng 1 trong 4 phöông phaùp Thöïc teá ñích danh Ñôn giaù bình quaân FIFO LIFO 10 Tính giaù n Giaù xuaát kho: söû duïng 1 trong 4 phöông phaùp * PP Nhaäp tröôùc xuaát tröôùc (First InIn-First OutOut-FIFO): Giaù xuaát kho laø giaù laàn löôït cuûa caùc haøng nhaäp kho tröôùc tieân. 11 Nhaäp truôùc xuaát tröôùc- FIFO Ngaøy Ngaøy Nhaäp Aug. 1 10 @ Aug. 3 15 @ Aug. 1 Aug. 14 Aug. 3 $ Nhaä p 91 = Xuaát $ Xuaát 910 10 @ $$ 10691 == $$ 1,590 910 15 @ $ 106 = $ 1,590 10 @ $ 91 = 10 @ $ 106 = $ $ 910 $ 1,060 Toàn Toà n910 $$ 2,500 910 $$ 2,500 530 Ngaøy 14 thaùng 08, baùn 20 ñv, giaù $100/ñv Trò giaù haøng xuaát kho ngaøy 14 thaùng 8 laø: $1,970, Toàn kho 5 ñôn vò haøng trò giaù $530. Continue 12 4 12/26/2011 * PP Nhaäp sau xuaát tröôùc (Last In First OutOut-LIFO): Giaù xuaát kho laø giaù laàn löôït cuûa caùc haøng nhaäp kho sau cuøng. 13 Nhaäp sau xuaát tröôùc- LIFO Ngaøy Ngaøy Aug. 1 Aug.31 Aug. Aug. 14 Aug. 3 Nhaäp 10 @ $ Nhaä p 91 = Toàn Xuaát $ Xuaát 910 $ 910 910 $$ 2,500 1510 @@ $$ 10691 == $$ 1,590 910 15 @ $ 106 = $ 1,590 Toàn 15 @ $ 106 = $ 1,590 5 @ $ 91 = $ $ 2,500 455 $ 455 Ngaøy 14 thaùng 08, baùn 20 ñv, giaù $100/ñv Trò giaù haøng xuaát kho ngaøy 14 thaùng 8 laø: $2,045 Toàn kho 5 ñôn vò haøng trò giaù $455. Continue 14 Tính giaù n Giaù xuaát kho: söû duïng 1 trong 4 phöông phaùp * PP ñôn giaù bình quaân (Average cost) Giaù xuaát kho laø ñôn giaù bình quaân Trò giaù toàn ÑK + Trò giaù nhaäp trong kyø ÑGBQ=--------------------------------------------------ÑGBQ= --------------------------------------------------SL toàn ÑK + SL nhaäp trong kyø 15 5 12/26/2011 Ñôn giaù bình quaân-Average Cost Ngaøy Ngaøy Nhaäp Nhaäp 10 @ Aug. Aug.143 15 @ $ 106 = $ 1,590 Aug.31 Aug. $ 91 = $ Toàn Xuaát Aug. 1 Xuaát 910 $ Toàn $$ 910 1510 @@ $$ 10691 == $$ 1,590 20 @ $ 100 = $ 2,000 910 910 2,500 $ 2,500 $ 500 Ngaøy 14 thaùng 08, baùn 20 ñv, giaù $100/ñv Trò giaù haøng xuaát kho ngaøy 14 thaùng 8 laø: $2,000 Toàn kho 5 ñôn vò haøng trò giaù $500 $100 = $2,500 ÷ 25 16 * PP thöïc teá ñích danh (Specific Identification) Giaù xuaát kho laø giaù thöïc teá nhaäp kho cuûa töøng maët haøng cuï theå. 17 END OF CHAPTER 4 18 6
- Xem thêm -