Tài liệu Bài giảng internet marketing chương 3 - ths. trần trí dũng

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 189 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Chương 3 Môi trường vĩ mô internet 1 ThS. Trần Trí Dũng 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Các vấn đề  2 Các yếu tố môi trường vĩ mô internet ảnh hưởng tới chiến lược marketing trực tuyến của một tổ chức 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Figure 2.3 3 The Internet marketing environment 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 4 Figure 3.1 ‘Waves of change’ – different timescales for change in the environment 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tổng quan  5 SLEPT (Social, Legal, Economic, Political and Technological factors) 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Vấn đề pháp lý & đạo đức kinh doanh     6 Tại sao vấn đề pháp lý và đạo đức kinh doanh lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kinh doanh trực tuyến? 3 vấn đề quan trọng mà người tham gia TMĐT quan tâm? Vấn đề chính của đạo đức trong kinh doanh thể hiện ở những điểm nào? Vấn đề pháp lý tại Việt Nam và trên Thế giới? 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Vấn đề pháp lý & đạo đức kinh doanh (tt)  Vấn đề đạo đức liên quan đến: – – – – 7 Sự riêng tư (privacy): Thông tin nào DN được phép thu thập? Quyền sở hữu (property): Ai sở hữu? Quyền sở hữu có thể thay đổi như thế nào? Sử dụng thông tin (accessibility): Ai được phép truy xuất thông tin và với những điều kiện/ràng buộc nào? Sự chính xác (accuracy): Những thông tin này có chính xác không? 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Vấn đề pháp lý & đạo đức kinh doanh (tt) 8 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Pháp lý & đạo đức kinh doanh 9 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 10 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 11 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 12 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 13 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 14 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 15 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 16 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 17 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 18 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Vấn đề pháp lý & đạo đức kinh doanh (tt)  Các lọai thông tin: – – – 19 Thông tin liên hệ (Contact information): Tên, địa chỉ email, website, địa chỉ nhà. Profile: Chứa đựng các thông tin về đặc tính của khách hàng (customer’s charateristics), ví dụ: tuổi, giới tính, trình độ,… Hành vi: Lịch sử lướt web, mua hàng, click vào banner quảng cáo,… 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Vấn đề pháp lý & đạo đức kinh doanh (tt) 20 25 October 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
- Xem thêm -