Tài liệu Bài giảng internet marketing chương 2 - ths. trần trí dũng

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 197 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Chương 2 Môi trường vi mô internet 1 ThS. Trần Trí Dũng 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Các vấn đề   2 Các yếu tố môi trường internet ảnh hưởng tới chiến lược marketing trực tuyến của một tổ chức Đánh giá mức độ sử dụng internet của đối thủ cạnh tranh, khách hàng & trung gian 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Increase in traffic volume at Handbag.com in selected months when audited. Page impressions are pages served to visitors, visitor sessions are visits up to a maximum of 30 minutes and unique visitors is the number of individuals visiting the site in a given month Figure 2.1 Source: Compiled from ABC Electronic (ww.abce.org.uk) The IMRG retail index shows online sales volume in the UK relative to 100 in April 2000 Figure 2.2 Source: Interactive Media in Retail Group (www.imrg.org) Môi trường marketing internet Figure 2.3 The Internet marketing environment 5 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Môi trường vi mô và vĩ mô 6 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Mô hình 5 tác lực Bargaining powers of customers Power of suppliers The business Extent of rivalry between competitors 7 Threat of subsitutes Threat of new entrants 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 8 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Mô hình chuổi giá trị Figure 2.4 Value creation model 9 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Mô hình chuổi giá trị (tt) Two alternative models of the value chain: (a) traditional value chain model, (b) revised value chain model Figure 2.5 10 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Cấu trúc kênh Disintermediation of a consumer distribution channel showing: (a) the original situation, (b) disintermediation omitting the wholesaler, and (c) disintermediation omitting both wholesaler and retailer Figure 2.7 11 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Cấu trúc kênh (tt) From (a) original situation to (b) disintermediation or (c) reintermediation or countermediation Figure 2.9 12 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Cấu trúc kênh (tt)  Disintermediation –  Re-intermediation – 13 The removal of intermediaries such as distributors or brokers that formerly linked a company to its customers The creation of new intermediaries between customers and suppliers providing services such as supplier search and product evaluation. 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Cấu trúc kênh (tt)  14 Mối liện hệ giữa reintermediation và doanh nghiệp? 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Cấu trúc kênh (tt) Example of a channel chain map for consumers selecting an estate agents to sell their property 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Figure 2.10 15 Vai trò của công ty trong kinh doanh trực tuyến Different types of online trading location Figure 2.11 16 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Các mô hình kinh doanh và mô hình tạo doanh thu Figure 2.12 Alternative perspectives on business models Khách hàng  Hai câu hỏi quan trọng của người làm công tác marketing trực tuyến: – – 18 Số lượng khách hàng và khách hàng tiềm năng và qui mô/phạm vi mà khách hàng sẽ tạo ra doanh thu cho công ty Nhu cầu, đặc tính và hành vi mua của khách hàng 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Khách hàng (tt)  Các yếu tố tác động đến việc chấp nhận sử dụng internet: – – – – 19 Chi phí (cost of access) Value proposition Mức độ dễ sử dụng Vấn đề an toàn và bảo mật 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Đánh giá mức cầu của khách hàng  Các tiêu chí đánh giá mức cầu của khách hàng: – – – 20 Truy cập/sử dụng internet (hoặc các kênh thông tin số) Mức độ/tỷ lệ ảnh hưởng bởi các kênh marketing số Mức độ/tỷ lệ mua trực tuyến 26 March 2012 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
- Xem thêm -