Tài liệu Ứng dụng bảng tương tác sử dụng phần mềm activeinspire vào giảng dạy một số môn ở trường tiểu học

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36956 tài liệu

Mô tả:

S GIÁO D C & ÀO T O LONG AN PHÒNG GIÁO D C & ÀO T O C HÒA SÁNG KI N KINH NGHI M Tên tài: NG D NG B NG T NG TÁC S D NG PH N M M ACTIVEINSPIRE VÀO GI NG D Y M T S MÔN TR NG TI U H C H và tên: Tr nh Minh Khuê n v : Tr ng Ti u h c Châu V n Liêm N m h c: 2012 – 2013 GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -1- M cl c I. LÍ DO CH N 1/ TÀI tv n Trang 03 2/M c ích 3/L ch s tài tài 4/ Ph m vi Trang 03 Trang 03 tài Trang 04 II. N I DUNG BI N PHÁP 1/ Th c tr ng tài Trang 04 2/ N i dung c n gi i quy t Trang 04 3/ Bi n pháp th c hi n Trang 04 4/ K t qu chuy n bi n Trang 18 5/ Bài h c kinh nghi m Trang 19 III. K T LU N Trang 19 GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -2- I. LÍ DO CH N 1/ tv n TÀI : Ngày nay vi c gi ng d y b ng giáo trình i n t c trình chi u trên Powerpoint d n tr nên ph bi n. Tuy nhiên, vi c gi ng d y b ng slide gây cho h c sinh s th ng do thi u tính t ng tác gi a h c sinh và bài gi ng. Các tr ng h c hi n nay h u nh ã và ang s d ng máy chi u trong công tác gi ng d y, h i h p thay th cho vi c s d ng b ng thông th ng. Nh ng i m áng nói ây là vi c s d ng máy chi u, màn chi u v i vi c s d ng b ng và bút vi t v n di n ra song song. Vi c này làm cho vi c s d ng máy chi u t ng ch ng nh chuyên nghi p l i tr lên r m rà h n. Trong nh ng n m g n ây, mô hình d y h c t ng tác thông qua b ng t ng tác ngày càng c phát tri n, áp ng c nhu c u d y và h c, gi i quy t c nh ng khó kh n, r m rà trong vi c s d ng giáo trình i n t thông th ng nêu trên. V i mô hình t ng tác, giáo viên ch là ng i tr giúp và h ng d n. H c sinh ch! ng tham gia vào các bài h c, các em có th t i u khi n b ng i n t làm bài t"p th c hành, t ki m tra k t qu và kh n ng ngôn ng c!a mình ho c ch i các trò ch i t hi u qu cao nh t cho m#i bài h c. Tuy nhiên hi n nay b ng t ng tác v n ch a phát huy c h t hi u qu c!a nó. B i vi c ng d ng công ngh thông tin c!a giáo viên còn h n ch , s u t cho bài gi ng ch a cao. a ph n còn ch a quen v i nh ng ph n m m kèm theo b ng t ng tác, còn ng i tìm tòi nh ng hi u bi t v b ng t ng tác do l ng ki n th c khá nhi u. T nh ng lý do trên, thôi thúc tôi ch n tài: NG D NG B NG T NG TÁC S D NG PH N M M ACTIVEINSPIRE VÀO GI NG D Y M T S MÔN TR NG TI U H C, nh m tóm g n nh ng ki n th c c b n và c n thi t nh t trong vi c s d ng b ng t ng tác, mong mu$n góp m t ph n làm cho công ngh hi n i này ngày càng g n g%i và ph bi n h n, giúp m i giáo viên có th t mình so n, gi ng và th c hành trên b ng t ng tác. 2/ M c ích tài: - T ng ch t l ng gi ng d y b ng cách h# tr giáo viên trình bày nh ng thông tin t internet và các ngu&n khác m t cách hi u qu h n. - T o h ng thú cho giáo viên thay i ph ng pháp s ph m và s d ng công ngh thông tin nhi u h n, khuy n khích nâng cao chuyên môn. - Nâng cao h ng thú và ng l c c!a c ng i h c l n giáo viên thông qua các công c a ch c n ng và các ngu&n tin a d ng phong phú. - T o c h i t$t h n h c sinh tham gia và h p tác cùng nhau, phát tri n k' n ng xã h i và con ng i. 3/ L ch s c a tài: - Xu t phát t i u ki n hi n có c!a nhà tr ng, c t"p hu n v B ng t ng tác t i tr ng c%ng nh giao l u h c h(i kinh nghi m v i tr ng khác. - T th c t so n gi ng b ng ph n m m Activeinspire. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -3- 4/ Ph m vi tr tài: Áp d ng m t s$ k) n ng c b n trong vi c so n gi ng m t s$ môn h c ng ti u h c. II. N I DUNG VÀ BI N PHÁP 1/ Th c tr ng tài : Qua quá trình th c ti n gi ng d y s d ng b ng t ng tác tr ng, tôi nh"n th y còn khá ít giáo viên c ti p xúc và s d ng c b ng t ng tác gi ng d y, công tác a vào gi ng d y cho t t c các kh$i l p còn g p nhi u khó kh n do nh ng nguyên nhân sau ây: i v i giáo viên: Vi c s d ng b ng t ng tác còn khá m i m*, ch a n+m c h t các tính n ng c!a b ng c%ng nh cách s d ng các ph n m m i kèm so n th o và gi ng d y. i v i h c sinh: Ch a c h c thông qua b ng t ng tác nhi u, m t vài l p c h c, các em thao tác còn lúng túng, ch a quen v i vi c t ng tác vào chính bài h c c!a mình. 2/ N i dung c n gi i quy t: - Giáo viên c n c t"p hu n nhi u h n v cách s d ng b ng, c n có m t h ng d n c th , rõ ràng $i v i t ng ph n m m i kèm v i b ng, và c bi t tôi nh"n th y ph n m m Activeinspire là ph n m m h# tr t$t vi c t ng tác gi a th y và trò trong quá trình d y h c, c%ng nh giúp giáo viên d dàng thi t k các ý t ng s ph m ph c v t$t cho bài gi ng. a ra m t bài h ng d n t ng $i d hi u và n gi n, giúp m i giáo viên có th d dàng ti p c"n và làm quen v i vi c so n gi ng b ng b ng t ng tác. 3/ Bi n pháp th c hi n: A. Gi i thi u t ng quát: * H th ng b ng t ng tác: - M t h th$ng b ng t ng tác t$i thi u g&m: b ng t ng tác, máy chi u chuyên d ng, bút t t ng tác ( $i v i b ng không cho phép c m ng b ng tay), ph n m m so n th o ( ây tôi s d ng ph n m m Activeinspire) + B ng t ng tác: có ch c n ng gi$ng nh màn hình c m ng, t o ra môi tr ng h c t"p o tr c quan, sinh ng, giúp giáo viên, h c sinh có th t ng tác tr c ti p vào giáo án i n t + Máy chi u chuyên d ng: dùng chi u g n và chi u chính xác vào b ng, không b bi n d ng hình nh, giúp vi c t ng tác d dàng h n. + Bút t t ng tác: v a có ch c n ng nh bút vi t b ng, v a ho t ng nh chu t máy tính. + Ph n m m so n th o: là ph n m m thích h p cho vi c so n th o s d ng các thao tác t ng tác tr c ti p vào bài gi ng, giúp bài gi ng sinh ng và có th sáng t o cho h c sinh thêm h ng thú và h c t"p t k t qu cao. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -4- * Ph n m m Activeinspire: - ActivInspire là phiên b n m i nh t tích h p 2 ph n m m ActivStudio và ActivPrimary tr c ây. ây là ph n m m so n bài gi ng n m trong h th$ng D y và h c t ng tác (Digital Interative Classroom) c!a t"p oàn Giáo d c qu$c t Promethean (V ng qu$c Anh). H th$ng này bao g&m: ActivBoard - b ng t t ng tác; ActivPen - bút t t ng tác, v a có tính n ng nh bút vi t b ng, v a ho t ng nh con 1 con chu t máy tính; ActivSlate - có tính n ng nh b ng con c!a HS và có th t ng tác v i b ng ActivBoard b t c n i nào trong l p; ActivVote– h th$ng ph n h&i tr+c nghi m c!a HS (gi$ng trò ch i truy n hình u tr ng 100)… t o thành 1 h th$ng k t n$i h# tr t$t vi c d y h c t ng tác gi a h c sinh và giáo viên. - Giao di n ph n m m g&m: 1/ H p công c chính 2/ Trình duy t 3 / Thanh Menu 4 / Tên Flipchart 5 / Chi ti t các kích c, 6 / Trang Flipchart 7 / Thùng rác Flipchart * u i!m n i b"t c#a h th ng gi ng d$y t ng tác: - ây là công ngh chuyên dùng cho ph c v d y và h c, hàm l ng công ngh c ng d ng n 99% vào công tác gi ng d y và ánh giá hi u qu d y và h c giúp ti t ki m t$i a hi u qu u t vào con ng i và v"t ch t. - V i trình c b n công ngh thông tin, giáo viên có th v"n d ng và khai thác hi u qu vào công tác chuyên môn. - Công ngh i n t tr ng cho phép xem b ng nh m t màn hình c m ng GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -5- toàn di n v i chính xác t ng tác tuy t $i. - Cung c p b công c gi ng d y t ng tác và phong phú, c bi t là các hi u ng t ng tác t o hi u qu truy n t và ti p thu ki n th c hi u qu . - H th$ng th vi n hoàn h o, thông minh và cho phép t c"p nh"t, b sung. B. H ng d%n s& d ng c b n: 1. H p công c chính: - Trong ó c n chú ý m t s công c th ng c s d ng nh t sau: Nút lùi và t i gi a các trang, còn có tác d ng t o trang m i i màu bút/màu n n và nét bút Chuy n bút thành chu t, ch n các $i t ng Bút vi t tay và bút d quang T-y xóa và h p màu Ch n v. $i t ng hình h c Chèn link phim/ nh c ho c hình nh và vi t ch Nút hoàn tác và làm l i GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -6- - Thao tác c b n th ng dùng khi so n 1 bài gi ng: + Thêm trang m i: b m nút t i. + Ch vi t tay ho c v.: ch n bút => ch n màu bút => ch n nét bút + V. các $i t ng hình h c: ch n nút h c => ch n màu và ch n hình d ng c n v.: + màu trang ho c các $i t s. hi n ra thanh công c hình ng hình h c: ch n h p màu => ch n màu + Vi t ch : ch n công c vi t ch , thanh công c vi t ch hi n ra giúp ta có th thay i màu ch , c, ch và v trí ch tùy ý: r&i ch n + Chèn hình nh, nh c, phim: ch n nút chèn ph ng ti n hình nh, nh c ho c phim c n chèn. L u ý: ch có hình nh hi n ra trên trang trình chi u, phim và nh c ch hi n link click vào và m b ng 1 ch ng trình khác. 2. Thanh trình duy t: 1 2 3 4 5 6 7 Chú thích: 1. Trình duy t trang. 2. Trình duy t tài nguyên. 3. Trình duy t $i t ng. 4. Trình duy t ghi chú. 5. Trình duy t thu c tính. 6. Trình duy t thao tác. 7. Trình duy t bình ch n. Có th s d ng trình duy t t o m t s$ hi u ng hay cho bài gi ng thêm sinh ng, h p d n (gi i thi u ph n bên d i) 3. S d ng tài nguyên: Trình duy t tài nguyên n m trên thanh trình duy t giúp nhanh chóng xem, nh h ng và s d ng các tài nguyên c cung c p cùng ActivInspire làm bài gi ng thêm h p d n. Th vi n Tài nguyên có r t nhi u trò ch i và các ho t ng, chú gi i, ánh giá, hình n n, các b n & khái ni m, hình nh, hình d ng, âm thanh và nh ng h ng m c khác … GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -7- + Ch n nút Resource Browser – Trình duy t tài nguyên (b + Ch n vào các d u + bung các m c nh( ra. (b c 2) c 1) + Ch n tài nguyên c n và kéo th vào trang chính. - Thêm tài nguyên cá nhân s d ng: Có th d dàng m r ng th vi n c!a mình b ng các tài nguyên c!a chính mình và c!a ng i khác. + B c 1: Ch n m c Tài nguyên dùng chung => T o th m c m i GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -8- +B c 2: t tên cho th m c m i r&i b m OK + B c 3: B m ch n th m c v a t o, kéo th các tài nguyên c n thêm vào khung bên d i. C. ng d ng vào gi ng d$y m't s môn h c c b n: 1. Hi u ng n – Hi n: - ây là môt trong nh ng hi u ng hay và c n có cho bài gi ng thêm sinh ng, h p d n h n. Có th ng d ng vào t t c các bài gi ng c!a t t c các môn h c. - Hi u ng /n – Hi n có th c dùng gi i thi u t a bài m i, làm xu t hi n các k t qu c!a phép tính, làm xu t hi n 1 hình nh minh h a cho m t n i dung c th trong bài gi ng, làm xu t hi n n i dung khi click vào tiêu ... Cái hay c!a hi u ng này v t tr i h n h0n hi u ng xu t hi n trong Powerpoint là có th cho xu t hi n không theo th t t tr c, GV có th linh ng trong bài gi ng c!a mình, vì m#i $i t ng c gán v i m t $i t ng riêng bi t, có th t o nhi u $i t ng -n/hi n trong cùng 1 trang, nên vi c cho hi n tr c hay sau hoàn toàn do GV l a ch n ngay trong quá trình gi ng d y. - Mô t hi u ng: khi ta click vào m t $i t ng nào ó thì m t $i t ng khác s. -n i ho c hi n ra. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm -9- - Các b c th(c hi n: + B c 1: t o $i t ng c n click (1) và $i t ng c n )n/hi n (2), ngh1a là khi ta click chu t vào $i t ng th (1) thì $i t ng (2) s. xu t hi n, click l n n a thì $i t ng (2) s. -n i. VD: Ch n công c vi t ch vi t 2 dòng l nh riêng bi t nh sau: + B c 2: chuy n con tr( sang thành chu t (ch n bi u t công c chính) r&i nháy ch n $i t ng c n click (1) ng h p - T i thanh trình duy t, ch n Action Browser (Trình duy t thao tác) => b m m%i tên s xu$ng và ch n Object Actions. - Kéo xu$ng tìm dòng Hidden GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 10 - - Sau khi ch n Hidden, bên d i s. xu t hi n 1 khung Action Properties , s. hi n ra 1 b ng nh(, ch n vào $i t ch n vào nút n OK - Cu$i cùng n vào Apply Changes l u l i. ng c n )n hi n (2) r&i Nhìn 2 1 4 Ch n 3 - Chú ý: N u mu$n $i t ng c n -n/hi n -n i ta c%ng có th click chu t ph i lên $i t ng ó sau ó ánh d u vào m c “Hidden” và l u l i. Cho -n tr c khi vào trình chi u bài d y. * Ví d : Môn Tin h c l p 3, gi i thi u bài T"p tô màu. + gi i thi u bài này, ta có th cho HS xem các hình v. ã c tô màu b i HS các n m tr c ho c s u t m. + xu t hi n hình nh cho HS xem, ta có th th c hi n nh sau: - T o các $i t ng: chèn s2n hình c n xu t hi n (ch n 4 hình : H1, H2, H3, H4) 4 góc, t o 1 nút b+t u trình chi u hình (nút A), và T a bài m i. - B1: B+t u t nút A, ch n nút A làm $i t ng Click, và ch n H1 làm $i t ng -n/hi n. - B2: ch n H1 làm $i t ng Click và ch n H2 làm $i t ng -n/hi n. - B3: ch n H2 làm $i t ng Click và ch n H3 làm $i t ng -n/hi n. - B4: ch n H3 làm $i t ng Click và ch n H4 làm $i t ng -n/hi n. - B5: ch n H4 làm $i t ng Click và ch n T a bài m i làm $i t ng -n/hi n. Nh v"y ta có th làm hình xu t hi n n$i ti p nhau và cu$i cùng là gi i thi u t a bài m i, nh v"y s. làm cho ph n gi i thi u bài tr c quan h n, giúp HS chú ý h n. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 11 - 2. Hi u ng Ch a (Container): - N m trong trình duy t thu c tính , t o ra các ho t trên thanh trình duy t ng. Trong ó, các $i t ng này ch a c nh ng $i t ng khác. - Có th ng d ng vào t t c các môn h c t t c các kh$i l p trong ph n trò ch i nhìn nhanh nh lâu, nh"n bi t hình d ng…, hay ch n áp án úng trong ph n ki m tra bài c%… - Mô t hi u ng: Bao g&m $i t ng ch*a (1) và các $i t +ng +c ch*a (2). $i t ng ch a ph i l n h n $i t ng c ch a. Khi HS ch n úng các $i t ng c ch a (2) thì s. n m yên trong $i t ng ch a (1), ng c l i các $i t ng sai s. t ng quay v v trí c%. - Các b c th(c hi n: + B c 1: t o $i t ng ch*a (1) và $i t ng +c ch*a (2) + B c 2: chuy n con tr( sang thành chu t => ch n $i t ng ch*a (1) => ch n trình duy t thu c tính => ch n Container (có th b m d u tr tr c các m c khác -n i giúp d tìm Container) r&i b m d u + s m c Container ra. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 12 - Ch n Container r&i b m d u + s ra +B c 3: ch n nh h ng d n sau + Can Contain: ch n Keywords (T khoá) + Contain Object: tr$ng + Contain Words: nh"p t khoá (càng ng+n càng t$t, ko b( d u, và ph i nh t khoá này) + Contain Rule: ch n Completely Contained (Ch a hoàn toàn). + Reward Sound: Ch n True n u mu$n có âm thanh phát ra khi kéo chính xác $i t ng c ch a vào $i t ng ch a. (ti ng v# tay tán th ng…) + Reward Sound Location: nh p chu t vào bi u t ng và ch n file âm thanh tu3 ý. + Return if not Contained: ch n False. + B c 4: Ch n t t c các $i t ng b ch a (gi phím Ctrl và ch n h t các $i t ng nh( dù c ch a hay không c ch a). Ch n Container => t i m c Return if not Contained ch n True. Ch ch n m c này GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 13 - + B c 5: Ch n t ng $i t ng c ch a (ch ch n sao 5 cánh), ch n Identification (nh"n d ng) => t i m c Keywords nh"p t khoá ã nh"p B c 3. - Bây gi , khi ta kéo các hình ngôi sao 5 cánh vào $i t ng ch a (1), thì các ngôi sao s. n m yên trong ó và có âm thanh tán th ng vang lên. Còn khi kéo các hình không ph i ngôi sao 5 cánh, thì hình ó s. quay tr v v trí c%, và không có âm thanh vang lên. * Ví d : môn a lý l p 4, bài Ho$t 'ng s n xu,t c#a ng -i dân . /ng b0ng Nam b'. Ph n bài m i, gi i thi u &ng b ng Nam b là v a trái cây l n nh t c n c, có th thi t k trò ch i “Ai tinh m+t th ” - Cho HS xem 1 o n Video v các lo i trái cây c!a &ng b ng Nam b và yêu c u HS ch n úng các lo i trái cây cho vào gi( trái cây. - Trò ch i có th chia 2 i, xem i nào ch n nhanh h n ho c nhi u h n trong kho ng th i gian quy nh. Khi HS ch n úng các lo i trái cây c!a &ng b ng Nam b , thì s. có âm thanh v# tay vang lên và c1 i m th ng, còn khi ch n sai, trái cây ó s. quay v v trí c% và b tr 1 i m. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 14 - 3. Màn che: - Là hi u ng mà GV có th cho HS xem các $i t ng c -n sau b c màn qua 1 c a s nh( hình tròng ho c vuông, làm cho các em chú ý và thích thú mu$n khám phá còn gì sau t m màn. - Có th dùng màn che gi i thi u bài h c, ho c gi i thi u 1 chu trình nào ó nh vòng i c!a ch, mu#i... giúp nh n m nh tr ng tâm, gi$ng nh r i èn pin sáng vào 1 i m mà GV mu$n HS chú ý n. - Các b c th(c hi n: + T o 1 trang g&m các hình nh và chú thích y !, bày trí theo 1 b$ c c nh s2n. + Vào Tools => Spotlight và ch n 1 ki u thích h p + Khi thao tác, GV kéo màn qua l i, lên xu$ng sao cho HS có th th y nh ng gì GV mu$n trình bày. * Ví d : Khoa h c l p 5, bài S( sinh s n và nuôi con c#a chim. Khi gi i thi u v s phát tri n phôi thai c!a chim trong qu tr ng, GV có th cho hình 4 giai o n trong cùng 1 trang và che màn l i, di chuy n t giai o n 1 sáng giai o n 2,3,4 HS quan sát và th y rõ c s khác nhau gi a các giai o n. Sau cùng GV k t thúc màn che, HS quan sát c c 4 giai o n và rút ra k t lu"n. Ch a che ã che k t thúc màn che (màn che bi n m t), ta b m ch n ô vuông màn che và ch n Close. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm góc - 15 - 4. T o liên k t: - C%ng gi$ng nh các bài trình chi u b ng pp, vi c t o liên k t c%ng r t c n thi t trong Activeinspire, h# tr +c l c cho GV khi mu$n t o liên k t n m t o n phim, flash, âm thanh, hình nh, ph n m m, th"m chí là 1 trang web... trong lúc trình bày bài gi ng, giúp các thao tác c th c hi n d dàng h n. - Mô t : khi b m vào dòng ch a liên k t, thì phim, hình nh, âm thanh, ph n m m... s. hi n lên trong 1 c a s nh(, $i v i phim, hình thì t i c a s ó có 1 nút ch p nhanh, giúp ta cho thêm hình ch p vào ngay t i trang ang gi ng. - Các b c th(c hi n: + B c 1: t o 1 $i t ng c n click (th ng là ch , c%ng có th là hình nh…) + B c 2: chuy n con tr( sang thành chu t, r&i ch n $i t ng c n click. Xung quanh $i t ng s. có 1 khung bao quanh và các nút ch n, ch n vào nút Thu c tính => Insert link to file. - S. xu t hi n 1 h p tho i cho ta ch n các $i t 1 ng c n liên k t => Open. Ch n 2 GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 16 - - Sau khi nh n Open, 1 h p tho i s. xu t hi n, ta ch n nh trong hình: Ch n + ánh d u vào m c “Store file in flipchart” có th mang bài gi ng sang 1 máy tính khác mà không m t liên k t t i o n phim. + B m OK hoàn t t. - Lúc này, khi ta nháy chu t vào liên k t v a t o, thì o n video s. c m lên trong 1 c a s nh(, t i ây ta có th ch p nhanh hình trong o n video và t ng chèn vào trang trình chi u. Nút ch p nhanh và hình GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm c ch p - 17 - * Ví d : chèn phim t li u v các loài nhiên & xã h i, môn Khoa h c môn L ch s ng v"t, th c v"t trong môn T các kh$i l p, chèn phim t li u l ch s trong kh$i 4,5…, chèn flash - &ng h& m ng c khi ch i trò ch i có tính gi … hay chèn 1 slide show hình trình chi u nh minh h a cho bài h c c t o b i các ph n m m t o slideshow hay b ng Powerpoint … chèn link m các ph n m m trò ch i, Paint hay Word th c hành trong môn Tin h c… ánh giá k1t qu : T nh"n th c c!a b n thân trên c s th c ti n ch n tài và các bi n pháp tri n khai tài, tuy m i c ti p c"n công ngh t ng tác c%ng nh ch a c tri n khai r ng, nh ng qua vi c th c d y m t s$ môn h c t i tr ng thông qua các chuyên tr ng, chuyên t … tôi th y ã t c m t s$ k t qu c th nh sau: - H c sinh c h c t"p v i m t ph ng pháp m i, tr c quan, c ti p c"n v i bài h c m t cách sinh ng, thúc -y s thích thú c%ng nh say mê h c t"p các em. - Luy n t"p cho h c sinh nh ng k' n ng xã h i, các em cùng tham gia, h p tác v i nhau theo nhóm, t ng kh n ng t duy nhanh g+n v i hành ng khi các em c tr c ti p ti p xúc v i bài h c thông qua h th$ng t ng tác thú v . - T o h ng thú cho giáo viên thay i ph ng pháp s ph m và ng d ng công ngh thông tin nhi u h n, khuy n khích nâng cao chuyên môn. Không ch làm cho ng i d y mà c ng i h c có ng l c và thích thú d y - h c thông qua các công c a ch c n ng và các ngu&n thông tin phong phú, a d ng. - T o không khí sôi n i, ni m say mê h ng thú cho h c sinh b ng các trò ch i, các hi u ng hay, nh ng hi u ng b t ng khi các em th c hi n thao tác không ch gây h ng thú mà còn giúp các em kh+c sâu, ghi nh , vì chính các em là ng i tr c ti p t ng tác vào bài h c, c th c hành tr c quan ngay t i l p h c. - Vi c ti p c"n công ngh m i không còn quá xa l và khó kh n mà d n tr thành công c h u hi u trong công tác gi ng d y. 4/ K t qu chuy n bi n: tr Sau m t n m h c tri n khai thông qua các chuyên t , chuyên ng, ã có m t s$ k t qu t c trong n m h c 2012-2013 nh sau: K1t qu : S GV bi1t so$n gi ng S ti1t d$y s& d ng Th-i gian trên b ng t ng tác b ng t ng tác 6 3 H c k2 I H c k2 II 18 8 Tuy con s$ t c ch a cao, vì ây là ph ng pháp khá m i và ch m t s$ ít giáo viên c t"p hu n ti p c"n công ngh . Nh ng v i xu h ng hi n i GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 18 - hoá nh hi n nay, c%ng nh nhà tr ng ang ti p t c tri n khai các bu i t"p hu n h ng d n n toàn th giáo viên, thì vi c ng d ng vào các ti t d y s. không còn khó kh n. V i giáo viên, k t qu mà b ng t ng s d ng ph n m m Activeinspire mang l i r t cao, không ch ti t ki m th i gian, công s c khi ph i s u t m nh ng hình nh, t li u gi ng d y mà còn không ph i s d ng các công c r m rà nh th c k*, ph n… V i h c sinh, các em r t thích khi c h c trên h th$ng b ng t ng tác. B i vì nó r t sinh ng, giúp các em n+m bài nhanh h n, d hi u h n, l i c tr c ti p s d ng bút i n t làm bài t"p, nên r t h p d n. 5/ Bài h c kinh nghi m: V i k t qu t c trên, b n thân tôi rút ra bài h c sau: - Ng i GV là ng i ph i n+m rõ cách s d ng b ng t ng tác c%ng nh ph n m m Activeinspire. Là m t ph ng pháp giáo d c m i, ng d ng công ngh thông tin hi n i, òi h(i ng i giáo viên ph i t h c, t rèn luy n nâng cao k' n ng, trình và chuyên môn c!a b n thân. - Vi c t"p hu n tri n khai h ng d n s d ng b ng t ng tác r t c n n k ho ch ch o c th và xuyên su$t t phía BGH, nh m giúp , giáo viên t ng b c m t ti p c"n công ngh m i và c th c hành trên chính ch ng trình c t"p hu n. - Các bu i chuyên t , chuyên tr ng r t quan tr ng trong vi c b&i d ,ng thêm các ki n th c phong phú cho m i giáo viên c%ng nh h c sinh, trao i nh ng hi u bi t mà m#i giáo viên h c c, nh m trao i kinh nghi m so n gi ng hay và sáng t o cùng nhau. - Vi c tri n khai n h c sinh thông qua m t bài d y c th r t quan tr ng, vì không ch giáo viên mà c h c sinh c%ng r t c n ti p c"n làm quen d n v i nh ng thao tác trên h th$ng b ng t ng tác, ph i ti p c"n t d n khó, hi u c các quy tác thao tác t ng tác thì m i mang l i hi u qu trong d y và h c. - Sau m#i ti t d y, các ý ki n óng góp c%ng nh nh ng th+c m+c c n c l u l i, gi i bày c%ng nh phát huy sáng ki n ngay sau ti t d y ho c trong nh ng chuyên sau. III. K T LU N Vi c ng d ng b ng t ng tác s d ng ph n m m Activeinspire trong công tác gi ng d y hi n nay th"t s mang l i m t k t qu tích c c và thi t th c. Nhi m v và m c tiêu ào t o con ng i cho ngày hôm nay và cho mai sau là làm ch! tri th c khoa h c và công ngh hi n i, có t duy sáng t o và th c hành gi(i. Mu$n th c hi n c yêu c u này òi h(i ng i giáo viên nói riêng và tr ng ti u h c nói chung ph i chú tr ng c bi t trong công tác ch o, t"p hu n trong các chuyên t , chuyên tr ng. hoàn thành nhi m v này, m#i ng i giáo viên ph i tâm huy t v i ngh . Luôn h c h(i, tìm tòi và có bi n pháp c th trong quá trình gi ng d y. GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 19 - V"n d ng các ph ng pháp d y h c t ng tác không ch giúp các em h c sinh h ng thú h c t"p, say mê tìm tòi, tinh th n làm vi c nhóm cao, mà còn cung c p cho các em các ki n th c xã h i, phong cách h c t"p, k) n ng th c hành n ng ng và có sáng t o. Trên ây là m t vài kinh nghi m c b n nh t v vi c s d ng ph n m m Activeinspire ng d ng trên b ng t ng tác d y và h c. Tôi hy v ng v i k t qu t c trên s. góp ph n nh( bé giúp cho vi c s d ng b ng t ng tác c%ng nh s d ng ph n m m Activeinspire c ph bi n r ng rãi, không còn quá xa l và khó s d ng, m i giáo viên và h c sinh u c ti p c"n và s d ng hi u qu công c hi n i, thông minh này. Sáng ki n kinh nghi m này c hoàn thành, tôi xin c m n s giúp , nhi t tình, t o i u ki n thu"n l i c!a Ban giám hi u, và các giáo viên c!a tr ng, ã giúp tôi có i u ki n c t"p hu n, nghiên c u, h c h(i không ch trong ph m vi nhà tr ng mà còn các tr ng khác, t nh khác. H u Ngh a, ngày 07 tháng 5 n m 2013 Ng -i th(c hi n Tr nh Minh Khuê GV: Tr nh Minh Khuê - Tr ng TH Châu V n Liêm - 20 -
- Xem thêm -