Tài liệu Trịnh thị lâm. hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 1 thanh hóa[conflict]

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ GV HƯỚNG DẪN: TH.S VÕ THỊ MINH SV THỰC HIỆN : TRỊNH THỊ LÂM MSSV : 11018353 LỚP : CDKT13BTH THANH HÓA, THÁNG 06 NĂM 2014 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bài chuyên đề tốt nghiệp do chính em thực hiện, số liệu được thu thập được ở Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá là hoàn toàn trung thực và có sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty. Ngày 15 tháng 06. năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN Trinh Thị Lâm SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực hiện, để bài chuyên đề tốt nghiệp của em có thể hoàn thành, bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ, sự đóng góp ý kiến rất nhiều thầy cô và các anh chị trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM. Đặc biệt là cô giáo Võ Thị Minh đã hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú trong các phòng ban của Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá . Đặc biệt là phòng kế toán đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bài chuyên đề tốt nghiệp này do sự hiểu biết và kiến thức của em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi một vài sai sót. Mong quý thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin kính chúc các quý thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe, học tập tốt và đạt nhiều thành công trong công việc. Ngày 15 tháng 06 năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN Trịnh Thị Lâm SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày …. Tháng ….. năm 2014 GIẢNG VIÊN SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tài khoản tạm ứng – TK141....................................10 Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán khoản phải thu khách hàng......................................12 Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán khoản phải thu khác................................................14 Sơ đồ 1.4. Sơ đồ khoản vay ngắn hạn.................................................................16 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán nợ dài hạn đến hạn trả.............................................17 Sơ đồ 1.6. Sơ dồ hạch toán tài khoản vay dài hạn...............................................18 Sơ đồ 1.7. Sơ đồ khoản phải trả người bán.........................................................20 Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán khoản phải nộp nhà nước........................................22 Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán khoản phải trả người lao động.................................24 Sơ đồ 1. 10. Sơ đồ hạch toán khoản phải trả khác..............................................25 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình sản xuất....................................................................30 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty........................................33 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán.........................................................................35 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty...........................................37 SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TỪ VIẾT TẮT DN TNHH VÁ 01 TSCĐ XDCB SXKD BCĐKT GTGT TK CN CNV BHXH BHYT BHTN DIỄN GIẢI Doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Chuẩn mực kế toán chung Tài sản cố định Xây dựng cơ bản Sản xuất kinh doanh Giá trị gia tăng Tài khoản Công nhân Công nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm tai nạn SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2 3. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................2 3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp..............................................................2 3.2 Hệ thống phương pháp kế toán.......................................................................2 3.3 Phương pháp so sánh......................................................................................3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................3 5. Kết cấu của chuyên đề.......................................................................................3 CHƯƠNG 1...........................................................................................................4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP..................................................................................4 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ. .4 1.1.1. Khái niệm, phân loại nợ phải thu...............................................................4 1.1.1.1. Khái niệm nợ phải thu..............................................................................4 1.1.1.2 Phân loại nợ phải thu.................................................................................4 1.1.2. Khái niệm, phân loại nợ phải trả.................................................................4 1.1.2.1 Khái niệm nợ phải trả................................................................................4 1.1.2.2. Phân loại nợ phải trả.................................................................................5 1.1.3. Nội dung và nguyên tắc kế toán công nợ trong doanh nghiệp....................5 1.1.3.1. Nội dung kế toán công nợ phải thu..........................................................5 1.1.3.2. Nội dung kế toán nợ phải trả....................................................................6 1.1.3.3. Nguyên tắc kế toán công nợ.....................................................................7 1.1.3.3.1.Nguyên tắc kế toán nợ phải thu..............................................................7 1.1.3.3.2. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả..............................................................8 1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ..........8 1.2.1. Kế toán nợ phải thu.....................................................................................8 1.2.1.1. Kế toán chi tiết các khoản nợ phải thu.....................................................8 SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 1.2.1.2. Kế toán tổng hợp các khoản nợ phải thu..................................................8 1.2.1.2.1. Kế toán tạm ứng....................................................................................8 1.2.1.2.2. Kế toán phải thu của khách hàng.........................................................10 1.2.1.2.3. Kế toán các khoản phải thu khác.........................................................12 1.2.2. Kế toán nợ phải trả....................................................................................14 1.2.2.1. Kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả....................................................14 1.2.2.2. Kế toán tổng hợp các khoản nợ phải trả.................................................15 1.2.2.2.1. Kế toán vay ngắn hạn..........................................................................15 1.2.2.2.2. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả............................................................17 1.2.2.2.3. Vay dài hạn..........................................................................................17 1.2.2.2.4. Kế toán nợ phải trả người bán.............................................................19 1.2.2.2.5. Kế toán thuế và các khoản phả nộp cho nhà nước..............................20 1.2.2.2.6. Kế toán phải trả người lao động..........................................................23 1.2.2.2.7. Kế toán nợ phải trả khác......................................................................24 CHƯƠNG 2.........................................................................................................26 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ..........................................................................26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.........................................................26 2.1.1. Lịch sử hình thành.....................................................................................26 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty........................................................27 2.1.3. Thị trường của Công ty.............................................................................27 2.1.4. Vị trí, vị thế của Công ty...........................................................................27 2.1.5. Đặc điểm quy trình và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.............28 2.1.5.1.Đặc điểm về hoạt động xây lắp...............................................................28 2.1.5.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh..............................................29 2.1.6. Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của Công ty.............................30 2.1.7. Những thuận lợi khó khăn và định hướng phát triển.................................30 2.1.7.1. Thuận lợi................................................................................................30 SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 2.1.7.2. Khó khăn................................................................................................31 2.1.7.3. Những định hướng phát triển.................................................................32 2.1.8. Tình hình tổ chức......................................................................................33 2.1.8.1. Cơ cấu chung..........................................................................................33 2.1.8.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty..........................................33 2.1.8.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.............................................33 2.1.8.1.3. Cơ cấu phòng Kế toán.........................................................................34 2.1.9. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán...........................................................35 2.10. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty......................................................36 2.10.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty....................................................36 2.10.1.1.Sơ đồ trình tự ghi sổ..............................................................................36 2.10.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ.............................................................37 2.10.2. Các chính sách khác................................................................................38 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ..........................................................................38 2.2.1. Kế toán nợ phải thu khách hàng................................................................38 2.2.1.1. Kế toán chi tiết nợ phải thu khách hàng tại công ty..............................38 2.2.1.1.1. Đặc điểm kế toán công nợ phải thu tại công ty...................................39 2.2.1.1.2. Chứng từ sử dụng:...............................................................................39 2.2.1.1.3. Sổ sách sử dụng...................................................................................39 2.2.1.1.4.Ví dụ minh họa.....................................................................................40 2.2.1.2. Kế toán tổng hợp phải thu khách hàng...................................................43 2.2.1.2.1. Chứng từ sử dụng................................................................................43 2.2.1.2.2. Tài khoản sử dụng...............................................................................43 2.2.1.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty....................................................43 2.2.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh tại công ty............................43 2.2.2. Kế toán phải trả người bán........................................................................51 2.2.2.1. Kế toán chi tiết phải trả người bán.........................................................51 SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh 2.2.2.1.1. Đặc điểm các khoản phải trả người bán..............................................51 2.2.2.1.2. Chứng từ sử dụng................................................................................51 2.2.2.1.3. Sổ sách sử dụng...................................................................................52 2.2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh..........................................................52 2.2.2.2. Kế toán tổng hợp phải trả người bán......................................................55 2.2.2.2.1. Chứng từ sử dụng................................................................................55 2.2.2.2.2.Tài khoản sử dụng................................................................................55 2.2.2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty....................................................55 2.2.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh tại công ty............................55 CHƯƠNG 3.........................................................................................................63 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HOÁ.................................................63 3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG....................................................................................63 3.1.1 . Ưu diểm....................................................................................................64 3.1.1.1. Bộ máy kế toán.......................................................................................64 3.1.1.2. Chứng từ kế toán....................................................................................64 3.1.1.3. Kế toán các khoản phải thu khách hàng.................................................65 3.1.2.4. Kế toán các khoản phải trả Phải.............................................................66 3.1.2. Nhược điểm...............................................................................................66 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY...............................................68 3.2.1. Đối với nợ phải thu....................................................................................68 3.2.1.1. Cơ sở và mẫu sổ hoàn thiện kế toán phải thu khách hàng......................68 3.2.1.2.Cơ sở kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi..........................................69 3.2.1.3. Đối với các khoản phải trả người bán....................................................70 KẾT LUẬN.........................................................................................................72 SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Giáo trình Kế toán tài chính – Trường Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh 2) Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ - Trường Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh. 3) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành ngày 31/12/2011. 4) Hệ thống chế độ kế toán Việt Nam năm 2006 ( Nhà xuất bản thống kê) 5) Tài liệu về Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 – Thanh Hóa từ khi hình thành đến nay. SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện các chính sách đổi mới nhằm tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ, đưa nước ta thành một nước công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nền kinh tế cần phát triển ổn định, vững chắc, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế kế hoạch đã đề ra. Do đó nhà nước ta thực hiện chính sách kinh tế mở cửa và hội nhập để tồn tại trong nền kinh tế hiện nay thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao vị thế của mình để có thể tồn tại và phát triển. Để có thể đứng vững trước những cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Muốn vậy điều trước tiên là phải tạo được chữ tín. Trong hoạt động kinh doanh thì việc mua hàng và bán hàng được diễn ra hàng ngày và chiếm khối lượng lớn công việc do đó thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ phải thu và phải trả. Mặt khác nghiệp vụ thanh toán liên quan với các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn. Vì vậy để tránh việc chiếm dụng vốn, đảm bảo thu chi trong kì, kế toán phải thu và phải trả đóng vai trò không nhỏ. Nếu giải quyết tốt nghiệp vụ này sẽ tạo thuận lợi cho quá trình thu mua và tiêu thụ hàng hóa và hơn thế nữa sẽ tạo được niềm tin lớn cho các bên kinh doanh. Như vậy có thể nói nghiệp vụ phải thu và phải trả có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khi tiếp xúc với thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá em nhận thấy rằng, kế toán SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh phải thu, phải trả tại công ty Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá có nhiều điểm khác biệt với loại hình sản xuất, thương mại, đồng thời nghiệp vụ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại công ty. Do đó người kế toán phải rất linh hoạt và biết sắp xếp công việc hợp lí để các công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch và thuận lợi nhất. Vì vậy em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các vấn đề lí luận có liên quan đến công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Đánh giá thực trạng công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Điều tra, thống kê các nghiệp vụ tại phòng kế toán thông qua các bảng biểu, báo cáo được công bố về những kết quả đạt được. Phỏng vấn, trao đổi với những người có liên quan là các kế toán viên đặc biệt là kế toán công nợ phải thu và phải trả Phương pháp trực quan là quan sát công việc của kế toán. 3.2 Hệ thống phương pháp kế toán - Phương pháp chứng từ - kiểm kê. - Phương pháp ghi sổ kép. - Phương pháp tính giá. - Phương pháp tổng hợp - cân đối SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 2 Chuyên đề tốt nghiệp 3.3 Phương pháp so sánh GVHD: TH.S. Võ Thị Minh So sánh các chỉ tiêu kì gốc với kì báo cáo, kì kế hoạch với kì báo cáo như tổng công nợ phải thu và phải trả…. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Công tác kế toán của doanh nghiệp Phạm vi - Không gian: Nghiên cứu tại công ty Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá -Thời gian: Các số liệu được khảo sát, thu thập năm 2012, và đề xuất giải pháp cho các năm tiếp theo. 5. Kết cấu của chuyên đề Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán công nợ phải thu và phải trả tại doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hoá SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ 1.1.1. Khái niệm, phân loại nợ phải thu 1.1.1.1. Khái niệm nợ phải thu Nợ phải thu là một bộ phận tài sản ở doanh nghiệp, thể hiện quyền của đơn vị trong việc nhận tiền, sản phẩm, hàng hoá từ khách hàng, các tổ chức và cá nhân khác trong quá trình kinh doanh Trong quá trình kinh doanh khi doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, sản phẩm cho khách hàng nhưng chưa được thanh toán tiền sẽ hình thành khoản nợ phải thu. Noài ra nợ phải thu còn phát sinh trong trường hợp bắt bồi thường, cho mượn vốn tạm thời, khoản ứng trứoc tiền cho người bán, các khoản tạm ứng, các khoản ký quỹ, ký cược,…Như vậy, nợ phải thu chính là tài sản của doanh nghiệp do người khác nắm giữ. 1.1.1.2 Phân loại nợ phải thu - Phân loại nợ phải thu theo thời hạn thanh toán + Đối với doanh nghiệp có chu trình kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng: Nợ phải thu được thanh toán trong vòng 12 tháng được xếp vào loại nợ phải thu ngắn hạn; sau 12 tháng được xếp vào nợ phải thu dài hạn. + Đối với doanh nghiệp có chu trình kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng: Nợ phải thu được thanh toán trong vong một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại nợ phải thu ngắn hạn; dài hơn một chu trình kinh doanh bình thường được xếp vào nợ phải thu dài hạn. - Phân loại theo nội dung có nhiều loại nợ phải thu: Phải thu khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ; phải thu nội bộ; các khoản tạm ứng, các khoản ký quỹ, ký cược,… phải thu khác. 1.1.2. Khái niệm, phân loại nợ phải trả 1.1.2.1 Khái niệm nợ phải trả SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh - Theo chuẩn mực Kế toán chung (VAS 01) đoạn 18: Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của đơn vị phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà đơn vị phải thanh toán từ nguồn lực của mình -Tiêu chuẩn ghi nhận nợ phải trả - Nợ phải trả được ghi nhận khi thoả mãn cả hai điều kiện được quy định ở chuẩn mực chung đoạn 42 như sau - Có đủ điều kiện chắc chắn là đơn vị sẽ dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán - Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy 1.1.2.2. Phân loại nợ phải trả - Phân loại nợ phải trả theo thời hạn thanh toán: + Đối với doanh nghiệp có chu trình kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng: Nợ phải trả được thanh toán trong vòng 12 tháng được xếp vào loại nợ phải trả ngắn hạn; sau 12 tháng được xếp vào nợ phải trả dài hạn. + Đối với doanh nghiệp có chu trình kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng : Nợ phải trả được thanh toán trong vong một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại nợ phải trả ngắn hạn; dài hơn một chu trình kinh doanh bình thường được xếp vào nợ phải trả dài hạn. - Phân loại theo nội dung có nhiều loại nợ phải trả: phải trả người bán, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp, các khoản vay, dự phòng phải trả…nợ phải trả khác. 1.1.3. Nội dung và nguyên tắc kế toán công nợ trong doanh nghiệp 1.1.3.1. Nội dung kế toán công nợ phải thu - Nợ phải thu khách hàng là khoản nợ hình thành do chính sách tín dụng của doanh nghiệp đối với khách hàng. Đây thường là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ khoản nợ phải thu của doanh nghiệp - Nợ phải thu nội bộ là khoản nợ phát sinh trong quan hệ thanh toán giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới, hoặc giữa các đơn vị nội bộ có tổ chức kế toán riêng trong một công ty, tổng công ty về giao vốn, bán hàng nội bộ, về các SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh khoản chi hộ, các khoản phân phối trong nội bộ…theo qui chế tài chính của từng đơn vị. - Tạm ứng là khoản nợ thể hiện quyền của doanh nghiệp đối với người lao động trong đơn vị khi ứng tiền để thực hiện một nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp - Cầm cố, ký cược, ký quỹ là khoản nợ phát sinh khi doanh nghiệp mang tài sản ra khỏi đơn vị để cầm cố. - Cầm cố, ký cược, ký quỹ là khoản nợ phát sinh khi doanh nghiệp mang tài sản ra khỏi đơn vị để cầm cố, ký quỹ, ký cược ở đơn vị khác theo những yêu cầu trong các giao dịch kinh tế. - Phải thu khác 1.1.3.2. Nội dung kế toán nợ phải trả Nợ phải trả bao gồm: - Nợ phải trả người bán là khoản nợ doanh nghiệp cam kết trả cho người bán khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ hay nhận cung cấp dịch vụ. - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước là số tiền mà doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thanh toán với nhà nước về các khoản nộp tài chính bắt buộc như các loại thuế gián thu, trực thu; các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác phát sinh theo chế độ quy định. - Phải trả người lao động là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ sự kiện nợ người lao động về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải nộp khác thuộc về thu nhập của họ - Phải trả nội bộ bao gồm các khoản phải trả về thu hộ, được chi hộ, tiền sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được cung cấp nhưng chưa thanh toán và một số khoản khác giữa đơn vị chính với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau. - Vay ngắn hạn là khoản tiền vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng hay các đơn vị kinh tế khác để tài trợ chủ yếu về vốn lưu động cho cả 3 giai đoạn của quá trình sản xuất. Đây là những khoản tiền vay mà doanh nghiệp phải SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh trả trong vòng 1 năm hoặc trong 1 chu kkỳ kinh doanh. - Vay dài hạn là khoản nợ vay mà thời hạn thanh toán dài hơn 1 năm. Các khoản vay này được doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho công tác đầu tư XDCB, cải tiến kỷ thuật, mở rộng SXKD hoặc để đầu tư tài chính dài hạn. - Các khoản phải trả khác. 1.1.3.3. Nguyên tắc kế toán công nợ 1.1.3.3.1.Nguyên tắc kế toán nợ phải thu - Nợ phải thu được theo dõi chặt chẽ chi tiết theo từng đối tượng phải thu . Đối với các khoản phải thu bằng ngoại tệ, phải theo dõi theo cả đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam theo qui định tài chính hiện hành - Phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc nợ dây dưa. Đối với khách hàng có quan hệ mua hàng thường xuyên hợăc có số dư lớn thì cuối tháng doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi, số còn nợ (nếu cần có thể yêu cầu khách hàng xác nhận số nợ bằng văn bản). Trường hợp khách hàng thanh toán nợ bằng hàng (hàng đổi hàng) hoặc bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả…cần có đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan như biên bản đối chiếu công nợ, biên bản bù trừ công nợ,…biên bản thất thu xoá nợ kèm theo bằng chứng xác đúng về số dư nợ. - Doanh nghiệp cần phải phân loại thành nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn, căn cứ vào thời hạn thanh toán từng khoản nợ phải thu để có biện pháp thu nợ thích hợp, và là cơ sở để lập BCĐKT vào cuối năm - Nợ phải thu cần phải được phân loại theo các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính để phục vụ cho việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác về từng khoản nợ phát sinh theo từng đối tượng, từng khoản nợ và thời gian thanh toán từng khoản nợ cụ thể. - Giám sát tình hình công nợ và chấp hành kỷ luật thanh toán tài chính, tín SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TH.S. Võ Thị Minh dụng. Vận dụng hình thức thanh toán tiên tiến, hợp lý để đảm bảo thanh toán kịp thời, đúng hạn ngăn ngừa tình trạng chiếm dụng vốn không hợp lý nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.1.3.3.2. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả - Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ theo từng đối tượng và theo từng lần thanh toán. Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ phải chi tiết theo từng đồng ngoại tệ và đồng Việt Nam theo chế độ hiện hành - Doanh nghiệp cần phải phân loại thành nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn, căn cứ vào thời hạn thanh toán từng khoản nợ phải trả để có kế hoạch trả nợ thích hợp, và là cơ sở để lập BCĐKT vào cuối năm - Nợ phải trả cần phải được phân loại theo các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính để phục vụ cho việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ 1.2.1. Kế toán nợ phải thu 1.2.1.1. Kế toán chi tiết các khoản nợ phải thu Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc có liên quan như phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất kho,… kế toán phản ánh vào sổ chi tiết theo từng đối tượng có liên quan như sổ chi tiết thanh toán với người mua, sổ chi tiết tạm ứng,… Cuối kỳ, căn cứ vào các sổ kế toán chi tiết lập các bảng tổng hợp chi tiết của từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái. Minh họa quy trình kế toán Chứng từ Phản ánh Sổ chi tiết gốc công nợ công nợ phải thu 1.2.1.2. Kế toán tổng hợp các khoản nợ phải thu 1.2.1.2.1. Kế toán tạm ứng. a. Chứng từ sử dụng SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 8 Chuyên đề tốt nghiệp  Chứng từ gốc: GVHD: TH.S. Võ Thị Minh Hóa đơn mua hàng, biên lai thu tiền  Chứng từ dùng để ghi sổ: Phiếu tạm ứng, bảng thanh toán tạm ứng, phiếu thu, phiếu chi b. Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản TK141 - Tạm ứng TK 141 – Tạm ứng - Các khoản tạm ứng đã thanh toán Số dư đầu kỳ: Số tạm ứng chưa thanh - Các khoản tạm ứng chi không hết toán hoặc trừ vào lương - Các khoản tiền vật tư đã tạm ứng cho - Các khoản vật tư sử dụng không hết người lao động của doanh ngh nhập lại Số dư cuối kỳ: Số tạm ứng chưa thanh toán c. Sổ sách sử dụng - Sổ cái tài khoản 141, - Chứng từ ghi sổ - Sổ chi tiết tài khoản 141 d. Phương pháp kế toán SVTH: Trịnh Thị Lâm– MSSV: 11018353– Lớp CDKT13BTH Trang 9
- Xem thêm -