Tài liệu Tổ chức trò chơi trong dạy học tiếng anh lớp 7

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

phÇn mét : ®Æt vÊn ®Ò I. LÝ do chän ®Ò tµi: 1. C¬ së lÝ luËn: Trong thêi k× ®æi míi ®Êt níc, nguån lùc con ngêi cã vai trß hÕt søc quan träng. ChÝnh v× vËy, viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, ®µo t¹o nh÷ng con ngêi ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ, n¨ng lùc øng dông s¸ng t¹o lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. C«ng cuéc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ngêi häc lµ nhiÖm vô, lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn ngµnh, cña tõng nhµ trêng, cña mçi gi¸o viªn ... Cã thÓ nãi: §æi míi ph¬ng ph¸p lµ viÖc lµm cô thÓ ho¸ chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng vµ nhµ níc vÒ gi¸o dôc. M«n TiÕng Anh trong thêi k× héi nhËp vµ ph¸t triÓn, thêi k× bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin cã vai trß hÕt søc quan träng. TiÕng Anh kh«ng ®¬n gi¶n häc ®Ó biÕt, cã nã nh mãn hµng trang søc mµ thùc tÕ nã kh«ng thÓ thiÕu ngay trong cuéc sèng sinh ho¹t, häc tËp vµ c«ng t¸c ngµy thêng. 1 ChÝnh vËy, môc tiªu ®Æt ra trong d¹y häc bé m«n lµ: H×nh thµnh, ph¸t triÓn kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n cho HS, vèn tri thøc ®ã sÏ ®Æt nÒn mãng cho c¸c em ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng. C¸c em biÕt vËn dông nã nh mét c«ng cô giao tiÕp vµ t duy, biÕt sö dông TiÕng Anh trong giao tiÕp ®¬n gi¶n vµ hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, nÒn v¨n hãa c¸c níc qua tõng bµi häc. VËy lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em yªu thÝch bé m«n? lµm thÕ nµo ®Ó d¹y häc TiÕng Anh cã chÊt lîng? Chóng ta kh«ng thÓ kh«ng tiÕp tôc vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc trong tõng tiÕt häc, trong mçi bµi d¹y...Trong ®ã tæ chøc trß ch¬i lµ mét h×nh thøc d¹y häc tÝch cùc. 2. C¬ së thùc tiÔn: “ §æi míi ph¬ng ph¸p” lµ mét thuËt ng÷ hÕt søc chung chung cho tÊt c¶ c¸c m«n häc, c¸c cÊp häc. Mçi chóng ta cÇn cã sù vËn dông s¸ng t¹o theo ®Æc trng m«n häc m×nh phô tr¸ch, phï hîp víi tõng kiÓu bµi vµ cho c¸c ®èi tîng HS. Trong d¹y häc ngo¹i ng÷ : ph¬ng ph¸p giao tiÕp ( Communicative approach) mang tÝnh ®Æc thï bé m«n. ViÖc t¹o cho c¸c em mét m«i trêng giao tiÕp cã thÓ bá qua mäi ¸p lùc, häc hÕt m×nh, thÓ hiÖn chÝnh m×nh - ®ã chÝnh lµ “ trß ch¬i trong tiÕt häc TiÕng Anh” .. §Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh tÝch cùc, bíc ®ét ph¸ cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, chóng t«i tiÕp tôc ®i s©u vµo vËn dông tõng ph¬ng ph¸p d¹y häc cô thÓ, tõ lÝ thuyÕt ®Õn thùc hµnh, ®æi míi ®Õn tõng bµi d¹y cña gi¸o viªn, tõng bµi häc cña häc sinh. T«i tr×nh bµy ®Ò tµi :“ Tổ chức trò chơi trong dạy học Tiếng Anh lớp 7 ” II. Môc ®Ýchcña ®Ò tµi: Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy, môc ®Ých cña t«i lµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n vµ ®ång nghiÖp trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng Anh th«ng qua viÖc: Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh. III. Ph¹m vi Giíi h¹n: Ph¹m vi ¸p dông cña ®Ò tµi kh¸ réng. Cã thÓ vËn dông linh ho¹t trong c¸c tiÕt häc TiÕng Anh tõ líp 6 ®Õn líp 9. PhÇn hai : néi dung I. tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh hiÖn nay . 1. Thùc tr¹ng viÖc tæ chøc trß ch¬i: HiÖn nay, viÖc sö dông trß ch¬i trong tiÕt häc TiÕng Anh cha ®îc quan t©m ®óng møc. Cã lóc do gi¸o viªn ng¹i ®Çu t, nghiªn cøu, cã khi l¹i ng¹i g©y cao trµo trong tiÕt häc...chÝnh v× vËy tiÕt häc trë nªn kh« khan, cha ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña c¸c ®èi tîng häc sinh. Cã gi¸o viªn tæ chøc trß ch¬i nhng l¹i nöa vêi, 2 kÐm hiÖu qu¶ trong khi ®ã häc sinh rÊt cã høng thó víi c¸c trß ch¬i mµ thÇy c« tæ chøc. §iÒu khiÕn mçi thÇy c« tr¨n trë chÝnh lµ vËn dông trß ch¬i nh thÕ nµo cho hiÖu qu¶, s«i næi mµ vÉn ®¶m b¶o tiÕn tr×nh bµi häc? Trß ch¬i vÉn lµ h×nh thøc míi nhng khã trong d¹y häc hiÖn nay. §iÒu quan träng lµ c¸c thÇy c« cha x¸c ®Þnh cô thÓ: - Tæ chøc trß ch¬i khi nµo ? - Ch¬i nh thÕ nµo? - Ch¬i trong bao l©u? - ChuÈn bÞ nh thÕ nµo cho trß ch¬i? - §èi tîng tham gia? T«i thÊy cÇn nhËn nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n b»ng nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ mang ®Æc trng m«n häc, tÝch cùc sö dông trß ch¬i trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña b¶n th©n ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc tiÕng Anh trong nhµ trêng . 2. Yªu cÇu cña viÖc tæ chøc trß ch¬i: Tríc hÕt ph¶i lÊy lÝ luËn d¹y häc hiÖn ®¹i lµm c¬ së: ThÇy lµ ngêi tæ chøc, chØ ®¹o- trß lµ ngêi thùc hiÖn .Trß ch¬i híng tíi häc sinh nh»m ph¸t huy tèi ®a t duy ng«n ng÷ vµ kÜ n¨ng thùc hµnh cña HS. Gi¸o viªn ph¶i quan t©m ®Õn t©m lÝ häc. Trß ch¬i ®a vµo bµi häc ph¶i võa søc ®èi víi c¸c em, kh«ng qu¸ dÔ hay qu¸ khã, qu¸ phøc t¹p ®Ó c¸c em cã thÕ tham gia mét c¸ch tÝch cùc. Trß ch¬i ph¶i phï hîp víi kiÕn thøc bµi d¹y.Trß ch¬i ph¶i t¹o t×nh huèng ®Ó nh»m cñng cè hay kh¾c s©u kiÕn thøc võa häc, thùc hµnh rÌn kÜ n¨ng nghe- nãi®äc- viÕt cho HS, më réng- ph¸t triÓn vèn tõ cho c¸c em... Trß ch¬i ph¶i qu¸n triÖt tinh thÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p theo híng c¸c thÓ ho¸ ho¹t ®éng cña ngêi häc. Tøc lµ trß ch¬i ph¶i t¹o c¬ héi cho mäi ®èi tîng tham gia. §Æc biÖt lµ båi dìng häc sinh giái vµ kÌm cÆp gióp ®ì häc sinh cßn nhót nh¸t, ng¹i tham gia ho¹t ®éng cã tÝnh tËp thÓ. Trß ch¬i ph¶i ®îc chuÈn bÞ kÜ cµng, c«ng phu vÒ ph¬ng tiÖn, néi dung, c¸ch thøc, ngêi tham gia. §Æc biÖt thÇy ph¶i chñ ®éng dù kiÕn ®îc c¸c t×nh huèng häc sinh sÏ ®a ra ®Ó tr¸nh t×nh thÕ bÞ ®éng, lóng tóng trªn líp. Trß ch¬i ph¶i ®¶m b¶o vÒ thêi lîng, kh«ng lµm mê nh¹t néi dung hay c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña tiÕt häc. §Æc biÖt trß ch¬i kh«ng qu¸ nhiÒu trong mét tiÕt vµ ph¶i ®îc ®a vµo nh÷ng thêi ®iÓm hîp lÝ. II. Vai trß cña trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh 3 - Trß ch¬i t¹o ra m«i trêng giao tiÕp tù nhiªn, c¸c em tÝch cùc, chñ ®éng thi ®ua trong viÖc chiÕm lÜnh tri thøc. Häc sinh ®îc thùc hµnh nhiÒu h¬n, giao tiÕp nhiÒu h¬n . - Trß ch¬i kÝch thÝch høng thó häc tËp bé m«n. C¸c em kh«ng bÞ ¸p lùc bëi nh÷ng c©u tr¶ lêi c¸ nh©n mµ tÝnh chÝnh x¸c hÕt søc r¹ch rßi. C¸c em ®îc hoµ nhËp, ®îc hîp t¸c trong qu¸ tr×nh ch¬i nªn sÏ tù nhiªn h¬n, hµo høng h¬n, tù tin h¬n. - Tõ chç høng thó ®Õn nhu cÇu. Häc sinh khao kh¸t ®îc tham gia trß ch¬i lµ c¸c em ®· biÕt vËn dông kiÕn thøc, kÜ n¨ng giao tiÕp, tÝch cùc, chñ ®éng ph¸t huy vèn kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña b¶n th©n ®Ó øng xö s¸ng t¹o trong c¸c t×nh huèng cô thÓ. - Trß ch¬i gióp c¸c em chñ ®éng lùa chän kiÕn thøc vµ thao t¸c t duy thÝch hîp ®Ó cã nh÷ng øng xö ng«n ng÷ cÇn thiÕt, phï hîp víi c¶nh huèng giao tiÕp. Trß ch¬i lµ h×nh thøc d¹y mang tÝnh øng dông cao, gÇn gòi víi cuéc sèng nªn ngoµi môc ®Ých vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng nã cßn ®Æt nÒn mãng cho c¸c em hµo nhËp vµo cuéc sèng céng ®ång. - Häc sinh béc lé nh÷ng ®iÓm m¹nh hay yÕu cña b¶n th©n vÒ kiÕn thøc, vÒ giao tiÕp hay vÒ kÜ n¨ng vËn dông qua trß ch¬i.Theo ®ã thÇy cã thÓ quan t©m båi dìng hoÆc gióp ®ì tõng c¸ nh©n HS. - Häc sinh biÕt c¸ch hîp t¸c trong nhãm, theo cÆp khi ®îc yªu cÇu. Tõ ®ã c¸c em biÕt ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ trong qu¸ tr×nh häc tËp. III . Mét sè trß ch¬i thêng sö dông. 1. Shark attack. 2. Hang man . 3. Word square / Cross word puzzle. 4. Consequences. 5. Pelmanism. 6. Bingo . 7. Kim’s games . 8. Guessing game . 9. Lucky Numbers . 10. Noughts and Crosses . 11. Chain games . 12.“ Bet on ” games............ IV. giíi thiÖu mét sè trß ch¬i : 1. Shark attack. 4 A. Aim : - This is vocabulary/ revision gameand is commonly known as ”Hang man” . B. Preparations : - In this version The teacher needs to cut out a shark (or crocodile or dangerous animal familiar to the children). - A school girl / boy from card . C. Procedure : + T introduces the game by drawing on the board and eliciting : - What’s this ? ( It’s the sea/ lake/ river ...... ) __ _ __ _ __ __ __ __ __ ___ ___ ___ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ____ - What are these ? (they are steps) + Stick the cut out girl / boy on the top of the steps. Ask them “Who is this ?”encourage them to use someone’s name in the class . + Now draw gaps for a word . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ( teacher ) - Play into teams or ask them as a whole class for a letter in the alphabet . - Students have to try to guess the word . - The one who guesses then come to BB and has a go . - Remember to write the wrong letters too so you do not repetition. D . Addapted for Vocabulary & spelling / Reading or speaking skills practised. Less controlled practice. 2. Pelmanism : 5 A. Aim : - To practise verb forms, vocabulary, synonym/ Antonym. Anything matching. Reading and speaking skills. B. Preparation : - Teacher prepares 10 cards with numbers on one side and the verbs on the other : Example : 1 2 3 4 5 bring taught brought teach learnt C. Procedure : - Make sure the verbs are mixed up . Then stick the cards on the Board so the Ss can only see the number . - Divide the Ss into 2 teams and ask them to choose 2 numbers . - Turn the cadrs over and see if they have guessed a match . - Eg : teach -> taught ( Make sure everyone can see the cards when you turn them over) - If they have , give the pair to the team . If not turn the cards over again and ask the next team . - Continue until the cards are finish . - The idea is that the Ss have to remember what is where . (You can use picture on one side and vocabulary on the other ) 3. Kim’s game : - This is a memory game. *. Procedure : - Divide the class into 2 teams. - Put about 8 objects on a tray. - Walk around the class so that all the students have a chance to see the objects. + Teacher gives instructions : - Put your pen down. - Close your books. - Look at the tray. - Cover the tray. - Now open your books. 6 - Write down as many things as you can remember. - Team A , tell me one thing. - Team B , tell me one thing. - Who’s winner ?..... **( May use pictures, magazines, comics. Show Ss for about 2 minutes. Ask Ss to call out the words/ things they’ve remembered) 4. Guessing game : * Guess my ...... (word, sentence.......) - Ask student to prepare a piece of paper. - On a strip of paper, students write a vocabulary item or sentence using the Target Language. - Teacher might give them a gap- fill sentence on the board to complete . - Teacher gives instructions : - Ask one student comes to front. - The rest of the class asks Yes/ No questions to guess what is on the student’s strip of paper. - The one who ‘wins’ then comes to the front and the game goes on . Example : + There is a bakery to the left of the bookstore.(English 6) S1 : Is there a toystore ? (- No) S2 : Is there a book store ? (- No) S3 : Is there a movie theater ? (- No) S4 : Is there a bakery ? (Yes ) * Addapted May use this game to check vocabulary, new Target language 5. Noughts and crosses . - Students can play in pairs, groups or teams. - The first one to get a straight line of three noughts or three crosses is the winner. - Each space is filled with a cue. - Students have to make a corect sentence with that cue to put their nought or their cross there . sun cars doctor driver moon pollution 7 farmer girls maths - S.x : sun -> The sun is hot. - S.0 : cars -> Cars are expensive here. ............. + Addapted this activity for : Practice stages : Like, dislike. Requests and offers and vocabulary. 6. Hang man - G¹ch nh÷ng ®êng g¹ch ng¾n trªn b¶ng. mçi g¹ch tînh trng cho mét mÉu tù trong tõ. VÝ dô : Muèn cho HS ®o¸n tõ “Student” th× g¹ch 7 g¹ch lªn b¶ng( _ _ _ _ _ _ _ ). -HS lÇn lît ®o¸n c¸c mÉu tù cã trong tõ. HS ®o¸n sai gi¸o viªn g¹ch mét g¹ch (thø tù trong h×nh vÏ). NÕu HS ®o¸n sai 8 lÇn th× bÞ thua . Gi¸o viªn gi¶i ®¸p tõ. 1 2 3 5 6 4 7 8 7. bingo. - Elicit from Ss words they have learned this week. - Write words on board. - Ask Ss to copy this in their books or papers. flu post office stamp headache envelope magazine 8 doctor newspaper medicine - Students writes 9 words (on board ). - Teacher give instructions : + I am going to say some words. + If you hear your word, cross it out . Like this flu + When you cross out all 9 wrords, shout BINGO . + The Student who first shouts “BINGO” is a winner. + Continue to the end............... 8. “ bet on “ games. + ChuÈn bi : - GV chuÈn bÞ sè tiÒn cã mÖnh gi¸ : 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 1,000 2,000 5,000 50,000 100,000 - Trß ch¬i theo hai ®éi. - Sè tiÒn nµy ®ñ ®Ó mua ®îc sè c©u hái cho trong bµi d¹y. §éi nµo cîc ®îc nhiÒu c©u hái h¬n, tr¶ lêi ®óng nhiÒu c©u hái h¬n ®éi ®ã lµ ngêi chiÕn th¾ng. + TiÕn tr×nh : - GV chia líp ra lµm 2 ®éi . Cö ®éi trëng cña mçi ®éi . - GV giao tiÒn cho 2 ®éi . Hs chuÈn bÞ theo ®éi cña m×nh . BÝ mËt ®Æt cîc c©u hái nµo ®Æt cîc bao nhiªu tiÒn.(sè tiÒn nµy ph¶i ®ñ cho tÊt c¶ c¸c c©u hái cã trong bµi d¹y) - GV híng dÉn trß ch¬i : Khi thµy gi¸o ®äc ®Õn c©u hái nµo , hai ®éi trëng bÝ mËt ®a tiÒn cîc cho thµy gi¸o . GV nhËn tiÒn cho c¶ líp xem sè tiÒn cîc . §éi nµo cã sè tiÒn cîc cao h¬n ®éi ®ã ®îc quyÒn tr¶ lêi c©u hái . Tr¶ lêi ®óng th× míi mua ®îc c©u hái ®ã ( NÕu tr¶ lêi sai quyÒn tr¶ lêi thuéc vÒ ®éi b¹n vµ vÉn bÞ mÊt sè tiÒn cîc). 9 - Cø nh vËy lÇn lît ch¬i ®Õn c©u hái cuèi . - Cuèi cïng §éi nµo cîc ®îc nhiÒu h¬n vµ tr¶ lêi ®óng nhiÒu c©u hái h¬n ®éi ®ã chiÕn th¾ng .( §éi nµo cßn nhiÒu tiÒn nhng cîc ®îc Ýt c©u hái h¬n vÉn thua) - GV tæng kÕt ®¸nh gi¸. +Addapted this for: Reading comprehension ./ revision grammar/ vocabulary....... V. tiÕn tr×nh khi tæ chøc trß ch¬i: 1. Chän t×nh huèng vµ thêi ®iÓm ch¬i: Tríc hÕt GV ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc bµi häc, mét sè thñ thuËt ho¹t ®éng d¹y thÝch hîp víi mçi ®¬n vÞ kiÕn thøc. Theo ®ã GV lùa chon t×nh huèng cã thÓ sö dông trß ch¬i. + ViÖc chän t×nh huèng sö dông trß ch¬i VD : - Khi t¹o høng thó thu hót häc sinh vµo bµi gi¶ng ta chän trß ch¬i : Shark attack, Hang man, Word square........ + PhÇn d¹y kiÕn thøc míi - luyÖn nãi- luyÖn ®äc hiÓu ta ¸p dông : Noughts and Crosses, Lucky number , ...... + PhÇn cñng cè - bµi tËp : Ta ¸p dông : Guesing games, Bingo ..... 2 . TiÕn tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i + Bíc 1: Híng dÉn - Thêi gian + Bíc 2: Thµnh lËp ®éi ch¬i. + Sè lîng ®èi víi mçi trß ch¬i: - Trß ch¬i víi c¶ líp - Trß ch¬i theo nhãm: - Trß ch¬i theo ®éi: + Bíc 3: Híng dÉn c¸ch ch¬i: + Bíc 4: TiÕn hµnh + Bíc 5: Tæng kÕt. --------- 10 IV. Gi¸o ¸n thùc nghiÖm . Date of planning : .......... Date of teaching : .......... Period 40 : UNIT 7 : the world of work Lesson 1 : a1 - A student’s work Week : 14 I.Objective: - To practice about student’s studying activities and vacations. - By the end of the lesson students will be able to understand the contents of the dialogue and about Hoa’s daily activities and her vacation. - To practice in their own activities and vacations. II. Language content : - Grammar: The present simple tense. The future simple - Vocabulary.: - invitations, acceptance ; refusals of invitation III.Work arrangements: TWC, group work; pair work. Individual. IV.Teaching aids: Text book, poster, extra- board, radio cassette........ V.PROCEDURE T Teacher’ s Activities Students’ Activities 5 *Warm up - Play games + Play game “shark- attack ”with the word “ vacation ” (8 letters) __ __ __ __ __ __ __ __ - Play with WC. - T gives instructions. - Play game. - Comment and Evaluate...... 10 I. Presentation *Pre-teach vocab. - early - earlier (a) >< late - later - during (prep) (trans.) : trong suèt - hard (a + adv) (exp.) : ch¨m chØ, vÊt v¶ * Check vocabulary : What and where (optional). * Set the situation : Hoa is talking to her uncle about her study and her 11 -Learn how to read and use them - Repeat - Copy vacation.Nowclose your book listen and choose the - Learn how to listen best answer : - T show poster : 1. Hoa’s classes start at ............... a. 6 o’clock b. 7 o’clock c. 7.15 - Look at poster and read sentences 2. Hoa does her homework ............... a day . a. two hours b. one hour c. three hours 3. Hoa will ............ on their farm during her vacation . a. play games b. help uncle c. visit her parents - T plays the tape twice. - Ask Ss to compare their answers. - Get feedback. 1. b 2. a 3. c - Listen carefully - Compare their answers. - Give the answers II. Practice with a partner . - Students practice A1. P72 in pairs  Exchange the - Listen to 20 instructions roles. the - Call on two pairs to practice the dialogue. Practice the dialogue - Ask Students to find out the answers of - Read again the comprehension questions - A1. P72 dialogue and answer - Ss prepare in some minutes . comprehension questions ** Play game “ lucky number ” - Give the answers - Play with two teams. - Make any necessary corrections. - T gives instructions. - Play games . Ask and answer a)What time do Hoa’s classes start ? b) What time do they finish ? c) For how many hours a day does Hoa do her home work ? d) What will Hoa do during her vacation ? e) Do your classes start earlier or later ? f) When does your school year start ? g) When does it finish ? 12 - Learn how to play - Pair work - Ask and answer - Hoa’ s classes start at 7.00. - They finish at a quarter past eleven. - Hoa does her homework 2 hours aday - She will visit her parents... - Get feedback. - Comment and evaluate/ show the winner.. III.Further practice : - My classes start later. at 7.15 - It starts in September. - It finishes at the end of May// in June - Ask Ss to work in pair . Ask and answer about + Give the answers themselves . 7 Name What time do your classes start ? What time do your classes finish? For how many hours a day do you do your homework ? Lan - Listen to instructions the - Sts ask - answer about their routines, schedules. Eg exchange: S1: What time to your classes start ? S2: It starts at 7.00 S1: For how many hours a day do do your homework ? S2: About two hours ......... - T calls 2 pairs to demonstrate before the class - Sts work in closed pairs.//- Get feed back . Work in pairs ask and answer. Then complete the grid. Report : My name is ............ . Everyday my classes - Ask and answer start at ......... They finish at ......... I usually do my homework .......... a day . I will ........ during my - Give the answers vacation./. Summary and Homework - Report - Practice again A1 on Page 72 - Write the answers to th questions of A1 /Page72. - Rewrite the ‘report’ . Prepare new lesson 3 - Copy V. KÕt qu¶ T«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t HS qua bµi kiÓm tra. KÕt qu¶ nh sau: Líp Líp kh«ng sö dông trß ch¬i Líp sö dông trß ch¬i 13 SÜ Giái Kh¸ TB YÕu Giái Kh¸ TB YÕu sè 10 em 16 em 12 em 7A 40 2 em 12 em 15 em 11 em 2 em 7B 40 14 em 16 em 7 em 3 em 7C 40 Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y trªn líp, t«i thÊy kÕt qu¶ hÕt søc kh¶ quan: - Trong mét giê d¹y TiÕng anh gi¸o viªn tæ chøc trß ch¬i hîp lý cho häc sinh th× giê häc sÏ ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n. - Trß ch¬i gãp phÇn ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. - Cñng cè kiÕn thøc bµi häc. - Häc sinh tiÕp thu bµi mét c¸ch nhÑ nhµng , tho¶i m¸i. - N©ng cao n¨ng lc t duy cña häc sinh - RÌn t¸c phong nhanh nhÑn , ph¶n øng t×nh huèng nh¹y c¶m, cñng cè tÝnh ®oµn kÕt, hîp t¸c víi b¹n bÌ. - §a sè häc sinh thÝch häc TiÕng Anh h¬n. - Häc sinh hiÓu bµi nhanh h¬n, s©u s¾c h¬n. - Nhí c¸c kiÕn thøc vµ vËn dông kiÕn thøc nhanh nh¹y h¬n. Tõ kÕt qu¶ trªn t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông ë c¸c khèi líp kh¸c víi c¸c ®èi tîng häc sinh ®Òu cho kÕt qu¶ t¬ng tù. Qua ®ã t«i cã thÓ kh¼ng ®Þnh sù thµnh c«ng cña ®Ò tµi . phÇn ba ; kÕt luËn. 1.Bµi häc kinh nghiÖm: Nh chóng ta ®Òu biÕt : Gi¸o dôc lµ ch×a khãa më cöa vµo t¬ng lai. Mét nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i kh«ng thÓ kh«ng phæ cËp TiÕng Anh. ViÖc tÝch cùc t×m tßi, n©ng cao tõng bíc chÊt lîng d¹y häc lµ nhiÖm vô bøc thiÕt. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã mét trong nh÷ng h×nh thøc d¹y häc hiÖu qu¶ lµ vËn dông trß ch¬i trong giê TiÕng Anh. Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc, trß ch¬i t¹o dùng mét m«i trêng giao tiÕp s ph¹m hÕt søc hiÖu qu¶. Qua ®Ò tµi , t«i rót ra nét sè bµi häc cô thÓ nh sau: Thø nhÊt: Gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh vµ yªu cÇu cña viÖc tæ chøc trß ch¬i. Thø hai: - Gi¸o viªn hiÓu râ mét sè trß ch¬i thêng sö dông vÝ dô nh : Shark attack.- Hang man .- Word square / Cross word puzzle.- Consequences. Pelmanism.- Bingo .- Kim’s games .- Guessing game .- Lucky Numbers .- Noughts 14 and Crosses .- Chain games .- “ Bet on ” games............ Thø ba: Gi¸o viªn n¾m v÷ng tiÕn tr×nh khi tæ chøc trß ch¬i nh : Chän t×nh huèng vµ thêi ®iÓm ch¬i, tiÕn tr×nh tæ chøc mét trß ch¬i gåm 5 bíc cÇn tu©n thñ: + Bíc 1: Híng dÉn - Thêi gian + Bíc 2: Thµnh lËp ®éi ch¬i. + Bíc 3: Híng dÉn c¸ch ch¬i: + Bíc 4: TiÕn hµnh + Bíc 5: Tæng kÕt. Thø t: Gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t trong vËn dông, s¸ng t¹o trong tæ chøc trß ch¬i vµ kÞp thêi khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em ®Ó t¹o dùng niÒm tin khi tham gia c¸c ho¹t ®éng trong tËp thÓ. Thø n¨m: Tæ chøc trß ch¬i trong giê d¹y häc TiÕng Anh còng lµ mét trong nh÷ng c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc. VËn dông trß ch¬i mét c¸ch s¸ng t¹o, hîp lý vÒ néi dung lµ gãp phÇn hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p gi¸o dôc míi. Thø s¸u:Trß ch¬i chØ ¸p dông khi Gi¸o viªn thÊy cÇn thiÕt, hîp lý vÒ mÆt thêi gian vµ kiÕn thøc bµi gi¶ng. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c giê d¹y ®Òu tæ chøc trß ch¬i. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i t×m ra vµ tæ chøc mét trß ch¬i víi ng÷ liÖu cha cã trong bµi häc. Thø b¶y: Trß ch¬i ph¶i ®îc chuÈn bÞ chu ®¸o ë tÊt c¶ c¸c kh©u , c¸c mÆt.Trß ch¬i cã thÓ g©y ån cho líp häc bªn c¹nh, xong ®©y lµ tiÕng ån tÝch cùc häc sinh luyÖn tËp ng«n ng÷ th«ng qua trß ch¬i. Kh«ng thÓ kh«ng ån khi c¸c em thi ®ua nhau trong khi ch¬i. II. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: * §èi víi gi¸o viªn : - §Ó mét giê häc Tiªng Anh ®¹t kÕt qu¶ tèt, GV ph¶i t×m tßi nghiªn cøu, thiÕt kÕ gi¸o ¸n trong ®ã sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc.Ngêi thÇy ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ vµ ®Æc biÖt lµ lßng ®am mª s¸ng t¹o trong nghÒ nghiÖp. * §èi víi häc sinh : - Ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o cho bµi häc. M¹nh d¹n, tÝch cùc, s«i næi trong häc tËp. - Cã tinh thÇn ®oµn kÕt, hîp t¸c víi b¹n bÌ trong líp , trong nhãm ch¬i. - RÌn thãi quen nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng trong häc tËp vµ trong cuéc sèng. * §èi víi nhµ trêng: - T¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô d¹y vµ häc. - KhuyÕn khÝch gi¸o viªn cã tinh thÇn tÝch cùc trong vËn dông h×nh thøc trß ch¬i 15 trong d¹y häc. 3. KiÕn nghÞ: - Nhµ trêng : ph¸t huy vai trß cña nhãm chuyªn m«n, ®Çu t x©y dùng vµ hoµn thiÖn nh÷ng trß ch¬i th«ng thêng ¸p dông cho tõng líp cïng ®èi tîng hoÆc kh¸c ®èi tîng. Tõng bíc t¹o dùng tÝnh æn ®Þnh cña trß ch¬i trong d¹y häc . - Phßng gi¸o dôc: Thêng xuyªn më c¸c ®ît sinh ho¹t chuyªn m«n trong huyÖn ®Ó gi¸o viªn tiÕng Anh trong c¸c trêng cã ®iÒu kiÖn giao lu, häc hái lÉn nhau, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. Trªn ®©y lµ kinh nghiÖm cña t«i khi tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc TiÕng Anh. §Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n 16 17 18
- Xem thêm -