Tài liệu Thực trạng ngoại hối việt nam

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

2011 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM [Đánh giá thực trạng & hoàn thiện giải pháp] GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT DS NHÓM: 1. Phạm Nguyên Anh 2. Trương Thị Quỳnh Anh 3. Võ Thị Mỹ Hạnh 4. Trần Viết Lâm 5. Hà Phương Linh 6. Đặng Lê Kha Ly 7. Dương Mai Ly 8. Võ Nguyễn Huỳnh Nam 9. Nguyễn Hoàng Oanh 10. Trần Thị Mỹ Phước 11. Nguyễn Chí Thành 12. Bùi Thị Thu Thảo 13. Nguyễn Chí Trung 14. Nguyễn Tấn Trung 15. Dương Quang Tú 16. Phan Kim Tuyến NHÓM 1 – CAO HỌC NGÀY 3 K20 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 2/20/2011 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................................4 CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI .........................................6 ....................................................................................6 I. I LỊCH SỬ H NH TH NH V PH T TRIỂN THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI. I .........................................6 H I NI M .................................................................................................................................7 I Ngoại hối............................................................................................................................7 I Thị trƣờng ngoại hối ........................................................................................................7 I Đ C ĐIỂM CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI .................................................................................8 I CHỨC N NG CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI..............................................................................8 I C C CHỦ THỂ TH M GI TR N THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI .......................................................9 I Ngân hàng trung ƣơng .....................................................................................................9 I.5.2. Ngân hàng thƣơng mại ....................................................................................................9 I. Các nhà môi giới ...............................................................................................................9 I Các công ty kinh doanh, các nhà kinh doanh ngoại hối phi ngân hàng ......................9 I NH NG ƢU ĐIỂM CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI ....................................................................10 I M T SỐ NGHI P VỤ KINH O NH NGOẠI HỐI CHỦ U .......................................................10 I. Nghiệp vụ giao ngay (Spot) ...........................................................................................10 I. Nghiệp vụ kì hạn (Forward) .........................................................................................11 I Ngiệp vụ hoán đổi (Swap) .............................................................................................11 I.7.4. Nghiệp vụ quyền chọn (Option) ..................................................................................12 I.7. Nghiệp vụ tƣơng lai (Future) ........................................................................................12 .......................................................13 II II T GI HỐI ĐO I ....................................................................................................................13 II hái niệm.......................................................................................................................13 II Các loại tỷ giá hối đoái .................................................................................................13 II.1 Vai trò của tỷ giá hối đoái ............................................................................................14 II Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đoái ................................................................14 CH NH S CH T GI ...............................................................................................................16 II.2.1 Các hệ thống tỷ giá hối đoái .........................................................................................16 II.2.1.1 Hệ thống tỷ giá cố định ........................................................................................16 II.2.1.2. Hệ thống tỷ giá thả nổi .........................................................................................16 1 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] II Sự can thiệp của chính phủ trong hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý ....................17 II.2.2.1. Can thiệp trực tiếp................................................................................................17 II.2.2.2 Can thiệp gián tiếp thông qua các chính sách của chính phủ..............................19 II.2.2.3. Can thiệp gián tiếp thông qua các hàng rào của chính phủ ...............................20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI VI T N M ............................21 I. ................................................................................................ 21 I I N Đ NG THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI TH GI I TRONG N M 2010 .............................................. 21 I Ự O U TH CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI TH GI I TRONG N M 2011 ............................ 23 .................................................................................. 24 II. II THỰC TRẠNG T GI NH QU N LI N NG N H NG TỪ Đ NN ................................... 25 II.1.1. Thời k 1994 – 2000. ..................................................................................................... 25 II T 1994 - 1996 .................................................................................................... 25 II.1.1.2. 1997-2000.............................................................................................................25 II II II.1.1.3. T Từ g i h t .................................................................................... 26 đến nay ......................................................................................................... 26 II Th i II T 2001-2007 ...............................................................................................26 8 THỊ TRƢỜNG NGOẠI T y ...........................................................................................27 HÔNG CH NH THỨC .................................................................................. 33 Phản ánh cung cầu .......................................................................................................34 Triệt phá đầu cơ lũng đoạn thị trƣờng ......................................................................35 II CÔNG CỤ PHÒNG NGỪ RỦI RO T GI ............................................................................................... 36 II THỰC TRẠNG Ự TR NGOẠI HỐI VI T N M ........................................................................... 37 CHƢƠNG 3: M T SỐ KI N NGHỊ V GIẢI PH P HO N THI N THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI VI T N M ............................................................................................................46 II.2 II.2 .............................................................................................................................................................. 48 I CƠ H I ............................................................................................................................................................... 48 I TH CH THỨC .................................................................................................................................................. 49 ................................................................................................................ 49 II. GI II MỤC TI U V ĐỊNH HƢ NG CỦ CH NH PHỦ VỀ T GI ............................................................... 50 II GIẢI PH P VỀ PH II NG N H NG NH NƢ C ........................................................................50 Chính sách tỷ giá ...........................................................................................................50 2 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] II.2. Chính sách quản lý ngoại hối .......................................................................................51 II.3. GIẢI PH P VỀ PH CH NH PHỦ .............................................................................................51 II n định kinh tế v mô ...................................................................................................52 II Phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin ......................................................52 II Nâng cao dần tính chuyển đổi của đồng Việt Nam ...................................................53 ...................................................................................... 54 IV. ............................................................................................................ 54 T LUẬN ...................................................................................................................................55 hụ ục tham khảo.......................................................................................................................56 3 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] LỜI MỞ ĐẦU LÝ O H NH TH NH ĐỀ T I: Thị trư g goại hối là t tro g hữ g hâ tố vô ù g qu trọ g tro g i ht thị trư g, Khi thị trư g goại hối ượ iể so t tốt sẽ giúp hú g t iể so t và i u phối ọi hoạt g ph t triể i h t t quố gi , ũ g hư â g o hả g ạ h tr h tro g lĩ h vự xuất hập hẩu, iể so t tốt â thươ g ại, xây dự g t ấu tỷ lệ dự trữ goại tệ phù hợp, i u ti t ơ ấu vố tro g sả xuất, tạo i ti v bả tệ tro g tươ g l i; Kiể so t thị trư g goại hối tốt ó v i trò qu trọ g tro g hoạt g ph t triể i h t ất ướ Việt N ũ g hư quố gi g ph t triể , hiệ g gặp phải tì h th ti tho i lưỡ g , tro g việ lự họ ụ tiêu ơ bả tro g i u hà h hí h s h i h t vĩ ô, ụ thể là thị trư g goại hối Vấ hú g t ầ qu tâ ó là việ lự họ t hí h s h h y hi u hí h s h ù g lú ho thị trư g goại hối ể i u hà h i h t vĩ ô phù hợp với gi i oạ ph t triể i h t Đây hí h là ụ tiêu bài vi t, hó K gày 3 họ là tài ghiê ứu ho ô Tài Chí h Ti Tệ “Thực trạng thị trƣờng ngoại hối Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện thị trƣờng ngoại hối” dự trê ơ sở iể hứ g thự ghiệ MỤC TI U CỦ ĐỀ T I: - Phâ tí h h gi thực trạng hoạt ng thị trư ng ngoại hối ở Việt Nam Nghiê ứu kinh nghiệm thị trư ng ngoại hối của m t số ướ và rút r bài học cho Việt Nam. Đ xuất qu iể và giải ph p ho thị trư ng ngoại hối Việt N tro g qu trì h h i nhập. Ý NGHĨ THỰC TIỄN CỦ ĐỀ T I: - Hệ thống m t số vấ lý luậ ơ bản v thị trư ng ngoại hối và ph t triển thị trư ng ngoại hối Nghiê ứu kinh nghiệm thị trư ng ngoại hối của m t số ướ và rút r bài học cho Việt Nam. Với nhữ g thô g ti thu thập ượ tài ã phâ tí h, h gi thực trạng hoạt ng thị trư ng ngoại hối Việt N , rút r hững k t quả, hạn ch và guyê hâ PHẠM VI GI I HẠN CỦ ĐỀ T I: - - Đối tượ g ghiê ứu củ tài là ghiê ứu dưới gó vĩ ô thị trư ng ngoại hối theo ghĩ hẹp ( bao gồ loại ngoại tệ). Thị trư ng ngoại hối là thị trư g gi o dị h u b , tr o ổi, kinh doanh c loại ngoại tệ Phạm vi giới hạn củ tài thị trư ng ngoại hối Việt N gi i oạn 1995 – 2010 4 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] PHƢƠNG PH P THU THẬP Sử dụ g LI U: guồ dữ liệu sơ ấp & thứ ấp ữ liệu sơ cấp: Thô g ti thu ượ t việ phỏ g vấ trự ti p tro g gà h tài hí h – gâ hà g ữ liệu thứ cấp: Thô g ti t tài liệu th ối tượ g là hảo ( i ter et, s h, bài giả g ) 5 việ lâu [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI I T NG QU N V TH TRƢ NG NGO I H I: I L CH S H NH TH NH V PH T TRI N TH TR NG NGO I H I. - Mỗi quố gi u ó t ồ g ti riê g, ỗi ồ g ti u ó sứ u và hả g th h to riê g tùy thu vào tì h hì h i h t , hí h trị, xã h i Chư ó ồ g ti ủ quố gi ào h y ồ g ti hu g ào ượ sử dụ g thố g hất ho tất ả quố gi tro g qu hệ ti tệ - Ngày y qu trì h tr o ổi hà g hó hô phạ vi toà th giới, tất y u phải ó sự hoạt h t là ể phụ vụ ho việ th h to ụ g tí h quố t , dầ hì h thà h ê thị trư goại hối g hỉ d g lại ở phạ vi t quố gi à trê g u b giữ ồ g ti với h u Trướ í h hư thươ g ại, du lị h, ầu tư, tí dụ g g i h do h tr o ổi goại tệ ó là thị trư g - Sự r i và ph t triể ủ thị trư g goại hối gắ li với hu ầu gi o dị h và tr o ổi goại tệ giữ quố gi hằ phụ vụ ho hoạt g i h t và xã h i, ặ biệt là phụ vụ ho sự ph t triể ủ goại thươ g Thị trư g goại hối ượ hì h thà h vào 97 với việ bãi bỏ thỏ thuậ Bretto Woods ( ượ ư r vào 944 hằ vào sự ổ ị h ti tệ th giới thô g qu việ g ả ồ g ti ượ tự do trôi ổi giữ quố gi , và hạ h việ ầu ơ tro g thị trư g ti tệ th giới) và huyể s g tỷ gi ố ị h ho tỷ gi ổi Tới 973, ti tệ ủ ướ ô g ghiệp lớ ượ lưu hà h tự do hơ bởi hú g phầ lớ ượ iể so t bằ g guồ lự u g và ầu Gi trị bị i u ti t hà g gày với sự th y ổi thư g xuyê v số lượ g, tố , và gi thà h, tất ả t g h h tro g suốt hữ g 97 , dẫ sự xuất hiệ hữ g ô g ụ tài hí h, sự i u ti t thị trư g, và sự tự do buô b ới - Khối lượ g gi o dị h ủ thị trư g ti tệ toà ầu hô g g g ph t triể Đi u ày ượ t hợp với sự ph t triể ủ thươ g ại quố t và bãi bỏ hạ h ti tệ ở hi u ướ Vào hữ g 98 sự vậ huyể ti vố qu biê giới ượ t g h h ù g với sự xuất hiệ y tí h và ỷ thuật ã ở r g thị trư g liê tụ xuyê qu hữ g vù g Châu , Châu Âu và Châu Mỹ Sự lưu huyể goại tệ t g ạ h hà g gày t $7 tỷ tro g hữ g 98 tới hơ $ 5 gà tỷ h i thập iê s u ó Khoả g 8 % tất ả gi o dị h ầu ơ, hằ ụ í h thu lợi huậ t sự h biệt tỷ gi hối o i Việ ày ã thu hút hi u gư i th gi với ả h i tổ chứ tài hí h và ầu tư hâ à g thú ẩy thị trư g goại hối ph t triể - Ở Việt N t 989, ô g u Đổi Mới ượ ẩy ạ h hơ với hủ trươ g ủ Đả g và Nhà ướ là ph t triể t i h t thị trư g ó sự quả lý ủ Nhà ướ ; ô g u Đổi Mới ũ g ượ ti hà h ồ g th i với việ ph t triể i h t ối goại, ở ử , hợp t và h i hập, phù hợp với xu hướ g quố t ho i h t th giới gày à g ạ h ẽ Nhằ bôi trơ và thú ẩy i h t ối goại ph t triể , ặ biệt là hoạt g Xuất hập hẩu, t ó ã dẫ việ hì h thà h và ư vào hoạt g thị trư g goại hối ở Việt N là ầ thi t 6 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] I KH I NI M: I.2.1. Ngoại hối: - Ngoại hối là t h i iệ dù g ể hỉ phươ g tiệ ó gi trị dù g ể th h to quố gi Tùy theo qu iệ ủ luật quả lý goại hối ủ ỗi ướ à h i iệ hối ó thể là hô g giố g h u - Tại Việt N theo ph p lệ h Số: 8/ 5/PL-UBTVQH gày 3/ Thư g vụ Quố h i quy ị h v hoạt g goại hối, theo ph p lệ h ày ủ goại hối b o gồ : giữ goại / 5 ủ Ủy b thà h phầ ơ bả  Đồ g ti ủ quố gi h ượ sử dụ g tro g th h to  Phươ g tiệ th h to bằ g goại tệ, gồ phi u hậ ợ và phươ g tiệ th h to  C loại giấy t ó gi bằ g goại tệ, gồ tr i phi u Chí h phủ, tr i phi u ô g ty, phi u, ổ phi u và loại giấy t ó gi h ;  Và g thu dự trữ goại hối hà ướ , trê tài hoả ở ướ goài ủ gư i ư trú; và g dưới dạ g hối, thỏi, hạt, i g tro g trư g hợp g vào và g r hỏi lã h thổ Việt N ;  Đồ g ti ủ ướ C g hoà xã h i hủ ghĩ Việt N tro g trư g hợp huyể vào và huyể r hỏi lã h thổ Việt N hoặ ượ sử dụ g tro g th h to quố t Tuy hiê tro g giới hạ phạ ghĩ hẹp hỉ b o gồ goại tệ hoặ ồ g ti hu g hâu Âu và ồ g ti quố t và hu vự (s u ây gọi là goại tệ); vi ghiê ủ hu g h sé , thẻ th h to , hối phi u òi ợ, hối h ; tài ày, goại hối ượ ghiê ứu theo I.2.2 Thị trƣờng ngoại hối: Thị trư g goại hối là g tài hí h b o gồ thị trư t b phậ ủ thị trư g ti tệ dị h u b , tr o ổi và i h do dự trê qu hệ u g ầu goại tệ trư t b phậ ấu thà h ủ hệ thố g thị trư g tài hí h Thị g vố và thị trư g ti tệ, tro g ó thị trư g goại hối là Như vậy thị trư g goại hối là thị trư g thự hiệ gi o h loại goại tệ, ây ũ g là ơi hì h thà h tỷ gi hối o i 7 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] I Đ C ĐIỂM CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI hị trường ngoại hối là thị trường mua bán hàng hóa đặc biệt, do đó nó có những đặc điểm riêng biệt so với các loại thị trường khác: I - Thị trư g goại hối hô g tập tru g tại vị trí ị lý hữu hì h hất ị h, à là bất ứ âu diễ r hoạt g u b ồ g ti h h u Do ó, ó ò ượ gọi là thị trư g hô g gi - Là thị trư g toà ầu, hoạt g liê tụ suốt gày ê với th i lượ g gi o dị h 4/ 4 gi Đặ i ày trướ h t xuất ph t t sử hê h lệ h úi gi giữ hu vự ị lý h h u K , thự hiệ gi o dị h liê tụ và tứ th i thô g qu phươ g tiệ hiệ ại hư iệ thoại, i ter et,telex,… và hi phí gi o dị h thấp, hoạt g hiệu quả với hối lượ g gi o dị h ự lớ - Tru g tâ ủ thị trư g goại hối là thị trư g liê gâ hà g (I terb ) với thà h viê hủ y u là gâ hà g thươ g ại, hà ôi giới goại hối và gâ hà g tru g ươ g Do h số gi o dị h trê thị trư g I terb hi tới 85% tổ g do h số gi o dị h goại hối toà ầu - Đây là thị trư g gi o dị h tài hí h lớ hất, thể là lũ g ọ thị trư g bởi vì thị trư g th gi hứ hô g phải là t thự thể hô g thể i u hiể ượ tỷ gi thị trư g tro - Đồ g ti - Thị trư g goại hối rất hạy ả với với sự iệ với hí h s h ti tệ ủ ướ ph t triể ượ sử dụ g hi u hất tro g ó do h số lớ hất th giới Khô g i ó goại hối qu r g lớ và ó hi u gư i lập, thậ hí gâ hà g tru g tâ ũ g g t th i gi ượ ới r g gi o dị h goại hối là ồ g USD hí h trị, i h t , xã h i,… hất là CHỨC N NG CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI - Thị trư g goại hối hì h thà h t hu ầu tr o ổi u b phụ vụ ho ụ í h thươ g ại, du lị h, ầu tư, tí dụ g - Là ô g ụ ể gâ hà g tru g ươ g ó thể thự hiệ i h t theo ụ tiêu ủ hí h phủ - Thị trư g goại hối là ơi tổ hứ tí dụ g, dị h vụ ho h h hà g hằ thu phí - Cu g ấp ô g ụ ho hà i h t ghiê ứu ể phò g g rủi ro hối o i tro g tr o ổi goại tệ Đồ g th i giúp hà ầu ơ ghiê ứu thu ượ lợi huậ u họ dự o ượ tỷ gi hối o i. - Có ý ghĩ ặ biệt qu trọ g ối với hoạt g i h t ối goại, b o gồ : thươ g ại, ầu tư, tí dụ g,… thi trư g goại hối ph t triể sẽ bôi trơ ho hoạt g h , ặ biệt là th h to quố t , thú ẩy goại thươ g, gắ t i ht ủ t quố gi với i h t th giới 8 ồ g ti g tí h quố t hí h s h ti tệ hằ gâ hà g thươ g h h u i u hiể ại u g ấp [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] I C C CHỦ THỂ TH M GI HOẠT Đ NG TR N THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI I.5.1. Ngân hàng trung ƣơng: ó g v i trò là hủ thể ặ biệt hoạt g trê thị trư g goại hối, v ó g v i trò là gư i tổ hứ , quả lý, i u hà h v trự ti p th gi gi o dị h hằ thự thi hí h s h ti tệ, hí h s h gi ả I.5.2. Ngân hàng thƣơng mại: là thị trư g liê gâ hà g - - hủ thể hủ y u hoạt g trê thị trư g goại hối và C gâ hà g thươ g ại th gi vào thị trư ng ngoại hối với tư h tru g gi ược ủy quy n mọi giao dịch hối o i thô g thư g và liê tụ ối với bả thâ họ lẫ h h hà g C gâ hà g thươ g ại giữ v i trò tru g tâ ủ hoạt ng kinh doanh ngoại tệ C gâ hà g ày ảm bảo hầu h t hoạt ng chuyể hó trê thị trư ng ngoại hối và ti n gửi với tư h là gư i b hoặ gư i u V i trò hủ ạo ày xuất ph t t ví trị tru g tâ ủ gâ hà g thươ g ại trong việc thực hiệ hoạt g th h to quốc t Qu ó, gâ hà g là gư i cuối ù g hì h thà h n tảng doanh thu của thị trư ng hối o i I.5.3. Các nhà môi giới: là tru g gi giữ gâ hà g, th gi hô g ó tí h hất bắt bu , hư g sẽ góp phầ tí h ự vào hoạt g ủ thị trư g bằ g h ho u g và ầu ti p ậ h u I.5.4. Các công ty kinh doanh, các nhà kinh doanh ngoại hối phi ngân hàng: - - C ô g ty xuất nhập khẩu: Cần ngoại tệ cho hoạt g thươ g ại và ảm bảo ngoại hối của doanh nghiệp ì h C hà ầu tư quốc t . C ô g ty quố gi : C ô g ty ày th gi vào thị trư ng ngoại hối với mụ tiêu m lợi nhuậ ũ g hư phục vụ cho hoạt ng mậu dịch quốc t của họ, hoặ ể hoạt g ầu tư trực ti p r ướ goài Thô g thư g ô g ty quố gi th gi u b trê thị trư ng hối o i với số lượng lớ ê ó thể gây ả h hưở g n tỷ gi hối o i C hà i h doanh ngoại tệ và hâ ần ngoại tệ tro g hi i du lịch, hoặc chuyển ti r ướ goài hoặ ơ thuầ là ể ầu tư vào t loại ngoại tệ ó lãi suất o hơ … 9 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] I NH NG ƢU ĐIỂM CỦ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI - - - I Thị trư ng ngoại hối là t thị trư ng rất dạ g Có hà g gà gâ hà g tru g tâ và thươ g ghiệp, tổ chứ quố gi , hà buô và hí h phủ tham dự vào thị trư g ày hà g gày Chí h h ó hững tầng lớp tham dự rất dạng ày g thê với y u tố thị trư ng r ng lớn à o ó t hâ tố ào ó thể i u khi ượ hướ g i ủa thị trư ng ngoại hối. Với thị trư ng ngoại hối, hú g t ó thể sinh l i kể cả khi thị trư g i lê hoặ i xuố g Đi u quan trọ g hô g phải là thị trư g i lê h y xuố g, à i u quan trọng nhất trong thị trư ng ngoại hối hí h là hú g t ó i ù g với xu hướng của thị trư g h y hô h Là thị trư g ó tí h th h hoản cao, thị trư g ày luô ó gư i u và gư i b và bạ hô g b o gi phải lo v “ ầu r “ ho lệnh củ ì h, bạ luô giao dịch với m t cặp ti n tệ Nghĩ là u ti n tệ ày và b r ti n tệ i ê hô g ó gì phải dự vào hướ g i ủa thị trư ng h t. Tất cả u ó sự â bằng củ u và b so g so g Chỉ cần bạ “ Đi ù g xu th “ là bạ ó thể ó l i Và dù u vào h y b r , hả g bạn l i ti là hoà toà g g h u M T SỐ NGHI P VỤ INH O NH NGOẠI HỐI CHỦ Thị trư t thị trư g goại hối là g rất sôi U: g với hi u loại hì h gi o dị h: I.7.1. Nghiệp vụ giao ngay (Spot): a Khái niệm: - Giao dị h goại hối gi o g y là t gi o dị h à tro g ó h i bê tr o ổi h i ồ g ti h h u theo tỷ gi gi o g y tại th i iể gi o dị h và t thú th h to tro g vò g h i gày là việ ti p theo - Tỉ gi gi o g y tỉ gi do Ngâ hà g iê y t tại th i iể gi o dị h hoặ do thỏ thuậ giữ Ngâ hà g và h h hà g hoặ ối t hư g phải ả bảo phù hợp với thị trư g tại th i iể gi o dị h và quy ị h v tỉ gi gi o g y ủ Ngâ hà g Nhà ướ Việt N tại th i iể gi o dị h b Đặc điểm: - Nghiệp vụ gi o g y ượ tệ g y ho h h hà g gâ hà g sử dụ g hằ âp ứ g hu ầu u hoặ b goại - Khô g p ứ g ượ hu ầu u hoặ b goại tệ ủ hữ g h h hà g ào ầ u và b goại tệ hư g việ huyể gi o goại tệ hư thự hiệ tại th i iể hiệ tại à sẽ ượ thự hiệ tro g tươ g lai. 10 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] I.7.2. Nghiệp vụ kì hạn (Forward): a Khái niệm: - Gi o dị h hối o i hạ là gi o dị h h i bê goại tệ theo t ứ tỷ gi x ị h và việ th h to ị h tro g tươ g l i t sẽ u , b với h u t luợ g sẽ ượ thự hiệ vào th i iể x - Tỉ gi hạ là tỉ gi do Ngâ hà g và h h hà g hoặ ối t tự tí h to và thỏ thuậ với h u hư g phải ả bảo phù hợp với thị trư g tại th i iể gi o dị h và quy ị h v tỉ gi hạ ủ Ngâ hà g Nhà ướ Việt N tại th i iể gi o dị h b Đặc điểm: - Gi o dị h goại tệ ó hạ thoả ã ượ việ thự hiệ ượ huyể gi o tro g tươ g l i hu ầu u goại tệ ủ h h hà g à - Gi o dị h hạ là gi o dị h bắt bu phải thự hiệ ê hi gày o hạ dù bất lợi h i bê vẫ phải thự hiệ hợp ồ g M t iể hạ h ữ là hợp ồ g hạ hỉ ượ p ứ g hu ầu hi ào h h hà g hỉ ầ u hoặ b goại tệ tro g tươ g l i ò ở hiệ tại hô g ó hu ầu u hoặ b goại tệ I.7.3. Ngiệp vụ hoán đổi (Swap): a Khái niệm: - Gi o dị h goại hối ho ổi là gi o dị h ồ g th i u và b ù g t lượ g goại tệ ( hỉ ó h i ồ g ti ượ sử dụ g tro g gi o dị h), tro g ó hạ th h to ủ h i gi o dị h là h h u và tỷ gi ủ h i gi o dị h ượ x ị h tại th i iể ý t hợp ồ g - Gi o dị h ho ổi b o gồ ồ g th i gi o dị h: Gi o dị h gi o g y và gi o dị h hạ b Đặc điểm: - Với h h hà g lợi í h thể hiệ ở hỗ h h hà g thỏ ã ượ hu ầu goại tệ hoặ i tệ tại th i iể hiệ tại tứ là vào gày hiệu lự , ồ g th i ũ g thỏ ã hu ầu u b goại tệ vào gày o hạ Đi u ày giố g hư hợp ồ g hạ và do ó tr h ượ rủi ro do bi g goại hối - Đối với gâ hà g lợi í h thể hiệ ở hỗ t ặt gâ hà g p ứ g ượ hu ầu ủ h h hà g góp phầ â g o uy tí và gi trị thươ g hiệu ủ ì h Mặt h gâ hà g ó thể i ượ lợi huậ t hê h lệ h gi u và b goại tệ - Nó là hợp ồ g bắt bu yêu ầu ủ bê phải thự hiệ hi o hạ bất hấp tỷ gi trê thị trư g gi o g y lú ó ó thể hư th ào Đi u ày ó ặt lợi là tr h ượ rủi ro tỷ gi ho h h hà g hư g ồ g th i h ất i ơ h i i h do h u hư tỷ gi bi g tr i với dự o ủ h h hà g - Là ô g ụ phò g g rủi ro tỷ gi thí h hợp với hu ầu phò g g hà g hơ là hu ầu i h do h h y ầu ơ i l i t sự hê h lệ h t sự bi 11 rủi ro ủ h h g ủ tỷ gi \ [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] I.7.4. Nghiệp vụ quyền chọn (Option): a Khái niệm: - Gi o dị h quy lự họ ti tệ là t gi o dị h giữ bê u quy và bê b quy , tro g ó bê u quy ó quy hư g hô g ó ghĩ vụ u hoặ b t lượ g goại tệ x ị hở t ứ tỷ gi x ị h tro g t hoả g th i gi thoả thuậ trướ N u bê u quy lự họ thự hiệ quy ủ ì h, bê b quy ó ghĩ vụ b hoặ u lượ g goại tệ tro g hợp ồ g theo tỷ gi ã thoả thuậ trướ b Đặc điểm: - Gi o dị h quy họ goại tệ b o gồ quy họ b và quy họ u : + Quy họ u : Cho phép gư i u quy họ ó quy , hư g hô g bị bắt bu , t ồ g ti với t số lượ g và tỷ gi x ị h tro g t hoả g th i gi x ị h u + Quy họ b : Cho phép gư i u quy họ ó quy , hư g hô g bắt bu , b t lượ g goại tệ x ị h với t tỷ gi x i h tro g hoả g th i gi x ị h - Loại gi o dị h ày tối ưu hó việ phò g g rủi ro tỷ gi , phù hợp với do h ghiệp ó hoạ h thu hi goại tệ ổ ị h, ó i h ghiệ theo dõi bi g tỷ gi goại tệ hà g gày I.7.5. Nghiệp vụ tƣơng lai (Future): a Khái niệm: - Là ghiệp vụ ti hà h t thỏ thuậ u b t số lượ g goại tệ ã bi t theo tỷ gi ố ị h tại th i iể hợp ồ g ó hiệu lự , việ huyể gi o goại tệ ượ thự hiệ vào t gày tro g tươ g l i b Đặc điểm: - V guyê tắ sử dụ g thì gi o dị h hợp ồ g tươ g l i hoà toà tươ g tự hư gi o dị h hạ Tuy hiê gi o dị h hợp ồ g tươ g l i là gi o dị h ượ huẩ ho và ượ gi o dị h trê thị trư g ó tổ hứ ó là Sở gi o dị h và hỉ thự hiệ ối với t vài loại goại tệ à thôi, vì vậy ây là ặ iể là ho hợp ồ g tươ g l i ó tí h th h hoả rất o - Trướ hi gi o dị h hợp ồ g tươ g l i, gư i th ị h vào tài hoả 12 gi phải ý quỹ t hoả ti hất [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] : II T GI HỐI ĐO I hái niệm: II.1.1. - Tỷ gi hối o i (thư g ượ gọi tắt là tỷ gi ) là tỷ lệ tr o ổi giữ h i ồ g ti ướ Cũ g ó thể gọi tỷ gi hối o i là gi ủ t ồ g ti ày tí h bằ g t ồ g ti ướ ủ h i h - Thô g thư g tỷ gi hối o i ượ biểu diễ thô g qu tỷ lệ b o hiêu ơ vị ồ g ti ày ( hi u hơ t ơ vị) bằ g t ơ vị ồ g ti ủ ướ i -C h biểu diễ tỷ gi hối o i: + C h : Đối với ướ ó ồ g ti gi trị o hư: h, Mỹ, Châu Âu,… Số lượ g goại tệ thu ượ Tỷ giá hối đoái = -------------------------------ơ vị (e) + C h : Phầ lớ i tệ quố gi , tro g ó ó Việt N Số lượ g i tệ thu ượ Tỷ giá hối đoái = ----------------------------(e) ơ vị goại tệ II.1.2. Các loại tỷ giá hối đoái: a. Tỷ giá hối đoái danh ngh a và Tỷ giá hối đoái thực tế: qu - Tỷ gi hối o i d h ghĩ là tỷ gi hối o i hô g xét lạ ph t giữ h i ướ - Tỷ gi hối o i thự là tỷ gi hối o i ó xét tươ g qu tỷ lệ lạ ph t giữ h i ướ - Qu hệ giữ h i loại tỷ gi ày ượ thể hiệ qu tươ g qu tươ g qu gi gi ả h y tươ g ả giữ h i ướ hoặ h tí h s u: Tỷ gi hối o i thự t = Tỷ gi hối o i d h ghĩ x Gi ướ goài / Gi o i d h ghĩ x Tỷ lệ lạ ph t ướ goài / Tỷ lệ lạ ph t tro g ướ i ị = Tỷ gi hối b. Tỷ giá hối đoái song phƣơng và Tỷ giá hối đoái hiệu lực: - Tỷ gi hối o i giữ h i ồ g ti ượ gọi là tỷ gi hối o i so g phươ g - Tỷ gi hối o i hiệu lự là tỷ lệ tr o ổi giữ t ồ g ti X với hi u ồ g ti h ù g lú (thô g thư g là ồ g ti ủ bạ hà g thươ g ại lớ ) Tỷ gi ày ượ tí h dự 13 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] trê gi trị bì h quâ gi quy ủ tỷ gi so g phươ g giữ ồ g ti i Tỷ gi hối o i hiệu lự ũ g ó loại d h ghĩ và loại thự t X với t g ồ g ti II.1.3. Vai trò của tỷ giá hối đoái: - Thị trư g goại hối và tỷ gi hối o i ó g v i trò hí h tro g thươ g ại quố t vì ó ho phép gư i u và gư i b so s h gi ả ủ hà g hó sả xuất ở ướ h h u và u bả sả phẩ dị h vụ ở ướ h h u. - Tỷ gi hối o i ó g v i trò hí h tro g thươ g ại quố t , ó ho phép hú g t so s h gi ả ủ hà g hó và dị h vụ sả xuất trê ướ h h u Gi hà g xuất hẩu ủ t ướ sẽ ượ tí h theo gi ủ ướ hập hẩu u bi t tỷ gi hối o i giữ ồ g ti ủ h i ướ “Khi ồ g ti ủ t ướ ất gi , gư i ướ goài hậ r rằ g, gi hà g xuất hẩu ủ ướ ày rẻ i, và gư i dâ tro g ướ hậ thấy hà g hập t ướ goài ắt lê Sự lê gi ó hiệu quả gượ lại: gư i ướ goài sẽ phải trả hi u hơ ho sả phẩ ủ ướ ày, và gư i dâ tro g ướ phải trả ít hơ ho hà g hó ủ ướ goài” Chí h vì i u ày à tỷ gi hối o i ượ sử dụ g ể i u ti t hí h s h huy hí h xuất hẩu h y hập hẩu hà g hó ủ t ướ - Tỷ gi hối o i là gi ủ ồ g ti ướ ày ượ biểu hiệ qu ồ g ti ủ ướ h - Đồ g ti ổ ị h và tỷ gi hối o i ó v i trò qu trọ g tro g hí h s h ti tệ, ó là ụ tiêu ủ hí h s h ti tệ à ọi quố gi u hướ g tới Đồ g ti ổ ị h và tỷ gi hối o i hợp lý sẽ tạo i u iệ ho việ duy trì, ở r g và ph t triể ối qu hệ i h t tro g ướ và quố tê, giúp ho i h t tro g ướ ó i u iệ h i hập hu vự và th giới gày à g ạ h ẽ hơ - Tỷ gi hối o i hịu t g ủ hi u hâ tố, tro g ó h i hâ tố qu trọ g hất là sứ u ủ ồ g ti và tươ g qu u g ầu goại tệ Khi lạ ph t t g, sứ u ồ g i tệ giả so với goại tệ, là ho tỷ gi hối o i ủ ồ g goại tệ so với i tệ t g (h y tỷ gi ồ g i tệ so với goại tệ giả ) và gượ lại N u ồ g i tệ giả , tỷ gi hối o i o ó t dụ g - Kí h thí h hoạt g xuất hẩu, hạ h hập hẩu, góp phầ t g thu goại tệ, ải thiệ â th h to - Với tỷ gi hối o i o sẽ huy hí h hập hẩu vố , i u hối, hạ h hoạt g huyể goại tệ r ướ goài, t quả là là ho sứ u ủ ồ g i tệ t g lê II.1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ giá hối đoái: - Tỷ gi hối o i, tứ tỷ lệ tr o ổi giữ h i ồ g ti o h y thấp ựơ quy t ị h bởi lự lượ g thị trư g, u g và ầu Cu g goại tệ là lượ g goại tệ à thị trư g uố b r ể thu v i tệ Cầu goại tệ là lượ g goại tệ à thị trư g uố u vào bằ g ồ g i tệ 14 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] Gi ả goại tệ, tỷ gi hối o i ũ g ượ x ị h theo quy luật u g ầu hư ối với hà g ho thô g thư g Khi u g goại tệ lớ hơ ầu goại tệ sẽ là ho gi goại tệ giả , tứ tỷ gi hối o i t g Ngượ lại, hi ầu goại tệ lớ hơ u g goại tệ gi goại tệ sẽ t g, tứ tỷ gi giả , ở vị trí u g goại tệ bằ g ầu goại tệ x ị h trạ g th i â bằ g, hô g ó p lự là ho tỷ gi th y ổi T ó thể hì h du g ơ h hì h thà h tỷ gi ượ biểu thị t hi ó sự h h u v u g và ầu goại tệ Khi u g goại tệ lớ hơ ầu goại tệ, lượ g goại tệ à thị trư g ầ b r hi u hơ lượ g goại tệ ầ u vào, hi ó ó t số gư i hô g b ượ sẽ sẵ sà g b với ứ gi thấp hơ và là ho gi goại tệ trê thị trư g giả Tươ g tự, hi ầu lớ hơ u g, t số gư i hô g u ượ goại tệ sẵ sà g trả gi o hơ và gây sứ ép là gi goại tệ trê thị trư g t g Khi u g goại tệ bằ g ầu goại tệ, lượ g goại tệ à thị trư g ầ u ú g bằ g lượ g goại tệ ầ b là ho gi goại tệ hô g ổi, thị trư g â bằ g t - Chú g t ó thể thấy, tỷ gi hối o i trê thị trư g luô th y ổi Có rất hi u hâ tố g gây r sự bi g ủ tỷ gi hối o i với hữ g ứ và ơ h h h u hư: a. án cân thương mại: C â thươ g ại ủ t ướ là hê h lệ h giữ i gạ h xuất hẩu và i gạ h hập hẩu M t i h t hi xuất hẩu hà g ho và dị h vụ sẽ thu ượ goại tệ Để ti p tụ ô g việ i h do h, hà xuất hẩu phải b goại tệ lấy i tệ, u hà g ho dị h vụ tro g ướ xuất hẩu r ướ goài Trê thị trư g u g goại tệ sẽ t g, là tỷ gi hối o i giả Ngượ lại, hi hập hẩu hà g ho dị h vụ, hà hập hẩu ầ goại tệ ể th h to ho ối t và i u goại tệ trê thị trư g Hà h g ày là ầu goại tệ t g, tỷ gi hối o i t g T g ủ h i hiệ tượ g trê là gượ hi u tro g việ hì h thà h tỷ gi hối o i Tỷ gi hối o i uối ù g sẽ t g h y giả phụ thu vào ứ t g ạ h y u ủ hâ tố, ó hí h là â thươ g ại N u t ướ ó thặ g dư thươ g ại, u g goại tệ lớ hơ ầu goại tệ, tỷ gi hối o i sẽ giả , ồ g i tệ lê gi Khi thâ hụt thươ g ại, tỷ gi hối o i sẽ t g, ồ g i tệ giả gi b. ầu tư ra nước ngoài: Cư dâ tro g ướ dù g ti u tài sả ở ướ goài, ó thể là ầu tư trự ti p (xây dự g hà y, thà h lập do g ghiệp ) h y ầu tư gi ti p ( u ổ phi u, tr i phi u ) Nhữ g hà ầu tư ày uố thự hiệ hoạt g i h do h trê ầ phải ó goại tệ Họ u goại tệ trê thị trư g, luồ g vố goại tệ hảy r ướ goài, tỷ gi hối o i sẽ t g Ngượ lại t ướ hậ ầu tư t ướ goài, luồ g vố goại tệ hảy vào tro g ướ , là ho u g goại tệ t g, tỷ gi hối o i giả Đầu tư r ướ goài rò g là hiệu số giữ luồ g vố hảy r và luồ g vố hảy vào t ướ Khi ầu tư r ướ goài rò g dươ g, luồ g vố hảy vào tro g ướ hỏ hơ dò g vố hảy r ướ goài, tỷ gi hối o i t g Tỷ gi hối o i sẽ giả tro g trư g hợp gượ lại, ầu tư r ướ goài rò g â Theo quy luật tối ưu ho , luồ g vố sẽ hảy ơi ào ó lợi hất, tứ là hiệu suất si h l i o hất M t i ht sẽ thu hút ượ luồ g vố ầu tư hi u hơ hi ó ó ôi trư g ầu tư thuậ lợi, hí h trị ổ ị h, ầu vào sẵ ó với gi rẻ, guồ l o g dồi dào ó t y gh , thị trư g tiêu thụ r g lớ , lãi suất o và sự thô g tho g tro g hí h s h thu hút ầu tư ướ goài ủ Chí h phủ c. ạm phát ảnh hư ng đến tỷ giá hối đoái: Khi t ướ giả , với tỷ gi hối o i hô g ổi, hà g ho dị h vụ tro g goài tro g hi hà g ho dị h vụ ướ goài rẻ hơ trê thị u g ầu, ư dâ tro g ướ sẽ huyể s g dù g hà g goại 15 ó lạ ph t, sứ u ồ g ướ ắt hơ trê thị trư g trư g tro g ứơ Theo quy hi u hơ vì gi rẻ hơ , hập i tệ ứơ luật hẩu [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] t g, ầu goại tệ t g, tỷ gi hối o i t g Tươ g tự vì t g gi , ư dâ ướ goài sẽ dù g ít hà g hập hẩu hơ Hoạt g xuất hẩu giả sút, u g goại tệ trê thị trư g giả , tỷ gi hối o i t g Như vậy lạ ph t ả h hưở g ả u g và ầu goại tệ theo hướ g t g gi goại tệ, t g g g p là ho tỷ gi hối o i t g h h hơ Trê thị trưò g ti tệ, lạ ph t là ồ g ti ất gi , gư i dâ sẽ huyể s g ắ giữ tài sả ướ goài hi u hơ , ầu goại tệ gi t g ẩy tỷ gi hối o i t g Tro g trư g hợp quố gi u ó lạ ph t thì hữ g t g trê sẽ phụ thu vào tỷ lệ lạ ph t tươ g ối giữ quố gi Quố gi ào ó tỷ lệ lạ ph t o hơ , ồ g i tệ quố gi ó sẽ ất gi t h tươ g ối và tỷ gi hối o it g d. c chênh lệch v l i su t giữa các nước: Nướ ào ó lãi suất ti gửi gắ hạ o hơ lãi suất ti gửi ướ h thì vố gắ hạ sẽ hảy vào hằ thu phấ hê h lệ h do ti lãi tạo r , do ó sẽ là ho u g goại tệ t g lê , tỷ gi hối o i sẽ giả xuố g. e. âm l số đ ng, ch nh sách c a h nh h , u t n c a đ ng ti n: Ngư i dâ , hà ầu ơ, gâ hà g và tổ hứ i h do h goại tệ là t hâ trự ti p gi o dị h trê thị trư g goại hối Hoạt g u b ủ họ tạo ê u g ầu goại tệ trê thị trư g C hoạt g ó lại bị hi phối bởi y u tố tâ lý, ti ồ ũ g hư vọ g vào tươ g l i Đi u ày giải thí h tại s o, gi goại tệ hiệ tại lại phả h vọ g ủ dâ hú g tro g tươ g l i N u ọi gưòi vọ g rằ g tỷ gi hối o i sẽ t g tro g tươ g l i, ọi gư i ổ xô i u goại tệ thì tỷ gi sẽ t g g y tro g hiệ tại; Mặt h , gi goại tệ rất hậy ả với thô g ti ũ g hư hí h s h ủ hí h phủ N u ó ti ồ rằ g Chí h phủ sẽ hỗ trợ xuất hẩu, hạ h hập hẩu ể giả thâ hụt thươ g ại, ọi gư i sẽ ồ g loạt b goại tệ và tỷ gi hối o i sẽ giả h h hó g - Tro g thự t , tỷ gi ạ hy u h h u ủ t lượ g ho ả h hưở g ủ t t g tổ g hợp, ó thể t tỷ gi hối o i luô bi hối o i bị hi phối ồ g th i bởi tất ả y u tố trê với ứ g hâ tố, tu vào th i gi và hoà ả h hất ị h Việ t h r i và g hâ tố là việ là hô g thể C hâ tố trê hô g t h r i à g ư g h y t h lẫ h u, ả h hưở g tỷ gi hối o i là ho g hô g g g II.2. CH NH S CH T GI II.2.1. Các hệ thống tỷ giá hối đoái: II.2.1.1 Hệ thống tỷ giá cố định : - Là tỷ gi à hí h phủ ồ g ý duy trì hả g huyể ổi ồ g ti tro g ướ với ồ g ti ướ goài Tứ là ọi gư i ó thể ổi goại tệ lấy i tệ hoặ ổi i tệ lấy goại tệ theo tỷ gi ố ị h à hí h phủ (NHTW) ô g bố Tùy trư g hợp à hí h phủ phải u h y b goại tệ ể giữ vữ g sự â bằ g u g ầu theo tỷ gi ã ấ ị h Có trư g hợp: + Trư g hợp tỷ gi ố ị h > tỷ gi â bằ g thị trư g: Lú ày ồ g i tệ ất gi so với goại tệ Cu g goại tệ t g, ầu goại tệ giả . Do ó hí h phủ phải tu g i tệ r ể u goại tệ vào hằ dự trữ goại t và ứ u g ti t g lê . + Trư g hợp tỷ gi ố ị h < tỷ gi â bằ g thị trư g: Lú ày ồ g i tệ o gi so với goại tệ Cầu goại tệ t g, u g goại tệ giả Do ó hí h phủ phải b goại tệ r và thu i tệ vào là t g u g goại tệ, tỷ gi hối o i ố ị h ượ duy trì 16 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] II.2.1.2. Hệ thống tỷ giá thả nổi: - Hệ thống tỷ gi thả nổi tự do : Là tỷ gi ượ tự do bi g ể ạt ứ â bằ g ủ thị trư g goại hối Với tỷ gi hối o i thả ổi thì lượ g u g và lượ g ầu goại tệ bằ g h u Lú ày hô g ó sự thiệp ủ hí h phủ. - Hệ thống tỷ gi thả nổi ó quả lý : Là ơ h tỷ gi thả ổi theo u g ầu thị trư g hư g hi ó sự d o g ạ h và h h ủ tỷ gi thị trư g thì hí h phủ sẽ thiệp bằ g h ấ ị h tỷ gi ố ị h. II.2.2. Sự can thiệp của chính phủ trong hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý : *** do c a việc can thiệp vào thị trường ngoại hối: Tro g thự t hô g ó t ồ g ti ào ượ thả ổi hoà toà , vì ó qu bất ổ ị h Tuy h tỷ gi hối o i ố ị h tạo r sự ổ ị h, so g việ thự hiệ biệ ph p hí h s h hằ giữ ho tỷ gi hối o i ố ị h tươ g ối hó h và tố é , và trê h t là h ày là ho hí h s h ti tệ trở ê vô hiệu lự Chí h vì th , hỉ t số ít ồ g ti trê th giới sử dụ g h tỷ gi hối o i ố ị h Hầu h t ồ g ti trê th giới sử dụ g h tỷ gi thả ổi, hư g hí h phủ sẽ thiệp ể tỷ gi hô g hoà toà phả ứ g theo thị trư g Đặ biệt là v i trò qu trọ g ủ Ngâ hà g tru g ươ g ối với thị trư g tỷ gi hư hiệ y. Ngâ hà g tru g ươ g v ó g v i trò là gư i tổ hứ , quả lý i u hà h v trự ti p th gi gi o dị h hằ thự thi hí h s h ti tệ, hí h s h tỷ gi II.2.2.1. an thiệp trực tiếp: a Chế độ tỷ giá cố định: - Tro g h tỷ gi ố ị h, hí h phủ duy trì hả g huyể ổi ủ ồ g ti tại ứ tỷ gi ố ị h M t ồ g ti ượ xe là ó thể huyể ổi u gâ hà g tru g ươ g sẽ sẵ sà g u hoặ b ồ g ti ó với số lượ g bất hi ọi gư i o g uố tr o ổi theo tỷ gi ố ị h - Sự thiệp ủ gâ hà g tru g ươ g vào thị trư SS B Tỷ gi VND/USD e1 A E C D DD1 DD DD2 Số ồ g USD 17 g goại hối: [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] - Giả sử rằ g h tỷ gi ượ ố ị h tại e1 ây là trạ g th i â bằ g ủ thị trư g tự do tại iể với ư g u g ồ g USD là SS, và ư g ầu ồ g USD là DD Khô g i u hay b ồ g USD ho gâ hà g tru g ươ g Thị trư g tự â bằ g à hô g ầ sự hỗ trợ ào h - Khi ầu ồ g USD là DD1, tại ứ tỷ gi ố ị h e1, thì sẽ ó dư ầu USD t lượ g là C, ể eo tỷ gi ố ị h e1, gâ hà g tru g ươ g phải u g r thị trư g t lượ g C ồ g USD thu v ồ g VND - Khi ầu ồ g USD là DD2 thì gâ hà g sẽ b dự trữ goại hối, (sẽ USD ể bù ho lượ g u g dôi r E ) và thu v ồ g USD - Khi ầu USD là DD thì tự thị trư thiệp ủ gâ hà g - Tro g h hụt, tổ g luồ g vố hoả vố ) u v E ồ g g ã â bằ g tại tỷ gi e1, và do vậy hô g ầ tới sự tỷ gi ố ị h, â th h to hô g hất thi t phải bằ g Khi ó thâ i r sẽ lớ hơ tổ g luồ g vố i vào (b o gồ ả tài hảo vã g l i và tài - Khi ó thâ hụt, u g ồ g USD r thị trư g goại hối (phả h hập hẩu và u tài sả ướ goài) lớ hơ ầu ồ g USD (phả h xuất hẩu và b tài sả ho ướ goài) Thâ hụt â th h to hí h bằ g ứ dư u g ồ g USD trê thị trư g goại hối - Để duy trì tỷ gi ố ị h, gâ hà g tru g ươ g â ối số dư u g ồ g USD bằ g u t lượ g ồ g USD tươ g ứ g Nó sẽ giả dự trữ goại hối, b VND ể u USD h Cán cân thanh toán và chế độ tỷ giá: Tỷ giá cố định Tỷ giá thả nổi Tài hoả vã g l i Tài hoả vã g l i + Tài hoả vố + Tài hoả vố + Tài hoả tài hí h + Tài hoả tài hí h = ( - Tài trợ hí h thứ ) =0 = T g dự trữ goại hối = ( - Tài trợ hí h thứ ) = T g dự trữ goại hối - Khi ó thặ g dư â th h to , hí h phủ thiệp vào thị trư g goại hối thô g qu việ u dự trữ goại hối Khi ó thâ hụt â th h to , dự trữ phải ượ b r b Chế độ tỷ giá thả nổi: 18 [Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam] [GVHD: TS. DIỆP GIA LUẬT] [NHÓM 1 – NGÀY 3 – CHK20] N u tỷ gi thả ổi hoà toà thì sẽ hô g ó bất t sự thiệp ào ủ hí h phủ vào thị trư g goại hối Dự trữ goại hối sẽ giữ guyê Tỷ gi sẽ ượ tự do i u hỉ h ể â bằ g giữ u g và ầu ồ g USD, ồ g VND trê thị trư g c Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý: - Ngâ hà g tru g ươ g ó thể thiệp ể bù ắp ho hữ g th y ổi h h và ạ h ủ u g và ầu tro g gắ hạ , hư g tỷ gi sẽ dầ ượ tự i u hỉ h v trạ g th i â bằ g ủ ó tro g th i gi dài hơ II.2.2.2 an thiệp gián tiếp th ng qua các ch nh sách c a ch nh ph : a Chính sách tài chính trong nƣớc: Đi u gì xảy r với tỷ gi hối o i thự t t g hi tiêu ủ ì h hoặ giả thu ? ε Tỷ gi hối o i thự t u hí h phủ giả S-I E Tỷ gi hối o i thự t â bằ g NX(ε) Xuất hẩu rò g ti t iệ quố dâ bằ g h Tỷ giá hối đoái thực tế đƣợc quy định bởi giao điểm của đƣờng thẳng đứng biểu diễn chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tƣ, và đƣờng xuất khẩu ròng dốc xuống Tại điểm này, số lƣợng USD cung ứng cho đầu tƣ nƣớc ngoài ròng bằng nhu cầu về đô la cho xuất khẩu ròng về hàng hóa dịch vụ NX - Đư g biểu diể ối qu hệ giữ xuất hẩu rò g và tỷ gi hối o i thự t dố xuố g vì tỷ gi hối o i thự t thấp là ho hà g i tươ g ối rẽ - Đư g biểu diễ hê h lệ h giữ ti t iệ và ầu tư (S - I) là ư ti t iệ vả ầu tư u hô g phụ thu vào tỷ gi hối o i thự t - Gi o iể ủ ư g thẳ g ứ g, vì ả g ày quy ị h tỷ gi hối o i â bằ g - Tại ứ tỷ gi hối o i thự t â bằ g, ứ u g v ô l hiệ ó ể phụ vụ ho ầu tư ướ goài rò g bằ g hu ầu v ô l ủ gư i ướ goài uố u xuất hẩu rò g ủ hú g t 19
- Xem thêm -