Tài liệu Thủ thuật dạy production trong listen and read tiếng anh 8

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38266 tài liệu

Mô tả:

Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 A/. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Như chúng ta đã biết việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy để phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đặt ra cho bộ môn này trong chương trình cải cách. Quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển và nâng cao khả năng, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp chứ không phải việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuần tuý. Với quan điểm này, các thủ thuật và hoạt động trên lớp học cũng đã được thay đổi và phát triển đa dạng. Chính vì thế người dạy cần nắm bắt những nguyên tắc chính của phương pháp mới và tìm hiểu các thủ thuật và hoạt động dạy học theo quan điểm giao tiếp sao cho có thể áp dụng được một cách uyển chuyển, phù hợp và có hiệu quả. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây , maëc duø ñaõ coù söï coá gaéng raát lôùn cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân tieáng Anh nhöng maët baèng chung veà chaát löôïng boä moân tieáng Anh cuûa tænh Bình Phöôùc coøn raát thaáp so vôùi caùc tænh treân toaøn quoác, khaû naêng phaûn xaï cuûa hoïc sinh noùi chung coøn thaáp, caùc em ña soá chæ hoïc theo noäi dung cuûa baøi hoïc moät caùch maùy moùc maø chöa coù nhieàu khaû naêng tö duy, môû roäng vaø aùp duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá cuoäc soáng , beân caïnh ñoù vieäc nhaän thöùc cuûa khoâng ít hoïc sinh cuõng nhö caùc baäc phuï huynh veà taàm quan troïng cuûa vieäc thoâng thaïo tieáng Anh chöa cao, do ñoù ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi chaát löôïng cuûa boä moân naøy . Beân caïnh nhöõng lyù do treân chuùng ta cuõng caàn phaûi thaúng thaén nhìn nhaän veà naêng löïc chuyeân moân cuûa khoâng ít giaùo vieân boä moân tieáng Anh . Ñöùng tröôùc tình hình treân vaø vôùi quyeát taâm naâng cao thaät söï chaát löôïng cuûa boä moân tieáng Anh , naêm hoïc naøy ( 2010 – 2011) Sôû Giaùo duïc vaø ñaøo taïo Bình Phöôùc ñaõ toå chöùc caùc hoäi thaûo chuyeân ñeà veà vieäc naâng cao chaát löôïng cuûa boä moân tieáng Anh cho taát caû caùc caáp hoïc. Ñaây laø dòp ñeå cho caùc giaùo vieân ñöôïc nhìn nhaän, trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm quyù baùu töø caùc ñoàng nghieäp ñeå quyeát taâm naâng cao chaát löôïng boä moân maø mình giaûng daïy. Là một giáo viên tieáng Anh baûn thaân toâi cuõng raát traên trôû vôùi chaát löôïng cuûa boä moân mình. Qua nhieàu naêm ñöôïc nhà trường phân công dạy môn Tiếng Anh lớp 8 , coù theå noùi moät caùch chuû quan caù nhaân toâi vaø caùc baïn ñoàng moân trong tröôøng thì chöông trình tieáng Anh lôùp 8 laø moät chöông trình khoù. Ñaây laø chöông trình ñaàu tieân trong caáu truùc boä moân tieáng Anh khoái Trung hoïc cô sôû maø caùc em phaûi hoïc theo nhöõng kyõ naêng : nghe – noùi – ñoïc – vieát roõ reäït vaø khoái löôïng kieán thöùc cuõng töông ñoái naëng ñoøi hoûi caùc em phaûi coù söï ñaàu tö nhieàu hôn so vôùi nhöõng gì maø caùc em ñaõ traûi qua trong chöông trình tieáng Anh lôùp 6 – 7. Qua traûi nghieäm cuûa baûn thaân cuõng nhö dự giờ đồng nghiệp tôi thấy rằng để học sinh có thể vận dụng được kiến thức mà giáo viên đã cung cấp trong tiết đầu tiên của mỗi đơn vị bài học trong chöông trình tieáng Anh 8 ( tiết listen Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 1 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 and read) còn gặp nhiều khó khăn, vì đây là tiết giới thiệu ngữ liệu, do số lượng từ vựng nhiều vì thế giáo viên hầu như là cố gắng trình bày từ vựng và điểm ngữ pháp có trong bài rồi làm bài tập theo yêu cầu của sách giáo khoa. Phần Production của tiết học này đòi hỏi giáo viên phải đầu tư thời gian nhiều hơn vì đây là phần ngoài sách giáo khoa, giáo viên phải tự sáng tạo, do đó phần này nhiều khi giáo viên chưa chú trọng vì nghĩ rằng mình đã truyền đạt hết nội dung của sách giáo khoa yêu cầu. Vì thế việc các em vận dụng kiến thức đã học để tái tạo lại ngôn ngữ còn hạn chế. Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì ñeå khaéc phuïc tình traïng treân, ñeå ñaûm baûo cao nhaát chaát löôïng cuûa tieát hoïc ? Xuất phát từ lý do treân vaø thöïc tiễn vieäc hoïc boä moân tieáng Anh taïi tröôøng Phoå thoâng daân toäc noäi truù Thò xaõ Bình Long ,trong quá trình giảng dạy , tham khảo các sách về chuyên môn cũng như tham khảo ý kiến của đồng nghiệp ở trường và trường bạn toâi đã tìm ra một số thủ thuật để áp dụng trong phần Production của tiết Listen and read môn Tiếng Anh lớp 8 và ở chừng mực nào đó đã thu được những kết quả tương đối khả quan, học sinh đã vận dụng ngôn ngữ tốt hơn, sau bài học các em có thể giao tiếp với bạn, có thể liên hệ đến thực tế để có thể trình bày vấn đề liên quan đến kinh nghiệm của bản thân bằng Tiếng Anh theo chủ đề của mỗi bài học. B/. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ: 1/. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA VAÁN ÑEÀ Theo keát caáu cuûa cuoán saùch tieáng Anh lôùp 8, taát caû caùc baøi hoïc trong phaàn Listen and read ñeàu ñöôïc thieát keá döôùi daïng moät ñoaïn hoäi thoaïi , vì vaäy vieäc thieát keá caùc hoaït ñoäng trong phaàn Production töông ñoái ña daïng. Từ thực tế giảng dạy bộ môn Tiếng Anh lớp 8 tại trường Phoå thoâng daân toäc noäi truù Thò xaõ Bình Long, toâi ñaõ tìm ra ñöôïc moät soá những thủ thuật ñeå daïy phần Production của tiết học listen and read là làm sao ngoài mục đích giới thiệu ngữ liệu cho học sinh thì kết thúc bài học, học sinh có thể vận dụng từ vựng và ngữ pháp trong bài để giao tiếp theo chủ đề mà học sinh đã được học theo từng đơn vị bài học và từng bước nâng cao chất lượng đại trà đối với bộ môn này. 2/. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU - Học sinh khối lớp 8 trường Phoå thoâng daân toäc noäi truù Thò xaõ Bình Long . 3/. THÔØI GIAN NGHIEÂN CÖÙU: - Naêm hoïc 2009 – 2010 vaø hoïc kyø I naêm hoïc 2010 – 2011. 4. PHẠM VI THỰC HIỆN. - Thủ thuật dạy Production trong tiết Listen and read của Tiếng Anh 8. C/. BIEÄN PHAÙP TIEÁN HAØNH 1/. KHAÛO SAÙT Xuất phát từ tình hình thực tế như đã trình bày ở mục ñaët vaán đề xuất , trong quá trình giảng dạy bản thân tôi đã cố gắng tìm ra những biện pháp nhằm giúp học sinh vận Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 2 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 dụng vốn từ vựng và ngữ pháp mà các em đã tiếp thu trong tiết học listen and read để tái tạo lại ngôn ngữ theo chủ đề mà các em đã được học trong từng đơn vị bài học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Ñeå coù cô sôû khaûo saùt veà söï tieán boä cuûa hoïc sinh , trong quaù trình tieán haønh toâi ñaõ theo doõi keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em tröôùc vaø sau khi aùp duïng caùc thuû thuaät theo moãi baøi kieåm tra, ñaëc bieät laø keát quaû sau moãi hoïc kyøtheo maãu sau : BAÛNG KHAÛO SAÙT KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH Naêm hoïc Só Lôùp soá Keát quaû xeáp loaïi Gioûi SL % Khaù SL % TB SL % Yeáu SL % Keùm SL % 2/. BIEÄN PHAÙP CUÏ THEÅ : Để dạy một tiết listen and read giáo viên tuân thủ theo các bước sau: Giới thiệu (Presentation), luyện tập (Practice) và sản sinh lời nói (Production). Neáu hoïc sinh naém vöõng ñöôïc kieán thöùc trong tieát naøy seõ giuùp caùc em caûm thaáy deã daøng hôn trong vieäc lónh hoäi kieán thöùc trong nhöõng tieát tieáp theo. Ñaây laø tieàn ñeà ñeå giuùp caùc em naém vöõng noäi dung cuûa töøng chuû ñeà baøi hoïc. Trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin đưa ra những thủ thuật maø toâi ñaõ töøng aùp duïng coù hieäu quaû để giúp học sinh vận dụng bài học vào quaù trình sản sinh lời nói :  Free Role play. Đóng vai theo tình huống gợi ý, hoặc tình huống có thật trong lớp. Học sinh làm việc trong cặp hoặc nhóm theo vai trò hay nhân vật mà các em được giao.  Discussion. Thảo luận theo cặp đôi, theo nhóm về những bài học các em rút ra được qua nội dung bài hội thoại.  Comparision. So sánh đối chiếu, đánh giá nội dung bài học với thực tế cuộc sống.  Expressing feelings and opinions. Bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về nội dung hoặc nhân vật trong bài hội thoại.  Imagination. Tưởng tượng bản thân học sinh là nhân vật, hoặc đang ở nơi có sự việc đó xảy ra và nêu cảm tưởng hoặc nhận xét.  Brainstorm. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 3 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 Học sinh làm việc theo từng nhóm. Mỗi nhóm cử một thư ký ghi lại ý kiến của nhóm sau đó viết lên poster. Dán các poster lên bảng. Các nhóm so sánh kết quả và bổ sung những thông tin mà nhóm mình chưa có.  Mapped Dialogue. Giáo viên viết một vài từ gợi ý hoặc vẽ hình minh họa lên bảng hoặc tranh gợi ý. Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh nói theo cặp. Giáo viên gọi một số cặp học sinh để kiểm tra. Với những lớp yếu giáo viên có thể tạo cơ hội cho các em bằng cách gọi những cặp học sinh khá của lớp làm trước.  Survey. Giáo viên nêu chủ điểm hoặc viết câu hỏi ra bảng rồi yêu cầu học sinh làm việc theo từng cặp, lần lượt một em hỏi một em trả lời và đổi vai. Vừa hỏi các em vừa ghi chú thông tin về bạn mình. Sau khi phỏng vấn xong giáo viên yêu cầu một số học sinh tường thuật lại cho cả lớp nghe những thông tin mà em đã biết về bạn mình hoặc yêu cầu các em viết thành câu vào vở hoặc có thể yêu cầu các em viết ở nhà như một bài tập về nhà.  Retelling / summary . Giáo viên sử dụng hoạt động này để giúp học sinh kể lại câu chuyện hay bài hội thoại mà các em đã được học dựa vào tranh hoặc từ gợi ý döôùi hình thöùc moät ñoaïn vaên ngaén  Arrange the events in order. Giáo viên chuẩn bị các câu theo nội dung của bài học nhưng không đúng với trật tự trong bài. Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm sắp xếp lại câu chuyện. Đại diện của nhóm hoặc cặp học sinh kể lại câu chuyện sau khi đã sắp xếp.  Interviews. Phỏng vấn là một thủ thuật phổ biến cho luyện tập giao tiếp. Giáo viên cho học sinh làm việc theo cặp, phỏng vấn và ghi lại câu trả lời đầy đủ. Giáo viên cũng có thể cho học sinh viết lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh và đọc trước lớp. Ngoài ra giáo viên cũng có thể áp dụng những trò chơi vào bài học giúp củng cố kiến thức cho học sinh, giúp các em có thể vận dụng bài học tốt hơn nhờ học mà vui, vui mà học tạo cho các em tâm lý thoải mái khi học nhaèm nâng cao chất lượng học tập. Việc chọn trò chơi cần phải phù hợp với nội dung bài học. Trò chơi không chỉ được áp dụng nhiều ở phần warm- up mà nếu áp dụng hợp lý vào phần Production thì sẽ đem lại hiệu quả cho tiết học vì các em rất thích các hoạt động này. Sau đây là một số những trò chơi mà tôi đã töøng áp dụng trong caùc bài dạy:  Chain game Giáo viên có thể chia lớp ra thành các nhóm nhỏ . Một nhóm từ 4-6 em hoặc từ 6-8 em. Học sinh ngồi quay mặt lại với nhau. Em đầu tiên trong cả nhóm lặp lại câu đầu tiên của giáo viên. Học sinh thứ hai lặp lại câu của học sinh thứ nhất và thêm vào một ý khác và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi trở lại với học sinh thứ nhất trong nhóm. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 4 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 Các em có thể hoàn thành được nội dung của bài học. Giáo viên chỉ sử dụng hoạt động này khi nội dung bài học ngắn và dễ. Với những bài dài giáo viên nên cho từ gợi ý để học sinh nói dễ dàng hơn.  Noughts and crosses. Giáo viên giải thích cho học sinh trò chơi này giống như trò chơi "ca rô" ở Việt Nam nhưng chỉ cần 3 "O" hoặc ba "X" trên một hàng ngang, dọc hay chéo là thắng. Giáo viên kẻ 9 ô vuông trên bảng. Mỗi ô có chứa một từ hoặc một tranh vẽ ( từ hoặc tranh phải nằm trong nội dung bài mà học sinh vừa học). Giáo viên chia học sinh ra làm 2 nhóm. Một nhóm là " noughts" và một nhóm là " crosses" (X) . Hai nhóm lần lượt chọn từ trong ô và đặt câu. Nhóm nào đặt câu đúng sẽ được một (O) hay một (X).  Lucky numbers. Baèn g caùch thieát keá troø chôi naøy giaùo vieân seõ giuùp caùc em traû lôøi caùc caâu hoûi veà noäi dung cuûa ñoaïn hoäi thoaïi maø khoâng heà coù caûm giaùc nhaøm chaùn maø ngöôïc laïi raát höùng thuù vaø tích cöïc xaây döïng baøi hoïc . Baèng caùch thieát keá troø chôi naøy giaùo vieân seõ phaùt huy tinh thaàn ñoaøn keát trong hoaït ñoäng nhoùm cuûa hoïc sinh. Ñaây laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng coù hieäu quaû khi thieát keá vôùi Power Point , giuùp cho giaùo vieân thöïc hieän cho hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi sau baøi hoäi thoaïi, ñaëc bieät trong phaàn Production trong tieát Listen and read .  Who is a millinare ? Ñaây laø moät troø chôi giuùp giaùo vieân thieát keá coù hieäu quaû phaàn Production khi giaùo vieân thieát keá döôùi daïng Multiple choice. Trong phaàn Production cuûa moãi tieát Listen and read , chuùng ta coù theå xaây doing nhieàu thuû thuaät khaùc nhau . Tuy nhieân , caên cöù vaøo noäi dung cuûa moãi baøi, ñoái töôïng hoïc sinh trong moãi lôùp maø toâi ñaõ aùp duïng moät hoaëc hai thuû thuaät khaùc nhau ñeå daïy phaàn Production . 3/. VÍ DỤ MINH HOẠ Trong khuoân khoå saùng kieán kinh nghieäm naøy , toâi xin ñöôïc neâu ra moät soá ví duï veà vieäc söû duïng caùc thuû thuaät trong moät soá baøi daïy cuï theånhö sau : UNIT 1 : MY FRIENDS Vôùi tieát naøy toâi coù theå xaây döïng nhieàu thuû thuaät khaùc nhau, nhöng caên cöù vaøo ñoái töôïng hoïc sinh cuûa töøng lôùp toâi seõ choïn ra töø moät ñeán hai trong soá caùc thuû thuaät sau ñeå daïy cho caùc em. 1. Sử dụng hoạt động kể lại nội dung bài học: retelling Giáo viên sử dụng một số bức tranh thể hiện được nội dung chính của bài học và yêu cầu học sinh kể lại. Với những lớp yếu hơn giáo viên có thể cho học sinh xem tranh và một số từ gợi ý để học sinh kể lại được dễ dàng hơn. + Base on the cues and the given pictures to retell about Nien : Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 5 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 * Cues : Nien / Hoa’s friend/ Hue / beautiful / twelve / old / Hoa’s class/ visit / Christmas *Suggested answer: Nien is Hoa’s friend in Hue . She is beautiful . She is twelve years old so she isn’t old enough to be in Hoa’s class. Nien will visit Hoa at Christmas. 2. Sử dụng hoạt động sắp xếp lại nội dung câu chuyện theo trật tự đúng. ( Arrange the events in order) + Put these sentences in the correct order. 1. Nien is going to visit Hoa. 2. Hoa received a letter from her friend - Nien today. 3. Nien is beautiful. 4. Nien will visit Hoa at Christmas. 5. Nien is Hoa’s next-door neighbor in Hue. 6. Nien wasn’t old enough to be in Hoa’s class. * Keys: 2 - 5 - 3 - 6 - 1 - 4 3. Sử dụng hoạt động Interviews. - Giáo viên đưa ra một vài câu hỏi gợi ý và gợi ý câu trả lời. Yêu cầu học sinh phỏng vấn lẫn nhau. Giáo viên có thể cho học sinh từ hoặc tranh gợi ý để các làm tốt hơn cuộc phỏng vấn với bạn mình. * Now use these questions to interview your friends: a/ Do you have any next-door neighbor friend ? if yes , how long have you been neighbors? ( 2/ 3 years) b/ How old is he / she ? ( Yes/ no ) c/ What is she look like ? ………………………………….. -Nếu học sinh ở trình độ khá hơn, có thể tự đặt các câu hỏi để phỏng vấn lẫn nhau mà giáo viên không cần đưa câu hỏi gợi ý. - Giáo viên kiểm tra một số cặp học sinh trước lớp. Sau đó giáo viên có thể yêu cầu các em kể lại điều mà các em vừa phỏng vấn bạn mình. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 6 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 Example: Lan has a neighbor friend . Her name is Hoa. Lan and Hoa have been neighbors friends for three years. Hoa is fourteen years old. She is very beautiful ……… 5. Chain game. Giáo viên cho học sinh một vài từ gợi ý về bài học. Yêu cầu các em làm theo nhóm trong vài phút. Trong lúc học sinh làm nhóm giáo viên đi quanh các nhóm để kiểm tra. Gọi một hoặc hai nhóm để nói trước lớp. 1. Nien / Hoa’s neighbor / Hue . 2. She / beautiful 3. She / lovely smile . 4. She / not old/ tobe / Hoa’s class. 5. She / visit Hoa/ Christmas.  Suggested answers: Teacher: Nien is Hoa’s neighbor in Hue. Pupil1: Nien is Hoa’s neighbor in Hue. She is beautiful. pupil2: Nien is Hoa’s neighbor in Hue. She is beautiful. She has a lovely smile. Pupil3: Nien is Hoa’s neighbor in Hue. She is beautiful. She has a lovely smile. She is not old enough to be in Hoa’s class. Pupil4: Nien is Hoa’s neighbor in Hue. She is beautiful. She has a lovely smile. She is not old enough to be in Hoa’s class. She will visit Hoa at Christmas. Unit 2: MAKING ARRANGEMENTS 1. Sử dụng hoạt động report. Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4 hoặc 5 em và tường thuật lại những gì em biết cuoäc hoäi thoaïi giöõa Hoa vaø Nga . Giáo viên có thể cho các em trước một vài từ gợi ý để các em có thể làm hoạt động này hiệu quả hơn.( Vì caùc em chöa hoïc caùch chuyeån töø moät caâu tröïc tieáp sang moät caâu giaùn tieáp neân toâi vaãn ñeå cho caùc em noùi laïi theo nhö noäi dung cuûa baøi hoïc ) NGA Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn HOA Trang 7 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 - Work in groups of four or five to report what you have known about the conversation between hoa and Nga. You can use the following given words: + Nga / see / movie / 6.45 / evening. + Nga / invite / Hoa / go / her. + Hoa / ask / her / aunt / and / her aunt / agree. . + They / see / movie / Sao Mai theater. + Hoa/ use / cousin’s bike . + They / meet / outside / theater/ 6.30.//  Suggested answers: + Nga is going to see amovie at 6.45 this evening. + Nga invite Hoa to go with her. + Hoa asks her aunt for permission and her aunt agrees. . + They will see the movie at Sao Mai theater. + Hoa will use her cousin’s bike . + They will meet each other outside the theater at 6.30.// 2. Sử dụng hoạt động situation. - Giáo viên đưa cho lớp một tình huống gợi ý và yêu cầu học sinh đóng vai theo tình huống. Situation: There is a very good movie in Binh Long Town . Make a call to one of your closed friend to invite him / her to go with you .  Suggested answers: A : 0651 3681595 B : Can I speak to A please? This is B A : Hello B. B : I’m going to see a movie at 6.30. Would you like to come ? A : I’d love to. Where is it on ? B : At Binh Long Town .Let’s meet at 6.15. A : OK. See you at 6.15. Bye. B : Bye. Unit 3: MY NEIGHBORHOOD..  Ñaây laø baøi hoïc giuùp hoïc sinh lónh hoäi kieán thöùc veà thì Hieän taïi hoaøn thaønh, ñaëc bieät vôùi söï söû duïng hình thöùc caâu hoûi vôùi “ How long…..?” vaø hai giôùi töø “ since” vaø “ for” neân toâi ñaõ aùp duïng thuû thuaät Survey keát hôïp vôùi Mappled dialogue ñeå daïy cho caùc em : Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 8 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 How long have you studied in this school ? I have studied here for three years / since 2008 Töø dialogue minh hoïa , toâi cung caáp cho caùc em moät soá gôïi yù vaø yeâu caàu caùc em ñi phoûng vaán baïn mình trong voøng 3 phuùt sau ñoù toâi môøi töø hai ñeán ba em noùi laïi keát quaû phoûng vaán cuûa mình cho caû lôùp cuøng nghe. Cues: live in Binh Long / study in this school ………………..  Suggested answers: - Pupil 1 : A has lived in Binh Long since 1988. He/ she has studied in this school for three years. - Pupil 2 : C has lived in Binh Long for 14 years. He/ she has studied in this school since 2008. - …………………………. UNIT 8 : COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Vôùi tieát naøy toâi ñaõ aùp duïng hai hoaït ñoäng production chuû yeáu nhö sau :  Hoaït ñoäng 1 : Game : Lucky numbers Treân cô sôû caùc caâu hoûi trong baøi hoïc , toâi ñaõ thieát keá cho caùc em tham gia troø chôi Lucky numbers treân Power Point theo 4 nhoùm . caùc em coù nhieäm vuï laät oâ soá vaø laøm theo yeâu caàu cuûa oâ soá ñoù , neáu may maén caùc em seõ choïn ñöôïc oâ soá ngaãu nhieân may maén , coù nghóa laø caùc em khong phaûi traû lôøi maø vaãn ghi ñöôïc 10 ñieåm.Vôùi 6 caâu hoûi trong baøi , toâi thieát keá treân 6 con soá vaø cheøn theâm 2 oâ soá may maén , ñieàu naøy giuùp hoïc sinh raát haùo höùc vaø naém kieán thöùc raát nhanh . Example : Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 9 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 1 (Question 1) 2 ( Lucky number) 4 ( Question 3 ) 6 (Lucky number)  3 (Question 5) 5 ( Question 2) 7 (Question 4) 8 (Question 6) Hoaït ñoäng 2 : Comparision. Sau khi keát thuùc troø chôi, treân cô sôû caùc caâu traû lôøi, toâi cho caùc em so saùnh moät vaøi ñieåm giöõa noâng thoân vaø thaønh thò . THE COUNTRY THE CITY Cues : - Country : quiet / peaceful / friendly…………. : modern / convenient ………….. - City  Suggsested answers : - The country is very quiet and peaceful. Thepeople are very friendly and helpful… - The city is very m odern , Everything is very convenient ……….. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 10 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 UNIT 10 : RECYCLING Hoaït ñoäng : Noughts and crosses. - Giáo viên chuẩn bị ô vuông sau với các từ trong bài học. recycle reuse mean overpackage Plastic bag bottle R reduce Cloth bag - Giáo viên yêu cầu học sinh gấp sách lại. - Giáo viên làm một câu mẫu với học sinh sử dụng một từ bất kỳ trong các ô. There are a lots of things we can recyle - Giáo viên chia học sinh ra làm 2 nhóm. Một nhóm là " noughts" và một nhóm là " crosses" (X) - Hai nhóm lần lượt chọn từ trong ô và đặt câu. Nhóm nào đặt câu đúng sẽ được một (O) hay một (X). Ví dụ: Nhóm " Noughts" chọn từ " reuse” nếu một học sinh trong nhóm đặt câu : "We can reuse envelopes " nhóm sẽ được một (O). Nhóm " crosses" chọn từ "mean" . Nếu một học sinh trong nhóm đặt câu: " What does recyle mean ? " nhóm sẽ được một (X). O X - Nhóm nào có ba "O" hoặc ba "X" trên một hàng ngang, dọc hoặc chéo sẽ chiến thắng.  Possible answers: - reduce : Reduce mean not buying products which are overpackaged - Plastic bag : We shouldn’t use plastic bag to wrap food.. - cloth bag : We should use plastic bag - bottle : We can reuse bottles. -R : Recycle, reuse, reduce are begun with letter R…………. UNIT 11 : TRAVELING AROUND VIETNAM. Baøi naøy toâi ñaõ aùp duïng hai thuû thuaät ñeå giuùp caùc em thöïc hieän toát phaàn Production. *Hoaït ñoäng 1 : Summary ( Toùm taét) : Toâi yeâu caàu caùc em ñoïc laïi baøi hoäi thoaïi vaø toùm taét laïi döôùi hính thöùc moät ñoaïn vaên ngaén. Sau thôøi gian chuaån bò toâi seõ môøi hai em leân ñoïc lôùn baøi toùm taét cuûa mình . Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 11 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 Suggested answer: This is the first time Hoa has met Tim’s family. She helps Mrs Jones with her luggage. They are traveling from the airport in a taxi. Shannon has never seen rice paddies before. On their way, they can see corn, rice paddies and sugar cane. Tim takes a photo about it. *Hoaït ñoäng 2: Imagination ( töôûng töôïng ) .Toâi yeâu caàu caùc em tưởng tượng bản thaân mình laø nhaân vật Hoa trong ñoaïn hoäâi thoaïi ñeå giôùi thieäu cho gia ñình Tim moät soá danh lam thaéng caûnh noåi tieáng cuûa Vieät Nam . Toâi cho caùc em thôøi gian chuaån bò laø 3 phuùt sau ñoù môøi moät soá em leân baûng trình baøy . *Suggested answers : There are a lot of interesting places in Viet nam , such as : Haï long Bay, Hue citadel, Ha noi capital , Nha trang beach , Phong Nha cave….. UNIT 13 : FESTIVALS *Hoaït ñoäng 1 :Relling Sau khi caùc em ñaõ thöïc haønh baøi hoäi thoaïi vaø laøm baøi taäp theo yeâu caàu , toâi daønh cho caùc em 3 phuùt chuaån bò sau ñoù môøi 3 em leân noùi laïi cho caû lôùp nghe veå 3 cuoäc thi trong leã hoäi naáu côm . Ñeå giuùp caùc em coù cô sôû ñeå noùi, toâi cung caáp cho caùc em moät soá töø vöïng vaø hình aûnh minh hoïa *Cues: - Water-fetching / bottle of water / river bank / run -Fire- making / traditional way/ piece of bamboo Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 12 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 -Rice- cooking / husk/ cook …………….. * Suggested answer : - In the water –fetching competition : One person from each teamhas to run to the river . There are four bottles of water on the river bankand each runner must take a bottle and return to the starting position. - In the fire-making contest , the fire is made in the traditional way. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together . - In the rice-cooking contest, six people from each team have to separate the rice from the husk and cook the rice….. UNIT 14 : WONDERS OF THE WORLD. *Hoaït ñoäng 1 : Free Role play : Toâi yeâu caàu caùc em laøm vieäc theo nhoùm 4 em chôi troø chôi töông töï vôùi 6 caâu hoûi vaø ñaët teân cho troø chôi ñoù laø 6 Questions . Luaät chôi töông töï nhö trong baøi hoïc nhöng caùc em ñöôïc yeâu caàu laø tìm ra moät ñòa danh hay moät ngöôøi noåi tieáng ôû Vieät Nam . Sau 4 phuùt chuaån bò toâi seõ môøi moät hoaëc hai nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp. Ñoái vôùi caùc lôùp trung bình toâi coù theå cung caáp tröôùc cho caùc em moät soá tranh , aûnh veà ñòa danh cuõng nhö moät soá nhaân vaät noåi tieáng ôû Vieät Nam .  Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 13 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8  Suggested answers : A : This is a very famous person. B : Is this person a man ? A : yes, he is . C : Was he a famous poem ? A : yes , he was. D : Was he good at many foreign languages ? A : Yes, he was. E : Was he born in Kim Lien village . A : Yes, he was. E : I know who is he : He is Uncle Ho A : That’s right . You’re winner. ………………….. UNIT 16 : INVENTIONS  Troø chôi : Who is a millionare ? Vôùi troø chôi naøy , toâi chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm seõ cöû ra moät thaønh vieân xuaát saéc nhaát cuûa nhoùm minh tröïc tieáp tham gia troø chôi . Trong thôøi gian 10 giaây neáu ñoäi naøo traû lôøi ñuùng caâu hoûi seõ ñöôïc coäng 10 ñieåm , neáu traû lôøi caâu hoûi maø phaûi söû duïng quyeàn trôï ghiup1 thì moãi laàn trôï giuùp seõ bò tröø ñi hai ñieåm . Cuoái cuøng ngöôøi naøo coù soá ñieåm cao nhaát seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc A B C D Question : 1/. Tim is visiting a…………………….. A. school B. hospital Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn C. park D. chocolate factory Trang 14 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 2/. The beans are ………………before weighing . A.cooked B. washed 3/. Cocoa butter is …………………………………………………… C.soaked D.dried A.added B.cooked C.put off D.melted 4/. They can taste the chocolate…………………………………..the conveyor belt. B.outside C.beside D.all are correct. A. Inside Suggested answer : 1.D 2.B 3.A 4.C D / HIEÄU QUAÛ CUÛA SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM : Vôùi vieäc aùp duïng moät soá thuû thuaät treân trong phaàn daïy phaàn Production cuûa tieát Listen and read , toâi ñaõ thu ñöôïc moät soá keát quaû ñaùng khích leä, cuï theå nhö sau : 1/. Keát quaû khaûo saùt ñaàu naêm hoïc 2009-2010 (tröôùc khi aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm ) Naêm hoïc 20092010 Keát quaû xeáp loaïi Só Lôùp soá 8A 8B 28 29 Gioûi SL % 1 3.6 2 6.9 Khaù SL % 6 21.4 4 13.8 TB Yeáu SL % SL % 15 53.6 5 17.8 18 62.1 4 13.8 Keùm SL % 1 3.6 1 3.4 2/. Keát quaû khaûo saùt Hoïc kyø I naêm hoïc 2009-2010 Naêm hoïc 20092010 Só Lôùp soá 8A 8B 28 29 Keát quaû xeáp loaïi Gioûi SL % 2 7.1 2 6.9 Khaù SL % 7 25 7 24.1 TB Yeáu Keùm SL % SL % SL % 17 60.8 2 7.1 0 18 62.1 2 6.9 0 3/. Keát quaû khaûo saùt Cuoái naêm hoïc 2009-2010 Naêm hoïc 20092010 Só Lôùp soá 8A 8B 28 29 Keát quaû xeáp loaïi Gioûi SL % 2 7.1 4 13.8 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Khaù SL % 10 35.7 8 27.6 TB SL % 15 53.6 16 55.2 Yeáu SL % 1 3.6 1 3.4 Keùm SL % 0 0 Trang 15 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 4/. Keát quaû khaûo saùt ñaàu naêm hoïc 2010-2011(tröôùc khi aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm ) Naêm hoïc 20102011 Só Lôùp soá 8A 26 8B 26 Keát quaû xeáp loaïi Gioûi SL % 1 3.8 2 7.7 Khaù SL % 3 11.5 3 11.5 TB Yeáu SL % SL % 17 65.5 4 15.4 17 65.5 3 11.5 Keùm SL % 1 3.8 1 3.8 5/. Keát quaû khaûo saùt Hoïc kyø I naêm hoïc 2010-2011 Naêm hoïc 20092010 Lôùp Só soá 8A 8B 28 29 Keát quaû xeáp loaïi Gioûi SL % 2 7.1 2 6.9 Khaù SL % 7 25 7 24.1 TB Yeáu Keùm SL % SL % SL % 17 60.8 2 7.1 0 18 61.9 2 7.1 0 E/. KEÁT LUAÄN : Tôi đã vận dụng những biện pháp này trong năm học 2009-2010 và trong học kỳ I năm học 2010-2011 và kết quả của học sinh tương đối khả quan. Kết quả thu được cho thấy chất lượng học tập của học sinh tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh khá giỏi nhiều hơn, tỉ lệ học sinh trung bình tăng cao hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém. Tôi sẽ tiếp tục vận dụng và tham khảo ý kiến đồng nghiệp để vieäc aùp duïng nhöõng thuû thuaät naøy ngaøy càng hiệu quả và hoàn thiện hơn. F/. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đề ra những yêu cầu đổi mới đối với giáo dục. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự lĩnh hội kiến thức của người học, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét kiến thức. Để không ngừng nâng cao chất lượng học tập của học sinh đòi hỏi người thầy phải chuẩn bị tốt bài dạy, tìm tòi và sáng tạo trong khi soạn giáo án, tránh việc truyền thụ kiến thức một chiều, nặng lý thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo của học sinh. Vai trò chủ yếu của thầy là điều khiển, hướng dẫn học sinh vào những hoạt động học tập tích cực và chủ động trên lớp. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong việc dạy và học Tiếng Anh bỡi lẽ quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của người học và tạo điều kiện tối ưu cho người học rèn luyện phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp. Moãi baøi hoïc giaùo vieân coù theå thieát keá Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 16 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 ñöôïc nhieàu caùc hoaït ñoäng khaùc nhau nhöng caàn phaûi caên cöù vaøo ñoái töôïng hoïc sinh, noäi dung chuû ñaïo cuûa baøi hoïc ñeå löïa choïn hoaït ñoäng phuø hôïp, coù nhö theá môùi ñaït ñöôïc keát quaû cao nhaát. Cụ thể là ở tiết học Listen and read của Tiếng Anh 8 sau bài học, học sinh có thể giao tiếp với bạn bè, có thể liên hệ đến thực tế , trình bày vấn đề liên quan đến kinh nghiệm của bản thân bằng Tiếng Anh theo chủ đề của mỗi bài học. G/. KIEÁN NGHÒ Vì phần Production là phần hoàn toàn sáng tạo của giáo viên khi soạn giáo án vì thế trong quá trình soạn bài giáo viên cần đầu tư thời gian nhiều hơn cho hoạt động này và thiết kế các hoạt động trong phần này sao cho phù hợp với chủ đề của bài học, phù hợp với trình độ cụ thể của học sinh. Trong quá trình dạy bài mới giáo viên không nên quá chú trọng đến việc dạy từ mới. Chỉ nên giới thiệu cho học sinh những từ mới thật cần thiết, tạo điều kiện cho học sinh tự suy đoán nghĩa của từ mới theo ngữ cảnh. Phân bố thời gian hợp lý cho từng phần của bài học, tránh việc ôm đồm dạy từ vựng hay ngữ pháp ở phần Presentation, hay cho học sinh luyện tập quá nhiều ở phần Practice mà phần Production - giúp học sinh vận dụng từ và mẫu câu đã được học vào thực tiễn giao tiếp hay tái tạo lại nội dung bài học lại thực hiện không hiệu quả. Treân ñaây laø moät soá thuû thuaät toâi ñaõ aùp duïng trong quaù trình giaûng daïy vaø cuõng ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan . Vôùi saùng kieán kinh nghieäm naøy toâi hi voïng ñöôïc goùp moät phaàn nhoû vaøo vieäc caûi thieän , naâng cao chaát löôïng boä moân tieáng Anh cuûa tænh Bình Phöôùc noùi chung , ñaëc bieät laø caùc em hoïc sinh khoái 8 noùi rieâng.Tuy nhieân toâi cuõng khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt , raát mong nhaän ñöôïc söï chia seû , goùp yù cuûa baïn beø ñoàng nghieäp ñeå cho ñeà taøi cuûa toâi ñöôïc hoøan thieän hôn nöõa ñeå coù theå giuùp cho caùc em hoïc sinh coù theâm nhieàu cô hoäi ñeå vaän duïng nhöõng kieán thöùc cuûa baøi hoïc vaøo thöïc teá cuoäc soáng. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn ! Bình Long ,ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2011 Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Huyeàn . Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 17 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Grammar games and activities for teachers ( Peter Wateyn- Jones) 2.Phương pháp dạy tiếng Anh trong trường phổ thông. ( Nguyễn Hạnh Dung) 3. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III - Quyển 1 Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 18 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 MUÏC LUÏC : Bìa Trang phuï bìa A/. Ñaët vaán ñeà Trang 1 Trang 2 B/. Giaûi quyeát vaán ñeà 1/. Cô sôû lyù luaän Trang 2 2/. Ñoái töôïng nghieân cöùu Trang 2 3/.Thôøi gian nghieân cöùu Trang 2 Trang 2 4/. Ñoái töôïng thöïc hieän C/. Bieän phaùp tieán haønh Trang 2 Trang 2 1/. Khaûo saùt 2/. Bieän phaùp cuï theå Trang 3 3/. Ví duï minh hoïa Trang 5 D/. Hieäu quaû cuûa saùng kieán kinh nghieäm Trang 15 E/.Keát luaän Trang 16 F/. Baøi hoïc kinh nghieäm Trang 16 G/. Kieán nghò Trang 17 Taøi lieäu tham khaûo Trang 18 Muïc luïc Trang 19 YÙ kieán nhaän xeùt ñaùnh giaù cuûa Hoäi ñoàng khoa hoïc caùc caáp. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 19 Moät soá thuû thuaät daïy phaàn Production trong tieát Listen and Read Tieáng Anh 8 YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC CAÙC CAÁP TOÅ KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - TRÖÔØNG PTDT NOÄI TRUÙ THÒ XAÕ BÌNH LONG HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC TRÖÔØNG PTDT NOÄI SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TRUÙ THÒ XAÕ BÌNH TAÏO BÌNH PHÖÔÙC LONG Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 20
- Xem thêm -