Tài liệu Thiết kế trò chơi gây hứng thú cho học sinh lớp 6 trong giờ học tiếng anh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 164 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38352 tài liệu

Mô tả:

Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO BÌNH PHÖÔÙC TRÖÔØNG PTDT NOÄI TRUÙ BÌNH LONG Moân : Anh vaên THIEÁT KEÁ TROØ CHÔI GAÂY HÖÙNG THUÙ CHO HOÏC SINH LÔÙP 6 TRONG TIEÁT HOÏC TIEÁNG ANH Gi¸o Viªn : BUØI THÒ TAÂM NĂM HỌC : 2010 - 2011 GV: Buøi Thò Taâm 1 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh PHAÀN A- ÑAËT VAÁN ÑEÀ Tieáng Anh laø moät trong nhöõng moân hoïc baét buoäc trong chöông trình học phổ thông cơ sở. Nó là môn học mới mẻ gây trí tò mò ham mê cho học sinh đầu cấp song không tránh khỏi gây ra những khó khăn làm nản trí người học . Từ năm lớp 6, các em mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh( đối với những địa phương chưa dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học) nên không ít tò mò, bỡ ngỡ và lúng túng. Đây là giai đoạn quyết định đến việc môn học có hấp dẫn, thú vị với các em hay không, các em có yêu thích và thấy hứng thú với môn học hay không. Do đóviệc tạo ra một môi trường học ngoại ngữ sinh động , lý thú và có hiệu quả đóng một vai trò quan trọng trong giảng dạy và học tập,môi trường này là phương tiện cũng là mục đích của quá trình dạy học nói chung. Không phải học sinh nào cũng có năng khiếu học tiếng Anh, có em rất chậm và ngán ngẫm với các giờ học tiếng Anh. Ngoài ra,trong chương trình học của tiếng Anh 6, nếu chúng ta máy móc dạy học sinh theo nội dung sách thì chẳng bao lâu học sinh sẽ thấy mệt mỏi và chán ngán với môn học này.Là một giáo viên không ai muốn nhìn xuống lớp thấy học sinh của mình uể oải không tập trung vào bài giảng của mình. Có thể từ nguyên nhân khách quan như khí hậu, thời tiết theo mùa cũng có thể do chủ quan như do bài giảng không sinh động, giáo viên giảng không hay, học sinh chán học thích nói chuyện… hay đơn giản chỉ là cơn đói đang đến. Vì vậy một số trò chơi Tiếng Anh có thiết kế, chọn lọc sẽ bổ trợ cho công việc giảng dạy ngoại ngữ của chúng ta đồng thời sẽ dễ dàng gây hứng thú học tập trở lại hơn ở học sinh, trò chơi còn là phương tiện để hổ trợ khắc sâu kiến thức mà không cần phải sử dụng đến những bài “Thánh ca muôn thuở” hoặc những hình phạt đe doạ.Chúng ta sẽ khéo léo thực hiện chúng vào đầu buổi học, trong thời gian thực hành để khắc sâu kiến thức hoặc vào thời gian cuối buổi học để tạo sự hứng khởi cho việc học tập. GV: Buøi Thò Taâm 2 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh Chính vì điều đó, tôi nghĩ điều cần thiết để kích thích học sinh ham học, gây cảm giác hứng thú trong giờ học là “các trò chơi”. Giáo viên biết thiết kế và áp dụng các trò chơi thật linh hoạt phù hợp và đúng mục đích sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực trong việc gây ham thích,hứng thú môn học cũng như rèn luyện, khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua các trò chơi này.Làm thế nào để học sinh tham gia bài học một cách tự nguyện , học sinh cảm thấy thoải mái thích thú và mong đợi tiết học Anh văn của mình…Đó là động cơ làm tôi tìm tòi thiết kế các trò chơi trong giờ dạy. Với mong muốn đạt được hiệu quả giáo dục “ học mà chơi – chơi mà học” , tôi đã chọn đề tài “ Thiết kế trò chơi gây hứng thú cho học sinh lớp 6 trong giờ học tiếng Anh”. Tôi xin được chia sẽ những kinh nghiệm đúc kết trong cách thiết kế các trò chơi dành cho học sinh lớp 6 . Chúng ta có thể thực hiện hoạt động trò chơi trong bất cứ giai đoạn nào của tiết học : có thể đó là phần khởi động vào bài hoặc trong giai đoạn thực hành kiến thức hay ở phần củng cố kiến thức. GV: Buøi Thò Taâm 3 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh PHAÀN B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Theo định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy theo hướng tích cực , giáo viên phải xây dựng bài dạy theo hướng giao tiếp, phải lấy học sinh làm trung tâm. Nghò quyeát Trung öông IV veà tieáp tuïc ñoåi môùi caùc caáp hoïc, keát hôïp hoïc ñi ñoâi vôùi haønh gaén nhaø tröôøng vôùi xaõ hoäi, aùp duïng nhöõng phöông phaùp giaùo duïc hieän ñaïi ñeåã boài döôõng cho hoïc sinh naêng löïc tö duy saùng taïo, naêng löïc giaûi quyeát vaán ñeà . Vì vaäy vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc noùi chung vaø daïy Tieáng Anh noùi rieâng ñaõ ñöôïc taát caû caùc caáp quaûn lí giaùo duïc vaø giaùo vieân quan taâm. Moân ngoaïi ngöõ noùi chung, Tieáng Anh noùi rieâng chieám moät vò trí quan troïng trong chænh theå hoïc vaán phoå thoâng. Cuøng vôùi toaùn hoïc vaø tieáng meï ñeû, moân tieáng Anh( cuõng nhö caùc moân ngoaïi ngöõ khaùc) taïo thaønh ba moân truï coät trong chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vì moät maët chuùng coù nhieäm vuï trang bò cho hoïc sinh nhöõng tri thöùc vaø cô sôû khoa hoïc ñeã nhaän thöùc theá giôùi khaùch quan, maët khaùc chuùng laø coâng cuï giuùp hoïc sinh naém chaéc vaø nghieân cöùu saâu hôn tri thöùc cô baûn cuûa caùc chuyeân ngaønh khaùc. GV: Buøi Thò Taâm 4 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh Tieáng Anh coøn laø moät coâng cuï giao tieáp giuùp hoïc sinh tieáp thu nhöõng tri thöùc khoa hoïc , kyõ thuaät tieân tieán, tìm hieåu caùc neàn vaên hoùa ña daïng vaø phong phuù treân theá giôùi vaø giuùp hoïc sinh deã daøng hoäi nhaäp vôùi coäng ñoàng quoác teá.Do ñoù daïy cho hoïc sinh coù kieán thöùc vaø kyõ naêng giao tieáp Tieáng Anh laø nhieäm vuï heát söùc quan troïng cuûa ngöôøi daïy ngoaïi ngöõ. Bằng nhiều cách, bằng lòng đam mê nghề nghiệp người giáo viên cần đầu tư xây dựng những hoạt động luyện tập đa dạng trong giờ dạy để có tiết học luôn thoải mái, hưng phấn .Từ đó đốt lên ngọn lửa ham mê yêu thích môn học này cho các em .Phát triển kỷ năng giao tieáp thoâng qua caùc keânh khaåu ngöõ vaø keânh buùt ngöõ. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc xaây döïng,thieát keá qua hoaït ñoäng “troø chôi” Đây là hoạt động tích cực trong phương pháp dạy mới của bộ môn tiếng Anh. Chính vì lẽ đó nên mỗi người thầy cần nghiên cứu đưa trò chơi vào trong mỗi bài dạy , nhằm tạo cho học sinh sự ham muốn học, giảm lượng học sinh không tích cực, căng thẳng chán nản và sợ học những tiết anh văn của chúng ta vaø cuõng laø reøn cho hoïc sinh söï töï tin trong giao tieáp ngay töø nhöõng naêm hoïc ñaàu caáp. II/ THÖÏC TRAÏNG Thöïc teá vieäc giaûng daïy Anh vaên ôû caùc tröôøng ñòa phöông ñang coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc. Ñoù laø giaùo vieân ñaõ vaän duïng ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc môùi laáy hoïc sinh laøm trung taâm. Tuy nhieân möùc ñoä ñaàu tö, tìm toøi trong caùc hoaït ñoäng ñeå phong phuù baøi daïy vaãn coøn haïn cheá, giaùo vieân chöa chuù troïng ñeán tính chaát thaät cuûa caùc troø chôi, chöa phaùt huy heát vai troø cuûa “ Troø chôi” trong giôø daïy. Thoâng thöôøng giaùo vieân thöôøng toå GV: Buøi Thò Taâm 5 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh chöùc hoaït ñoäng troø chôi vaøo phaàn “Warm up” laø chính, nhöng chöa mang yù nghóa ,vai troø cuûa hoaït ñoäng. Ngoaøi ra giaùo vieân thöôøng chæ thöïc hieän nhöõng “ Troø chôi” naøy trong caùc tieát thao giaûng maø thoâi, khoâng duy trì thöôøng xuyeân neân hoïc sinh khoâng coù thoùi quen hình thaønh thi ñua ñoäi, nhoùm vaø caùc ngoân ngöõ giao tieáp thoâng thöôøng trong lôùp hoïc veà tieáng. Thöïc teá hoïc sinh yeáu moân tieáng Anh coøn nhieàu. Hoïc sinh cho raèng moân hoïc khoù, khoâ khan, caùc em deã daøng queân kieán thöùc vì khoâng ñöôïc taäp luyeän haøng ngaøy, cuõng coù phaàn lôùn hoïc sinh cho raèng do khoâng thích hoïc hoaëc maát caên baûn töø naêm lôùp 6 nöõa. Treân lôùp hoïc sinh tieáp thu maùy moùc , ngoaøi ra khoâng ñuû ñieàu kieän hoïc taäp nhö baêng, ñóa, taøi lieäu…neân daãn ñeán vieäc tieáp thu chaäm. Rieâng taïi tröôøng toâi ñang daïy, cuõng coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên nhaát ñònh,ñaëc bieät laø hoïc sinh daân toäc thieåu soá . caùc em coù voán tieáng Vieät ít ( ñieàu naøy caøng caàn nhöõng hoaït ñoäng mang tính tröïc quan môùi kích thích vieäc hoïc caùc em vaø môùi chuyeån taøi ñöôïc ngoân ngöõ cho caùc em), khoâng coù ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát phuïc vuï vieäc hoïc tieáng Anh. Chính vì vaäy, nhaèm ñeå coå vuõ ñoäng vieân kích thích söï ham hoïc cuûa taát caû caùc hoïc sinh, toâi thấy caàn nghieân cöùu aùp duïng caùc hình thöùc troø chôi sao cho phuø hôïp vôùi baøi daïy. Caàn xaùc ñònh vai troø tích cöïc cuûa “ Troø chôi” laø: -Hổ trợ đắc lực trong việc tạo hưng phấn ,ham học ,vui veû thoải mái trong mỗi tiết học -Hổ trợ ôn luyện từ,cấu trúc câu, thiết lập câu. -Hổ trợ những kỷ năng nghe nói cho học sinh -Hổ trợ việc động não của học sinh. -Là phương tiện dạy ngữ liệu hướng dẫn gợi ý dẫn đến chủ điểm bài dạy. -Hổ trợ thực hành. Treân cô sôû lí luaän cuõng nhö thöïc tieån vaø ñoäng cô choïn ñeà taøi, toâi ñaõ noå löïc tìm toøi, tham khảm tài liệu giảng dạy tiên tiến để thiết kế xây dựng một số trò chơi phù hợp với lớp 6. Naêm hoïc 2007-2008 ñeán nay toâi ñaõ thöïc hieän ñeà taøi ôû khoái lôùp 6.Sau ñaây laø moät soá trò chơi maø toâi ñaõ thöïc hieän . GV: Buøi Thò Taâm 6 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Trong một tiết dạy có 4 phần chính .Đó là : Phần vào bài, phần dạy ngữ liệu ( từ vựng, cấu trúc ngữ pháp..) phần thực hành ngôn ngữ và phần củng cố,mở rộng bài học. Ta có thể thiết kế trò chơi trong bất kỳ giai đoạn nào (Không chỉ ở phần vào bài hay củng cố), tùy theo mục đích , nội dung của bài dạy. Một điều cần lưu ý nữa là: khi thiêt kế một trò chơi, ta phải đảm bảo: - Mục đích giải trí( rèn sự nhanh nhạy,phản xạ ……) - Mục đích giáo dục( Kiểm tra ngữ liệu, luyện kỷ năng nghe nói…) - Số lượng tham gia/ Hình thức: ( cả lớp/ 2 hay 4 đội..) - Thời gian: ( 2-5’ hay 5-7’….) - Cách chơi: ( Thiết kế cách chơi như thế nào) Sau đây là một số trò chơi điển hình mà tôi xây dựng trong các phần của tiết dạy: 1- Thiết kế trò chơi trong phần vào bài Trò chơi trong phần vào bài chỉ kéo dài tư 2-5 phút. Các trò chơi có thể để ôn lại kiến thức củ hay đoán nội dung mới hay nhịp nối giữa bài củ và mới. a)TRÒ CHƠI “ NETWORK” * Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, trí nhớ tốt * Mục đích giáo dục: luyện khả năng viết về từ vựng, động não. * Số lượng người tham gia: Cả lớp ( chia 2 đội chơi) *Thờigian:3phút * Cách chơi: Giáo viên cho chủ đề ( sports, weather, color, means of transort…). Cho thời gian trong 2 hoặc 3 phút, thành viên của hai đội lần lượt ghi từ đúng với chủ đề đã cho( Mỗi thành viên chỉ ghi được một lần, điều này sẽ huy động được nhiều học sinh và đối tượng tham gia, học sinh yếu cũng được đồng đội giúp nhớ từ để lên ghi). Đội nào kết thúc đúng thời gian ghi được nhiều từ đúng thì thắng. Áp dụng cho unit 3: Things in the living room GV: Buøi Thò Taâm 7 chair Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh Áp dụng cho unit 9: SECTION B color blue b)TRÒ CHƠI : “ODD OR EVEN” * Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt * Mục đích giáo dục: luyện khả năng nghe về chữ số chẵn lẽ * Số lượng người tham gia: Cả lớp * Thời gian: 3 phút * Cách chơi: Giáo viên sẽ hô chữ số bằng Tiếng Anh từ một đến mười và yêu cầu học sinh đưa 2 tay lên cao. Nếu số chẵn thì vỗ 2 tay còn số lẽ thì giữ nguyên. Lần đầu giáo viên vừa hô vừa vỗ tay đúng để tạo cho học sinh làm quen với cách vỗ tay đúng và nghe được chữ số. Sau đó giáo viên bắt đầu hô chầm chậm rồi nhanh dần. Những số chẵn: Two, Four, Six, Eight sẽ vỗ tay còn không thì không vỗ. Nếu học sinh nào làm sai sẽ bị bắt phạt. Linh động chuyển chữ số lẽ thì vỗ tay, chữ số chẵn thì không vỗ giúp cho học sinh tránh sự nhàm chán. Lưu ý: - Bắt phạt những học sinh làm chậm, vỗ nhỏ, đưa rụt tay nhiều lần. Áp dụng cho unit 2( Giới thiệu bảng chữ cái – Thay số bằng chữ cái) Áp dụng cho unit 1,3 : Để tiếp tục phần dạy về số điếm, tôi đưa trò chơi này để vừa giải trí vừa lam nhịp nối để dạy nội dung bài tiếp theo . Áp dụng cho nuit 4: Dạy về số thứ tự 2-Thiết kế trò chơi trong phần kiểm tra từ vựng TRÒ CHƠI “ DON’T DO AS ME”: Có thể thiết kế cho nhiều bài để kiểm tra từ vựng theo trò mẫu “ up - down – right – left” GV: Buøi Thò Taâm 8 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh a) “UP – DOWN – RIGHT – LEFT”: * Mục đích giải trí: rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ tốt * Mục đích giáo dục: luyện khả năng nghe về trạng từ chỉ nơi chốn * Số lượng người tham gia: Cả lớp * Thời gian : 2-3 phút * Cách chơi: Tương tự trò “DÀI – NGẮN – CAO – THẤP” Giáo viên phổ biến trò chơi gồm 4 động tác: Chỉ tay lên trời (UP), chỉ tay xuống đất (DOWN), chỉ tay sang phải (RIGHT), sang trái (LEFT) và yêu cầu học sinh làm theo lời hướng dẫn mà không làm theo hướng tay chỉ của giáo viên. Lần đầu giáo viên vừa làm đúng như vậy vừa hô để tạo cho học sinh làm quen với định hướng và từ vựng. Sau đó giáo viên bắt đầu hô một đường nhưng chỉ một nẻo. Ví dụ như hô “Right” nhưng tay lại chỉ lên trời. Học sinh vừa hô “Right” theo vừa nhìn giáo viên nhưng không làm theo hướng lên trời mà phải chỉ tay qua bên phải. Nếu học sinh nào không hô hoặc tay chỉ khác hướng phải thì bị bắt phạt. Lưu ý: - Hô bất kỳ chứ không theo thứ tự “Up – Down – Right – Left” tránh cho học sinh làm theo một cách thụ động, nhàm chán. - Bắt phạt những học sinh không nhìn vào quản trò, nhìn đi chỗ khác, nhắm tịt mắt, đưa sai hướng, đưa rụt tay nhiều lần, không hô theo. - Tôi làm quản trò mẫu một đến hai lần, sau đó gọi học sinh lần lượt làm quản trò.( Điều này giúp các em sự tự tin) b) Áp dụng tương tự cho các bài sau: Dạy cho unit 2,6: Kiểm tra các trạng từ,giới từ chỉ nơi chốn Dạy Unit 3: A 3,4. Muốn kiểm tra các từ : mother, father, sister, brother. Giáo viên qui định: Đưa tay lên trời là “father”, chỉ tay xuống đất “ father”, chỉ sang trái “ brother” chỉ sang phải “ sister”. Dạy Unit 9: Section A. - Kiểm tra các từ về cơ thể :Giáo viên chỉ vào bộ phận này nhưng gọi tên bộ phận khác, học sinh phải nhìn mà phải chỉ đúng bộ phận như đã nghe. - Kiểm tra từ về dáng vóc ( tall, short, long, fat, thin) GV: Buøi Thò Taâm 9 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh 3-Thiết kế trò chơi trong phần thực hành a)TRÒ CHƠI “ LUCKY NUMBERS” Trò chơi này thiết kế cho nhiều hình thức bài tập phải thực hiện trong sách giáo khoa. Thay vì thực hiện các bài tập như hoàn thành câu, trả lời câu hỏi cho đoạn văn….một cách khô khan, máy móc thì ta biến chúng thành một trò chơi để tạo không khí hưng phấn cho lớp học. *Mục đích giải trí: rèn luyện sự ghi nhớ, phản xạ tốt, rèn tính tự tin. * Mục đích giáo dục: luyện khả năng nhớ và vận dụng nội dung kiến thức vừa học * Số lượng người tham gia: cả lớp ( chia 4 đội). * Thời gian: 5 – 7 phút * Cách chơi: Cho 4 đội quan sát , thảo luận bài tập được yêu cầu trong thời gian 3-4 phút ,giáo viên chuẩn bị các con số( có thể thay numbers bằng Flowers/ animals …. Cho vui mắt) tương ứng với lượng bài tập trong sách, trong đó có các con số may mắn. Lần lượt từng đội chọn số tương ứng với câu hỏi đã chuẩn bị, trong vòng 5 giây phải trả lời ,nếu không đội khác bấm chuông giành quyền trả lời,nếu chọn được số may mắn thì không phải trả lời câu hỏi mà vẫn ghi điểm. Kết thúc cộng điểm các đội. Đội nào nhiều điểm nhất là thắng. Áp dụng cho tất cả các bài có đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu bài tập trả lời câu hỏi , hoàn thành câu . b)TRÒ CHƠI : “REPEAT AFTER ME” * Mục đích giải trí: rèn luyện sự ghi nhớ, phản xạ tốt, rèn tính tự tin. * Mục đích giáo dục: luyện khả năng nhớ các số Tiếng Anh * Số lượng người tham gia: 02 người/ đợt. * Thời gian: 5 – 7 phút * Cách chơi: Chia lớp ra thành 8 đội, mỗi đội cử ra một người có khả năng Anh văn cũng như khả năng nhớ tốt. 8 bạn đại diện 8 đội sẽ bốc thăm chia cặp thi đấu trực tiếp. Mỗi đợt thi đấu 2 người loại 1 để cuối cùng chọn ra bạn đại diện xuất sắc nhất. Giáo viên xếp 2 bạn thành hàng ngang rồi hướng dẫn cách chơi. Hai bạn sẽ bị bịt mắt quay về phía khán giả.Giáo viên sẽ sử dụng bảng để biểu hiện số. GV: Buøi Thò Taâm 10 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh Bước 1: Ghi 1 chữ số bất kỳ lên bảng, đọc cho cả lớp nghe rồi yêu cầu bạn đội A lặp lại trước, bạn đội B lặp lại sau. Nếu cả 2 đều lặp lại được thì tiếp tục bước sau. VD: ghi số “1” rồi đọc “One” và yêu cầu 2 bạn A đến B tuần tự đọc lại. Bước 2: Ghi 2 chữ số lên bảng bao gồm chữ số đã đọc đầu tiên và số tiếp theo bất kỳ, đọc cho cả lớp nghe rồi yêu cầu bạn đội B lặp lại trước, bạn đội A lặp lại sau. Nếu cả 2 đều lặp lại được thì tiếp tục bước sau. VD: Tiếp tục ghi số “17” rồi đọc “One - Seven” và yêu cầu 2 bạn B đến A tuần tự đọc lại. Bước 3: Ghi 3 chữ số lên bảng bao gồm 2 chữ số đã đọc trước đó và số tiếp theo bất kỳ, đọc cho cả lớp nghe rồi yêu cầu bạn đội A lặp lại trước, bạn đội B lặp lại sau. Nếu cả 2 đều lặp lại được thì tiếp tục bước sau. Nếu một trong hai bạn không lặp lại được thì người thắng sẽ được vào vòng trong. Trường hợp cả 2 người đều không lặp lại được thì giáo viên đọc lại một lần nữa cho cả hai nhớ và đọc lại. VD: Tiếp tục ghi số “173” rồi đọc “One – Seven - Three” và yêu cầu 2 bạn A đến B tuần tự đọc lại. Tiếp tục ghi 4 số và tiếp tục nhiều hơn cho đến khi nào chọn được người thắng cuộc. Lưu ý: - Có thể thay các con số bằng từ vựng hoặc mẫu câu . - Luân phiên yêu cầu bạn đội A hoặc đội B đọc trước để tránh một đội luôn phải đọc trước còn đội kia thì được đọc sau. - Nhắc nhở các thí sinh tự tin, không nghe kết quả đọc của đối phương mà tin vào kết quả nhớ của bản thân. - Các thí sinh phải đọc to, rõ ràng, mạch lạc, ấp úng quá 10 giây sẽ bị xử thua. - Thưởng cho người thắng cuộc một phần thưởng và những tràng pháo tay để có không khí vui nhộn. Áp dụng cho nhiều unit trong chương trình sách giáo khoa. c) TRÒ CHƠI “THE GOD SAID…” * Mục đích giải trí: rèn luyện sự phản xạ nhanh nhạy * Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh * Số lượng người tham gia: Cả lớp GV: Buøi Thò Taâm 11 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh * Thời gian: 5-7 phút * Cách chơi: Giáo viên giải thích về từ ngữ “The God said…” nghĩa là “Thượng đế bảo rằng…” điều đó có nghĩa là buộc mọi người phải làm theo Người, ai không làm theo sẽ bị quyền lực tối cao của Thượng Đế trừng phạt. Giáo viên hướng dẫn mọi hoạt động của học sinh qua việc yêu cầu học sinh làm theo lời hướng dẫn bằng Tiếng Anh kèm với hành động của mình. Tuy nhiên những yêu cầu được bắt đầu bằng chữ “The God said…” thì học sinh mới thực hiện còn không có chữ đó thì không làm theo lời yêu cầu. Nếu ai không làm theo yêu cầu khi có lệnh của “The God said…” hoặc không có lệnh đó mà vẫn cứ làm thì bị phạt. Ví dụ: Giáo viên hô “The God said…Raise your hands!” thì mọi người cùng đưa tay lên. Giáo viên vừa tiếp tục hô “The God said…Clap your hands!” vừa vỗ tay thì mọi người cùng hô tay theo. Giáo viên đánh lừa bằng cách hô “Clap again!” và cũng vỗ tay theo. Nếu ai vỗ tay theo cùng là bị bắt phạt bởi yêu cầu này không có câu “The God said…”. Cứ như vậy tiếp tục cho đến khi bắt được đủ số lượng người bị phạt. Lưu ý: - Mới bắt đầu chơi nên cho chơi thử, đọc hành động chậm rồi đến nhanh dần. Vừa đọc vừa làm theo để mọi người có thể dễ hiểu ý nghĩa Tiếng Anh của câu lệnh đó là gì. - Hô to, rõ, chọn các hành động phải có cách đọc dứt khoát như “Stand up”, “Sit down”, “Touch your head”, “Close your eyes”… - Bắt phạt những học sinh làm theo yêu cầu chậm, không dứt khoát. - Nên sử dụng những mẹo lừa như “Touch your desk”, “Game is over”, “Open your mouths” mà không sử dụng kèm câu “The God said…” để dụ khị bắt phạt những người chơi manh động. - Gọi học sinh lần lượt làm quản trò. Áp dụng cho unit 2 ( Imperative) Áp dụng cho unit 9 ( Rèn các từ vựng về cơ thể) 4- Thiết kế trò chơi trong phần củng cố a) TRÒ CHƠI “READY TO COMPLETE ” * Mục đích giải trí: rèn luyện sự phản xạ nhanh nhạy, dứt khoát * Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng viết từ vựng Tiếng Anh, suy đoán. GV: Buøi Thò Taâm 12 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh * Số lượng người tham gia: 02 người/ đợt. * Thời gian: 5 – 7 phút * Cách chơi:Chia lớp ra thành 8 đội, mỗi đội cử ra một người có phản xạ nhanh nhạy cũng như khả năng viết tốt. 8 bạn đại diện 8 đội sẽ bốc thăm chia cặp thi đấu trực tiếp. Mỗi đợt thi đấu 2 người loại 1 để cuối cùng chọn ra bạn đại diện xuất sắc nhất. Giáo viên xếp 2 bạn quay mặt lên bảng. Mỗi người mỗi viên phấn để viết chữ lên bảng. Giáo viên viết chữ đầu tiên lên bảng. Công việc của bạn đại diện đội A là viết thêm một chữ tiếp theo liền sau, tiếp tục bạn đội B viết đằng sau chữ của đội A. Tiếp tục thay phiên nhau cho đến khi nào một trong hai bạn kết thúc được chữ đó có nghĩa Tiếng Anh. Nếu bạn A kết thúc chữ đó có nghĩa mà bạn B chấp nhận thì bạn A thắng cuộc ngược lại khi bạn A không kết thúc được có thể yêu cầu bạn B kết thúc. Nếu bạn B kết thúc được là thắng còn không thì bạn A thắng. Tiếp tục chơi 3 ván như vậy, ai thắng trước 2 ván là thắng cuộc. Sau khi loại trực tiếp sẽ chọn được 2 người chơi vào vòng chung kết. Ở vòng này sẽ thi đấu 5 ván, ai thắng 3 ván trước là người dành vòng nguyệt quế. Lưu ý: - Mỗi thí sinh chỉ được suy nghĩ không quá 10 giây cho 1 chữ, quá thời gian đó sẽ bị xử thua. - Nhắc nhở các thí sinh tự tin, viết không được tẩy xoá bất cứ lần nào vì “Bút sa gà chết”. - Giáo viên là người ra chữ cái đầu tiên và đưa ra quyết định cuối cùng để phân xử. Áp dụng để củng cố từ vựng cho tất cả các bài trong chương trình. b)TRÒ CHƠI “WHAT’S THE JOB?” * Mục đích giải trí: rèn luyện khả năng phán đoán * Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng chuyển tải ngôn ngữ bằng hành động * Số lượng người tham gia: Cả lớp. * Thời gian: 5-7 phút * Cách chơi: Giáo viên chia lớp ra thành 2 đội, mỗi đội cử năm bạn ra làm đại diện. Sau đó yêu cầu cả 2 đội lên đứng trên bục giảng. Trong tay của giáo viên có sẵn một hộp nhỏ đựng những mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi những GV: Buøi Thò Taâm 13 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh nghề nghiệp được giải thích bằng Tiếng Anh. Đại diện đầu tiên của đội A lên bốc một tờ, đọc qua mà rồi diễn tả cho đội của mình biết về nghề nghiệp của mình bằng hành động mà không được diễn tả bằng lời nói. Cả đội phải trả lời cho bạn đại diện biết đó là nghề gì trong 30 giây. Sau đó bạn đó sẽ trả lời với giáo viên. Giáo viên sẽ là người đưa ra đáp án cuối cùng để cho biết đúng hay sai. Tiếp tục với người đầu tiên của đội B. Sau đó là người thứ 2 của đội A cho đến người thứ 5 của đội B. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm. Sau khi chơi xong, tổng kết điểm xem đội nào có số điểm nhiều hơn là thắng cuộc. Ví dụ: Đội A lên bốc trúng câu “A person who always works on the farm”. Đại diện A sẽ phải diễn tả hành động như là cầm cuốc đang làm trên đồng …để trong thời gian 30 giây hoặc sớm hơn, đồng đội ngồi dưới sẽ bàn bạc và cho ra kết quả: “worker” để đại diện A biết. Công việc cuối cùng là người đó thông báo với giáo viên kết quả như sau: “A person who always works on a farm is a farmer”. Giáo viên sẽ là người đọc kết quả đúng hay sai và tiến hành cho điểm. Lưu ý: Có thể thay “job” bằng “place/fruit/food….) tùy theo mục đích của từng bài. Khi đội A đoán trật vẫn khen ngợi “Xin một tràng pháo tay thật to cho đáp án trúng một trăm phần…tỉ của đội A”, “Xin cho đội A một điểm (Cả đội A vỗ tay chí choé) …rồi sau đó trừ lui hai điểm”, “Số điểm của đội A bây giờ được nâng lên thành 1 điểm (Cả đội A vỗ tay hoan hỉ) …rồi tiếp tục hạ dần xuống còn không điểm” tạo sự bất ngờ vui tươi cho trò chơi. Áp dụng cho unit 3( nghề nghiệp) Áp dụng cho unit 6( Nơi chốn) Áp dụng cho unit 10( trái cây) c) TRÒ CHƠI “ GUESSING” * Mục đích giải trí: rèn luyện khả năng phán đoán * Mục đích giáo dục: luyện kỹ năng chuyển tải ngôn ngữ, nhớ từ * Số lượng người tham gia: Cả lớp.( chia đội) * Thời gian: 5-7 phút GV: Buøi Thò Taâm 14 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh * Cách chơi : Chia lớp làm 2 hoặc 4 đội, lần lượt đưa ra câu trả lời khi giáo viên đưa ra gợi ý đoán. Trong thời gian 5 giây mà đội không trả lởi được thì các đội còn lại bấm chuông giành quyền trả lời.Kết thúc trò chơi, đội nào ghi được nhiều điểm nhất là thắng. Lưu ý: Có thể thiết kế bằng ô chữ ( giống trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” để hấp dẫn học sinh . - Thiết kế gợi ý 1, gợi ý 2( Trả lời ngay sau gợi ý 1 thì 10 điểm, dùng gợi ý 2 thì còn 5 điểm) Unit13 – section A Guessing seasons: • It’s time when you can get presents from Santa Claus. • This season is Tet holiday. • You don’t go to school at this time. • It’s the season when you start your new school year Unit15 – section A Sau khi học về tên nước, tôi cho caùc em ñoaùn teân nöôùc. • Give the name of the country. Gợi ý 1: This word has 12 letters. I give you 4 letters. Gợi ý 2 : There is the Big Ben in this country. G B T N Vaø cöù theá toâi cung caáp caùc thoâng tin nhö: Phu Si mountain, The Statue of the Liberty. The Opera House, The Eiffel Fower, The Great Wall of China…….. caùc em seõ laàn löôït ñoaùn ra teân nöôùc trong phaàn naøy. Unit 15 – section c – C 3 - Which is the longest river in the world? - Which is the highest muontain in the world? - Which is the highest muontain in Vietnam? - Which is the longest river in Vietnam GV: Buøi Thò Taâm 15 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh IV/ KEÁT QUAÛ: Đưa hoạt động trò chơi vào tiết dạy làm cho giờ dạy thú vị, hấp dẫn hơn. Làm cho tâm lý học của học sinh nhẹ nhàng, thoải mái. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 6.Các em khám phá môn học mới sao mà hấp dẫn, lý thú đến vậy. Kết quả là các em luôn mong đợi tiết học Anh văn và không muốn tiết học kết thúc. Coù raát nhieàu troø chơi mang keát quaû cao cho baøi hoïc. Treân ñaây, toâi chæ giôùi thieäu moät trong soá caùc troø chôi maø toâi cho laø raát hieäu quaû.Qua caùc naêm thöïc hieän ôû khoái lôùp 6,toâi thaáy coù hieäu quaû roõ reät, caùc troø chôi coù söùc loâi cuoán haáp daãn hoïc sinh hoïc taäp nhieàu hôn ,gaây höùng thuù hoïc taäp ôû moãi hoïc sinh,giuùp vieäc truyeàn ñaït kieán thöùc cuûa giaùo vieân coù hieäu quaû nhieàu hôn tröôùc.Vieäc tieáp thu baøi cuûa hoïc sinh coù tieán boä, löôïng hoïc sinh tham gia xaây döïng baøi nhieàu hôn, chaát löôïng ñöôïc naâng cao vaø hôn caû laø hoïc sinh yeâu thích moân hoïc môùi meû ôû ñaàu caáp naøy. Vaø keát quaû ñaït ñöôïc nhö sau: • Naêm hoïc 2007 – 2008 : 90% hoïc sinh ñaït töø trung bình trôû leân • Naêm hoïc 2008 – 2009 : 100% hoïc sinh ñaït töø trung bình trôû leân • Naêm hoïc 2009 – 2010: 97% hoïc sinh ñaït töø trung bình trôû leân. * Keát quaû cuï theå : BAØI KIEÅM TRA HKI Ñaït yeâu caàu NAÊM HOÏC LÔÙP SL 2007-2008 Chöa ñaït yeâu caàu SÆ SOÁ % SL % 6A 29 25 93 4 6B 29 29 100 0 2008-2009 6 33 33 100 0 2009-2010 6A 30 28 94 2 6 6B 30 29 97 1 3 6 35 33 97 2 3 2010-2011 GV: Buøi Thò Taâm 16 7 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh PHAÀN C- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM Thieát keá caùc hoaït ñoäng troø chôi khoa hoïc hôïp logic seõ ñem laïi hieäu quaû giôø hoïc voâ cuøng thuù vò. Tuy nhieân noù cuõng ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi boû nhieàu coâng söùc tìm toøi ,saùng taïo xaây döïng duø hoaït ñoäng naøy chæ chieám töø 2 ñeán 7 phuùt. Khoâng phaûi troø chôi naøo cuõng ñem laïi keát quaû nhö mong muoán. Vì vaäy khi toå chöùc troø chôi , ta caàn coù nhöõng löu yù sau: - Muïc ñích troø chôi trong giai ñoaïn ñoù laø gì? ( Ngoaøi mang yù nghóa giaûi trí laøm höng phaán tieát hoïc thì muïc ñích giaùo duïc trong giôø hoïc ngoân ngöõ nhö reøn khaû naêng nhôù töø, caáu truùc hay oân taäp kieán thöùc cuõ hay reøn caùc kyû naêng ngoân ngöõ khaùc phaûi tính ñeán). - Thôøi gian toå chöùc cuõng laø moät ñieåm ñeå nhaán maïnh: caàn chuû ñoäng tính toaùn thôøi gian sao cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn trong tieát hoïc. Ví duï,neáu ôû phaàn vaøo baøi thì chæ caà töø 2-3 phuùt laø ñuû, ôû phaàn thöïc haønh thì caàn nhieàu hôn coù theå töø 5-7 phuùt ñeå ñaït muïc ñích reøn luyeän….vaø phaûi chuû ñoäng keát thuùc troø chôi, neáu khoâng kheùo thì hoaït ñoäng naøy seõ maát khaù nhieàu thôøi gian vaø seõ…chaùy giaùo aùn. - Ngoaøi nhöõng troø chôi maø giaùo vieân töï saùng taïo, coøn coù caùc troø chôi ñöôïc caùc chuyeân gia giôùi thieäu trong caùc saùch tham khaûo veà phöông phaùp daïy hoïc raát ña daïng, ta phaûi linh ñoäng bieán hoùa .Ví duï, troø chôi “Bing go” laø chôi veà soá ñeám nhöng ta cuõng coù theå thay soá ñieám laø soá thöù töï hay töø vöïng…. - Hình thöùc troø chôi cuõng phaûi chuû ñoäng: thi caëp, nhoùm nhoû hay lôùn, caû lôùp,soá löôïng hoïc sinh tham gia….ñeå ñaït muïc ñích tieát hoïc. Lôøi höôùng daãn troø chôi phaûi xuùc tích roõ raøng ñeå ñôû maát thôøi gian. - Haïn cheá toå chöùc quaù nhieàu troø chôi trong tieát hoïc,chæ choïn nhöõng troïng taâm,ñieåm nhaán chính trong baøi daïy,neáu khoâng tieát hoïc bò loaõng vaø vaø gaây nhaøm chaùn.Theo toâi chæ caàn 1 ñeán 2 troø chôi laø Troø ñuû. chôi coù theå thieát keá baèng söû duïng coâng ngheä thoâng tin thì raát tuyeät. ÔÛ ñieàu kieän naøo thì choïn caùch laøm theo ñieàu kieän ñoù. Laøm sao GV: Buøi Thò Taâm 17 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh ñeå phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh, phuø hôïp vôùi khaû naêng giaùo vieân, moâi tröôøng hoïc taäp, sinh hoaït thöïc teá cuûa hoïc sinh. PHAÀN D- KEÁT LUAÄN Qua thôøi gian aùp duïng ñöa troø chôi vaøo caùc tieát hoïc, toâi thaáy hoaït ñoäng naøy ñoùng vai troø hoå trôï tích cöïc trong vieäc giaûng daïy ngoaïi ngöõ. Noù laø ñoøn xeo thuùc ñaåy hoïc sinh tích cöïc tham gia hoïc taäp nghieân cöùu, ñoäng naõo baøi hoïc. Chuùng taïo neân nhöõng tình huoáng ngöõ caûnh giuùp söï luyeän taäp cuûa hoïc sinh trôû neân coù yù nghóa,gaây höùng thuù naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc cuûa thaày vaø troø. Nhö vaäy , vieäc söû duïng troø chôi khoâng chæ taïo khoâng khí vui veû phaán khôûi hoïc taäp ôû hoïc sinh maø coøn laø moät thuû thuaät coù khoa hoïc,saùng taïo cuûa ngöôøi giaùo vieân bieát loàng gheùp sao cho phuø hôïp vôùi baøi daïy ñeå ñaït hieäu quaû cao. Đối với học sinh lớp 6 mới tiếp cận với tiếng Anh cũng như vừa bước qua tuổi tiểu hoc thì việc tổ chức, thực hiện các trò chơi trong tiết học càng có ý nghĩa và quan trọng. Nó giúp hình thành được cho học sinh niềm yêu thích , hứng thú với môn học trong những năm tháng học ngoại ngữ tiếp theo. Để đạt hiệu quả giáo dục “Học mà chơi – Chơi mà học, người giáo viên phải có tấm lòng nhiệt tình với nghề, tâm huyết với học sinh, có sự hiểu biết về từng đối tượng mình đang giảng dạy, phải không ngừng học tập, rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm về thủ thuật sử dụng trò chơi làm công cụ giáo dục , tạo một môi trường học ngoại ngữ sinh động lý thú. Mặc dù nó mất khá nhiều thời gian chuẩn bị cho người thầy để soạn các trò chơi cho các tiết học,nhưng vì thế hệ trẻ,vì đất nước mai sau, chúng ta giúp các em có vốn kiến thức nhất định.Vôùi ñeà taøi naøy chuùng ta coù theå môû roäng vôùi caùc khối lớp khác tuøy theo trình ñoää löùa tuoåi cuûa moãi lôùp neáu moãi GV chòu khoù tìm toøi vaø saùng taïo. Trong phaïm vi nhoû heïp cuûa ñeà taøi chaéc chaén toâi khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt hoaëc nhaàm laãn. Vì vaäy toâi raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc thaày coâ giaùo ñeå kinh nghieäm cuûa caù nhaân toâi aùp duïng coù hieäu quaû hôn. Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Người viết Bùi Thị Tâm GV: Buøi Thò Taâm 18 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀ B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÝ LUẬN II- THỰC TRẠNG III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1/ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG PHẦN VÀO BÀI 2/ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI KIỂM TRA TỪ VỰNG 3/ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG PHẦN LUYỆN TẬP 4/ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG PHẦN CỦNG CỐ KIẾN THỨC IV/ KẾT QUẢ C- BÀI HỌC KINH NGHIỆM D- KẾT LUẬN GV: Buøi Thò Taâm 19 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long Skkn Thieát keá troø chôi gaây höùng thuù cho hoïc sinh lôùp 6 trong giôø hoïc tieáng Anh 1. Giaûi oâ chöõ vaø tìm chìa khoaù, coù lieân quan ñeán chuû ñeà baøi hoïc. • Unit2 – English 9 – Getting stared + Listen and read Coù nhöõng böùc tranh hoïc sinh khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc ngöôøi trong tranh töø ñaâu ñeán, vì theá oâ chöõ sau daây seõ giuùp caùc em deã daøng suy ñoaùn hôn, vaø töø chìa khoaù “ Aùo Daøi ” raát phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc. S I A R A J C N B A O D A I P T I M A A L A E N A N D R I C A • Unit 2 – English 9 – Reading Ñeå vaøo baøi cho phaàn Reading vôùi noäi dung baøi lieân quan ñeán quaàn aùo, trang phuïc, toâi cuõng cho caùc em ñoaùn oâ chöõ muïc ñích oâ laïi moät vaán ñeà veà trang phuïc vaø töø chìa khoaù ñeå vaøo baøi laø töø “ Jeans “ @ Lôøi gôïi yù nhö sau: a. The clothes worn for sleeping. b. You must wear them to protect your feet. c. It’s school girl’s uniform at high schools. d. The kind of clothes begins with the letter “ P ”. e. It’s Indian traditional dress. GV: Buøi Thò Taâm 20 Tröôøng PTDT Noäi Truù Bình Long
- Xem thêm -