Tài liệu Tạo hứng thú trong học tiếng anh cho học sinh thcs

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH a. lý do chän ®Ò tµi I. c¬ së lý luËn Dùa trªn quan ®iÓm x©y dùng ch¬ng tr×nh S¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh THCS míi tõ líp 6 ®Õn líp 9, ®ã lµ quan ®iÓm chñ ®iÓm (Thematic approach) vµ ®Ò cao ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña gi¸o dôc hiÖn ®¹i nh»m “®µo t¹o häc sinh thµnh nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ ®éc lËp, tiÕp thu ®îc tri thøc khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, biÕt vËn dông t×m ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý cho nh÷ng vÊn ®Ò trong cuéc sèng cña b¶n th©n vµ x· héi ”. Mäi quan ®iÓm ph¬ng ph¸p ®· ®îc ®a ra trao ®æi vµ thö nghiÖm ®Òu cã chung mét môc ®Ých cuèi cïng, ®ã lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, ®a kiÕn thøc vµo thùc tÕ ®êi sèng x· héi, ph¸t huy tèi ®a tÝnh chñ ®éng cña ngêi häc. Lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, häc sinh cã thÓ ¸p dông ng÷ liÖu ®ang häc víi c¸c kiÕn thøc cã s½n ®Ó diÔn ®¹t c¸c néi dung kh¸c nhau trong chÝnh thùc tÕ cuéc sèng cña c¸c em, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ biªn so¹n, cho nh÷ng gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ còng lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho b¶n th©n ngêi häc – nh÷ng häc sinh bËc häc THCS. Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS, các em suy nghĩ nhanh nhạy trong nhận thức kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp); khả năng tưởng tưởng linh hoạt, logic hơn, nhất là liên tưởng và so sánh sự giống và khác nhau với tiếng mẹ đẻ; khả năng ghi nhớ, tái hiện các mẫu lời nói và khả năng diễn đạt bằng ngoại ngữ lưu loát và bền vững hơn, phản xạ ngôn ngữ nhanh; rất hứng thú và tích cực trong hoạt động luyện tập phát triển kĩ năng ngôn ngữ. MÆt kh¸c, häc sinh THCS ®ang ë løa tuæi cã nhiÒu thuËn lîi trong qu¸ tr×nh nhËn thøc khi bé n·o vµ kh¶ n¨ng t duy ®· ph¸t triÓn t¬ng ®èi æn ®Þnh. Theo t©m lý häc th× ®©y chÝnh lµ løa tuæi thÝch hîp nhÊt cho viÖc tiÕp nhËn c¸c kiÕn thøc míi song ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng th× cÇn ph¶i duy tr× và ph¸t huy ph¬ng ph¸p thÝch hîp nh»m t¹o ra høng thó ®ång thêi víi viÖc x©y dùng ý thøc tù kh¸m ph¸ häc hái cña b¶n th©n c¸c em. II. C¬ së thùc tiÔn M«n TiÕng Anh lµ mét m«n khoa häc vÒ ng«n ng÷, mµ nãi ®Õn ng«n ng÷ lµ nãi ®Õn c¶ mét kho tµng tri thøc, v¨n ho¸ hÕt søc phong NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 1 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH phó vµ sèng ®éng, nã lu«n lu«n tù ®æi míi trong tÊt c¶ lÜnh vùc cña ®êi sèng. §øng tríc viÖc häc tËp mét ng«n ng÷ - ®Æc biÖt lµ mét ng«n ng÷ quèc tÕ nh TiÕng Anh th× viÖc x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu häc tËp bao giê còng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. §èi víi häc sinh Trung häc c¬ së, môc ®Ých häc tËp cña c¸c em lµ ®Ó t¹o nÒn t¶ng kiÕn thøc cho c¸c bËc häc cao h¬n hoÆc lµ ®Ó cã ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n ¸p dông vµo nghÒ nghiÖp mµ c¸c em lùa chän sau khi tèt nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc gi¸o dôc cho häc sinh Trung häc c¬ së hiÓu biÕt vÒ tÇm quan träng cña TiÕng Anh trong ®êi sèng x· héi ngµy nay, nhÊt lµ trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ ®ang ngµy cµng cã nh÷ng ¶nh hëng to lín vµ s©u s¾c ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng, viÖc t¹o ra cho c¸c em lßng say mª, sù ham häc hái còng cã ý nghÜa to lín trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n nµy. Häc sinh häc tËp kh«ng chØ ®¬n thuÇn v× nhu cÇu cña x· héi, cña gia ®×nh mµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù høng thó cña b¶n th©n c¸c em. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thùc tÕ nh÷ng n¨m võa qua, b¶n th©n t«i ®· rót ra ®îc mét sè kinh nghiÖm trong viÖc T¹o høng thó trong häc TiÕng Anh t¹i c¸c trêng THCS. ý thøc ®îc c¸c quan ®iÓm ph¬ng ph¸p chØ ®¹o cña ngµnh vµ ®Æc thï m«n häc, hiÓu râ vai trß vµ tÇm quan träng cña TiÕng Anh ®èi víi yªu cÇu cña x· héi trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp, t«i m¹nh d¹n ®a nh÷ng kinh nghiÖm nµy ra nh»m môc ®Ých trao ®æi, chia sÎ quan ®iÓm vµ rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp. Môc ®Ých cña t«i khi thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ thóc ®Èy ý thøc tù gi¸c häc tËp cña häc sinh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh t¹i c¸c nhµ trêng THCS tríc yªu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi vÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ sö dông TiÕng Anh trong thêi kú míi. b. néi dung ®Ò tµi I. T¹o høng thó trong häc tËp m«n TiÕng Anh: 1. Tạo môi trường thuận lợi trong giờ học Học bất kì môn ngoại ngữ nào đặc biệt là môn Tiếng Anh việc tạo ấn tượng ban đầu thu hút các em vào bài học là rất quan trọng. Các hoạt động mở bài nhằm một số mục đích sau: ổn định lớp, cho phép học sinh NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 2 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH có một thời gian để thích nghi với bài học mới; tạo môi trường thuận lợi cho bài học mới; gây hứng thú cho bài học mới ; giúp học sinh liên hệ những điều đã học với bài học mới; tạo tình huống, tạo ngữ cảnh cho phần giới thiệu tiếp theo; tạo nhu cầu giao tiếp, hay tạo mục đích cho một hoạt động giao tiếp kế tiếp. Giáo viên có thể dùng các hình thức và thủ thuật vào bài như thiết lập không khí dễ chịu giữa thầy và trò ngay giờ phút vào lớp: chào hỏi, tự giới thiệu về mình, hỏi chuyện thông thường tự nhiên, kể chuyện vui….Tạo thế chủ động, tự tin cho học sinh như thăm hỏi học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được giới thiệu, nói về mình, hỏi các câu hỏi đáp lại. Ổn định lớp, tập trung sự chú ý, gây hứng thú bằng cách bắt đầu ngay bằng một hoạt động học tập nào đó liên quan đến bài học, ví dụ: a short listening task (e.g: a funny story); observing a picture then ask and answer questions about the picture; a riddle; a language game ( crosswords, noughts & crosses, etc). Chuẩn bị tâm lí và kiến thức cho bài học mới, giáo viên có thể khai thác kiến thức đã biết của học sinh bằng thủ thuật gợi mở (eliciting), hay nêu vấn đề để cả lớp đóng góp ý kiến (brainstorming). Liên hệ những vấn đề của bài cũ có liên quan đến bài mới, có thể bằng nhiều các hình thức khác nhau như: hỏi các câu hỏi có liên quan, ra bài tập về các nội dung đã học có liên quan… 2. Sö dông hiÖu qu¶ néi dung SGK TiÕng Anh 6, 7, 8, 9: Víi viÖc biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh míi theo quan ®iÓm chñ ®iÓm, c¸c nhµ biªn so¹n ®· lùa chän nh÷ng néi dung, nh÷ng chñ ®iÓm võa søc, gÇn gòi, quen thuéc víi häc sinh, phï hîp víi kh¶ n¨ng t duy, kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t©m lý løa tuæi cña häc sinh. Nh÷ng néi dung nµy ®îc ®a ra theo d¹ng ®ång t©m, nghÜa lµ tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, møc ®é khã t¨ng dÇn theo tõng líp khiÕn cho c¸c em cã c¶m gi¸c c¸c nh©n vËt, sù viÖc trong s¸ch gi¸o khoa “cïng lín ” víi m×nh. §©y lµ ®iÓm rÊt hÊp dÉn mµ nÕu khÐo kÕt hîp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cã thÓ t¹o cho hhäc sinh c¶m gi¸c rÊt thÝch thó, võa míi l¹, hÊp dÉn l¹i võa gÇn gòi quen thuéc. NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 3 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH Gi¸o viªn cÇn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c chñ ®Ò vµ t×nh huèng giao tiÕp cã liªn quan ®Õn cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy khi d¹y nh÷ng chñ ®Ò nh vËy, häc sinh tiÕp thu nhanh, hiÖu qu¶ vµ rÊt tù gi¸c. VÝ dô häc sinh líp 6 rÊt hµo høng víi chñ ®Ò SCHOOL, FAMILY vµ MY ROUTINE. Trong khi ®ã häc sinh líp 7 l¹i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn chñ ®Ò FRIENDS, PERSONAL INFORMATION, RECESS vµ AFTER SCHOOL ACTIVITIES. T«i còng ®· quan s¸t c¸c em häc sinh líp 8 theo c¸ch ®ã th× nhËn thÊy sù quan t©m cña c¸c em cã kh¸c ®i ®«i chót, c¸c em thÝch thó víi nh÷ng chñ ®Ò vÒ c¸c ho¹t ®éng cã tÝnh ®Þnh híng cao h¬n nh: STUDY HABITS, THE YOUNG PIONEER CLUB hay nãi vÒ nh÷ng sù kiÖn t¬ng lai vµ kÕ ho¹ch cho t¬ng lai trong c¸c chñ ®Ò COUTRY LIFE AND CITY LIFE, A VACATION ABROAD. Cßn víi häc sinh líp 9, chñ ®Ò mµ c¸c em yªu thÝch l¹i thÓ hiÖn rÊt râ nhu cÇu kh¸m ph¸ b¶n th©n vµ kh¸m ph¸ thÕ giíi, c¸c em ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chñ ®Ò CLOTHING, THE MEDIA, LEARNING A FOREIGN LANGUAGE vµ NATURAL DISASTER. Qua nh÷ng quan s¸t trªn, t«i thÊy viÖc sö dông hîp lý c¸c néi dung kiÕn thøc, c¸c chñ ®iÓm, chñ ®Ò trong s¸ch gi¸o khoa sao cho häc sinh c¶m thÊy c¸c néi dung Êy thËt sù quen thuéc, thËt sù hÊp dÉn th× hiÖu qu¶ cña viÖc tiÕp thu kiÕn thøc sÏ rÊt cao. 3. Sö dông hiÖu qu¶ kªnh h×nh SGK TiÕng Anh 6, 7, 8, 9: Kªnh h×nh cña bé s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh míi còng lµ mét lîi thÕ mµ gi¸o viªn cã thÓ tËn dông nh»m t¹o ra høng thó cho häc sinh. H×nh ¶nh ®îc ®a ra sinh ®éng, hÊp dÉn, phong phó, cã b¸m s¸t néi dung yªu cÇu cña tõng ho¹t ®éng lµ yÕu tè thuËn lîi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn cã thÓ sö dông h×nh ¶nh trùc tiÕp trong s¸ch gi¸o khoa hoÆc cã thÓ phãng to hay vÏ l¹i nh÷ng h×nh ¶nh ®ã ®Ó hç trî viÖc d¹y tõ míi hay lµm t×nh huèng cho bµi thùc hµnh. NÕu s¸ng t¹o, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng h×nh vÏ nµy kh«ng chØ cho mét néi dung gi¶ng d¹y nhÊt ®Þnh mµ cßn dïng ®îc cho nhiÒu néi dung gi¶ng d¹y kh¸c n÷a, v× vËy, tõ nh÷ng h×nh vÏ trong s¸ch gi¸o khoa, gi¸o viªn cã thÓ t¹o ra nh÷ng bé tranh dïng l©u dµi cho tõng chñ ®Ò chñ ®iÓm nhÊt ®Þnh. Løa tuæi häc sinh THCS tuy kh¶ n¨ng nhËn thøc ®· cã sù æn ®Þnh t¬ng ®èi cao, song c¸c em vÉn hay quªn vµ thêng mÊt tËp trung khi gÆp ph¶i nh÷ng néi dung kiÕn thøc dµi vµ khã, v× vËy, h×nh ¶nh ®îc sö NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 4 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH dông trong c¸c bµi gi¶ng cã t¸c dông thu hót sù chó ý cña c¸c em, t¹o ra sù thÝch thó vµ thuËn lîi cho c¸c em trong qu¸ tr×nh ghi nhí ban ®Çu. Sö dông hîp lý kªnh h×nh trong SGK lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu, s¸ng t¹o míi cã thÓ lµm tèt ®îc. Nh vËy, ®©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng bíc khëi ®Çu cña viÖc t¹o høng thó vµ híng dÉn häc sinh tù häc m«n TiÕng Anh ë bËc häc THCS. 4. Sö dông ®å dïng trùc quan: a. Tranh vÏ: Nh t«i ®· tr×nh bµy ë trªn, kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nhng vÉn cha ®ñ cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong tÊt c¶ c¸c néi dung ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh lªn líp, v× vËy, gi¸o viªn ph¶i chñ ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc lµm vµ sö dông ®å dïng trùc quan. §å dïng trùc quan lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn t¹o nªn thµnh c«ng cña mét bµi gi¶ng. Trùc quan sinh ®éng ®Õn t duy trõu tîng chÝnh lµ con ®êng ng¾n nhÊt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, vËy ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh, ®å dïng trùc quan ph¶i ®îc lµm phong phó vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng vµ hÊp dÉn vÒ néi dung ®Ó cuèn hót häc sinh. Dïng tranh vÏ, ®å vËt thËt ®Ó d¹y tõ míi sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, häc sinh cïng lóc ®îc nghe, ®îc quan s¸t vµ ®îc nãi tªn cña c¸c sù vËt, ®å vËt sÏ nhí nhanh vµ nhí bÒn v÷ng. §å dïng trùc quan còng ®îc sö dông rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc kiÓm tra møc ®é hiÓu ng÷ liÖu míi ( checking comprehension). Häc sinh sÏ kh«ng cßn t©m lý sî m¾c lçi mµ tËp trung vµo viÖc ghi nhí vµ sö dông ng÷ liÖu võa häc vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã, ®å dïng trùc quan cßn gióp gi¸o viªn l«i cuèn c¶ nh÷ng häc sinh vèn nhót nh¸t vµ ng¹i ho¹t ®éng vµo bµi häc mét c¸ch rÊt tù nhiªn khi c¸c em bÞ cuèn theo kh«ng khÝ s«i næi cña líp häc. §èi víi c¸c líp lín h¬n, cô thÓ lµ häc sinh líp 8, líp 9, ®å dïng trùc quan kh«ng chØ lµ nh÷ng tranh ¶nh, ®å vËt thuÇn tuý, gi¸o viªn cÇn s¸ng t¹o thªm c¸c ®å dïng cã tÝnh chÊt linh ho¹t cã thÓ sö dông l©u dµi cho nhiÒu môc ®Ých gi¶ng d¹y kh¸c nhau, vÝ dô: §å dïng trùc quan cña giê d¹y Listen: - Listening table: Lµ mét b¶ng phô trong ®ã cã quy ®Þnh râ sè lÇn nghe, yªu cÇu ®¹t ®îc sau mçi lÇn nghe, phÇn kiÓm tra kÕt qu¶ vµ ch÷a bµi cña gi¸o viªn vµ mét phÇn rÊt quan träng lµ phÇn Prediction (Dù ®o¸n tríc) cña häc sinh. B¶ng nµy võa gän gµng l¹i võa thÓ hiÖn rÊt râ NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 5 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH quy tr×nh cña mét bµi nghe, gióp häc sinh n¾m ®îc néi dung cña ho¹t ®éng qua tõng bíc thùc hiÖn ho¹t ®éng. §«i khi, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n (h×nh que) ë trªn b¶ng nh»m t¹o ra sù bÊt ngê vµ thÝch thó cho häc sinh, h×nh que cã thÓ t¹o ra nh÷ng hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tõ míi, ®Æc biÖt phï hîp víi ®èi tîng häc sinh THCS v× tÝnh chÊt míi l¹ vµ ngé nghÜnh cña h×nh ¶nh, c¸c em còng cã thÓ vÏ theo vµ h¹n chÕ sö dông TiÕng ViÖt trong giê häc. VÝ dô: 1. Dïng h×nh vÏ ®Ó d¹y tÝnh tõ sad vµ happy, gi¸o viªn cã thÓ vÏ h×nh ®¬n gi¶n nh sau lªn b¶ng vµ yªu cÇu häc sinh tù ®o¸n nghÜa cña tõ: ? How does he feel? He feels ….. o o sad > < happy 2. §Ó d¹y tÝnh tõ tall vµ short, gi¸o viªn còng cã thÓ vÏ h×nh vµ lµm t¬ng tù nh trªn: tall <> short 3. D¹y c¸c giíi tõ chØ vÞ trÝ: on, in, beside, between,etc. on NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 6 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH between beside in Sö dông ngêi vµ h×nh vÏ ®¬n gi¶n còng cã thÓ ¸p dông trong d¹y Ng÷ ph¸p, hoÆc trong d¹y kü n¨ng viÕt cho häc sinh, nÕu cã ®iÒu kiÖn, gi¸o viªn nªn tham kh¶o thªm nh÷ng tµi liÖu chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc nµy nh»m lµm phong phó cho kü n¨ng gi¶ng d¹y cña m×nh gióp cho giê d¹y trë nªn linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ nhÑ nhµng h¬n. Ngoµi ra, viÖc sö dông c¸c phiÕu häc tËp (study form), phiÕu ®iÒu tra (survey form) hay lµ nh÷ng miÕng ghÐp cã nghÜa còng cã hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Thªm vµo ®ã, gi¸o viªn còng cÇn tÝch cùc häc tËp tham kh¶o c¸ch lµm ®å dïng míi cã ¸p dông tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin nh»m ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ®å dïng trùc quan. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ kh©u chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc ®îc coi lµ “ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸ng gi¸ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ giê d¹y cña gi¸o viªn” . V× vËy, sö dông linh ho¹t ®å dïng d¹y häc lµ yÕu tè ban ®Çu ®Ó g©y dùng vµ t¹o høng thó cho häc sinh tham gia bµi häc mét c¸ch tù gi¸c, s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶. 5. Sö dông trß ch¬i vµ bµi h¸t TiÕng Anh: a. Trß ch¬i: Trß ch¬i lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh, nã gióp cho viÖc tiÕp thu kiÕn thøc trë nªn vui vÎ, høng thó vµ s¸ng t¹o. Khi tham gia vµo trß ch¬i, häc sinh kh«ng c¶m thÊy viÖc häc khã kh¨n hay cøng nh¾c bëi hÇu hÕt c¸c trß ch¬i ®Òu mang tÝnh tËp thÓ cao, qua ®ã ®ßi hái c¸c em ph¶i tÝch cùc, nhanh nhÑn, chñ ®éng vµ phèi hîp tèt víi c¸c b¹n kh¸c trong nhãm cña m×nh ®Ó cã thÓ giµnh phÇn th¾ng. C¸c trß ch¬i thêng ®îc sö dông nhiÒu trong c¸c phÇn Ice – breaking, Pre-teaching hay Post – teaching nh»m l«i cuèn häc sinh vµo bµi míi hoÆc kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cò mét c¸ch tù nhiªn khiÕn cho c¸c em tù tin tham gia bµi häc mµ kh«ng cã c¶m gi¸c sî m¾c lçi. Trong c¸c phÇn trß ch¬i, gi¸o viªn cÇn ®a ra luËt ch¬i thËt râ rµng ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t huy cao nhÊt tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña m×nh. Mçi trß ch¬i cã thÓ ®îc ¸p dông cho mét hoÆc nhiÒu kÜ n¨ng kh¸c nhau. Gi¸o viªn cÇn chó ý ®Õn nh÷ng trß ch¬i “®a n¨ng ” ®Ó h íng dÉn vµ cho häc sinh n¾m thËt v÷ng luËt ch¬i ®Ó khi thay ®æi néi dung cña trß ch¬i gi¸o viªn kh«ng ph¶i mÊt thêi gian giíi thiÖu l¹i luËt ch¬i n÷a, viÖc nµy gióp gi¸o viªn tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu thêi gian trong giê d¹y cña m×nh. NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 7 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH B¶n th©n t«i khi sö dông trß ch¬i trong bµi gi¶ng còng lu«n ph¶i c©n nh¾c ®Õn thêi gian tèi ®a cho mçi ho¹t ®éng ®Ó mµ lùa chän trß ch¬i phï hîp. Thêi gian cña mét trß ch¬i cã c©n ®èi víi ®é dµi cña néi dung kiÕn thøc cÇn truyÒn ®¹t trong giê häc ®ã hay kh«ng chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc sö dông trß ch¬i cã thµnh c«ng hay kh«ng. Mét sè trß ch¬i thêng sö dông : 1. Brainstorm: Brainstorm thêng ®îc sö dông ®Ó huy ®éng kiÕn thøc tríc khi vµo c¸c bµi d¹y kÜ n¨ng nh Writing, Reading, Listening vµ Speaking. Ngoµi gia, ë c¸c líp trªn (líp 8, 9) Brainstorm cßn ®îc dïng ®Ó kiÓm tra vèn tõ cña häc sinh tríc giê giíi thiÖu ng÷ liÖu. * C¸c bíc tiÕn hµnh trß ch¬i: TiÕng Anh 9: CLOTHING Unit 2, Speaking,: Clothes - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, t×m c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®Ò trªn vµ viÕt vµo Brainstorm cña m×nh. - Gi¸o viªn kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Æt c©u hái vµ ®a nhËn xÐt khuyÕn khÝch häc sinh, vÝ dô: 1. Who has 5 words? It’s good to have 5 words. 2. Who has 6 words? It’s very good to have 6 words. 3. Who has 7 words? It’s excellent to have 7 word. 4. Who has 10 words? It’s extremely excellent to have 10 words. 5. Who have more than 10 words? You are the most intelligent person today. Congratulations! - Gi¸o viªn tæng hîp c¸c tõ häc sinh võa t×m ®îc lªn b¶ng ®Ó sö dông trong phÇn tiÕp theo cña bµi gi¶ng, cã thÓ bæ sung nh÷ng tõ mµ häc sinh muèn biÕt hoÆc muèn sö dông trong phÇn Speaking. 2. Hangman: - Hangman lµ trß ch¬i thêng ®îc sö dông trong phÇn kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh(Checking comprehension). Trß ch¬i nµy còng ®îc dïng cho phÇn Warm up hay cßn gäi lµ Ice-breaking ®Ó l«i cuèn sù chó ý cña häc sinh vµo bµi ®ång thêi huy ®éng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi míi. NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 8 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH * C¸c bíc tiÕn hµnh trß ch¬i: C¸ch 1: Ch¬i gi÷a 2 ®éi : Group 1 Group 2 - Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm lín (thêng lµ hai d·y bµn theo c¸ch bè trÝ líp häc hiÖn nay). - Gi¸o viªn lµ ngêi qu¶n trß, ®a ra hÖ thèng c©u hái ®· ®îc chuÈn bÞ tríc, hÖ thèng c©u hái ph¶i chuÈn bÞ lµ kho¶ng 8 - 10 c©u. - Hai ®éi cïng ch¬i, ®éi nµo cã c©u tr¶ lêi sai th× gi¸o viªn ®¸nh dÊu vµo « ®iÓm cã h×nh ngêi bÞ treo cæ cña ®éi ®ã. Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u hái lµ 30 gi©y. - Trß ch¬i kÕt thóc khi mét trong 2 ®éi bÞ thua: tr¶ lêi 6 c©u hái sai. * Lu ý: Gi¸o viªn còng cã thÓ yªu cÇu häc sinh cña hai nhãm tù x©y dùng hÖ thèng c©u hái, mçi nhãm còng chuÈn bÞ kho¶ng 10 c©u, trêng hîp c©u hái kh«ng chÝnh x¸c th× phÇn th¾ng sÏ thuéc vÒ ®éi b¹n. Mçi ®éi tù ®a ra c©u hái cho ®éi cßn l¹i, gi¸o viªn lµm träng tµi. LuËt ch¬i t¬ng tù nh trªn. C¸ch 2: Ch¬i gi÷a gi¸o viªn vµ c¶ líp: - Gi¸o viªn ®a ra c©u hái, nÕu häc sinh tr¶ lêi ®óng, gi¸o viªn sÏ bÞ ®¸nh dÊu vµo « ®iÓm dµnh cho Teacher, nÕu häc sinh tr¶ lêi sai sÏ bÞ ®¸nh dÊu vµo « ®iÓm dµnh cho Class. Teacher Class NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 9 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH VÝ dô: Ch¬i víi tõ vùng: Unit 9: Clothing – Write: 1. 2. 3. 4. J S A K E K O I A I D M N R A O S T I N O 5. 6. 7. 8 S P T D H A S R I N H E R T I S T S R S T Questions can be: 1. This is a fashionable clothing for young people, 5 letters. 2. This is a popular clothing for girl only, 5 letters. 3. The traditional dress of Vietnamese woman, 5 letter. 4. Traditional clothing of Japanese, 6 letters. 5. A popular wearing with buttons, 5 letters. 6. You can wear it, but remember to use belt, 5 letters. 7. It goes well with jeans, 6 letters. 8. Woman look so beautiful in this kind of clothing, 5 letters. - Bªn c¹nh ®ã còng cã thÓ dïng trß ch¬i nµy ®Ó «n luyÖn ng÷ ph¸p, ch¼ng h¹n nh ®Æt c©u theo mét cÊu tróc ng÷ ph¸p hay mét th× võa häc. HÖ thèng c©u hái cã thÓ ®îc thay b»ng c¸c tõ gîi ý (guided words), s¾p xÕp tõ trong c©u (jumbled words) hoÆc chia ®éng tõ cho s½n trong ngoÆc. - Trß ch¬i nµy t«i ®· cho häc sinh ch¬i nhiÒu lÇn, mçi lÇn ch¬i t«i ®Òu chó ý n©ng cao vµ rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù qu¶n trß cña häc sinh. §èi víi häc sinh c¸c khèi 7, 8, 9 mçi khi t«i ®a ra ho¹t ®éng nµy c¸c em ®Òu ®· n¾m v÷ng luËt ch¬i nªn rÊt thÝch thó vµ tËp trung. §Ó tr¸nh lÆp l¹i vµ nhµm ch¸n, mçi lÇn ch¬i, t«i thêng thay ®æi c¸ch ch¬i chót Ýt cho phï hîp víi néi dung bµi vµ cã phÇn thëng cho ®éi th¾ng. b. Bµi h¸t TiÕng Anh: NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 10 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH - Bµi h¸t TiÕng Anh gióp cho häc sinh th gi·n sau mçi giê häc, còng cã thÓ gióp c¸c em nhí tõ nhanh h¬n vµ bÒn v÷ng h¬n. V× vËy t«i ®· su tÇm mét sè bµi h¸t TiÕng Anh dµnh cho thiÕu nhi cã nhÞp ®iÖu vui nhén, ®¬n gi¶n, dÔ h¸t ®Ó giíi thiÖu cho c¸c em. Víi häc sinh líp lín, c¸c em ®· cã vèn tõ phong phó h¬n th× t«i d¹y c¸c em nh÷ng bµi h¸t mµ c¸c em yªu thÝch. §©y còng lµ c¸ch gióp cho c¸c em cã høng thó víi m«n häc nµy. Mét sè bµi h¸t thiÕu nhi phæ biÕn vµ c¸ch t¹o lêi míi:  A-B-Cs Bµi h¸t nµy phï hîp víi ®èi tîng häc sinh líp 6, gióp c¸c em lµm quen víi tõ vùng vµ b¶ng ch÷ c¸i. Lời bài hát: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W H Y and Z. Now I know my ABC, next time won’t you sing with me?  If you’ re happy Bµi h¸t nµy cã chøa c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 1, v× vËy cã thÓ dïng cho c¸c líp 8 vµ 9. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ thay tõ ®Ó d¹y c¸c tÝnh tõ chØ tr¹ng th¸i vµ ®éng tõ m« t¶ nh÷ng ho¹t ®éng ®¬n gi¶n. C¸c em võa h¸t võa lµm ®éng t¸c t¹o ra nh÷ng ©m thanh rÊt vui nhén. Lêi bµi h¸t: If you’re happy and you know it, clap your hands If you’re happy and you know it, clap your hands If you’re happy and you know it, and you really want to show it If you’re happy and you know it, clap your hands Cã thÓ thay thÕ 2 côm tõ happy vµ clap your hands b»ng hungry vµ eat some food ®Ó t¹o ra lêi míi cña bµi h¸t nh sau: If you’re hungry and you know it, eat some food If you’re hungry and you know it, eat some food If you’re hungry and you know it and you really want to show it If you’re hungry and you know it, eat some food HoÆc lµ: angry – stamp your feet If you’re angry and you know it stamp your feet If you’re angry and you know it, stamp your feet If you’re angry and you know it, and you really want to show it If you’re angry and you know it, stamp your feet  Head and shoulders NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 11 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH Khi học về các bộ phận trên cơ thể người (E6- Unit 9. The body),ở phần “Play with words”, bài hát này đã giúp học sinh nhớ về một số bộ phận trên cơ thể một cách sinh động dễ dàng khi vừa hát vừa biểu diễn theo lời và giai điệu bài hát. Lời bài hát: Head and shoulders Knees and toes Knees and toes Head and shoulders Knees and toes Knees and toes Ears and eyes And mouth and nose Head and shoulders Knees and toes Knees and toes  Months of a year Khi học về 12 tháng, học sinh sẽ nhớ dễ hơn khi thuộc giai điệu bài hát này. Lời bài hát: January and February sha la la la la. March and April and May. July and August, September and October, November and December. (Sha la la la la la la la)2. These are twelve months of a calendar year, sha la la that makes a year. 6. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng nếu mình có thể áp dụng những ví dụ, tình huống hành động cụ thể, thực tế vào bài giảng sẽ khiến cho NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 12 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH bài học trở nên sinh động, hấp dẫn và khiến các em nhớ từ, cấu trúc, mẩu hội thoại lâu hơn và có thể sử dụng chúng trong thực tiễn hàng ngày. Ví dụ khi dạy về cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 6, giáo viên có thể dùng hành động thực tế của mình (mime) để đưa ra cấu trúc câu. Ví dụ giáo viên cầm quyển sách lên đọc và hỏi học sinh: Look at me! What am I doing? Đến phần thực hành giáo viên có thể cho học sinh chơi trò “Guessing game” dựa vào các từ gợi ý và để học sinh thể hiện diễn tả hành động đang xảy ra cho các bạn dự đoán. Ví dụ giáo viên hỏi: Look at her! What is she doing? Các em khác dự đoán trả lời: She is running. . T: Look at him! What is he doing? Ss: He is writing. T: What is he doing? Ss: He is reading. NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 13 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH Một ví dụ khác khi học về sơ cứu ( English 8- Unit 9. The first aid course. Read), khi dạy từ mới giáo viên có thể dùng hành động, trạng thái của mình để diễn tả các từ như: fainting, shock, elevate, lower....Đến phần post- reading, giáo viên có thể chia nhóm đóng theo các tình huống sơ cứu trong sgk: fainting, shock và burns. Qua việc phân vai và đóng các tình huống này sẽ giúp học sinh ghi nhớ sâu hơn các từ, cấu trúc liên quan đến sơ cứu hơn. Khi học về các tính từ chỉ trạng thái như: hungry, thirsty, hot, cold, tired, full và các cấu trúc liên quan ở Unit 10. Lesson 1. A1,2 (E6). Nếu giáo viên sử dụng hành động của mình và hướng dẫn học sinh diễn tả những tính từ trên trong phần thực hành thì giờ học thêm sinh động và học sinh sẽ rất hứng thú khi được nhập vai đồng thời sẽ nắm vững từ mới và cách dùng chúng bền vững hơn. Eg: S1: How do you feel? S2: I am [ hungry]. NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 14 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH I am hungry. I am cold. I am thirsty. I am tired. I am hot. I am full. 7. Áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách hiệu quả. Ngày nay, việc sử dụng công nghệ thông tin vào bài giảng trở nên rất phổ biến. Có rất nhiều phần mềm giúp giáo viên soạn giáo án điện tử. Việc sử dụng máy chiếu, giáo án điện tử giúp giáo viên tiết kiệm rất nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học vì nó có thể thay thế những bảng phụ, tranh ảnh......Bên cạnh đó giáo án điện tử còn rất nhiều tiện ích như chiếu phim, video clips, thiết kế các trò chơi, hình động giúp bài giảng thêm hấp dẫn, sinh động thu hút lôi cuốn học sinh. Tuy nhiên giáo án điện tử không thể hoàn toàn thay thế phương pháp dạy truyền thống với bảng đen phấn trắng mà nó chỉ được coi là bảng phụ hỗ trợ trong quá trình giảng dạy. Giáo viên không nên quá lệ thuộc vào giáo án điện tử mà phải biết linh hoạt trong cách xử lí mọi tình huống đặc biệt là khi bị mất điện. Những kiến thức trọng tâm cơ bản luôn phải được lưu lại trên bảng đen giúp học sinh thực hành tốt và hệ thống hoá được kiến thức trong bài. Biết kết hợp song song giữa phương pháp truyền thống với bảng đen và giáo án điện tử là người giáo viên đã biết khơi dậy sự hứng thú của các em qua những hình ảnh, phim trò chơi sinh động nhưng không quá mải mê theo chúng mà vẫn thực hành tốt nhờ những kiến thức cơ bản được hệ thống trên bảng đen. NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 15 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH Giáo án điện tử hay máy chiếu đã làm giúp công việc thủ công trước đây của giáo viên và hơn thế nữa nó đã tạo ra bước đột phá về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khơi dậy sự đam mê sáng tạo của mỗi giáo viên tìm ra những phương pháp dạy mới hiệu quả hơn. C. Kết quả thực nghiệm Qua những năm dạy Tiếng Anh THCS theo phương pháp mới, tôi dần dần đúc kết kinh nghiệm cho việc tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học. Kết quả chất lượng ngày càng cao hơn và đặc biệt các em đã dần chủ động, tự tin, sáng tạo hơn trong giờ học. Tôi đã chọn hai lớp 8A và 8B để thực nghiệm trong nửa kì I năm học 2008- 2009. Lớp 8B được tăng cường nhiều phương pháp để tạo hứng thú trong giờ học Tiếng Anh hơn. Kết quả học sinh lớp 8B hăng hái phát biểu xây dựng bài, rất hứng thú đóng vai thể hiện đóng vai hội thoại, diễn tả tình huống, điệu bộ, tâm trạng bằng Tiếng Anh. Sau đây là thống kê điểm thực hành của học sinh lớp 8A và 8B học nửa kì I năm học 2008- 2009, điểm trung bình của 12 em học sinh 8B cao hơn so với 8A. 8A Điểm T H 8B Kì I năm học 2008- 2009 1. Lê Đăng Anh 2. Phạm Thị Út Chinh 3. Phạm Thị Doan 4. Lê Thị Hồng Duyên 5 6 8 5 Điểm T H Kì I năm học 2008- 2009 1. Lê Thị Kim Anh 2. Vũ Thị Vân Anh 3. Nguyễn Đình Chỉnh 8 7 9 8 4. Nguyễn Thanh Hà 5. Ngô Thị Thuỳ Dương 7 5. Nguyễn Thị Thu Hà NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 8 16 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH 6. Nguyễn Đình Dưỡng 7. Phạm Mạnh Đệ 8. Đoàn Thị Hà 9. Khúc Xuân Hoà 10. Nguyễn Thị Hồng 11. Nguyễn Thị Thu Hồng 12. Nguyễn Thị Huế 5 6 8 8 7 8 8 ĐTB: 6,75 6. Lê Đắc Hoà 7. Lê Thị Hoàn 8. Đoàn Thị Huế 9. Nguyễn Thị Huệ 10. Ngô Trọng Huy 11. Phạm Quốc Huy 12. Nguyễn Công Hưng 7 7 6 9 7 9 6 ĐTB: 7,6 D. kÕt luËn Nh vËy, t¹o høng thó cho häc sinh THCS lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh, gãp phÇn n©ng cao chất lượng và hiệu quả môn học . §Ó lµm tèt ®îc viÖc nµy cÇn ph¶i kiªn tr×, s¸ng t¹o vµ ph¶i cã tÝnh hÖ thèng cao. Giáo viên cần nắm vững tâm lí lứa tuổi, khả năng tư duy của từng học sinh để phát huy hiệu quả các phương pháp tạo hứng thú trong giờ học Tiếng Anh. Các phương pháp, phương tiện dạy học phải được kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhịp nhàng phù hợp với từng chủ điểm, chủ đề, đơn vị bài học. Bên cạnh đó, giáo viên nên khai thác tối đa đồ dùng phương tiện dạy học sẵn có trong sgk, thư viện, nhà trường, địa phương và không ngừng sáng tạo tự chế bộ đồ dùng dạy học cho riêng mình. Từng bước học tập nâng cao áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy một cách hiệu quả để bắt kịp với sự phát triển của xã hội trong thời kì hội nhập. Ngoài ra, rất cần sự quan tâm động viên giúp đỡ của ngành, địa phương, nhà trường đối với cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của bộ môn này. Với đề tài “Tạo hứng thú trong học Tiếng Anh” thì nội dung tôi đã trình bày ở trên còn rất hạn hẹp. Việc áp dụng những phương pháp nhằm tạo hứng thú cho học sinh học Tiếng Anh trong chương trình THCS là một vấn đề rộng, là nội dung phong phú và đa dạng. Các phương pháp, cách giải quyết đề tài này còn rất nhiều song do thời gian nghiên cứu có hạn nên ở đây tôi chỉ nêu ra một vài ví dụ để các bạn cùng NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 17 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH tham khảo, bàn bạc, suy ngẫm, đóng góp ý kiến để ngày càng hiểu sâu hơn, có cách giải quyết tốt hơn. Nội dung đề tài đã phần nào phản ánh, giải quyết được thực tiễn và tính cấp thiết của vấn đề; những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, với điều kiện không gian và thời gian, trình độ của bản thân nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của bạn bè đồng nghiệp để nội dung của đề tài được hoàn thiện hơn. Hi vọng rằng sau khi nghiên cứu và nêu ra ý kiến qua đề tài này bản thân sẽ nhận được sự quan tâm, động viên và đóng góp ý kiến của bạn bè đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Bảo, ngày 10 tháng 01 năm 2009 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Quế E. gi¸o ¸n minh ho¹: gi¸o ¸n tiÕng anh 7 Unit 1 back to school Period 6/ 2nd week b. names and addresses (b 6 – 7) Teaching date: Sept. 05 th 08 Teaching date: Sept. 14 th 08 I. Objectives: 1. Language: - Structures : HOW FAR …FROM …TO ? ABOUT……….METER/KMS - Vocabulary : Nouns of places NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 18 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH - 2. Skills: - Listening for detailed information. II. Preparation 1. Teacher: Picture of Section 6 page 18. A survey form. Some short activities. 2. Students: Prepare a survey form. III. Procedure: stages 1. Ice-breaking (5’) 2. Pre-teaching (10”) stages 3. While– teaching: (10”) activities - Settle the class - Check Ss’ homework and preparation. - T presents the picture of the listening task. Ask the questions to elicit the content of the lesson: 1. What do you see in the picture ? - Ss name the places they see on the picture such as: post office, market, school, bus stop, movie theater, stadium, museum, hospital. (They can stick the flash cards to the picture). activities - T asks some more questions: 2. Can you see Lan’s house ? 3. Is her house near or far from school/market/post office/ the theater? - T explains that now Ss are going to listen to a tape script and write down the 4 distance from Lan’s house to the school, from Lan’s house to the post office, from the school to the movie theater, from the movie theater to the post office. - T asks Ss to predict the distance before listening to the tape. T takes notes into the listening table. 4. Post–teaching 1st 2nd NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 3rd 19 TẠO HỨNG THÚ TRONG HỌC TIẾNG ANH (10”) Items Predict time time School to Lan’s house time Correct 300 ms Lan’s house to post office 700 ms School to movie theater 3 kms Movie theater to post 2 kms office - T plays the tape, pause after each time to check if there are any answers, after 3rd time, teacher checks and corrects the answers. - T uses the dialogue in the tape scripts with some information omitted. Then T reads the tape scripts again, asks Ss to fill the blanks. Lan: My English book is still at home . HOa: How far is it from school to your house, Lan? Lan: It’s about 300 meters, I can go home at recess. HOa: I need some stamps. Where is the post office, Lan? Lan: It’s not far from my house. Come with me. HOa: How far is it from your home? Lan: Only 700 meters stages activities making a survey: - T presents the survey form. Ask questions: 1. How do you ask if you want to know someone’s name? 2. How do you ask if you want to know his or her address? 3. How do you ask if you want to know how he/she get to school? - Ss answer the questions. Then work in groups to make survey form. T goes around to help weak Ss: The questions can be: NGUYỄN THỊ QUẾ- TRƯỜNG THCS THANH LƯƠNG 20
- Xem thêm -