Tài liệu Tạo hứng thú học tập bộ môn lịch sử ở bậc trung học cơ sở bằng trò chơi giải ô chữ

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ ************** A. §Æt vÊn ®Ò. I. C¬ së lÝ luËn D¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh díi sù ho¹t ®éng tæ chøc, ®iÒu khiÓn cña ngêi gi¸o viªn, cßn ngêi häc tù gi¸c tÝch cùc, chñ ®éng biÕt tù tæ chøc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng nhËn thøc häc tËp cña m×nh. §Æc thï häc tËp m«n lÞch sö cña bËc trung häc c¬ së, c¸c em ph¶i tiÕp cËn víi nhiÒu sù kiÖn lÞch sö , víi nh÷ng vÞ anh hïng, nh÷ng danh nh©n lÞch sö vÜ ®¹i kh«ng chØ cña d©n téc mµ c¶ cña thÕ giíi tõ cæ ®Õn kim, tõ cËn ®Õn hiÖn ®¹i . Khi häc lÞch sö th× yªu cÇu c¸c em ph¶i nhí sù kiÖn vµ hiÓu néi dung bµi häc mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. Bëi vËy khi häc, buéc c¸c em ph¶i cÇn cï, chÞu khã lÜnh héi kiÕn thøc th× míi thùc sù ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao. V× thÕ bé m«n LÞch sö khã g©y ®îc høng thó häc tËp ë c¸c em. Theo t«i, ®Ó häc sinh tiÕp thu nhanh, nhí l©u, trong gi¶ng d¹y bé m«n lÞch sö ë trêng THCS gi¸o viªn ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. Muèn vËy, gi¸o viªn ph¶i t¹o ®îc høng thó häc tËp cña c¸c em, ®Ó c¸c em dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc mµ kh«ng bÞ gß Ðp. II. C¬ së thùc tiÔn. Trong thùc tÕ, hÇu hÕt häc sinh cha ham häc, cha thùc sù yªu thÝch bé m«n lÞch sö, chØ ®èi phã tøc thêi, n¨ng lùc tiÕp thu cßn h¹n chÕ, ®iÒu kiÖn häc tËp cña c¸c em cßn cha ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu néi dung vµ ph- T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. ¬ng ph¸p ®æi míi gi¸o dôc hiÖn nay. ChÊt lîng cña bé m«n lÞch sö ®· ®Õn lóc “b¸o ®éng”. Bªn c¹nh ®ã mét sè gi¸o viªn so¹n bµi cha chu ®¸o, cã phÇn cßn khiÕm khuyÕt khi x¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ vai trß bé m«n lÞch sö. HoÆc cã thÓ khi gi¶ng d¹y ngêi gi¸o viªn cha thùc sù t©m huyÕt víi bé m«n; gi¶ng d¹y cßn nÆng mét chiÒu truyÒn thô kiÕn thøc. T¹o sù gß bã, nhµm ch¸n trong lÜnh héi kiÕn thøc cña häc sinh. Lµ ngêi gi¸o viªn trùc tiÕp cÇm phÊn gi¶ng d¹y bé m«n LÞch sö t«i rÊt b¨n kho¨n vÒ vÊn ®Ò häc tËp cña c¸c em. Lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc bé m«n lÞch sö lµ c¶ mét vÊn ®Ò. §Æt ra yªu cÇu ®èi víi c¶ ngêi d¹y vµ ngêi häc. Trß ph¶i høng thó, say mª; thÇy ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc ë trß, ph¶i kh¬i dËy ®îc niÒm ®am mª ë trß. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· cè g¾ng häc hái b¹n bÌ ®ång nghiÖp, ®ång thêi nghiªn cøu vÒ mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¹o høng thó häc tËp cña häc sinh , gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc cho häc sinh ë bé m«n LÞch sö. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. I. Thùc tr¹ng. Thùc ra tõ tríc ®Õn nay, ®a sè gi¸o viªn ë trêng do ®iÒu kiÖn d¹y häc, thiÕt bÞ cßn cã phÇn h¹n chÕ nªn khi gi¶ng d¹y hÇu nh giê häc cha s«i næi, häc sinh cha cã høng thó häc tËp, giê häc nhµm ch¸n, nªn hiÖu qu¶ g׬ häc ®¹t kÕt qu¶ cha cao. Qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m t«i thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: KÕt qu¶. Tæng sè Kh¸-Giái Trung b×nh Díi trung b×nh 34 % 36 % 51 % 51 % 15 % 13 % häc sinh Khèi líp. 104 8 122 9 II. Nguyªn nh©n. T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. Theo t«i, nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng trªn lµ: - Gi¸o viªn cha thùc sù ®Çu t cho giê d¹y. - Häc sinh cha yªu thÝch bé m«n lÞch sö. - Gi¸o viªn vµ häc sinh cha b¾t kÞp víi sù ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. III. Gi¶i ph¸p. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ bé m«n vµ qóa tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh t«i thÊy cÇn t¹o ra cho häc sinh mét kh«ng khÝ häc tËp s«i næi, høng thó h¬n trong khi d¹y häc lÞch sö. Cã nh vËy häc sinh míi yªu thÝch bé m«n vµ sÏ n©ng cao ®îc chÊt lîng d¹y häc bé m«n. ThiÕt nghÜ r»ng trß ch¬i trong c¸c giê häc LÞch sö kh«ng chØ nh»m môc ®Ých gi¶i trÝ cho häc sinh mµ cßn t¹o nªn mét kh«ng khÝ h¨ng say häc tËp. C¸c em ph¶i cã thÓ ®éc lËp suy nghÜ t×m tßi hoÆc phèi hîp víi c¸c b¹n trong nhãm ®Ó cã ®¸p ¸n nhanh chÝnh x¸c. V× thÕ khi c¸c em ®îc häc LÞch sö qua h×nh thøc trß ch¬i sÏ thÊy tho¶i m¸i h¬n, høng thó h¬n, tõ ®ã mµ ghi nhí tèt nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n . Cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh. Trong khu«n khæ cña mét bµi kinh nghiÖm, t«i xin tr×nh bµy mét biÖn ph¸p mµ t«i ®· sö dông trong qu¸ tr×nh so¹n gi¶ng vµ ®· thu ®îc kÕt qu¶ tèt, ®îc b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ cao: T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. 1.C¸ch t¹o « ch÷. Khi so¹n bµi, t«i thiÕt kÕ mét hÖ thèng « ch÷ lÞch sö víi c¸c « ch÷ hµng ngang vµ mét « ch÷ hµng däc. Mçi « ch÷ hµng ngang lµ mét ®¬n vÞ kiÕn thøc trong bµi häc vµ sÏ cã mét ch÷ c¸i ch×a kho¸. Gi¸o viªn ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh gi¶i ®¸p c¸c « ch÷ hµng ngang. Sau khi gi¶i hÕt c¸c « ch÷ hµng ngang víi c¸c ch÷ c¸i t×m ®îc, gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m « ch÷ hµng däc. ¤ ch÷ hµng däc sÏ lµ néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt cña bµi häc. 2. Sö dông « ch÷. T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. Víi « ch÷ lÞch sö, t«i thêng sö dông vµo kh©u cñng cè bµi häc, hoÆc cã thÓ sö dông ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc sau khi häc mét ch¬ng, mét giai ®o¹n lÞch sö. §Ó thùc hiÖn trß ch¬i gi¶i « ch÷, t«i dµnh mét kho¶ng thêi gian lµ 5 phót C¸ch thø nhÊt: Ho¹t ®éng nhãm. B1: Chia líp lµm ba nhãm, gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c em th¶o luËn nhãm. B2: Gi¸o viªn chiÕu « ch÷ lªn m¸y chiÕu h¾t. §ång thêi kÎ « ch÷ vµo ba b¶ng phô treo lªn b¶ng. B3: Häc sinh ba nhãm thi ®ua nhau lªn b¶ng ®iÒn vµo c¸c « ch÷. Nhãm nµo hoµn thµnh « ch÷ tríc vµ ®óng sÏ chiÕn th¾ng. B4: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m « ch÷ hµng däc vµ tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ « ch÷ hµng däc ®ã. B5: Gi¸o viªn chiÕu « ch÷ hoµn chØnh lªn m¸y chiÕu h¾t. NhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nhãm lµm tèt. C¸ch thø hai: Ho¹t ®éng ®éc lËp. Gi¸o viªn ®ãng vai trß lµ mét MC, cho häc sinh tù do lùa chän « ch÷ hµng ngang tuú thÝch. Sau khi lÇn lît häc sinh gi¶i c¸c « ch÷ hµng ngang, c¸c ch÷ c¸i ch×a kho¸ sÏ xuÊt hiÖn; gi¸o viªn cho häc sinh t×m « ch÷ hµng däc vµ tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ « ch÷ hµng däc. KÕt thóc, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh lµm tèt. 3. ThiÕt kÕ « ch÷. a. ¤ ch÷ thø nhÊt: Bµi 25. Phong trµo n«ng d©n T©y S¬n. TiÕt 53. I. Khëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬n. ( LÞch sö líp 7) ¤ ch÷ gåm cã 6 « ch÷ hµng ngang vµ mét « ch÷ hµng däc: 1 2 3 T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. 4 5 6 - Hµng ngang sè 1: Cã 6 ch÷ c¸i: Mét lo¹i l©m s¶n mµ nh©n d©n §µng Trong ph¶i nép cho quan l¹i. - Hµng ngang sè 2: Cã 6 ch÷ c¸i: Mét h×nh thøc bãc lét cña quan l¹i ®èi víi n«ng d©n - Hµng ngang sè 3: Cã 8 ch÷ c¸i: Tªn mét nhµ b¸c häc níc ta thÕ kØ XVIII. - Hµng ngang sè 4: Cã 10 ch÷ c¸i: Tªn mét trong nh÷ng ngêi l·nh ®¹o cuéc khëi nghÜaT©y S¬n. - Hµng ngang sè 5: Cã5 ch÷ c¸i: N¬i lËp c¨n cø ®Çu tiªn cña cuéc khëi nghÜa T©y S¬n. - Hµng ngang sè 6: Cã 9 ch÷ c¸i: C¨n cø cña cuéc khëi nghÜa Chµng LÝa. §¸p ¸n « ch÷: 1 ¤ £ N N S U Y Y £ õ Õ § Ô N G T £ 2 T T H L Q ¤ N ó 3 G U N N H C ¹ 4 A K H 5 T R ¤ N G M ¢ Y U 6 ¤ ch÷ hµng däc lµ: Suy yÕu b. ¤ ch÷ thø hai: Bµi 13. TiÕt 15. Tæng kÕt lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i tõ sau n¨m 1945 ®Õn nay. (LÞch sö 9) ¤ ch÷ gåm cã 6 « ch÷ hµng ngang vµ mét « ch÷ hµng däc: 1 2 3 4 5 6 T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. - Hµng ngang sè 1: Cã 10 ch÷ c¸i: Sù ®èi ®Çu X«-MÜ ®a thÕ giíi ®øng tríc nguy c¬ nµy. - Hµng ngang sè 2: Cã 4 ch÷ c¸i: Tªn mét khèi qu©n sù do MÜ thiÕt lËp. - Hµng ngang sè 3: Cã 7 ch÷ c¸i: Tªn cña nhµ du hµnh vò trô ®Çu tiªn bay vßng quanh Tr¸i ®Êt. - Hµng ngang sè 4: Cã 5 ch÷ c¸i: MÜ vµ c¸c níc §Õ quèc tiÕn hµnh nhiÒu cuéc chiÕn tranh ®Ó nh»m thùc hiÖn ®iÒu nµy ®èi víi c¸c cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc cña c¸c níc thuéc ®Þa vµ phô thuéc. - Hµng ngang sè 5: Cã 7 ch÷ c¸i: ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Liªn X«. - Hµng ngang sè 6: Cã 7 ch÷ c¸i: Tªn cña vÞ Tæng thèng MÜ tham dù Héi nghÞ I-an-ta. §¸p ¸n « ch÷: 1 2 3 4 5 6 G R A § U G µ Z A N ¥ C N R ¸ V H A I P H E I T N Õ ¤ N T R A O N µ B × N H N H ¤ ch÷ hµng däc: Hai phe. IV. KÕt qu¶. Víi mong muèn s¸ng t¹o cho häc sinh cã høng thó häc tËp, ®ång thêi nhí vµ hiÓu ®îc l©u khi häc tËp bé m«n lÞch sö , t«i thêng xuyªn tæ chøc h×nh thøc trß ch¬i nµy trong c¸c giê häc, vµ nhËn thÊy r»ng trß ch¬i ®· gãp phÇn tÝch cùc t¹o ®îc høng thó häc tËp cho c¸c em , giê häc s«i næi h¬n, häc sinh h¨ng say häc tËp t×m hiÓu, chÊt lîng häc cña c¸c em ®îc n©ng lªn râ rÖt . Cuèi n¨m, c¸c líp sö t«i d¹y ®¹t kÕt qu¶ nh sau: T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. KÕt qu¶. Tæng sè Kh¸-Giái Trung b×nh Díi trung b×nh 42 % 46 % 52 % 51 % 6% 3% häc sinh Khèi líp. 8 9 104 122 c. Bµi häc kinh nghiÖm: - Khi tæ chøc trß ch¬i gi¸o viªn ph¶i phæ biÕn râ luËt ch¬i cho häc sinh: Thµnh phÇn tham gia, thêi gian, sè lîng c©u hái, phÇn thëng… Trß ch¬i cã thÓ ch¬i vµo cuèi giê häc ®Ó cñng cè bµi häc, hoÆc cã thÓ dïng trß ch¬i ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh sau khi häc xong mét thêi kú, mét giai ®o¹n lÞch sö …C¸c c©u hái cho mçi « ch÷ ph¶i tËp trung vµo c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc lÞch sö cÇn ghi nhí. ¤ ch÷ hµng däc ph¶i lµ néi dung kiÕn thøc quan träng, bao trïm lªn toµn bé bµi häc hoÆc cña mét ch¬ng, mét giai ®o¹n lÞch sö. - Trß ch¬i chØ lµ mét phÇn trong tiÕt häc ®Ó gãp phÇn t¹o høng thó häc tËp cho c¸c em. Tr¸nh t×nh tr¹ng l¹m dông qu¸ møc, biÕn giê häc thµnh trß ch¬i sÏ lµm mÊt thêi gian vµ g©y nªn ph¶n t¸c dông. - §Ó trß ch¬i thµnh c«ng, ®ßi hái gi¸o viªn lu«n ph¶i t×m tßi , s¸ng t¹o, chuÈn bÞ c«ng phu, tríc khi ®Õn líp. D. kÕt luËn: Víi trß ch¬i trªn, t«i ®· ¸p dông vµo thùc tiÔn häc tËp cña c¸c em trong c¸c tiÕt häc, nã ®· thùc sù ®em l¹i høng thó häc tËp, c¸c em häc tËp s«i næi, hiÖu qu¶ h¬n. Bëi ngoµi viÖc ch¬i, h¬n hÕt lµ c¸c em ®îc ghi nhí c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng, kh«ng gîng Ðp, nÆng nÒ. “Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc”. Vµ dÇn dÇn c¸c em yªu thÝch h¬n bé m«n lÞch sö. T«i hy väng r»ng víi biÖn ph¸p trªn sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng häc tËp ë bé m«n lÞch sö nãi riªng vµ c¸c bé m«n kh¸c nãi chung. T¹o høng thó häc tËp bé m«n lÞch sö ë bËc THCS b»ng trß ch¬i gi¶i « ch÷. Trªn ®©y lµ mét ý kiÕn nhá cña riªng t«i nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, vËy t«i rÊt thµnh t©m mong b¹n ®äc gãp ý kiÕn x©y dùng, ®Ó ý kiÕn cña t«i hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n./.
- Xem thêm -