Tài liệu Tại tôi

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 163 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tại tôi
i tôi 1 www.hobieuchanh.com i Tôi Bi u Chánh n th nh t I m mai bà C Kim ng i t i b ván c m lai lót d a c a s mà u ng trà. Con Tý, là a t gái c a bà, hai tay c m cây ch i c lum khum quét nhà, nó quét i bay ngang qua m y ánh m t tr i d i vô k t c a coi nh m y l n khói ch a tr m ngàn vi trùng nh y múa t ng b ng. Còn chú H ng, là a t trai, m c có cái qu n ng n, tr n a l ng en cháy, chú ngoài v n chú tát n c d i m ng lên ám tr u tr ng bên trái nhà mà t i, ti ng c d i lên lá tr u nghe ào ào. Tuy tôi t trong nhà ra ngoài v n làm nh n nh p nh v y, mà bà C tay b ng chén n c trà h p mà u ng, m t ngó s ng ra ngoài sân, bà không ý n con quét nhà i chú t i tr u, mà bà c ng không thèm nói chuy n v i H u Nh n là cháu ngo i c a bà, m i lên n m tu i, ng x n b n tr c m t bà mà d ô tr u, xây bình vôi l n x n. Trí bà ng v n v cõi ngoài, thình lình tên H a, là lính tr m c a S Dây thép Ô Môn, ng ng xe máy ngoài c a ngõ, d ng cái xe d a cánh c a, r i x m x m i vô sân. Bà th y mà bà t ng lính tr m n nói chuy n chi ó v i r c a bà, là xã tr ng Tr n H u Ngh a, b i v y bà c ng không ý n. Tên H a b c lên th m, tay ng nón, tay móc túi, mi ng nói: “Th a bà, có dây thép g p ánh l i cho bà ây”. Bây gi bà C m i nh tâm l i mà h i: - Dây thép c a ai ó v y? - Th a nghe ông Ch s nói dây thép c a ông c h c ánh v cho bà. - Ý, v y hay sao! không bi t nó ánh dây thép nói gi ng gì v y kìa. - Ông quan h . c h c ánh dây thép cho bà hay r ng ông v t i, ch ch ng có vi c chi - À, v y h ! Làm tôi t Tên H a li n ng có vi c gì tôi h t h n. m t cái bao gi y màu xanh trên ô tr u, tr c m t bà C . Bà C h n h h i n a: - M i l n có th hay dây thép tôi th a nay em l i em dây thép? ng th y tr m làng Th i An i phát mà, sao 1 i tôi 2 www.hobieuchanh.com -Th a ph i. ngoài R ch G c ây thu c v làng, nên th t thu c v làng phát. Song ông Ch s th y dây thép g p, n u ch t i tr a mà g i theo tr m làng thì s tr , nên ông sai tôi em li n ra cho bà. - Ông ch s dây thép t t quá. Em v nói qua cám n Ch s nghe. - D , th a bà tôi v . - , qua c ng cám n em l m. Tên H a v a b c ra kh i c a, thì H u Nh n thò tay l y dây thép li n. Bà C l t t gi t l i và nói: “Ý! ng có l y con. Dây thép c a c u ba con ánh v ó a. Con vô bu ng coi nh cha con th c d y r i thì kêu ra ây coi giùm dây thép cho bà ngo i m t chút. i i con, d bi u r i bà ngo i c ng”. H u Nh n nói gi ng chùng ch ng: - Con i kêu cha r i ngo i cho con gi ng gì? - Con mu n gi ng gì ngo i c ng cho h t. - Ngo i bi u ch Tý b ng con vô ch ch i nghe hôn. - , chi u mát r i ngo i cho i. u Nh n m ng nên âm u ch y vô bu ng. Cô Ph ng là con gái th hai c a bà C , m c a H u Nh n, nhà sau i lên, u tóc láng nhu t, v a g p con thì c n l i nói: “ ng có ch y con, ch y té ch t”. H u Nh n i r i g tay m mà ch y vô bu ng. Cô Ph ng ra tr c th y bà C ng i có m t mình thì h i: - Nghe má nói chuy n v i trên này, mà sao không có ai h t v y? - , có lính tr m c a ông Ch s dây thép sai em dây thép cho má, ch có ai âu. - Dây thép gì? - Dây thép c a th ng Ba ánh nói nó v . Dây thép ây, con coi th ng Xã có th c y thì bi u nó coi th coi th ng Ba nói v mà ch ng nào v t i. Bà l y dây thép trao cho con. Cô Ph ng c m i vô bu ng m t chút, thì Tr n H u Ngh a ra, vì ng m i d y, nên m t mài còn bí s , b hàng tr ng b n trong mình nhàu nhè h t. H u Ngh a ng m dây thép ra mà coi, v con ng m t bên. Chàng coi r i nói ng: “C u Ba nói c u v t i Sài Gòn r i, bu i s m mai c u s t i nhà. Dây thép ánh t i Sài Gòn h i 6 gi chi u hôm qua. V y thì n i bu i s m mai n y c u s v t i”. Bà C têm tr u mà n, b vui v l m. Bà nói: “S m mai, nó làm sao mà v t i c. Th ng th y h i Sài Gòn h v xe ò, quá 12 gi tr a h v m i t i”. u Ngh a nói: “Th a ph i, xe th 10 gi r i xu ng m i t i C n Th . Nh c u Ba v t i ó, c u m n xe Location mà v li n, không ch xe ò, thì ch ng 11 gi c u v i nhà c”. Bà C suy ngh r i nói: “V y thì t i Sài Gòn nó m cho mau”. 2 n ph t m t chi c xe h i nó v i tôi 3 www.hobieuchanh.com u Ngh a tr vô trong mà r a m t. Cô Ph ng d t con l i ng i trên ván mà nói r ng: - Má t ng m n xe h i trên Sài Gòn mà v d nào c ng 25 t i 30 ng b c. i Ô Môn r l m hay sao? T n ít - T n bao nhiêu thì t n ch . Con Thình nó i ch r i hay ch a? - Ch i ch h i t ng sáng, âu có t i bây gi mà h i. - Thôi, con ti p i vô ch mua thêm th t cá ng n u n ng cho nó v n. má sai b y tr i m i anh Chánh bái v i c u H i ng vô n c m ch i mà m ng cháu. Nó ngoài B c Vi t h n m t n m nay, nó n u ng c c kh , ch c nó thèm trong mình l m. Con b n áo mà i ch i con. Con mua thêm ng cho con Thình nó b ng v luôn th . Cô Ph ng tr vô bu ng ng thay i ch , mà s c m t cô không vui. u Ngh a r a m t r i ra ng i t i gh gi a mà hút thu c, H u Nh n x n b n ng t bên. Bà C vô nhà trong bi u con Tý n u n c sôi r i b t m t con v t t cho thi t m p mà làm th t. Bà l i kêu chú H ng mà sai i m i ông Chánh bái Thành là anh chú bác v i ông C và m i th y H i ng Quy n là anh em ru t c a bà. Bà d n chú H ng: “M y i i thì nói lát n a ây có c u Ba c h c v t i, nên m i hai ông vô n c m nói chuy n ch i. Nh nói cho rành nh v y”. Bà C Kim góa ch ng h n m i n m r i, bà làm ch m t s nghi p l n c a ch ng l i, m i n m huê l i ru ng bà thâu góp trên 20 ngàn gi lúa. Bà ch có 2 ng i con: Con gái l n là Cô Ph ng n m nay 28 tu i, tuy có ch ng song c ng chung v i bà, con trai nh là Lý Nh Th ch, n m nay 24 tu i, h c tr ng Cao ng s ph m ngoài Hà N i, m ngoái thi u r i Nhà n c c p b ng cho làm giáo s t i B c Vi t, bà th ng nh con, l i ngh nhà giàu l n, d u con không làm vi c c ng không ói rách mà lo, nên bà vi t th bi u con xin i v Nam Vi t, nh xin i không c thì xin t ch c ng v i v r i nhà cai qu n ru ng v n. Nh Th ch v ó là vì v ng l i m , nên xin t ch c giáo s mà v cho m vui lòng. Bà C tin con v thì bà h n h trong lòng, nên c i lên i xu ng nhà sau hoài, bà ng i không yên ch . Còn H u Ngh a thì c gi n v i con nh hàng ngày, không th y chàng l s c vui hay là bu n chút nào h t. Ông Chánh bái Thành g n, nên c tin m i thì ông t i tr c. Tu i v a quá 50, tóc ã b c hoa râm, mà r ng còn ch c, s c còn m nh, ông m c m t cái áo xuy n en dài, vai v t kh n bàn lông, ch n mang giày hàm ch. Ông v a ng i thì li n h i bà C : - Th ng Ba nó v t i h i nào? - Nó ch a v t i. Nó ánh dây thép cho hay s m m i n y nó t i mà ch a ch c gi nào. - B t nhân d hôn! V y mà th ng H ng nó nói p úng, tôi t i r i ch . 3 ng th ng Ba ã v i tôi 4 www.hobieuchanh.com - Ch c 11 ho c 12 gi nó v t i. Tôi sai i m i anh l i tr c ng nói chuy n ch i. - Lúa c a thi m nó ã thâu góp xong h t hay ch a? - Th ng Xã nó coi thâu góp xong h t r i. - N m nay trong r ch Ba Rích coi th t b n, v y mà s ru ng c a thi m nó ó góp lúa m n có hay không. - S ó nó góp thi u chút nh. N m nay có s ó góp thi u, còn m y s An, Ph c Th i, Th i Th ch, Ô Môn, nh Môn, nó góp lúa h t. trong Thái - Lúa ru ng c a thi m nó trên 20 ngàn gi , l i n m nay lúa coi mòi có giá, nên d u có góp thi u chút nh c ng ch ng thi t gì l m. Ông Chánh bái Thành th y H u Ngh a l i ng rót n c trà tr c m t ông thì ông i: - Cháu giao m c cho xã m i xong r i? - Th a, xong r i?. - Nghe nói H i t mu n c cháu làm ch c h ng thân mà cháu ch y ph i hôn? - Th a ph i, cháu làm xã tr ng t i 2 n m, m t m i quá nên C Ch c cháu lên ng thân cháu ch y. Nhà n chi c, trong, ngoài gì c ng m t mình cháu. Cháu giúp vi c làng 2 n m ngh c ng r i. cháu ngoài ng thong th mà lo vi c nhà. - Có th ng Ba nó v Bà C c ây, thì nó chia lo v i cháu, ch c cháu kh e c m t chút. i và áp th cho con r : - Th ng Ba t nh chí l n nó m c i h c, có bi t t i vi c ru ng t gì âu. D u nó có v nhà, b t quá nó coi sóc trong nhà còn vi c cho m n ru ng hay là góp lúa thì tôi ng ph i giao cho v ch ng th ng Xã, ch giao cho nó sao c. - Nó h c gi i l i l n r i, có vi c gì mà nó làm không ng , mà làm ch ng m t hai n m thì nó quen ch gì. c. H i m i t nhiên nó - Ý! Anh không bi t tánh ý nó. Th ng k c c l m, h ai n n n nó thì nó xiêu lòng li n. Giao cho nó i góp lúa, ch ng kh i tá n h gi t h n h t. - Thi m nói ch i, ch gi t sao c. Th ng Ba nó hay th ng ng i ta, h th y ai n n thì nó xiêu lòng, y là vì nó có lòng nh n. Mà nó h c gi i, có ph i nó kh d i gì hay sao mà gi t c a nó c. - Nó có tánh h th y nhà nghèo thì nó th l t da ch ph i ch i sao. ng. i n y mà ng âu th ng ó, ang nói chuy n t i ó k th y H i ng Quy n b c vô. Th y b n áo dài, mang giày tây, i nón tr ng, vóc cao l n, mép có râu, nên t ng m o coi m nh m l m. Bà C , ông Chánh bái v i H u Ngh a u chào m ng. Th y H i ng ng i t i gh gi a v i ông Chánh bái r i nói: “Ch c th ng Ba nó xin t ch c c r i nên nó m i v ó”. Bà C g t u mà áp: 4 i tôi 5 www.hobieuchanh.com - , nó xin thôi c r i hôm tháng tr c l n mà. Hôm tr hay, nên tôi bi u th ng Xã mua mandat g i cho nó 200 ng b c c nó có g i th cho tôi ng nó v ó. - Nó v t i Sài Gòn r i nó ánh dây thép nói s m mai n y nó v t i nhà ph i hôn? - . - Ch c nó m n xe Location nó v . - Không bi t nó m n xe mà v hay là nó i xe ò. Tánh nó lôi thôi l m, s nó hà ti n i xe ò nó v tr quá. - N u ánh dây thép nói s m mai v t i thì ch c không ph i i xe ò âu. Thôi nó thì ch lo c i v ph t cho nó ng nó coi sóc vi c nhà cho ch . - th ng th ng mà ki m ch cho x ng áng ch h i t c quá sao - Ch d t nó i coi con th y Cai, nh nó ành thì c - Nghe nói con th y Cai n c da không c. i li n cho nó i. c tr ng s nó chê ch . - i! C i v mà c n gì en tr ng, nh n ngh a m i quí, ch n c da mà quí gì. Nhà th y Cai là nhà có c, mà l i sang tr ng n a. Ch làm sui ch ó thì x ng áng bi t ch ng nào. Ông Chánh bái c i mà nói: “N i ây bà con mình mà thôi, nên mình nói lén mà nghe: th y Cai làm coi r m r nh v y ch không giàu. Tôi nghe nói ông Ch Hinh bên Bò Hút ng có hai a con gái, mà ng giàu l n l m. Thi m C h i tu i r i i coi nh c thì làm sui ch ó, sau th ng Ba nó m i nh nhi u”. Th y H i ng vu t râu mép và tr n m t ngó ông Chánh bái mà nói: - Gia tài c a ch C ây, th ng Ba nó n c i c ng không h t, c n gì ph i ki m giàu. Nó ch n ch rân rát, có nh n c, thiên h tùng ph c, thì t t h n. - Mình giàu mà ki m th làm giàu thêm n a thì càng quí, ch có h i gì. - Ph i. Giàu thêm ch ng nào càng quí ch ng n y. Nh ng mà ph i bi t nh n ngh a, ph i c lòng dân tùng ph c thì m i sang, ch giàu nhi u mà thiên h khinh th , thì giàu có ích chi âu. - i, i n y h có ti n nhi u thì quí, ai c ng ph i kiêng n h t th y. Làm ông gì ng không b ng “ông ti n”. Bà C th y hai ng i cãi v i nhau bà bèn xen vô mà nói ng h t cãi n a: “Hai ng i nói nghe ph i h t. Giàu thì quí mà sang c ng quí, b i v y h m nay tôi tính mu n ki m ch giàu mà c ng sang n a ng làm sui, mà tôi ki m ch a ra. th ng th ng tôi h i thêm n a coi”. Th y H i ng nói: “N u c nh v y thì quí bi t ch ng nào. Ng t tôi s mình mu n ng c v chì v chài thì khó l m ch ”. Cô Ph ng i ch v t i, vì i ngoài n ng nên m t chào bác v i c u, r i i th ng vô trong mà thay áo r a m t. 5 m hôi, má ng au. Cô i tôi 6 www.hobieuchanh.com Th y H i ng ngó theo cháu mà nói: “Ch C hà ti n quá, không dám mua m t cái xe h i mà i”. Bà C áp: - Tôi ít hay i, s m xe h i t n hao ch có ích gì. - T i không có xe nên ch không i c. N u có s n xe, t nhiên ch i ch i ch gì. S m m t cái xe h i i C n Th , ho c chi u chi u i vô ch Ô Môn mà ch i, t n bao nhiêu ó mà s . Ch th y hôn, t i không có xe nên con Hai i ch v coi nó m t nh . - Thôi, th ng Th ch v r i tôi s mua m t cái xe. - Nhà ch ph i có m t cái xe h i coi m i c. H m i có n m b y ngàn gi lúa mà h còn s m xe r n r n, hu ng chi là ch huê l i trên 20 ngàn, mà không dám s m. Ph i s m xe h i i làm sui m i d coi. i n y h a lòe lo t b ngoài, mình ph i làm theo thiên h , m i kh i h khi. - S m thì s m ch sao. u Ngh a ng i t i bàn vi t, nãy gi không nói chuy n, ch ng nghe m v ch u mua xe, thì chàng day l i mà nói: “M y n m nay con mu n th a v i má mua m t cái xe má i ch i cho thong th , mà con không dám nói. Má mua xe i Sài Gòn ch i v i ng i ta, t n hao gì l m âu mà lo. S m xe r i con t p c m tay bánh con i v i má kh i n s p-ph . Bà C c i mà áp: “ th ng Th ch v ây r i s hay”. Ông Chánh bái h i bà C : “Th ng Ba nó thôi làm c h c, nó v nhà v y mà thi m có tính cho hai v ch ng th ng Xã ra riêng, hay là c ng chung n a...?” Bà C ng i têm tr u, bà suy ngh m t chút r i m i áp: - Vi c ó tôi ch a tính. Nhà r ng minh mông, nó chung h t c ng c. - Thi m nó có hai a con, chung c ng c. Nh ng mà con m t ngày m t n, tôi t ng c ng nên s m nhà c a cho m i a m t ngôi riêng thì t t h n. - Tôi có m t mi ng t ngoài r ch Bà S , l i có m t mi ng n a trong r ch Cái c. Hai mi ng t ó t t l m, r ng l n, cao ráo mà l i d a l n a. Nh con nó mu n ra riêng và mu n mi ng t nào thì tôi c t nhà cho nó , có khó gì. - Cu c t ch nhà ây c ng còn r ng, t tr i l n ây c ng c. - Ý! Không n b t cây r i c t thêm m t cái nhà phía c âu. C t thêm n a r i ch t h p quá tôi ch u không n i. Cô Ph ng trong b c ra nói: “Th ng Ba nó v , má c i v cho nó r i má c t nhà riêng cho nó . Con nhà n y, ch con không ch u i ch nào khác”. Th y H i tr ng Quy n châu mày ngó cô Ph ng mà nói: - Nhà n y là nhà t ph l i, th nào sau c ng ph i l p bàn th . Th ng Ba là ng nam, t nhiên nó ph i ây, ch i ch khác coi sao c. - Cháu ây t nh chí l n ã quen r i, cháu không ch u i ch khác. 6 i tôi 7 - Cháu không ch u c ng không www.hobieuchanh.com c. Con gái mà giành nhà th n i gì. Cô Ph ng nghe m y l i y thì x m t, l s c b t bình, cô b têm tr u mà n. cl i ng tr cm t Bà C c i và nói: “Con nh n y nó có ch u r i tôi ra âu. Không ph i nó giành nhà th , t i nó không mu n xa tôi ch ”. Bà l i ngó cô Ph ng và nói: “Con xu ng b p coi y tr n u n ng ri t i, nghe hôn con. Ch t i 11 gi , nh nó v ch a t i, thì c ng d n cho bác và c u con n tr c, ch n u tr quá s ói b ng”. Cô Ph ng i xu ng nhà b p. Th y H i ng Quy n day qua ngó H u Ngh a mà nói: - Xã, cháu ngh l i c u nói ó nh m chánh lý hay không, v y mà coi b v cháu nó phi n c u ch . - Th a, l i c u nói ó úng nó s xa má cháu nên nó cãi ó. n l m ch , con gái mà nhà th sao c. V cháu - Nh s xa thì ki m mua thêm m t mi ng t g n ây mà . Nh s nhà khác không t t b ng nhà n y thì th a v i ch C c t cho m t cái nhà khác c ng p nh v y, ch th ng Ba là tr ng nam mà bi u nó i ch khác mà thì trái o quá. - Th a, c u nói ph i l m, nh mu n g n thì có mi ng t c a bi n Hi u sát m t bên ây. Má cháu bi u bi n Hi u mi ng t ó l i cho cháu ng c t nhà cho v ch ng cháu c ng c. N u bi n Hi u d c d c b t quá mình tr giá m c m t chút. y , làm nh v y thì xong quá. Trong nhà ng nói chuy n b ng nghe có ti ng xe phía trong ch ch y ra. Ai u ngó ch ng ngoài l . Cái xe h i ch y ch m ch m r i ng ng ngay c a ngõ. Th y H i ng Quy n nói: “Th ng Ba nó v t i kia. Ch c nó m n xe trên Sài Gòn v , nên nó m i t i ây s m ch gì”. Th y v a nói v a b c ra c a. Ông Chánh bái Thành v i H u Ngh a c ng ra ng mà ngó. Bà C v i cô Ph ng c ng ti p ra n a, l i có u Nh n ch y theo níu áo bà ngo i. p-ph m c a xe. Nh Th ch b c ra, trong xe l i còn có m t ng i àn bà c áo xanh d ng c ng s a so n b c ra. Nh Th ch i ng i àn bà xu ng xe r i, hai ng i m i k vai nhau mà i vô sân. Ng i àn bà y hình dung tu n tú, t ng i d u dàng, g ng m t sáng r . Ch ng hai ng òi vô g n t i th m nhà thì th y H i - Cháu m ng Quy n h i: n xe Location trên Sài Gòn cháu v hay sao, nên t i s m d v y? Nh Th ch áp: “Th a, anh huy n Khoan là b n h c c a cháu h i tr xe nhà c a nh a cháu v ”. c, nh cho Nãy gi bà C ng ngó cô b n áo xanh trân trân, ch ng Nh Th ch d t cô y c vô t i hàng ba nhà, chàng ch a k p nói ti ng chi h t, thì bà h i r ng: - Cô n y là ai? 7 i tôi 8 Nh Th ch v i cô n cúi y là v c a con, tên Nhung, ng www.hobieuchanh.com u chào bà C , r i Nh Th ch áp: “Th a má, ng i B c Vi t”. Bà C bi n s c, mà nh ng ng i ng ó ai n y c ng i u ng n ng h t th y. Bà C li n xây l ng tr vô, Nh Th ch ch má nói nh v i cô Nhung: “Má ó”. Chàng l i day qua m y ng i kia mà nói ti p: “Còn ây là bác Hai, ây là c u N m, ây a là anh Hai v i ch Hai mà qua th ng nói v i em ó”. Cô Nhung ch p tay cúi u chào m i ng i, cô có cái dáng y u u cái vóc thanh nhã l i thêm gò má ng h ng hai môi nh thoa son , ch n mày cong vòng l i nh r t, nh ng mà cô chào thì ai n y u làm l , không có m t ti ng h chi h t, r i l i th ng th ng rút i vô nhà. Nh Th ch th y chú H ng ng x r tr c sân thì kêu mà bi u ra xe vác cái ng và va ly em vô nhà. Chàng l i kêu s p-ph vô r i móc túi l y ra hai t m gi y b c mà nói: “X ng còn v ph i hôn? Thôi tôi cho anh 10 ng b c ây ng anh qua ch n c m và v d c ng tr ti n ò. Anh v th a l i giùm v i ông Huy n, bà Huy n r ng tôi c m n hai ông bà lung l m nghe”. p-ph l y ti n r i xá mà ra xe. Nh Th ch d t cô Nhung vô nhà, th y m ng i t i b ván d a c a s thì b c l i nói r ng: ‘Th a má, con c i v mà con không th a cho má hay tr c thi t con có l i v i má nhi u l m. Bây gi má mu n hành ph t con n ng n cách nào con c ng cúi u mà ng ch u nh ng n u mà má bi t rõ tâm s c a hai con thì ch c má s ng lòng mà tha th . th ng th ng r i con s thu t l i h t công chuy n c a con cho má nghe”. Bà C khoát tay mà áp: “Thôi, thôi, ng có nói gì h t tôi không mu n nghe âu”. Nh Th ch tuy th y m gi n, song chàng không ngã lòng c nói ti p: “Th a má, con có l i v i má nên má gi n, b i v y d u má qu trách th nào con c ng v ng ch u h t. Còn v con có l i th ng con mà thôi, cái l i y c ng t i con mà ra, v y con cúi xin má ng gi n lây t i nó mà t i nghi p, má vui lòng cho nó l y má làm l ra m t m ch ng”. Bà C xây l ng gi y gi a ng ng trên ván và la l n r ng: “Tôi không ph i m ch ng c a ai h t. Thôi i, thôi i, ng có nhi u chuy n. Tôi không bi t m t nào h t. Ông i, sao ông không s ng ng ông th y công chuy n nhà, ông ch t s m nh v y h !” Nh Th ch ng ngó cô Nhung, chàng l c u r ng r ng n c m t. Cô Nhung i bà C êm r i, cô m i nh nh nói r ng: “Th a má, ph n con là gái, mà con l y ch ng, con không ch m ng l nh cha m ch ng mang tr u cau n c i, thì tánh tình con coi hèn m t l m. Nh ng vì hoàn c nh áp b c, má xa xôi không th nào ra n Hà N i mà ch tr ng l c i, t i con yêu anh Nh Th ch không th nào con lìa nh c, nên con ch ng qu n ti ng th phi, con ánh b o theo nh vào ây con l y má xin má tha th cho con”. Cô Nhung nói ch a d t l i thì cô ã ng i b p d i g ch cúi u mà y. 8 i tôi 9 www.hobieuchanh.com Bà C h m t ti ng, r i bà v i vàng a ng d y mang giày ngoe ngo y i vô bu ng. Cô Nhung ng d y li c m t ngó ch ng, t ý mu n h i coi còn ph i làm cách nào ng cô làm cho m ch ng h t gi n. Nh Th ch b c l i ch ông Chánh bái và th y H i ng ng i và nói r ng: “Cháu xin bác v i c u làm n khuyên gi i giùm cho má cháu h t gi n. Vi c v ch ng cháu ã l i, n u má cháu kháng c thì t i nghi p cho v cháu”. Ông Chánh bái h i: - Cháu có v h i nào âu v y? Sao cháu không cho thi m C hay? - Th a bác, hai cháu vì ng tâm ng chí, th ng yêu nhau, không th r i nhau c, nên m i k t ngh a v ch ng g n c m t n m r i. Khi cháu c i v , cháu không dám cho má cháu hay, là vì cháu s má cháu ng n c n, r i tr n i ph i ch u au n v ái tình, b i v y cháu tính lén c i r i s d t v l y mà thú t i. - Cháu tính l u quá! Mu n c a cháu là con c a ai ngo i v y? i v thì ph i th a cho cha m hay tr - Th a, v cháu là con c a m t ông Phán S B u giáo s trong tr ng con gái. c ch ! V n ngoài Hà N i, nó làm n - Chà! Làm “cô giáo” hay sao? Cháu làm c h c v cháu làm cô giáo thì ph i quá. Ng t m i h i nãy ây, thi m C bàn tính vi c c i v cho cháu. Tình c cháu v , cháu l i d t v theo, cháu làm trái ng c v i vi c thi m ng tính, b i v y thi m gi n quá, bây gi bi t làm sao khuyên gi i cho c. - Má cháu tính c i v cho cháu. Mà bây gi cháu ã có v s n r i, thì má cháu kh i th t công tính n a ch có h i gì âu. - Cháu nói nh v y sao c. Ch chi cháu v tr c m t mình, th ng th ng cháu òn mà th a thi t vi c c a cháu cho thi m C hay. Thi m có gi n, thì bà con ph vô mà n n thi m, ch ng thi m h t gi n r i cháu s em v cháu v , thì ti n h n. - Th a, h i còn ngoài B c, thì v cháu c ng có tính nh v y, b i vì tánh cháu ngay th t, cháu không ch u làm vi c m ám d i trá, l i cháu th ng v cháu l m, cháu không th gì mà b v cháu ngo i c, nên cháu m i d t v m t l t. Nãy gi th y H i ng ng i lóng tai mà nghe, bây gi th y m i nói: “Vi c cháu làm ó thì trái v i gia pháp thi t. Nh ng mà ã l r i, thì chèo xuôi cho mát mái, gi n gi i r y rà thiên h chê c i ch có ích gì. Thôi, cháu d t con Ba vô nhà trong cho nó ngh , th ng th ng r i c u c t ngh a cho ch C nghe. Th ng Xã vô m i ch C ra ây cho c u nói chuy n m t chút, cháu”. Nh Th ch nghe l i c u, bèn d t v i vô nhà sau. Cách m t lát, bà C trong bu ng b c ra, bà xách m t cái gh ngang m t ông Chánh bái và th y H i ng mà ng i nói r ng: “Con cái i nay nó v y ó. Cho nó n c t n hao b c ngàn, r i nó d t th gì âu v nhà ng làm x u h cho tông môn. 9 i tôi 10 www.hobieuchanh.com Tôi t c quá, nó i âu nó i cho khu t con m t tôi, ch nó tôi gi n ch c tôi ph i au”. Th y H i trong nhà, ra vô tôi th y nó ng t ng h ng mà nói: - Thôi, vi c d l r i ch gi n h n mà làm gì. Vi c nhà làm t ng b ng ây thiên h h àm ti u ch có ích gì. th ng th ng mà tính. Ch - Tôi không tính gi ng gì h t n u nó mu n thu n thì nó ph i không c m tr u cau tôi c i, thì tôi không nhìn nh n là dâu c a tôi phép kêu tôi là m ch ng. i con ó i. Tôi c, không ai c - Theo l i th ng Ba m i nói chuy n v i hai anh em tôi ây thì con n c ng nhà t , mà l i nó có h c n a. - T t , có h c, mà sao l i theo trai. - Theo l i nó nói, thì v ch ng nó ng tâm hi p ý, th o v ch ng có chi quý b ng th ng yêu nhau. - K Nam ng i B c mà th ng yêu nhau l m. Trong ng yêu n i gì. - D u Nam hay B c c ng là ng i Vi t Nam h t th y, m t nòi m t gi ng v i nhau, k t v ch ng có h i chi âu. V y ch có nhi u ng i àn bà Vi t Nam l y Chà l y Ch c, có nhi u trai Vi t Nam l y v m ó sao. - Tôi không ch u, con c a tôi thì nó ph i ch nó không c phép làm ngang nh v y. cho tôi l a ch n tôi c i v cho nó, - Theo l p x a thì phong t c g t gao nh v y. Còn theo i n y mình ph i r ng t chút, ch bó bu c theo phong t c x a quá sao c. Xin ch ngh l i mà coi, th ng Ba m côi cha s m l m. Ch là m , ch th ng nó, ch cho nó i h c, ch ch không có th d y cho nó thông hi u gia pháp c a Vi t Nam c. T nh chí l n nó nhà tr ng, nào phong hóa nào luân lý thì nó nh m y cu n sách nh m y ông th y d y nó mà thôi. Mà sách hay là th y c ng u theo Tây h t th y, t nhiên nó ph i c m nhi m theo phong hóa Âu Tây. Theo phong hóa Âu Tây thì v hôn nhân con trai con gái u c t do mà ch n b n. Vì v y nên tôi th y th ng Ba nó làm trái gia pháp thì tôi bu n m t chút nh ng mà tôi không n trách nó. - Nó h c gi ng gì nó h c, ch nó là Vi t Nam mà nó b l ngh a Vi t Nam, nó làm theo Tây sao c. Tôi nh t nh không ch u, nó em i âu nó em, tôi không cho nó trong nhà tôi. Nh Th ch rón rén b c ra, r i l i - Con l y má, con xin má th - M y ã không k con gì n a mà nói. ng m t bên m mà n n n : ng giùm ph n con. n tao bây gi m y bi u tao th ng n i gì. Thôi không còn - Th a má, tình m con n ng l m, còn cái l i c a con có m t chút xíu, có l nào má vì cái l i nh m n n y mà má ành d t cái tình n ng n kia. Con xin má xét l i. 10 i tôi 11 www.hobieuchanh.com - Tao nh t nh nh v y. N u m y mu n tr n o m con, m y ph i i con ó i v x nó. Còn m y eo theo con ó thì tao không bi t m con gì n a. Tao nói có tr c t bác v i c u m y, m t ng i c ng nh cha m y, còn m t ng i c ng nh m m y, y m y li u l y. M y mu n th nào c ng c tao không ép. Nh Th ch ng cúi m t ngó d i g ch, n c m t ch y ròng ròng. R t au n trong lòng nên chàng th th nói: “Th a má, má nói nh v y c ng nh má bi u con c t ng mà ch t cho r i. Má banh da x th t mà ra con, có l nào con ph má cho c. Còn v ch ng con n v i nhau, v c a con nó ã có thai nghén c 3, 4 tháng r i, con có lòng nào mà b nó cho ành. N u má nh nh v y thì con cùng ng r i, duy có t ng ch t m i tr n o m con, mà c ng tr n ni m v ch ng”. Ông Chánh bái v i th y H i ng nghe nh ng l i y thì nhìn nhau, còn bà C thì bà ng i tr tr , không nói n a. ng lòng nên li c m t Th y H i ng mu n th a lúc ch ng c m mà khuyên gi i cho d , nên th y v i vã nói r ng: “Th a ch , tr c khi th ng Ba v , ch bàn tính vi c c i v cho nó, thì tôi ã ý mu n ki m m t ch v a giàu sang ng ch làm sui cho x ng áng. B n tâm c a tôi nh v y ó, ch không ph i tôi không bi t lo cho cháu. T i ph n s c a nó v hào v con thì nó nh l y, ch không nh cha m , nên tr i m i khi n nh v y. Mà nó làm b n v i con n y, nó c i l , ch không ph i c p xách gì. L i con n y c ng là con nhà t t và ch ng n cùng nhau ã có thai nghén r i n a. V y tôi xin ch vu t gi n mà h x cho cháu, ng m con thu n hòa v ch ng xum hi p. Ch giàu l n, ch có m t a con trai mà thôi l i con c a ch nó n h c úng l m, nó s c gìn gi gia tài c a ch và ph ng t ông bà. Ch ch ng c n ph i giàu thêm n a làm chi, mà tính ki m ch giàu ng c i v cho nó. Thôi, ch ng có bu n. B c Nam c ng v y, giàu nghèo c ng v y, v ch ng th ng nhau là quí h n h t”. Bà C l c u mà nói: - Không th nào tôi h t gi n cho c. - Nó trái ý ch m t chút xíu, mà ch gi n gi ng gì d v y? - Tánh tôi khó l m. H trái ý tôi thì tôi không bao gi quên - Không bi t ch ng nó làm trái ý ch , mà r i may cho ch c. a. - May gi ng gì? - Ch kh i lo ch n l a, ch kh i làm ám h i, ám c bi t ch ng dâu ó là “dâu ng t”. y là may ch sao. i, mà ch có dâu, l i không - Bi t sao mà c u dám ch c là dâu ng t? - Mà ch c ng ch a có th , sao ch l i chê là dâu chua? Ch ph i ng ch coi tánh n t nó ra th nào, nh nó h r i ch s qu trách ch . i nó ít ngày Ông Chánh bái th y ý bà C d u r i, ông m i dám xen vô mà nói: “L i c a c u ng nói ph i l m. Thi m nó vu t gi n: vi c ã l r i, n u thi m có r y rà thì xào 11 i tôi 12 www.hobieuchanh.com xáo trong gia ình không t t. B nào th ng Ba c ng là con tr thi m hãy th ng nó”. th ng nam c a thi m. V y Bà C ng d y và i l i ván n tr u và nói: “Con tôi sao l i không th ng. Vì tôi ng nó l m, nên nó làm vi c xa xôi tôi không ch u c, tôi m i bi u nó t ch c mà ng m con sum hi p v i nhau, cho tôi kh i nh nó. Ai dè nó v , nó l i em cái h a ng làm cho tôi bu n nh v y”. Th y H i ng c cháu n i mà b ng mà ch con Hai ri t r i d n c m no gì. Th ng Xã coi có r i và nói: “ c con dâu p quá, r i ít tháng n a ây l i có cho là cái h a ch . Ba, cháu bi u v cháu xu ng b p ph v i n. Tr a r i c u ói b ng, mà ch c anh Chánh bái c ng không u quinquina l y em ây u ng ch i, cháu”. Nh Th ch i vô trong còn H u Ngh a l i t r rót m i khách. u l y ve quinquina và ly em l i Th y H i ng ki m chuy n khác mà nói ng bà C khuây lãng vi c dâu con. Nh ng mà bà ng i s c m t h m h m, không vui v nh h i s m m i n a. m d n lên bàn, bà C m i khách ng i l i, bà nói bà không ói, nên bà không n, b i v y ông Chánh bái, th y H i ng n v i H u Ngh a và Nh Th ch thôi. n c m r i khách m i t giã v ngh tr a. Th y H i ng kêu Nh Th ch l i nói: - Chi u mát v ch ng cháu ra th m c u, nghe hôn. D t v cháu ra cho nó bi t nhà. -D , chi u r i cháu s i th m bà con. - H n m t n m r i cháu m i v ây ph i hôn? - D , 18 tháng. - D hôn! Cháu ra ch i, v n c a c u bây gi khác h n h i tr có trái u h t. Cau d a c ng sung l m, ra mà coi. c xa l m. Quít ã Nh Th ch a khách ra t i l . Th y H i ng nói nh r ng: “Coi b ch C b t gi n r i. Cháu c n n n ri t ch c êm. Không sao âu mà s ”. Nh Th ch cúi u chào c u v i bác r i th ng th ng tr vô nhà. 12 i tôi 13 www.hobieuchanh.com II Bà C Kim có cái danh c phú trong làng Th i An. Tuy bà góa b a song nhà c a nguy nga, dãy ngang, dãy d c, l i trong nhà bà s m nh ng bàn gh , t , ván th nào c ng c ti n, nên th nào coi c ng p. ã v y mà bà nh r c a bà, là H u Ngh a có tánh s ch s k l ng ngày nào ng coi cho b n bè quét t c trong nhà, d n d p ngoài sân, b i v y nhà ã nguy nga l i thêm có v ng ngh nh n a. Nh ng t hôm nay d ng nh có m t b u không khí n ng n bao trùm t ngoài sân vô t i trong nhà, nên ngoài coi m t v vui, còn vô trong l i thêm m t n a. Nh Th ch a khách r i, chàng tr vô nhà thì không th y m ng i ngoài n a, ch có m t mình H u Ngh a ng s p gh l i cho ngay hàng. Chàng b c l i h i nho nh : “Má i âu, anh Hai?” u Ngh a ch tay vô bu ng áp: “Má ang n m ngh trong bu ng”. Nh Th ch le l i, r i nhón gót i nh xu ng nhà sau. Chàng th y ch ang n m trên võng a con, còn v ng i ghé u ván ng chái không ai nói t i ai h t. Chàng bèn i ch ; - Sao ch không bi u d n c m cho má n? - Qua m i lên h i má thì má nói má không ói, má bi u - Kh quá! Má gi n em ng có d n. n n i má không ch u n c m, bây gi bi t làm sao. - Ai bi t làm sao. T i em làm cho má gi n, thì em làm sao ó em làm. - Bây gi má còn ng gi n, n u em lên n n n n a, ch c má r y. Ch Hai, ch làm n lên n n n má giùm cho em. - Ý! Ai dám. Qua xen vô r i má gi n luôn t i qua n a a. - Ch không th ng em hay sao ch Hai? - Sao l i không th - N u ch th thân m i ph i ch . ng. ng thì ch ph i h t lòng lo - Em làm vi c quá tr i, qua bi t làm sao u ình giùm cho v ch ng em u ình cho c an c. - Em bi t má c ng ch l m, ch nói gi ng gì má c ng nghe h t. V y em xin ch làm n khuyên gi i má cho má ng có gi n n a, thì v ch ng em m i g n g i v i ch c. Cô Nhung b c l i ti p nói: “Th a ch Hai, vì em th ng ch ng, nên em b cha m theo ch ng vào ây. T rày d u em s ng hay thác em c ng nh cha m ch em bên ch ng. Ch ng nh ng là xác th t mà thôi, n tâm h n c a em c ng thu c v nhà h Lý c . y em kh n c u ch th ng giùm em, ch nói h cho má h t gi n em, ch làm vi c y là làm cái ph c c l n l m v y”. 13 i tôi 14 Cô Ph ng chúm chím c www.hobieuchanh.com i r i day m t ch khác, không tr l i. Nh Th ch h i v : - Em n c m ch a? - Th a, em không ói. Nh Th ch day l i h i ch : - Ch Hai, sao ch không bi u b y tr d n c m cho ch n, ng v c a em nó n i? - H i nãy qua bi u cô lên nhà trên n, cô không ch u lên. - Tr i t i, v c a em sao ch kêu b ng cô. M c m chi v y ch Hai? - V y ch ai bi t kêu b ng gi ng gì. - Sao l i không bi t. Còn ch bi u nó lên nhà trên ng i n c m, bi u cái gì k c c y? - Ch nd i nhà b p coi sao Nh Th ch rùn vai c c. i, t ý không vui. Cô Nhung ngó ch ng và nói: “Em xin anh n c m thì em m i dám n”. Nh Th ch châu mày b ng b n lòng lo cho em. Bao gi má c ra hàng ba nhà b p i lên i xu ng coi b suy ngh m. Cô Nhung l i ng d a c a. Cô Ph ng c n m trên võng a con, m t nh m lim dim. n bè ng i lo r a chén, ng i ng quét b p, không ai nói chuy n chi h t, song t lát h li c m t ngó cô Nhung r i chúm chím c i, làm cô ng t ng t khó ch u quá. Nh Th ch i lên nhà trên m t chút l i tr xu ng kêu v bi u l y cây dù i th m bà con. Cô Nhung mu n trình v i ch ng i theo ch ng, song th y cô Ph ng nh m m t m êm, ch c cô ã ng nên không dám nói. Lên nhà trên thì v ng hoe, H u Ngh a n m trên ván c ng ng n a. ch ng Nh Th ch i r i. L p t c cô Ph ng nh nh lén con ng d y và lên nhà trên. Cô b c vô bu ng d mùng kêu m và nói: “Má n c m, nghe hôn má. Hai a nó d t nhau i âu m t r i, má d y r i con bi u ch Thình n u c m nóng cho má n”. Bà C d y h i con: - Nó d t nhau i âu? - Con nghe th ng Ba kêu con n bi u l y dù i th m bà con v i nó. không bi t. - ã v y còn không bi t x u l i d t i ch ng cùng xóm cùng làng. - Coi b th ng Ba nó mê l m. - H nói ng i B c có cái v n nói hay l m, không mê sao 14 c. i th m ai ó i tôi 15 www.hobieuchanh.com Bà C i ra ngoài rót n c trà u ng. Cô Ph ng b c nhà b p bi u ch Thình n u t n i c m nh ng d n lên cho bà n. Cô tr lên ng i chung trên ván v i m r i nói: - Má, con nh ó coi ng thi t ch má há? - Ng v i m y, ch ng v i ai. - H má nói! T i má gi n nên má không thèm ngó k ch . Con nh m. M t mày sáng r , tay ch n d u nhi u, ti ng nói ng t x t. - Th quy n trai m i - âu ó it ng t t ó t nhiên nó ph i s a hình s a d ng ph i chu t ngót l i nói, nó r c ch . nó làm dâu r i coi tài con gái B c ra sao cho bi t. - Làm dâu ai? Tao có ch u âu mà làm dâu. - L r i, n u má không ch u r i làm sao? - Làm sao nó làm, tao bi t âu. - Con coi b c u N m a nó l m. - Tánh c u N m m y c xuôi xuôi, ai làm sao nó c ng ch u h t th y. Nó có h c tây chút nh r i nó không k phong hóa chi h t. V i tao có c nh v y âu. H i nãy nó nói lùa theo quân ó, tao phát ghét. - Th ng Ba nó c y con n n n giùm v i má ng má ng ghét con ó n a. Con không ch u. Nó d t con ó i, ch c nó ra n n n v i c u N m nói giùm ch gì. - Tao làm vi c gì c ng t i ý tao, ch tao có nghe l i ai âu mà c y nói giùm. - Má làm g t quá s nó n ch . - N thì n ch s gi ng gì. Cô Ph ng c i r i cô i xu ng nhà b p coi d n c m cho m n. n n a chi u, có con c a th y H i ng Quy n vô th a cho bà C hay r ng th y i ng c m v ch ng Nh Th ch l i n c m t i, nên xin trong nhà ng i ch . Bà c i g n và nói: - Tao có ch ai âu mà d . Cô Ph ng ngó m c i: - Làm dâu m i m t ngày coi ã d h n con gái trong n y r i a! Làm dâu ph i lo i c m ch nh m m, ch làm dâu gì mu n i thì i, không th a trình cho ai hay h t, t i a c m c ng không thèm v lo n a. - H ! Tao bi u m y dâu tao h t. má ng có nói t i ti ng “làm dâu” mà. Tao không nhìn bi t ai là - Nói chuy n nghe ch i, ch ai bi u má nhìn. Má là cha m , vi c c nh th nào là quy n t n i má, ai dám nói vô nói ra. i v cho con, i m t lát v ch ng Nh Th ch tr v . Bà C v a th y m i vô t i sân, t c kh c bà i vô bu ng tránh m t. Cô Ph ng c ng d t con i d ng . 15 i tôi 16 u Ngh a th y Nh Th ch b - C u n c m ngoài nhà c u H i www.hobieuchanh.com c vô li n h i: ng ph i hôn? - Ph i, tôi i th m bà con, ra t i c u N m, c u b t m có sai th ng Th vô trong nhà cho hay mà. l i n c m, không cho v . C u - Có. - nhà má có ra n c m hay không? - Có. - Coi b má b t gi n tôi hay không? - Coi c ng v y. V tôi có n n n nói giùm, song má g t ngang. - Thi t kh h t s c. Nh Th ch bi u v m va-ly l y mát cho chàng thay, r i i vòng vô m y cái bu ng, th y m v i ch ai n m theo phòng n y, trong nhà không ai d n d p m t ch nào cho v ch ng chàng ng . Chàng m i l y m t cái ch i lông, b n thân i quét b ván g n cái bàn vi t ng n m ngh l ng. Cô Nhung th y v y bèn giành l y cây ch i i quét, n cô m r ng l y m n g i t t trên ván cho ch ng n m. u Ngh a mu n óng c a i ng . Nh Th ch nói: “Anh ch a cho tôi m t cái c a ng tôi ra vô cho ti n. Anh có bu n ng thì ng tr c i. Tôi ch a ng âu”. u Ngh a óng các c a, song ch a cái c a ch bàn vi t, r i chàng vô bu ng ng . Nh Th ch v n èn lu lu r i l i ván n m, bi u v n m m t bên mà ngh . Cô Nhung l c u, l i ng i g n bên mình ch ng r i c m qu t, qu t cho ch ng. K n m gác tay qua trán m t lim dim, ng i ng i l ng l , tay qu t h i cho ch ng mát, không ai nói t i ai, nh ng mà, có l lúc y trong trí m i ng i u l ng x ng nh ng ng kia n o n , b i i v i nh ng c nh v a ngó th y, lo l ng v m i t ng lai m t mù ch a bi t s ra th nào. Môt lát hai ng i ngó nhau m t cái, tuy bóng èn lu m , song th y rõ cái l n ngó ó ch a y nh ng tình th ng yêu nh ng ý c ng quy t d u sóng gió th nào c ng không ành rã c kh i chung tình, d u th m kh n âu c ng không làm tiêu c l i th c. ng h gõ m t gi r i gõ hai gi , mà cô Nhung c ng c ng i qu t cho ch ng. Nh Th ch n m tay v kéo xu ng và bi u n m ngh . Cô Nhung nh nh g tay ch ng nói nh nh : “Anh c ngh cho kh e thôi, ng lo cho em, có anh bên c nh ch ng bao gi em bi t m t”. Nh Th ch ng a l ng ng treo gi có v bu n b c. ã v bu n y pha l n cái v i d y r i th ng th ng i ra ngoài sân. V ng tr ng khuy t h t phân a tr i d i y ng d xu ng nên cây c l m , làm cho c nh v t u y l i thêm êm khuya v ng v , t h ng im lìm, làm cho cái c nh huy n bí, khi n lòng ng i d sinh c m ng. Nh Th ch nhìn tr ng ng m c nh, ng ng bâng khuâng b ng th y cô Nhung ng rón rén ra ng m t bên chàng, cái g ng m t hi n t trung h u c a cô thu nay bây gi nó i ra g ng m t th m s u nh ng nghiêm tr ng. Cô n m tay chàng th ng th ng d t l n i ra c a ngõ, th y có m t cái b ng b ng cây lót phía trong rào, d i bóng 16 i tôi 17 www.hobieuchanh.com hai cây mít nhành lá r m r p. Cô m i chàng ng i l i ó cô ng i m t bên, tay v n chàng, nghiêng m t ngó và nói: “ ôi ta th ng nhau, nên k t b n tr m n m ng chung b c trên ng i, em t ng s quy t nh c a chúng ta là cái h nh phúc to tát ch ng có gì sánh k p. Ch ng dè d nh c a em là m ng o, không gi ng v i s th t. Lòng em th ng anh thì sung s ng cho em, song nó làm kh não, nó gây h a cho anh. Vì em mà trong gia ình anh ph i xào xáo r i lo n, vì em mà gây ra m t m i ác c m gi a má v i anh. Em trông th y em l y làm h i h n l m. Tuy nhiên ni m v ch ng thì n ng, nh ng mà o m u t c ng ch ng nên khinh. Em mu n thà ôi ta ch u au n trong ni m ch ng v , ch không nên phai l t tình m u t . V y em xin anh cho em t m tr v B c, ng cho anh kh i l i v i má anh, em tr vào S Giáo hu n d y h c lãnh l ng nuôi thân. Em ng có mang m nh, ch ng nào sanh con thì em nuôi, em s nuôi t t , em s y nó th anh. Vì d u t tr i khi n ôi ta không c tái hi p, em ph i cô thân, c l p tr n i i n a, chút con y, là cái d u tích ân ái trót m t n m c a chúng ta c ng làm cho em sung s ng mà vui v i s s ng y nh ng hy v ng tái hi p”. Nh Th ch l c u, tay choàng ngang c , m t ngó ngay m t v , n nghiêm ngh nói: - Em ng có nói chuy n ngông cu ng. Anh h a làm ch ng em, thì ch ng bao gi anh lìa em c, duy có s ch t m i phân r nhau thôi. N u anh em v ngoài B c, còn anh l i trong Nam, thì anh th ng nh em, ch ng bao lâu ch c anh ph i ch t, r i s em mu n làm vui lòng má ó ã không có ích cho má, l i còn h i t i anh n a. Em hi u ch a? - Hi u!... - Anh khuyên em, n u em thi t th ng anh, thì em hãy ráng ch u nh c nhã kh não m t lúc, hãy ráng làm cho má h t gi n mình; ó là m t ph ng ch c hay nh t. - Vâng, anh d y th nào em c ng vâng h t, d u anh bi u em ch t em c ng vâng a. Mi n c g n anh, d u em ph i nh c nhã kh c c n th nào em c ng ch ng n hà. - H i chi u c u H i ng có h a c u s t n tâm khuyên má mình n a. V y có l l n l n vi c nhà s h t r i c. ng có gi n hai a - Em mong m i l m anh ! Hôm nay m t tr ng tuy khuy t, mà êm r m t i ây nó tròn l i, nó tròn m t cách kh ái quá anh i! Cái h nh phúc c a i chúng ta hôm nay nó c ng khuy t nh m t tr ng kia, sau n y nó có c tròn l i nh m t tr ng ch ng? Nh Th ch nghe m y l i tha thi t y thì c m ng nên ng i im m t chút r i tr n t qu quy t r ng: “Nó s y l i. Nó s tròn l i, qua nh t nh làm cho nó s tròn nh t tr ng v y. Em tin qua không?” Cô Nhung ngó ch ng r t h u tình và nói nh nh : “Em tin, em v n tin anh luôn”. Nh Th ch li n ôm m t v vào lòng; v ch ng ng dan díu d i bóng tr ng, ng có d ng cô Ph ng ng l p ló trong c a dòm ra, r i cô i m t. Nh Th ch không ý n. 17 i tôi 18 www.hobieuchanh.com Cách m t lát, th y èn trong nhà v n sáng lên, r i l i th y bà C b trên th m. c ra c a ng ch ng Nh Th ch vùng ng d y. Ch ng hai ng i s p b c chân lên th m, thì bà C la l n r ng: “Con n y, tao nói cho m y bi t nhà tao h n hòi, ch không ph i cái thói m, mà m y dám t i ây làm trò trên b c trong dâu. Hèn chi th ng Th ch nó mê y thì ph i l m. kh n n n, m y ph i i ra kh i nhà tao, ra li n bây gi , không cho y m t phút nào h t”. Nh Th ch c kéo v lên t i hàng ba, chàng quì g i ch p tay l y m và nói: - Con xin má vu t gi n, ng m ng ch i v con t i nghi p. Nó có cái l i th ch ng ch ch ng l i chi h t. Má mu n ánh ch i con bao nhiêu c ng c, xin má nói ng t i nó r t oan cho nó. ng ng - Còn m y n a! Cha ch ! M y binh h ? N u v y thì m y coi con kh n n y tr ng n tao r i! i, m y c ng i cho kh i nhà tao. Tao không bi t m con nào n a. - T i nghi p con l m má i! V ch ng con th cho ành. - Tao bi u ng có kêu tao b ng má a. qu , ch không ph i con tao. ng yêu nhau l m, má n nào phân h , mê sa m nh m y, thì là yêu - V c a con nó ã có thai nghén ba b n tháng r i má à. - ! Tao có màng âu. ó sanh con cháu c ng nh c cho tông môn tao, ch có ích gì. M y coi nó l n h n tao thì d t nhau i ph t cho r i, tao không cho vô nhà tao a, i i... Th ng H ng âu, H ng à! M y vác r ng c a quân n y mà qu ng ra ngoài l cho tao. Làm cho mau ng nó i, k o gai con m t tao l m. Bây gi cô Nhung ng i d - Con l y má xin th i g ch, cô m i th th nói: ng con... - Nín, tao không c n ai l y tao h t. - T ngày con l y ch ng thì con ã thu c v h Lý, s ng con làm v h Lý, mà thác con làm ma h Lý. B nào con c ng ây ch bi t i âu. - Cha ch ! Bây gi tính li u m ng v i tao h . Tao bi u m y i! N u m y còn nói ráng, tao la làng r i h ng ch c b t óng tr n càng thêm mang x u a. i cho mau i i... Bà C v a nói v a cúi xu ng a hai tay xô cô Nhung té l n cù d i th m g ch. Nh Th ch l t t nh y xu ng ôm v ng d y, r i nói r ng: “V ch ng con ã n n n c n l i, mà má không ng lòng, má c i v con hoài. Thôi, má i thì v ch ng con i h t, ch không th nào con b v con c”. Cô Nhung l t t a tay b m mi ng ch ng mà nói: - Anh! Anh không nên to l i b t hi u v i má. Má ng i theo em r i làm phi n lòng má. 18 i em, thì em i, em l y anh i tôi 19 www.hobieuchanh.com - T s m m i t i bây gi , anh nói nhi u l n r ng anh không th lìa em c. Nay má quy t i em, t c thì má c ng không mu n anh trong nhà n y n a, th thì anh sao c. Nh Th ch th y chú H ng ng x r g n ó bèn kêu bi u vô nhà vác r ng và va ly em giùm qua ch Ô Môn. Chàng l i th y bà C xây l ng tr vô nhà thì chàng v i vã nói: “V ch ng con c u chúc cho má nhà m nh gi i. Con ch c m t ngày kia má s nhìn nh n cho v ch ng con có l i, song l i y ch a áng cho má d t tình m u t nh y, r i má s t h i v s má hà kh c con dâu”. Chú H ng vác r ng và va ly em ra, l i còn ôm qu n áo m n g i c a Nh Th ch ra n a. Nh Th ch ngoài sân thay y ph c, bi u v thâu x p m n g i, qu n áo, b vào r ng r i c y chú H ng vác i. Ra kh i c a ngõ cô Nhung nói v i ch ng : - C u H i ng th ng v ch ng mình quá. Anh ngh th coi có nên ra trình cho u hay và t n c u r i mình s i. - Thôi, còn quy n luy n ch n y mà làm chi. n c u c ng c. lên t i Sài Gòn r i anh s vi t th - Vâng. n sáng chú H ng m i tr v . Cô Ph ng th y chú b -M n chú vác r c vô thì h i: ng i âu v y? - Th a, ch c là i Sài Gòn. Vác vô t i ch Ô Môn, c u Ba bi u tôi em trên xe i ò i C n Th , r i tôi ó coi ch ng. Hai ông bà d t nhau i lên i xu ng nói chuy n, ch ng xe g n ch y m i lên xe. - Xe ch y ch a? - Ch y r i tôi m i v ây. t tr i m c m t lát, th y H i ng Quy n l n t n vô nhà ch . Th y v a ng i yên thì h i H u Ngh a: “Th ng Ba còn ng sao m y Xã?” Bà C r c áp r ng: “Tôi Th y H i i nó i h t r i’. ng ch ng h ng, th y day qua h i ch : - i h i nào? - i h i khuya. - Ch l u quá! Ch - i h t hai v ch ng nó hay sao? i h t. - Ch g t gao quá l . - Không ph i g t. Nhà tôi giàu có, tôi không có ti n nên con nó làm nh v y. 19 ng c i v cho con hay sao, i tôi 20 www.hobieuchanh.com - Theo quan ni m v phong hóa i nay, th ng Th ch nó làm nh v y, có qu y âu ch . T i ch th c u quá, nên ch t ng nó h ch . - Tôi không bi t x a nay gì h t. Con thì ph i ch l nh cha m c i g tôi m i ch u. Th y H i ng th y v ch ng H u Ngh a i qua i l i thì châu mày h i: “Sao ch i hai v ch ng nó i, th ng Xã không bi u a nào ch y ra cho c u hay?” Cô Ph ng r c áp li n: - T i c u không có d n, ai dám cho hay. - D n gi ng gì? C u bi t r i, cháu không th cháu i nó i cho r nh. X u l m! X u l m! ng th ng Th ch nên cháu mu n má - âu có! - H ... Th y H i u Ngh a. ng v i vàng ng d y t bà C ra v , không thèm nói t i v ch ng 20
- Xem thêm -