Tài liệu Sử dụng phiếu giao việc trong dạy học môn toán lớp 2_khóa luận tốt nghiệp lớp qlgdth

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. Con ngêi lµ vèn quý nhÊt cña mét quèc gia, bëi vËy ®µo t¹o nguån nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi lµ nhiÖm vô mang tÝnh chiÕn lîc hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, tr¸ch nhiÖm cña Gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ hÕt søc lín lao. Trong thêi gian qua Gi¸o dôc - ®µo t¹o níc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ tõ néi dung ®Õn ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn mau lÑ cña khoa häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin trªn thÕ giíi, phï hîp víi yªu cÇu míi vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho quèc gia trong giai ®o¹n míi. Trong hÖ thèng gi¸o dôc cña mçi quèc gia th× hÖ thèng gi¸o dôc TiÓu häc gi÷ mét vÞ trÝ quan träng. Trong quyÕt ®Þnh sè 2957/GD cña Bé trëng Bé gi¸o dôc – ®µo t¹o ®· chØ râ: “TiÓu häc lµ cÊp häc nÒn t¶ng ®Æt c¬ së ban ®Çu cho viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn cña con ngêi, ®Æt nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho Gi¸o dôc – ®µo t¹o vµ toµn bé hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n:. Trong c¸c m«n häc ë trêng tiÓu häc th× m«n To¸n cã mét ý nghÜa vµ vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. Víi t c¸ch lµ mét m«n khoa häc trong nhµ trêng th× m«n To¸n gióp trang bÞ cho häc sinh mét hÖ thèng tri thøc vµ ph¬ng ph¸p riªng ®Ó nhËn thøc thÕ giíi vµ lµm c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó häc tËp c¸c m«n kh¸c tèt h¬n. m«n To¸n còng gióp h×nh thµnh ë häc sinh c¸c kü n¨ng To¸n häc, gãp phÇn h×nh thµnh ë häc sinh ph¬ng ph¸p häc tËp vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, khoa häc, chñ ®éng, s¸ng t¹o. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y vµ häc To¸n ë TiÓu häc hiÖn nay vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc To¸n ®· ®îc ®a ra vµ trë thµnh vÊn ®Ò ®îc quan t©m nhiÒu nhÊt cña c¸c cÊp, ngµnh cã liªn quan. Ph¶i lµm sao cã ®îc nh÷ng giê häc to¸n thùc sù chÊt lîng, g©y høng thó ë häc sinh, ph¸t huy ®îc hÕt tÝnh tÝch cùc vµ n¨ng lùc v«n cã ë c¸c em. Cã nhiÒu ph¬ng ¸n ®· ®îc ®a ra vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc To¸n b»ng phiÕu gi¸o viÖc (PGV) lµ mét ph¬ng ph¸p d¹y häc míi cã nhiÒu u ®iÓm, ph¸t huy n¨ng lùc vµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh trong mçi giê häc. Víi môc ®Ých t×m hiÓu vµ bíc ®Çu tËp x©y dùng c¸c phiÕu giao viÖc trong d¹y häc To¸n ë TiÓu häc vµ cô thÓ lµ ®Ò xuÊt mét sè néi dung cã sö dông phiÕu giao viÖc trong viÖc h×nh thµnh kiÕn thøc míi m«n To¸n líp 2, t«i chän ®Ò tµi: “Sử dụng phiếu giao việc trong dạy học môn Toán lớp 2” 2. NhiÖm vô nghiªn cøu. - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ phiÕu giao viÖc trong d¹y häc m«n To¸n ë TiÓu häc. NguyÔn ThÞ Minh 1 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp - T×m hiÓu môc tiªu vµ néi dung d¹y häc m«n To¸n líp 2 - X©y dùng phiÕu giao viÖc trong tiÕt häc bµi míi m«n To¸n líp 2 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Nghiªn cøu tµi liÖu lý luËn cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi: Ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ c¸c néi dung cã liªn quan. Tæng kÕt kinh nghiÖm. 4. CÊu tróc kho¸ luËn. Kh«ng kÓ phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm cã 2 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn. 1. Nhu cÇu vµ ®Þnh híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. 2 . Kh¸i niÖm vÒ phiÕu giao viÖc. 3. Nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm khi d¹y häc b»ng phiÕu giao viÖc. 4. C¸c d¹ng phiÕu giao viÖc ®îc sö dông trong tiÕt häc bµi míi.CÊu t¹o cña tõng lo¹i. 5. C¨n cø ®Ó x©y dùng phiÕu giao viÖc. 6. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi so¹n phiÕu giao viÖc. Ch¬ng 2: X©y dùng phiÕu giao viÖc trong tiÕt häc bµi míi m«n To¸n líp 2. 1. Néi dung ch¬ng tr×nh m«n To¸n líp 2. 2. Môc tiªu d¹y häc To¸n 2. 3. HÖ thèng bµi so¹n sö dông phiÕu giao viÖc ë mét sè néi dung m«n To¸n líp 2. NguyÔn ThÞ Minh 2 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp Néi dung Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn 1. Nhu cÇu vµ ®Þnh híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. 1.1. V× sao ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc (PPDH). Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi mµ ®· ®îc ®Æt ra trong ngµnh Gi¸o dôc níc ta tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kØ tríc. Trong cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc lÇn thø hai tõ n¨m 1980, vÊn ®Ò nµy ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng híng chÝnh nh»m t¹o ra nh÷ng ngêi lao ®éng s¸ng t¹o, lµm chñ ®Êt níc. Nh÷ng n¨m võa qua, trong phong trµo ®æi míi PPDH, mét sè kh«ng Ýt gi¸o viªn cã t©m huyÕt víi nghÒ, cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ bé m«n, cã tay nghÒ kh¸ vµ nh¹y c¶m tríc yªu cÇu cña x· héi ®· thÓ hiÖn nhiÒu giê d¹y tèt, ph¶n ¸nh ®îc tinh thÇn cña xu thÕ míi. Tuy nhiªn phæ biÕn hiÖn nay vÉn lµ c¸ch d¹y th«ng b¸o kiÕn thøc cã s½n, d¹y häc theo ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cã kÕt hîp víi ®µm tho¹i lµ chñ yÕu mµ thùc chÊt vÉn lµ thÇy truyÒn ®¹t, trß tiÕp nhËn vµ ghi nhí. Mét nÐt næi bËt hiÖn nay lµ nãi chung häc sinh cha biÕt c¸ch tù häc, cha häc tËp mét c¸ch tÝch cùc, tù gi¸c. NÕu cø tiÕp tôc c¸ch d¹y häc thô ®éng nh thÕ sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu míi cña x· héi. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ sù th¸ch thøc tríc nguy c¬ tôt hËu trong c¹nh tranh trÝ tuÖ ®ang ®ßi hái ph¶i ®æi míi Gi¸o dôc, trong ®ã cã sù ®æi míi c¨n b¶n vÒ PPDH. ®©y kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò cña níc ta mµ lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m cña mäi quèc gia trong chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi. 1.2. §Þnh híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c NghÞ quyÕt TW4 kho¸ VII vµ NghÞ quyÕt TW2 kho¸ VIII, ®îc thÓ chÕ ho¸ trong luËt gi¸o dôc vµ ®îc cô thÓ ho¸ trong chØ thÞ 15 cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Trong LuËt Gi¸o dôc kho¶n 2 ®iÒu 24 ®· ghi: Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng m«n häc, båi dìng tù häc, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. Nh vËy, cã thÓ nãi con ®êng vµ còng lµ môc ®Ých cña qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. TÝnh tÝch cùc ho¸ trong ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh thùc chÊt lµ tÝnh tÝch cùc nhËn thøc ®îc ®Æc trng ë kh¸t väng hiÓu biÕt, cè g¾ng trÝ tuÖ vµ nghÞ lùc cao trong qu¸ tr×nh chiÕm lÜnh tri thøc. 1.3. §Þnh híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc To¸n ë TiÓu häc. NguyÔn ThÞ Minh 3 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp PPDH To¸n lµ sù tæ hîp nh÷ng c¸ch thøc lµm viÖc cña thÇy vµ trß trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Tõ ®ã ta cã thÓ hiÓu: PPDH m«n To¸n ë TiÓu häc lµ sù vËn dông mét c¸ch hîp lý c¸c PPDH theo ®Æc trng cña m«n To¸n ë TiÓu häc. §æi míi PPDH m«n To¸n thùc chÊt lµ viÖc sö dông c¸c PPDH míi nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. Qua c¸c ho¹t ®éng mµ gi¸o viªn tæ chøc, häc sinh ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o, tù ph¸t hiÖn, tù chiÕm lÜnh tri thøc míi. Víi m«n To¸n ë TiÓu häc, mçi néi dung ®Òu tiÒm Èn, chøa trong nã nh÷ng ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Ho¹t ®éng nµy liªn quan tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn dông néi dung ®ã. C¸c ho¹t ®éng nh vËy ta gäi lµ c¸c ho¹t ®éng ¨n khíp víi néi dung. ViÖc ph¸t hiÖn, lùa chän, híng dÉn vµ tæ chøc cho häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ¨n khíp víi c¸c néi dung ®Ó häc sinh n¾m ®îc kiÕn thøc, kü n¨ng t¬ng øng lµ con ®êng ng¾n nhÊt, hîp lý nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó d¹y häc c¸c néi dung ®ã. Nãi mét c¸ch ng¾n gän, PPDH To¸n theo tinh thÇn ®æi míi lµ PPDH mµ gi¸o viªn tæ chøc híng dÉn häc sinh ho¹t ®éng nhiÒu h¬n, tÝch cùc h¬n, chñ ®éng h¬n ®Ó tù chiÕm lÜnh tri thøc míi. Cã nhiÒu lý do kh¸c nhau ®Ó chóng ta tiÕn hµnh ®æi míi: hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu ®· ®ang tiÕn hµnh ®æi míi PPDH tõ rÊt l©u; tõ thùc tr¹ng viÖc sö dông PPDH To¸n hiÖn nay: ®ã lµ c¸ch truyÒn thô mét chiÒu, c¸ch häc trùc tuyÕn, dÉn tíi t×nh tr¹ng häc sinh kÐm linh ho¹t trong t duy, trÝ tuÖ (C¸ch d¹y nµy kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay); tõ néi dung ch¬ng tr×nh ®· thay ®æi… Nh÷ng lý do nµy yªu cÇu trong qu¸ tr×nh d¹y häc m«n To¸n ph¶i cã sù ®æi míi PPDH ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh d¹y häc vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®óng quy luËt. §Ó viÖc ®æi míi PPDH m«n To¸n ë TiÓu häc ®¹t kÕt qu¶ cao cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng ®Þnh híng cô thÓ, vµ thùc hiÖn theo nh÷ng ®Þnh híng cã tÝnh nguyªn t¾c Êy. Cã ba ®Þnh híng nh sau: - Trong qu¸ tr×nh d¹y häc m«n To¸n, gi¸o viªn lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh. TÊt c¶ mäi häc sinh ®Òu ph¶i ho¹t ®éng häc tËp ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n. - Khi tæ chøc vµ híng dÉn c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh, gi¸o viªn ph¶i vËn dông mét c¸ch hîp lý mÆt tÝch cùc cña c¸c PPDH cò ®Ó gióp häc sinh huy ®éng c¸c kiÕn thøc cña m×nh, tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nh quan s¸t, ®iÒu tra, th¶o luËn. Tõ ®ã mµ ph¸t hiÖn ra vµ tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng cã thÓ cã trong ®êi sèng. - §æi míi PPDH To¸n lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi. Nã g¾n bã chÆt chÏ víi ®æi míi môc tiªu gi¸o dôc, néi dung, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc vµ båi d ìng tr×nh ®é chuyªn m«n cho gi¸o viªn d¹y To¸n. NguyÔn ThÞ Minh 4 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp Nh vËy ®Ó ®æi míi PPDH To¸n thµnh c«ng nh mong muèn cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo ba ®Þnh híng trªn. Ngoµi ra chóng ta nªn thùc hiÖn 5 gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi sau ®©y: + §æi míi nhËn thøc, trong ®ã cÇn t«n träng kh¶ n¨ng chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi gi¸o viªn vµ häc sinh TiÓu häc. + §æi míi c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc: khuyÕn khÝch d¹y häc theo nhãm, d¹y häc ë hiÖn trêng, t¨ng cêng trß ch¬i häc tËp. + §æi míi c¸ch trang trÝ, s¾p xÕp phßng häc ®Ó t¹o ra m«i trêng häc tËp hîp lý. + §æi míi ph¬ng tiÖn d¹y häc, khuyÕn khÝch dïng c¸c lo¹i phiÕu häc tËp, ®å dïng häc tËp, ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i… + §æi míi c¸ch ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. 2. Kh¸i niÖm phiÕu giao viÖc. - PhiÕu giao viÖc lµ mét hÖ thèng nh÷ng c«ng viÖc mµ häc sinh ph¶i lµm ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc kiÕn thøc míi, tù m×nh h×nh thµnh nh÷ng kü n¨ng míi. Nh÷ng c«ng viÖc nµy ®· ®îc viÕt s½n trªn giÊy vµ chõa chç trèng ®Ó häc sinh lµm. PhiÕu giao viÖc ®îc gi¸o viªn chuÈn bÞ tríc råi nh©n thµnh nhiÒu b¶n ®Ó ph¸t cho tõng häc sinh trong mçi tiÕt häc. 3. Nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm khi d¹y häc b»ng phiÕu giao viÖc. 3.1. ¦u ®iÓm: - TiÕt kiÖm thêi gian: v× trªn mçi phiÕu giao viÖc ngêi ta ®· lµm s½n cho häc sinh nhiÒu viÖc, häc sinh chØ cßn ph¶i tù lµm nh÷ng viÖc quan träng nhÊt, nh÷ng viÖc chÝnh mµ th«i. ViÖc nµy gióp häc sinh tiÕt kiÖm ®îc thêi gian chÐp yªu cÇu ®Ò bµi, chØ cÇn tËp trung vµo gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®Ò ra trong mçi phiÕu giao viÖc mét c¸ch nhanh nhÊt. VÝ dô 1: Muèn häc sinh líp 2 tÝnh: 12 – 2 – 5 = … Th× cã 2 c¸ch: C¸ch 1: Gi¸o viªn viÕt d·y tÝnh trªn lªn b¶ng líp, cho häc sinh chÐp l¹i vµo vë sau ®ã häc sinh míi tÝnh nhÈm: 12 – 2 = 10; 10 – 5 = 5 vµ viÕt 5 ®Ó cã 12 – 2 – 5 = 5 Víi c¸ch lµm nµy häc sinh ph¶i thùc hiÖn 8 ®éng t¸c: 1. Chê gi¸o viªn viÕt ®Ò bµi lªn b¶ng 2. ViÕt sè 12 3. ViÕt dÊu – 4. ViÕt sè 2 5. ViÕt dÊu – NguyÔn ThÞ Minh 5 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 6. ViÕt sè 5 7. ViÕt dÊu = 8. Häc sinh nghÜ: 12 - 2 = 10; 10 - 5 = 5 råi viÕt tiÕp 5 vµo sau dÊu = C¸ch 2: Dïng phiÕu giao viÖc: Trong phiÕu giao viÖc ®· in s½n: 12 - 2 - 5 = … Khi ®ã, häc sinh ®îc ph¸t mçi em mét phiÕu giao viÖc vµ häc sinh chØ cÇn tÝnh nhÈm trong ®Çu 12 - 2 = 10; 10 - 5 = 5 råi viÕt 5 sau dÊu = ®Ó cã 12 - 2 - 5 = 5. Tøc lµ häc sinh chØ ph¶i thùc hiÖn 1 ®éng t¸c: viÕt 5. So s¸nh hai c¸ch lµm nãi trªn ta thÊy râ rµng tõ viÖc ph¶i thùc hiÖn 8 ®éng t¸c, khi sö dông phiÕu giao viÖc häc sinh chØ ph¶i lµm 1 ®éng t¸c, häc sinh tiÕt kiÖm ®îc 7 ®éng t¸c. Quan träng h¬n, c¸ch 2 nãi trªn u thÕ h¬n c¸ch 1 lµ tiÕt kiÖm ®îc thêi gian. (PhÇn thêi gian tiÕt kiÖm ®îc Êy sÏ gióp bï l¹i sè thêi gian bÞ kÐo dµi ra do gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh thao t¸c). VÝ dô 2: Khi cho häc sinh líp 2 gi¶i bµi tËp 2. SGK To¸n 2 trang 21. ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: Sè h¹ng Sè h¹ng Tæng 8 7 28 16 38 41 8 53 18 34 90 8 Th«ng thêng, gi¸o viªn b¾t buéc ph¶i sö dông lèi ®µm tho¹i cò, tøc lµ gi¸o viªn kÎ b¶ng nãi trªn lªn b¶ng líp råi lÇn lît chØ vµo « trèng råi hái häc sinh: - Em ®iÒn vµo ®©y sè nµo? - V× sao? - ……. Cø gi¸o viªn chØ b¶ng hái, häc sinh tr¶ lêi lÇn lît cho ®Õn hÕt. ë ®©y nÕu chØ dïng SGK th× rÊt khã tæ chøc cho tÊt c¶ häc sinh ®îc lµm viÖc,v× muèn vËy chØ cã c¸c ph¬ng ¸n sau: Ph¬ng ¸n 1: Gi¸o viªn cho häc sinh ®iÒn ngay sè t×m ®îc vµo SGK §iÒu nµy rÊt khã v× nh thÕ SGK chØ dïng ®îc 1 lÇn, kh«ng gi÷ l¹i ®îc ®Õn n¨m sau. Ph¬ng ¸n 2: Cho häc sinh kÎ 1 b¶ng gièng SGK vµo vë sau ®ã tÝnh to¸n ®Ó ®iÒn c¸c sè cßn thiÕu vµo c¸c « trèng. C¸ch lµm nµy tèn nhiÒu thêi gian v× häc sinh ph¶i kÎ b¶ng rÊt l©u, cã khi hÕt c¶ tiÕt häc mµ vÉn cha xong, kh«ng cßn thêi gian cho c¸c bµi luyÖn tËp. Ph¬ng ¸n 3: Cho häc sinh dïng b¶ng con: gi¸o viªn chØ vµo « trèng nµo th× häc sinh ghi vµo b¶ng con sè t¬ng øng. Nhng c¸ch lµm nµy kh«ng gióp ®îc trÎ thÊy râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c sè trong cét. NguyÔn ThÞ Minh 6 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tuy nhiªn, nÕu dïng phiÕu giao viÖc th× vÊn ®Ò trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Trªn phiÕu giao viÖc ®· kÎ s½n b¶ng nªu trªn. Häc sinh chØ cÇn nh×n vµo ®ã, tÝnh nhÈm c¸c sè cßn thiÕu råi ®iÒn vµo ®ã lµ xong. Nh vËy 100% häc sinh ®Òu ®îc lµm viÖc mµ ta còng chØ tèn rÊ Ýt thêi gian. NÕu so s¸nh thêi gian ®Ó häc sinh gi¶i bµi tËp nµy trªn phiÕu giao viÖc víi thêi gian ®Ó häc sinh kÎ b¶ng nãi trªn vµo vë råi gi¶i th× ta thÊy c¸ch lµm trªn phiÕu giao viÖc cho phÐp tiÕt kiÖm tíi 90% thêi gian. - D¹y häc b»ng phiÕu giao viÖc tøc lµ gi¸o viªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó 100% häc sinh ®Òu ph¶i lµm viÖc b»ng tay, kh«ng cã häc sinh û l¹i, lêi suy nghi, cßn gi¸o viªn cã thÓ kiÓm so¸t ®îc ho¹t ®éng cña häc sinh. - Tõ kÕt qu¶ hoµn thµnh c¸c phiÕu giao viÖc cña häc sinh, gi¸o viªn thu ®îc th«ng tin ph¶n håi trung thùc nhÊt tõ phÝa häc sinh, qua ®ã mµ tù ®iÒu chØnh ph¬ng ph¸p d¹y cho phï hîp víi ®èi tîng häc sinh. - Khi tù m×nh ho¹t ®éng b»ng tay kÕt hîp suy nghÜ, häc sinh sÏ nhí bµi l©u h¬n, ch¾c h¬n. Häc sinh tÝch cùc ho¹t ®éng, tù m×nh chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi. - V× phiÕu giao viÖc ®îc so¹n ra mét c¸ch khoa häc, cho nªn khi thu l¹i phiÕu giao viÖc gi¸o viªn dÔ dµng kiÓm tra kÕt qu¶ hoµn thµnh cña häc sinh mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c. - Sö dông phiÕu giao viÖc trong ®ã cã nhiÒu bµi tËp tr¾c nghiÖm sÏ gióp häc sinh dÇn tiÕp cËn vµ lµm viÖc thµnh th¹o víi c¸c phiÕu tr¾c nghiÖm, phï hîp víi ph¬ng híng ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ thi cö theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé gi¸o dôc - ®µo t¹o. - Khi sö dông phiÕu giao viÖc, gi¸o viªn lµm viÖc cã kÕ ho¹ch vµ mang tÝnh khoa häc. gi¸o viªn kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch, lµm nhiÒu, cßn häc sinh ®îc lµm viÖc nhiÒu cho nªn rÊt phï hîp víi quan ®iÓm d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m. 3.2. Nhîc ®iÓm. - Häc sinh lµm viÖc b»ng tay nhiÒu nªn kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi bÞ h¹n chÕ. - Dïng phiÕu giao viÖc kh¸ tèn kÐm trong khi nhiÒu ®Þa ph¬ng cha cã ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ ®Ó ®Çu t sö dông. - C¸c thao t¸c cña gi¸o viªn khi ph¸t vµ thu phiÕu giao viÖc cho häc sinh nÕu kh«ng tèt sÏ dÔ g©y lén xén, ån µo líp häc. 3.3. C¸ch kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm nãi trªn. - Gi¸o viªn kh«ng nªn qu¸ l¹m dông phiÕu giao viÖc mµ ph¶i c©n ®èi gi÷a viÖc dïng phiÕu giao viÖc víi viÖc sö dông SGK vµ cho häc sinh ghi vë víi c¸c bµi tËp trªn líp th× cã thÓ yªu cÇu häc sinh sö dông phiÕu giao viÖc cßn víi c¸c bµi luyÖn tËp ë nhµ th× yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë. NguyÔn ThÞ Minh 7 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Yªu cÇu häc sinh khi ®äc kÕt qu¶ bµi lµm trong phiÕu giao viÖc th× ph¶i ®äc hoµn chØnh, kh«ng ®îc nãi t¾t theo kiÓu kh«ng ®Çu, kh«ng cuèi, ®ång thêi yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch c¸ch lµm cña m×nh. KhuyÕn khÝch häc sinh nªu th¾c m¾c vµ tù gi¶i ®¸p th¾c m¾c lÉn nhau. Trong d¹y häc, kh«ng nªn tuyÖt ®èi ho¸ nguyªn t¾c “häc b»ng tay” mµ vÉn ph¶i kÕt hîp khÐo lÐo c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. 4. C¸c d¹ng phiÕu giao viÖc ®îc sö dông trong tiÕt häc bµi míi. CÊu t¹o cña tõng d¹ng: TiÕn tr×nh d¹y bµi míi cña gi¸o viªn cã thÓ gåm cã 3 bíc: Bíc 1: KiÓm tra bµi cò Bíc 2: D¹y bµi míi Bíc 3: LuyÖn tËp, cñng cè T¬ng øng víi 3 bíc d¹y nãi trªn cã thÓ cã 3 lo¹i phiÕu giao viÖc nh sau: 1. PhiÕu kiÓm tra 2. PhiÕu häc 3. PhiÕu luyÖn tËp Víi 3 lo¹i phiÕu nµy chóng ta cã thÓ in riªng hoÆc in chung ®Òu ®îc. N¬i nµo cã ®iÒu kiÖn th× in riªng ba phiÕu nµy vµo 3 tê giÊy kh¸c nhau råi ph¸t cho häc sinh trong mçi bíc lªn líp. N¬i nµo kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× in chung c¶ 3 phiÕu ®ã trong mét tê giÊy (khæ A4) råi ph¸t cho häc sinh theo tõng tiÕt. Víi ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cã h¹n ë nhiÒu trêng TiÓu häc níc ta hiÖn nay th× viÖc in chung c¶ 3 lo¹i phiÕu trong mét tê giÊy lµ ph¬ng ¸n kh¶ thi h¬n c¶. Khi in chung nh vËy, gi¸o viªn cã thÓ ghi râ c¸c phÇn KiÓm tra…Bµi míi…LuyÖn tËp….hoÆc chØ ®¸nh sè thø tù c¸c c«ng viÖc 1,2,3,4,…cßn khi sö dông th× ta tù ph©n biÖt. Sau ®©y lµ cÊu t¹o cña tõng lo¹i phiÕu cô thÓ: NguyÔn ThÞ Minh 8 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 4.1. PhiÕu kiÓm tra. - PhiÕu kiÓm tra lµ mét ®Ò kiÓm tra viÕt ng¾n ®· ®îc in tríc trªn giÊy cã chõa s½n chç trèng ®Ó häc sinh lµm ngay vµo ®ã. - Ta dïng phiÕu kiÓm tra ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng gi¸o viªn chØ kiÓm tra ®îc cã mét vµi häc sinh, cßn c¸c häc sinh kh¸c chØ viÖc ngåi trËt tù theo dâi b¹n m×nh tr¶ lêi. Khi dïng phiÕu kiÓm tra, mäi häc sinh ®Òu ph¶i lµm viÖc, nh thÕ sÏ buéc häc sinh cã ý thøc h¬n trong viÖc häc bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp. - Néi dung cña phiÕu kiÓm tra: gi¸o viªn muèn kiÓm tra häc sinh c¸i g× th× viÕt vµo giÊy c¸i ®ã. C¸c bµi tËp trong phiÕu kiÓm tra cã thÓ ®îc ®a ra theo c¸c c¸ch sau: + Gi¸o viªn ra l¹i c¸c bµi tËp lÊy tõ c¸c bµi ®· ra cho häc sinh lµm ë nhµ. VÝ dô: Sau khi d¹y bµi “TÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng” – SGK To¸n 4 trang 46 mµ gi¸o viªn muèn kiÓm tra kh¶ n¨ng hiÓu bµi vµ häc bµi ë nhµ cña häc sinh ë bµi ®ã, mµ trong SGK cã bµi tËp: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 3254 + 146 + 1698 b) 921 + 898 + 2079 Th× gi¸o viªn cã thÓ ghi vµo phiÕu kiÓm tra c¸c bµi tËp gièng hÖt nh thÕ, chØ kh¸c lµ cã chõa s½n chç trèng ®Ó häc sinh lµm: TÝnh b»ng c¸ch b»ng thuËn tiÖn nhÊt: a) 3254 + 146 + 1698 b) 921 + 898 + 2079 =…………………… =…………………. =……………………. =…………………. =…………………… =…………………. + Gi¸o viªn ra c¸c bµi tËp míi cïng lo¹i víi c¸c bµi tËp ®· ra vÒ nhµ nhng thay sè. VÝ dô: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 1589 + 261 + 1730 b) 657 + 899 + 2103 =…………………… =…………………. =……………………. =…………………. =…………………… =…………………. + Gi¸o viªn muèn kiÓm tra phÇn lý thuyÕt th× yªu cÇu häc sinh viÕt ®o¹n cßn l¹i cña quy t¾c vµo chç chÊm. VÝ dô: nÕu gi¸o viªn muèn kiÓm tra thªm vÒ lý thuyÕt xem häc sinh cã nhí ®îc quy t¾c “TÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng” kh«ng th× cã thÓ ghi thªm vµo phiÕu kiÓm tra ®o¹n sau: §iÒn c¸c tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm: NguyÔn ThÞ Minh 9 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ céng……….. ……… víi…. ……..cña sè thø hai vµo sè thø ba. HoÆc: ®iÒn ch÷ thÝch hîp vµo chç chÊm: Ta cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc d¹ng a + b + c nh sau: a + b + c = (…+…) + c = a + (…+ c) + Gi¸o viªn ®a ra c¸c khung phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶, yªu cÇu häc sinh nèi ®Çu bµi víi ®¸p sè. VÝ dô: Sau khi d¹y bµi “T×m mét thõa sè cha biÕt cña phÐp nh©n” – SGK To¸n 2 trang 116 mµ gi¸o viªn muèn kiÓm tra kh¶ n¨ng hiÓu bµi vµ häc bµi ë nhµ cña häc sinh ë bµi ®ã, trong SGK cã bµi tËp: T×m x: b) x x 3 = 12 c) 3 x x = 21 th× gi¸o viªn cã thÓ ghi vµo phiÕu yªu cÇu: Nèi ®Çu bµi víi ®¸p sè t¬ng øng: x x 2 = 16 x =7 3 x x = 21 x =5 x x 4 = 24 x =6 x =8 x =4 + Gi¸o viªn ®a ra phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh, häc sinh chØ ph¶i x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®ã lµ ®óng hay sai. VÝ dô: §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng x x 4 = 24 x =6 6 x x = 36 x= 9 + Gi¸o viªn ®a ra c¸c ph¸t biÓu vÒ mét quy t¾c to¸n häc, häc sinh x¸c ®Þnh quy t¾c ®óng. VÝ dô: g¹ch chÐo vµo « trèng tríc c©u ®óng trong c¸c c©u sau: Thõa sè cha biÕt cña phÐp nh©n b»ng tÝch nh©n víi thõa sè ®· biÕt Thõa sè cha biÕt cña phÐp nh©n b»ng tÝch chia cho thõa sè ®· biÕt Thõa sè cha biÕt cña phÐp nh©n b»ng thõa sè ®· biÕt chia cho tÝch NÕu dïng phiÕu kiÓm tra th× ®Çu giê gi¸o viªn ph¸t phiÕu cho häc sinh vµ nªu thêi gian lµm bµi sau ®ã ®Ó c¸c em tù lµm. ViÖc nhËn xÐt bµi lµm, chÊm vµ ch÷a bµi nh thÕ nµo th× tuú tõng trêng hîp mµ gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. NguyÔn ThÞ Minh 10 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp VÝ dô: + Yªu cÇu 1 häc sinh ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh, c¸c em kh¸c nhËn xÐt vµ nªu ý kiÕn nÕu kÕt qu¶ kh«ng trïng víi kÕt qu¶ bµi lµm cña b¹n. Cø nh vËy häc sinh tù so¸t bµi cña m×nh cho ®Õn hÕt. + Gi¸o viªn thu c¸c phiÕu kiÓm tra l¹i, xem nhanh mét sè bµi lµm, nÕu thÊy c¸c em lµm ®óng hÕt th× th«i, nÕu cã trêng hîp nµo sai th× gi¸o viªn ®a ra tríc líp sau ®ã gäi häc sinh nhËn xÐt, ch÷a bµi. Tuy nhiªn còng tr¸nh dïng trµn lan lèi kiÓm tra viÕt b»ng phiÕu, tèt nhÊt nªn kÕt hîp c©n ®èi gi÷a c¸c h×nh thøc kiÓm tra truyÒn thèng víi lèi míi ®Ó võa tæ chøc 100% häc sinh lµm viÖc trong lóc kiÓm tra ®Çu giê, võa rÌn luyÖn ®îc cho häc sinh n¨ng lùc tr×nh bµy vµ diÔn ®¹t b»ng lêi. 4.2. PhiÕu häc: - PhiÕu häc lµ mét hÖ thèng c«ng viÖc ®îc s¾p xÕp mét c¸ch khÐo lÐo ®Ó häc sinh tù lµm, qua ®ã c¸c em cã thÓ tù m×nh t×m ra kiÕn thøc míi, gi¸o viªn chØ cÇn nãi, hái hoÆc híng dÉn rÊt Ýt. - VÝ dô vÒ phiÕu häc: VÝ dô 1: D¹y bµi “Giíi thiÖu h×nh b×nh hµnh’’.SGK To¸n 4 trang 102. Môc tiªu cña phiÕu häc: tæ chøc cho häc sinh lµm viÖc ®Ó tù häc sinh h×nh thµnh ®îc biÓu tîng vÒ h×nh b×nh hµnh vµ nhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm cña h×nh b×nh h×nh, tõ ®ã ph©n biÖt ®îc h×nh b×nh hµnh víi mét sè h×nh ®· häc. Víi môc tiªu Êy ta cã thÓ so¹n phiÕu häc tËp nh sau: A D B C §iÒn ch÷ thÝch hîp vµo chç chÊm: 1. Tø gi¸c ABCD cã: + C¹nh AB ®èi diÖn víi c¹nh..….. C¹nh AD ®èi diÖn víi c¹nh...…. + C¹nh …….song song víi c¹nh DC C¹nh……. Song song víi c¹nh BC + C¸c cÆp c¹nh b»ng nhau lµ: AB = ….. AD =…… 2. H×nh b×nh hµnh cã hai cÆp c¹nh ®èi diÖn…….……….vµ………..…….. NguyÔn ThÞ Minh 11 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong phiÕu sè 1 nµy ®· vÏ s½n tø gi¸c ABCD trªn nÒn c¸c « vu«ng. B»ng trùc quan, häc sinh cã thÓ nhËn ra ngay c¸c ®Æc ®iÓm cña tø gi¸c ABCD trªn h×nh vÏ. Tøc lµ häc sinh cã thÓ lµm viÖc mét c¸ch dÔ dµng. Sau khi häc sinh ®· hoµn thµnh viÖc 1 th× c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña mét h×nh b×nh hµnh ®· ®îc nªu ra. Lóc ®ã gi¸o viªn giíi thiÖu: “Ta gäi tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh” råi ghi (2) vµo « lÖnh, häc sinh hoµn thµnh bµi tËp 2 trong phiÕu häc chÝnh lµ ®· tù kh¸i qu¸t thµnh kh¸i niÖm h×nh b×nh hµnh. VÝ dô 2: D¹y bµi “So s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè”.SGK To¸n 4 trang 121. Môc tiªu cña phiÕu häc: tæ chøc cho häc sinh lµm viÖc ®Ó tù c¸c em x©y dùng ®îc quy t¾c so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè. Gi¸o viªn chØ híng dÉn ë møc ®é thÊp nhÊt, cßn häc sinh lµm viÖc lµ chñ yÕu. Ta cã thÓ so¹n phiÕu häc cho bµi nµy nh sau: NguyÔn ThÞ Minh 12 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1. Cho hai b¨ng giÊy b»ng nhau. Quan s¸t hai b¨ng giÊy: (I) 2 3 (II) 3 4 a. §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: §· t« mµu………b¨ng giÊy (I). §· t« mµu………b¨ng giÊy (II). b. §iÒn dÊu >; <; = vµo « trèng: 2 3 b¨ng giÊy…………. b¨ng giÊy 3 4 3 2 b¨ng giÊy………… b¨ng giÊy 4 3 2.a. ViÕt sè cßn thiÕu vµo chç chÊm: Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè 2 2 �........ =  ....... 3 3 �........ 2 3 vµ ta cã: 3 4 3 3 �....... =  ....... 4 4 �....... b. §iÒn dÊu >; <; = vµo « trèng: 8 12 9 12 3. ViÕt tiÕp vµo chè chÊm: Muèn so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè, ta cã thÓ …….. ….. ……..mÉu sè hai ph©n sè ®ã råi so s¸nh c¸c………..…….cña hai ph©n sè míi. PhiÕu 2: ë phiÕu sè 2 nµy ta thÊy: - ViÖc 1 häc sinh hoµn toµn lµm ngay ®îc dùa trªn ph¬ng tiÖn trùc quan lµ c¸c b¨ng giÊy: häc sinh chØ viÖc quan s¸t ®é dµi cña phÇn b¨ng giÊy ®· ®îc t« mµu ë hai b¨ng giÊy sÏ rót ra ®îc kÕt luËn lµ b¨ng giÊy nµo ®îc t« mµu nhiÒu h¬n. Tõ viÖc so s¸nh hai b¨ng giÊy ®· ®îc t« mµu ë mçi b¨ng giÊy ®· ®îc t« mµu mµ suy ra ®îc hai ph©n sè t¬ng øng víi phÇn ®îc t« mµu ë mçi b¨ng giÊy, ph©n sè nµo lín h¬n, ph©n sè nµo nhá h¬n. Do ®ã häc sinh lµm bµi 1 mµ kh«ng cÇn sù trî gióp cña gi¸o viªn. NguyÔn ThÞ Minh 13 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Gi¸o viªn chuyÓn sang bµi tËp 2. Gi¸o viªn gîi ý: ®Ó so s¸nh hai ph©n sè vµ 2 3 3 , ngoµi c¸ch so s¸nh trùc tiÕp dùa vµo phÇn t« mµu cña hai b¨ng giÊy b»ng 4 nhau chóng ta võa lµm, ta cã c¸ch so s¸nh gi¸n tiÕp, tøc lµ kh«ng dïng b¨ng giÊy n÷a mµ ®a hai ph©n sè 2 3 vµ vÒ hai ph©n sè cã cïng mÉu sè råi so s¸nh. 3 4 Sau khi gi¸o viªn gîi ý nh vËy häc sinh cã thÓ lµm ngay ®îc bµi tËp 2 mµ kh«ng gÆp khã kh¨n g×. - Bµi tËp 3: Gióp häc sinh tù kh¸i qu¸t thao t¸c m×nh võa lµm ®Ó so s¸nh hai ph©n sè 2 3 vµ thµnh quy t¾c khi so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè bÊt kú. 3 4 4.3. PhiÕu luyÖn tËp: -PhiÕu luyÖn tËp lµ mét hÖ thèng bµi tËp ®· ®îc viÕt s½n trªn giÊy cã chøa nhiÒu chç trèng ®Ó häc sinh rÌn kü n¨ng vËn dông c¸c kiÕn thøc míi võa häc ®îc. - PhiÕu luyÖn tËp t¬ng øng víi bíc luyÖn tËp – cñng cè trong c¸ch d¹y häc truyÒn thèng. ë mçi phiÕu luyÖn tËp nªn ®a vµo c¸c bµi to¸n ®è vµ c¸c bµi tËp vÒ mét sè trong c¸c vÊn ®Ò: sè häc, h×nh häc vµ ®o ®¹i lîng cã liªn quan ®Õn kiÕn thøc míi, trong ®ã u tiªn hai m¹ch bµi tËp vÒ to¸n ®è vµ sè häc, sau ®ã míi ®Õn hai m¹ch néi dung cßn l¹i. VÝ dô: D¹y bµi “TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc” .SGK To¸n 3 trang 79. Ta cã thÓ thiÕt kÕ phiÕu giao viÖc víi c¸c d¹ng bµi tËp vÒ c¸c m¹ch néi dung nh sau: - C¸c bµi tËp vÒ sè häc, ch¼ng h¹n: a. 203 + 40 + 6 =…….………… 268 - 68 + 15 =…….. ..……… 116 - 40 + 13 =………………. 456 - 7 - 60 =…..….……….. b. 25 x 3 x 2 =……..……… 84 : 4 : 3 =…….……….. 15 x 2 : 3 =……..………. 81: 9 x 4 =……………… - Bµi to¸n ®è: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: 1 bé quÇn ¸o: 20.000 ®ång NguyÔn ThÞ Minh 14 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1 chiÕc mò: 12.000 ®ång 3 bé quÇn ¸o vµ 2 chiÕc mò:……®ång ? Bµi gi¶i ………………………………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………. ……………………..………………………………………………………… - Bµi to¸n vÒ c¸c yÕu tè ®¹i sè: + §iÒn dÊu >; <; = vµo chç chÊm: 56 : 7 x 3………21 35…….80 : 5 x 2 40 + 2………4 x 9 +6 + T×m x : khoanh trßn vµo ph¬ng ¸n cho kÕt qu¶ ®óng cña : x + 9 + 18 = 29 A. x = 3 B. x = 2 C. x = 4 D. x = 1 12 : x x 4 = 16 A. x = 2 B. x = 3 D. x = 4 D. x = 5 + Bµi to¸n vÒ ®o lêng: 12cm + 9cm = ……….dm…….cm 54cm - 5cm + 3cm 5 dm 2cm NguyÔn ThÞ Minh 15 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 5. C¨n cø ®Ó x©y dùng phiÕu giao viÖc trong d¹y häc To¸n. 5.1. Ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých cña phiÕu giao viÖc. Gi¸o viªn ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých cña tõng lo¹i phiÕu giao viÖc mµ ®Þnh ra néi dung phï hîp cho tõng lo¹i phiÕu, ®ã lµ: + PGV víi môc tiªu ®Ó kiÓm tra bµi cò xem møc ®é häc bµi ë nhµ cña häc sinh. + PGV víi môc tiªu h×nh thµnh kiÕn thøc míi ë mçi häc sinh. + PGV víi môc tiªu ®Ó häc sinh cñng cè luyÖn tËp kiÕn thøc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng, vËn dông kiÕn thøc võa häc. ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu muèn kiÓm tra, môc tiªu kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cÇn h×nh thµnh ë häc sinh lµ ®iÒu kh«ng dÔ nhng cÇn thiÕt. 5.2. Ph¶i c¨n cø vµo néi dung kiÕn thøc cÇn h×nh thµnh ë häc sinh vµ hÖ thèng bµi tËp trong SGK ®Ó x©y dùng c¸c bµi tËp trong phiÕu giao viÖc cho häc sinh. 5.3. C¨n cø vµo tr×nh ®é häc sinh ë tõng líp, trêng, ®Þa ph¬ng mµ møc ®é khã cña c¸c nhiÖm vô trong PGV ®Ò ra lµ kh¸c nhau. VÝ dô: Khi d¹y bµi: “B¶ng chia 6, ë líp 3 cã bµi tËp ®Ó häc sinh tù x©y dùng b¶ng chia 6 tõ b¶ng nh©n 6 th× chia hai møc ®é nh sau: + Víi ®èi tîng häc sinh trung b×nh, bµi tËp trong PGV lµ: ViÕt sè thÝch hîp vµo b¶ng nh©n 6, tõ ®ã suy ra b¶ng chia 6: (a) (b) 6 x 1 =…….. 6 : 6 = ………  6 x 2 =……..  12 : 6 = ……… 6 x 3 =……..  18: 6 = ……… 6 x 4 =……..  24 : 6 = ……… 6 x 5 =……..  30 : 6 = ……… 6 x 6 =……..  36 : 6 = ……… 6 x 7 =……..  42 : 6 = ……… 6 x 8 =……..  48 : 6 = ……… 6 x 9 =……..  54 : 6 = ……… 6 x10 =…….  60 : 6 = ……... + Víi ®èi tîng häc sinh kh¸, bµi tËp trong PGV lµ: ViÕt sè thÝch hîp vµo b¶ng nh©n 6, tõ ®ã suy ra b¶ng chia 6: (a) (b) 6 x 1 =…….. 6 : 6 = ………  6 x 2 =……..  12 : 6 = ……… NguyÔn ThÞ Minh 16 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 6 x 3 =…….. 6 x 4 =…….. 6 x 5 =…….. 6 x 6 =…….. 6 x 7 =…….. 6 x 8 =…….. 6 x 9 =…….. 6x10=……...         .…: 6 = ……… ….: 6 = ……… ….: 6 = ……… .…: 6 = ……… ….: 6 = ……… ….: 6 = ……… ….: 6 = ……… ….: 6 =……… 6. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi so¹n PGV. - Mét PGV tèt nhÊt nªn cã ®ñ c¸c thÓ lo¹i: tÝnh to¸n, hoµn thµnh quy t¾c, gi¶i to¸n cã lêi v¨n. - Ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu cña PGV: nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng häc sinh cÇn ®¹t ®îc. -C¸c môc tiªu ph¶i ®îc ph¸t biÓu díi d¹ng nh÷ng ®iÒu cã thÓ quan s¸t ®îc, ®o ®îc. VÝ dô: Víi phiÕu häc tËp bµi “B¶ng nh©n 2” -Líp 2 th× môc tiªu lµ: häc sinh tù lËp ®îc c¸c phÐp nh©n cßn l¹i trong b¶ng nh©n 2 sau khi gi¸o viªn ®· lµm mÉu, häc sinh viÕt l¹i ®îc thµnh th¹o toµn bé c¸c phÐp nh©n trong b¶ng nh©n 2. - PhiÕu giao viÖc ph¶i võa søc víi tr×nh ®é hiÖn cã cña häc sinh. - C¸c nhiÖm vô, c¸c lÖnh trong phiÕu giao viÖc ph¶i ®îc diÔn ®¹t râ rµng: c¸c yªu cÇu ®a ra ph¶i ng¾n gän, chÝnh x¸c vµ dÔ hiÓu ®èi víi häc sinh, tr¸nh c¸ch diÔn ®¹t rêm rµ, thõa tõ ng÷. - Gi¸o viªn nªn cè g¾ng ®Ó chuyÓn ®æi c¸c th«ng tin tõ d¹ng tiÕng sang d¹ng h×nh ®Ó cã thÓ tæ chøc cho trÎ tiÕn hµnh ®îc c¸c ho¹t ®éng b»ng tay. D¹ng tiÕng: c¸c th«ng tin biÓu thÞ b»ng lêi nãi, ch÷ viÕt. D¹ng h×nh: c¸c th«ng tin ®îc biÓu thÞ b»ng c¸c s¬ ®å, biÓu ®å, b¶ng kÎ «, h×nh vÏ… ViÖc chuyÓn ®æi tõ d¹ng tiÕng sang d¹ng h×nh gióp chóng ta cã thÓ biÕn hµnh ®éng b»ng lêi cña häc sinh thµnh c¸c hµnh ®éng b»ng tay nh: lµm viÖc trªn vËt thËt, dïng c¸c kÝ hiÖu ®Ó ®iÒn, vÏ, nèi, t«, ®¸nh dÊu… víi sù hç trî cña kªnh h×nh. §©y còng lµ mét c¸ch lµm t¨ng høng thó häc tËp ë häc sinh, mÆt kh¸c t¨ng cêng chuyÓn c¸c th«ng tin tõ kªnh tiÕng sang kªnh h×nh ®Ó lµm cho kªnh h×nh m¹nh lªn còng lµ mét trong nh÷ng híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc hiÖn nay. VÝ dô: D¹y bµi “Sè bÞ chia - sè chia - th¬ng” cã nhiÒu gi¸o viªn thêng nªu c¸c phÐp chia, ch¼ng h¹n: 8:2=4 NguyÔn ThÞ Minh 17 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 10 : 2 = 5 14 : 2 = 7 18 : 2 = 9 råi lÇn lît chØ vµo tõng phÐp chia vµ hái häc sinh: - Trong phÐp chia 8 : 2 = 4 th× 8 lµ g×? 2 lµ g×? 4 lµ g×? - Trong phÐp chia 10 : 2 = 5 th× 10 lµ g×? 2 lµ g×? 5 lµ g×? vv………………………………………………………… sau ®ã lÇn lît häc sinh tr¶ lêi b»ng c¸ch gäi tªn c¸c thµnh phÇn cña phÐp chia, cø nh vËy cho ®Õn hÕt. C¸ch lµm nµy râ rµng kªnh tiÕng ®îc xem träng v× ë ®©y chñ yÕu lµ thÇy, trß ®µm tho¹i víi nhau cßn kªnh h×nh th× rÊt mê nh¹t, chØ thÓ hiÖn chót Ýt qua viÖc gi¸o viªn chØ b¶ng hoÆc häc sinh quan s¸t c¸c phÐp tÝnh trªn b¶ng. Trong trêng hîp nµy gi¸o viªn cã thÓ chuyÓn tõ d¹ng tiÕng sang d¹ng h×nh b»ng nhiÒu c¸ch. C¸ch 1: ViÕt c¸c phÐp chia trªn quanh 3 h×nh: h×nh ch÷ nhËt, h×nh trßn vµ h×nh tam gi¸c t¬ng øng víi 3 thµnh phÇn cña phÐp chia: sè bÞ chia, sè chia, th¬ng. §Ò bµi yªu cÇu häc sinh “Nèi theo mÉu”. : 2 Sè bÞ chia = 4 Sè chia 14 : 2 = Th¬ng 7 10 : 2 = 5 18 : 2 = 9 8 Khi ®äc lÖnh nµy häc sinh hiÓu r»ng cÇn ph¶i nèi c¸c thµnh phÇn cña phÐp chia: sè bÞ chia nèi víi h×nh ch÷ nhËt, sè chia nèi víi h×nh trßn, th¬ng nèi víi h×nh tam gi¸c. Trêng hîp häc sinh kh«ng tù lµm ngay ®îc th× gi¸o viªn nªn híng dÉn mÉu cho häc sinh mét, hai trêng hîp ®Ó c¸c em hiÓu c¸ch lµm, sau ®ã lµm t¬ng tù. Víi c¸ch nµy, tÊt c¶ c¸c häc sinh ®Òu ®îc lµm viÖc, mçi em ®Òu cã s¶n phÈm riªng cña m×nh, gi¸o viªn chØ cÇn ®i l¹i, ®«n ®èc kiÓm tra häc sinh lµm viÖc. B»ng hµnh ®éng “nèi” nµy ta ®· “thao t¸c ho¸” ®îc hµnh ®éng cña häc sinh, chuyÓn ®îc c¸ch d¹y häc tõ kªnh tiÕng sang kªnh h×nh lµ chñ yÕu. Tuy nhiªn c¸ch nèi nµy còng cã h¹n chÕ lµ nh×n rèi m¾t, gi¸o viªn rÊt khã quan s¸t lµ häc sinh ®iÒn ®óng hay sai trong mét thêi gian ng¾n. C¸ch 2: Dïng b¶ng kÎ «: PhÐp tÝnh Sè bÞ chia Sè chia Th¬ng 8: 2 = 4 8 2 4 NguyÔn ThÞ Minh 18 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp 10: 2 = 5 14: 2 = 7 18: 2 = 9 Víi häc sinh trung b×nh th× gi¸o viªn nªn viÕt s½n mét dßng mÉu nh trªn, cßn víi häc sinh kh¸ th× gi¸o viªn kh«ng cÇn viÕt mÉu. Kh¸c víi c¸ch lµm thø nhÊt, ë c¸ch nµy häc sinh kh«ng ph¶i “nèi” mµ lÖnh lµm viÖc lµ “®iÒn vµo « trèng”. Häc sinh sÏ ph¶i suy nghÜ xem ®©u lµ sè bÞ chia, ®©u lµ sè chia, ®©u lµ th¬ng trong phÐp chia råi ®iÒn vµo « trong b¶ng cho chÝnh x¸c. C¸ch lµm “thao t¸c ho¸” qu¸ t×nh ®µm tho¹i nªn trªn sÏ gióp gi¸o viªn quan s¸t nhanh ®îc xem häc sinh lµm ®óng hay sai. Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn lùa chän c¸ch thÓ hiÖn c¸c nhiÖm vô häc tËp cho häc sinh trong PGV cho phï hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. §©y lµ mét c«ng viÖc kh«ng ®¬n gi¶n, nã ®ßi hái sù suy nghÜ, t×m tßi, s¸ng t¹o cña gi¸o viªn. - ChØ nªn chõa chç trèng c¸c ch÷ quan träng vµ nªn ®Ó häc sinh ®iÒn vµo c¸c tõ cã ý nghÜa quan träng. Nªn ®Æt chç trèng vµo cuèi c©u hái h¬n lµ ®Çu c©u. VÝ dô: D¹y bµi “H×nh thang” - Líp 5 Cã thÓ ®a vµo phiÕu häc nhiÖm vô: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm. (1) H×nh thang cã hai c¹nh ®èi diÖn………………víi nhau. (2) …………..cã hai c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau. Th× ta nªn chän c¸ch 1 v× nã râ rµng h¬n kh«ng g©y nhÇm lÉn cho häc sinh. - Kh«ng nªn chõa chç trèng qu¸ nhiÒu ch÷ träng yÕu ®Ó tr¸nh b¾t häc sinh ph¶i ®o¸n xem ý gi¸o viªn muèn hái g×. VÝdô: Muèn tÝnh..…………h×nh ch÷ nhËt ta lÊy…...………………..chiÒu réng. Nªn söa l¹i lµ: Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ta lÊy……………nh©n víi chiÒu réng. - C¸c kho¶ng trèng ph¶i ®ñ chç cho c¸c c©u tr¶ lêi ®Ó häc sinh tr×nh bµy râ rµng. NguyÔn ThÞ Minh 19 K30B GDTH Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch¬ng 2: X©y dùng phiÕu giao viÖc trong tiÕt häc bµi míi m«n To¸n líp 2 1. Môc tiªu d¹y häc m«n To¸n líp 2: D¹y häc To¸n 2 nh»m gióp häc sinh: 1.1. Bíc ®Çu cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n, ®¬n gi¶n, thiÕt thùc vÒ: phÐp céng, phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100, phÐp nh©n, phÐp chia vµ b¶ng nh©n 2,3,4,5; b¶ng chia 2,3,4,5; tªn gäi vµ mèi quan hÖ gi÷a thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ cña tõng phÐp tÝnh; vÒ mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ, phÐp céng vµ phÐp nh©n..., c¸c sè ®Õn 100, phÐp céng vµ phÐp trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh«ng nhí), c¸c phÇn b»ng nhau cña ®¬n vÞ d¹ng 1 1 1 1 , , , ; c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi ®Ò-ci-met (dm), mÐt (m), giê vµ phót, 2 3 4 5 ngµy vµ th¸ng, kil«gam (kg), lit (l), nhËn biÕt mét sè h×nh h×nh häc (h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c, ®êng th¼ng, ®êng gÊp khóc, ®é dµi ®êng gÊp khóc…); c¸c d¹ng bµi to¸n cã lêi v¨n chñ yÕu gi¶i b»ng mét phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia. 1.2. H×nh thµnh vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh vÒ: céng vµ trõ cã nhí trong ph¹m vi 100; nh©n vµ chia trong ph¹m vi c¸c b¶ng tÝnh, gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh ®¬n gi¶n díi d¹ng bµi “T×m x ”, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè (d¹ng ®¬n gi¶n); ®o vµ íc lîng ®é dµi, khèi lîng, dung tÝch, nhËn biÕt h×nh vµ bíc ®Çu tËp vÏ h×nh tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, ®êng th¼ng, ®êng gÊp khóc, tÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc, gi¶i c¸c bµi toµn ®¬n vÒ céng, trõ, nh©n, chia, bíc ®Çu biÕt diÔn ®¹t b»ng lêi, b»ng kÝ hiÖu mét sè néi dung ®¬n gi¶n cña bµi häc vµ bµi thùc hµnh; tËp dît so s¸nh, lùa chän, ph©n tÝch, tæng hîp, trõu tîng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸, ph¸t triÓn trÝ tëng tîng trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng To¸n 2 trong häc tËp vµ ®êi sèng. 1.3. TËp ph¸t hiÖn, t×m tßi vµ tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi theo møc ®é cña líp 2, ch¨m chØ, høng thó trong häc tËp vµ thùc hµnh to¸n. NguyÔn ThÞ Minh 20 K30B GDTH
- Xem thêm -