Tài liệu Slide bài giảng mùa xuân đến.ppt

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Giao viên: Hoàng Thị Phương Thaàn Gioù ñaõ laøm gì khieán oâng Maïnh noåi giaän ? Thaàn xoâ oâng Maïnh ngaõ laên quay Hình aûnh naøo chöùng toû Thaàn Gioù phaûi boù tay ? Caây coái xung quanh ngaõ raïp maø khoâng theå xoâ ñoå ngoâi nhaø.  Nhaän xeùt S/17  Luyeän ñoïc: - Giaùo vieân ñoïc maãu. - Moãi hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau.  Phaùt aâm: naéng vaøng röïc rôõ naûy loäc noàng naøn hoa nhaõn loaøi chim  Hoïc sinh ñoïc ñoaïn, tìm hieåu baøi. Baøi coù theå chia maáy ñoaïn ? 3 ñoaïn. - Ñoaïn 1: Hoa maän … thoaûng qua - Ñoaïn 2: Vöôøn caây … traàm ngaâm - Ñoaïn 3: Chuù chim … muøa xuaân ñeán + Ñoaïn 1: Chuù yù nhaán gioïng caùc töø gôïi taû caûnh ñeïp: ngaøy theâm xanh, ngaøy caøng röïc rôõ, ñaâm choài, naûy loäc, noàng naøn, ngoït, thoaûng qua. - Maän: loaøi caây coù hoa traéng, quûa maøu naâu, vaøng hay xanh nhaït aên coù vò ngoït hoaëc chua. - Noàng naøn: yù noùi toûa muøi thôm ñaäm ñaø, deã chòu. 1/ Daáu hieäu naøo baùo muøa xuaân ñeán ? Hoa maän taøn laø baùo hieäu baùo tin muøa xuaân ñeán. 2/ Caùc em haõy cho bieát theâm coøn daáu hieäu naøo baùo muøa xuaân ñeán nöõa ? Hoa ñaøo, hoa mai nôû. THAÛO LUAÄN NHOÙM 2 3/ Keå laïi nhöõng thay ñoåi cuûa baàu trôøi vaø moïi vaät khi muøa xuaân ñeán ? Baàu trôøi theâm xanh, naéng vaøng röïc rôõ, caây coái ñaâm choài naûy loäc, ra hoa, chim choùc bay nhaûy hoùt vang. + Ñoaïn 2: Vöôøn caây laïi ñaày tieáng chim vaø boùng chim bay nhaûy. + Nhaán gioïng caùc töø: ñaày, nhanh nhaûu, laém ñieàu, ñoûm daùng, traàm ngaâm. - Khöôùu: loaøi chim ñuoâi gaø, loâng maøu ñen hay hoùt. - Ñoûm daùng: ñeïp beà ngoaøi coù veû chaûi chuoát. - Traàm ngaâm: coù daùng laëng leõ nhö ñang suy nghó. 4/ Tìm nhöõng töø trong baøi giuùp em caûm nhaän ñöôïc höông vò rieâng cuûa moãi loaøi hoa muøa xuaân ? Noàng naøn, ngoït, thoaûng qua. THAÛO LUAÄN NHOÙM 4 5/ Tìm nhöõng töø trong baøi giuùp em caûm nhaän ñöôïc veû rieâng cuûa moãi loaøi chim ? Nhanh nhaûu, laém ñieàu, ñoûm THAÛO LUAÄN NHOÙM 4 daùng, traàm ngaâm. + Ñoaïn 3: Nhöng trong trí thô ngaây cuûa chuù coøn maõi saùng ngôøi hình aûnh moät caùnh hoa maän traéng, bieát nôû cuoái ñoâng ñeå baùo tröôùc muøa xuaân tôùi.  Noäi dung baøi: Ca ngôïi veû ñeïp cuûa muøa xuaân. Muøa xuaân ñeán laøm cho caûnh vaät thieân nhieân trôû neân töôi ñeïp.
- Xem thêm -