Tài liệu Slide bài giảng một số con vật nuôi trong gia đình.ppt

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

§Ò tµi: Một số con vật nu«i trong gia đinh(Gia cầm) §Çu gµ §u«i gµ 0 Ch©n gµ Th©n gµ So sánh: Gµ trèng Gµ m¸i. §Çu ngçng Th©n ngçng §u«i ngçng Ch©n ngçng So sánh: Con ngçng Con vÞt Gi¸o dôc trÎ: * Trß ch¬i 1 : Chung søc Gà trống có mào đỏ ,chân có cựa ®óng hay sai? Vịt chân không có màng ®óng hay sai? Gà mái đẻ trứng ®óng hay sai? Con ngong co dai ®óng hay sai? Gà trong co mỏ nhọn ®óng hay sai? PhÇn 3: LuyÖn tËp Tro chơi 2: T×m chuång
- Xem thêm -