Tài liệu Skkn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường mầm non hoa mai

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt Trêng mn hoamai ***    *** S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" trong trêng MÇm non ” - N¨m häc: 2009 - 2010  Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Cóc §¬n vÞ: trêng MÇm non Léc Thuû Hoa Mai, th¸ng 5 n¨m 2010 A. PhÇn më ®Çu Cïng víi cuéc vËn ®éng "Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc" vµ "Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o, phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" ®îc Bé GD&§T ph¸t ®éng tõ n¨m häc 2008-2009. Môc tiªu cña PT thi ®ua lµ huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña c¸c lùc lîng trong vµ ngoµi nhµ trêng ®Ó x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc an toµn, th©n thiÖn, hiÖu qu¶ phï hîp víi thùc tiÔn ®Þa ph¬ng vµ ®¸p øng nhu cÇu XH; ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng XH mét c¸ch phï hîp, hiÖu qu¶. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ vai trß to lín cña phong trµo trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña nhµ trêng, víi tr¸ch nhiÖm cña ngêi hiÖu trëng, t«i ®· Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 1 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt nghiªn cøu kû hÖ thèng v¨n b¶n chØ ®¹o cña Bé, Së vµ Phßng GD&§T ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ trêng ®Ó vËn dông v¨n b¶n mét c¸ch phï hîp, thiÕt thùc mang l¹i tÝnh kh¶ thi cao. Tõ kÕ ho¹ch nµy, ®· x¸c ®Þnh cho toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cña toµn trêng hiÓu ®îc néi dung cèt lâi cña phong trµo ®Ó toµn thÓ ®éi ngò cïng tuyªn truyÒn vµ cïng thùc hiÖn. Tõ ®©y, mçi c¸n bé gi¸o viªn ®· hiÓu râ b¶n chÊt cña phong trµo thi ®ua nh»m môc ®Ých mang l¹i m«i trêng s ph¹m tèt nhÊt cho trÎ c¶ vÒ thÓ chÊt lÉn tinh thÇn, víi niÒm vui khi ®îc ®Õn trêng. Cïng víi ph¸t huy néi lùc, trong hai n¨m qua trêng chóng t«i ®· tæ chøc tuyªn truyÒn réng r·i phong trµo vµ tham mu, phèi hîp tÝch cùc víi c¸c cÊp l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, bíc ®Çu ®· cã sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc-gi¸o dôc trÎ. Bªn c¹nh ®ã, x©y dùng m«i trêng lµnh m¹nh trong céng ®ång gi¸o viªn nhµ trêng, t¹o nªn sù hîp t¸c, th©n thiÖn trong ®éi ngò sÏ t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ. Nh vËy, cã thÓ nãi niÒm vui vµ h¹nh phóc ®îc ®Õn trêng mÇm non cña trÎ ®ã lµ: m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp vµ an toµn; ®ã lµ sù yªu th¬ng ®ïm bäc cña c« gi¸o; ®ã lµ m«i trêng ho¹t ®éng kÝch thÝch sù høng thó tham gia cña trÎ vµ cuèi cïng c¸i ®Ých cÇn ®¹t tíi ®ã lµ: t¹o m«i trêng tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ; t¹o ®îc niÒm tin yªu, sù tÝn nhiÖm cña gia ®×nh, céng ®ång x· héi ®èi víi trêng mÇm non. Qua hai n¨m triÓn khai, b¶n th©n t«i bíc ®Çu ®· cã ®îc mét sè hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o thùc hiÖn phong trµo thi ®ua. ChÝnh v× vËy t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Một số biện pháp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường Mầm non Hoa Mai n¨m häc 2009-2010, lµm s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cho b¶n th©n. B. Néi dung: 1. C¬ së khoa häc: Thùc hiÖn C«ng v¨n sè 9761/BGD&§T - GDMN ngµy 20/10/2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc híng dÉn triÓn khai phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" bËc häc MÇm non. * Víi môc ®Ých: X©y dùng m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ t©m lý cña trÎ. N©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc-gi¸o dôc trÎ, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Tuyªn truyÒn víi céng ®ång x· héi vÒ ý nghÜa, vai trß cña gi¸o dôc mÇm non ®èi víi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch trÎ em. * Yªu cÇu: TËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng yÕu kÐm vÒ CSVC, thiÕt bÞ trêng häc. T¨ng cêng sù tham gia mét c¸ch høng thó cña trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, sinh ho¹t. Ph¸t huy sù chñ ®éng, s¸ng t¹o cña gi¸o viªn trong viÖc t×m tßi, ®æi míi ph¬ng ph¸p ch¨m sãc, gi¸o dôc phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 2 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt Huy ®éng sù tham gia cña c¸c bËc phô huynh, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc hç trî khai th¸c häc liÖu, ph¬ng tiÖn gi¸o dôc v¨n hãa truyÒn thèng. * Néi dung: - X©y dùng trêng, líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn. Trêng, líp an toµn, s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t, ®ñ ¸nh s¸ng, ®å dïng ®å ch¬i phï hîp víi løa tuæi. Cã c©y xanh bãng m¸t, c©y c¶nh ®îc ch¨m sãc thêng xuyªn Cã ®ñ nguån níc s¹ch ®¸p øng nhu cÇu cña nhµ trêng, cã bÕp ¨n ®¶m b¶o vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. Cã ®ñ nhµ VS cho trÎ, an toµn, s¹ch sÏ; c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh phï hîp víi trÎ Gi¸o dôc trÎ nÒn nÕp, ý thøc lao ®éng tù phôc vô vµ gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng. - N©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc-gi¸o dôc trÎ. Gi¸o viªn chñ ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc t×m tßi, ®æi míi, vËn dông ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. S¸ng t¹o trong viÖc x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc nh»m t¹o høng thó cho trÎ khi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, sinh ho¹t... Su tÇm, tuyÓn chän, s¸ng t¸c vµ sö dông c¸c bµi h¸t d©n ca, trß ch¬i d©n gian vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trÎ. T¹o c¬ héi khuyÕn khÝch trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, t×m tßi, kh¸m ph¸... Gi¸o dôc trÎ c¸c hµnh vi v¨n minh, lÔ phÐp trong giao tiÕp øng xö. TrÎ ®îc ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. - X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ phô huynh trong nhµ trêng. ThÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ c«ng b»ng trong viÖc ch¨m sãc-gi¸o dôc trÎ. §oµn kÕt, t«n träng, chia sÏ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé; thÓ hiÖn th¸i ®é hµnh vi øng xö v¨n minh, lÞch sù, lµm g¬ng cho trÎ noi theo. GÇn gòi, t«n träng vµ hîp t¸c víi cha mÑ trong ch¨m sãc-gi¸o dôc trÎ. 2. C¬ së thùc tiÔn: Trêng MÇm non Hoa Mai duy tr× 9 nhãm, líp (6 líp mÉu gi¸o víi 225 ch¸u; 3 nhãm trÎ víi 60 ch¸u), tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn 24 ®/c, trong ®ã cã 02 CBQL, 21 gi¸o viªn, 01 nh©n viªn; trong biªn chÕ 5 ®/c, ngoµi biªn chÕ 19 ®/c. Cã 100% c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn ®¹t chuÈn trë lªn, trªn chuÈn 62,5%. Thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc 2009-2010 "§æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc"; tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh", g¾n víi cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 04 néi dung träng t©m, cuéc vËn ®éng "Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o"; vµ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc". Bíc vµo thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc vµ tiÕp tôc thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc", Trêng MN Hoa Mai cã ®îc nh÷ng thuËn lîi vµ gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n sau: Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 3 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ThuËn lîi: Ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®îc sù quan t©m chØ ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng uû, UBND, H§ND, H§GD ThÞ trÊn KiÕn Giang vµ sù chØ ®¹o s©u s¸t vÒ chuyªn m«n cña Së GD - §T Qu¶ng B×nh, Phßng GD-§T LÖ Thñy. C¬ së vËt chÊt trêng líp kh¸ khang trang, ®ñ phßng häc, cã mét sè phßng chøc n¨ng vµ trang thiÕt bÞ phôc vô c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc (CS-GD) trÎ. §éi ngò gi¸o viªn ®a sè trÎ, kháe, nhiÖt t×nh, t©m huyÕt, yªu nghÒ, yªu trÎ, tÝch cùc häc tËp, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng lùc s ph¹m, cã nhiÒu biÖn ph¸p trong viÖc n©ng cao chÊt lîng CS-GD trÎ. §êi sèng GV mÇm non ngoµi biªn chÕ t¬ng ®èi æn ®Þnh. §a sè phô huynh nhËn thøc cao ®èi víi bËc häc MN, tÝch cùc hç trî nhµ trêng vÒ tinh thÇn còng nh vËt chÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng CS-GD trÎ. Khã kh¨n: Khu«n viªn nhµ trêng cha hoµn chØnh. C«ng tr×nh vÖ sinh h háng nhiÒu. Cha x©y dùng ®îc hÖ thèng bån hoa c©y c¶nh. Trang thiÕt bÞ bªn trong líp häc vµ viÖc x©y dùng m«i trêng bªn ngoµi cßn h¹n chÕ. S©n ch¬i cha ®¶m b¶o an toµn cho trÎ (l¸ng xi m¨ng l©u n¨m, tr¬n trît, ghå ghÒ....), thiÕu mét sè phßng chøc n¨ng. N¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN míi, ®éi ngò gi¸o viªn cßn nhiÒu bë ngì, võa lµm võa rót kinh nghiÖm, BGH nhµ trêng dµnh thêi gian ®Çu t nhiÒu cho c«ng t¸c chuyªn m«n. Mét sè ®/c ®ang thêi kú sinh ®Î vµ nu«i con nhá. Møc thu nhËp cña GVMN mÆc dÇu ®îc c¶i thiÖn so víi n¨m häc tríc nhng so víi gi¸ c¶ thÞ trêng, cêng ®é lao ®éng vµ mÆt b»ng chung cña x· héi vÈn cßn thÊp. Trong n¨m häc cã sù thay ®æi vÒ gi¸o viªn (GV cèt c¸n bæ sung cho c¸c trêng c«ng lËp), do vËy ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc cña nhµ trêng. §îc sù quan t©m chØ ®¹o vµ híng dÉn cña c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc, sù gióp ®ì cña chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng, ®Æc biÖt lµ sù quan t©m nhiÖt t×nh cña c¸c bËc cha mÑ trÎ trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn phong trµo, tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ trêng ®· ®ång t©m hiÖp lùc kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó x©y dùng mét m«i trêng th©n thiÖn, an toµn vµ Êm ¸p cho trÎ. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy, chóng t«i ®· tËp trung vµo mét sè biÖn ph¸p sau: 3. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu: 3.1. Tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ môc tiªu, yªu cÇu, néi dung cña phong trµo thi ®ua vµ cô thÓ hãa phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng, ®Þa ph¬ng. Lµm tèt c«ng t¸c qu¸n triÖt, tuyªn tuyÒn c¸c ChØ thÞ, kÕ ho¹ch, v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn tËn c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, phô huynh trong nhµ trêng còng nh cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ n¾m ®îc môc tiªu, yªu cÇu, néi dung cña phong trµo thi ®ua. (ChØ thÞ sè 40/2008/CT-BGDĐT ngµy 22/7/2008; KÕ ho¹ch sè 307/KH-BGD§T ngµy 22/7/2008 cña Bé trëng Bé GD&§T vÒ viÖc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" trong c¸c trêng phæ th«ng giai ®o¹n 2008-2013; KÕ ho¹ch sè 1346/KH-SGD§T cña Gi¸m ®èc Së GD-§T Qu¶ng B×nh vÒ viÖc triÓn khai phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" trong c¸c trêng phæ th«ng n¨m häc 20082009 vµ giai ®o¹n 2008-2013; KÕ ho¹ch liªn ngµnh sè 1363/KHLN/SGD§TSVHTTDL-TNTNCSHCM ngµy 01/9/2008 vÒ viÖc triÓn khai phong trµo thi ®ua Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 4 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" giai ®o¹n 2008-2013. §Æc biÖt lµ c«ng v¨n cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè 9761/2008/BGD&§T-GDMN ngµy 20/10/2008 vÒ híng dÉn triÓn khai phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" ®èi víi bËc häc mÇm non vµ C«ng v¨n sè 1741/BGD&§T/GDTrH ngµy 05/3/2009 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc híng dÉn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" kÌm theo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non. B¶n th©n chñ tr× x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn phong trµo thi ®ua giai ®o¹n 2008-2013, trªn c¬ së ®ã cô thÓ hãa theo tõng n¨m häc phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng vµ nhµ trêng (cã sù tham gia gãp ý cña ®éi ngò, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ trêng, l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng). KÕ ho¹ch x¸c ®Þnh râ môc tiªu cÇn ®¹t, tËp trung vµo c¸c néi dung sau: X©y dùng trêng, líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn; n©ng cao chÊt lîng CS-GD trÎ; x©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ phô huynh trong nhµ trêng. Thµnh lËp ban chØ ®¹o thùc hiÖn phong trµo thi ®ua thµnh phÇn gåm cã ®ång chÝ HiÖu trëng- bÝ th chi bé lµm trëng ban, ®/c Phã chñ tÞch UB thÞ trÊn vµ ®/c P.HiÖu trëng-CT c«ng ®oµn lµm P. trëng ban, ban viªn lµ c¸c ®/c cèt c¸n cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ trêng, ®¹i diÖn ban chÊp hµnh héi phô huynh, ®oµn thµnh niªn cña ®Þa ph¬ng. Ban chØ ®¹o cã sù ph©n c«ng cô thÓ c«ng viÖc cho tõng thµnh viªn, ®Þnh kú tæ chøc häp ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ rót kinh nghiÖm triÓn khai trong thêi gian tíi. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong toµn thÓ ®éi ngò, lùc lîng phô huynh, céng ®ång d©n c th«ng qua nhiÒu h×nh thøc nh th¶o luËn chuyªn ®Ò, ho¹t ®éng giao lu víi cha mÑ häc sinh (c¸c buæi häp phô huynh), c¸c ho¹t ®éng lÔ héi, b¸o c¸o kÕt qu¶ phong trµo trong tõng giai ®o¹n, tranh thñ diÔn ®µn t¹i c¸c cuéc häp cña ®Þa ph¬ng (Héi ®ång nh©n d©n, §¶ng ñy më réng, phô n÷, ®oµn thanh niªn.....)... tõ ®ã huy ®éng ®îc sù tham gia, ñng hé tÝch cùc cña cha mÑ häc sinh, c¸c tÇng líp nh©n d©n ®ång thêi n©ng cao nhËn thøc cña chÝnh c¸c gi¸o viªn trong trêng. ChØ ®¹o, híng dÉn gi¸o viªn cô thÓ hãa kÕ ho¹ch cña nhµ trêng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhãm, líp vµ tÝch hîp lång ghÐp néi dung cña phong trµo thi ®ua vµo c¸c ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ. Chän 2 nhãm líp ®Ó chØ ®¹o nh©n diÖn. 3.2. X©y dùng trêng, líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn. Cïng víi viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ®¬n vÞ tríc khi thùc hiÖn phong trµo, chóng t«i ®· cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng n¨m häc (lùa chän vÊn ®Ò u tiªn). ChØ ®¹o gi¸o viªn chñ ®éng vÖ sinh, s¾p xÕp c¸c lo¹i ®å dïng khoa häc, gän gµng, ng¨n n¾p. Ph©n c«ng nhãm, líp phô tr¸ch vÖ sinh c¸c khu vùc nh: cÇu thang, c¸c d·y hµnh lang, s©n tríc, s©n sau... Phong trµo "Tù lµm ®å dïng d¹y häc, ®å ch¬i" trong ®éi ngò gi¸o viªn ®îc ph¸t ®éng tÝch cùc h¬n, gi¸o viªn quan t©m, s¸ng t¹o, nÒ nÕp lµm ®å ch¬i ®îc duy tr× thêng xuyªn. Do ®ã, chÊt lîng ®å dïng d¹y häc ngµy cµng ®îc n©ng cao; kh¶ n¨ng tËn dông c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã vµ ®å dïng ®· qua sö dông ®Ó t¹o ra ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn lu«n ®îc ph¸t huy. §iÒu ®¸ng ghi nhËn lµ sù l«i cuèn tham gia tÝch cùc cña trÎ vµo ho¹t ®éng lµm ®å dïng d¹y häc víi gi¸o viªn, qua ®ã h×nh thµnh ë c¸c ch¸u mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt nh: sù phèi hîp lµm viÖc theo Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 5 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt nhãm, sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, sù phèi hîp tinh tÕ gi÷a m¾t vµ tay...®©y lµ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt chuÈn bÞ cho viÖc häc tËp ë líp 1. ChØ ®¹o c¸c nhãm, líp ®å ch¬i cÇn ®îc thay ®æi vµ bæ sung thêng xuyªn cho phï hîp víi nhu cÇu vµ høng thó cña trÎ. Nhµ trêng ®Æc biÖt quan t©m chØ ®¹o t¹o m«i trêng ho¹t ®éng, ®å dïng ®å ch¬i ph¶i nh»m kÝch thÝch tÝnh tß mß, kh¸m ph¸ nh»m tháa m¶n nhu cÇu cña trÎ. Bªn c¹nh ®ã sù s¾p ®Æt gän gµng, ng¨n n¾p thuËn tiÖn ®å dïng, ®å ch¬i cïng víi sù híng dÉn cña gi¸o viªn ®· t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ gÇn gòi, th©n thiÖn, vui t¬i gi÷a c« vµ trÎ. V× vËy trÎ lu«n lu«n thÝch ®Õn líp, cha mÑ trÎ tin tëng khi göi g¾m con m×nh cho trêng. Nhµ trêng ®· tÝch cùc tham mu, phèi hîp víi l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¬ quan chuyªn m«n Phßng GD, UBND huyÖn, Së L§TB-XH tØnh, ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®Ó cã sù hç trî, ®Çu t kinh phÝ c¶i t¹o n©ng cÊp toµn bé c«ng tr×nh vÖ sinh, c¸c phßng chøc n¨ng, nhµ bÕp; x©y dùng hµng rµo, lµm cæng phô; l¸t g¹ch khu«n viªn; x©y dùng hÖ thèng bån hoa, c©y c¶nh, khu vui ch¬i c¸t, níc; vÏ tranh tuyªn truyÒn bªn ngoµi líp häc víi 122 m 2; mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c CS-GD trÎ; mua míi bé ®å ch¬i ngoµi trêi; mua s¾m trang thiÕt bÞ øng dông CNTT (02 bé ti vi ®Çu ®Üa, 01 m¸y chiÕu ®a n¨ng- mµn h×nh, 2 m¸y tÝnh x¸ch tay, 3 m¸y in, 02 bé m¸y vi tÝnh, nèi m¹ng land toµn trêng), víi tæng kinh phÝ ®Çu t 493 triÖu ®ång. ChØ ®¹o toµn trêng chó träng thùc hiÖn x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, th©n thiÖn, t¹o c¶m gi¸c gÇn gòi, an toµn, hßa hîp víi thiªn nhiªn cho trÎ; ph©n c«ng cô thÓ c¸c nhãm, líp tiÕp tôc su tÇm trång vµ ch¨m sãc hÖ thèng bån hoa, c©y c¶nh. Gi¸o viªn mçi líp chñ ®éng tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh ñng hé c©y xanh t¹o vên c©y, gãc thiªn nhiªn; ®¶m b¶o m«i trêng nhãm, líp lu«n s¹ch ®Ñp, xanh m¸t. Víi m«i trêng chung, nhµ trêng tËn dông khai th¸c hÕt c¸c kho¶ng kh«ng gian ®Ó vÏ tranh tuyªn truyÒn vÒ c¸c chñ ®Ò trong n¨m häc theo ch¬ng tr×nh GDMN míi; lµm giµn c©y c¶nh ë khu vui ch¬i c¸t, níc; khu tæ chøc lÔ héi võa lµ n¬i vui ch¬i gi¸o dôc an toµn giao th«ng, võa lµ n¬i tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian, ®ång giao vµ d©n ca ®îc khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶. Nhê sù hç trî kinh phÝ cña phô huynh nhµ trêng ®· l¾p ®Æt míi hÖ thèng níc s¹ch phôc vô cho viÖc ch¨m sãc-nu«i dìng trÎ, víi kinh phÝ 5.5 triÖu ®ång. C¶i t¹o n©ng cÊp nhµ bÕp ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm (®ãng trÇn, mua s¾m hÖ thèng b¶ng biÓu, x¸o ngãi, tu söa hÖ thèng bÕp ga...). Cã ®ñ nhµ vÖ sinh cho trÎ an toµn s¹ch sÏ, c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh phï hîp theo yªu cÇu. 3.3. ChØ ®¹o, híng dÉn gi¸o viªn thùc hiÖn n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc, nu«i dìng gi¸o dôc trÎ theo ch¬ng tr×nh GDMN míi. * C«ng t¸c nu«i dìng, ch¨m sãc søc kháe cho trÎ. Ngay tõ cuèi n¨m häc 2008-2009, chóng t«i ®· tuyªn truyÒn, vËn ®éng phô huynh trong viÖc n©ng møc ¨n cho trÎ tõ 7.000®/ngµy/trÎ (kÓ c¶ ¨n s¸ng) lªn 9.000®/ngµy/trÎ tõ th¸ng 8/2009. So víi gi¸ c¶ thÞ trêng vµ n¨ng lîng cÇn ®¹t cña trÎ t¹i trêng th× møc ¨n 9.000/ngµy/trÎ cha ph¶i lµ cao song chóng t«i ®· chØ ®¹o tæ dinh dìng ph¶i cã biÖn ph¸p c¶i thiÖn b÷a ¨n cho trÎ ngon miÖng, tÝnh khÈu phÇn ¨n theo phÇn mÒm dinh dìng ®¶m b¶o ®óng thùc chÊt, cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh thùc ®¬n theo mïa phï hîp víi t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng. Thùc tÕ trªn ®Þa bµn cha cã cöa hµng nµo ®îc c¬ quan cã chøc n¨ng cÊp giÊy phÐp ®¶m b¶o vÖ sinh Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 6 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ATTP, nhµ trêng ®· chñ ®éng hîp ®ång thùc phÈm víi c¸c cöa hµng cã uy tÝn t¹i ®Þa ph¬ng (chñ yÕu lµ phô huynh cña nhµ trêng cung cÊp thùc phÈm), hîp ®ång cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Víi c¸ch lµm nh vËy phô huynh ®· yªn t©m, tin tëng. 100% trÎ ®Õn trêng ®îc ch¨m sãc chu ®¸o, ¨n ®ñ b÷a, ®óng khÈu phÇn, ngñ ®ñ giÊc, ®óng giê, trÎ ®îc ®¶m b¶o an toµn vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn, kh«ng cã t¹i n¹n th¬ng tÝch dÞch bÖnh. Hµng n¨m nhµ trêng phèi hîp víi tr¹m Y tÕ TT KiÕn Giang vµ TT YT dù phßng cña huyÖn ®Ó kh¸m søc kháe cho trÎ 2 lÇn/n¨m, mçi trÎ cã sæ theo dâi søc kháe theo ®óng quy ®Þnh cña Bé. Gi¸o viªn nhãm, líp chñ ®éng tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vÒ nguyªn nh©n, triÖu chøng, c¸ch ®iÒu trÞ, c¸ch phßng c¸c bÖnh thêng gÆp, bÖnh truyÒn nhiÔm...phèi hîp tÝch cùc víi phô huynh ®Ó ch¨m sãc søc kháe cho trÎ. ViÖc tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú, c©n ®o ®îc thùc hiÖn ®óng lÞch, ghi chÐp tÝnh to¸n chÝnh x¸c, râ rµng. TÝch cùc chØ ®¹o gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t trong ngµy phï hîp víi ®é tuæi, chó träng c¸c thêi ®iÓm vÖ sinh, tæ chøc b÷a ¨n theo ®óng quy tr×nh nh»m gióp trÎ cã ®îc thãi quen, nÒ nÕp, hµnh vi v¨n minh, lao ®éng tù phôc vô, lÔ phÐp trong giao tiÕp øng xö, trong sinh ho¹t vµ ¨n uèng (trÎ cã thãi quen röa tay-lau mÆt ë c¸c thêi ®iÓm thÝch hîp, lao ®éng trùc nhËt, tù phôc vô...). * ChÊt lîng gi¸o dôc. Lµ n¨m ®Çu tiªn nhµ trêng thùc hiÖn ®¹i trµ ch¬ng tr×nh GDMN míi ë 9/9 nhãm, líp. Do vËy, viÖc båi dìng n©ng cao nhËn thøc vµ tr×nh ®é tay nghÒ cho gi¸o viªn ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o cña Së, Phßng vµ côm trêng triÓn khai; tæ chøc cho chÞ em th¶o luËn ®Ó häc tËp, chia sÏ kinh nghiÖm, x©y dùng ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; x¸c ®Þnh môc tiªu, néi dung ho¹t ®éng ë c¸c ®é tuæi theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm vµ biªn chÕ n¨m häc. KÕt thóc tõng chñ ®Ò, tõng giai ®o¹n cã sù ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm...T¨ng cêng c«ng t¸c chØ ®¹o, dù giê, thao gi¶ng, x©y dùng tiÕt d¹y mÉu theo 5 lÜnh vùc gióp gi¸o viªn ®óc rót kinh nghiÖm vµ häc tËp lÉn nhau. §a sè gi¸o viªn ®· tÝch cùc øng dông ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc, biÕt vËn dông s¸ng t¹o c¸c néi dung gi¸o dôc, tËn dông m«i trêng thùc tÕ ®Ó d¹y trÎ; khai th¸c c¸c néi dung v¨n hãa ®Þa ph¬ng (bµi h¸t d©n ca, hß khoan LÖ Thñy, trß ch¬i d©n gian, chuyÖn kÓ, c©u ®è...) bæ sung vµo c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c, v¨n häc, gi¸o dôc dinh dìng, trß ch¬i..., lµm phong phó thªm ch¬ng tr×nh CS-GD trÎ vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña trÎ, trong khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o viªn ®· chó ý võa ph¸t huy nh÷ng trÎ cã n¨ng khiÕu, võa quan t©m ®éng viªn nh÷ng trÎ yÕu, rôt rÌ nhót nh¸t; ®Èy m¹nh øng dông CNTT, t¨ng cêng kü n¨ng céng t¸c t×m kiÕm, chia sÏ th«ng tin t liÖu cïng ®ång nghiÖp, vËn dông ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng lÊy trÎ lµm trung t©m, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña trÎ; t¨ng cêng cho trÎ mÉu gi¸o ®îc thùc hµnh trªn m¸y tÝnh, tiÕp cËn c«ng nghÖ míi "Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc" víi nhiÒu bµi gi¶ng ®iÖn tö, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc; gióp trÎ häc tËp tù tin, kh¶ n¨ng kh¸m ph¸, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. ChØ ®¹o gi¸o viªn x©y dùng m«i trêng häc tËp phï hîp víi chñ ®Ò, chñ ®iÓm; chó träng t¹o m«i trêng më gióp trÎ cïng tham gia häc tËp, kh¸m ph¸...tËn dông Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 7 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt s¶n phÈm, ®å dïng tù lµm cña trÎ ®Ó cïng x©y dùng m«i trêng häc tËp trong vµ ngoµi líp. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, nhµ trêng triÓn khai cho gi¸o viªn x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc lång ghÐp c¸c trß ch¬i d©n gian, ®ång giao, d©n ca vµo ho¹t ®éng gi¸o dôc hµng ngµy; víi c¸c h×nh thøc vui ch¬i tËp thÓ, thÓ thao vui kháe, héi thi víi néi dung thiÕt thùc, bæ Ých thu hót sù hµo høng tham gia cña tÊt c¶ trÎ tõ nhµ trÎ ®Õn mÉu gi¸o, phô huynh, gi¸o viªn t¹o thµnh nh÷ng ngµy "BÐ vui ®ång dao, trß ch¬i d©n gian vµ h¸t d©n ca". Qua c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t¬i, lµnh m¹nh nµy ®· ®éng viªn, khuyÕn khÝch, t¹o c¬ héi cho trÎ thÓ hiÖn râ th¸i ®é, hµnh vi c¸ nh©n, h×nh thµnh c¸c kü n¨ng vËn ®éng, kü n¨ng giao tiÕp t×nh c¶m, ng«n ng÷ x· héi vµ nhËn thøc phï hîp víi sù ph¸t triÓn theo híng tÝch cùc vµ ®iÒu kiÖn v¨n hãa x· héi ®Þa ph¬ng. 3.4. X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ phô huynh trong nhµ trêng. Phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" ®îc nhµ trêng thùc hiÖn phèi kÕt hîp víi c¸c cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh"; "Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o"; cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 4 néi dung träng t©m cña ngµnh. Nhµ trêng ®· qu¸n triÖt, tuyªn truyÒn c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn ®¹o ®øc nhµ gi¸o ®Õn tËn c¸n bé, gi¸o viªn nh©n viªn, thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, cô thÓ hãa c¸c quy t¾c øng xö v¨n hãa gi÷a c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn vµ phô huynh. X©y dùng nÒ nÕp sinh ho¹t, häc tËp, lµm viÖc chuÈn mùc trong ®éi ngò gi¸o viªn (trang phôc, lêi nãi, c¸ch c xö, th¸i ®é phôc vô...), ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn ph¶i biÕt t«n träng trÎ vµ c xö c«ng b»ng víi tÊt c¶ trÎ. M«i trêng th©n thiÖn trong trêng mÇm non nh»m t¹o mèi quan hÖ ®ång nghiÖp th©n thiÖn gi÷a c¸c gi¸o viªn trong líp, gi÷a ban gi¸m hiÖu vµ gi¸o viªn, nh©n viªn. Chóng t«i ®· nhËn thøc ®îc r»ng bÇu kh«ng khÝ t©m lý th©n ¸i gi÷a c¸c gi¸o viªn trong líp cã t¸c dông thuËn lîi cho viÖc CS-GD trÎ. Trong ®ã vai trß quan träng thuéc vÒ c¸n bé qu¶n lý. Ngêi c¸n bé qu¶n lý cÇn t¹o ra uy tÝn thùc, tr¸nh viÖc dïng uy quyÒn ®Ó t¹o sù sî h·i, ¸p lùc cho cÊp díi. §ång thêi ph¶i g¬ng mÉu, biÕt nhËn tr¸ch nhiÖm vµ lu«n c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, ®Þnh kiÕn. Nh vËy sÏ t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ yªn t©m, tin tëng nhau trong nhµ trêng. §Ó x©y dùng ®îc bÇu kh«ng khÝ ®oµn kÕt nh hiÖn nay, c¸n bé qu¶n lý cña nhµ trêng ®· lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc t tëng chÝnh trÞ, lµ ngêi b¹n gÇn gòi ®Ó l¾ng nghe cã chän läc ý kiÕn cña c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, lµ chç dùa tin cËy cña chÞ em, hiÓu ®îc hoµn c¶nh, t©m t, nguyªn väng cña hä, ®Ó th«ng c¶m, ®Ó cã sù gióp ®ì kÞp thêi vÒ tinh thÇn, vËt chÊt, chia sÎ, th¸o gì khã kh¨n... Trong cuéc sèng hµng ngµy còng nh trong c«ng viÖc, c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn lu«n gióp ®ì lÉn nhau víi tinh thÇn "T¬ng th©n, t¬ng ¸i, th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n", th¨m hái ®éng viªn kÞp thêi khi èm ®au. Khi cã chÞ em èm nÆng hoÆc chång con m¾c bÖnh hiÓm nghÌo (®/c Lª ThÞ Thanh H¬ng mæ mËt 3 lÇn, chång bÞ bÖnh hiÓm nghÌo suy tim ®é 3; ®/c Lª ThÞ H¶i YÕn con trai bÞ bÖnh tim bÈm sinh, hiÖn t¹i ®ang mæ t¹i bÖnh viÖn Tim Hµ Néi), nhµ trêng cïng Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn ®øng ra quyªn gãp, hç trî vÒ kinh tÕ, ®éng viªn vÒ tinh thÇn, c¸ng Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 8 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®¸ng c«ng viÖc gióp ®ång nghiÖp qua c¬n ho¹n n¹n. Khi cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c, ®¹t kÕt qu¶ cao ë c¸c héi thi, con c¸i thµnh ®¹t... chÞ em cïng n¾m tay nhau chia sÏ niÒm vui h©n hoan, phÊn khëi ...TÊt c¶ nh÷ng t×nh c¶m th©n thiÖn Êy ®· t¹o ®éng lùc ®Ó chÞ em cã ý thøc phÊn ®Êu hoµn thµnh sù nghiÖp "trång ngêi" mµ §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n giao phã. Trong c«ng t¸c CS-GD trÎ, c¸c c« lu«n tù nhñ m×nh lµ ngêi mÑ hiÒn thø hai cña trÎ, nªn ph¶i ch¨m chót cho trÎ tõng b÷a ¨n, giÊc ngñ, an ñi vç vÒ khi trÎ mÖt, khi nhí «ng bµ, bè mÑ...gi¸o dôc trÎ ®oµn kÕt, th©n thiÖn, biÕt thÓ hiÖn hµnh vi øng x÷ cã v¨n hãa víi b¹n bÌ, ngêi lín. Nhµ trêng ®· x©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn víi cha mÑ trÎ, phèi hîp ®Ó t¹o sù thèng nhÊt trong CS-GD trÎ, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chung víi phô huynh trong líp ®Ó t¨ng thªm t×nh c¶m, hiÓu biÕt lÉn nhau. Thu hót, më réng sù tham gia cña phô huynh vµo qu¸ tr×nh gi¸o dôc, khai th¸c tiÒm n¨ng ®ãng gãp cña hä, thêng xuyªn tæ chøc cho cha mÑ tham quan c¸c ho¹t ®éng CS-GD ë líp. Nh©n c¸c ®ît häp phô huynh c¸c nhãm, líp ®· tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ, thÓ hiÖn c¸c tµi n¨ng, n¨ng khiÕu vµ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña trÎ cho bè mÑ xem, nhiÒu phô huynh ph¶i thèt lªn r»ng "kh«ng ngê con cña t«i häc vµ lµm ®îc nh vËy h¶ c«?". Tõ ®ã, cµng lµm t¨ng thªm niÒm tin yªu ®èi víi trêng, víi líp víi c¸n bé gi¸o viªn cña c¸c bËc phô huynh. 3.5. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t¬i lµnh m¹nh. Nhµ trêng x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ viÖc tæ chøc c¸c ngµy héi ngµy lÔ trong n¨m häc (Ngµy héi ®Õn trêng cña bÐ; vui TÕt Trung thu; TÕt Nguyªn §¸n; chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11; ngµy héi 8/3; ngµy Quèc tÕ ThiÕu nhi 1/6 vµ tæng kÕt n¨m häc...). KÕ ho¹ch ®îc lång ghÐp trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ trêng, nhãm, líp. Gi¸o viªn ®· chñ ®éng, tÝch cùc trong viÖc tËp luyÖn cho trÎ ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. Nhµ trêng kh«ng chän 01 ®éi v¨n nghÖ ®Ó luyÖn tËp mµ cã sù ph©n c«ng tiÕt môc cho c¸c nhãm, líp víi ph¬ng ch©m lµ huy ®éng cµng nhiÒu trÎ tham gia cµng tèt, gióp trÎ cã kh¶ n¨ng biÓu diÔn, m¹nh d¹n, tù tin tríc tËp thÓ. Cïng víi viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN míi nhµ trêng chØ ®¹o mét sè gi¸o viªn thµnh th¹o trong viÖc øng dông CNTT su tÇm, x©y dùng c¸c ®Üa bµi h¸t phï hîp víi chñ ®Ò ®Ó toµn trêng ®îc thùc hiÖn thÓ dôc buæi s¸ng theo nh¹c. ChØ ®¹o c¸c nhãm líp thùc hiÖn nghiªm tóc ho¹t ®éng ngoµi trêi, ho¹t ®éng chiÒu víi c¸c néi dung t×m hiÓu, quan s¸t gióp trÎ tù kh¸m ph¸, tr¶i nghiÖm. Híng dÉn, tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian, bµi h¸t d©n ca phï hîp víi ®Þa ph¬ng. 4. Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu vµ bµi häc kinh nghiÖm: 4.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: * C«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ huy ®éng sù tham gia cña céng ®ång: TËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn, phô huynh, l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®· nhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ vai trß to lín cña phong trµo trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña nhµ trêng. §Þa ph¬ng ®Çu t kinh phÝ x©y hµng rµo, cæng phô; c¶i t¹o n©ng cÊp toµn bé c«ng tr×nh vÖ sinh, c¸c phßng chøc n¨ng, nhµ bÕp, mua s¾m trang thiÕt bÞ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®å dïng b¸n tró, ®å dïng d¹y häc víi kinh phÝ 243 triÖu ®ång; UBND huyÖn hç trî 70 triÖu ®ång ®Ó l¸t g¹ch khu«n viªn; Quü b¶o trî trÎ em tØnh hç trî bé ®å Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 9 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ch¬i ngoµi trêi víi kinh phÝ 50 triÖu ®ång; Phßng Gi¸o dôc hç trî 42 triÖu ®ång ®Ó mua míi 01 m¸y chiÕu ®a n¨ng, 01 m¸y in, 01 m¸y tÝnh x¸ch tay, 01 mµn h×nh; Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh hç trî 22,8 triÖu ®ång ®Ó vÏ tranh tuyªn truyÒn, mua chËu hoa, c©y c¶nh, mua thiÕt bÞ ©m nh¹c, x©y dùng khu vui ch¬i c¸t-níc cho trÎ. NhiÒu phô huynh ®· ñng hé nguyªn vËt liÖu cho gi¸o viªn lµm ®å dïng, ®å ch¬i, s¸ch truyÖn tranh cho trÎ, ñng hé c©y xanh, chËu c©y hoa, c©y c¶nh t¹o m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp trong líp, ngoµi s©n. * Trêng líp ®· thùc sù xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn vµ th©n thiÖn: §¬n vÞ ®· lµm tèt c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®Ó t¨ng trëng CSVC, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô n©ng cao chÊt lîng CS-GD trÎ víi tæng KP ®Çu t lµ 493 triÖu ®ång. Phong trµo lµm ®å dïng d¹y häc, ®å ch¬i trong toµn thÓ GV ®îc duy tr× thêng xuyªn, mçi th¸ng b×nh qu©n mçi GV tù lµm 3 lo¹i ®å ch¬i/trÎ. C¸c nhãm, líp cã ý thøc b¶o qu¶n, gi÷ g×n CSVC, kh«ng cã t×nh tr¹ng mÊt m¸t x·y ra. M«i trêng trong vµ ngoµi líp häc s¹ch sÏ, gi¸o viªn trang trÝ líp gän gµng theo tõng chñ ®Ò, phï hîp víi trÎ. Cã ®ñ c«ng tr×nh vÖ sinh cho trÎ vµ gi¸o viªn, lu«n ®îc gi÷ g×n s¹ch sÏ (trÎ mÉu gi¸o b×nh qu©n 11 ch¸u/bån cÇu). Cã nguån níc s¹ch ®¸p øng nhu cÇu cña nhµ trêng. Cã bÕp ¨n ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Cã ®å ch¬i ngoµi trêi cho trÎ vui ch¬i vµ häc tËp (12 lo¹i 17 c¸i). S©n trêng ®· t¹o ®îc bãng m¸t bëi c©y xanh; cã chç cho c¸c ch¸u ch¬i níc, ch¬i c¸t, víi s©n ch¬i b·i tËp an toµn. Ngµy ngµy trÎ ®îc cïng víi c« gi¸o ch¨m sãc vên rau, bån hoa, c©y c¶nh vµ nhÊt lµ ®îc gieo h¹t, ch¨m bãn, theo dâi sù lín lªn cña c©y ®· t¹o cho c¸c ch¸u nh÷ng Ên tîng s©u s¾c vÒ m«i trêng thiªn nhiªn khiÕn c¸c ch¸u v« cïng thÝch thó. §©y lµ c¬ héi tèt nhÊt ®Ó c¸c ch¸u ®îc ho¹t ®éng, kh¸m ph¸, giao tiÕp vµ ph¸t triÓn. * ChÊt lîng ch¨m sãc- nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ ngµy cµng ®îc n©ng cao, trÎ ®îc tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i tËp thÓ. Huy ®éng trÎ ra líp ®¹t vît kÕ ho¹ch 285/270 ch¸u (MG 100% NT 41%). 100% trÎ ®îc ¨n b¸n tró t¹i trêng víi møc ¨n 9.000®/ch¸u/ngµy, n¨ng lîng Clo ®¹t ®îc ®èi víi trÎ MG lµ 56,3-56,8%, NT 66,8-67,8%. 100% trÎ ®Õn trêng ®îc theo dâi søc kháe b»ng biÒu ®å ph¸t triÓn (c¶ c©n nÆng vµ chiÒu cao). Sè trÎ cã c©n nÆng b×nh thêng ®¹t tû lÖ 96,8%, sè trÎ suy dinh dìng võa 9/285, tû lÖ 3,2%, so víi ®Çu n¨m häc tû lÖ trÎ SDD gi¶m 6%. Sè trÎ cã chiÒu cao b×nh thêng ®¹t tû lÖ 90,5%, sè trÎ thÊp cßi ®é 1 lµ 27/285 ch¸u, tû lÖ 9,5 %; so víi ®Çu n¨m tû lÖ trÎ thÊp cßi ®é 1 gi¶m 2,4%, tû lÖ trÎ thÊp cßi ®é 2 gi¶m 1,4%. Lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp víi Tr¹m y tÕ KiÕn Giang ®Ó kh¸m søc kháe cho trÎ 2 lÇn/n¨m, sè trÎ cã søc kháe b×nh thêng 257/285 ®¹t tû lÖ 90,1%, sè lîng trÎ m¾c bÖnh 28/285 ch¸u chiÕm tû lÖ 9,82% so víi kh¸m søc kháe ®ît I sè trÎ m¾c bÖnh gi¶m 6,7%. Kh«ng cã t×nh tr¹ng dÞch bÖnh, ngé ®éc thùc phÈm hoÆc tai n¹n x¶y ra trong nhµ trêng. 9/9 nhãm, líp thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN míi. §a sè trÎ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong vui ch¬i, sinh ho¹t vµ häc tËp, ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu vÒ hµnh vi v¨n minh trong ¨n uèng, vÖ sinh, giao tiÕp, lao ®éng tù phôc vô. TrÎ ®îc tham gia c¸c H§ tËp thÓ cña nhµ trêng nh: thÓ dôc buæi s¸ng, H§ ngoµi trêi, H§ chiÒu, ch¨m sãc vên rau, c©y c¶nh, tham gia trùc nhËt, lao ®éng, c¸c trß ch¬i d©n gian, lµn ®iÖu d©n ca phï hîp víi ®é tuæi mang ®Ëm mµu s¾c quª h¬ng (hß Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 10 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt khoan LÖ Thñy). KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ cuèi n¨m häc ®¹t 285/285 ch¸u. ChÊt lîng chuyÓn giao trÎ 6 tuæi vµo líp 1 ®¹t 100% kh¸ giái. Tæng sè CBGVNV ®¹t chuÈn ®µo t¹o lµ 100%, trªn chuÈn 70,8%, 24/24 c¸n bé GV cã chøng chØ A,B tin häc, c«ng t¸c qu¶n lý vµ so¹n bµi ®îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh, 35% GV x©y dùng thµnh th¹o gi¸o ¸n ®iÖn tö, biÕt khai th¸c m¹ng Internet phôc vô cho viÖc n©ng cao chÊt lîng CS-GD trÎ. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn MN ®¹t xuÊt s¾c cã 18 ®/c, kh¸ cã 3 ®/c. 91,6 % CBGVNV ®¹t danh hiÖu lao ®éng tõ tiªn tiÕn trë lªn, ®Ò nghÞ H§T§ c¸c cÊp c«ng nhËn 1 ®/c ®¹t CST§ cÊp tØnh, 4 ®/c ®¹t CST§ c¬ cë, 17 ®/c ®¹t L§TT. C¸c ho¹t ®éng híng ®Õn ngµy lÔ, ngµy héi cña c¸c ch¸u ®îc chó träng nh: Ngµy héi ®Õn trêng cña bÐ, TÕt Trung thu, ngµy Quèc tÕ ThiÕu nhi...; c¸c phong trµo VH-VN, TDTT, ho¹t ®éng mòi nhän ®îc chó träng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao nh tæ chøc vµ tham gia ®Çy ®ñ c¸c héi thi do ngµnh triÓn khai. Tæ chøc héi thi “BKBN” cÊp trêng vµo th¸ng 11/2009 cã 38 ch¸u tham gia, KQ gi¶i nhÊt 3 ch¸u; gi¶i nh× 5 ch¸u; gi¶i ba 9 ch¸u; ®¹t BKBN 21 ch¸u. Tham gia héi thi cÊp huyÖn cã 2/2 ch¸u ®¹t gi¶i nhÊt, trêng ®îc xÕp gi¶i nhÊt ®ång ®éi. Tham gia Héi thi CBQL giái cÊp huyÖn ®/c HiÖu trëng ®¹t gi¶i xuÊt s¾c, héi thi cÊp tØnh ®¹t gi¶i nh×, ®îc tham gia giao lu c¸n bé qu¶n lý c¬ së GDMN tiªu biÓu toµn quèc vµo th¸ng 5/2010. Nhµ trêng cã nhiÒu biÖn ph¸p ch¨m lo ®êi sèng GVMN ngoµi biªn chÕ víi møc l¬ng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. GV cã møc l¬ng cao nhÊt 1.620.000®/th¸ng, thÊp nhÊt 1.475.000®/th¸ng. * C¸c mèi quan hÖ trong nhµ trêng ngµy cµng th©n thiÖn vµ hîp t¸c. 100% c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn g¬ng mÉu th¬ng yªu, t«n träng vµ ®èi x÷ c«ng b»ng trong viÖc CS-GD trÎ. 100% trÎ ®îc rÌn tÝnh m¹nh d¹n. Gi¸o viªn lu«n t¹o c¬ héi cho trÎ tham gia mét c¸ch høng thó c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh, vui ch¬i, giao tiÕp, gi¸o dôc cho trÎ biÕt ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau. TËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn biÕt quan t©m ®Õn nhau, thÓ hiÖn tinh thÇn ®oµn kÕt, c«ng b»ng, th¸i ®é th©n thiÖn vµ d©n chñ. §a sè gi¸o viªn nh©n viªn ®Òu cã th¸i ®é cëi më, hßa nh·, gÇn gòi khi ®Õn trêng, trong ®Êu tranh phª vµ tù phª tuy vÉn ®¶m b¶o sù th¼ng th¾n nhng vÉn ®ñ sù tÕ nhÞ ®Ó kh«ng khÝ tËp thÓ lu«n ®îc nhÑ nhµng vµ hîp t¸c. HiÖu trëng vµ phã hiÖu trëng lu«n cã kinh nghiÖm trong viÖc øng xö vµ duy tr× mèi quan hÖ víi ®ång nghiÖp, víi cÊp díi ®¶m b¶o thùc hiÖn nhiÖm vô nhng hÕt søc bao dung vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì lÉn nhau. Vai trß cña BCH c«ng ®oµn nhµ trêng lu«n ®îc ph¸t huy ®Ó duy tr× mèi quan hÖ gÇn gòi, hîp t¸c vµ cïng gióp nhau, chia sÎ khã kh¨n vµ ®éng viªn chÞ em v¬n lªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. TËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn ®· x©y ®îc mèi quan hÖ ®oµn kÕt, g¾n bã víi phô huynh trong viÖc tuyªn truyÒn phèi hîp n©ng cao chÊt lîng CS-GD trÎ vµ hç trî nhµ trêng vÒ vËt chÊt còng nh tinh thÇn trong c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ Nhµ trêng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua do §¶ng, Nhµ níc vµ ngµnh ph¸t ®éng ®Æc biÖt lµ cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh"; cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 4 néi dung; phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®¹t 97,5 ®iÓm XL xuÊt s¾c. §Æc biÖt lµ hëng øng tÝch cùc chñ ®Ò n¨m häc "§æi míi c«ng Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 11 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc"; tiÕp tôc ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong trêng häc. §Õn nay, ®¬n vÞ cã 12 m¸y vi tÝnh, trong ®ã 3 m¸y phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ v¨n phßng, 9 m¸y phôc vô cho 9 nhãm, líp vµ dinh dìng, cã 1 m¸y chiÕu ®a n¨ng, 2 bé ti vi ®Çu ®Üa dïng cho 2 líp MG lín, nèi m¹ng Internet, c¸c nhãm líp ®Òu ®îc nèi m¹ng Land, c¬ b¶n c¸c lo¹i c«ng v¨n, b¸o c¸o ®Òu ®îc göi vµ nhËn theo hép th néi bé cña ngµnh. 4.2. Bµi häc kinh nghiÖm: 1. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ môc tiªu, yªu cÇu, néi dung cña phong trµo thi ®ua; huy ®éng sù tham gia cña céng ®ång; cô thÓ hãa c¸c néi dung cña phong trµo phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng, ®Þa ph¬ng. 2. Chñ ®éng, tÝch cùc x©y dùng trêng, líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn theo kÕ ho¹ch 2008-2013 vµ cô thÓ hãa theo tõng n¨m häc. 3. ChØ ®¹o, híng dÉn gi¸o viªn thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc, nu«i dìng gi¸o dôc trÎ theo ch¬ng tr×nh GDMN míi. 4. X©y dùng ®îc mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ phô huynh trong nhµ trêng. 5. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t¬i lµnh m¹nh. C. KÕt luËn: Phong trµo thi ®ua "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" ®îc ph¸t ®éng trong toµn ngµnh nh tiÕp thªm søc m¹nh cho trêng MÇm non Hoa Mai. Dï kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha nhiÒu nhng bíc ®Çu ®· t¹o ®îc sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong nhËn thøc cña l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ. §Æc biÖt lµ toµn thÓ phô huynh, céng ®ång vµ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn cña trêng, cã sù thay ®æi vÒ ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãcgi¸o dôc trÎ; ®¸p øng nhu cÇu cña phô huynh vµ ®îc sù ®¸nh gi¸ cao cña c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc; c¬ së vËt chÊt cã sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ, m«i trêng khu«n viªn s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn; chÊt lîng ch¨m sãc-gi¸o dôc trÎ ngµy cµng v÷ng ch¾c, trÎ ®îc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui ch¬i, bæ Ých nh ngµy héi, ngµy lÔ, c¸c trß ch¬i d©n gian, bµi h¸t d©n ca. §Æc biÖt lµ ®· x©y dùng ®îc mèi quan hÖ ®oµn kÕt gi÷a ngêi l·nh ®¹o víi gi¸o viªn, nh©n viªn, víi phô huynh vµ c¸c ch¸u ngµy cµng trë nªn g¾n bã, th©n thiÕt, ®oµn kÕt, gãp phÇn to lín vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn cho trÎ. Xøng ®¸ng víi lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu "Lµm mÉu gi¸o tøc lµ thay mÑ d¹y trÎ, d¹y trÎ còng nh trång c©y non, trång c©y non ®îc tèt th× sau nµy c©y lªn tèt, d¹y trÎ tèt th× sau nµy c¸c ch¸u thµnh ngêi tèt. Anh chÞ em gi¸o viªn mÉu gi¸o cÇn lu«n lu«n g¬ng mÉu vÒ ®¹o ®øc ®Ó c¸c ch¸u noi theo". Trªn ®©y, lµ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cña b¶n th©n, nh÷ng g× ®¹t ®îc cßn rÊt khiªm tèn vµ míi chØ lµ nÒn t¶ng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. RÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, nhËn xÐt cña Héi ®ång khoa häc c¸c cÊp vµ ®ång chÝ ®ång nghiÖp ®Ó b¶n th©n cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u gióp cho viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o nhµ trêng ngµy cµng tèt h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! X¸c nhËn cña héi ®ång khoa häc LÖ Thñy, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2010 Ngêi viÕt Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 12 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt Trêng mÇm non Hoa mai NguyÔn ThÞ Cóc X¸c nhËn cña Héi ®ång khoa häc Phßng GD-§T LÖ Thñy Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Cóc - Trêng MÇm non Hoa Mai 13
- Xem thêm -