Tài liệu Skkn toán 9_các ứng dụng của hệ thức viète

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN- Các ứng dụng của hệ thức Viète GIỚI THIỆU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: Các ứng dụng của hệ thức Viète T T 1 Giới thiệu SKKN 2 Phần Trang 1 2 PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3 I. Lý do viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. 1- C¬ së lý luËn: 2- C¬ së thùc tiÔn II. Môc ®Ých viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: PHẦN II : Néi dung ®Ò tµi A-KiÕn thøc c¬ b¶n : I. Hệ thức Viète: II.Biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của phương trình bậc hai 3 4 4 4 PHẦN IV: KẾT LUẬN PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. Lý do viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. 1- C¬ së lý luËn: Người thực hiện: Nguyễn Lệ Thu Năm học 2011-2012 2 2 2 2 (m ,  �  3) x1  x22 ( x12) � x2 ) 2(5 2 xm x � � 1 2 TM víi mäi m Trang 1 SKKN- Các ứng dụng của hệ thức Viète Người thực hiện: Nguyễn Lệ Thu Năm học 2011-2012 Trang 2 SKKN- Các ứng dụng của hệ thức Viète Người thực hiện: Nguyễn Lệ Thu Năm học 2011-2012 Trang 3
- Xem thêm -