Tài liệu Skkn tổ chức trò chơi trong học bộ môn gdcd ở thcs

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tµi: Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch tèt ®Ñp cho thÕ hÖ trÎ. §ã sÏ lµ nh÷ng c«ng d©n t¬ng lai cña ®Êt níc ,nh÷ng ngêi lao ®éng míi ph¸t triÓn hµi hoµ trªn tÊt c¶ c¸c mÆt : §¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mÜ vµ nghÒ nghiÖp , trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt, n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §èi víi trêng THCS cã nhiÖm vô gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc TiÓu häc , cã häc vÊn phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc THPT, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng. §Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng con ngêi nh vËy, nhµ trêng phæ th«ng ph¶i cã ch¬ng tr×nh, néi dung gi¸o dôc, gi¸o dìng häc sinh phï hîp víi ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Yªu cÇu kh¸ch quan ®ã ®îc qu¸n triÖt trong tÊt c¶ c¸c ch¬ng tr×nh vµ néi dung häc tËp cña toµn bé c¸c m«n häc trong nhµ trêng nãi chung, trong nhµ trêng phæ th«ng c¬ së nãi riªng .Tõ n¨m häc 1990-1991 ®· x¸c ®Þnh m«n GDCD lµ m«n khoa häc x· héi. §iÒu nµy ®· nãi lªn vÞ trÝ quan träng cña m«n GDCD ë nhµ trêng phæ th«ng. Cïng víi c¸c m«n khoa häc kh¸c ,nã gãp phÇn ®µo t¹o nªn nh÷ng con ngêi lao ®éng võa cã tri thøc khoa häc, võa cã ®¹o ®øc, võa cã n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn, võa cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, t tëng … Kh«ng thÓ ®µo t¹o nh÷ng con ngêi lao ®éng míi, ph¸t triÓn toµn diÖn khi chØ chó ý ®Õn viÖc gi¸o dôc trÝ dôc, bá qua hoÆc coi thêng gi¸o dôc c¸c mÆt kh¸c, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc. Tõ xa ®Õn nay trong nhµ trêng phæ th«ng ®Òu cã khÈu hiÖu "Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n”. §iÒu ®ã chøng tá nhiÖm vô gi¸o dôc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch cho häc sinh ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu trong viÖc ®µo t¹o con ngêi nh môc tiªu gi¸o dôc phæ th«ng ®· ®Ò ra. MÆc dï cã vÞ trÝ, nhiÖm vô hÕt søc quan träng, song tõ tríc ®Õn nay ë nhµ trêng phæ th«ng m«n GDCD vÉn ®îc coi lµ m«n phô, lµ m«n häc kh«ng quan träng nªn viÖc gi¶ng d¹y,bè trÝ gi¸o viªn d¹y bé m«n nay vÉn bÞ xem nhÑ, kh«ng nãi lµ coi thêng, nªn cã thÓ nh÷ng gi¸o viªn kh«ng ®îc ®µo t¹o vÉn ®îc bè trÝ gi¶ng d¹y bé m«n. H¬n n÷a khi gi¶ng d¹y vÉn cßn hiÖn tîng coi giê lªn líp chØ lµ giê truyÒn thô néi dung bµi häc mét c¸ch thuÇn tuý, Ýt quan t©m ®Õn viÖc thùc hµnh, v©n dông ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng, vÊn ®Ò diÔn ra trong cuéc sèng, tõ ®ã gióp häc sinh cã c¸ch øng xö phï hîp mµ c¸c em gÆp ph¶i ®iÒu ®ã míi chÝnh lµ môc ®Ých mµ mçi tiÕt häc, giê häc m«n c«ng d©n híng tíi. Trong bèi c¶nh hiÖn nay, khi thÕ giíi ®ang cã biÕn ®æi m¹nh mÏ vµ s©u s¾c, khi mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi ®ang trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi s©u s¾c, ®Êt níc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang1 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS ®ang bíc vµo thêi kú héi nhËp, ®Æc biÖt tõ n¨m 2007, níc ta trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi, th× vÞ trÝ cña m«n GDCD ngµy cµng trë nªn quan träng. §ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan buéc chóng ta ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ vÞ trÝ ®ã. V× vËy, m«n GDCD ®ang ngµy cµng ®îc quan t©m, coi träng. §Æc biÖt tõ khi Bé gi¸o dôc -®µo t¹o thùc hiÖn viÖc thay ®æi néi dung, ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹ybé m«n GDCD ë nhµ trêng phæ th«ng. ViÖc lùa chän ®Ò tµi nµy xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc cña b¶n th©n t«i vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, vai trß cña ngêi gi¸o viªn trong ho¹t ®éng d¹y vµ vai trß ,vÞ trÝ trung t©m cña häc sinh trong ho¹t ®éng häc. ViÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®· gióp t«i rÊt nhiÒu trong viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ,tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh trong viÖc häc tËp bé m«n, còng nh t¹o sù høng thó cho häc sinh trong mçi tiÕt häc m«n GDCD. Chän ®Ò tµi nµy t«i muèn thÓ hiÖn mét phÇn vèn kinh nghiÖm nhá bÐ cña m×nh vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n GDCD. 2. môc ®Ých, ph¹m vi, ®èi tîng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu: 2.1. Môc ®Ých nghiªn cøu: §Ò xuÊt viÖc sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i trong d¹y häc m«n GDCD ë nhµ trêng THCS nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ sù høng thó cho häc sinh trong nh÷ng giê häc m«n GDCD. §ång thêi t¹o cho c¸c em cã sù thi ®ua, c¹nh tranh lµnh m¹nh, phèi kÕt hîp trong häat ®éng, ®oµn kÕt, thèng nhÊt víi nhau trong qu¸ tr×nh häc tËp. 2.2. Ph¹m vi, ®èi tîng nghiªn cøu: C¸c bµi d¹y GDCD ë nhµ trêng THCS. Häc sinh bËc THCS – Trêng THCS Giang Biªn 2.3.NhiÖm vô nghiªn cøu: Th«ng qua ®ã, t«i muèn chØ ra nh÷ng mÆt tÝch cùc cña ph¬ng ph¸p trß ch¬i, c¸c trß ch¬i vµ c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i ®Ó lµm sao cho giê häc bé m«n GDCD cña häc sinh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt PhÇn II: Néi dung 1.C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò: ë bÊt cø cÊp häc nµo, nhµ trêng nµo th× nhiÖm vô quan träng sè mét lµ ho¹t ®éng d¹y cña thÇy vµ ho¹t ®éng häc cña trß. §©y lµ hai nhiÖm vô quan träng, vËy lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt ®ang lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý, nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc. Tõ n¨m 2000, víi viÖc thay ®æi néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, tù gi¸c cña ngêi häc sinh trong häc tËp nh»m n©ng cao chÊt lîng häc tËp. §Æc biÖt n¨m häc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang2 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS 2008-2009 víi chñ ®Ò n¨m häc do Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®a ra: " N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin , ®æi míi c«ng t¸c quan lý tµi chÝnh. X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc". Víi ®Æc trng bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS lµ trang bÞ cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n, phï hîp víi løa tuæi vÒ hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, ph¸p luËt cña con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho häc sinh ý thøc, hµnh vi cña ngêi c«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Ch¬ng tr×nh m«n GDCD ë trêng THCS ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c m«n khoa häc c¬ b¶n nh : §¹o ®øc häc, LuËt häc vµ mét sè ®êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. M«n GDCD cßn tÝch hîp nhiÒu néi dung gi¸o dôc x· héi cÇn thiÕt cho c¸c c«ng d©n trÎ tuæi nh : gi¸o dôc kü n¨ng sèng, gi¸o dôc v¨n ho¸ hoµ b×nh, gi¸o dôc m«i trêng, gi¸o dôc giíi tÝnh- søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, gi¸o dôc phßng tr¸nh HIV/ AIDS. Ch¬ng tr×nh m«n GDCD ®¶m b¶o tÝnh liªn th«ng víi ch¬ng tr×nh m«n ®¹o ®øc ë TiÓu häc vµ ch¬ng tr×nh m«n GDCD ë trêng THPT ; ®¶m b¶o ®îc môc tiªu gi¸o dôc cña cÊp häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi vµ kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh. Ch¬ng tr×nh m«n GDCD ®¶m b¶o c©n ®èi, hµi hoµ gi÷a yªu cÇu trang bÞ kiÕn thøc víi viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng, hµnh vi vµ ph¸t triÓn th¸i ®é tÝch cùc cho häc sinh. M«n GDCD kh«ng nh÷ng tr¹ng bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, phï hîp víi løa tuæi häc sinh vÒ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, ph¸p luËt, lèi sèng mµ cßn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë c¸c em nh÷ng t×nh c¶m, niÒm tin , nh÷ng hµnh vi vµ thãi quen phï hîp víi nh÷ng gi¸ trÞ ®· häc; gióp cho häc sinh cã sù thèng nhÊt cao gi÷a ý thøc vµ hµnh vi . Víi nh÷ng ®Æc trng trªn nªn viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD cÇn ®îc thùc hiÖn theo c¸c ®Þnh híng sau: D¹y häc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng : §ã chÝnh lµ tæ chøc cho c¸c em ho¹t ®éng vµ t¬ng t¸c víi thÇy, víi b¹n ; ®Ó th«ng qua ®ã c¸c em cã thÓ ph¸t hiÖn vµ chiÕm lÜnh tri thøc , néi dung bµi häc. C¸c ho¹t ®éng nµy ph¶i do gi¸o viªn thiÕt kÕ , dùa trªn môc tiªu, néi dung bµi häc ; dùa trªn tr×nh ®é cña häc sinh vµ së trêng cña giÊo viªn ; dùa trªn ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh thùc tÕ cña líp häc, nhµ trêng, ®Þa ph¬ng . Häc sinh sÏ høng thó, th«ng hiÓu, ghi nhí vµ thùc hiÖn nh÷ng g× c¸c em ®· lÜnh héi ®îc th«ng qua ho¹t ®éng chñ ®éng, nç lùc cña chÝnh m×nh . D¹y häc hîp t¸c: Lµ c¸ch d¹y häc trong ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng hîp t¸c víi nhau trong c¸c nhãm nhá ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô häc tËp, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu häc tËp. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang3 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS D¹y häc ph¶i dùa trªn c¸ch tiÕp cËn kü n¨ng sèng: ®ã lµ kü n¨ng t©m lý - x· héi gióp con ngêi cã thÓ giao tiÕp cã hiÖu qu¶ víi ngêi kh¸c vµ øng phã, gi¶i quyÕt mét c¸ch tÝch cùc , cã hiÖu qu¶ tríc nh÷ng t×nh huèng, vÊn ®Ò cña cuéc sèng. D¹y häc g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng cña häc sinh:Trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¸o viªn cÇn t¨ng cêng sö dông c¸c t×nh huèng, c¸c trêng hîp ®iÓn h×nh, c¸c hiÖn tîng thùc tiÔn, c¸c vÊn ®Ò bøc xóc trong cuéc sèng x· héi ®Ó ph©n tÝch , ®èi chiÕu, minh ho¹ cho bµi gi¶ng. §ång thêi còng khÝch lÖ häc sinh liªn hÖ , tù liªn hÖ; tiÕn hµnh ®iÒu tra, t×m hiÓu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn trong cuéc sèng thùc tiÔn cña líp häc, cña nhµ trêng , ®Þa ph¬ng, ®¸t níc trong qu¸ tr×nh häc tËp . §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹o c¬ héi vµ híng dÉn cho häc sinh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n nhá ®Ó gãp phÇn vµo viÖc c¶i thiÖn m«i trêng tù nhiªn vµ x· héi cña líp häc, trêng häc vµ ®Þa ph¬ng. ViÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD nãi riªng ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ë c¸c nhµ trêng hiÖn nay. Nã ngµy cµng trë thµnh mèi quan t©m cña c¸c nhµ s ph¹m. Môc ®Ých cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ ph¸t huy vai trß chñ thÓ cña häc sinh, kh¶ n¨ng t duy s¸ng t¹o, ®éc lËp trong ho¹t ®éng häc cña häc sinh. ChÝnh v× vËy, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y bªn c¹nh nh÷ng ph¬ng ph¸p truyÒn thèng : ®ãng vai, kÝch thÝch t duy, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, ®Ò ¸n…Trong ®ã ph¬ng ph¸p trß ch¬i lµ ph¬ng ph¸p cßn kh¸ míi mÎ ®èi víi c¶ ngêi d¹y vµ ngêi häc. Tuy nhiªn sau mét thêi gian sö dông, ph¬ng ph¸p nµy ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc tÝnh tÝch cùc cña nã trong d¹y vµ häc. Nhng hiÖn nay viÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµy trong d¹y häc cßn nhiÒu bÊt cËp, h¹n chÕ. 2.C¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò : Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, dù giê ®ång nghiÖp trong nhµ trêng, còng nh trong nh÷ng buæi sinh ho¹t chuyªn m«n côm do phßng gi¸o dôc tæ chøc, th× viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cßn diÔn ra chËm, ®Æc biÖt lµ sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i. §©y lµ ph¬ng ph¸p kh¸ míi mÎ ®èi víi ng¬i d¹y vµ ngêi häc. V× vËy, thùc tiÔn gi¶ng d¹y cho thÊy cßn Ýt gi¸o viªn sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®îc hoÆc cã sö dông chØ mang tÝnh h×nh thøc, mét phÇn do gi¸o viªn cha n¾m ch¾c ®îc ph¬ng ph¸p, c¸c c¸ch tæ chøc c¸c trß ch¬i, mÆt kh¸c sî sö dông sÏ lµm cho líp mÊt thêi gian, mÊt trËt tù, ån µo, nÕu qu¶n lý kh«ng tèt th× viÖc sö dông nã sÏ lµ c¬ héi cho mét bé phËn häc sinh kh«ng cã ý thøc tù gi¸c nãi chuyÖn, ®ïa nghÞch trong giê häc . Sau h¬n t¸m n¨m thay ®æi néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· chøng minh ®îc tÝnh tÝch cùc, ®óng ®¾n cña nã. ViÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc, tù gi¸c chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi häc sinh cã mét ý nghÜa khoa häc rÊt s©u s¾c- ®ã chÝnh lµ n©ng cao chÊt lîng cña häc sinh. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang4 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS Tuy nhiªn viÖc gi¶ng d¹y vµ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p míi ®èi víi gi¸o viªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, viÖc gÆp nh÷ng khã kh¨n nµy do mét sè nguyªn nh©n : Thø nhÊt : Do ®©y lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p míi cho nªn viÖc sö dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®èi víi gi¸o viªn cßn nhiÒu bÊt cËp, cha thµnh th¹o ,thiÕu ph¬ng tiÖn . Thø hai : Trong qu¸ tr×nh häc, häc sinh cã thãi quen lµ tiÕp nhËn tri thøc do gi¸o viªn truyÒn mét c¸ch thô ®éng, nªn häc sinh quen tÝnh dùa dÉm, lêi suy nghÜ hoÆc cã ph¸t biÓu th× l¹i lÊy néi dung cã s½n trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi, hoÆc phã mÆc cho gi¸o viªn . Thø ba : §Æc biÖt víi bé m«n GDCD, th× tõ tríc ®Õn nay bé m«n nµy vÉn bÞ coi lµ bé m«n kh«ng quan träng, nªn trong qu¸ tr×nh häc tËp häc sinh kh«ng quan t©m, kh«ng chó träng… Tõ thùc tiÔn cuéc sèng, còng nh trong gi¶ng d¹y. Cïng víi häc tËp, giao lu víi b¹n bÌ, vui ch¬i còng lµ mét nhu cÇu cña thanh thiÕu niªn häc sinh. LÝ luËn vµ thùc tiÔn ®· chøng tá r»ng : NÕu biÕt tæ chøc cho thanh thiÕu niªn vui ch¬i mét c¸ch hîp lý, lµnh m¹nh th× ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Qua trß ch¬i, häc sinh kh«ng nh÷ng ®îc ph¸t triÓn vÒ c¸c mÆt trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mÜ mµ cßn ®îc h×nh thµnh nhiÒu phÈm chÊt vµ hµnh vi tÝch cùc. ChÝnh v× vËy, trß ch¬i ®îc sö dông nh lµ mét ph¬ng ph¸p d¹y häc quan träng ®Ó GDCD cho häc sinh. 3 .Ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong gi¶ng d¹y m«n GDCD Theo quan ®iÓm d¹y häc hiÖn ®¹i ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD nãi riªng ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc.chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong d¹y häc. C¸c ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc m«n GDCD rÊt phong phó ,®a d¹ng nh: diÔn gi¶ng ,®µm tho¹i, trùc quan, kÓ truyÖn, th¶o luËn nhãm, ®ãng vai, ... Ph¬ng ph¸p trß ch¬i lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn ®¹i, cã t¸c dông ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng häc cña häc sinh, còng nh t¨ng cêng sù t¬ng t¸c qua l¹i vµ hîp t¸c, còng nh sù t¬ng trî , ®oµn kÕt gi÷a häc sinh víi nhau trong qu¸ tr×nh häc tËp. Tuy nhiªn, viÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµy trong mçi m«n häc cã nh÷ng ®Æc trng riªng. VËy trong d¹y häc m«n GDCD, ph¬ng ph¸p nµy cã nh÷ng ®Æc trng g×? sö dông nã nh thÕ nµo cã hiÖu qu¶ nhÊt? Thùc chÊt cña ph¬ng ph¸p trß ch¬i lµ tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu mét vÊn ®Ò hay thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng, nh÷ng th¸i ®é, nh÷ng viÖc lµm th«ng qua mét trß ch¬i nµo ®ã. Ph¬ng ph¸p trß ch¬i cã vai trß quan träng trong viÖc GDCD cho häc sinh. Song muèn ph¸t huy ®îc vai trß gi¸o dôc nµy, cÇn tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh trong viÖc thiÕt kÕ trß ch¬i. Trß ch¬i ®îc thiÕt kÕ ph¶i: §¶m b¶o tÝnh gi¸o dôc, phï hîp víi chñ ®Ò GDCD. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang5 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS §¶m b¶o tÝnh hÊp dÉn ®èi víi häc sinh, thu hót ®îc nhiÒu häc sinh tham gia ch¬i, t¹o ®îc kh«ng khÝ thi ®ua s«i næi, vui vÎ, hµo høng trong häc tËp. §¶m b¶o phï hîp víi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é häc sinh THCS, víi søc khoÎ cña c¸c em . Bëi v×, nÕu trß ch¬i qu¸ khã th× häc sinh sÏ kh«ng thÓ ch¬i ®îc; cßn nÕu qu¸ ®¬n gi¶n th× häc sinh nhµm ch¸n, kh«ng muèn ch¬i. §¶m b¶o phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh thùc tiÔn cña líp häc, trêng häc ( vÒ thêi gian, vÒ kh«ng gian, vÒ c¸c ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho trß ch¬i...). §¶m b¶o an toµn, kh«ng g©y nguy hiÓm cho häc sinh. 3.1. Nh÷ng thuËn lîi ,khã kh¨n khi sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc : Ph¬ng ph¸p trß ch¬i ®îc sö dông nh»m gióp cho mäi häc sinh ®îc tham gia mét c¸ch chñ ®éng vµo qu¸ tr×nh häc tËp, t¹o c¬ héi cho c¸c em cã tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh häc tËp. Thong qua trß ch¬i häc sinh ®îc tham gia vµo gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn néi dung bµi häc, t¹o c¬ héi cho c¸c em ®îc giao lu, ®îc phèi hîp, hîp t¸c , ®îc thi ®au lÉn nhau vµ häc hái lÉn nhau, cïng nhau gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô , nh÷ng vÊn ®Ò do gi¸o viªn ®Ò ra .V× vËy viÖc sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i trong d¹y häc sÏ cã rÊt nhiÒu lîi Ých: Thø nhÊt : Qua trß ch¬i, häc sinh cã c¬ héi ®Ó ®Ó thÓ nghiÖm nh÷ng th¸i ®é, hµnh vi. ChÝnh nhê sù thÓ nghiÖm nµy, häc sinh sÏ h×nh thµnh ®îc niÒm tin vµo nh÷ng th¸i ®é, hµnh vi tÝch cùc, t¹o ra ®éng c¬ bªn trong cho nh÷ng hµnh vi øng xö trong cuéc sèng. Thø hai: Qua trß ch¬i, häc sinh ®îc rÌn luyÖn kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh lùa chän cho m×nh c¸ch øng xö ®óng ®¾n, phï hîp trong t×nh huèng. Thø ba : Qua trß ch¬i, häc sinh ®îc h×nh thµnh n¨ng lùc quan s¸t, ®îc rÌn luyÖn kü n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi. Thø t : B»ng trß ch¬i, viÖc häc tËp ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhÑ nhµng, sinh ®éng, kh«ng kh« khan, nhµm ch¸n. Häc sinh ®îc l«i cuèn vµo qu¸ tr×nh häc tËp mét c¸ch tù nhiªn, høng thó vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®ång thêi gi¶i to¶ ®îc nh÷ng mÖt mái, c¨ng th¼ng trong häc tËp. Qua trß ch¬i cßn t¨ng cêng kh¶ n¨ng giao tiÕp gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh.. Thø n¨m :Qua trß ch¬i kiÕn thøc cña häc sinh sÏ gi¶m bít phÇn chñ quan, phiÕn diÖn,lµm t¨ng tÝnh kh¸ch quan khoa häc; kiÕn thøc trë nªn s©u s¾c, bÒn v÷ng, dÔ nhí vµ nhí nhanh h¬n do ®îc giao lu,häc hái, nhËn xÐt lÉn nhau gi÷a c¸c ®éi ch¬i. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, th× ph¬ng ph¸p trß ch¬i còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n, h¹n chÕ: Trong qu¸ tr×nh ch¬i, häc sinh cã thÓ ån µo, lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c líp kh¸c. Häc sinh cã thÓ ham vui, kÐo dµi thêi gian ch¬i, lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña tiÕt häc. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang6 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS Sù ganh ®ua nhau th¸i qu¸ gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ nhãm häc sinh trong khi ch¬i cã thÓ dÉn ®Õn mÊt ®oµn kÕt trong tËp thÓ häc sinh. ý nghÜa gi¸o dôc cña trß ch¬i cã thÓ bÞ h¹n chÕ nÕu lùa chän trß ch¬i kh«ng phï hîp hoÆc tæ chøc trß ch¬i kh«ng tèt. §Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ cña ph¬ng ph¸p nµy, trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i gi¸o viªn cÇn lu ý mét sè ®iÒu sau: Trß ch¬i ph¶i dÔ tæ chøc vµ thùc hiÖn, ph¶i phï hîp víi chñ ®Ò bµi GDCD, víi ®Æc ®iÓm vµ tr×nh ®é häc sinh THCS, víi quü thêi gian, víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña líp häc, ®ång thêi kh«ng g©y nguy hiÓm cho häc sinh. Gi¸o viªn cÇn quy ®Þnh râ thêi gian, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Häc sinh ph¶i n¾m ®îc râ thêi gian, kh«ng gian ch¬i, n¾m ®îc quy t¾c ch¬i vµ ph¶i t«n träng luËt ch¬i. Ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tham gia tæ chøc, ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c kh©u : tõ chuÈn bÞ, tiÕn hµnh trß ch¬i vµ ®¸nh gi¸ sau khi ch¬i. Trß ch¬i ph¶i ®îc lu©n phiªn, thay ®æi mét c¸ch hîp lý ®Ó kh«ng g©y nhµm ch¸n cho häc sinh. Sau khi ch¬i, gi¸o viªn cÇn cho häc sinh th¶o luËn, nhËn xÐt ®Ó nhËn ra ý nghÜa gi¸o dôc cña trß ch¬i. 3.2. Nguyªn t¾c tæ chøc trß ch¬i: Thø nhÊt : B¶o ®¶m cho häc sinh hiÓu râ yªu cÇu, néi dung vµ c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i. Yªu cÇu ®èi víi trß ch¬i lµ t¸c dông ®Þnh híng ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i, nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña bµi GDCD. Néi dung trß ch¬i ph¶i gióp cho häc sinh biÕt cÇn lµm nh÷ng g× vµ c¸hc thøc tæ chøc trß ch¬i, gióp häc sinh biÕt lµm nh thÕ nµo trong khi ch¬i.Tõ ®ã, c¸c em sÏ thùc hiÖn trß ch¬i ®îc ®óng híng, víi néi dung ®Çy ®ñ, víi c¸ch thøc ho¹t ®éng phï hîp. V× vËy, tríc khi ch¬i, gi¸o viªn cÇn gi¶i thÝch râ vµ ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t, néi dung vµ c¸ch thøc ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn . nÕu kh«ng th× c¸c em sÏ tiÕn hµnh trß ch¬i mét c¸ch v« ý thøc, tuú tiÖn vµ kh«ng thu ®îc kÕt qu¶ gi¸o dôc mong muèn. Thø hai: B¶o ®¶m vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, ®éc lËp, s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i. Häc sinh kh«ng nh÷ng lµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng d¹y còng nh cña ho¹t ®éng gi¸o dôc mµ ®iÒu quan träng h¬n, c¸c em lµ chñ thÓ nhËn thøc, chñ thÓ tù gi¸o dôc. V× vËy, trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i, gi¸o viªn cÇn quan t©m ®Õn c¸c møc ®é tham gia cña häc sinh tõ thÊp ®Õn cao nh sau: - Gi¸o viªn chän, híng dÉn vµ tæ chøc trß ch¬i. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang7 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS - Gi¸o viªn chän vµ híng dÉn trß ch¬i, cßn häc sinh tù tæ chøc trß ch¬i. - Gi¸o viªn chän trß ch¬i, cßn häc sinh nghiªn cøu ®Ó tù híng dÉn vµ tæ chøc trß ch¬i. - Häc sinh tù chän, tù híng dÉn vµ tæ chøc trß ch¬i. ë ®©y, gi¸o viªn cÇn vËn dông linh ho¹t c¸c møc ®é nµy, song th«ng thêng th× cho häc sinh tham gia theo cÊp ®é tõ thÊp ®Õn cao. TuyÖt ®èi kh«ng cêng ®iÖu ho¸ mét møc ®é nµo. V× cêng ®iÖu ho¸ tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng tèt. VÝ dô, nÕu cêng diÖu ho¸ møc ®é (a) th× gi¸o viªn sÏ ®Èy häc sinh vµo thÕ bÞ ®éng; nÕu cêng ®iÖu ho¸ møc ®é (d) th× cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng qu¸ søc häc sinh, kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ gi¸o dôc mong muèn. Thø ba: §¶m b¶o tæ chøc trß ch¬i ®îc tù nhiªn, kh«ng gß Ðp. Khi tæ chøc c¸c trß ch¬i, cÇn gióp cho c¸c em tham gia mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß Ðp; nh v©y, cã nghÜa lµ c¸c em ®· " nhËp vai "thµnh c«ng. Nhê sù nhËp vai thµnh c«ng, c¸c em vui ch¬i tho¶ m¸i, dÔ dµng thÓ nghiÖm ®îc nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt ®· ®îc häc. Ngîc l¹i, nÕu sù "nhËp" vai nµy kh«ng thµnh c«ng th× viÖc tham gia ch¬i sÏ mang tÝnh h×nh thøc, bÞ gß Ðp vµ do ®ã c¸c em khã hoÆc kh«ng thÓ nghiÖm ®îc nh÷ng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc , ph¸p luËt cÇn thiÕt. Thø t : B¶o ®¶m lu©n phiªn c¸c trß ch¬i mét c¸ch hîp lý. Kh«ng nªn chØ tæ chøc mét trß ch¬i qu¸ dµi, qu¸ l©u. Tr¸i l¹i, cÇn c¨n cø vµo yªu cÇu gi¸o dôc cña tõng chñ ®iÓm, vµo ®Æc ®iÓm t©m lý, sinh lý cña häc sinh, gi¸o viªn nªn lùa chon mét trß ch¬i thÝch hîp ®Ó cã thÓ lu©n phiªn nhau, gióp cho häc sinh chuyÓn híng chó ý vµ høng thó mét c¸ch hîp lý nh»m phôc vô cho nh÷ng yÒu cÇu gi¸o dôc ®· ®Ò ra. Thø n¨m: B¶o ®¶m tæ chøc trß ch¬i víi tinh thÇn thi ®ua ®ång ®éi. Trong khi tæ chøc cho häc sinh ch¬i c¸c trß ch¬i cã tÝnh chÊt ®ång ®éi, gi¸o viªn cÇn quan t©m ®Õn yÕu tè thi ®ua: cã chuÈn vµ thang ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c¸ nh©n còng nh thµnh tÝch chung cña ®ång ®éi. Nhê vËy: KÝch thÝch ®îc tÝnh tÝch cùc phÊn ®Êu cña mçi häc sinh v× thµnh tÝch cña b¶n th©n vµ v× thµnh tÝch ®ång ®éi mµ m×nh lµ mét thµnh viªn. Qua ®ã, vun ®¾p cho c¸c em ý thøc ®ång ®éi, t×nh b¹n th©n ¸i. Nh÷ng nguyªn t¾c trªn ®©y cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau, cã t¸c dông chØ ®¹o viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn nh÷ng trß ch¬i trong tiÕt thùc hµnh ®¹o ®øc theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh. 3.3. kü n¨ng tæ chøc, ®iÒu khiÓn häc sinh tham gia trß ch¬i : §Ó tæ chøc vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n, th× ngêi gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng yªu cÇu, môc ®Ých , c¸ch thøc tæ chøc, ®iÒu khiÓn c¸c trß ch¬i. Tõ ®ã tæ chøc trß ch¬i theo ®óng víi yÒu cÇu bµi häc, tiÕt häc. Hiªn nay trong d¹y häc bé m«n GDCD cã thÓ sö dông rÊt nhiÒu trß ch¬i kh¸c nhau nh : S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang8 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS t×m c¸c biÓu hiÖn, hµnh vi phï hîp víi c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt vµ c¸c hµnh vi tr¸i víi c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc( trß ch¬i tiÕp søc), ph¸p luËt ®ã; trß ch¬i ®o¸n ý ®ång ®éi; ®èi mÆt ; trß ch¬i gi¶i « ch÷; phãng viªn; ai nhanh nhÊt;...Mçi trß ch¬i ®Òu cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm riªng. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi gi¸o viªn lµ lµm sao lùa chän trß ch¬i phï hîp víi tiÕt häc, bµi häc ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt.Tuy nhiªn dï lµ trß ch¬i nµo th× khi tiÕn hµnh, gi¸o viªn còng phÈi thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: ChuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho trß ch¬i. Phæ biÕn tªn trß ch¬i, luËt ch¬i, néi dung cho häc sinh. Ch¬i thö nÕu thÊy cÇn thiÕt. TiÕn hµnh cho häc sinh ch¬i trß ch¬i. §¸nh gi¸ sau trß ch¬i. Th¶o luËn vÒ ý nghÜa gi¸o dôc cña trß ch¬i. Trong qua tr×nh häc sinh tham gia trß ch¬i gi¸o viªn quan s¸t c¸c em ch¬i, ®ång thêi ®éng viªn, khÝch lÖ häc sinh tham gia trß ch¬i ®Ó trß ch¬i diÔn ra s«i næi vµ thu hót ®îc cµng nhiÒu häc sinh tham gia cµng tèt. §ång thêi gi¸o viªn còng thêng xuyªn nh¾c nhë c¸c em gi÷ trËt tù trong khi ch¬i, tr¸nh g©y ån µo ¶nh hëng ®Õn c¸c líp kh¸c. 3.4. Mét sè vÝ dô minh ho¹: * VÝ dô 1 : §Ó cñng cè cho häc sinh sau khi häc xong bµi 13 GDCD 7 " QuyÒn ®îc b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc cña trÎ em ViÖt Nam ". Gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho c¸c em ch¬i trß ch¬i phãng viªn. Gi¸o viªn phæ biÕn c¸ch ch¬i : Mét vµi häc sinh trong líp thay phiªn nhau ®ãng vai phãng viªn cña §µi truyÒn h×nh, §µi ph¸t thanh häc cña c¸c b¸o ThiÕu niªn tiÒn phong, Tuæi trÎ... vµ pháng vÊn c¸c b¹n trong líp mét sè c©u hái cã néi dung liªn quan ®Õn bµi häc : B¹n h·y nªu néi dung mét sè quyÒn ®îc b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc cña trÎ em ViÖt Nam ? C¸c quyÒn ®îc b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ViÖt Nam do c¬ quan nµo ban hµnh ? ViÖc ban hµnh c¸c quyÒn trÎ em cã ý nghÜa g× ? B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña trÎ em ë ®Þa ph¬ng ? * VÝ dô 2: §Ó cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc vµ liªn hÖ víi thùc tÕ, sau khi häc xong néi dung bµi 14 GDCD 6" Thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng " . Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i ®ãng vai phãng viªn hoÆc vai c«ng an . Víi vai c«ng an, gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em ch¬i trong líp häc, hoÆc trªn s©n trêng ®Ó c¸c em cã thÓ thùc hiÖn trß ch¬i. Trong trß ch¬i nµy, gi¸o viªn cho c¸c em thùc hiÖn ®iÒu khiÓn, xö lý c¸c t×nh huèng giao th«ng x¶y ra trªn ®êng: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang9 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS Nh t¹i ng· t trong giê cao ®iÓm vµ bÞ t¾c ®êng, hay mét ngêi tham gia giao th«ng vît ®Ìn ®á, ®Ìo ba. g©y tai n¹n... NÕu ®ãng vai phãng viªn, tæ chøc cho c¸c em ®ãng vai nh÷ng phãng viªn cña b¸o An ninh, hoÆc B¹n ®êng ®Ó pháng vÊn c¸c b¹n trong líp mét sè c©u hái cã néi dung liªn quan ®Õn bµi häc : H·y kÓ tªn c¸c lo¹i biÓn b¸o giao th«ng ? Nh÷ng quy ®Þnh ®èi víi ngêi tham gia giao th«ng ? §é tuæi nµo ®îc phÐp ®i xe ®¹p ngêi lín, tèc ®é tèi ®a cho phÐp lµ bao nhiªu ? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng ? Víi trß ch¬i lµm phãng viªn sÏ rÌn ®îc cho c¸c em rÊt nhiÒu vÊn ®Ò : Kh¶ n¨ng xö lý t×nh huèng, nªu c©u hái, c¸ch ®Æt c©u hái, giao tiÕp, øng xö … * VÝ dô 3: Trong nh÷ng tiÕt häc vÒ chñ ®Ò ®¹o ®øc, sau khi cho häc sinh t×m hiÓu vµ rót ra kh¸i niÖm vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc ®ã, hoÆc ë mét sè bµi ph¸p luËt. Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em ch¬i trß ch¬i tiÒp søc: Gi¸o viªn phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ quy ®Þnh cña trß ch¬i : Chia líp lµm hai nhãm, quy ®Þnh thêi gian ch¬i( 3-5 phót ). Nhãm mét: t×m nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc phï hîp víi chuÈn mùc cña bµi häc( vÝ dô: T×m nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh tù chñ) Nhãm hai : t×m c¸c hµnh vi tr¸i víi chuÈn mùc ®¹o ®øc cña bµi häc( vÝ dô: T×m nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù thiÕu tù chñ ). Khi tham gia trß ch¬i mçi häc sinh chØ ®îc ghi mét biÓu hiÖn.Sau khi kÕt thóc trß ch¬i tæ chøc cho hai nhãm nhËn xÐt lÉn nhau ®Ó cñng cè s©u h¬n kiÕn thøc.V¬i trß ch¬i nµy cã thÓ tæ chøc cho c¸c em ch¬i ë hÇu hÕt c¸c bµi häc vÒ chñ ®Ò ®¹o ®øc. * VÝ dô 4: §Ó d¹y bµi 6 GDCD 9" Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn". Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i " con thá, mòi tªn vµ bøc têng" Gi¸o viªn phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i: Tríc mçi lÇn ch¬i, c¸c ®éi ®îc phÐp héi ý trong kháang 30 gi©y ®Ó thèng nhÊt kÝ hiÖu ra cho ®éi cña m×nh trong mçi lÇn ch¬i. Khi ng¬i ®iÒu khiÓn ph¸t lÖnh, c¸c ®éi trë vÒ vÞ trÝ cña ®éi m×nh vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ®· thèng nhÊt. Trong mçi lÇn, nÕu thµnh viªn cña ®éi nµo ra ®éng t¸c kh«ng thèng nhÊt, hoÆc chËm so víi quy ®Þnh ®éi ®ã sÏ thua.Cßn nÕu hai ®éi ®Òu ra ®éng t¸c gi«ng nhau th× c¨n cø vµo quy íc trªn ®Ó ph©n ®Þnh th¾ng trong mçi lÇn ch¬i. Sau khi ch¬i xong, c¨n cø vµo tØ sè ®Ó ph©n ®Þnh th¾ng thua. Sau khi ch¬i xong, tæ chøc cho líp th¶o luËn nhãm: §Ó dµnh th¾ng lîi trong trß ch¬i trªn, cÇn nh÷ng yÕu tè trªn ? * VÝ dô 5: §Ó cñng cè néi dung c¸c bµi häc, gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i gi¶i « ch÷. §©y lµ trß ch¬i kh¸ phæ biÕn hiÖn nay, bëi nã kh¸ dÔ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang10 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS thùc hiÖn vµ cã nhiÒu u ®iÓm: cñng cè ®îc bµi häc, tÝch hîp ®îc nhiÒu ph©n m«n, ... Khi d¹y xong bµi 12 :" QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong gia ®×nh" GDCD 8. Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh gi¶i « ch÷. Gi¸o viªn phæ biÕn c¸ch ch¬i: ¤ ch÷ cÇn t×m lµ c©u tôc ng÷ gåm 14 ch÷ c¸i nãi vÒ t×nh c¶m trong gia ®×nh. §Ó t×m ra tõ ch×a kho¸, chóng ta cÇn gi¶i nh÷ng tõ hµng ngang, trong mçi tõ hµng ngang sÏ t×m ra nh÷ng ch÷ c¸i lµ mét trong nh÷ng tõ n»m trong tõ ch×a kho¸. Gi¸o viªn lÇn lît cho häc sinh lùa chän tõ hµng ngang, vµ t×m nh÷ng tõ ch×a kho¸ trong c¸c tõ hµng ngang ®ã. Khi häc sinh t×m ra tõ hai trë lªn, cã thÓ hái c¸c em vÒ tõ ch×a kho¸. * Trß ch¬i gi¶i « ch÷ : Néi dung « ch÷ cÇn t×m: Lµ mét c©u tôc ng÷ gåm 14 ch÷ c¸i nãi vÒ quan hÖ trong gia ®×nh. 1. Hµng ngang thø nhÊt gåm 7 ch÷ c¸i : Mét trong nh÷ng nhãm quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em ? - Sèng cßn 2. Hµng ngang thø hai gåm 8 ch÷ c¸i : Phông dìng, ch¨m sãc, yªu th¬ng, kÝnh träng «ng bµ, cha mÑ cña con, ch¸u thÓ hiÖn ®iÒu g× ? - HiÕu th¶o. 3. Hµng ngang thø ba gåm 15 ch÷ c¸i : ¤ng ®îc coi lµ nhµ triÕt häc, nhµ ngo¹i giao vµ lµ nhµ tiªn tri lín cña ViÖt Nam quª ë VÜnh B¶o ? -NguyÔn BØnh Khiªm 4. Hµng ngang thø t gåm 9 ch÷ c¸i : Khi cha mÑ kh«ng cßn, anh chÞ em trong gia ®×nh cã bæn phËn, tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo ®èi víi nhau ? -Nu«i dìng 5. Hµng ngang thø n¨m gåm 13 ch÷ c¸i : T¸c gi¶ cña v¨n b¶n" §Ëp ®¸ ë C«n L«n " lµ ai ? - Phan Ch©u Trinh 6 . Hµng ngang thø s¸u gåm 9 ch÷ c¸i : Phßng chèng tÖ n¹n x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cña ai ? - Toµn x· héi. 7.Hµng ngang thø b¶y gåm 6 ch÷ c¸i : Mét trong ba tÖ n¹n x· héi nguy hiÓm nhÊt, cã nguy c¬ lµm l©y nhiÔm HIV rÊt lín ? - M¹i d©m. 8. Hµng ngang thø t¸m gåm 10 ch÷ c¸i : Khi ph¸t hiÖn tô ®iÓm tiªm chÝch, tµng tr÷ ma tuý c«ng d©n sÏ thùc hiÖn quyÒn g× cña m×nh ? S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang11 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS - QuyÒn tè c¸o ¤ ch÷ cÇn t×m lµ : M¸u ch¶y ruét mÒm. Sau khi t×m ra tõ ch×a kho¸: yªu cÇu c¸c em suy nghÜ vµ nªu ý hiÓu cña m×nh vÒ tõ ch×a kho¸ ®ã. * VÝ dô 6 : D¹y bµi 14 GDCD 6" Thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng "hoÆc c¸c tiÕt ngo¹i kho¸ vÒ an tßan giao th«ng , cã thÓ tæ cho c¸c em ch¬i trß ch¬i “ Ai nhanh nhÊt”. Gi¸o viªn lÇn lît ®a c¸c biÓn b¸o giao th«ng lªn trªn mµn h×nh vµ nªu lÖnh, häc sinh nµo nhanh nhÊt sÏ ®îc quyÒn tr¶ lêi.Víi trß ch¬i nµy sÏ kh¾c s©u ®èi víi häc sinh trong viÖc ph©n biÖt, ph¸t hiÖn c¸c lo¹i biÓn b¸o giao th«ng th«ng dông, ®ång thêi rÌn cho c¸c em sù suy nghÜ nhanh, ®éc lËp trong c¸c t×nh huèng x¶y ra trong cuéc sèng sau nµy… HoÆc khi d¹y bµi “ B¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸” hoÆc “Ngo¹i kho¸ vÒ di s¶n v¨n ho¸”, gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc trß ch¬i “ Ai nhanh nhÊt” hay “ Truy t×m b¸u vËt ”. Gi¸o viªn lÇn lît ®a c¸c di s¶n v¨n ho¸ lªn vµ yªu cÇu häc sinh nªu tªn c¸c di s¶n v¨n ho¸ ®ã, hoÆc ®Þa danh cña nã, hay gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu mét sè nÐt tiªu biÓu vÒ di s¶n, yªu cÇu häc sinh nªu tªn vµ ®Þa danh cña tõng di s¶n. Mçi bµi häc gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho c¸c em thùc hiÖn mét sè trß ch¬i kh¸c nhau, viÖc nµy sÏ tr¸nh cho c¸c em sù nhµm ch¸n khi ch¬i c¸c trß ch¬i. VÝ dô: Trong khi bµi d¹y " Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn" GDCD 9, t«i ®· sö dông c¸c trß ch¬i ë c¸c phÇn trong bµi d¹y nh sau: Trong môc ®Æt vÊn ®Ò, t«i tæ chøc cho c¸c em trß ch¬" con thá, mòi tªn vµ bøc têng". GV phæ biÕn trß ch¬i:Chia líp thµnh hai ®éi, mçi ®éi cö ®¹i diÖn cho ®éi cña m×nh tham gia trß ch¬i4 b¹n, trß ch¬i diÔn ra 5 lÇn. Hai ®éi ®øng thµnh hµng ngang ®èi diÖn nhau, c¸ch nhau 3 mÐt. §éng t¸c tîng trng cho thá: §a hai tay lªn tai vµ vÉy vÉy. §éng t¸c tîng trng cho mòi tªn: Gi¬ mét tay víi ngãn tay trá th¨ng ra phÝa tríc. §éng t¸c tîng trng cho bøc têng: Gi¬ hai tay lªn cao. Con thá nh¶y qua bøc têng nªn ®îc quy íc lµ thá th¾ng bøc têng. Bøc têng ch¾n ®îc mòi tªn, nªn ®îc quy íc lµ th¾ng mòi tªn. Mòi tªn l¹i cã thÓ b¾n chÕt thá, nªn ®îc quy íc lµ th¾ng thá. Tríc mçi lÇn ch¬i, c¸c ®éi ®îc phÐp héi ý trong kho¶ng 30 gi©y. Trong khi thùc hiÖn trß ch¬i, ®éi nµo ra ®éng t¸c kh«ng thèng nhÊt hoÆc chËm so víi quy ®Þnh sÏ thua. §«i nµo th¾ng 3 sÏ giµnh th¾ng lîi trong trß ch¬i. GV trùc tiÕp ®iÒu khiÓn cuéc ch¬i cña 2 ®éi Sau khi hai ®éi ch¬i xong, tæ chøc cho líp th¶o luËn nhãm, víi c©u hái: §Ó dµnh th¾ng lîi trong trß ch¬i nµy cÇn cã sù kÕt hîp c¸c yÕu tè nµo ? S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang12 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS GV ®¸nh gi¸ chung. Vµ tõ ®ã cho c¸c em rót ra kh¸i niÖm hîp t¸c. Trong môc bµi häc, t«i tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i tiÕp søc trong vßng 3 phót( theo d·y bµn): Nhãm 1(d·y trong) : T×m nh÷ng biÓu hiÖn trong cuéc sèng hµng thÓ hiÖn tinh thÇn hîp t¸c ? Nhãm 2(d·y ngoµi) : T×m nh÷ng biÓu hiÖn trong cuéc sèng hµng kh«ng thÓ hiÖn tinh thÇn hîp t¸c ? Sau khi hÕt thêi gian cho hai nhãm nhËn xÐt bµi cña nhau ®Ó kh¾c s©u phÇn biÓu hiÖn hîp t¸c cho c¸c em. Trong phÇn cñng cè bµi, t«i tæ chøc cho c¸c em ch¬i trß ch¬i gi¶i « ch÷: Trß ch¬i « ch÷: Tõ ch×a kho¸ cÇn t×m cã liªn quan ®Õn bµi häc. §Ó t×m ®îc tõ ch×a kho¸, tríc hÕt ta cÇn gi¶i vµ t×m ra nh÷ng tõ hµng ngang. 1. Hµng ngang thø nhÊt gåm 6 ch÷ c¸i:Mét trong nh÷ng níc cã quan hÖ ngo¹i giao sím víi níc ta, ®· gióp ®ì rÊt nhiÒu cho níc ta trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, MÜ ? - Liªn X«( £, N ). 2.Hµng ngang thø hai gåm 8 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó hîp t¸c cã hØÖu qu¶ ? - B×nh ®¼ng.(H, I). 3. Hµng ngang thø ba gåm 5 ch÷ c¸i: C©u ca dao sau thÓ hiÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµo ? Dï ai nãi ng¶ nãi nghiªng Lßng ta vÉn v÷ng nh kiÒng ba ch©n. -Tù chñ.(T, C). 4. Hµng ngang thø t gåm 13 ch÷ c¸i : Bµi th¬ cña Thanh H¶i ®îc viÕt khi «ng ®ang ë trªn giêng bÖnh ? - Mïa xu©n nho nhá.( A, H, N). 5. Hµng ngang thø n¨m gåm 8 ch÷ c¸i : BiÓn b¸o giao th«ng h×nh tam gi¸c ®Òu, nÒn mµu vµng, h×nh vÏ bªn trong mµu ®en ? - Nguy hiÓm.( U, G). 6. Hµng ngang thø s¸u gåm 10 ch÷ c¸i : Khi ph¸t hiÖn tô ®iÓm tiªm chÝch, tµng tr÷ ma tuý c«ng d©n sÏ thùc hiÖn quyÒn g× cña m×nh ? - QuyÒn tè c¸o( ¸, T). 7.Hµng ngang thø b¶y gåm 9 ch÷ c¸i : §Êt níc cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi lµ níc nµo ? - Trung Quèc.( T, R, C). 8.Hµng ngang thø t¸m gåm 4 ch÷ c¸i: §Êt níc ®îc coi lµ kinh ®« ¸nh s¸ng ? -Ph¸p( P, P). S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang13 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS 9. Hµng ngang thø chÝn gåm 7 ch÷ c¸i: §«ng §¨ng cã ph« K× Lõa Cã nµng T« ThÞ, cã chïa Tam Thanh. Nh÷ng ®Þa danh trªn thuéc tØnh nµo cña níc ta ? - L¹ng S¬n(¥). Tõ ch×a kho¸ cÇn t×m lµ: Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn Nh vËy trong bµi häc nµy, t«i ®· tæ chøc ch¬i ba trß ch¬i kh¸c nhau, ë ba phÇn kh¸c nhau, nªn ®· t¹o cho c¸c em rÊt nhiÒu høng thu khi häc bµi. 4. §¸nh gia tÝnh kh¶ thi khi sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n: 4.1. Khi kh«ng sö dông ph¬ng ph¸p: Víi ®Æc trng cña bé m«n GDCD trong nhµ trêng THCS lµ cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n, phï hîp víi løa tuæi vÒ hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt cña con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay.V× vËy khi giê d¹y kh«ng sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i, mµ chØ dông nh÷ng ph¬ng ph¸p ®¬n thuÇn gi¸o viªn hái vµ häc sinh tr¶ lêi, th× tiÕt häc trÇm, buån, häc sinh c¶m thÊy nÆng nÒ, mÖt mái. ViÖc häc sinh ghi nhiÒu, thô ®éng trong viÖc tiÕp thu tri thøc, nªn viÖc n¾m bµi thêng kh«ng ®îc tèt, vËn dông vµo lµm bµi tËp cßn h¹n chÕ, kÕt qu¶ kh«ng cao. Do vËy kiÕn thøc cña häc sinh thiÕu tÝnh hÖ thèng, thiÕu v÷ng ch¾c, häc sinh chØ nãi l¹i nh÷ng ®iÒu gi¸o viªn ®· cho ghi vµ ë trong s¸ch gi¸o khoa. §iÒu quan träng lµ kh«ng ph¸p huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh trong viÖc lÜnh héi tri thøc. KÕt qu¶ cô thÓ : Sau khi d¹y xong bµi " Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn" ë líp 9C, t«i ®· lµm phiÕu tr¾c nghiÖm häc tËp : cho häc sinh x¸c ®Þnh c¸c hµnh vi thÓ hiÖn tinh thÇn hîp t¸c; ý nghÜa cña viÖc x©y dùng tinh thÇn hîp t¸c trong cuéc sèng, còng nh trong häc tËp, th× kÕt qu¶ thu ®îc cô thÓ nh sau: §iÓm 0-2 8-10 SÜ sè 2-< 5 5-<6,5 6,5-<8 45 0 10 24 8 3 4.2. Khi sö dung ph¬ng ph¸p trß ch¬i : Kh«ng khÝ líp häc trë nªn s«i næi, häc sinh tÝch cùc tham gia ý kiÕn x©y dùng bµi theo híng chñ ®éng, kh«ng khÝ tho¶i m¸i häc sinh bít ®i sù mÖt mái, c¨ng th¼ng, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®éc tho¹i cña gi¸o viªn. Giê häc víi sù híng dÉn, ®Þnh híng cña gi¸o viªn, häc sinh chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc bµi häc, kh¾c phôc ®îc tÝnh lêi, û n¹i cña häc sinh, kiÕn thøc ®îc h×nh thµnh cã hÖ thèng, v÷ng ch¾c bëi ®ã lµ nh÷ng kiÕn thøc do c¸c em tù m×nh t×m ra. §ång thêi qua ph¬ng ph¸p nµy còng rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh chñ ®éng, tù gi¸c còng nh sù phèi kÕt hîp trong häc tËp cña häc sinh, c¸c em cã tr¸ch nhiÖm, ý thøc cao trong viÖc chiÕm lÜnh tri thøc. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang14 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS Khi d¹y bµi " Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn" ë líp 9A víi viÖc sö dông c¸c lo¹i trß ch¬i nh trªn th× kh«ng khÝ líp häc rÊt s«i næi, häc sinh tÝch cùc trong häc tËp vµ chiÕm lÜnh kiÕn thøc bµi häc.Do ®ã kÕt qña kh¶o s¸t sau tݪt häc cao h¬n rÊt nhiÒu so víi líp 9C: §iÓm SÜ sè 47 0-2 2-< 5 5-<6,5 6,5-<8 8-10 0 2 17 19 9 PhÇn III: kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Víi ®Æc trng cña bé m«n GDCD lµ d¹y häc g¾n víi thùc tÕ cuéc sèng, víi nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi. Nªn ph¬ng ph¸p trß ch¬i cã rÊt nhiÒu u ®iÓm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Tuy nhiªn bÊt kÓ mét ph¬ng ph¸p nµo ®îc ®a ra còng cã nh÷ng h¹n chÕ cña nã. V× vËy trong qu¸ tr×nh sö dông gi¸o viªn cÇn sö dông ph¬ng ph¸p ®óng lóc, ®óng chñ ®Ò bµi häc ®Ó lµm sao ph¸t huy tèi ®a mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ mÆt h¹n chÕ. Khi tæ chøc trß ch¬i, gi¸o viªn cÇn lùa chän trß ch¬i hîp lý, phï hîp víi tõng chñ ®Ò bµi häc, víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ líp häc. Gi¸o viªn cÇn n¾m râ c¸c quy ®Þnh cña tõng trß ch¬i, c¸ch thøc ch¬i cña trß ch¬i vµ ®a trß ch¬i ra ®óng thêi ®iÓm. Khi tæ chøc cho häc sinh ch¬i, gi¸o viªn cÇn nªu râ c¸c yªu cÇu: c¸ch ch¬i cña trß ch¬i, thêi gian ch¬i, luËt ch¬i, ®ång thêi thùc hiÖn ®¸nh gi¸ c«ng khai, c«ng b»ng.Trong mét tiÕt häc, gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc cho c¸c em ch¬i mét sè trß ch¬i kh¸c nhau tr¸nh sù lÆp trß ch¬i trong tiÕt häc. Ph¬ng ph¸p trß ch¬i lµ mét ph¬ng ph¸p kh¸ ®Æc trng cña bé m«n so víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c.Th«ng qua trß ch¬i cã rÊt nhiÒu t¸c dông ®èi víi häc sinh: Gióp häc sinh bít mÖt mái, c¨ng th¼ng, kÝch thÝch ®îc tÝnh tÝch cùc phÊn ®Êu cña häc sinh v× thµnh tÝch b¶n th©n vµ v× thµnh tÝch ®ång ®éi,t¹o nªn t×nh ®oµn kÕt gi÷a häc sinh víi nhau nã t¹o cho häc sinh nhiÒu thãi quen tÝch cùc, tÝnh chñ ®éng trong viÖc chiÕm lÜnh tri thøc vµ tinh thÇn hîp t¸c, phèi kÕt hîp cña häc sinh... mét sè trß ch¬i cßn cã t¸c dông tÝch hîp rÊt tèt ®èi víi c¸c bé m«n kh¸c vµ c¸c bµi GDCD kh¸c. Ngoµi ra mét sè trß ch¬i cßn cã t¸c dông ®Þnh híng nghÒ nghiÖp cho c¸c em sau nµy.Cã thÓ nãi häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc sÏ t¹o cho häc sinh t©m thÕ, sù h¨ng say trong viÖc häc bé m«n. V× vËy viÖc tæ chøc trß ch¬i sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho häc sinh ph¸t hiÖn c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt ®óng ®¾n, S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang15 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS còng nh ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi kh«ng phï hîp víi chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt, tõ ®ã híng cho c¸c em cã sù lùa chän hµnh vi øng xö, th¸i ®é phï hîp trong mçi trêng hîp cô thÓ x¶y ra trong cuéc sèng. §ång thêi qua trß ch¬i, c¸c em sÏ rÌn luyÖn cho m×nh nh÷ng thãi quen tèt ®Ñp trong cuéc sèng, còng nh c¸c kü n¨ng øng xö hµng ngµy, kh¶ n¨ng t duy nhanh... Trªn ®©y lµ mét vµi quan ®iÓm cña t«i trong viÖc sö dông ph¬ng ph¸p trß ch¬i trong viÖc gi¶ng d¹y bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS .Nh÷ng quan ®iÓm nµy ®îc ®óc kÕt qua thùc tÕ gi¶ng d¹y bé m«n, vµ th«ng qua nh÷ng tiÕt dù c¸c ®ång nghiÖp trong trêng, còng nh trong nh÷ng buæi sinh ho¹t chuyªn m«n côm, huyÖn. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Giang Biªn, ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2009 Ngêi viªt: NguyÔn V¨n L¬;ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang16 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS 1. 2. 3. 4. PhÇn V : t liÖu tham kh¶o S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn GDCD 6,7,8,9 cña Bé gi¸o dôc- ®µo t¹o ph¸t hµnh, chñ biªn Hµ NhËt Th¨ng. Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë trêng THCS do Ph¹m V¨n Hïng chñ biªn. Tµi liÖu båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn THCS chu kú III do Bé Gi¸o dôc- ®µo t¹o ph¸t hµnh. Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë trêng THCS do nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ph¸t hµnh n¨m 2008. PhÇn IV : phô lôc Môc I. §Æt vÊn ®Ò: 1. Lý do chän ®Ò tµi. 2. Môc ®Ých, ph¹m vi, ®èi tîng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. II. Néi dung: Sè trang 1-3 1-2 2-3 3-18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang17 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS 1. C¬ së lý luËn. 2. C¬ së thùc tiÔn. 3. Ph¬ng ph¸p, c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i. 4. Mét sè vÝ dô minh ho¹. 5. §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ph¸p trß ch¬i. III. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ: 3-5 5-6 6-11 11-16 17-18 19-20 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang18 Tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc bé m«n GDCD ë nhµ trêng THCS S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:/ NguyÔn V¨n L¬ng:/ Trêng THCS Giang Biªn Trang19
- Xem thêm -