Tài liệu Skkn tạo hứng thú và hướng dẫn phương pháp tự học tiếng anh ở thcs

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 a. lý do chän ®Ò tµi I. c¬ së lý luËn: Dùa trªn quan ®iÓm x©y dùng ch¬ng tr×nh S¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh THCS míi tõ líp 6 ®Õn líp 9, ®ã lµ quan ®iÓm chñ ®iÓm (Thematic approach) vµ ®Ò cao ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña gi¸o dôc hiÖn ®¹i nh»m “®µo t¹o häc sinh thµnh nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ ®éc lËp, tiÕp thu ®îc tri thøc khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, biÕt vËn dông t×m ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý cho nh÷ng vÊn ®Ò trong cuéc sèng cña b¶n th©n vµ x· héi ”. Mäi quan ®iÓm ph¬ng ph¸p ®· ®îc ®a ra trao ®æi vµ thö nghiÖm ®Òu cã chung mét môc ®Ých cuèi cïng, ®ã lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, ®a kiÕn thøc vµo thùc tÕ ®êi sèng x· héi, ph¸t huy tèi ®a tÝnh chñ ®éng cña ngêi häc. Lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, häc sinh cã thÓ ¸p dông ng÷ liÖu ®ang häc víi c¸c kiÕn thøc cã s½n ®Ó diÔn ®¹t c¸c néi dung kh¸c nhau trong chÝnh thùc tÕ cuéc sèng cña c¸c em, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ biªn so¹n, cho nh÷ng gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ còng lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho b¶n th©n ngêi häc – nh÷ng häc sinh bËc häc THCS. MÆt kh¸c, häc sinh THCS ®ang ë løa tuæi cã nhiÒu thuËn lîi trong qu¸ tr×nh nhËn thøc khi bé n·o vµ kh¶ n¨ng t duy ®· ph¸t triÓn t¬ng ®èi æn ®Þnh. Theo t©m lý häc th× ®©y chÝnh lµ løa tuæi thÝch hîp nhÊt cho viÖc tiÕp nhËn c¸c kiÕn thøc míi song ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng th× cÇn ph¶i duy tr× mét ph¬ng ph¸p thÝch hîp nh»m t¹o ra høng thó ®ång thêi víi viÖc x©y dùng ý thøc tù kh¸m ph¸ häc hái cña b¶n th©n c¸c em. II. C¬ së thùc tiÔn M«n TiÕng Anh lµ mét m«n khoa häc vÒ ng«n ng÷, mµ nãi ®Õn ng«n ng÷ lµ nãi ®Õn c¶ mét kho tµng tri thøc, v¨n ho¸ hÕt søc phong phó vµ sèng ®éng, nã lu«n lu«n tù ®æi míi trong tÊt c¶ lÜnh vùc cña ®êi sèng. §øng tríc viÖc häc tËp mét ng«n ng÷ - ®Æc biÖt lµ mét ng«n ng÷ quèc tÕ nh TiÕng Anh th× viÖc x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu häc tËp bao giê còng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. §èi víi häc sinh Trung häc c¬ së, môc ®Ých häc tËp cña c¸c em lµ ®Ó t¹o nÒn t¶ng kiÕn thøc cho c¸c bËc häc cao h¬n hoÆc lµ ®Ó cã ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n ¸p dông vµo nghÒ nghiÖp mµ c¸c em lùa chän sau khi tèt nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc gi¸o dôc cho häc sinh Trung häc c¬ së hiÓu biÕt vÒ tÇm quan träng cña TiÕng Anh trong ®êi sèng x· héi ngµy nay, nhÊt lµ trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ ®ang ngµy cµng cã nh÷ng ¶nh hëng to lín vµ s©u s¾c ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng, viÖc t¹o ra cho c¸c em lßng say mª, 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 sù ham häc hái còng cã ý nghÜa to lín trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n nµy. Häc sinh häc tËp kh«ng chØ ®¬n thuÇn v× nhu cÇu cña x· héi, cña gia ®×nh mµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù høng thó cña b¶n th©n c¸c em. Cïng víi viÖc thóc ®Èy ®éng c¬ häc tËp cña häc sinh, viÖc ph¸t huy ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n vµ tÝnh s¸ng t¹o trong häc tËp cña häc sinh còng lµ mét yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p d¹y häc míi. Lµm cho c¸c em ý thøc ®îc b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh tiÕp thu ng«n ng÷ vµ khuyÕn khÝch c¸c em t×m ra ph¬ng ph¸p häc tËp cho m×nh lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh truyÒn t¶i kiÕn thøc. ViÖc híng dÉn häc sinh tù häc ®Ó t¹o thãi quen, nhu cÇu tù t×m tßi, kh¸m ph¸ kiÕn thøc còng rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Bëi häc mét ng«n ng÷ còng nh bÊt kú mét m«n khoa häc nµo kh¸c còng ®ßi hái ph¶i cã mét ph¬ng ph¸p häc tËp ®óng ®¾n xuÊt ph¸t tõ sù say mª t×m hiÓu th× míi ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thùc tÕ nh÷ng n¨m võa qua, b¶n th©n t«i ®· rót ra ®îc mét sè kinh nghiÖm trong viÖc T¹o høng thó vµ híng dÉn ph¬ng ph¸p tù häc TiÕng Anh t¹i c¸c trêng THCS. ý thøc ®îc c¸c quan ®iÓm ph¬ng ph¸p chØ ®¹o cña ngµnh vµ ®Æc thï m«n häc, hiÓu râ vai trß vµ tÇm quan träng cña TiÕng Anh ®èi víi yªu cÇu cña x· héi trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp, t«i m¹nh d¹n ®a nh÷ng kinh nghiÖm nµy ra nh»m môc ®Ých trao ®æi, chia sÎ quan ®iÓm vµ rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp. Môc ®Ých cña t«i khi thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ thóc ®Èy ý thøc tù gi¸c häc tËp cña häc sinh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh t¹i c¸c nhµ trêng THCS tríc yªu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi vÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ sö dông TiÕng Anh trong thêi kú míi. b. néi dung ®Ò tµi I. T¹o høng thó trong häc tËp m«n TiÕng Anh: 1. Sö dông hiÖu qu¶ néi dung SGK TiÕng Anh 6, 7, 8, 9: Víi viÖc biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh míi theo quan ®iÓm chñ ®iÓm, c¸c nhµ biªn so¹n ®· lùa chän nh÷ng néi dung, nh÷ng chñ ®iÓm võa søc, gÇn gòi, quen thuéc víi häc sinh, phï hîp víi kh¶ n¨ng t duy, kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t©m lý løa tuæi cña häc sinh. Nh÷ng néi dung nµy ®îc ®a ra theo d¹ng ®ång t©m, nghÜa lµ tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, møc ®é khã t¨ng dÇn theo tõng líp khiÕn cho c¸c em cã c¶m gi¸c c¸c nh©n vËt, sù viÖc trong s¸ch gi¸o khoa “cïng lín ” víi m×nh. §©y lµ ®iÓm rÊt hÊp dÉn mµ nÕu khÐo kÕt hîp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cã thÓ t¹o cho hhäc sinh c¶m gi¸c rÊt thÝch thó, võa míi l¹, hÊp dÉn l¹i võa gÇn gòi quen thuéc. 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 Gi¸o viªn cÇn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c chñ ®Ò vµ t×nh huèng giao tiÕp cã liªn quan ®Õn cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy khi d¹y nh÷ng chñ ®Ò nh vËy, häc sinh tiÕp thu nhanh, hiÖu qu¶ vµ rÊt tù gi¸c. VÝ dô häc sinh líp 6 rÊt hµo høng víi chñ ®Ò SCHOOL, FAMILY vµ MY ROUTINE. Trong khi ®ã häc sinh líp 7 l¹i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn chñ ®Ò FRIENDS, PERSONAL INFORMATION, RECESS vµ AFTER SCHOOL ACTIVITIES. T«i còng ®· quan s¸t c¸c em häc sinh líp 8 theo c¸ch ®ã th× nhËn thÊy sù quan t©m cña c¸c em cã kh¸c ®i ®«i chót, c¸c em thÝch thó víi nh÷ng chñ ®Ò vÒ c¸c ho¹t ®éng cã tÝnh ®Þnh híng cao h¬n nh: STUDY HABITS, THE YOUNG PIONEER CLUB hay nãi vÒ nh÷ng sù kiÖn t¬ng lai vµ kÕ ho¹ch cho t¬ng lai trong c¸c chñ ®Ò COUTRY LIFE AND CITY LIFE, A VACATION ABROAD. Cßn víi häc sinh líp 9, chñ ®Ò mµ c¸c em yªu thÝch l¹i thÓ hiÖn rÊt râ nhu cÇu kh¸m ph¸ b¶n th©n vµ kh¸m ph¸ thÕ giíi, c¸c em ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chñ ®Ò CLOTHING, THE MEDIA, LEARNING A FOREIGN LANGUAGE vµ NATURAL DISASTER. Qua nh÷ng quan s¸t trªn, t«i thÊy viÖc sö dông hîp lý c¸c néi dung kiÕn thøc, c¸c chñ ®iÓm, chñ ®Ò trong s¸ch gi¸o khoa sao cho häc sinh c¶m thÊy c¸c néi dung Êy thËt sù quen thuéc, thËt sù hÊp dÉn th× hiÖu qu¶ cña viÖc tiÕp thu kiÕn thøc sÏ rÊt cao. 2. Sö dông hiÖu qu¶ kªnh h×nh SGK TiÕng Anh 6, 7, 8, 9: Kªnh h×nh cña bé s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh míi còng lµ mét lîi thÕ mµ gi¸o viªn cã thÓ tËn dông nh»m t¹o ra høng thó cho häc sinh. H×nh ¶nh ®îc ®a ra sinh ®éng, hÊp dÉn, phong phó, cã b¸m s¸t néi dung yªu cÇu cña tõng ho¹t ®éng lµ yÕu tè thuËn lîi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn cã thÓ sö dông h×nh ¶nh trùc tiÕp trong s¸ch gi¸o khoa hoÆc cã thÓ phãng to hay vÏ l¹i nh÷ng h×nh ¶nh ®ã ®Ó hç trî viÖc d¹y tõ míi hay lµm t×nh huèng cho bµi thùc hµnh. NÕu s¸ng t¹o, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng h×nh vÏ nµy kh«ng chØ cho mét néi dung gi¶ng d¹y nhÊt ®Þnh mµ cßn dïng ®îc cho nhiÒu néi dung gi¶ng d¹y kh¸c n÷a, v× vËy, tõ nh÷ng h×nh vÏ trong s¸ch gi¸o khoa, gi¸o viªn cã thÓ t¹o ra nh÷ng bé tranh dïng l©u dµi cho tõng chñ ®Ò chñ ®iÓm nhÊt ®Þnh. Løa tuæi häc sinh THCS tuy kh¶ n¨ng nhËn thøc ®· cã sù æn ®Þnh t¬ng ®èi cao, song c¸c em vÉn hay quªn vµ thêng mÊt tËp trung khi gÆp ph¶i nh÷ng néi dung kiÕn thøc dµi vµ khã, v× vËy, h×nh ¶nh ®îc sö dông trong c¸c bµi gi¶ng cã t¸c dông thu hót sù chó ý cña c¸c em, t¹o ra sù thÝch thó vµ thuËn lîi cho c¸c em trong qu¸ tr×nh ghi nhí ban ®Çu. Sö dông hîp lý kªnh h×nh trong SGK lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu, s¸ng t¹o míi cã thÓ lµm tèt ®îc. Nh vËy, ®©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng bíc khëi ®Çu cña viÖc t¹o høng thó vµ híng dÉn häc sinh tù häc m«n TiÕng Anh ë bËc häc THCS. 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 3. Sö dông ®å dïng trùc quan: a. Tranh vÏ: Nh t«i ®· tr×nh bµy ë trªn, kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nhng vÉn cha ®ñ cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong tÊt c¶ c¸c néi dung ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh lªn líp, v× vËy, gi¸o viªn ph¶i chñ ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc lµm vµ sö dông ®å dïng trùc quan. §å dïng trùc quan lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn t¹o nªn thµnh c«ng cña mét bµi gi¶ng. Trùc quan sinh ®éng ®Õn t duy trõu tîng chÝnh lµ con ®êng ng¾n nhÊt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, vËy ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh, ®å dïng trùc quan ph¶i ®îc lµm phong phó vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng vµ hÊp dÉn vÒ néi dung ®Ó cuèn hót häc sinh. Dïng tranh vÏ, ®å vËt thËt ®Ó d¹y tõ míi sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, häc sinh cïng lóc ®îc nghe, ®îc quan s¸t vµ ®îc nãi tªn cña c¸c sù vËt, ®å vËt sÏ nhí nhanh vµ nhí bÒn v÷ng. §å dïng trùc quan còng ®îc sö dông rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc kiÓm tra møc ®é hiÓu ng÷ liÖu míi ( checking comprehension). Häc sinh sÏ kh«ng cßn t©m lý sî m¾c lçi mµ tËp trung vµo viÖc ghi nhí vµ sö dông ng÷ liÖu võa häc vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã, ®å dïng trùc quan cßn gióp gi¸o viªn l«i cuèn c¶ nh÷ng häc sinh vèn nhót nh¸t vµ ng¹i ho¹t ®éng vµo bµi häc mét c¸ch rÊt tù nhiªn khi c¸c em bÞ cuèn theo kh«ng khÝ s«i næi cña líp häc. §èi víi c¸c líp lín h¬n, cô thÓ lµ häc sinh líp 8, líp 9, ®å dïng trùc quan kh«ng chØ lµ nh÷ng tranh ¶nh, ®å vËt thuÇn tuý, gi¸o viªn cÇn s¸ng t¹o thªm c¸c ®å dïng cã tÝnh chÊt linh ho¹t cã thÓ sö dông l©u dµi cho nhiÒu môc ®Ých gi¶ng d¹y kh¸c nhau, vÝ dô: §å dïng trùc quan cña giê d¹y Listen: - Listening table: Lµ mét b¶ng phô trong ®ã cã quy ®Þnh râ sè lÇn nghe, yªu cÇu ®¹t ®îc sau mçi lÇn nghe, phÇn kiÓm tra kÕt qu¶ vµ ch÷a bµi cña gi¸o viªn vµ mét phÇn rÊt quan träng lµ phÇn Prediction (Dù ®o¸n tríc) cña häc sinh. B¶ng nµy võa gän gµng l¹i võa thÓ hiÖn rÊt râ quy tr×nh cña mét bµi nghe, gióp häc sinh n¾m ®îc néi dung cña ho¹t ®éng qua tõng bíc thùc hiÖn ho¹t ®éng. §«i khi, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n (h×nh que) ë trªn b¶ng nh»m t¹o ra sù bÊt ngê vµ thÝch thó cho häc sinh, h×nh que cã thÓ t¹o ra nh÷ng hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tõ míi, ®Æc biÖt phï hîp víi ®èi tîng häc sinh THCS v× tÝnh chÊt míi l¹ vµ ngé nghÜnh cña h×nh ¶nh, c¸c em còng cã thÓ vÏ theo vµ h¹n chÕ sö dông TiÕng ViÖt trong giê häc. VÝ dô: 1. Dïng h×nh vÏ ®Ó d¹y tÝnh tõ sad vµ happy, gi¸o viªn cã thÓ vÏ h×nh ®¬n gi¶n nh sau lªn b¶ng vµ yªu cÇu häc sinh tù ®o¸n nghÜa cña tõ: 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 ? How does he feel? He feels ….. o o sad > < happy 2. §Ó d¹y tÝnh tõ tall vµ short, gi¸o viªn còng cã thÓ vÏ h×nh vµ lµm t¬ng tù nh trªn: tall <> short 3. D¹y c¸c giíi tõ chØ vÞ trÝ: on, in, beside, between,etc. on between beside in Sö dông ngêi vµ h×nh vÏ ®¬n gi¶n còng cã thÓ ¸p dông trong d¹y Ng÷ ph¸p, hoÆc trong d¹y kü n¨ng viÕt cho häc sinh, nÕu cã ®iÒu kiÖn, gi¸o viªn nªn tham kh¶o thªm nh÷ng tµi liÖu chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc nµy nh»m lµm phong phó cho kü n¨ng gi¶ng d¹y cña m×nh gióp cho giê d¹y trë nªn linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ nhÑ nhµng h¬n. Ngoµi ra, viÖc sö dông c¸c phiÕu häc tËp (study form), phiÕu ®iÒu tra (survey form) hay lµ nh÷ng miÕng ghÐp cã nghÜa còng cã hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Thªm vµo ®ã, gi¸o viªn còng cÇn tÝch cùc häc tËp tham 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 kh¶o c¸ch lµm ®å dïng míi cã ¸p dông tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin nh»m ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ®å dïng trùc quan. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ kh©u chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc ®îc coi lµ “mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸ng gi¸ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ giê d¹y cña gi¸o viªn”. V× vËy, sö dông linh ho¹t ®å dïng d¹y häc lµ yÕu tè ban ®Çu ®Ó g©y dùng vµ t¹o høng thó cho häc sinh tham gia bµi häc mét c¸ch tù gi¸c, s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶. 4. Sö dông trß ch¬i vµ bµi h¸t TiÕng Anh: a. Trß ch¬i: Trß ch¬i lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh, nã gióp cho viÖc tiÕp thu kiÕn thøc trë nªn vui vÎ, høng thó vµ s¸ng t¹o. Khi tham gia vµo trß ch¬i, häc sinh kh«ng c¶m thÊy viÖc häc khã kh¨n hay cøng nh¾c bëi hÇu hÕt c¸c trß ch¬i ®Òu mang tÝnh tËp thÓ cao, qua ®ã ®ßi hái c¸c em ph¶i tÝch cùc, nhanh nhÑn, chñ ®éng vµ phèi hîp tèt víi c¸c b¹n kh¸c trong nhãm cña m×nh ®Ó cã thÓ giµnh phÇn th¾ng. C¸c trß ch¬i thêng ®îc sö dông nhiÒu trong c¸c phÇn Ice – breaking, Preteaching hay Post – teaching nh»m l«i cuèn häc sinh vµo bµi míi hoÆc kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cò mét c¸ch tù nhiªn khiÕn cho c¸c em tù tin tham gia bµi häc mµ kh«ng cã c¶m gi¸c sî m¾c lçi. Trong c¸c phÇn trß ch¬i, gi¸o viªn cÇn ®a ra luËt ch¬i thËt râ rµng ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t huy cao nhÊt tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña m×nh. Mçi trß ch¬i cã thÓ ®îc ¸p dông cho mét hoÆc nhiÒu kÜ n¨ng kh¸c nhau. Gi¸o viªn cÇn chó ý ®Õn nh÷ng trß ch¬i “®a n¨ng” ®Ó híng dÉn vµ cho häc sinh n¾m thËt v÷ng luËt ch¬i ®Ó khi thay ®æi néi dung cña trß ch¬i gi¸o viªn kh«ng ph¶i mÊt thêi gian giíi thiÖu l¹i luËt ch¬i n÷a, viÖc nµy gióp gi¸o viªn tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu thêi gian trong giê d¹y cña m×nh. B¶n th©n t«i khi sö dông trß ch¬i trong bµi gi¶ng còng lu«n ph¶i c©n nh¾c ®Õn thêi gian tèi ®a cho mçi ho¹t ®éng ®Ó mµ lùa chän trß ch¬i phï hîp. Thêi gian cña mét trß ch¬i cã c©n ®èi víi ®é dµi cña néi dung kiÕn thøc cÇn truyÒn ®¹t trong giê häc ®ã hay kh«ng chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc sö dông trß ch¬i cã thµnh c«ng hay kh«ng. Mét sè trß ch¬i thêng sö dông : 1. Brainstorm: Brainstorm thêng ®îc sö dông ®Ó huy ®éng kiÕn thøc tríc khi vµo c¸c bµi d¹y kÜ n¨ng nh Writing, Reading, Listening vµ Speaking. Ngoµi gia, ë c¸c líp trªn (líp 8, 9) Brainstorm cßn ®îc dïng ®Ó kiÓm tra vèn tõ cña häc sinh tríc giê giíi thiÖu ng÷ liÖu. * C¸c bíc tiÕn hµnh trß ch¬i: TiÕng Anh 9: CLOTHING Unit 2, Speaking,: 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 Clothes - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, t×m c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®Ò trªn vµ viÕt vµo Brainstorm cña m×nh. - Gi¸o viªn kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Æt c©u hái vµ ®a nhËn xÐt khuyÕn khÝch häc sinh, vÝ dô: 1. Who has 5 words? It’s good to have 5 words. 2. Who has 6 words? It’s very good to have 6 words. 3. Who has 7 words? It’s excellent to have 7 word. 4. Who has 10 words? It’s extremely excellent to have 10 words. 5. Who have more than 10 words? You are the most intelligent person today. Congratulations! - Gi¸o viªn tæng hîp c¸c tõ häc sinh võa t×m ®îc lªn b¶ng ®Ó sö dông trong phÇn tiÕp theo cña bµi gi¶ng, cã thÓ bæ sung nh÷ng tõ mµ häc sinh muèn biÕt hoÆc muèn sö dông trong phÇn Speaking. 2. Hangman: - Hangman lµ trß ch¬i thêng ®îc sö dông trong phÇn kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh(Checking comprehension). Trß ch¬i nµy còng ®îc dïng cho phÇn Warm up hay cßn gäi lµ Ice-breaking ®Ó l«i cuèn sù chó ý cña häc sinh vµo bµi ®ång thêi huy ®éng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi míi. * C¸c bíc tiÕn hµnh trß ch¬i: C¸ch 1: Ch¬i gi÷a 2 ®éi : Group 1 Group 2 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 - Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm lín (thêng lµ hai d·y bµn theo c¸ch bè trÝ líp häc hiÖn nay). - Gi¸o viªn lµ ngêi qu¶n trß, ®a ra hÖ thèng c©u hái ®· ®îc chuÈn bÞ tríc, hÖ thèng c©u hái ph¶i chuÈn bÞ lµ kho¶ng 8 - 10 c©u. - Hai ®éi cïng ch¬i, ®éi nµo cã c©u tr¶ lêi sai th× gi¸o viªn ®¸nh dÊu vµo « ®iÓm cã h×nh ngêi bÞ treo cæ cña ®éi ®ã. Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u hái lµ 30 gi©y. - Trß ch¬i kÕt thóc khi mét trong 2 ®éi bÞ thua: tr¶ lêi 6 c©u hái sai. * Lu ý: Gi¸o viªn còng cã thÓ yªu cÇu häc sinh cña hai nhãm tù x©y dùng hÖ thèng c©u hái, mçi nhãm còng chuÈn bÞ kho¶ng 10 c©u, trêng hîp c©u hái kh«ng chÝnh x¸c th× phÇn th¾ng sÏ thuéc vÒ ®éi b¹n. Mçi ®éi tù ®a ra c©u hái cho ®éi cßn l¹i, gi¸o viªn lµm träng tµi. LuËt ch¬i t¬ng tù nh trªn. C¸ch 2: Ch¬i gi÷a gi¸o viªn vµ c¶ líp: - Gi¸o viªn ®a ra c©u hái, nÕu häc sinh tr¶ lêi ®óng, gi¸o viªn sÏ bÞ ®¸nh dÊu vµo « ®iÓm dµnh cho Teacher, nÕu häc sinh tr¶ lêi sai sÏ bÞ ®¸nh dÊu vµo « ®iÓm dµnh cho Class. Teacher Class VÝ dô: Ch¬i víi tõ vùng: Unit 9: Clothing – Write: 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 1. 2. 3. 4. J S A K E K O I A I D M N R A O S T I N 5. 6. 7. 8 O S P T D H A S R I N H E R T I S T S R S T Questions can be: 1. This is a fashionable clothing for young people, 5 letters. 2. This is a popular clothing for girl only, 5 letters. 3. The traditional dress of Vietnamese woman, 5 letter. 4. Traditional clothing of Japanese, 6 letters. 5. A popular wearing with buttons, 5 letters. 6. You can wear it, but remember to use belt, 5 letters. 7. It goes well with jeans, 6 letters. 8. Woman look so beautiful in this kind of clothing, 5 letters. - Bªn c¹nh ®ã còng cã thÓ dïng trß ch¬i nµy ®Ó «n luyÖn ng÷ ph¸p, ch¼ng h¹n nh ®Æt c©u theo mét cÊu tróc ng÷ ph¸p hay mét th× võa häc. HÖ thèng c©u hái cã thÓ ®îc thay b»ng c¸c tõ gîi ý (guided words), s¾p xÕp tõ trong c©u (jumbled words) hoÆc chia ®éng tõ cho s½n trong ngoÆc. - Trß ch¬i nµy t«i ®· cho häc sinh ch¬i nhiÒu lÇn, mçi lÇn ch¬i t«i ®Òu chó ý n©ng cao vµ rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù qu¶n trß cña häc sinh. §èi víi häc sinh c¸c khèi 7, 8, 9 mçi khi t«i ®a ra ho¹t ®éng nµy c¸c em ®Òu ®· n¾m v÷ng luËt ch¬i nªn rÊt thÝch thó vµ tËp trung. §Ó tr¸nh lÆp l¹i vµ nhµm ch¸n, mçi lÇn ch¬i, t«i thêng thay ®æi c¸ch ch¬i chót Ýt cho phï hîp víi néi dung bµi vµ cã phÇn thëng cho ®éi th¾ng. b. Bµi h¸t TiÕng Anh: - Bµi h¸t TiÕng Anh gióp cho häc sinh th gi·n sau mçi giê häc, còng cã thÓ gióp c¸c em nhí tõ nhanh h¬n vµ bÒn v÷ng h¬n. V× vËy t«i ®· su tÇm mét sè bµi h¸t TiÕng Anh dµnh cho thiÕu nhi cã nhÞp ®iÖu vui nhén, ®¬n gi¶n, dÔ h¸t ®Ó giíi thiÖu cho c¸c em. Víi häc sinh líp lín, c¸c em ®· cã vèn tõ phong phó h¬n th× t«i d¹y c¸c em nh÷ng bµi h¸t mµ c¸c em yªu thÝch. §©y còng lµ c¸ch gióp cho c¸c em cã høng thó víi m«n häc nµy. Mét sè bµi h¸t thiÕu nhi phæ biÕn vµ c¸ch t¹o lêi míi:  A-B-Cs : Bµi h¸t nµy phï hîp víi ®èi tîng häc sinh líp 6, gióp c¸c em lµm quen víi tõ vùng vµ b¶ng ch÷ c¸i.  If you’ re happy: Bµi h¸t nµy cã chøa c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 1, v× vËy cã thÓ dïng cho c¸c líp 8 vµ 9. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ thay tõ ®Ó d¹y c¸c tÝnh tõ chØ tr¹ng th¸i vµ ®éng tõ m« t¶ 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 nh÷ng ho¹t ®éng ®¬n gi¶n. C¸c em võa h¸t võa lµm ®éng t¸c t¹o ra nh÷ng ©m thanh rÊt vui nhén. Lêi bµi h¸t: If you’re happy and you know it, clap your hands If you’re happy and you know it, clap your hands If you’re happy and you know it, and you really want to show it If you’re happy and you know it, clap your hands Cã thÓ thay thÕ 2 côm tõ happy vµ clap your hands b»ng hungry vµ eat some food ®Ó t¹o ra lêi míi cña bµi h¸t nh sau: If you’re hungry and you know it, eat some food If you’re hungry and you know it, eat some food If you’re hungry and you know it and you really want to show it If you’re hungry and you know it, eat some food HoÆc lµ: angry – stamp your feet If you’re angry and you know it stamp your feet If you’re angry and you know it, stamp your feet If you’re angry and you know it, and you really want to show it If you’re angry and you know it, stamp your feet II. RÌn ph¬ng ph¸p tù häc cho häc sinh: 1. Híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ: ViÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh ®ãng mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n TiÕng Anh nãi riªng vµ qu¸ tr×nh häc tËp nãi chung. Tuy nhiªn ®Ó häc sinh chuÈn bÞ bµi thËt sù hiÖu qu¶ th× nhiÖm vô cña ngêi gi¸o viªn lµ ph¶i híng dÉn cho c¸c em mét ph¬ng ph¸p häc khoa häc. §Ó c¸c em chuÈn bÞ bµi tèt, t«i thêng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - Th«ng b¸o néi dung cña bµi häc sau vµo cuèi mçi giê häc. - Th«ng b¸o néi dung kiÕn thøc häc sinh cÇn chuÈn bÞ - Híng dÉn häc sinh c¸ch chuÈn bÞ néi dung kiÕn thøc ®ã Nhng híng dÉn häc sinh ph¶i kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c em vµo ®Çu giê häc sau th× viÖc tù häc cña c¸c em míi cã thÓ trë thµnh nÒ nÕp ®îc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i kiªn tr× vµ thêng xuyªn nh¾c nhë häc sinh, kiÓm tra ®«n ®èc ®ång thêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch khi c¸c em cã sù chuÈn bÞ tèt. 2. Híng dÉn häc sinh tù häc tõ vùng: a. §Æt c©u víi tõ míi: 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 - §Æt c©u víi mçi tõ míi lµ c¸ch rÊt hay ®Ó häc sinh cã thÓ nhí tõ míi mét c¸ch kh«ng m¸y mãc mµ cã t×nh huèng cô thÓ, h¬n n÷a l¹i ghi nhí ®îc c¶ cÊu tróc dïng ®Ó ®Æt c©u. b. Dïng sticker: - ViÕt tõ 3 – 5 tõ míi cïng víi chøc n¨ng vµ nghÜa cña tõ lªn mét m¶nh giÊy nhá vµ d¸n lªn n¬i ®Ô nh×n thÊy, khi nµo thuéc th× thay b»ng sticker cã viÕt c¸c tõ kh¸c. Cat – [n] – con mÌo mouse – [n] – con chuét catch – [ v] – b¾t teacher – [n] – gi¸o viªn teach – [ v] – d¹y häc student– [ v] – häc sinh country – [n] – n«ng th«n city– [v] – thµnh phè building– [v] – toµ nhµ c. Ch¬i trß ch¬i víi tõ míi: - Häc sinh cã thÓ dïng c¸c trß ch¬i gi¸o viªn ®· híng dÉn ®Ó ch¬i víi b¹n m×nh trong c¸c giê ch¬i hoÆc giê häc nhãm. d. Ph©n lo¹i tõ ®Ó häc thuéc: - Häc sinh cã thÓ chän nh÷ng tõ quan träng ®Ó häc thuéc chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i häc toµn bé tõ míi cña mét bµi, vÝ dô bµi ®äc (Reading) thêng cã rÊt nhiÒu tõ míi, c¸c em kh«ng thÓ nhí hÕt ®îc. e. Häc víi tõ ®iÓn: - §©y lµ c¸ch tù häc phæ biÕn, häc sinh cã thÓ häc nh÷ng tõ mµ c¸c em quan t©m thay v× häc nh÷ng tõ c¸c em buéc ph¶i häc, nh thÕ c¸c em sÏ nhí l©u vµ bÒn v÷ng h¬n. f. Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i: Ngµy nay, khi c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh h¬n, ®êi sèng cña c¸c gia ®×nh ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ th× viÖc gi¸o viªn khuyÕn 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 khÝch c¸c em sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo häc tËp m«n TiÕng Anh còng rÊt quan träng. C¸c em cã thÓ häc TiÕng Anh trªn m¸y tÝnh víi nh÷ng phÇn mÒm Häc TiÕng Anh rÊt hiÖu qu¶ nh: Gugu English, Gióp b¹n häc TiÕng Anh, ®Æc biÖt lµ bé phÇn mÒm TiÕng Anh 6, 7, 8, 9 víi giao diÖn rÊt th©n thiÖn vµ cã nhiÒu tiÖn Ých trong tra cøu tõ vùng, ng÷ ph¸p vµ hÖ thèng bµi tËp rÊt phong phó. Tuy hiÖn t¹i cha ph¶i gia ®×nh nµo còng cã m¸y tÝnh song t«i tin trong t¬ng lai kh«ng xa, häc sinh cña chóng ta sÏ ®îc tiÕp cËn víi c¸ch häc míi rÊt hÊp dÉn vµ hiÖu qu¶ nµy, v× vËy b¶n th©n t«i lu«n quan t©m ®Õn viÖc häc hái, t×m hiÓu vµ sö dông c¸c thµnh qu¶ cña c«ng nghÖ th«ng tin nh»m hç trî cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh. 3. Híng dÉn häc sinh tù häc nghe: - Cã thÓ tù häc nghe b»ng c¸ch: Sö dông b¨ng c¸t sÐt, nghe c¸c ch¬ng tr×nh d¹y TiÕng Anh trªn radio, trªn truyÒn h×nh, xem c¸c ch¬ng tr×nh dµnh cho thiÕu nhi ë c¸c kªnh truyÒn h×nh quèc tÕ hiÖn nay ®ang rÊt phæ biÕn nh Cartoon Network, Animals, Disney … nÕu cã sö dông truyÒn h×nh thÎ. 4. KhuyÕn khÝch häc sinh thùc hµnh nãi: - KhuyÕn khÝch häc sinh thùc hµnh nãi ë trªn líp kh«ng chØ trong giê TiÕng Anh mµ trong c¶ giê ch¬i hoÆc khi c¸c em häc nhãm. Ban ®Çu lµ nh÷ng c©u giao tiÕp th«ng thêng råi dÇn dÇn sö dông c¸c cÊu tróc míi häc ®Ó trao ®æi víi nhau, viÖc nµy trªn thùc tÕ rÊt khã thùc hiÖn v× t©m lý ng¹i nãi cña häc sinh cßn rÊt cao, tuy nhiªn t«i ®· vµ ®ang cè g¾ng t¹o cho c¸c em t©m lý tho¶i m¸i ®Ó h×nh thµnh thãi quen giao tiÕp b»ng TiÕng Anh ®¬n gi¶n trong m«i trêng líp häc. Gióp häc sinh n¾m ®îc ph¬ng ph¸p tù häc ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã sù kiªn tr×, tÝnh hÖ thèng vµ lßng yªu nghÒ. Ngoµi viÖc híng dÉn, quan s¸t ch÷a lçi cho häc sinh, gi¸o viªn cÇn ®a ra yªu cÇu tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p ®Ó c¸c em dÇn dÇn h×nh thµnh thãi quen tù häc cña m×nh. Lµm ®îc ®iÒu nµy, ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®· ®îc n©ng cao lªn mét bíc. Häc sinh cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ chñ ®éng trong häc tËp, cßn gi¸o viªn sÏ cã thªm thêi gian luyÖn tËp trªn líp cho häc sinh. HiÖn nay, Bé GD & §T ®ang cã ®Ò ¸n vÒ Ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y 10 tiÕt TiÕng Anh /tuÇn cho häc sinh THPT nh»m ®a TiÕng Anh tõ mét m«n yÕu cña ViÖt Nam trë thµnh mét m«n thÕ m¹nh, tuy ®ang cßn lµ ®Ò ¸n song ®iÒu nµy chøng tá tÇm quan träng vµ vai trß cña TiÕng Anh trong ®êi sèng x· héi ngµy cµng cao. V× thÕ, khuyÕn khÝch häc sinh thùc hµnh nãi trong m«i trêng nhµ tr- 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 êng lµ ®iÒu t«i tin cã thÓ lµm ®îc trong t¬ng lai kh«ng xa. RÊt mong ®îc sù chia sÎ cña c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp vÒ vÊn ®Ò nµy. C. kÕt luËn Nh vËy, t¹o høng thó vµ rÌn ph¬ng ph¸p tù häc cho häc sinh THCS lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh. §Ó lµm tèt ®îc viÖc nµy cÇn ph¶i kiªn tr×, s¸ng t¹o vµ ph¶i cã tÝnh hÖ thèng cao (follow up). Còng rÊt cÇn mét sù quan t©m ®óng møc cña x· héi, cña ngµnh gi¸o dôc, cña nhµ trêng vµ cña gia ®×nh häc sinh ®èi víi viÖc häc vµ d¹y TiÕng Anh ë bËc häc THCS còng nh viÖc ®Çu t trang thiÕt bÞ vËt chÊt cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n nµy. RÊt mong ®îc sù gióp ®ì vµ chia sÎ quan ®iÓm cña c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp vµ c¸c ®ång chÝ c¸n bé phô tr¸ch chuyªn m«n vÒ vÊn ®Ò nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. d. gi¸o ¸n minh ho¹: gi¸o ¸n tiÕng anh 7 Unit 1 back to school Period 6/ 2nd week b. names and addresses (b 6 – 7) Teaching date: Sept. 05 th 07 Teaching date: Sept. 14 th 07 I. Objectives: 1. Language: - Structures : HOW FAR …FROM …TO ? ABOUT……….METER/KMS - Vocabulary : Nouns of places 2. Skills: - Listening for detailed information. II. Preparation 1. Teacher: - Picture of Section 6 page 18. - A survey form. - Some short activities. 2. Students: - Prepare a survey form. III.Procedure: stages activities 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 1. Icebreaking (5’) 2. Preteaching (10”) - Settle the class - Check Ss’ homework and preparation. - T presents the picture of the listening task. Ask the questions to elicit the content of the lesson: 1. What do you see in the picture ? - Ss name the places they see on the picture such as: post office, market, school, bus stop, movie theater, stadium, museum, hospital. (They can stick the flash cards to the picture). stages activities - T asks some more questions: 2. Can you see Lan’s house ? 3. While– teaching: (10”) 3. Is her house near or far from school/market/post office/ the theater? - T explains that now Ss are going to listen to a tape script and write down the 4 distance from Lan’s house to the school, from Lan’s house to the post office, from the school to the movie theater, from the movie theater to the post office. - T asks Ss to predict the distance before listening to the tape. T takes notes into the listening table. 4. Post– teaching (10”) Items Predi ct 1st 2nd 3rd time time tim e Correc t School to Lan’s 300 house ms Lan’s house to post 700 office ms School to movie 3 kms theater Movie theater to 2 kms 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 post office - T plays the tape, pause after each time to check if there are any answers, after 3 rd time, teacher checks and corrects the answers. - T uses the dialogue in the tape scripts with some information omitted. Then T reads the tape scripts again, asks Ss to fill the blanks. Lan: My English book is still at home . HOa: How far is it from school to your house, Lan? Lan: It’s about 300 meters, I can go home at recess. HOa: I need some stamps. Where is the post office, Lan? Lan: It’s not far from my house. Come with me. HOa: How far is it from your home? Lan: Only 700 meters stages activities making a survey: - T presents the survey form. Ask questions: 1. How do you ask if you want to know someone’s name? 2. How do you ask if you want to know his or her address? 3. How do you ask if you want to know how he/she get to school? - Ss answer the questions. Then work in groups to make survey form. T goes around to help weak Ss: The questions can be: - What’s your name? - What’s your address? - How do you get to school - Ss use the questions to ask their friends in the groups to makes the survey. The survey form 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 No Name Address 1 An 12 Dinh Cong Means of transport bike Street 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. Homework (5ms) Giang Hoa Ngan ………… ………… ………… ………… ………… ………… - Do the exercise in the Ss’ workbook, Unit 1. - Study ordinal number and cardinal number again to prepare the next lesson: Unit 2 PERSONAL INFORMATION gi¸o ¸n tiÕng anh 8 Unit 6 the young pioneer club Period 33/ 11th week read Planning date: Nov 10 th 07 Teaching date: Nov 15 th 07 I. Objectives: 1. Language: - The simple past tense - The foundation of the Scouting Association. 2. Skills: - Reading comprehension to specific information. - Answer the questions. II. Preparation 1. Teacher: - The general knowledge about scouting activities - The sub- board. 2. Students: - Prepare the vocabulary. III. Procedure: stages 1. Ice – breaking: 5” activities - T checks Ss’ homework and preparation. - Settle the class and present the content of new lesson. 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 Brainstorm 2. Pre – task: 10” handicapped children help tourists Y&Y activities help elderly people - T presents the Boy Scouts and Girl Guilds, also introduce the meanings of some difficult words since it is a difficult reading passage stages activities 3. While task The new words: (15’’) citizenship [n] fitness [n] coeducational [adj] voluntary [n] worldwide [adv quyÒn, bæn phËn c«ng d©n sù hµi hoµ phèi hîp gi¸o dôc t×nh nguyÖn kh¾p thÕ giíi ] Fill the missing dates - Ss read the passage about 5 minutes silently, then work in pairs to fill the missing dates. - Ss exchange their answer to compare, T goes around to control the activity. Then ask Ss to come to bb and write their answers. - T checks and corrects if there are any mistakes: Dates a. b. c. Events 1907 1909 the beginning of the Scout Association William Boyce was introduced to 1910 scouting the founding of the Girl Guilds Association and Campfire Boys and 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 d 1994 Girls. Over 5 million scouts in the USA. Answer the questions - Ss read the passage again and answer the questions page 57. Then exchange the answers with a partner to compare. T go around to control the activity. SS go to bb to write their answers, then T corrects the mistakes and gives remark. - Answers: a. Scouting began in England in 1907. b. The meeting between a boy scout and Mr. William Boyce led to the Scouts Association crossing the Atlantic in 1910. c. Girls can join in the Girl Guides Association and Campfire Boys and Girls. d. stages 4. Post – task: (10’’) The three aims are building character, good citizenship and personal fitness. activities Discussion - T asks Ss to make the list of Y&Y activities in compare with Scouts Association activities. Ss discuss in groups of 4 and the secretary notes down every idea. - T goes around to help and call the groups to show their work before class. T checks and corrects the mistakes if any. 5. Homework (5’’) - Make the list to compare the activities of Y&Y organization with the activity of Scouts. - Learn the new words by heart. - Prepare new words for the next lesson : write 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 Gi¸o ¸n tiÕng anh 9: Period 11/ 6th week Unit 2 clothing write Planning date: Sept. 25 th 07 Teaching date: I. Objectives: 1. Language: - Opinions about wearing or not wearing uniforms in Secondary school. - Structure: I think…, I suppose…, In my opinions, 2. Skills: - Argument writing. - Making an outline for the arguments. II. Preparation 1. Teacher: - The outline of argument on some different topics. 2. Students: - Prepare the vocabulary for the writing topic. III. Procedure: Stages 1. Ice – breaking: (10’’) activities - T divides class into 2 groups to play the Hang man game: 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 2007 - 2008 Stages J E A N S S H I R T S K I R T P A N T S A O D A I T S H I R K I M O N D R E S S O activities T - T can give some suggestions for each words, for example: This is a very popular clothing for young people, 5 letters. 2. Pre – task: (10’’) Which team has the right answer first will not be hung but the other will. - T presents the importance of arguments in daily life and presents the structure of an arguments for Ss: Structure of an arguments Opening - Let the readers know the opinions of the Body writer on the certain topics - Giving the opinion in a logical way. Conclusion - Supply the necessary improvements - Summary the ideas and confirm the writer’s opinion again. Language of an arguments Opening - I think…., I suppose,… - My opinion is ….., In my opinions, …As far Body as I think … - First, … - Secondly …, Thirdly, …, In addition to that … - Finally, …. 20
- Xem thêm -