Tài liệu Skkn tạo hứng thú cho hs và hướng dẫn hs tự học (loại a)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm I. Lý do chän ®Ò tµi. TrÞnh Träng LuËt a. ®Æt vÊn ®Ò Trong xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i hiÖn nay, tiÕng Anh lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu cña mçi häc sinh. Nhng viÖc häc ngo¹i ng÷ nh thÕ nµo? D¹y ngo¹i ng÷ nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao h¼n ®©y lµ mét bµi to¸n khã ë nhiÒu n¬i nãi chung vµ ë trêng THCS §Þnh Hng nãi riªng. Yªu cÇu gi¸o viªn còng nh häc sinh ph¶i hÕt søc næ lùc ®Ó t×m ra mét ph¬ng ph¸p d¹y- häc hîp lý cho tõng tiÕt häc, ë tõng líp häc. ViÖc häc ngo¹i ng÷ ë Yªn §Þnh nãi chung vµ ë trêng THCS §Þnh Hng nãi riªng còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n: §a sè c¸c em ®Òu xuÊt th©n tõ gia ®×nh n«ng th«n nªn c¸c em Ýt cã ®iÒu kiÖn häc ngo¹i ng÷. C¸c bËc phô huynh còng cha thÊy ®ù¬c tÇm quan träng cña viÖc häc ngo¹i ng÷ v× v©y cha cã sù ®Çu t ®óng ®¾n vµo m«n häc nµy. ViÖc häc bµi cò ë nhµ nhÊt lµ viÖc tù häc cña c¸c em cßn cha tù gi¸c. Víi tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n trªn ®©y, cÇn ph¶i cã mét ph¬ng ph¸p ®Ó gióp cho c¸c em häc ngo¹i ng÷ cã hiÖu qu¶ h¬n lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt. Muèn vËy gi¸o viªn cÇn ph¶i g©y høng thó cho häc sinh trong mçi tiÕt häc ®Ó c¸c em kh«ng bÞ gß bã ch¸n trêng khi cø ph¶i häc víi mét ph¬ng ph¸p cøng nh¾c mµ ngµy nµo còng gÆp. B»ng thùc nghiÖm vµ quan s¸t th«ng qua c¸c tiÕt häc t¹i trêng THCS §Þnh Hng vµ nh÷ng kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i m¹nh d¹n viÕt ra ®©y ®Ó trao ®æi víi ®ång nghiÖp ®ã lµ ®Ò tµi “ T¹o høng thó cho häc sinh vµ híng dÉn ph¬ng ph¸p tù häc TiÕng Anh” II.Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu 1. Môc ®Ých nghiªn cøu. Víi ®Ò tµi nµy t«i mong muèn gãp mét phÇn nhá c«ng søc cña m×nh vµo viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung vµ hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y ngo¹i ng÷ ë trêng THCS §Þnh Hng nãi riªng. T«i kh«ng ham väng r»ng ®Ò tµi cña t«i sÏ ®îc ¸p dông réng r·i ë c¸c trêng trung häc c¬ së. Xong t«i hy väng r»ng víi ph¬ng ph¸p nµy mét phÇn nµo cã thÓ gióp häc sinh ë trêng THCS Trêng THCS §Þnh Hng 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt §Þnh Hng cã thÓ tiÕp thu bµi mét c¸ch høng thó h¬n. DÔ tiÕp thu bµi h¬n, tiÕt häc ngo¹i ng÷ trë nªn nhÑ nhµng h¬n. Lµm cho chÊt lîng ®¹i trµ cña häc sinh ®îc n©ng lªn. 2.NhiÖm vô T×m ra c¸ch ®Ó g©y høng thó cho häc sinh häc tiÕng Anh 6, 7, 8,9 Nghiªn cøu viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh nãi chung vµ thùc tÕ Häc sinh tù häc vµ høng thó cña c¸c em ®èi víi m«n tiÕng Anh ë trêng THCS §Þnh Hng n¨m häc 2008- 2009 nã riªng. Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu ®ã ®Ó chØ ra ph¬ng ph¸p phï hîp III. §èi tîng, ph¹m vi, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 1.§èi tîng nghiªn cøu. Trong kh«n khæ cña mét ®Ò tµi nhá, b¶n th©n t«i chØ cã thÓ nghiªn cøu xem xÐt ®îc mét vÊn ®Ò vÒ ®ã lµ “T¹o høng thó cho häc sinh vµ híng dÉn ph¬ng ph¸p tù häc TiÕng Anh” ë trêng THCS §Þnh Hng. 2.Ph¹m vi nghiªn cøu. §Ò tµi nghiªn cøu ®îc t«i thùc hiÖn t¹i c¸c líp 6A, 6B , 6C trêng THCS §Þnh Hng Thêi gian thùc hiÖn tõ th¸ng 9-2008 ®Õn th¸ng 3-2009 3.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i ®· sö dông ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t: Quan s¸t nhËn thøc cña häc sinh qua c¸c tiÕt häc. Quan s¸t giê d¹y cña c¸c gi¸o viªn khi dù giê lªn líp. -Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ ®óc rót kinh nghiÖm. IV.C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn ®Ò tµi. 1.C¬ së lý luËn: Dùa trªn quan ®iÓm x©y dùng ch¬ng tr×nh S¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh THCS míi tõ líp 6 ®Õn líp 9, ®ã lµ quan ®iÓm chñ ®iÓm (Thematic approach) vµ ®Ò cao ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña gi¸o dôc hiÖn ®¹i nh»m “§µo t¹o häc sinh thµnh nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ ®éc lËp, tiÕp thu ®îc tri thøc khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, biÕt vËn dông t×m ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý cho nh÷ng vÊn ®Ò trong cuéc sèng cña b¶n th©n vµ x· héi ”. Mäi quan ®iÓm ph¬ng ph¸p ®· ®îc ®a ra trao ®æi vµ thö nghiÖm ®Òu cã chung mét môc ®Ých cuèi cïng, ®ã lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, ®a Trêng THCS §Þnh Hng 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt kiÕn thøc vµo thùc tÕ ®êi sèng x· héi, ph¸t huy tèi ®a tÝnh chñ ®éng cña ngêi häc. Lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, häc sinh cã thÓ ¸p dông ng÷ liÖu ®ang häc víi c¸c kiÕn thøc cã s½n ®Ó diÔn ®¹t c¸c néi dung kh¸c nhau trong chÝnh thùc tÕ cuéc sèng cña c¸c em, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ biªn so¹n, cho nh÷ng gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ còng lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho b¶n th©n ngêi häc - nh÷ng häc sinh bËc häc THCS. MÆt kh¸c, häc sinh THCS ®ang ë løa tuæi cã nhiÒu thuËn lîi trong qu¸ tr×nh nhËn thøc khi bé n·o vµ kh¶ n¨ng t duy ®· ph¸t triÓn t¬ng ®èi æn ®Þnh. Theo t©m lý häc th× ®©y chÝnh lµ løa tuæi thÝch hîp nhÊt cho viÖc tiÕp nhËn c¸c kiÕn thøc míi song ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng th× cÇn ph¶i duy tr× mét ph¬ng ph¸p thÝch hîp nh»m t¹o ra høng thó ®ång thêi víi viÖc x©y dùng ý thøc tù kh¸m ph¸ häc hái cña b¶n th©n c¸c em. 2.C¬ së thùc tiÔn. §Þnh Hng lµ 1 x· thuÇn n«ng. C¸c em l¹i kh«ng ®îc häc ngo¹i ng÷ ë tiÓu häc nªn lªn c¸c em rÊt bì ngì trong viÖc häc ngo¹i ng÷, ChÝnh v× vËy høng thó häc tËp cña c¸c em chØ ®îc thêi gian ng¾n trong vµi th¸ng ®Çu n¨m häc líp 6. Sau ®ã c¸c em thÊy m«n häc khã dÇn dÉn ®Õn ch¸n häc. Vµ nhiÒu em kh«ng biÕt tù häc thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m cña khèi 6 Líp TS HS §Çu n¨m Giái Kh¸ TB SL % SL % SL % YÕu/KÐm SL % 6A 31 0 0% 6 19% 18 58% 7 23% 6B 32 4 13% 8 25% 15 47% 5 16% 6C 30 2 7% 5 17% 15 50% 8 27% Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thùc tÕ nh÷ng n¨m võa qua, b¶n th©n t«i ®· rót ra ®îc mét sè kinh nghiÖm trong viÖc “T¹o høng thó cho häc sinh vµ híng dÉn ph¬ng ph¸p tù häc TiÕng Anh” t¹i trêng THCS §Þnh Hng. ý thøc ®îc c¸c quan ®iÓm ph¬ng ph¸p chØ ®¹o cña ngµnh vµ ®Æc thï m«n häc, hiÓu râ vai trß vµ tÇm quan träng cña TiÕng Anh ®èi víi yªu cÇu cña x· héi trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp, t«i m¹nh d¹n ®a nh÷ng kinh nghiÖm nµy ra nh»m môc ®Ých trao ®æi, chia sÎ quan ®iÓm vµ rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸c ®ång chÝ Trêng THCS §Þnh Hng 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt ®ång nghiÖp. Môc ®Ých cña t«i khi thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ thóc ®Èy ý thøc tù gi¸c häc tËp cña häc sinh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh t¹i c¸c nhµ trêng THCS tríc yªu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi vÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ sö dông TiÕng Anh trong thêi kú míi. b. néi dung ®Ò tµi I. T¹o høng thó cho häc sinh trong häc tËp m«n TiÕng Anh: 1. Sö dông hiÖu qu¶ kªnh h×nh SGK TiÕng Anh 6, 7, 8, 9: Kªnh h×nh cña bé s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh míi còng lµ mét lîi thÕ mµ gi¸o viªn cã thÓ tËn dông nh»m t¹o ra høng thó cho häc sinh. H×nh ¶nh ®îc ®a ra sinh ®éng, hÊp dÉn, phong phó, cã b¸m s¸t néi dung yªu cÇu cña tõng ho¹t ®éng lµ yÕu tè thuËn lîi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gi¸o viªn cã thÓ sö dông h×nh ¶nh trùc tiÕp trong s¸ch gi¸o khoa hoÆc cã thÓ phãng to hay vÏ l¹i nh÷ng h×nh ¶nh ®ã ®Ó hç trî viÖc d¹y tõ míi hay lµm t×nh huèng cho bµi thùc hµnh. NÕu s¸ng t¹o, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng h×nh vÏ nµy kh«ng chØ cho mét néi dung gi¶ng d¹y nhÊt ®Þnh mµ cßn dïng ®îc cho nhiÒu néi dung gi¶ng d¹y kh¸c n÷a, v× vËy, tõ nh÷ng h×nh vÏ trong s¸ch gi¸o khoa, gi¸o viªn cã thÓ t¹o ra nh÷ng bé tranh dïng l©u dµi cho tõng chñ ®Ò chñ ®iÓm nhÊt ®Þnh. Løa tuæi häc sinh THCS tuy kh¶ n¨ng nhËn thøc ®· cã sù æn ®Þnh t¬ng ®èi cao, song c¸c em vÉn hay quªn vµ thêng mÊt tËp trung khi gÆp ph¶i nh÷ng néi dung kiÕn thøc dµi vµ khã, v× vËy, h×nh ¶nh ®îc sö dông trong c¸c bµi gi¶ng cã t¸c dông thu hót sù chó ý cña c¸c em, t¹o ra sù thÝch thó vµ thuËn lîi cho c¸c em trong qu¸ tr×nh ghi nhí ban ®Çu. Sö dông hîp lý kªnh h×nh trong SGK lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu, s¸ng t¹o míi cã thÓ lµm tèt ®îc. Nh vËy, ®©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng bíc khëi ®Çu cña viÖc t¹o høng thó vµ híng dÉn häc sinh tù häc m«n TiÕng Anh ë bËc häc THCS. 2. Sö dông ®å dïng trùc quan: Nh t«i ®· tr×nh bµy ë trªn, kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nhng vÉn cha ®ñ cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong tÊt c¶ c¸c néi dung ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh lªn líp, v× vËy, gi¸o viªn ph¶i chñ ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc lµm vµ sö dông ®å dïng trùc quan. §å dïng trùc quan lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn t¹o nªn thµnh c«ng cña mét bµi gi¶ng. Trùc quan sinh ®éng ®Õn t duy trõu tîng chÝnh lµ con ®êng ng¾n nhÊt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, vËy ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh, ®å dïng trùc Trêng THCS §Þnh Hng 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt quan ph¶i ®îc lµm phong phó vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng vµ hÊp dÉn vÒ néi dung ®Ó cuèn hót häc sinh. Dïng tranh vÏ, ®å vËt thËt, h×nh que …®Ó d¹y tõ míi sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, häc sinh cïng lóc ®îc nghe, ®îc quan s¸t vµ ®îc nãi tªn cña c¸c sù vËt, ®å vËt sÏ nhí nhanh vµ nhí bÒn v÷ng. §å dïng trùc quan còng ®îc sö dông rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc kiÓm tra møc ®é hiÓu ng÷ liÖu míi (checking comprehension). Häc sinh sÏ kh«ng cßn t©m lý sî m¾c lçi mµ tËp trung vµo viÖc ghi nhí vµ sö dông ng÷ liÖu võa häc vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã, ®å dïng trùc quan cßn gióp gi¸o viªn l«i cuèn c¶ nh÷ng häc sinh vèn nhót nh¸t vµ ng¹i ho¹t ®éng vµo bµi häc mét c¸ch rÊt tù nhiªn khi c¸c em bÞ cuèn theo kh«ng khÝ s«i næi cña líp häc. §èi víi c¸c líp lín h¬n, cô thÓ lµ häc sinh líp 8, líp 9, ®å dïng trùc quan kh«ng chØ lµ nh÷ng tranh ¶nh, ®å vËt thuÇn tuý, gi¸o viªn cÇn s¸ng t¹o thªm c¸c ®å dïng cã tÝnh chÊt linh ho¹t cã thÓ sö dông l©u dµi cho nhiÒu môc ®Ých gi¶ng d¹y kh¸c nhau, +Sö dông Listening table: Lµ mét b¶ng phô trong ®ã cã quy ®Þnh râ sè lÇn nghe, yªu cÇu ®¹t ®îc sau mçi lÇn nghe, phÇn kiÓm tra kÕt qu¶ vµ ch÷a bµi cña gi¸o viªn vµ mét phÇn rÊt quan träng lµ phÇn Prediction (Dù ®o¸n tríc) cña häc sinh. B¶ng nµy võa gän gµng l¹i võa thÓ hiÖn rÊt râ quy tr×nh cña mét bµi nghe, gióp häc sinh n¾m ®îc néi dung cña ho¹t ®éng qua tõng bíc thùc hiÖn ho¹t ®éng. +Sö dông nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n (h×nh que) ë trªn b¶ng nh»m t¹o ra sù bÊt ngê vµ thÝch thó cho häc sinh, h×nh que cã thÓ t¹o ra nh÷ng hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tõ míi, ®Æc biÖt phï hîp víi ®èi tîng häc sinh THCS v× tÝnh chÊt míi l¹ vµ ngé nghÜnh cña h×nh ¶nh, VÝ dô ®Ó d¹y tÝnh tõ sad vµ happy, gi¸o viªn cã thÓ vÏ h×nh ®¬n gi¶n nh sau lªn b¶ng vµ yªu cÇu häc sinh tù ®o¸n nghÜa cña tõ: ? How does he feel? He feels ….. o o sad > < happy * §Ó d¹y tÝnh tõ tall vµ short, gi¸o viªn còng cã thÓ vÏ h×nh vµ lµm t¬ng tù nh trªn: Trêng THCS §Þnh Hng 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt tall <> short * D¹y c¸c giíi tõ chØ vÞ trÝ: on, in, beside, between,etc. on between beside in Sö dông ngêi vµ h×nh vÏ ®¬n gi¶n còng cã thÓ ¸p dông trong d¹y Ng÷ ph¸p, hoÆc trong d¹y kü n¨ng viÕt cho häc sinh, nÕu cã ®iÒu kiÖn, gi¸o viªn nªn tham kh¶o thªm nh÷ng tµi liÖu chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc nµy nh»m lµm phong phó cho kü n¨ng gi¶ng d¹y cña m×nh gióp cho giê d¹y trë nªn linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ nhÑ nhµng h¬n. +Ngoµi ra, viÖc sö dông c¸c phiÕu häc tËp (study form), phiÕu ®iÒu tra (survey form) hay lµ nh÷ng miÕng ghÐp cã nghÜa còng cã hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Thªm vµo ®ã, gi¸o viªn còng cÇn tÝch cùc häc tËp tham kh¶o c¸ch lµm ®å dïng míi cã ¸p dông tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin nh»m ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ®å dïng trùc quan. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ kh©u chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc ®îc coi lµ “mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸ng gi¸ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ giê d¹y cña gi¸o viªn”. V× vËy, sö dông linh ho¹t ®å dïng d¹y häc lµ yÕu tè ban ®Çu ®Ó g©y dùng vµ t¹o høng thó cho häc sinh tham gia bµi häc mét c¸ch tù gi¸c, s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶ 3. G©y høng thó cho häc sinh b»ng nh÷ng cö chØ vµ lêi nãi cña gi¸o viªn trong líp häc. Trêng THCS §Þnh Hng 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt Ngêi ta nãi r»ng gi¸o viªn nh lµ mét ngêi diÔn viªn ®øng trªn s©n khÊu. Ngêi diÔn viªn ®ã cã ®îc mäi ngêi yªu quÝ vµ vë kÞch cã thµnh c«ng hay kh«ng? hä cã tËp chung vµo vë diÔn hay kh«ng? lµ do tµi diÔn xuÊt cña mçi ngêi. Gi¸o viªn chóng ta còng v©y. Ch¾c r»ng mçi chóng ta ®Òu biÕt ch¼ng cã häc sinh nµo vui vÎ vµ hµo høng víi tiÕt häc khi gi¸o viªn lóc nµo còng qu¸t n¹t häc häc sinh. HoÆc khu«n mÆt lóc nµo còng rÇu rØ . v× vËy gi¸o viªn lóc nµo còng t¹o cho líp mét kh«ng khÝ vui vÎ b»ng nÐt mÆt vui vÎ. Cö chØ nhÑ nhµng. §«i khi còng ph¶i pha trß mét chót (Nhng kh«ng ®îc qu¸ l¹m dông). VD; Khi giíi thiÖu tõ míi trong bµi 2 SGK líp 6 Come in Sit down Stand up Close your book Gi¸o viªn võa giíi thiÖu võa vÈy tay ra hiÖu c¸c cö chØ ®ã lµm cho häc sinh thu hót vµo gi¸o viªn lµm cho c¸c em dÔ hiÓu bµi h¬n lµ gi¸o viªn chØ ngåi mét chç ®äc vµ dÞch ®¬n thuÇn. HoÆc vÝ dô khi giíi thiÖu tõ míi trong bµi 9 tiÕng Anh 6(Unit9: My body) Head, shoulder, chest, arm, hand, finger, leg, foot, toe Gi¸o viªn cã thÓ võa giíi thiÖu võa chØ vµo c¸c bé phËn ®ã trªn c¬ thÓ m×nh. Ch¾c ch¾n r»ng häc sinh sÏ rÔ rµng tiÕp thu bµi tèt h¬n. Sau ®ã gi¸o viªn cho häc sinh chØ vµo c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ m×nh vµ thùc hµnh l¹i c¸c tõ ®ã b»ng tiÕng Anh. This is my head. This is my shoulder. 4. G©y høng thó cho häc sinh b»ng c¸ch khiªu gîi trÝ tß mß vµ tÝnh ham hiÓu biÕt cña häc sinh. ë løa tuæi 12-15 c¸c em häc sinh rÊt hiÕu ®éng vµ còng ham hiÓu biÕt. C¸c em rÊt ®Ô bÞ cuèn hót vµo nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng quan t©m. V× vËy mµ c¸c nhµ biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa hiÖn hµnh ®· tËp trung vµo nh÷ng chñ ®Ò gÇn gòi víi häc sinh, phï hîp víi tr×nh ®é vµ t©m lý cña c¸c em, phï hîp víi nhu cÇu së thÝch cña c¸c em. *VÝ dô: Trong bµi15 tiÕng Anh 6 (Unit 15 phÇn B3). §Ó khiªu gîi trÝ tß mß cña c¸c em gi¸o viªn cã thÓ: §è c¸c em biÕt toµ nhµ nµo cao nhÊt thÕ giíi? H«m nay thÇy trß chóng ta sÏ biÕt sau tiÕt häc nµy. Gi¸o viªn cã thÓ cho c¸c em xem tranh vµ ®Æt c¸c c©u hái: What is it’s name? (Tªn cña nã lµ g×?) Trêng THCS §Þnh Hng 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt Where is it? ( Nã n»m ë ®©u?) How high is it? (Nã cao bao nhiªu?) Is it the tallest building in the world? (Nã cã ph¶i lµ tßa nhµ cao nhÊt thÕ giíi kh«ng?) Víi b¶n tÝnh tß mß ch¾c ch¾n häc sinh sÏ tËp chung vµo bµi ®Ó ®äc vµ t×m hiÓu xem nh÷ng c©u hái mµ gi¸o viªn ®Æt ra tr¶ lêi nh thÕ nµo. 5. KhÝch lÖ häc sinh trong thùc hµnh vµ luyÖn tËp ngo¹i ng÷. §Ó cã ®îc høng thó víi m«n häc nµy th× häc sinh cÇn ph¶i c¶m thÊy ®îc sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh. Do vËy gi¸o viªn ngoµi viÖc sö dông c¸c t×nh huèng l«i cuèn häc sinh vµo c¸c ho¹t ®éng trªn líp, gi¸o viªn cÇn ph¶i kÝch lÖ häc sinh häc tËp. §Ó gióp c¸c em c¶m nhËn ®îc sù tiÕn bé cña m×nh trong häc tËp, gi¸o viªn cÇn ®Ò ra nh÷ng môc tiªu häc tËp võa søc víi c¸c em, kh«ng qu¸ cao. Ngoµi ra cÇn khuyÕn khÝch häc sinh häc theo ph¬ng ch©m thö nghiÖm vµ chÊp nhËn m¾c lçi trong qu¸ tr×nh thùc hµnh tiÕng. Kh«ng nªn t¹o cho c¸c em t©m lý sî m¾c lçi trong thùc hµnh. Trªn thùc tÕ, cã mét sè em biÕt nhng kh«ng d¸m ph¸t biÓu v× sî m¾c lçi. vËy chóng ta kh«ng nªn qu¸ kh¾t khe víi nh÷ng lçi nhá, vÝ dô: Lçi ph¸t ©m hay lçi chÝnh t¶, thËm chÝ víi nh÷ng lçi lín nh lçi ng÷ ph¸p trong thùc hµnh tiÕng. VÝ dô: c¸c em nãi: He go to school every day. Hay: She have a cold. Chóng ta còng nªn khÝch lÖ nh»m g©y høng thó hoÆc kh«ng lµm cho c¸c em ch¾n n¶n b»ng c¸ch cæ vò hay khuyÕn khÝch b»ng nh÷ng c©u hái ®éng viªn nh: “ very good, thank you, not bad”. HoÆc khi mét häc sinh nµo ®ã thùc hµnh rÊt tèt vÝ dô nh viÕt tèt mét bµi viÕt vµ ®äc tríc líp chóng ta cã thÓ cho häc sinh vç tay khÝch lÖ c¸c em. HoÆc cã nh÷ng c©u nhËn xÐt nh»m khÝch lÖ c¸c em nh bµi lµm cña c¸c em rÊt tèt. Ch÷ viÕt còng rÊt râ rµng tuy nhiªn ch÷ viÕt cha ®îc ®Ñp l¾m em cÇn cè g¾ng h¬n n÷a. Gi¸o viªn kh«ng nªn söa lçi mét c¸ch th« b¹o vÝ dô: Ng¾t lêi khi c¸c em ®ang nãi. §iÒu nµy lµm cho c¸c em nhôt chÝ vµ mÊt høng thó. Chóng ta cã thÓ söa lçi sau khi c¸c em ph¸t biÓu xong hoÆc cho 1 em söa lçi cho b¹n. 6. Sö dông trß ch¬i vµ bµi h¸t TiÕng Anh: a. Trß ch¬i: Trß ch¬i lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh, nã gióp cho viÖc tiÕp thu kiÕn thøc trë nªn vui vÎ, høng thó vµ s¸ng t¹o. Khi tham gia vµo trß ch¬i, häc sinh kh«ng c¶m thÊy viÖc häc khã kh¨n hay cøng nh¾c Trêng THCS §Þnh Hng 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt bëi hÇu hÕt c¸c trß ch¬i ®Òu mang tÝnh tËp thÓ cao, qua ®ã ®ßi hái c¸c em ph¶i tÝch cùc, nhanh nhÑn, chñ ®éng vµ phèi hîp tèt víi c¸c b¹n kh¸c trong nhãm cña m×nh ®Ó cã thÓ giµnh phÇn th¾ng. C¸c trß ch¬i thêng ®îc sö dông nhiÒu trong c¸c phÇn warm up, Pre-teaching hay Post - teaching nh»m l«i cuèn häc sinh vµo bµi míi hoÆc kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cò mét c¸ch tù nhiªn khiÕn cho c¸c em tù tin tham gia bµi häc mµ kh«ng cã c¶m gi¸c sî m¾c lçi. Trong c¸c phÇn trß ch¬i, gi¸o viªn cÇn ®a ra luËt ch¬i thËt râ rµng ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t huy cao nhÊt tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña m×nh. Mçi trß ch¬i cã thÓ ®îc ¸p dông cho mét hoÆc nhiÒu kÜ n¨ng kh¸c nhau. Gi¸o viªn cÇn chó ý ®Õn nh÷ng trß ch¬i “®a n¨ng” ®Ó híng dÉn vµ cho häc sinh n¾m thËt v÷ng luËt ch¬i ®Ó khi thay ®æi néi dung cña trß ch¬i gi¸o viªn kh«ng ph¶i mÊt thêi gian giíi thiÖu l¹i luËt ch¬i n÷a, viÖc nµy gióp gi¸o viªn tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu thêi gian trong giê d¹y cña m×nh. B¶n th©n t«i khi sö dông trß ch¬i trong bµi gi¶ng còng lu«n ph¶i c©n nh¾c ®Õn thêi gian tèi ®a cho mçi ho¹t ®éng ®Ó mµ lùa chän trß ch¬i phï hîp. Thêi gian cña mét trß ch¬i cã c©n ®èi víi ®é dµi cña néi dung kiÕn thøc cÇn truyÒn ®¹t trong giê häc ®ã hay kh«ng chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc sö dông trß ch¬i cã thµnh c«ng hay kh«ng. Mét sè trß ch¬i thêng sö dông : 1. Brainstorm: Brainstorm thêng ®îc sö dông ®Ó huy ®éng kiÕn thøc tríc khi vµo c¸c bµi d¹y kÜ n¨ng nh Writing, Reading, Listening vµ Speaking. Ngoµi gia, ë c¸c líp trªn (líp 8, 9) Brainstorm cßn ®îc dïng ®Ó kiÓm tra vèn tõ cña häc sinh tríc giê giíi thiÖu ng÷ liÖu. *VÝ dô ®Ó kiÓm tra tõ vùng trong phÇn A1 tiÕng Anh 6 bµi 3 Clothes - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, t×m c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®Ò trªn vµ viÕt vµo Brainstorm cña m×nh. - Gi¸o viªn kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Æt c©u hái vµ ®a nhËn xÐt khuyÕn khÝch häc sinh, vÝ dô: Trêng THCS §Þnh Hng 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt 1. Who has 5 words? It’s good to have 5 words. 2. Who have more than 10 words? You are the most intelligent person today. Congratulations! - Gi¸o viªn tæng hîp c¸c tõ häc sinh võa t×m ®îc lªn b¶ng ®Ó sö dông trong phÇn tiÕp theo cña bµi gi¶ng, cã thÓ bæ sung nh÷ng tõ mµ häc sinh muèn biÕt hoÆc muèn sö dông. 2.Hangman: - Hangman lµ trß ch¬i thêng ®îc sö dông trong phÇn kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh(Checking comprehension). Trß ch¬i nµy còng ®îc dïng cho phÇn Warm up hay ®Ó l«i cuèn sù chó ý cña häc sinh vµo bµi ®ång thêi huy ®éng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi míi. 3. Trß ch¬i: "Slap the board" §©y lµ mét trong nh÷ng trß ch¬i mµ gi¸o viªn hay sö dông ®Ó kiÓm tra tõ vùng sau khi thùc hµnh. VÝ dô trong English 6: (Unit 5: C-Classes) Gi¸o viªn viÕt tõ hoÆc d¸n tranh lªn b¶ng: Lake Park Hotel River Rice paddy Yard Gäi tõng cÆp häc sinh lªn b¶ng. Gi¸o viªn ®äc to nh÷ng tõ ®ã, häc sinh vç vµo tõ ®· häc. Em nµo vç nhanh vµ ®óng nhiÒu h¬n th× th¾ng cuéc. 4. Trß ch¬i "Simon says" Trong English 6 (Unit2). §Ó cñng cè l¹i nh÷ng tõ míi ®· häc Come in. Sit down. Open your book Close your book. Gi¸o viªn cho c¸c em ch¬i trß tr¬i "Simon says" gi¸o viªn ®äc to Trêng THCS §Þnh Hng 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt nh÷ng tõ nµy lªn nhng l¹i ra hiÖu kh¸c ®i (vÝ dô: sit down nhng l¹i ra hiÖu cho c¸c em ®øng lªn). Häc sinh nghe vµ lµm theo nh÷ng hµnh ®éng ®ã. Ai sai th× bÞ ph¹t. H×nh thøc ph¹t cã do gi¸o viªn qui ®Þnh. 5. Trß ch¬i "Bingo". §Ó «n luyÖn nh÷ng tõ míi vÒ sè ®Õm trong English 6 Unit1 phÇn C1 gi¸o viªn cã thÓ cho c¸c ch¬i trß ch¬i nµy. §©y lµ trß ch¬i vui mang tÝnh may m¾n nªn häc sinh rÊt phÊn khëi khi tham ra trß ch¬i nµy. Gi¸o viªn cho häc sinh kÎ mét « vu«ng gåm 9 «. vµ viÕt cho häc sinh viÕt vµo nh÷ng sè bÊt kú tõ 1 ®Õn 20. vÝ dô. 1 4 10 15 6 9 7 3 2 Gi¸o viªn ®äc mét d·y sè bÊt kú vÝ dô:1,16,3,19,5,18,7,2,15,4,6,13,20,... häc sinh nµo cã c¸c sè liªn tiÕp theo hµng däc, hµng ngang, hay hµng chÐo th× h« to "Bingo" cã nghÜa lµ th¾ng cuéc. b. Bµi h¸t TiÕng Anh: Bµi h¸t TiÕng Anh gióp cho häc sinh th gi·n sau mçi giê häc, còng cã thÓ gióp c¸c em nhí tõ nhanh h¬n vµ bÒn v÷ng h¬n. V× vËy t«i ®· su tÇm mét sè bµi h¸t TiÕng Anh dµnh cho thiÕu nhi cã nhÞp ®iÖu vui nhén, ®¬n gi¶n, dÔ h¸t ®Ó giíi thiÖu cho c¸c em. Víi häc sinh líp lín, c¸c em ®· cã vèn tõ phong phó h¬n th× t«i d¹y c¸c em nh÷ng bµi h¸t mµ c¸c em yªu thÝch. §©y còng lµ c¸ch gióp cho c¸c em cã høng thó víi m«n häc nµy. Mét sè bµi h¸t thiÕu nhi phæ biÕn vµ c¸ch t¹o lêi míi:  A-B-Cs : Bµi h¸t nµy phï hîp víi ®èi tîng häc sinh líp 6, gióp c¸c em lµm quen víi tõ vùng vµ b¶ng ch÷ c¸i.  If you’ re happy: Bµi h¸t nµy cã chøa c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 1, v× vËy cã thÓ dïng cho c¸c líp 8 vµ 9. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ thay tõ ®Ó d¹y c¸c tÝnh tõ chØ tr¹ng th¸i vµ ®éng tõ m« t¶ nh÷ng ho¹t ®éng ®¬n gi¶n. C¸c em võa h¸t võa lµm ®éng t¸c t¹o ra nh÷ng ©m thanh rÊt vui nhén. Lêi bµi h¸t: If you’re happy and you know it, clap your hands If you’re happy and you know it, clap your hands Trêng THCS §Þnh Hng 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt If you’re happy and you know it, and you really want to show it If you’re happy and you know it, clap your hands Cã thÓ thay thÕ 2 côm tõ happy vµ clap your hands b»ng hungry vµ eat some food ®Ó t¹o ra lêi míi cña bµi h¸t nh sau: If you’re hungry and you know it, eat some food If you’re hungry and you know it, eat some food If you’re hungry and you know it and you really want to show it If you’re hungry and you know it, eat some food HoÆc lµ: angry – stamp your feet If you’re angry and you know it stamp your feet If you’re angry and you know it, stamp your feet If you’re angry and you know it, and you really want to show it If you’re angry and you know it, stamp your feet II. híng dÉn ph¬ng ph¸p tù häc cho häc sinh: 1. Híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ: ViÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh ®ãng mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n TiÕng Anh nãi riªng vµ qu¸ tr×nh häc tËp nãi chung. Tuy nhiªn ®Ó häc sinh chuÈn bÞ bµi thËt sù hiÖu qu¶ th× nhiÖm vô cña ngêi gi¸o viªn lµ ph¶i híng dÉn cho c¸c em mét ph¬ng ph¸p häc khoa häc. §Ó c¸c em chuÈn bÞ bµi tèt, t«i thêng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: -Th«ng b¸o néi dung cña bµi häc sau vµo cuèi mçi giê häc. -Th«ng b¸o néi dung kiÕn thøc häc sinh cÇn chuÈn bÞ -Híng dÉn häc sinh c¸ch chuÈn bÞ néi dung kiÕn thøc ®ã Nhng híng dÉn häc sinh ph¶i kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c em vµo ®Çu giê häc sau th× viÖc tù häc cña c¸c em míi cã thÓ trë thµnh nÒ nÕp ®îc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i kiªn tr× vµ thêng xuyªn nh¾c nhë häc sinh, kiÓm tra ®«n ®èc ®ång thêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch khi c¸c em cã sù chuÈn bÞ tèt. 2. Híng dÉn häc sinh tù häc tõ vùng: a.§Æt c©u víi tõ míi: - §Æt c©u víi mçi tõ míi lµ c¸ch rÊt hay ®Ó häc sinh cã thÓ nhí tõ míi mét c¸ch kh«ng m¸y mãc mµ cã t×nh huèng cô thÓ, h¬n n÷a l¹i ghi nhí ®îc c¶ cÊu tróc dïng ®Ó ®Æt c©u. b.Dïng sticker: Trêng THCS §Þnh Hng 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt ViÕt tõ 3 – 5 tõ míi cïng víi chøc n¨ng vµ nghÜa cña tõ lªn mét m¶nh giÊy nhá vµ d¸n lªn n¬i ®Ô nh×n thÊy, khi nµo thuéc th× thay b»ng sticker cã viÕt c¸c tõ kh¸c. Cat – [n] – con mÌo mouse – [n] – con chuét catch – [ v] – b¾t teacher – [n] – gi¸o viªn teach – [ v] – d¹y country – [n] – n«ng th«n häc city– [v] – student– [ v]thµnh – häcphè sinh building– [v] – toµ nhµ c.Ch¬i trß ch¬i víi tõ míi: Häc sinh cã thÓ dïng c¸c trß ch¬i gi¸o viªn ®· híng dÉn ®Ó ch¬i víi b¹n m×nh trong c¸c giê ch¬i hoÆc giê häc nhãm. d.Ph©n lo¹i tõ ®Ó häc thuéc: Häc sinh cã thÓ chän nh÷ng tõ quan träng ®Ó häc thuéc chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i häc toµn bé tõ míi cña mét bµi, vÝ dô bµi ®äc (Reading) thêng cã rÊt nhiÒu tõ míi, c¸c em kh«ng thÓ nhí hÕt ®îc. e.Häc víi tõ ®iÓn: §©y lµ c¸ch tù häc phæ biÕn, häc sinh cã thÓ häc nh÷ng tõ mµ c¸c em quan t©m thay v× häc nh÷ng tõ c¸c em buéc ph¶i häc, nh thÕ c¸c em sÏ nhí l©u vµ bÒn v÷ng h¬n. f.Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i: Ngµy nay, khi c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh h¬n, ®êi sèng cña c¸c gia ®×nh ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ th× viÖc gi¸o viªn khuyÕn khÝch c¸c em sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo häc tËp m«n TiÕng Anh còng rÊt quan träng. C¸c em cã thÓ häc TiÕng Anh trªn m¸y tÝnh víi nh÷ng phÇn mÒm Häc TiÕng Anh rÊt hiÖu qu¶ nh: Gugu English, Gióp b¹n häc TiÕng Anh, ®Æc biÖt lµ bé phÇn mÒm TiÕng Anh 6, 7, 8, 9 víi giao diÖn rÊt th©n thiÖn vµ cã nhiÒu tiÖn Ých trong tra cøu tõ vùng, ng÷ ph¸p vµ hÖ thèng bµi tËp rÊt phong phó. Tuy hiÖn t¹i cha ph¶i gia ®×nh nµo còng cã m¸y tÝnh song t«i tin trong t¬ng lai kh«ng xa, häc sinh cña chóng ta sÏ ®îc tiÕp cËn víi c¸ch häc míi rÊt hÊp dÉn vµ hiÖu qu¶ nµy, v× vËy b¶n th©n t«i lu«n quan t©m ®Õn viÖc häc hái, t×m hiÓu vµ sö dông c¸c thµnh qu¶ cña c«ng nghÖ th«ng tin nh»m hç trî cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh. Trêng THCS §Þnh Hng 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt 3. Híng dÉn häc sinh tù häc nghe: - Cã thÓ tù häc nghe b»ng c¸ch: Sö dông b¨ng c¸t sÐt, nghe c¸c ch¬ng tr×nh d¹y TiÕng Anh trªn radio, trªn truyÒn h×nh, xem c¸c ch¬ng tr×nh dµnh cho thiÕu nhi ë c¸c kªnh truyÒn h×nh quèc tÕ hiÖn nay ®ang rÊt phæ biÕn nh Cartoon Network, Animals, Disney … nÕu cã sö dông truyÒn h×nh thÎ. 4. KhuyÕn khÝch häc sinh thùc hµnh nãi: - KhuyÕn khÝch häc sinh thùc hµnh nãi ë trªn líp kh«ng chØ trong giê TiÕng Anh mµ trong c¶ giê ch¬i hoÆc khi c¸c em häc nhãm. Ban ®Çu lµ nh÷ng c©u giao tiÕp th«ng thêng råi dÇn dÇn sö dông c¸c cÊu tróc míi häc ®Ó trao ®æi víi nhau, viÖc nµy trªn thùc tÕ rÊt khã thùc hiÖn v× t©m lý ng¹i nãi cña häc sinh cßn rÊt cao, tuy nhiªn t«i ®· vµ ®ang cè g¾ng t¹o cho c¸c em t©m lý tho¶i m¸i ®Ó h×nh thµnh thãi quen giao tiÕp b»ng TiÕng Anh ®¬n gi¶n trong m«i trêng líp häc. Gióp häc sinh n¾m ®îc ph¬ng ph¸p tù häc ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã sù kiªn tr×, tÝnh hÖ thèng vµ lßng yªu nghÒ. Ngoµi viÖc híng dÉn, quan s¸t ch÷a lçi cho häc sinh, gi¸o viªn cÇn ®a ra yªu cÇu tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p ®Ó c¸c em dÇn dÇn h×nh thµnh thãi quen tù häc cña m×nh. Lµm ®îc ®iÒu nµy, ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®· ®îc n©ng cao lªn mét bíc. Häc sinh cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ chñ ®éng trong häc tËp, cßn gi¸o viªn sÏ cã thªm thêi gian luyÖn tËp trªn líp cho häc sinh. C. kÕt luËn Nh vËy, t¹o høng thó vµ rÌn ph¬ng ph¸p tù häc cho häc sinh THCS lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, nã cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh. §Ó lµm tèt ®îc viÖc nµy cÇn ph¶i kiªn tr×, s¸ng t¹o vµ ph¶i cã tÝnh hÖ thèng cao (follow up). Còng rÊt cÇn mét sù quan t©m ®óng møc cña x· héi, cña ngµnh gi¸o dôc, cña nhµ trêng vµ cña gia ®×nh häc sinh ®èi víi viÖc häc vµ d¹y TiÕng Anh ë bËc häc THCS còng nh viÖc ®Çu t trang thiÕt bÞ vËt chÊt cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc bé m«n nµy. RÊt mong ®îc sù gióp ®ì vµ chia sÎ quan ®iÓm cña c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp vµ c¸c ®ång chÝ c¸n bé phô tr¸ch chuyªn m«n vÒ vÊn ®Ò nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua qu¸ tr×nh trùc tiÕp thùc hiÖn biÖn ph¸p trªn cïng víi sù cè g¾ng kh«ng ngõng cña thÇy vµ trß chóng t«i trong n¨m häc qua vµ häc kú I cña n¨m häc nµy ®· cã nh÷ng tiÕn bé râ rÖt. Trêng THCS §Þnh Hng 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm TrÞnh Träng LuËt Cô thÓ nh sau: Cuèi häc kú I Líp TS HS Giái Kh¸ TB YÕu/KÐm SL % SL % SL % SL % 6A 31 2 6% 8 26% 16 52% 5 16% 6B 32 6 19% 10 31% 14 44% 2 6% 6C 30 3 10% 7 23% 16 53% 4 13% 2. KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. Trang thiÕt bÞ cña trêng chóng t«i ®ang cßn thiÕu thèn rÊt nhiÒu. Tranh ¶nh cßn Ýt. Phßng nghe cha cã. C¶ 4 khèi häc chØ cã 1 chiÕc ®µi. V× vËy nã ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn viÖc häc ngo¹i ng÷ cña c¸c em. Do vËy rÊt cÇn cã sù quan t©m cña c¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dôc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÇy vµ trß chóng t«i cã mét ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó lµm tèt c«ng t¸c d¹y vµ häc. §Þnh Hng, ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi TrÞnh Träng LuËt Trêng THCS §Þnh Hng 15
- Xem thêm -