Tài liệu Skkn sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 a. §¨t vÊn ®Ò I/ Lý do chän ®Ò tµi. TiÕng ViÖt lµ mét m«n häc chiÕm nhiÒu thêi gian trong ch¬ng tr×nh häc cña bËc TiÓu häc nãi chung vµ líp 1 nãi riªng, coi träng ®ång thêi c¶ 4 kü n¨ng: nghe, ®äc, nãi, viÕt trong d¹y häc TiÕng ViÖt. Con ngêi ViÖt Nam sö dông tiÕng ViÖt lµ c«ng cô giao tiÕp chÝnh. Häc tèt m«n TiÕng ViÖt th× ®ã sÏ lµ ph¬ng tiÖn gióp c¸c em häc tèt c¸c m«n häc kh¸c. Häc xong ch¬ng tr×nh líp 1 c¸c em ph¶i ®äc th«ng viÕt th¹o. Song thùc tÕ hiÖn nay cßn cã mét bé phËn häc sinh TiÓu häc nãi chung vµ häc sinh líp 1 nãi riªng cßn m¾c rÊt nhiÒu lçi khi ph¸t ©m. VËy nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn t×nh tr¹ng häc sinh ph¸t ©m sai vµ lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy? §ã lµ nh÷ng c©u hái thiÕt thùc cÇn sím cã lêi gi¶i ®¸p, vµ còng lµ mèi quan t©m cña c¸c nhµ lµm c«ng t¸c gi¸o dôc vµ nh÷ng ai t©m huyÕt víi sù nghiÖp gi¸o dôc. II/ C¬ së lý luËn. Trong c¸c nhµ trêng c«ng viÖc gi¶ng d¹y vµ c«ng viÖc gi¸o dôc phÇn lín dùa vµo s¸ch. S¸ch lµ ngêi thµy thø hai ®èi víi häc sinh. Th«ng qua viÖc ®äc s¸ch HS më réng tÇm hiÓu biÕt vÒ thiªn nhiªn, x· héi, cuéc sèng, con ngêi v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n … §äc c¸c t¸c phÈm v¨n häc HS ®îc båi dìng vÒ vèn hiÓu biÕt, n¨ng lùc thÈm mü, trau råi kü n¨ng sö dông ng«n ng÷, sö dông tiÕng mÑ ®Î…V× vËy viÖc ®äc ®èi víi HS mang ý nghÜa gi¸o dôc rÊt lín, nã kh«ng thÓ thiÕu víi c¸c ho¹t ®éng trong nhµ trêng. 1. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ cña m«n TiÕng ViÖt trong nhµ trêng tiÓu häc vµ th«ng qua viÖc d¹y HS ®äc, ph¸t ©m m«n TiÕng ViÖt. Nã cßn lµ con ®êng ®Ó dÉn chóng ta vµo thÕ giíi bao la v« tËn cña tri thøc khoa häc vµ cña con ngêi. NÕu kh«ng am hiÓu vµ vËn dông ®óng th× HS sÏ kh«ng bao giê nh×n thÊy ¸nh s¸ng hµo quang cña thÕ giíi tri thøc ®ã. §äc vµ ph¸t ©m chuÈn gióp c¸c em kh«ng hiÓu sai, kh«ng hiÓu lÖch l¹c vÊn ®Ò. Cho nªn viÖc ph¸t ©m cña HS TiÓu häc thùc sù quan träng, nhÊt lµ ®èi víi HS líp 1. 2. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt cña HS TiÓu häc. 1 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 MÆc dï míi bíc ch©n vµo nhµ trêng TiÓu häc nhng c¸c em ®· ph¶i lÜnh héi rÊt nhiÒu tri thøc, nhÊt lµ nghe ®äc ®Ó viÕt, mµ bËc TiÓu hoc nãi chung vµ líp 1 nãi riªng lµ mét nÒn t¶ng ®Ó sau nµy c¸c em tiÕp bíc trªn con ®êng tri thøc. Trong nhµ trêng , gi¸o viªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS còng ph¶i th«ng qua n¨ng lùc nãi, ®äc, ph¸t ©m. Ho¹t ®éng nghe, nãi , ®äc ,viÕt kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nhµ trêng tiÓu häc, kh«ngthÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. NÕu häc sinh chØ biÕt ®äc, kh«ng biÕt viÕt hay chØ biÕt viÕt kh«ng biÕt ®äc th× ho¹t ®éng giao tiÕp gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bëi vËy nªn viÖc ®äc ®óng vµ ph¸t ©m chuÈn dÉn ®Õn nghe hiÓu vµ viÕt ®îc ë TiÓu häc lµ hÕt søc quan träng, nhÊt lµ qu¸ tr×nh ®äc ®óng vµ ph¸t ©m chuÈn cña gi¸o viªn còng cã rÊt nhiÒu ¶nh hëng ®Õn c¸c em v× c« lµ tÊm g¬ng ®Ó HS soi m×nh vµo ®ã. MÆt kh¸c, ngêi nãi vµ ngêi viÕt cã diÔn ®¹t ®îc ®óng ý m×nh hay kh«ng; ngêi nghe, ngêi ®äc cã hiÓu ®îc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ néi dung cÇn th«ng b¸o hay kh«ng lµ phô thuéc vµo møc ®é thuÇn thôc cña 4 ho¹t ®éng: nghe, nãi, ®äc, viÕt. V× vËy mµ giao tiÕp ngêi nãi ph¸t ©m sai nhiÒu sÏ lµm cho ngêi nghe gi¶m sù chó ý, hiÖu qu¶ cña giao tiÕp sÏ kÐm. §èi víi giê häc tiÕng ViÖt ®Æc biÖt lµ giê häc vÇnvµ tËp ®äc nÕu HS ph¸t ©m sai nhiÒu sÏ dÉn ®Õn chÊt lîng giê häc kh«ng ®¹t yªu cÇu. Bëi vËy nhiÖm vô cña ngêi GV TiÓu häc lµ ph¶i cung cÊp cho HS c¸c quy t¾c vµ rÌn luyÖn ®Ó c¸c em cã kü n¨ng nãi vµ thãi quen ph¸t ©m ®óng. §èi víi HS TiÓu häc c¸c em cã ph¸t ©m chuÈn th× míi nãi ®óng, míi hay khi viÕt, míi chuÈn chÝnh t¶ vµ míi cã thÓ tiÕn tíi ®äc diÔn c¶m. III/ C¬ së thùc tiÔn. Trong x· héi hiÖn ®¹i nh ngµy nay, khi mµ nÒn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt vµ nÒn gi¸o dôc níc nhµ ph¸t triÓn nh vò b·o, tiÕn tíi héi nhËp víi thÕ giíi con ngêi ph¶i giao tiÕp nhiÒu, giao tiÕp réng th× viÖc ph¸t ©m chuÈn l¹i cµng trtë nªn bøc thiÕt. Mét ngêi ph¸t ©m chuÈn, ®äc ®óng, ®äc hay, ®äc diÔn c¶m còng chÝnh lµ biÓu hiÖn cña con ngêi cã ý thøc, cã hiÓu biÕt, cã v¨n ho¸. Thùc tÕ hiÖn nay trong giao tiÕp x· héi hay ë chÝnh trong c¸c héi nghÞ; c¸c buæi thuyÕt tr×nh cña c¸c nhµ chÝnh trÞ khi mµ c¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn chóng ta nghe thÊy rÊt buån cêi v× nh÷ng ph¸t ©m sai: VÝ dô: - §· ®Õn giê nµm (lµm) viÖc. - T«i xin lãi (nãi) víi c¸c ®ång chÝ 2 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 Hay cã HS lªn tíi trung häc råi cßn nãi: - Xin phÐp c« cho em ®i mua vî. (vë) - ……… §©y lµ kÕt qu¶ cña gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc trong nhµ trêng TiÓu häc. Ngay t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay trªn ®Þa bµn huyÖn Lý Nh©n vµ ë trêng t«i hiÖn nay th× t×nh tr¹ng ph¸t ©m sai cßn phæ biÕn. Do ¶nh hëng cña ng«n ng÷ ®Þa ph¬ng HS ë ®©y phÇn lín sai ë c¸c ©m phô ©m ®Çu l/n; d/r/gi; s/x; ch/ tr. Ngoµi ra c¸c em cßn ph¸t ©m sai, lÉn lén gi÷a c¸c thanh hái - nÆng, ng· - hái, ng· - nÆng ; c¸c vÇn u – iu, ¬u – iªu,… Yªu cÇu tèi thiÓu cña 1 HS ®· hoµn thµnh bËc TiÓu häc lµ ph¶i ®äc th«ng viÕt th¹o. Nhng ®äc th«ng viÕt th¹o kh«ng cã nghÜa lµ chØ cÇn ®äc ®îc, viÕt ®îc mµ ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu cña TiÕng ViÖt ®ã lµ: - Ph¸t ©m chuÈn - Kh«ng nãi ngäng hay ®äc sai, lÉn phô ©m ®Çu. NÕu HS ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn th× ho¹t ®éng viÕt cña c¸c em rÊt dÔ dµng. Cã ®äc ®óng th× míi viÕt ®óng. Cã ph¸t ©m chuÈn th× ngêi nghe míi hiÓu m×nh nãi g× vµ kh«ng g©y cêi ë nh÷ng cuéc häp hay nh÷ng lóc cÇn nghiªm tóc. V× vËy ®äc ®óng vµ ph¸t ©m chuÈn ë bËc TiÓu häc nhÊt lµ líp 1 lµ mét ®iÒu quan träng bËc nhÊt khi c¸c em ®Õn trêng. Mét ngêi ®äc ®óng, ®äc hay dÔ thu hót, l«i cuèn ngêi nghe, lµm cho hä chó ý h¬n ®Õn ®iÒu mµ m×nh ®ang ®äc, tr¸nh t×nh tr¹ng t©m lý tÎ nhat . Mét ngêi ®äc kh«ng ®óng, ph¸t ©m kh«ng chuÈn sÏ kh«ng thu hót ®îc ngêi nghe mµ nhiÒu khi g©y sù khã chÞu, nùc cêi cho mäi ngêi. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y trong trêng TiÓu häc, t«i ®· hiÓu ®îc phÇn nµo thùc tÕ gi¶ng d¹y ë nhµ trêng. NhiÒu khi gi¸o viªn d¹y c¸c em ®äc trong c¸c giê häc vÇn, tËp ®äc, cã em cßn ®äc sai, ®äc cha chuÈn, GV vÉn ph¶i tiÕp tôc gi¶ng bµi míi kh«ng söa sai cho c¸c em ®Ó cho kÞp thêi gian cña tiÕt häc. Thùc tÕ víi kh¶ n¨ng cña HS líp 1, nhiÒu em th«ng minh, nhanh hiÓu, tiÕp thu bµi tèt nhng vÉn cßn mét sè em häc kÐm, tiÕp thu chËm. C¸c em l¹i häc ë líp 1 nªn viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn còng gÆp Ýt nhiÒu khã kh¨n. Bëi v× nÕu cø giµnh nhiÒu thêi gian cho c¸c em häc kÐm th× c¸c em kh¸ sÏ c¶m thÊy nhµm ch¸n…V× vËy trong mét líp kh«ng thÓ cã tÊt c¶ c¸c em ®Òu häc tèt, ph¸t ©m chuÈn ®îc. §iÒu nµy ®· lµm cho t«i suy nghÜ rÊt nhiÒu lµ lµm sao ®Ó gi¶m tû lÖ HS ®äc sai, ph¸t ©m kh«ng chuÈn tíi møc ®é tèi thiÓu. Bëi vËy t«i ®· lªn kÕ ho¹ch nghiªn cøu, t×m 3 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 hiÓu nguyªn nh©n vµ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc thùc tr¹ng trªn. B. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - §Ó cã mét ph¬ng ph¸p cô thÓ vµ h÷u hiÖu nh»m n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cña HS t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu: I/ Thùc tr¹ng t×nh h×nh häc sinh ph¸t ©m sai - Qua mét thêi gian trùc tiÕp gi¶ng d¹y phÇn ©m vµ phÇn vÇn t«i thÊy t×nh h×nh ®äc cña c¸c em HS líp m×nh ë møc trung b×nh, t×nh tr¹ng ph¸t ©m sai cßn kh¸ phæ biÕn, ®a sè gi÷a c¸c em cßn nhÇm lÉn gi÷a c¸c cÆp phô ©m : l - n; s - x; tr - ch; gi – r - d . Mét sè c¸c em cßn ph¸t ©m sai ë vÇn, thanh, tiÕng. Cô thÓ t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng ph¸t ©m cña HS líp 1A do t«i chñ nhiÖm vµ líp 1B lÇn mét qua hai bµi tËp ®äc (Bµi 37 vµ 42 – S¸ch TiÕng ViÖt líp 1 tËp 1) Bµi 1 : Giã tõ tay mÑ Ru bÐ ngñ say. Thay cho giã trêi Gi÷a trêi oi ¶. Bµi 2 : Buæi tra, Cõu ch¹y theo mÑ ra bê suèi. Nã thÊy bÇy h¬u nai ®· ë ®Êy råi. Cho thÊy kÕt qu¶ nh sau: Lçi VÇn, thanh, tiÕng Líp SÜ sè 1A 25 8 = 323% 6 = 24% 1B 27 8 = 7 = 4 = 5 = 18,5 3 = 11,1% 29,6% 25,9% 14,8% % n- l ch - tr s-x 6 = 24% gi - r - d 4 = 16% 3 = 12% * NhËn xÐt: Qua kh¶o s¸t 2 bµi tËp ®äc trªn ®©y t«i nhËn thÊy HS ph¸t ©m chuÈn cha nhiÒu. Lçi mµ HS m¾c ph¶i lµ c¸c cÆp phô ©m n - l ë c¸c tiÕng nh: CÆp n - l: “ nã ” ®äc thµnh “ lã” 4 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 “ nai ” ®äc thµnh “ lai ” CÆp s - x: “ say ” ®äc thµnh “ xay ” CÆp tr - ch: “ tra ”®äc thµnh “ cha ” “ trêi ” ®äc thµnh “ chêi ” “ ch¹y ” ®äc thµnh “ tr¹y ” CÆp gi - r - d: “ giã ” ®äc thµnh “ dã ” “ ru ”®äc thµnh “ du ” VÇn, thanh, tiÕng: “ ngñ ” ®äc thµnh “ ngô ” “ ®· ” ®äc thµnh “ ®¸ ” “ h¬u ” ®äc thµnh “ hiªu ” “ cõu ” ®äc thµnh “ c×u ” §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vµ ®Ó kiÓm tra xem t×nh tr¹ng ph¸t ©m sai cã ¶nh hëng g× ®Õn viÖc viÕt chÝnh t¶ hay kh«ng, t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra viÕt chÝnh t¶ nghe ®äc qua c¸c bµi vµ t«i nhËn thÊy ®a phÇn HS khi ®äc còng nh trong khi viÕt cßn nhÇm lÉn gi÷a c¸c cÆp ©m: l - n; tr - ch; s - x; gi – r – d . Cô thÓ t«i ®· kiÓm tra hai bµi chÝnh t¶: Bµi 1: Giã lïa kÏ l¸ L¸ khÏ ®u ®a Giã qua cöa sæ BÐ võa ngñ tra Bµi 2: Nh÷ng b«ng c¶i në ré nhuém vµng c¶ c¸nh ®ång. Trªn trêi bím bay lîn tõng ®µn. * NhËn xÐt: Qua hai bµi chÝnh t¶ nghe ®äc t«i nhËn thÊy phÇn lín c¸c em ph¸t ©m sai th× dÉn ®Õn viÕt sai. Tuy nhiªn cã mét sè em ph¸t ©m sai nhng viÕt l¹i ®óng hoÆc viÕt sai nhng ph¸t ©m l¹i ®óng (nguyªn nh©n nµy chØ cã thÓ do c¸c em trong khi GV®äc c¸c em cha chÝ ý l¾ng nghe.) Sau khi kh¶o s¸t t×nh h×nh vÒ n¨ng lùc ph¸t ©m cña HS t«i ®i t×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn. II/ Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸t ©m sai 1/ Do ¶nh hëng cña tiÕng ®Þa ph¬ng. 5 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 Nh chóng ta ®· biÕt, t©m lý HS TiÓu häc lµ løa tuæi rÊt hay b¾t chíc viÖc lµm, lêi nãi cña ngêi lín. C¸c em cßn nhá nªn cha ph©n biÖt ®îc ®óng, sai. Mµ ®Þa ph¬ng t«i d¹y nh©n d©n thêng nãi ( ph¸t ©m) sai nhiÒu ë c¸c cÆp ©m: l - n ; tr - ch ; s - x; gi – r – d do thãi quen thêng ph¸t ©m nhÑ, kh«ng cong lìi…; vÒ vÇn thêng sai: vÇn u thµnh iu; ¬u thµnh iªu cho dÔ nãi nh rîu thµnh riÖu. Ngay tõ khi cßn nhá c¸c em ®îc nghe bµ, mÑ h¸t ru ®îc ngêi th©n d¹y nãi. Lín lªn c¸c em tiÕp xóc vµ giao tiÕp víi mäi ngêi xung quanh, mäi ngêi ph¸t ©m sai c¸c em sÏ b¾t chíc häc theo, dÉn ®Õn trë thµnh c¸c thãi quen trong giao tiÕp. Sù quan t©m cña gia ®×nh ®Õn viÖc häc hµnh cña con c¸i cßn Ýt hoÆc lµ kh«ng quan t©m, phã mÆc cho nhµ trêng. Cha mÑ c¸c em do bËn c«ng viÖc, lo lµm ¨n kh«ng thêng xuyªn kiÓn tra con em m×nh häc tËp nh thÕ nµo nªn lùc häc c¸c em chØ ®¹t TB, n¨ng lùc ph¸t ©m cha cao mÆc dï mét sè em nhËn thøc rÊt tèt. 2/ VÒ phÝa gi¸o viªn - B¶n th©n GV lµ ngêi ®Þa ph¬ng nªn cã thÓ GV cßn ph¸t ©m cha chuÈn. Mµ chóng ta ®· biÕt løa tuæi HS MÇm non, TiÓu häc lµ løa tuæi hay b¾t chíc, tin yªu thµy c« gi¸o. C¸c em lu«n coi thµy c« gi¸o lµ tÊm g¬ng s¸ng mÉu mùc trong mäi hµnh vi cö chØ, ®iÖu bé, ng«n ng÷. C¸c em b¾t chíc vµ lµm theo. ChÝnh v× vËy, muèn cho HS ph¸t ©m chÝnh x¸c th× yªu cÇu GV d¹y tõ MÇm non còng ph¶i ph¸t ©m chuÈn ( kh«ng chØ trong giê d¹y mµ trong c¶ giao tiÕp h»ng ngµy). - Khi HS ph¸t ©m sai b¶n th©n GV kh«ng x©y dùng ý thøc, thãi quen cho HS tù söa sai cho nhau. MÆt kh¸c trong c¸c tiÕt häc vÇn vµ tËp ®äc ®îc ph©n bè t¬ng ®èi nhiÒu vµ thêi gian dµnh cho 1 tiÕt häc lµ 35 ®Õn 40 phót, ®«i khi GV cßn m¶i truyÒn thô kiÕn thøc, néi dung bµi míi, m¶i lo kÕt thóc tiÕt häc ®óng thêi gian quy ®Þnh nªn bá qua viÖc luyÖn ®äc, luyÖn ph¸t ©m cho HS hoÆc cã luyÖn nhng qua loa cha triÖt ®Ó. - Ngoµi nh÷ng giê tËp ®äc häc vÇn GV cha chó träng rÌn c¸ch ph¸t ©m cho HS trong c¸c tiÕt häc kh¸c. VÝ dô: Trong tiÕt to¸n, khi cho HS ®äc ®Ò bµi to¸n th× yªu cÇu HS còng ph¶i ph¸t ©m ®óng, cã ph¸t ©m ®óng tõ ng÷ th× míi hiÓu néi dung bµi to¸n. 3/ VÒ phÝa häc sinh - ë líp: b¶n th©n HS trong giê häc TiÕng ViÖt hay trong c¸c giê häc kh¸c kh«ng tËp trung nghe c« gi¸o ®äc mÉu ph¸t ©m mÉu nh÷ng tiÕng hay 6 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 nhÇm lÉn, nh÷ng tiÕng khã. T tëng cña c¸c em bÞ ph©n t¸n nªn c¸c em kh«ng x¸c ®Þnh ®îc c¸ch ph¸t ©m cña c¸c cÆp phô ©m : l - n ; tr - ch; s x; gi – r – d . §ång thêi ®äc sai c¶ nh÷ng vÇn, tiÕng kh¸c nh: u thµnh iu; ¬u thµnh iªu. nhÇm c¶ dÊu thanh, ch¼ng h¹n: “ nh÷ng ” ®äc thµnh “ nhøng”, “ vë ” ®äc thµnh “ vî”. - ë nhµ: C¸c em cha chó ý luyÖn ®äc, trong giao tiÕp víi ngêi th©n khi ph¸t ©m sai còng kh«ng chó ý söa, hoÆc biÕt ngêi lín vµ b¶n th©n ph¸t am sai còng kh«ng söa mµ cø nãi theo thÕ cho dÔ nãi. Nh vËy b¶n th©n c¸c em kh«ng cã ý thøc hoÆc thiÕu ý thøc söa sai khi ph¸t ©m. C¸c em cßn coi nhÑ viÖc ph¸t ©m mµ kh«ng biÕt tÇm quan träng cña nã. Ngoµi ra cßn mét vµi em nãi ngäng tõ nhá ph¸t ©m kh«ng râ ë mét sè ©m ®Çu vµ vÇn. Trªn ®©y lµ mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng HS ph¸t ©m sai. Lµ mét GV trùc tiÕp gi¶ng d¹y ë khèi líp 1 t«i nhËn thÊy viÖc söa ch÷a vµ uèn n¾n ®Ó n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cho HS lµ mét ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng vµ cÊp thiÕt ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c GD. Muèn h×nh thµnh ®îc thãi quen luyÖn ph¸t ©m ë HS TiÓu häc, gióp c¸c em ph¸t ©m chuÈn th× GV ph¶i cã ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó uèn n¾n söa ch÷a cho c¸c em. HiÓu ®îc t©m lý HS ®©y lÇ løa tuæi ®Ó uèn n¾n, dÔ h×nh thµnh thãi quen, tiÕp thu nhanh, nÕu kh¾c phôc ®îc c¸c nguyªn nh©n trªn ®©y th× c¸c em sÏ ph¸t huy tèt h¬n, chuÈn x¸c h¬n. Bëi vËy trong thêi gian qua, t«i ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m th¸o gì tõng bíc gióp HS n©ng cao dÇn n¨ng lùc ph¸t ©m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em häc lªn c¸c líp trªn tèt h¬n. III/ mét sè biÖn ph¸p 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c xÉ héi ho¸ gi¸o dôc. - §Õn gÆp vµ trao ®æi trùc tiÕp víi ®/c ph¸t thanh viªn cña x·, ®Ò nghÞ ®/c ®ã rÊt th«ng c¶m vµ cè g¾ng chó ý khi ®äc tin tøc, v¨n b¶n trªn loa phãng thanh th× ph¸t ©m cho chuÈn mùc. - Tuyªn truyÒn qua c¸c buæi häp phô huynh ®Ó c¸c bËc phô huynh n¾m ®îc tÇm quan träng vµ c¸ch tiÕn hµnh phèi hîp víi nhµ trêng trong viÖc d¹y dç con em m×nh nãi chung, ®Æc biÖt trong viÖc rÌn cho c¸c em cã kÜ n¨ng, thãi quen ph¸t ©m chuÈn. 7 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 - GÆp gì c¸c phô huynh cã con em ph¸t ©m cha chuÈn. Trao ®æi vÒ t×nh h×nh häc tËp ë líp cña em ®ã. §Ò nghÞ phô huynh phèi kÕt hîp rÌn kh¶ n¨ng ph¸t ©m cho c¸c em b»ng c¸ch: + Thêng xuyªn ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc häc tËp cña con em. + Trong giao tiÕp h»ng ngµy, khi thÊy c¸c em ph¸t ©m sai th× cÇn uèn n¾n söa ch÷a ngay. + C¸c bËc phô huynh khi giao tiÕp víi trÎ nhá cÇn chó ý nãi (ph¸t ©m) chuÈn mùc ®Ó lµm g¬ng cho c¸c em. Tr¸nh t×nh tr¹ng ngêi lín ph¸t ©m tù do lµm cho c¸c em b¾t chíc theo sÏ t¹o thµnh thãi quen xÊu. 2/ §èi víi gi¸o viªn: Muèn HS ph¸t ©m ®óng, n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m ®iÒu quan träng tríc tiªn lµ GV ph¶i n¾m ch¾c ph¬ng ph¸p bé m«n, cô thÓ lµ n¾m ®îc tiÕn tr×nh, ph¬ng ph¸p d¹y tËp ®äc, häc vÇn. Mét yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ GV cÇn ph¶i ph¸t ©m chuÈn x¸c trong tÊt c¶ c¸c giê häc, trong mäi lóc giao tiÕp ®Ó häc sinh b¾t chíc vµ lµm theo. GV ph¶i lµ tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c em noi theo, mäi cö chØ, hµnh ®éng cña GV ®Òu ph¶i mÉu mùc. TuyÖt ®èi GV kh«ng ®îc ph¸t ©m sai. - GV lu«n lu«n ph¶i cã ý thøc, thãi quen söa lçi ph¸t ©m cho HS trong tÊt c¶ c¸c m«n häc còng nh trong giao tiÕp gi÷a c« vµ trß. §Æc biÖt cÇn chó ý ®Õn c¸c tiÕt tËp ®äc vµ häc vÇn - hai m«n häc ®îc ®äc vµ ph¸t ©m nhiÒu. Khi thÊy HS ph¸t ©m sai GV ph¶i híng dÉn tØ mØ, kiªn tr× gióp c¸c em ph¸t ©m ®óng, ®äc ®óng. Khi HS cã sù tiÕn bé cÇn khen ngîi ,®éng viªn kÞp thêi , khuyÕn khÝch c¸c em cÇu tiÕn. - §Ó söa lçi cho HS ë c¸c cÆp phô ©m: l - n; tr - ch; s - x; gi – r – d . GV cÇn híng dÉn c¸c em c¸ch ph¸t ©m nh÷ng phô ©m mµ c¸c em hay nhÇm lÉn . Bíc ®Çu tiªn GV ®a ra mét sè tiÕng: + TiÕng cã phô ©m ®Çu lµ s – x : nh xa – sa + TiÕng cã phô ©m ®Çu lµ n – l : nh nãi – lãi ; lßng - nßng + TiÕng cã phô ©m ®Çu lµ ch – tr : nh ch©u – tr©u + TiÕng cã phô ©m ®Çu lµ gi – r - d : nh giËn – rËn – dËn Sau ®ã GV ph¸t ©m mÉu tõng tiÕng. TiÕp theo ®ã GV dïng lý thuyÕt gi¶ng gi¶i cho HS c¸ch ph¸t ©m, cho HS ph¸t ©m thö tõng phô ©m, khi ®îc råi míi ghÐp c¸c phô ©m ®ã vµo tiÕng. Ch¼ng h¹n: 8 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 + ¢m n: lµ ©m t¾c vang nªn khi ph¸t ©m ®Çu lìi th¼ng. + ¢m l: lµ phô ©m s¸t vang nªn khi ph¸t ©m ®Çu lìi cong, vßm miÖng trªn h¬i tho¸t ra ngoµi. T¬ng tù nh trªn, GV còng híng dÉn c¸ch ®äc, ph©n biÖt c¸c cÆp ch – tr ; gi – r – d cïng víi c¸ vÇn, tiÕng khã ®Ó HS ®äc ®óng, chÝnh x¸c. Hay nh÷ng em kh«ng ph©n biÖt ®îc dÊu hái, dÊu ng· nh “ ng· ”®äc thµnh “ ng¸” ; “ hái ”®äc thµnh “hâi”…, GV cÇn trùc tiÕp híng dÉn, söa cho tõng em vµ yªu cÇu em ®ã ®äc nhiÒu lÇn. 3/ §èi víi HS - Tríc hÕt GV cÇn cho c¸c em thÊy râ tÇm quan träng cña viÖc ph¸t ©m ®óng. Cã thÓ ®a ra mét sè chuyÖn g©y cêi do ph¸t ©m sai nh: Tha c« cho em vÒ lÊy vî ( vë)… ®Ó c¸c em thÊy t¸c h¹i cña viÖc ph¸t ©m sai. - GV cÇn t¹o høng thó häc tËp cho c¸c em kh«ng chØ trong giê tËp ®äc, häc vÇn mµ c¶ trong c¸c giê häc kh¸c híng sù chó ý cña c¸c em vµo viÖc nghe c« híng dÉn c¸ch ph¸t ©m. Ngoµi viÖc híng dÉn trong giê, tríc líp…, GV còng cÇn ph¶i gióp cho c¸c em hiÓu nghÜa cña tõ ®Ó gióp cho viÖc ph¸t ©m ®óng. Cã ®äc ®óng th× míi viÕt ®óng. - §èi víi nh÷ng HS nãi ngäng tõ nhá, khi ph¸t ©m kh«ng ph©n biÖt ®îc mét sè ©m ®Çu hoÆc dÊu thanh hái, s¾c, ng·, nÆng; sai vÇn nh: “ anh” ®äc lµ “ ¨n” “ ng·” ®äc lµ “ ng¸” “ hiÓu ” ®äc lµ “ hiÖu” “ sΔ ®äc lµ “ sÏ” GV cÇn cã sù quan t©m ®Æc biÖt, chó ý gÇn gòi uèn n¾n, ®éng viªn c¸c em. CÇn dµnh nhiÒu thêi gian h¬n c¸c em kh¸c ®Ó söa sai cho c¸c em, gióp c¸c em ph¸t ©m ®óng, ph©n biÖt ®îc dÊu thanh. Cã nh vËy khi viÕt míi ®óng, víi c¸c em nµy ph¶i ®äc nhiÒu lÇn sau ®ã míi cho viÕt. Giao tõ khã, tiÕng khã ®Ó c¸c em vÒ nhµ luyÖn vµ cã h×nh thøc kiÓm tra. §Æc biÖt cÇn cã sù phèi kÕt hîp víi gia ®×nh ®Ó t×m hiÓu râ nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cïng víi gia ®×nh cã biÖn ph¸p gióp c¸c em tiÕn bé (nÕu cÇn cã thÓ nhê b¸c sü t vÊn thªm nÕu c¸c em ®ã ngäng bÖnh lý ) GV cÇn chó ý hÕt søc nhiÖt t×nh, kiªn tr× kh«ng n«n nãng, véi v· gióp HS chuyÓn biÕn dÇn. Ch¼ng h¹n trong g׬ häc vÇn, tËp ®äc GV gäi nh÷ng HS ph¸t ©m yÕu, ngäng nhiÒu h¬n. Thêng xuyªn kiÓm tra, ®éng viªn kÞp thêi khi c¸c em cã tiÕn bé, nh thÕ sÏ t¹o cho c¸c em høng thó 9 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 trong häc tËp, cã ý thøc vµ thãi quen trong viÖc söa lçi ph¸t ©m. LÊy g¬ng nh÷ng HS tiÕn bé ®Ó khuyÕn khÝch c¸c em kh¸c noi theo. Cã nh vËy míi ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña HS. Trong qóa tr×nh söa lçi cho HS ®iÒu tèi kÞ nhÊt lµ GV kh«ng ®îc nh¹i l¹i khi HS ph¸t ©m sai, còng kh«ng nªn tr¸ch m¾ng hay cã h×nh thøc kû luËt ph¹t HS lµm cho c¸c em thÊy mÆc c¶m hay tù ti c¸c em kh«ng söa ®îc lçi hoÆc kh«ng muèn söa lçi. Cho nh÷ng HS hay ph¸t ©m sai, ph¸t ©m yÕu ngåi c¹nh nh÷ng HS ph¸t ©m chuÈn vµ giao nhiÖm vô cho nh÷ng em nµy kÌm cÆp gióp ®ì b¹n, gióp b¹n söa lçi, uèn n¾n kÞp thêi. Ngoµi thêi gian gióp ®ì c¸c em trªn líp, GV cÇn ®a ra mét sè tõ, c©u khã vÒ nhµ c¸c em tù luyÖn. GV cã thÓ ®äc mÉu, híng dÉn tû mû vÒ c¸ch ®äc ph¸t ©m thÕ nµo cho ®óng, kiÓm tra c¸c em cã tiÕn bé kh«ng vµo ®Çu giê häc buæi sau. VÝ dô: GV ®a ra mét sè tõ sau: - leo nói, l¨n l«ng lèc - tr¸i chÝn - say sa, xµo x¹c - giã rung rinh cµnh l¸ - nhanh nhÑn Víi biÖn ph¸p trªn c¸c em cã thÓ nhí l©u h¬n vµ t×nh tr¹ng ®äc vÑt kh«ng thÓ x¶y ra. - GV cã thÓ ®a ra mét sè tõ gièng nhau nhng kh¸c nghÜa nh “ ch©u ” vµ “ tr©u ” + tr©u : con tr©u + ch©u : ch©u ¸ hay “ no ” vµ “ lo ” + lo: lo l¾ng + no: ¨n no - Gi¶i nghÜa nh÷ng tõ gièng nhau nhng kh¸c nghÜa cho c¸c em biÕt vµ ®a ra mét sè tõ kh¸c cho c¸c em suy nghÜ vµ nªu lªn ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸ch hiÓu tõ vµ gi¶i thÝch ý nghÜa cña tõ. Thêng xuyªn kiÓm tra kÕt qu¶ cña c¸c em vµ tiÕp xóc gÇn gòi víi c¸c em ®Ó hiÓu c¸c em nhiÒu h¬n. - GV cÇn cã kÕ ho¹ch luyÖn ph¸t ©m tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p vµ cã tèc ®é t¨ng dÇn nh: Tríc tiªn luyÖn cho c¸c em ph¸t 10 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 ©m ®óng c¸c ©m, vÇn sau ®ã tiÕn tíi luyÖn tiÕng, tõ vµ tiÕp theo luyÖn ®Õn c©u, ®o¹n, bµi; tõ ®äc ®óng ®Õn ®äc hay, ®äc diÔn c¶m. * Tãm l¹i: C¸c ph¬ng ph¸p trªn cÇn ph¶i ¸p dông mét c¸ch liªn tôc, dÇn dÇn vµ khoa häc th× míi cã hiÖu qu¶. Sau khi ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu t×nh h×nh vµ thùc tr¹ng ph¸t ©m sai cña HS, t×m ra mét sè nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cho HS vµ ®· ¸p dông vµo líp 1A do t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y. IV / KÕt qu¶ ®¹t ®îc sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn: §Ó xem xÐt kÕt qu¶ sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn, t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng ph¸t ©m cña líp t«i lÇn 2. Vµ kh¶o s¸t chÊt lîng t¹i líp 1B (líp kh«ng ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn vµ do GV cao tuæi d¹y) T«i cho HS 2 líp ®äc bµi: Bµi 73 - TV líp 1 tËp 1 Con g× cã c¸nh Mµ l¹i biÕt b¬i Ngµy xuèng ao ch¬i §ªm vÒ ®Î trøng Bµi 77 – TV líp 1 tËp 1 Nh÷ng ®µn chim ngãi MÆc ¸o mµu n©u §eo cêm ë cæ Ch©n ®Êt hång hång Nh nung qua löa Sè liÖu thèng kª nh sau: Lçi VÇn, SÜ Líp n- l ch - tr s-x gi - r - d thanh, sè tiÕng 1A 25 2 = 8% 2 = 8% 1B 27 7= 25,9% 5= 18,5% 1 = 4% 2 = 8% 2 = 7,4% 3 = 11,1 % 11 0 = 0% 2 = 7,4% SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 * NhËn xÐt: Qua kh¶o s¸t lÇn 2 cho thÊy líp 1B kh«ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn cña t«i th× chÊt lîng ph¸t ©m hÇu nh vÉn nh cò, sù tiÕn bé lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Cßn líp 1A cña t«i chÊt lîng ph¸t ©m cã sù tiÕn bé râ rÖt. Sè HS ph¸t ©m ®óng t¨ng lªn. Nh×n vµo kÕt qu¶ ®¹t ®ù¬c t«i rÊt phÊn khëi vµ tù tin vµo nh÷ng biÖn ph¸p mµ m×nh ®· ®a ra. §iÒu ®¸ng mõng lµ mét sè HS tríc kia ®äc yÕu m¾c nhiÒu lçi (cã em m¨c tíi 2 ®Õn 3 lçi ph¸t ©m) b©y giê ®îc sù hç trî, gióp ®ì, uèn n¾n c¸ch ph¸t ©m theo c¸c biÖn ph¸p mµ t«i ®· ®a ra cã tiÕn bé râ rÖt. Nh÷ng cÆp phô ©m mµ tríc ®©y c¸c em hay nhÇm lÉn trong c¸ch ph¸t ©m: n - l ; ch – tr ; gi - r – d, b©y giê c¸c em ®· ph¸t ©m t¬ng ®èi chuÈn. Khi ph¸t ©m còng Ýt sai h¬n, nÕu sai chØ cÇn c« gi¸o nh¾c lµ em ph¸t ©m l¹i th× HS ®ã tù söa ®îc ngay. Tõ ®ã HS viÕt chÝnh t¶ còng Ýt sai vµ chuÈn x¸c h¬n. Tû lÖ HS ph¸t ©m sai gi¶m ®i ®¸ng kÓ, nhÊt lµ cÆp phô ©m n - l tõ chç cã 8 em m¾c lçi trong lÇn kh¶o s¸t thø nhÊt th× lÇn kh¶o s¸t thø 2 chØ cßn 2 em. Sè HS ph¸t ©m sai ë c¸c cÆp ch - tr; gi- r – d; s – x còng gi¶m ®i râ rÖt. Sè HS ph¸t ©m sai vÒ vÇn, thanh ®iÖu còng gi¶m ®i trong khi ®ã thêi gian ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn cha l©u. Nh×n vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ta thÊy sè HS sai lçi ph¸t ©m gi¶m dÇn ®¸ng kÓ. §iÒu nµy cho thÊy c¸c em ®· nhËn ra ®îc c¸i sai cña m×nh vµ söa sai ®îc. Nhng ®©y míi lµ kÕt qña bíc ®Çu. Muèn chÊm døt vµ h¹n chÕ tèi ®a t×nh tr¹ng nµy ®ßi hái ph¶i cã mét thêi gian l©u dµi ®Ó rÌn luyÖn cho c¸c em. T«i nhËn thÊy trong thêi gian võa qua m×nh cha thÓ söa hÕt lçi ph¸t ©m cho HS, nhng nh÷ng biÖn ph¸p mµ t«i ®a ra lµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¸ h÷u hiÖu vµ tÝch cùc, cã t¸c dông trùc tiÕp, thiÕt thùc ®èi víi HS. C/ kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ thêi gian trùc tiÕp söa lçi ph¸t ©m cho HS, t«i thÊy viÖc söa lçi cho HS nãi chung vµ HS líp 1 nãi riªng lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. Bëi v× HS biÕt ®äc ®óng, viÕt ®óng lµ biÓu hiÖn cña sù hoµn thiÖn gãp phÇn gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. Muèn söa lçi ph¸t ©m vµ n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cu¶ HS tríc tiªn ngêi GV ph¶i nhËn thøc vai trß nhiÖm vô vµ tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn cña con ngêi nãi chung. - Muèn n©ng cao n¨nglùc ph¸t ©m cho HS th× ®iÒu quan träng tríc tiªn lµ ngêi GV ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi mÉu mùc, lµ 12 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 tÊm g¬ng s¸ng trong c¸ch ph¸t ©m, nãi n¨ng tríc HS ®Ó c¸c em noi theo. Ngêi GV ph¶i thêng xuyªn trau dåi kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ ph¶i cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. §Æc biÖt lµ ph¶i tÝch luü ®îc vèn kiÕn thøc phong phó vÒ tiÕng mÑ ®Î thêng xuyªn n©ng cao kü n¨ng ®äc vµ ph¸t ©m cho b¶n th©n. Trong qua tr×nh söa lçi ph¸t ©m cho HS ®ßi hái sù khÐo lÐo tinh tÕ cña ngêi thµy. Lµm thÕ nµo ®Ó HS thÊy viÖc rÌn luyÖn c¸ch ph¸t ©m lµ ®iÒu cÇn thiÕt, cã lîi cho c¸c em, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cho x· héi. LuyÖn c¸ch ph¸t ©m cho HS TiÓu häc ngêi GV ph¶i n¾m ®îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña c¸c em, cã biÖn ph¸p khen, chª kÞp thêi, khÐo lÐo. - KhuyÕn khÝch c¸c em ham ®äc s¸ch, b¸o, truyÖn bæ Ých ®Ó n©ng cao n¨ng lùc tù ®äc, n¨ng lùc t duy, sù hiÓu biÕt vÒ c¸c mÆt trong cuéc sèng. §ång thêi qua c¸c h×nh thøc nµy gi¸o dôc t tëng, t×nh c¶m cho c¸c em. - GV cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh, x· héi ®Ó dµnh sù quan t©m ®Õn HS nhiÒu h¬n. ViÖc rÌn ph¸t ©m cho HS ph¶i ë mäi lóc, mäi n¬i vµ liªn tôc. Theo t«i trªn ®©y lµ nh÷ng bµi häc cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng GV muèn söa lçi ph¸t ©m cho HS. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p nµy vµo tõng líp cô thÓ ®ßi hái ph¶i cã sù khÐo lÐo, linh ho¹t, kiªn tr× cña c¶ thµy vµ trß. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã thùc hiÖn song vÉn lµm ®îc nÕu cã sù kiªn tr×, cã sù t×m tßi c«ng phu c¸c biÖn ph¸p nh»m th¸o gì. ViÖc söa lçi ph¸t ©m cho HS cã ®¹t kÕt qu¶ cao hay kh«ng cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng, lßng nhiÖt t×nh cña mçi GV. Ph¶i xuÊt ph¸t tõ lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ, cã t©m huyÕt víi nghÒ th× chÊt lîng gi¸o dôc míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. §ång thêi cßn phô thuéc vµo b¶n th©n HS cã ý thøc tù rÌn luyÖn, söa sai hay kh«ng. Tãm l¹i, thµnh c«ng trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cho HS phô thuéc vµo c¶ thµy vµ trß. D/ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i Trong kho¶ng thêi gian nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cho HS t«i thÊy r»ng n¨ng lùc ph¸t ©m cña HS ®· ®¹t ®îc møc kh¸. §ã lµ kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Tuy nhiªn møc ®é nµy cha æn ®Þnh, Ýt nhiÒu vÉn cã sù dao ®éng. Bëi v× vÉn cßn mét sè em l¬ lµ trong viÖc ph¸t ©m, cha h×nh thµnh cho m×nh ý thøc, thãi quen tù rÌn luyÖn c¸ch 13 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 ph¸t ©m ®óng, chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng lý do chñ quan vµ kh¸ch quan kh¸c phÇn nµo t¸c ®éng ®Õn c¸c em. Ch¼ng h¹n khi ®äc bµi do kh«ng chó ý c¸c em ph¸t ©m sai; trong khi ®äc ®Ò to¸n HS ph¸t ©m sai mµ GV kh«ng söa ®Ó tr¸nh mÊt thêi gian cña tiÕt häc; trong khi giao tiÕp víi mäi ngêi nhÊt lµ cha mÑ, nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh kh«ng chó ý söa sai cho c¸c em. Trong lóc trß chuyÖn, vui ch¬i cïng b¹n bÌ c¸c em hay nãi tù do, cha cã ý thøc, thãi quen ph¸t ©m chuÈn vµ tù söa sai cho nhau. §iÒu quan träng lµ viÖc rÌn luyÖn ph¸t ©m cho HS lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, ®ßi hái ngêi GV ph¶i kiªn tr×, tØ mØ gióp ®ì, uèn n¾n kÞp thêi nhÊt lµ ®èi víi HS yÕu kÐm, ph¸t ©m ngäng tõ nhá. Cã nh vËy míi thùc hiÖn tèt môc tiªu gi¸o dôc, nhiÖm vô gi¸o dôc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®Æc biÖt lµ løa tuæi hiÕu ®éng cña HS TiÓu häc. E/ ý kiÕn ®Ò xuÊt. §Ó gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc ph¸t ©m cho HS nãi riªng còng nh hiÖu qu¶ häc tËp nãi chung t«i cã mét sè ®Ò xuÊt sau: - Mçi GV khi thi tuyÓn vµo trêng s ph¹m th× cÇn cã thªm mét phÇn thi ®iÒu kiÖn n÷a lµ thi ®äc ( ®äc ®óng, ph¸t ©m chuÈn, kh«ng ngäng…) - Mçi GV cÇn tù häc hái ®Ó n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô s ph¹m vµ cÇn ph¶i t©m huyÕt víi nghÒ. - C¸c cÊp c¸c ngµnh tiÕp tôc t¹o ®iÒu kiÖn hç trî vÒ mÆt kinh phÝ còng nh tinh thÇn thêi gian cho GV TiÓu häc tiÕp tôc häc n©ng cao ( cao ®¼ng, ®¹i häc) - Më c¸c líp båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ®éi ngò GV TiÓu häc nãi chung, ®Æc biÖt lµ c¸c ®ång chÝ GV cao tuæi b»ng cÊp cha ®¹t chuÈn trong thêi gian ng¾n ®Ó c¸c ®ång chÝ ®îc häc tËp nhiÒu h¬n vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng ViÖt còng nh c¸c m«n kh¸c vµ n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n. - Cïng víi sù ®ãng gãp cña nh©n d©n, c¸c cÊp c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ UBND x· t¹o ®iÒu kiÖn x©y dùng trêng líp ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ¸nh s¸ng, trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y. 14 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ và tên: ……………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………… Đơn vị: Trường tiểu học ……….. Địên thoại: 0912345678 E-mail: 0912345678@gmail.com II. TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN: III. NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã áp dụng thành công trong giảng dạy tại trường ………………………………... . Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm này mà tôi là người vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT. Sáng kiến kinh nghiệm này tôi cũng đã phổ biến cho đồng nghiệp nên nếu có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến này tôi cũng không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu. 15 SKKN: Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 …………, ngày … tháng … năm 20…. Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên) 16
- Xem thêm -