Tài liệu Skkn rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải bài toán cho hs lớp 6

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 715 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI To¸n häc lµ c«ng cô gióp häc tèt c¸c m«n häc kh¸c, chÝnh v× vËy nã ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong nhµ trêng. Bªn c¹nh ®ã nã cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc t duy vµ phÈm chÊt trÝ tuÖ,gióp häc sinh ho¹t ®éngcã hiÖu qu¶ trong mäi lÜnh vùc cña đời sèng s¶n xuÊt. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ , §¶ng vµ nhµ níc ta coi “Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ”, trong ®ã to¸n häc ,khoa häc tù nhiªn – c«ng nghÖ cã vai trß cùc kú quan träng . V× vËy ë trêng THCS ë mçi khèi líp sè tiÕt dµnh cho bé m«n to¸n nhiÒu h¬n so víi c¸c m«n häc kh¸c . §Ó phï hîp víi xu thÕ hiÖn nay trªn thÕ giíi , bé GD - §T ban hµnh quyÕt ®Þnh thay ®æi SGK líp 1 vµ líp 6 vµo n¨m 2002 Híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc to¸n häc hiÖn nay lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh , kh¬i dËy vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tù häc, nh»m h×nh thµnh ë häc sinh t duy tÝch cùc , ®éc lËp, s¸ng t¹o,suy luận chặt chẽ n©ng cao n¨ng tùc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò , rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn , t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m , ®em l¹i niÒm vui , høng thó häc tËp cho häc sinh SGK to¸n míi kh«ng qu¸ coi träng tÝnh cÊu tróc , tÝnh chÝnh x¸c cña hÖ thèng kiÕn thøc to¸n häc trong ch¬ng tr×nh , h¹n chÕ ®a vµo ch¬ng tr×nh nh÷ng kÕt qu¶ cã tÝnh lý thuyÕt thuÇn tuý vµ c¸c phÐp chøng minh dµi dßng , phøc t¹p kh«ng phï hîp víi ®¹i ®a sè häc sinh . T¨ng tÝnh thùc tiÔn vµ tÝnh s ph¹m , t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh ®îc t¨ng cêng luyÖn tËp thùc hµnh , rÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc to¸n häc vµo ®êi sèng vµ c¸c m«n häc kh¸c . Do ®ã, sè tiÕt dµnh cho luyÖn tËp và các dạng bài toán có lời giải kh¸ nhiÒu. Từ lý do trên tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “ Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải bài Toán cho hs lớp 6”, mục đích nhằm rèn luyện cho Hs kỹ năng trình bày lời giải một bài Toán lô gic, chặt chẽ. II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 1. Phạm vi nghiên cứu: Trường THCS 2. Đối tượng nghiên cứu: Hs lớp 6B, 6C trường THCS QH 3. Ph¬ng ph¸p nghiên cứu. - Nghiªn cøu lý thuyÕt. 1 2
- Xem thêm -