Tài liệu Skkn phương pháp xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn lịch sử lớp 5

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

phßng gi¸o dôc ®µo t¹o nghi léc trêng tiÓu häc nghi hng ®Ò tµi x©y dùng mét sè c©u hái Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cho bµI «n tËp lÞch sö líp 5 ***** Hä vµ tªn:NguyÔn thÞ nhan Chøc vô: Gi¸o viªn §¬n vÞ c«ng t¸c: trêng tiÓu häc nghi hng SKKN thuéc lÜnh vùc : M«n : LÞch sö N¨m häc: 2008 - 2009. a.PhÇn më ®Çu 1 1. §Æt vÊn ®Ò V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII tiÕp tôc nhÊn m¹nh: “Gi¸o dôc - §µo t¹o ph¶i thùc sù trë thµnh quèc s¸ch hµng ®Çu, hoµn thµnh tèt viÖc ®µo t¹o, båi dìng nguån lùc con ngêi cho CNH – H§H ®Êt níc. Cïng víi ®æi míi néi dung gi¸o dôc theo híng c¬ b¶n, hiÖn ®¹i ph¶i t¨ng cêng gi¸o dôc c«ng d©n, gi¸o dôc thÕ giíi quan khoa häc, lßng yªu níc, ý chÝ v¬n lªn v× t¬ng lai cña b¶n th©n vµ tiÒn ®å cña ®Êt níc. B¶n s¾c d©n téc vµ tÝnh chÊt tiªn tiÕn cña nÒn v¨n hãa ph¶i ®îc thÊm ®Ëm trong mäi lÜnh vùc sao cho ngêi lao ®éng míi cña ®Êt níc cã c¸ch t duy ®éc lËp, cã c¸ch lµm võa hiÖn ®¹i võa mang s¾c th¸i ViÖt Nam “. Thùc hiÖn nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n ®ã, bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· triÓn khai ®æi míi toµn diÖn vµ ®ång bé GD - §T trong ®ã cã ®æi míi ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ ®Æc biÖt ®i s©u vµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc . Trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cÇn: - TËp trung vµo d¹y c¸ch häc, ®Æc biÖt lµ gióp häc sinh biÕt c¸ch vµ cã nhu cÇu tù häc. - Coi träng vµ khuyÕn khÝch d¹y häc trªn c¬ së ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc,häc tËp mét c¸ch th«ng minh, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. - KhuyÕn khÝch gi¸o viªn sö dông ®óng møc, ®óng chç, ®óng lóc c¸c ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc truyÒn thèng còng nh hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t huy tèi ®a c¸c mÆt m¹nh cña tõng ph¬ng ph¸p vµ cña sù phèi hîp gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p M«n lÞch sö lµ m«n yªu cÇu häc sinh n¾m ®îc c¸c sù kiÖn, ho¹t ®éng, nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu t¬ng ®èi cã hÖ thèng theo dßng thêi gian.HÖ thèng kiÕn thøc m«n LÞch sö ë tiÓu häc qu¸ nhiÒu.Ngêi ta nãi kiÕn thøc m«n LÞch së ë tiÓu häc nh lµ “§¹i häc” thu nhá.VËy lµm thÕ nµo ®Ó trong cïng mét thêi gian nhÊt ®Þnh mµ cã thÓ th©u tãm ®îc nhiÒu ®¬n vÞ tri thøc kh¸c nhau.§iªï ®ã ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i tæ chøc híng dÉn cho häc sinh tÝch cùc chñ ®éng ho¹t ®éng díi sù trî gióp cña ®å dïng d¹y häc: VËt thËt, tranh ¶nh, m« h×nh, bµi tËpØt¾c nghiÖm, b¨ng ®Üa h×nh, ®Ìn chiÕu(nÕu cã) ®Ó tõng häc sinh, tõng nhãm häc sinh ph¸t hiÖn vµ chiÕm lÜnh néi dung häc tËp råi thùc hµnh vËn dông néi dung ®ã theo n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, b¶n th©n t«i rÊt t©m ®¾c víi néi dung cña c¸c bµi «n tËp lÞch sö líp 5.Bëi v× m«n lÞch sö lµ m«n häc chøa ®ùng lîng th«ng tin nhiÒu, tÝch hîp néi dung cña nhiÒu m«n häc nhÊt lµ trong bµi «n tËp cña tõng phÇn , tõng ch¬ng. 2.Thùc tr¹ng d¹y häc m«n lÞch sö líp 5. N¨m häc 2008 - 2009, t«i ®îc BGH nhµ trêng ph©n c«ng d¹y líp 5A, khi d¹y ®Õn bµi 11:¤n tËp : H¬n t¸m m¬i n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc vµ ®« hé (18582 1945), t«i ®· tæ chøc kiÓm tra kh¶o s¸t thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu ë líp 5A(do t«i phô tr¸ch) cã 20 häc sinh) T«i cho c¸c em lµm theo 4 bµi tËp cña bµi «n tËp, víi ®Ò bµi nh sau: 1. Tõ khi thùc d©n ph¸p x©m lîc níc ta ®Õn C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, nh©n d©n ta ®· tËp trung thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×? 2. H·y nªu mét sè nh©n vËt, sù kiªn lÞch sö trong giai ®o¹n 1858-1945. 3.H·y kÓ l¹i mét sù kiÖn hoÆc mét nh©n vËt lÞch sö trong giai ®o¹n nµy mµ em nhí nhÊt. 4. Nªu tªn sù kiªn lÞch sö t¬ng øng víi c¸c n¨m trªn trôc thêi gian. 1858 1930 1945 KÕt qu¶ thu ®îc nh sau: Giái:0 em, chiÕm 0% Kh¸:3 em, chiÕm 15% Trung b×nh:12 em, chiÕm 60% YÕu:5 em, chiÕm 25% Tõ kÕt qu¶ ®ã ta thÊy tû lÖ häc sinh ®¹t kh¸ giái kh«ng cao, c¸c em kh«ng thÓ nhí c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, nh©n vËt lÞch sö mét c¸ch chi tiÕt. §Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh tiÓu häc lµ hiÕu ®éng, dÔ nhí nhng l¹i chãng quªn. V× vËy viÖc x©y dùng mét bµi tËp mµ trong cïng mét thêi gian cã thÓ tæng hîp ®îc néi dung th«ng tin cña c¶ ch¬ng lµ vÊn ®Ò v« cïng cÇn thiÕt. Tõ ®ã c¸c em cã thÓ t×m ra, nhí ®îc mét hoÆc hai ®Æc ®iÓm tiªu biÓu nhÊt cña mét sù kiÖn, hiÖn tîng, nh©n vËt lÞch sö, gióp c¸c em cã thÓ nhí ®îc nhiÒu, nhí l©u, nhí chÝnh x¸c c¸c sù kiÖn , hiÖn tîng vµ nh©n vËt lÞch sö. * VÊn ®Ò thùc tr¹ng hiÖn nay: Nghiªn cøu néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, t«i thÊy: ch¬ng tr×nh míi kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña ch¬ng tr×nh cò, ®ång thêi bæ xung mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng thiÕt thùc, thÓ hiÖn râ quan ®iÓm, môc tiªu vµ ®Þnh híng ®æi míi cña m«n häc. §Æc biÖt ch¬ng tr×nh ®· ®a vµo phÇn mÒm vÒ lÞch sö ®Þa ph¬ng. - §iÒu kiÖn kinh tÕ, tr×nh ®é d©n trÝ cña ngêi d©n ®îc n©ng cao, c¶i thiÖn dÇn nªn nÒn gi¸o dôc cã sù ¶nh hëng tÝch cùc. H¬n n÷a §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m, ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc. §ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn gi¸o dôc. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu trªn cßn cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh sau: 3 - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn thiÕu thèn cha ®ñ trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc. - Phô huynh häc sinh cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian, mét sè gia ®×nh thiÕu sù quan t©m ®èi víi viÖc häc hµnh cña con c¸i. - V× vËy nh÷ng khã kh¨n trªn ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh d¹y häc nãi chung, viÖc d¹y häc m«n lÞch sö nãi riªng. Tõ nh÷ng lý do trªn t«i thùc hiÖn ®Ò tµi: “ X©y dùng bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cho bµi «n tËp lÞch sö líp 5 víi mong muèn ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh, n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp, gãp phÇn thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc gióp häc sinh n¾m ch¾c ®îc kiÕn thøc lÞch sö . B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. T×m hiÓu kü thuËt x©y dùng bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 2. X©y dùng bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 3. Thùc nghiÖm II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn 1. T×m hiÓu kü thuËt x©y dùng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. a. Tr¾c nghiÖm ®óng - sai Lµ bµi kiÓm tra ®îc x©y dùng tõ 1 – 2 mÖnh ®Ò vµ yªu cÇu ngêi häc lùa chän mÖnh ®Ò nµo lµ ®óng, mÖnh ®Ò nµo lµ sai. Gåm 2 lo¹i: a.1. Mét mÖnh ®Ò ®a ra cã 2 lùa chän ( §iÒn § hoÆc S ) a.2. Mét mÖnh ®Ò ®a ra cã 1 lùa chän. ( §iÒn dÊu ) b.Tr¾c nghiÖm lùa chän: Lµ lo¹i bµi tËp mµ c¸c nhµ s ph¹m ®a ra nhiÒu mÖnh ®Ò ( tõ 3 mÖnh ®Ò trë lªn ) vµ yªu cÇu häc sinh lùa chän mÖnh ®Ò nµo phï hîp víi yªu cÇu ®Ò ra. VD : a. a. a.  b.  b.  b.  c. c. c. d.  d.  e. Tr¾c nghiÖm nèi cét. 4 Lµ lo¹i bµi tËp mµ nhµ s ph¹m ®a ra néi dung ë c¸c cét kh¸c nhau ( cét A vµ cét B ) råi sau ®ã yªu cÇu ngêi häc thùc hiÖn viÖc nèi néi dung gi÷a c¸c cét víi nhau sao cho phï hîp víi yªu cÇu ®Ò bµi. a. b. c. a. b. c. trèng. d. ®iÒn a. b. c. d e. f g Bµi tËp vµo « -Lµ lo¹i bµi tËp mµ nhµ s ph¹m ®a ra mét mÖnh ®Ò (cã thÓ lµ mét c©u) hoÆc nhiÒu mÖnh ®Ò (cã thÓ lµ mét ®o¹n v¨n) cha trän vÑn.Yªu cÇu ngêi häc ®iÒn mét tõ hoÆc mét côm tõ ®«i khi lµ mét con sè ®Ó c©u hoÆc ®o¹n v¨n trë nªn hoµn thiÖn vµ cã ý nghÜa. - Lu ý: Tõ, côm tõ hoÆc con sè cã thÓ cho tríc hoÆc kh«ng cho tríc; chóng cã thÓ t¬ng ®¬ng víi chç trèng hoÆc kh«ng t¬ng.NÕu kh«ng cã tõ cho tríc th× tõ cÇn ®iÒn ph¶i lµ danh tõ ®éng tõ,tÝnh tõ.Tõ cÇn ®iÒn ph¶i lµ tõ duy nhÊt. e.Bµi tËp hçn hîp . Lµ d¹ng bµi trong ®ã viÖc x©y dùng kÜ thuËt ®îc t¹o bëi c¸c d¹ng Te st trªn(thêng thêng c. phèi hîp víi d.) t¹o nªn mét bµi kiÓm tra hoµn chØnh ®èi víi häc sinh. g. Bµi tËp s¾p xÕp. Lµ lo¹i bµi tËp mµ nhµ s ph¹m ®a ra nhiÒu mÖnh ®Ò, yªu cÇu ngêi häc ®iÒn c¸c sè 1,2,3,...vµo « trèng ®Ó s¾p xÕp c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, nh©n vËt lÞch sö theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh 2. X©y dùng mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. Bµi 1: H·y ®iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: a. TrÝch lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “Hìi ®ång bµo toµn quèc! Chóng ta muèn hoµ b×nh, chóng ta.....Nhng chóng ta cµng nh©n nhîng, thùc d©n Ph¸p....., v× chóng quyÕt t©m cíp níc ta mét lÇn n÷a. Kh«ng! chóng ta thµ.....tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh....mÊt níc, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu.....” b.Trong t×nh thÕ….chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng non trÎ ®· vît qua…..tõng bíc ®Èy lïi…. 5 c. Sau…. ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn c êng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp…..”cña ……ë §iÖn Biªn Phñ ghi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta trang vµng chãi läi: “ ChÝn n¨m lµm mét §iÖn Biªn Nªn vµnh hoa ®á, nªn ……. d. 17 giê 30 phót ngµy….., tíng…… vµ Bé chØ huy tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ b¾t sèng. L¸ cê …… tung bay trªn nãc hÇm chØ huy cña …… Bµi 2: Em h·y ®¸nh dÊu  vµo « trèng tríc ý ®óng. a. - Ngµy 18/12/1946 qu©n Ph¸p ®¸nh chiÕm H¶i Phßng. - Ngµy 18/12/1946 Ph¸p göi tèi hËu th ®e däa ViÖt Nam. b. - Thu ®«ng n¨m 1947 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. - Thu ®«ng n¨m 1950 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. c. - Ngµy 13/3/ 1954 qu©n ta næ sóng më mµn chiÊn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Ngµy 30/3/1954 qu©n ta næ sóng më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. d. - Trung ¬ng §¶ng díi sù chñ tr× cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· häp vµ nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Trung ¬ng §¶ng díi sù chñ tr× cña Vâ Nguyªn Gi¸p ®· häp vµ nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ . e. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi §éc LËp. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi Him Lam. Bµi 3: Nèi c¸c mèc thêi gian ë cét A víi sù kiÖn lÞch sö ë cét B cho phï hîp . 6 Thu ®«ng 1947 2 - 9 - 1945 20 - 12 - 1946 7 - 5 - 1954 13 - 3 - 1954 - B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp. - Ph¸p tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c - B¸c Hå ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn - ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ - Më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ §¸p ¸n Bµi 1: H·y ®iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: a. TrÝch lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “Hìi ®ång bµo toµn quèc! Chóng ta muèn hoµ b×nh, chóng ta ph¶i nh©n nhîng.Nhng chóng ta cµng nh©n nhîng, thùc d©n Ph¸p cµng lÊn tíi, v× chóng quyÕt t©m cíp níc ta mét lÇn n÷a. Kh«ng! chóng ta thµ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt níc, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu lµm n« lÖ .” b. Trong t×nh thÕ “ Ngh×n c©n treo sîi tãc “chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng non trÎ ®· vît qua hiÓm nghÌo tõng bíc ®Èy lïi “ giÆc ®ãi, giÆc dèt, giÆc ngo¹i x©m” . c. Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn cêng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp “ ph¸o ®µi khæng lå”cña thùc d©n ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ ghi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta trang vµng chãi läi: “ ChÝn n¨m lµm mét §iÖn Biªn Nªn vµnh hoa ®á, nªn thiªn sö vµng!” c.17giê 30 phót ngµy7-5-1954,tíng §ê C¸t-t¬-ri vµ Bé chØ huy tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ b¾t sèng.L¸ cê”quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng”tung bay trªn nãc hÇm chØ huy cña giÆc Ph¸p. Bµi 2: Em h·y ®¸nh dÊu  vµo « trèng tríc ý ®óng. a. - Ngµy 18/12/1946 qu©n Ph¸p ®¸nh chiÕm H¶i Phßng. - Ngµy 18/121/1946 Ph¸p göi tèi hËu th ®e däa ViÖt Nam. b. - Thu ®«ng n¨m 1947 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. - Thu ®«ng n¨m 1950 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. c. -Ngµy 13/3/1954qu©n ta næ sóng më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. 7 d. -Ngµy 30/3/1954 qu©n ta næ sóng më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Trung ¬ng §¶ng díi sù chñ tr× cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· häp vµ nªu quyÕt t©mgiµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Trung ¬ng §¶ng díi sù chñ tr× cña Vâ Nguyªn Gi¸p ®· häp vµ nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ . e. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi §éc LËp. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi Him Lam. Bµi 3: Nèi c¸c mèc thêi gian ë cét A víi sù kiÖn lÞch sö ë cét B cho phï hîp . Thu ®«ng 1947 2 - 9 - 1945 20 - 12 - 1946 7 - 5 - 1954 13 - 3 - 1954 - B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp. - Ph¸p tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c - ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn phñ. - Më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - B¸c Hå ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn. 3. Thùc nghiÖm. 3.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm. - KiÓm nghiÖm tÝnh kh¶ thi cña viÖc x©y dùng bµi tËp cho bµi «n tËp lÞch sö líp 5 - Thùc thi ®Ó rót kinh nghiÖm ®iÒu chØnh kÞp thêi cho viÖc d¹y – häc. 3.2. Néi dung thùc nghiÖm. Thùc thi d¹y häc bµi: ¤n tËp: ChÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc ( Bµi 18 ). 3.3. §èi tîng thùc nghiÖm. Häc sinh líp 5A trêng TiÓu häc Nghi Hng (Tæng sè 20 häc sinh). 3.4.TiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm. KÕ ho¹ch bµi d¹y 8 Bµi 18 : ¤n tËp chÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc A.Môc tiªu: Gióp häc sinh: -Nhí l¹i nh÷ng sù kiÖn tiªu biÓu tõ 1945-1954,lËp ®îc b¶ng thèng kª ®¬n gi¶n thèng kª c¸c t liÖu. - Qua ®ã rÌn luyÖn häc sinh kÜ n¨ng tæng kÕt theo niªn ®¹ic¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu trong giai ®o¹n lÞch sö nµy. B.§å dïng d¹y häc. - B¶n ®å hµnh chÝnhViÖt Nam. - PhiÕu häc tËp. C.Bµi cò. Gi¸o viªn gäi 3 häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái: - KÓ l¹i nh÷ng t¸m g¬ng tiªu biÎu cña bé ®éi ta trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. -Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ -KÓ tªn nh÷ng bµi ®· häc trong ch¬ng:ChÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc. D.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp a.Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè nh÷ng sù kiÖn, hiÖn tîng, nh©n vËt tiªu biÓu tõ 1945 – 1954. b. C¸ch tiÕn hµnh:Hoc sinh lµm viÖc c¸ nh©n - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu bµi tËp (tr¾c nghiÖm) kh¸ch quan. - Häc sinh nªu yªu cÇu cña tõng bµi tËp. - Häc sinh lµm bµi theo phiÕu. - Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶-líp nhËn xÐt,bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn.(nh ®¸p ¸n) 2. Ho¹t ®éng 2 :Híng dÉn häc sinh lËp b¶ng thèng kª. a. Môc tiªu : Gióp häc sinh lËp ®îc b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu theo niªn ®¹i. b. C¸ch tiÕn hµnh : Häc sinh lµm viÖc theo nhãm. - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña bµi tËp : LËp b¶ng thèng kª ®¬n gi¶n theo niªn ®¹i c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu theo tõng môc: Qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa- x· héi. - Gi¸o viªn giao viÖc cho tõng tæ: + Nhãm 1 : T×m hiÓu c¸c sù kiÖn n¨m 1946, 1947. + Nhãm 2 : T×m hiÓu c¸c sù kiÖn n¨m 1950, 1951. 9 + Nhãm 3 : T×m hiÓu c¸c sù kiÖn n¨m 1952, 1954. - Häc sinh tõng nhãm th¶o luËn - ghi kÕt qu¶. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - líp nhËn xÐt, bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn ghi b¶ng tõng môc cña tõng sù kiÖn. N¨m Qu©n sù ChÝnh trÞ 1946 19-12-1946, toµn quèc kh¸ng chiÕn Kinh tÕ “Kh«ng mét tÊc ®Êt bá hoang”. C¶ níc t¨ng gia s¶n xuÊt 1947 ChiÕn dÞch ViÖt B¾c thu ®«ng 1947 1950 ChiÕn dÞch Më réng giao lu §Èy biªn giíi thu quèc tÕ xuÊt ®«ng 1950 1951 §¹i héi §¶ng lÇn thø hai ( 2-1951 ) 1952 §¹i héi anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc lÇn thø nhÊt (1-5-1952) 1954 ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ m¹nh V¨n hãa-x· héi Phong trµo b×nh d©n häc vô ph¸t triÓn m¹nh s¶n X©y dùng cuéc sèng míi E. Cñng cè, dÆn dß: - Häc sinh nh¾c l¹i c¸c sù kiÖn lÞch sö trong giai ®o¹n: chÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc. - Su tÇm mét sè bµi th¬, ca dao, bµi h¸t vÒ chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ 4. NhËn xÐt - kÕt qu¶. 4.1. ¦u ®iÓm. Qua tiÕt d¹y thùc nghiÖm nªu trªn, c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc ®îc ¸p dông ®óng lóc,®óng chç, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong viÖc tiÕp thu tri thøc. TÊt c¶ líp c¸c em ®Òu ®îc tham gia ho¹t ®éng ®Ó chiÕm lÜnh tri thøc. - Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®¸nh gi¸ mang tÝnh kh¸ch quan cao, trong cïng mét thêi gian kiÓm tra ®îc nhiÒu tri thøc kh¸c nhau, häc sinh høng thó thùc hiÖn. 10 4.2. Nhîc ®iÓm. - MÊt nhiÒu thêi gian cho so¹n néi dung vµ khã - ChuÈn bÞ c«ng phu, chÝnh x¸c nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn néi dung thao t¸c thõa, nhµm ch¸n. 4.3. KÕt qu¶ thùc nghiÖm. Sau khi thùc nghiÖm tiÕt d¹y trªn t«i thu kÕt qu¶ nh sau: §¹t ®iÓm giái:6 em chiÕm 30% §¹t ®iÓm kh¸ :12 em chiÕm 60% §¹t ®iÓm trung b×nh :2 em chiÕm 10% 4.4. Bµi häc kinh nghiÖm. §Ó cã ®îc tiÕt d¹y “ NhÑ nhµng vµ høng thó” ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu bµi kü, lËp kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, lùa chän ph¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc thÝch hîp mang l¹i hiÖu qu¶ cao, kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh tiÕp thu bµi phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh , c©u hái “ lÖnh” ng¾n gän dÓ hiÓu , híng cho häc sinh ham thÝch ho¹t ®éng häc tËp . C¸c em ®îc ho¹t ®éng nhiÒu , tÝch cùc tù gi¸c ®Ó chiÕm lÜnh tri thøc . c. PhÇn kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ®iÒu tra thùc tr¹ng vµ tiÕn hµnh thùc nghiÖm,t«i thÊy r»ng viÖc x©y dùng vµ sö dông bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong tiÕt «n tËp lÞch sö ®· mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ.Víi ph¬ng ph¸p häc tËp míi nµy gióp cho häc sinh ®îc häc tËp mét c¸ch chñ ®éng, tÝch cùc, ®éc lËp víi tinh thÇn høng thó cao, tËp trung vµo qu¸ tr×nh tù t×m tßi kh¸m ph¸ tri thøc. Trong ®ã gi¸o viªn chØ lµ ngêi híng dÉn, häc sinh tù huy ®éng vèn hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó tù chiÕm lÜnh tri thøc míi. Tõ ®ã, ph¸t triÓn ®îc t duy, tÝnh ®éc lËp suy nghÜ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ë trÎ vµ tr¸nh ®îc hiÖn tîng thÇy gi¶ng- trß nghe. Tuy nhiªn, mçi ph¬ng ph¸p ®Òu cã mÆt m¹nh vµ mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §Ó sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®¹t kÕt qu¶ cao, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i lu«n t×m tßi,s¸ng t¹o, nghiªn cøu tØ mØ s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn,tµi liÖu tham kh¶o, ®Æc biÖt lµ ph¶i nghiªn cøu kü thuËt x©y dùng phiÕu bµi tËp mang ®Çy ®ñ th«ng tin, chÝnh x¸c, phï hîp víi ®Æc ®iÓm, tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh.§ång thêigi¸o viªn cÇn ph¶i : - N¾m ®îc ®Æc ®iÓm t©m lÝ løa tuæi häc sinh TiÓu häc :T duy cô thÓ chiÕm u thÕ, c¸c em rÊt tß mß, ham hiÓu biÕt, tõ ®ã lùa chän néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp, kh¬i dËy tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt cña häc sinh, còng nh t¹o høng thó cho häc sinh häc tËp. 11 - N¾m v÷ng néi dung ch¬ng tr×nh, huy ®éng ®îc nh÷ng hiÓu biÕt, tri thøc vèn cã cña häc sinh ®Ó häc sinh tù m×nh cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc nh÷ng kiÕn thøc cña bµi d¹y mét c¸ch ®éc lËp, s¸ng t¹o, lÊy häc sinh lµm nh©n vËt trung t©m cña giê d¹y . - Tæ chøc c¸c tiÕt häc cÇn nhÑ nhµng, tù nhiªn sao cho mäi häc sinh ®Òu ho¹t ®éng mét c¸ch chñ ®éng. Trªn ®©y lµ mét vµi ý kiÕn nhá cña c¸ nh©n t«i nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶. Song sö dông “tr¾c nghiÖm” trong bµi «n tËp lµ ph¬ng ph¸p míi, h¬n n÷a t«i cha cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy nªn khi thùc thi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. MÆt kh¸c,thêi gian ®ßi hái ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy cßn h¹n hÑp,trang thiÕt bÞ phôc vô cho m«n häc cha ®Çy ®ñ.T«i kÝnh mong sù gãp ý,gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña ban l·nh ®¹o,cña ®ång nghiÖp ®Ó t«i dÇn hoµn thiÖn m×nh trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc,n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Nghi Hng ngµy 15/5/2009 Ngêi viÕt : NguyÔn ThÞ Nhan 12
- Xem thêm -