Tài liệu Skkn phương pháp nhằm nâng cao chất lượng nhảy xa nam ở thcs

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuæi 14 - 15 I.§Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tµi: ThÓ dôc thÓ thao lµ mét bé phËn cña nÒn v¨n ho¸ x· héi, mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng g¾n liÒn víi sù tån t¹i cña x· héi loµi ng êi. TDTT ®îc ®¸nh gi¸ nh mét bé phËn quan träng trong nÒn gi¸o dôc XHCN. Do ®ã phong trµo luyÖn tËp TDTT nãi chung vµ c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt trong c¸c nhµ tr êng phæ th«ng nãi riªng kh«ng chØ lµ môc tiªu chung cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o mµ cßn lµ mèi quan t©m cña toµn x· héi. Gi¸o dôc thÓ chÊt trong c¸c trêng häc ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ®Æc biÖt quan t©m th«ng qua c¸c v¨n b¶n vµ chØ thÞ. HiÕn ph¸p n¨m 1993 (§iÒu 41) ®· ghi râ: “Nhµ níc ph¸t triÓn nÒn thÓ thao d©n téc khoa häc vµ nh©n d©n. Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý sù nghiÖp ph¸t triÓn T.D.T.T quy ®Þnh chÕ ®é gi¸o dôc thÓ chÊt b¾t buéc trong c¸c tr êng häc khuyÕn khÝch vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc T.D.T.T”. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII còng ®· kh¼ng ®Þnh: “ C«ng t¸c TDTT cÇn coi träng vµ n©ng cao chÊt l îng gi¸o dôc thÓ chÊt trong c¸c trêng häc. Tæ chøc híng dÉn vËn ®éng nh©n d©n tham gia rÌn luyÖn hµng ngµy ” . ChØ thÞ 112 cña Héi ®ång Bé trëng ngµy 9/5/1989 vÒ c«ng t¸c TDTT trong nh÷ng n¨m tríc m¾t. ChØ thÞ 36 CT-TW cña ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng vÒ c«ng t¸c TDTT trong giai ®o¹n míi vµ chØ thÞ 133/CP cña ChÝnh Phñ vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn TDTT vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y nhÊt, NghÞ quyÕt Trung ¬ng II vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o l¹i cµng kh¼ng ®Þnh râ gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr êng häc lµ cùc kú quan träng. Th«ng qua thi ®Êu giao h÷u TDTT mµ nh÷ng vÊn ®Ò lín nh chÝnh trÞkinh tÕ - x· héi l¹i ®îc gîi më. §iÓn kinh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n n»m trong hÖ thèng thi ®Êu TDTT vµ ®Æc biÖt lµ c¸c k× thÕ vËn héi TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” Olympic quèc tÕ, §¹i héi TDTT Toµn quèc vµ c¸c lÇn diÔn ra Héi khoÎ Phï §æng. §iÒn kinh lµ mét m«n rÊt dÔ tËp luyÖn vµ lµ néi dung c¬ b¶n trong c¸c trêng häc, do vËy vai trß cña nã ®îc ®¸nh gi¸ cao trong hÖ thèng c¸c m«n thÓ thao vµ trong ®êi sèng con ngêi. ChÝnh v× vËy trong héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c cña nghµnh TDTT n¨m 1972 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr ëng Ph¹m V¨n §ång nªu râ: “§øc dôc lµ cùc k× quan träng, trÝ dôc cùc k× quan träng, gi¸o dôc thÓ chÊt còng cùc k× quan träng, kh«ng cã søc khoÎ th× kh«ng lµm ®îc g×. Con ngêi XHCN lµ ph¶i khoÎ m¹nh, con ngêi lu«n lu«n s½n sµng, s½n sµng cã nghÜa lµ sung søc, c¬ thÓ tèt, thÇn kinh tèt, søc khoÎ lµ nh vËy. Chóng ta ph¶i hiÓu søc khoÎ ë ®©y lµ søc khoÎ cña c¬ thÓ, søc khoÎ cña thÇn kinh vµ søc khoÎ cña tinh thÇn …”. ë níc ta bé m«n ®iÒn kinh ra ®êi vµ ph¸t triÓn còng rÊt sím song nã chØ thùc sù ph¸t triÓn m¹nh tõ sau n¨m 1975 c¶ vÒ sè l îng vµ chÊt lîng. TËp luyÖn ®iÒn kinh mét c¸ch cã hÖ thèng vµ khoa häc lµ cñng cè vµ n©ng cao søc khoÎ cho con ngêi lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn thÓ lùc toµn diÖn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ë mét sè m«n kh¸c. Sù ®a d¹ng cña c¸c bµi tËp ®iÒn kinh ®· gióp cho con ngêi ®iÒu chØnh tèt vµ lùa chän h×nh thøc tËp luyÖn cho phï hîp song muèn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c¸c m«n ®iÒn kinh th× ph¶i cã nh÷ng tè chÊt chuyªn biÖt nh sau: Søc nhanh- Søc m¹nh- Søc bÒn- MÒm dÎo vµ KhÐo lÐo ®Ó phï hîp víi yªu cÇu chuyªn m«n cña tõng m«n. §¬ng nhiªn trong trêng hîp Êy kh«ng thÓ xem nhÑ c¸c yÕu tè kh¸c nh kü, chiÕn thuËt, t©m lý… Thùc tÕ cho thÊy mét sè néi dung mµ häc sinh trung häc c¬ së ® îc häc trong ch¬ng tr×nh thÓ dôc nh Nh¶y cao, nh¶y xa, ch¹y nÐm bãng …cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn søc m¹nh tèc ®é. Nã lµ yÕu tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh trong viÖc n©ng cao thµnh tÝch. Song cã lÏ l©u nay trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cho häc sinh ë nhiÒu trêng quanh ®Þa bµn Thµnh phè H¶i Phßng viÖc ¸p dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é cho häc sinh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa lµ rÊt h¹n chÕ nÕu nh kh«ng muèn nãi lµ kh«ng cã. Bëi lÏ viÖc gi¶ng d¹y theo ®óng néi dung ch¬ng tr×nh ®· gÆp v« sè khã kh¨n, thiÕu thèn vÒ c¬ së vËt chÊt , ®iÒu kiÖn tËp luyÖn … do vËy th«ng qua kiÓm tra ë tr êng vµ cao h¬n lµ c¸c gi¶i thi ®Êu cÊp HuyÖn, Thµnh phè thµnh tÝch m«n thÓ thao nµy cßn ë møc ®é rÊt thÊp. TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” Nh¶y xa lµ mét néi dung cña ®iÒn kinh trong ®ã ngêi tËp muèn cã thµnh tÝch cao ë m«n nµy ph¶i biÕt kÕt hîp liªn tôc vµ hîp lý gi÷a c¸c giai ®o¹n: Ch¹y ®µ- GiËm nh¶y- Trªn kh«ng vµ r¬i xuèng ®Êt. Trong nh÷ng giai ®o¹n nªu trªn, giai ®o¹n giËm nh¶y lµ quan träng vµ quyÕt ®Þnh thµnh tÝch nhng muèn giËm nh¶y tèt th× ph¶i cã sù hç trî ®¾c lùc cña ch¹y ®µ th× míi ph¸t huy ®îc lùc giËm nh¶y tèi ®a. Còng nh c¸c m«n thÓ thao kh¸c, nh¶y xa phô thuéc vµo 2 yÕu tè: Kü thuËt vµ c¸c tè chÊt thÓ lùc, trong ®ã thÓ lùc lµ cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú vËn ®éng viªn nµo, kh«ng cã tè chÊt thÓ lùc th× kh«ng thÓ ®¹t thµnh tÝch thÓ thao cao cho dï cã mét qu¸ tr×nh luyÖn tËp l©u dµi vµ cã kü thuËt hoµn thiÖn. Tæ chøc thÓ lùc trong nh¶y xa lµ tæ chøc søc m¹nh tèc ®é, lµ kh¶ n¨ng kh¾c phôc träng lîng trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. Dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý th× søc m¹nh tèc ®é cã liªn quan chÆt chÏ tíi sù chi phèi cña hÖ thÇn kinh vËn ®éng. Trong c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é còng ®ßi hái ph¶i cã sù hng phÊn thÇn kinh cao ®Ó tËp trung vµo hoµn thiÖn hiÖu qu¶ cña c¸c bµi tËp ®ã. Bªn c¹nh ®ã ®èi víi løa tuæi 14- 15 th× søc m¹nh tèc ®é rÊt cã ý nghÜa, nã lµm nÒn t¶ng l©u dµi cho viÖc ph¸t triÓn c¸c tè chÊt trong ®ã cã søc m¹nh tuyÖt ®èi. HiÖn nay ë sè trêng phæ th«ng quanh H¶i Phßng ®ang nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c bµi tËp vµ biÖn ph¸p phï hîp gióp viÖc ph¸t triÓn søc m¹nh, søc nhanh lµ nh÷ng tè chÊt cÇn ®îc ph¸t triÓn ë løa tuæi nhá vµ lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt ®èi víi thùc tÕ. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng môc ®Ých trªn, chóng t«i nghiªn cøu ®Ò tµi “Nghiªn cøu lùa chän mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa nam løa tuæi 14- 15”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Nghiªn cøu lùa chän mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt cã ý nghÜa ®èi víi thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ häc sinh trong c¸c trêng THCS hiÖn nay. §Ò tµi nh»m x¸c ®Þnh mét sè hÖ thèng c¸c bµi tËp trªn c¬ së løa chän phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi ®Ó n©ng cao thµnh tÝch c¸c m«n thÓ thao nãi chung. 3. KÕt qu¶ gi¶ thiÕt TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” §Ò tµi cã kh¶ n¨ng thùc thi cao, kÕt qu¶ cña ®Ò tµi lµ x¸c ®Þnh mét hÖ thèng c¸c bµi tËp nh»m ph¸t triÓn tèc ®é cho häc sinh qua ®ã n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa nãi riªng vµ c¸c m«n kh¸c nãi chung. KÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ lµ nh÷ng tµi liÖu bæ Ých cÇn thiÕt cho nh÷ng ng êi lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y TDTT trong c¸c trêng phæ th«ng. II. NhiÖm vô nghiªn cøu. C¨n cø vµo môc ®iøc cña ®Ò tµi, chóng t«i ®Ò ra 2 nhiÖm vô nghiªn cøu: 1. Nghiªn cøu c¬ së lùa chän bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é. 2. ¸p dông vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa nam 14- 15. III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô cña ®Ò tµi trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng t«i ®· sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp tµi liÖu B»ng ph¬ng ph¸p nµy chóng t«i ®· thu thËp ®îc nh÷ng tµi liÖu chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi nghiªn cøu ®ã lµ: - C¬ së sinh lý cña løa tuæi 14- 15 trong ho¹t ®éng TDTT (Ho¹t ®éng tèc ®é). - C¬ së lý luËn cña viÖc gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt vËn ®éng. - Thùc tÕ gi¶ng d¹y ®iÒn kinh trong c¸c trêng THCS ë H¶i Phßng. 2. Ph¬ng ph¸p trao ®æi to¹ ®µm - Sö dông ph¬ng ph¸p nµy trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng t«i ®· thu thËp ®îc mét sè th«ng tin kh¸ch quan chÝnh x¸c th«ng qua nh÷ng huÊn luyÖn viªn gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nghÒ, tõ ®ã ®a ra mét sè bµi tËp lùa chän nh»m phï hîp víi ®Æc ®iÓm häc sinh, gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa. 3. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng t«i chia ra lµm 2 nhãm: - Nhãm A: Nhãm thùc nghiÖm - Nhãm B: Nhãm ®èi chiÕu Tríc khi tiÕn hµnh thùc nghiÖm, chóng t«i tiÕn hµnh kiÓm tra thÓ lùc cho c¶ 2 nhãm, sau ®ã míi tiÕn hµnh thùc nghiÖm. ë ®©y nhãm A (thùc TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” nghiÖm) tËp theo nh÷ng néi dung cô thÓ mµ chóng t«i lùa chän cßn nhãm ®èi chiÕu tËp theo néi dung cña gi¸o viªn TDTT trong trêng (néi dung b×nh thêng , c¶ 2 nhãm ®Òu tËp theo cïng thêi gian vµ ®iÒu kiÖn nh nhau). 4. Ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª B»ng ph¬ng ph¸p nµy trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chóng t«i ®· sö lý vµ so s¸nh ®îc c¸c sè liÖu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu ® îc mét c¸ch khoa häc, ®îc vËn dông b»ng c¸c c«ng thøc to¸n häc sau: a. X  b.  Xi n XA  XB t  2 nA  2 nB c. Ph¬ng sai  2   XA   d. §é lÖch chuÈn: XB     XA  2 XB  2 nA  nB  2  2 IV. Tæ chøc nghiªn cøu : - Giai ®o¹n 1 tõ: Th¸ng 9/2008- 15/12/2008 ¸p dông c¸c bµi tËp. - Giai ®o¹n 2 tõ: 16/12/2008- 3/1/2009. ViÕt vµ hoµn thµnh ®Ò tµi. V. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶: (Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é) A. gi¶i quyÕt nhÞªm vô I: Nghiªn cøu c¬ së lùa chän tríc khi tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi ®Ó t×m ra vµ lùa chän c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é, chóng t«i t×m hiÓu ®Æc ®iÓm t©m sinh lý gi¶i phÉu løa tuæi vµ c¬ së lý luËn cña søc m¹nh tèc ®é. 1. §Æc ®iÓm sinh lý gi¶i phÉu: §Æc ®iÓm næi bËt cña sinh lý gi¶i phÉu ®ã lµ sù h×nh thµnh giíi tÝnh. §©y lµ sù thay ®æi râ rÖt vµ kh¸ phøc t¹p cña c¬ thÓ, do ®ã viÖc vËn dông c¸c bµi tËp ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi. a. HÖ thÇn kinh: - Løa tuæi 13- 14 hÖ thÇn kinh t¬ng ®èi ph¸t triÓn nhng qu¸ tr×nh hng phÊn vµ øc chÕ trªn vá n·o diÔn ra kh«ng c©n b»ng, trong ®ã qu¸ tr×nh h ng phÊn chiÕm u thÕ h¬n do vËy c¸c em rÊt s«i næi trong mäi ho¹t ®éng nh ng TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” kh«ng v× thÕ mµ mäi ®éng t¸c c¸c em ®Òu lÜnh héi ® îc. C¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n gÆp l¹i nhiÒu lÇn dÔ lµm cho c¸c em mÖt mái, ch¸n n¶n cho nªn cÇn ph¶i thay ®æi néi dung vµ h×nh thøc tËp luyÖn th«ng qua c¸c d¹ng trß ch¬i vËn ®éng thi ®Êu ®Ó kÝch thÝch qu¸ tr×nh häc tËp. b. HÖ tim m¹ch: §ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn song thÓ tÝch buång tim cßn nhá do vËy sè nhÞp tim/phót cßn lín, sè m¹ch/ phót lín nh ng ®· dÇn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn søc nhanh, m¹nh d¹n vµ b¾t ®Çu søc bÒn. c. HÖ h« hÊp: §îc hoµn chØnh tÇn sè thë cña häc sinh 14- 15 c¬ b¶n gÇn gièng ng êi lín kho¶ng 10- 12 lÇn/phót. Tuy nhiªn c¬ thÓ vÉn cßn yÕu cho nªn søc co d·n cña lång ngùc chñ yÕu c¸c em thë b»ng bông v× vËy trong tËp luyÖn cÇn chó ý thë chËm, thë s©u ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng h« hÊp. d. HÖ tiªu ho¸: Sù tiªu ho¸ vµ hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng x¶y ra nhanh vµ hiÖu suÊt lín. e. HÖ bµi tiÕt vµ ®iÒu hoµ th©n nhiÖt Ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ vµ ®Æc biÖt lµ bµi tiÕt qua da. Do vËy håi phôc sau tËp luyÖn diÔn ra nhanh chãng h¬n so víi ngêi lín. f. HÖ x¬ng Thêi k× nµy hÖ x¬ng ®· ph¸t triÓn nhanh vµ ®ét ngét, ®µn tÝnh cña x¬ng gi¶m, ®é d·n cña x¬ng t¨ng do hµm lîng phètpho, canxi trong x¬ng t¨ng xuÊt hiÖn sù cèt ho¸ ë mét sè bé phËn cña x¬ng nh (x¬ng cét sèng) nªn cïng víi sù biÕn ®æi cña cét sèng kh«ng gi¶m mµ tr¸i l¹i xu h íng cong vÑo l¹i t¨ng lªn kÕt hîp sù ph¸t triÓn cña chiÒu dµi. g. HÖ c¬ Ph¸t triÓn nhanh vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, vÒ sè lîng t¨ng ®¸ng kÓ, kÓ c¶ c¸c nhãm c¬ nhá ®· ph¸t triÓn h¬n so víi hÖ x ¬ng. ë thêi k× nµy c¬ b¾p ph¸t triÓn nhanh, ®µn tÝnh cña c¬ t¨ng kh«ng ®ång ®Òu. C¸c nhãm c¬ ph¸t triÓn nhanh chñ yÕu ë ®ïi, c¸nh tay. V× sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu nªn khi tËp luyÖn ngêi gi¸o viªn, huÊn luyÖn viªn cÇn chó ý ph¸t triÓn c¬ b¾p cho c¸c em. TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” VÒ t©m lý Do cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vÒ ®Æc ®iÓm gi¶i phÉu mµ ®Æc ®iÓm t©m lý ë thêi k× nµy còng cã nÐt biÕn ®æi riªng. ë løa tuæi nµy c¸c em tá ra m×nh lµ ng êi lín, ®ßi hái mäi ngêi xung quanh ph¶i t«n träng m×nh, tá ra lµ ng êi hiÓu biÕt h¬n, kh«ng ph¶i nh trÎ con n÷a. Nh×n chung vµo giai ®o¹n nµy c¸c em a ho¹t ®éng h¬n. Qu¸ tr×nh hng phÊn lu«n chiÕm u thÕ h¬n so víi qu¸ tr×nh øc chÕ nªn c¸c em tiÕp thu c¸i míi nhanh h¬n nhng l¹i chãng ch¸n, chãng quªn vµ dÔ bÞ nh÷ng yÕu tè m«i trêng t¸c ®éng vµo t¹o nªn sù ®¸nh gi¸ cao vÒ m×nh. Sù ®¸nh gi¸ cao ®ã sÏ g©y t¸c ®éng kh«ng tèt trong tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao. V× vËy khi tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¸o dôc TDTT cho løa tuæi nµy cÇn ph¶i uèn n¾n nh¾c nhë vµ chØ b¶o, ®Þnh híng ®éng viªn c¸c em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, kÌm theo khen thëng, ®éng viªn ®óng møc. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, dÇn dÇn vµ tõng bíc ®èi víi nh÷ng häc sinh tiÕp thu chËm, tõ ®ã c¸c em tá ra kh«ng ch¸n n¶n, cã ®Þnh híng ®óng vµ hiÖu qu¶ bµi tËp ®îc n©ng lªn. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o ®Æc biÖt qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë trêng hiÖn nay cha chó träng vÒ sù ph¸t triÓn toµn diÖn, c©n ®èi. Tõ ®Æc ®iÓm trªn, chóng t«i dùa trªn c¬ së t©m lý lùa chän mét sè bµi tËp trªn c¬ së khèi lîng vµ cêng ®é phï hîp víi løa tuæi 14- 15. §Æc biÖt khi ¸p dông c¸c bµi tËp nh»m n©ng cao søc m¹nh tèc ®é c¨n cø vµo thÓ lùc phï hîp gãp phÇn ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi ®ång thêi nã lµ néi dung thi ®Êu ë c¸c trêng THCS nãi riªng. 2. C¬ së sinh lý cña tè chÊt søc m¹nh Lùc tèi ®a mµ con ngêi cã kh¶ n¨ng sinh ra mét mÆt phô thuéc vµo ®Æc tÝnh sinh c¬ cña ®éng t¸c, mÆt kh¸c phô thuéc vµo møc ®é ho¹t ®éng cña tõng nhãm c¬ riªng biÖt vµ cã sù phèi hîp gi÷a chóng. Møc ®é ho¹t ®éng cña c¬ l¹i ®îc quy ®Þnh bëi 2 nh©n tè: - Xung ®éng tõ c¸c noron thÇn kinh vËn ®éng ë sõng tr íc tuû sèng ®Õn c¬. - Ph¶n øng cña c¬ tøc lùc nã sinh ra ®Ó ®¸p l¹i xung ®éng thÇn kinh, nãi ng¾n gän l¹i søc m¹nh cña c¬ phô thuéc vµo hai nh©n tè: Nh©n tè 1: TiÕt diÖn sinh lý cña bé c¬. Nh©n tè 2: §iÒu hoµ thÇn kinh c¬. TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” ¶nh hëng dinh dìng cña thÇn kinh trung ¬ng th«ng qua hÖ thèng A®rªnallin giao c¶m. §é dµi cña c¬ thêi ®iÓm ®ã kÝch thÝch mét sè nh©n tè c¸c c¬ chÕ chñ ®¹o cho phÐp thay ®æi tøc thêi møc ®é ho¹t ®éng cña c¬ lµ ®Æc ®iÓm xung ®éng li t©m sù thay ®æi møc ®é nµy b»ng 2 c¸ch: - Huy ®éng sè lîng kh¸c nhau vµo ®¬n vÞ ho¹t ®éng. - Thay ®æi tÇn sè xung ®éng li t©m trong c¨ng c¬ tèi ®a. Trong ®ã cã thÓ tõ 5- 6 ®Õn 35- 40 xung ®éng. Nh lùc do c¬ ph¸t huy chØ vµo kho¶ng 20- 80 sîi c¬ cã ý nghÜa. NÕu lùc kÝch thÝch nhá th× chØ cã Ýt sè lîng sîi c¬ ho¹t ®éng tÝch cùc. Trong trêng hîp lùc do c¬ ph¸t huy ®¹t gi¸ trÞ tèi ®a cã thÓ x¶y ra mét c¸ch ®iÒu hoµ thø ba ®ång bé ho¸ ho¹t ®éng cña sîi c¬. ë nh÷ng ngêi kh«ng luyÖn tËp TDTT, kh«ng qu¸ 20% xung ®éng ®ång bé víi nhau cïng víi sù ph¸t triÓn cña tr×nh ®é tËp luyÖn kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ ®ång bé t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 3. C¬ së lý luËn cña ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn søc m¹nh tèc ®é. C¬ chÕ ®iÒu hoµ søc m¹nh trªn thùc tÕ cho thÊy søc m¹nh lµ n¨ng lùc kh¾c phôc lùc c¨n b¶n bªn ngoµi nhê sù lç lùc ho¹t ®éng cña c¬ b¾p søc m¹nh tèc ®é lµ h×nh thøc biÓu hiÖn søc m¹nh, lµ n©ng hÖ thèng tuÇn hoµn thÇn kinh c¬ b¾p kh¾c phôc sù ®Ò kh¸ng víi tèc ®é co duçi lín nhÊt cña c¬ b¾p theo c¸c nhµ lý luËn chuyªn ngµnh ®iÒn kinh cho r»ng: Muèn ph¸t triÓn hÖ thèng dÉn truyÒn vËn ®éng vµo hÖ c¬ tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh vµ thiÕt lËp sù æn ®Þnh cña hÖ thèng thÇn kinh t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é cã c¬ së khoa häc chóng t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu c¬ chÕ cña tè chÊt søc m¹nh. Lùc tèi ®a mµ con ngêi cã thÓ sinh ra mét mÆt phô thuéc vµo ®Æc tÝnh sinh c¬ cña ®éng t¸c (®é dµi c¸nh tay ®ßn) vµ kh¶ n¨ng thu hót c¸c nhãm c¬ lín nhÊt ho¹t ®éng. Møc ®é ho¹t ®éng cña c¬ bÞ quy ®Þnh bëi 2 nh©n tè: - Xung ®éng cña c¸c noron thÇn kinh vËn ®éng trong sõng tr íc tuû sèng ®Õn c¬. - Ph¶n øng cña c¬ tøc lùc do nã sinh ra ®Ó ®¸p l¹i xung ®éng thÇn kinh ph¶n øng cña c¬ phô thuéc vµo thiÕt diÖn ngang sinh lý vµ ®Æc ®iÓm sinh lý cña nã. ¶nh hëng dinh dìng cña thÇn kinh trung ¬ng th«ng qua hÖ thèng A®rªnallin giao c¶m. §é dµi cña c¬ t¹i thêi ®iÓm kÝch thÝch vµ mét nh©n tè TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” kh¸c, c¬ chÕ chñ ®¹o cho phÐp thay ®æi tøc thêi møc ®é cña c¬ lµ ®Æc ®iÓm xung ®éng t©m lý. Tõ nh÷ng c¬ së trªn cho thÊy viÖc lùa chän nh÷ng bµi tËp nh»m gi¸o dôc søc m¹nh tèc ®é lµ v« cïng quan träng. Theo quan ®iÓm cña Baursfeid cho r»ng søc m¹nh tèc ®é lµ kh¶ n¨ng c¬ b¶n ®èi víi viÖc tiÕn hµnh hiÖu qu¶ ®éng t¸c thùc hiÖn ë m«n ®iÒn kinh kh«ng chu kú vµ cã chu kú nhng thêi gian ng¾n ë løa tuæi ®Çu tiªn giai ®o¹n huÊn luyÖn nÒn t¶ng (10 tuæi) rÊt cã ý nghÜa ®èi víi viÖc huÊn luyÖn søc m¹nh tèc ®é thuËn lîi cho hÖ c¬ b¾p cã gi¸ trÞ ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é. Nh÷ng bµi tËp vËn dông theo ph¬ng ph¸p lÆp l¹i mang ý nghÜa nh: - Cêng ®é cao - Khèi lîng thÊp - Qu·ng nghØ ng¾n - Thêi gian thùc hiÖn ng¾n §èi víi tõng thµnh phÇn cña søc m¹nh tèc ®é ®¸nh gi¸ theo ph ¬ng ph¸p díi ®©y: + Ph¸t triÓn søc m¹nh nÐm ®Èy Sè lÇn lÆp l¹i tõ 8- 12 lÇn, tæng sè lÇn lÆp l¹i 80- 120 lÇn, thêi gian thùc hiÖn bµi tËp lµ 20 phót, nghØ gi÷a c¸c tæ 1-2 phót. + Ph¸t triÓn søc m¹nh nh¶y Sè lÇn lÆp l¹i tõ 4- 8 lÇn/tæ, tæng sè lÇn lÆp l¹i 100- 200 lÇn. Thêi gian thùc hiÖn bµi tËp lµ 20 phót, qu·ng nghØ gi÷a c¸c tæ 1- 2 phót phÇn nhá trong khi thùc hiÖn c¸c bµi tËp 1 gi©y ®Õn vµi gi©y. Th«ng thêng nh÷ng bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é thêng sö dông c¸c bµi tËp ®éng lùc víi träng lîng kho¶ng 20- 30% träng lîng tèi ®a. Thêi gian thùc hiÖn chia theo tæ ®èi víi ngêi tËp kh«ng qu¸ 4 tæ, trong c¸c bµi tËp gi÷a mçi tæ cã qu·ng nghØ 2-3 phót, thùc hiÖn c¸c bµi tËp nhÑ nhµng, th¶ láng. Khèi lîng bµi tËp phô thuéc vµo ®Ých vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é th× thêi gian thùc hiÖn ®éng t¸c bËt n©ng cao ®ïi (20- 30 lÇn). Víi khèi lîng lín qu·ng nghØ dµi nÕu ho¹t ®éng tÝnh tæng thêi gian mçi gi¸o ¸n tèi ®a lµ 20 phót lµ hîp lý. V× vËy muèn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng søc m¹nh tèt cÇn ®îc thùc hiÖn chÊt lîng th¶ láng cña sîi c¬. Kh¶ n¨ng mét lÇn bËt nh¶y m¹nh, nhanh ®îc biÓu hiÖn hîp lý gi÷a th¶ láng vµ co cøng. TÝnh nhÞp ®iÖu th¶ láng cña tÇn sè biªn ®é bíc ch¹y vµ kü thuËt ch¹y ®óng lµ v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é. Dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi vµ sù ph¸t triÓn cña c¬ b¾p, chóng t«i ®· t×m ra nh÷ng bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é: TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” 1. BËt xa t¹i chç 4 lÇn x 3 tæ, nghØ gi÷a 5 phót. 2. G¸nh t¹ ®¹p sau t¹ 15- 16kg x 30m x 3 tæ, nghØ gi÷a 2 phót. 3. Lß cß 30m x 4 lÇn, nghØ gi÷a 3 phót. 4. Nh¶y lªn cao qua l¹i 30cm x 15 lÇn/bªn x 3 tæ. 5. Nh¶y qua ®é cao 40cm x 15 lÇn x 3 tæ. 6. Nh¶y bËt ®æi ch©n ®é cao 30cm x 30 lÇn/bªn x 3 tæ. 7. Ch¹y n©ng cao ®ïi trªn c¸t 30 lÇn x 3, nghØ gi÷a 3- 5 phót. 8. §¹p sau 50m x 4 lÇn x 3 tæ, nghØ gi÷a 3 phót. 9. BËt nh¶y qua chíng ng¹i vËt cao 50cm x 5 lÇn, nghØ gi÷a 3 phót. 10. BËt cãc 30m x 3 lÇn, nghØ 5 phót. 11. VÞn tay vµo c©y ®¹p sau t¹i chç 30 nhÞp x 3 lÇn x 3 tæ. 12. §eo bao c¸t bËt 2 ch©n trªn c¸t 30 c¸i x 3 lÇn , nghØ 5 phót. 13. §øng lªn ngåi xuèng b»ng 1 ch©n 6 x 8 lÇn, c¶ 3 tæ cïng tËp. 14. Ch¹y lªn nói cù ly 30m 15. Ch¹y xuèng dèc 30m 16. Ch¹y t¨ng tèc ®é 30- 60m. KÕt qu¶ cña c¸c bµi tËp trªn qua pháng vÊn 10 huÊn luyÖn viªn vµ 10 gi¸o viªn gi¶ng d¹y TDTT ë huyÖn VÜnh B¶o cho thÊy: TT Bµi tËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 §ång ý(%) Kh«ng ®ång ý (%) 90% 20 85% 60 80 95% 70 75 70 85 90 60 95 98% 95 100% 10% 80% 15 40 20 5% 30 25 30 15 10 40 5 2 5 0 TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” B. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2 - ¸p dông vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ øng dông c¸c bµi tËp lùa chän. - Dùa trªn c¬ së lý luËn, ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ kÕt qu¶ pháng vÊn, chóng t«i ®· lùa chän ®îc c¸c bµi tËp sau: B¶ng 1: Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é. Bµi tËp Néi dung Sè lÇn lÆp l¹i Tæ lÆp Qu·ng l¹i nghØ Tæng 1 BËt xa t¹i chç 4 3 5’ 12 lÇn 2 3 4 Lß cß 30m BËt cãc 30m Nh¶y bËt ®æi ch©n ®é cao 30cm VÞn tay vµo c©y ®¹p sau t¹i chç §øng lªn, ngåi xuèng b»ng mét ch©n Ch¹y t¨ng tèc ®é 30- 60m Ch¹y lªn dèc 30m Nh¶y qua ®é cao 40m 4 3 3 3 3 3 3’ 5’ 120m 90m 900 lÇn 30 3 2’ 900 6 3 1’ 24 5 3 2’ 3 15 3 3 2’ 5’ 150300m 90m 45 lÇn 5 6 7 8 9 Yªu cÇu BËt nhanh, duçi th¼ng ch©n sau vµ gËp nhanh BËt th¼ng ch©n Ch©n cè g¾ng dµi BËt th¼ng ch©n xè ngêi §¹p duçi hÕt mòi ch©n §øng lªn ngåi xuèng tõ tõ Ch¹y b»ng 1/2 bµn ch©n T¨ng dÇn BËt th¼ng ngêi B¶ng 2: Néi dung kÕ ho¹ch huÊn luyÖn cña nhãm thùc nghiÖm TT 1 2 3 Néi dung 1 Tæng sè buæi tËp 3 Tæng thêi gian luyÖn 7 vµ kiÓm tra Kü thuËt Ch¹y ®µ x GiËm nh¶y Trªn kh«ng r¬i ®Êt 2 3 7 3 3 7 x x 4 3 7 TuÇn 5 6 3 3 7 7 Tæng 7 3 7 8 3 7 x x x 9 3 7 10 3 30 7 70 x x TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” 4 5 Ph¸t triÓn thÓ lùc x chung Ch¹y viÖt d· 2km Ch¹y biÕn tèc 50m Ch¹y lÆp l¹i 100- 150m cêng ®é 85- 90% tèi ®a C¸c bµi tËp bËt nh¶y Ch¬i víi bãng Trß ch¬i vËn ®éng Nh¶y xa toµn ®µ 4- 6 lÇn x Ch¹y 50m cêng ®é 100% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gi¸o ¸n thùc hiÖn tuÇn thø 2 Gi¸o ¸n sè 1 Thø 2 1/ PhÇn chuÈn bÞ: 10 phót - Gi¸o viªn nhËn líp kiÓm tra sÜ sè, ®iÒu kiÖn s©n. - Ch¹y 1 vßng quanh s©n vËn ®éng. - TËp c¸c bµi tËp ph¸t triÓn chung. - Ch¹y bíc nhá ®¹p sau. - Ch¹y t¨ng tèc ®é 20m x 2 lÇn. 2/ PhÇn c¬ b¶n: 30 phót - Bíc bé r¬i xuèng hè 5 lÇn. - Nh¶y xa víi ®µ 10m 5 lÇn. - Ch¹y qua hè nh¶y víi cù ly 36m x 3 lÇn. - Nh¶y xa víi ®µ dµi h¬n 15m x 5 lÇn. 3/ KÕt thóc: 5 phót - Cho líp th¶ láng tÝch cùc. - NhËn xÐt néi dung bµi - Ra bµi tËp. Gi¸o ¸n sè 2 Thø 5 1/ PhÇn chuÈn bÞ: 10 phót - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, s©n b·i, dông cô - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu - Khëi ®éng chung - Khëi ®éng chuyªn m«n TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” - Ch¹y chËm vµ t¨ng tèc ®é 20m x 3 lÇn 2/ PhÇn c¬ b¶n: 30 phót - BËt 5 bíc x 5 lÇn, 10 bíc x 2 lÇn r¬i xuèng hè c¸t, nghØ gi÷a 2 phót - Ch¹y ®µ 5- 7 bíc nh¶y xa kiÓu ngåi 3 lÇn - Ch¹y 9- 11 bíc nh¶y xa kiÓu ngåi 4 lÇn. 3/KÕt thóc: 5 phót - Cho líp th¶ láng - NhËn xÐt néi dung - Ra bµi tËp. Gi¸o ¸n sè 3 Thø 7 1/ PhÇn chuÈn bÞ: 10 phót - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra dông cô s©n b·i - Ch¹y quanh s©n vËn ®éng - TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng - Xoay khíp ®Çu, cæ, vai,… - Ch¹y chËm vµ t¨ng tèc ®é 30m x 3 lÇn 2/ PhÇn c¬ b¶n: 30 phót - 1 bíc giËm nh¶y bíc bé trªn kh«ng liªn tôc cù ly 30m x 3 lÇn trªn cá, nghØ gi÷a 2’. - 3 bíc giËm nh¶y 3 x 30m, nghØ gi÷a 2’ - §¹p sau 5 x 50m, nghØ 2’ - T¹i chç bËt nh¶y r¬i b»ng 2 ch©n x 5 lÇn. 3/ KÕt thóc: 5 phót - Th¶ láng tÝch cùc - NhËn xÐt néi dung bµi - Ra bµi tËp vÒ nhµ. B¶ng 3: KÕt qu¶ bËt xa t¹i chç cña nhãm tuæi 14. Tríc thùc nghiÖm Sau thùc nghiÖm Nhãm Thùc nghiÖm §èi chiÕu Thùc nghiÖm §èi chiÕu ChØ sè A B A B X cm 187 185 217 203 3.1728 6.9306  T (TÝnh) 1.3422 2.042 T (B¶ng) 2.042 2.042 P=% 5% 5% TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” B»ng thùc nghiÖm trªn 30 häc sinh nam tuæi 14 kÕt hîp víi tuæi 15, víi bµi tËp nh vËy song khèi lîng gi¶m nhÑ kÕt qu¶ thu ®îc. X = 187 X = 185 A B Nh vËy thµnh tÝch chung b×nh gi÷a nhãm A vµ B kh«ng cã sù chªnh lÖch T = 1,3422 tÝnh T = 2,042 b¶ng T T 5,532 > 2,042 tÝnh b¶ng B¶ng 4: KÕt qu¶ bËt xa t¹i chç cña nhãm tuæi 15 Tríc thùc nghiÖm Sau thùc nghiÖm Nhãm Thùc nghiÖm §èi chiÕu Thùc nghiÖm §èi chiÕu ChØ sè A B A B X cm 192 190 229 220 T 0,0879 5,49309 tÝnh T 2.042 2.042 b¶ng P=% 5% 5% ë b¶ng 4 cho ta kÕt qu¶ bËt xa t¹i chç (tríc thùc nghiÖm) cho thµnh tÝch chung b×nh cña 2 nhãm A vµ B qua tÝnh to¸n trªn thùc tÕ sè liÖu cho thÊy: gi÷a 2 nhãm A vµ B sù kh¸c biÖt lµ kh«ng cã nghÜa. T t×m ®îc < T 0,0879 < 2,042 tÝnh b¶ng Sau thêi gian thùc nghiÖm gi÷a nhãm A vµ nhãm B ®· cã sù kh¸c biÖt. X = 229 X = 220 A B Qua ph©n tÝch b»ng to¸n häc thèng kª cho thÊy: T >T 5,4930 > 2,042 tÝnh b¶ng VËy sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nhãm A vµ B cã ý nghÜa ë ®é tin cËy P < 5%. Qua b¶ng 3 vµ 4 cho thÊy thµnh tÝch trung b×nh bËt xa t¹i chç løa tuæi 14- 15 sau khi ¸p dông biÖn ph¸p lµ 217cm vµ c¸c em 15 tuæi lµ 229cm. C¶ 2 løa tuæi trªn qua tÝnh to¸n ®Òu cho phÐp ta kÕt luËn viÖc ¸p dông c¸c bµi tËp trªn lµ rÊt cã hiÖu qu¶. ViÖc ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é ë løa tuæi 15 lµ tèt h¬n so víi tuæi 14 vµ nã ®îc thÓ hiÖn lµ 15cm. B¶ng 5: KÕt qu¶ nh¶y xa nam tuæi 14 Tríc thùc nghiÖm Sau thùc nghiÖm Nhãm Thùc nghiÖm §èi chiÕu Thùc nghiÖm §èi chiÕu ChØ sè A B A B TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” X cm 343 341 458 450 5,1542 1,3038  T tÝnh 1,0626 16,8067 T b¶ng 2.042 2.042 P=% 5% 5% ë b¶ng tÝnh 5 cho ta kÕt qu¶ nh¶y xa (tríc thùc nghiÖm) thµnh tÝch trung b×nh cña 2 nhãm A vµ B qua tÝnh to¸n cho phÐp chóng t«i kÕt luËn gi÷a 2 nhãm A vµ B sù kh¸c biÖt kh«ng cã ý nghÜa ë ngìng x¸c xuÊt P = 5% T T 2,0912 > 2,042 tÝnh b¶ng Sau thêi gian thùc nghiÖm b»ng nh÷ng bµi tËp mµ chóng t«i ®a ra kÕt qu¶ cho thÊy thµnh tÝch trung b×nh cña nhãm A lµ 480 cm, nhãm B lµ 474 cm. Qua tÝnh to¸n b»ng to¸n häc thèng kª cho phÕp chung t«i kÕt luËn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nhãm A vµ B cã nghÜa ë ®é tin cËy P = 5% T >T 6,708 > 2,042 tÝnh b¶ng Qua ph©n tÝch ë b¶ng 5 vµ b¶ng 6 cho thÊy sù ph¸t triÓn thµnh tÝch nh¶y xa ë løa tuæi 14 trung b×nh t¨ng 15cm vµ ë tuæi 15 t¨ng 18cm. * ë løa tuæi 14 qua tÝnh to¸n cho thÊy T (tÝnh) > T (b¶ng); 6,8067 > 2,042. Sù kh¸c biÖt cã nghÜa ë ngìng P = 5% * Tuæi 15 T(tÝnh) lµ 6,708 > T(b¶ng) lµ 2,042. Sù kh¸c nhau nµy cã nghÜa ë ngìng x¸c xuÊt P = 5% KÕt luËn: Thùc tÕ cho thÊy viÖc ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn tèc ®é rÊt cã ý nghÜa ®èi víi c¸c em häc sinh løa tuæi 14- 15 tr êng THCS Giang BiªnVÜnh B¶o nãi riªng vµ c¶ thµnh phè H¶i Phßng nãi chung. Qua kÕt qu¶ thu ® îc TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn thµnh tÝch ë m«n nh¶y xa tuæi 15 tèt h¬n tuæi 14. Song nã cã nhiÒu nguyªn nh©n. NhËn ®Þnh sù ph¸t triÓn thµnh tÝch tèt h¬n ®ã lµ kh¶ n¨ng tËn dông søc cña c¸c em tuæi 15 tèt h¬n tuæi 14. C¸c bµi tËp mµ chóng t«i ®a ravµ ¸p dông cho c¸c em lµ cã c¬ së khoa häc dùa vµo ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn c¬ thÓ do vËy thµnh tÝch nhãm thùc hiÖn t¨ng lªn kh¸ tèt. Tãm l¹i søc m¹nh tèc ®é vµ thµnh tÝch nh¶y xa coa quan hÖ h÷u c¬ cïng hç trî t¬ng hç lÉn nhau trong viÖc n©ng cao thµnh tÝch nãi chung. I. KÕt luËn - kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn: Tõ thùc tÕ nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô cña ®Ò tµi cho phÐp chóng t«i rót ra kÕt luËn sau: - C¸c bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é ®Ó n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa cho nam häc sinh tuæi 14- 15 ë trêng THCS Giang Biªn- VÜnh B¶oH¶i Phßng lµ rÊt cã hiÖu qu¶. - C¸c bµi tËp mµ chóng t«i ®a ra dùa trªn c¬ së khoa häc phï hîp ®Æc ®iÓm t©m sinh lý vµ ph¸t triÓn víi c¬ thÓ häc sinh. - C¸c bµi tËp trªn khi ¸p dông ®Òu phï hîp cho hai ®èi tîng song ë tuæi 15 thµnh tÝch cao h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. 2. KiÕn nghÞ: §Ó gióp cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bé m«n ®¹t kÕt qu¶ cao chóng t«i ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ sau: a. Qua nghiªn cøu vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y ë Giang Biªn nãi riªng vµ ë thµnh phè H¶i Phßng nãi chung cho ta thÊy ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt phôc vô cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ gi¶ng d¹y cßn qu¸ thiÕu thèn, cÇn ® îc quan t©m vµ cã sù ®Çu t hîn b. §éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y cÇn ®îc ®µo t¹o t¬ng øng víi tr×nh ®é cao h¬n. c. Tæ chøc cho häc sinh cã ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ tõ ®ã n©ng cao thÓ lùc chung t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt. Môc lôc I. §Æt vÊn ®Ò: 1. Môc ®Ých- ý nghÜa 2. Mèi quan hÖ TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” 3. Kh¸i niÖm vµ quan ®iÓm vÒ søc m¹nh tèc ®é 4. KÕt qu¶ gi¶ thiÕt II. NhiÖm vô nghiªn cøu 1. Nghiªn cøu mét sè bµo tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é n©ng cao thµnh tÝch nh¶y xa cho häc sinh nam tuæi 14- 15. 2. ¸p dông vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é cho häc sinh nam tuæi 14- 15. III. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp tµi liÖu. 2. Ph¬ng ph¸p trao ®æi to¹ ®µm 3. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m 4. Ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª. IV. tæ chøc nghiªn cøu 1. §èi tîng 2. §Þa ®iÓm V. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ 1. G¶i quyÕt nhiÖm vô 1 2. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2 VI. kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ II. Tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch ®iÒn kinh tËp I vµ II- NXb thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi. D¬ng NghiÖp ChÝ Vâ §øc Phïng 2. S¸ch lý luËn vµ ph¬ng ph¸p thÓ thao trÎ NguyÔn ThÕ ChuyÒn Lª Böu 3. S¸ch sinh lý häc thÓ dôc thÓ thao- NXB thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi 1994 Lu Quang HiÖp Ph¹m THÞ Uyªn 4. S¸ch lý luËn vµ ph¬ng ph¸p TDTT- NXB thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi 1993 TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” NguyÔn To¸n Ph¹m Danh Tèn 5. S¸ch lý luËn vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt- NXB 1995 Vò §øc Thu NguyÔn Xu©n Sinh Lu Quang HiÖp Tr¬ng Anh TuÊn 6. S¸ch ph¬ng ph¸p thèng kª trong TDTT- NXB thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi 1987 NguyÔn §øc V¨n 7. S¸ch t©n lý häc TDTT- NXB thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi 1991 Lª V¨n Xem NguyÔn Thanh N÷ Ph¹m Ngäc ViÔn 8. S¸ch bµi tËp chuyªn m«n trong ®iÒn kinh- NXB thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi 1995 9. TuyÓn tËp nghiªn cøu khoa häc- NXB thÓ dôc thÓ thao Hµ Néi 1994. 10. S¸ch gi¸o viªn thÓ dôc c¸c khèi 6, 7, 8 ,9 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do – H¹nh phóc b¶n cam kÕt I. T¸c gi¶: Hä vµ tªn: TrÇn Anh Tó Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: 01- 09 – 1971 §¬n vÞ : Trêng Trung häc c¬ së Giang Biªn §iÖn thoaÞ: ………………………… ..Di ®éng: 01684273259 Email ………………………………………………………… . II. S¶n ph¶m Tªn s¶n phÈm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam trung häc c¬ së løa tuæi 14-15 ”. TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” III. Cam kÕt T«i xin cam kÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n t«i.NÕu cã xÈy ra tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi mét phÇn hay toµn bé s¶n phÈm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc l·nh ®¹o ®¬n vÞ, L·nh ®¹o Së GD & §T vÒ tÝnh trung thùc cña b¶n cam kÕt nµy. Giang Biªn, ngµy12th¸ng 01n¨m2009 Ngêi cam kÕt (Ký , ghi râ hä tªn ) TrÇn Anh Tó ThÈm ®Þnh cña héi ®ång khoa häc trêng THCS Giang Biªn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………........................................................................... Giang Biªn, ngµy …. th¸ng .... n¨m ………….. Ngêi thÈm ®Þnh TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Nghiªn cøu lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é nh»m n©ng cao thµnh tÝch nhÈy xa nam häc sinh THCS løa tuái 14-15 ” ThÈm ®Þnh cña héi ®ång khoa häc phßng gi¸o dôc huyÖn VÜnh B¶o ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… VÜnh B¶o, ngµy ……th¸ng ……n¨m ………… .. Ngêi thÈm ®Þnh TrÇn Anh Tó/ Gi¸o viªn trêng THCS Giang Biªn/ VÜnh B¶o H¶i Phßng/ N¨m häc: 2008-2009 20
- Xem thêm -