Tài liệu Skkn phương pháp giao tiếp qua tiết dạy language focus

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Yen Thinh Junior Secondary School PHONG GIAO DUC YEN DINH TRUONG THCS YEN THINH ---------------oOo----------------- §Ò TµI: PHÖÔNG PHAÙP GIAO TIEÁP QUA TIEÁT DAÏY LANGUAGE FOCUS Gi¸o viªn : h¸ch thÞ hµ ®¬n vÞ : trêng thcs yªn thÞnh TOÅ : KHOA HOC x· héi SKKN M¤N: ANH V¡N Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 1 Yen Thinh Junior Secondary School N¨m häc : 2009 - 2010 A/Lêi nãi ®Çu Ngaøy nay phöông phaùp giao tieáp ñang ñöôïc khuyeán khích söû duïng ñeå daïy tieáng Anh nhaèm phaùt trieån kyõ naêng nghe –noùi – ñoïc vieát cho hoïc sinh Phöông phaùp giao tieáp qua moät tieát daïy phaàn language focus thaät söï laø moät noäi dung khoù thöïc hieän .Noù luoân laøm toâi traên trôû moãi khi soaïn baøi. Sau moät thôøi gian daøi töï hoïc hoûi vaø aùp duïng phöông phaùp giao tieáp khi daïy language focus toâi xin ñöôïc chia seõ chuùt ít kinh nghieâm vôùi caùc anh chò vaø caùc baïn ñoâng nghieäp.Raát mong ñöôïc söï quan taâm goùp yù cuûa caùc thaày coâ,caùc anh chò vaø caùc baïn ñoâng nghieäp ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaûng daïy boä moân tieáng Anh cuûa Huyeän nhaø. Xin chaân thaønh caùm ôn. I/ THUAÄN LÔÏI: B/ thùc tr¹ng Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 2 Yen Thinh Junior Secondary School * Ñoái vôùi giaùo vieân: - Giaùo vieân anh ngöõ ñöôïc ñaøo taïo chính quy, giaûng daïy ñuùng chuyeân moân trình ñoä,ñöôïc ñoàng nghieäp tin töôûng ñaùnh giaù nghieäp vu tay ngheà vöõng vaøng. - Luoân coá gaéng hoïc hoûi , caàu tieán, naêng noå nhieät tình coù traùch nhieäm trong coâng taùc giaûng daïy.Thöôøng xuyeân döï giôø thaêm lôùp, trao ñoåi kieán thöùc,phöông phaùp hoïc hoûi kinh nghieäm cña ñoàng nghieäp.Baûn thaân töï tìm hieåu ,nghieân cöùu taøi lieäu,saùch baùo treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng…ñeû caäp nhaâït kieán thöùc aùp duïng cho vieäc giaûng daïy boä moân. - Ñöôïc tham gia caùc líp båi dìng thêng xuyªn , caùc lôùp boài döôõng chuyeân moân do phoøng giaùo duïc toå chöùc. - Caùc ñoà duøng daïy hoïc ñöôïc quan taâm ñaàu tö nhö : tranh aûnh , baêng ñaøi , ®µi … * Ñoái vôùi hoïc sinh: - Nhìn chung caùc em ngoan , thích hoïc boä moân tieáng Anh. - Moät soá gia ñình ñaõ quan taâm ñaàu tö cho con em trong vieäc hoïc tieáng nöôùc ngoøai. II/ KHOÙ KHAÊN : - Moân tieáng Anh laø moät boä moân môùi ñoái vôùi hoïc sinh ñaàu caáp .Noù coù nhöõng ñaëc thuø rieâng , do ñoù khoâng phaûi taát caû caùc em hoïc sinh ñeàu hoïc gioûi boä moân naøy. - Phaàn language focus coù khaù nhieàu baøi taäp bao goàm nhieàu ñieåm ngöõ phaùp vaø töø vöïng vì vaäy giaùo vieân deã bò thieáu thôøi gian neáu daïy quùa kyõ moät phaàn naøo ñoù hoaëc löôùt qua nhanh quùa khieán hoïc sinh khoâng kòp hieåu baøi. - Hoïc sinh laø con em n«ng th«n vµ thuéc vïng c«ng gi¸o chieám tyû leä khaù ñoâng, tieáng Anh laø ngoân ngöõ thöù hai neân caùc em khoâng theå tieáp thu vaø vaän duïng moät caùch nhanh choùng,linh hoïat . - Khaû naêng giao tieáp ngoïai ngöõ coøn nhieàu haïn cheá do aûnh höôûng aâm å cuûa nhieàu vuøng ®Þa ph¬ng ,hoïc sinh nhuùt nhaùt ,ít coù cô hoäi noùi tieáng Anh. Do nhöõng khoù khaên treân daãn ñeán vieäc daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ cuûa c« troø chuùng toâi gaëp nhieàu trôû ngaïi. Toâi thöôøng töï ñaët caâu hoûi: “laøm theá naøo ñeå daïy phaàn language focus hay mang tính giao tieáp ,hoïc sinh hieåu vaø aùp duïng ñöôïc kieán thöùc ngoân ngöõ maø khoâng bò chaùy giaùo aùn? “ Vaäy toâi xin chia seû vôùi caùc anh chò vaø caùc baïn ñoàng nghieäp giaûi phaùp daïy phaàn Language focus. - KÕt qu¶ kiÓm tra ®Çu n¨m häc 2009 – 2010 tríc khi ¸p dông ph¬ng ph¸p míi: Baøi kieåm tra moät tieát cuûa caùc lôùp ñöôïc aùp duïng vµ thu ®îc kÕt qña: Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 3 Yen Thinh Junior Secondary School . Result: Lôùp TSHS 9A 9B 7A 0–2 TS % 3–4 TS % 5–6 TS % 7–8 TS % 9 – 10 TS % Treân TB TS % 41 43 40 Tõ kÕt qu¶ trªn cho they lóc ban ®Çu kh¶ n¨ng lµm c¸c tËp d¹ng Language focus cña c¸c em cßn kÐm, kÕt qu¶ cßn kh¸ chªnh lÖch gi÷a c¸c häc sinh ë trong líp vµ gi÷a c¸c khèi líp víi nhau. Do vËy viÖc thùc hiÖn d¹ng bµi luyÖn tËp nµy gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong thùc tÕ. VÊn ®Ò khã kh¨n nµy sÏ ®îc gi¶I quyÕt ë phÇn B. C/ GI¶I quyÕt vÊn ®Ò I/ C¸C GI¶I PH¸P THùC HIÖN: Phaàn LANGUAGE FOCUS trong saùch giaùo khoa nhaèm giuùp heä thoáng hoùa, cuûng coá vaø luyeän taäp söû duïng ngoân ngöõ - caùc ñieåm ngöõ phaùp vaø töø vöïng ñaõ xuaát hieän trong caùc baøi tröôùc. Giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh thöïc haønh phaàn Language focus treân lôùp hoaëc laøm maãu , giaûi thích ,höôùng daãn caùc em veà nhaø laøm. Quan troïng nhaát laø giaùo vieân phaûi heä thoáng hoùa kieán thöùc cô baûn, cuûng coá vaø chöõa baøi töø ñoù ruùt ra nhöõng maët maïnh yeáu cuûa hoïc sinh ñeå kòp thôøi reøn luyeän ,boài döôõng theâm cho caùc em. Tuy nhieân giaùo vieân caàn löu yù khoâng daïy oâm ñoàm hoaëc quùa saâu kieán thöùc ngöõ phaùp vaø töø vöïng khoâng troïng taâm,khoâng neân yeâu caàu hoïc sinh phaûi söû duïng thaønh thaïo ngay moät caáu truùc hoaëc töø vöïng trong baøi vì nguyeân taéc xoaùy troân oác luoân cuûng coá vaø phaùt trieån nhöõng noäi dung vaø kyõ naêng ngoân ngöõ ñaõ ñöôïc hoïc. II/ C¸C BIÖN PH¸P Tæ CHøC THùC HIÖN Khi thöïc hieän caùc baøi taäp trong phaàn language focus ,toâi phaûi xaùc ñònh muïc ñích yeâu caàu cuûa töøng baøi taäp, töø ñoù coù hai híng giaûi quyeát nhö sau: - Giaûi quyeát moät baøi taäp laø moät hoaït ñoäng(activity) - Goäp chung caùc baøi taäp coù cuøng noäi dung kieán thöùc thaønh moät hoaït ñoäng. Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 4 Yen Thinh Junior Secondary School Caùch tieán haønh moät hoaït ñoäng cuûa toâi bao goàm caùc böôùc nhö sau: 1/ Chuaån bò (Before the activity) - Xaùc ñònh muïc ñích yeâu caàu hoaït ñoäng. - Soaïn baøi,ghi noäi dung vaø höôùng daãn cuï theå. 2/ Giôùi thieäu hoaït ñoäng ( setting up the activity) - Oån ñònh toå chöùc. - Daãn daét vaøo baøi. - Höôùng daãn ,yeâu caàu hoïc sinh bieát phaûi laøm gì . - Laøm maãu (trial run with students ). 3/ Luyeän taäp ( during the activity): Giai ñoaïn naøy raát quan troïng giaùo vieân phaûi kheùo leùo ñöa ra nhöõng thuû thuaät sao cho hoïc sinh luyeän taäp töø deã ñeán khoù.Caùc ñieåm ngöõ phaùp hoaëc töø vöïng xuaát hieän töï nhieân theo tình huoáng vaø ñöôïc luyeän taäp theo ngöõ caûnh töø thöïc haønh coù kieåm soaùt(controlled practice) -> thöïc haønh coù höôùng daãn (guided practice) -> thöïc haønh töï do (free production) Ñeå phaùt huy khaû naêng giao tieáp toâi thöôøng cho hoïc sinh luyeän taäp thaønh hai giai ñoaïn: 1/ Caùc hoaït ñoäng caáu truùc (structural activities) Caùc hoaït ñoäng tieàn giao tieáp (precommunicative activities) Caùc hoaït ñoäng giao tieáp giaû (quasi – communicative activities) Caùc hoaït ñoäng giao tieáp chöùc naêng (funtional communicative act) Caùc hoaït ñoäng giao tieáp (communicative activities) Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 5 Yen Thinh Junior Secondary School Caùc hoaït ñoäng giao tieáp xaõ hoäi (social interactional act) Vieäc phaân chia caùc böôùc treân chæ mang tính lyù thuyeát.Trong thöïc teá caùc hoaït ñoäng luoân xaûy ra uyeån chuyeån khoâng coù giôùi haïn raønh maïch. Quan ñieåm ñi töøng phaàn ñeán toång theå , töø thöïc haønh maùy moùc ñeán söû duïng phoå bieán vaø thöôøng aùp duïng trong caùc tröôøng phoå thoâng hieän nay. Ñeå taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh thöïc haønh giao tieáp qua caùc baøi taäp cuûa phaàn language focus,toâi thöôøng taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh hoaït ñoäng theo caëp hoaëc theo nhoùm döôùi daïng hoaït ñoäng noùi :I phoûng vaán(interview) ; laøm phieáu ñieàu tra (survey ) ; ñoùng vai( role play) ; games , thaûo luaän (discussion) …. Caùc hoaït ñoäng naøy thöôøng ñöôïc tieán haønh sau caùc hoaït ñoäng coù híng daãn. Ví duï 1 : thöïc haønh maùy moùc ( controlled practice) LANGUAGE FOCUS 1 – English 7 Future simple tense. Lead in : this is a list of what Nam will do or will not do tomorrow.Now look at the list and make sentences,using the simple future tense. Teacher ‘s modal : - Nam will go to the post office,but he won’t call Ba. TOMORROW 1. go to the post office. V 2. call Ba. X 3. do homework. V 4. tidy yard X 5. see movies V 6. wach T.V X 7. meet Minh X 8. write grandmother V Teacher: do homework and tidy yard. Students: He will do his homework but he won’t tidy the yard. Go on until the last sentence is made. Teacher sums up the simple future tense ( affirmative and negative forms) Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 6 Yen Thinh Junior Secondary School Ví duï 2: thöïc haønh coù höôùng daãn (guided practice) UNIT 5 – ENGLISH 8 LANGUAGE FOCUS 4/53 - Teacher gives a situation ativity: I don’t fell well today.What should I do? - student 1: You should take a rest. - student 2: you should stay at home. - student 3: you should go and see the doctor after work. - teacher explains “ should “ is used to give advice. - Teacher guides the students to do the exercise in the text book. Ví duï 3 : free practice Hoaït ñoäng daïy hoïc chuù troïng ,khuyeán khích hoïc sinh aùp duïng ngöõ lieäu ñang hoïc ñeå dieãn ñaït noäi dung khaùc nhau trong chính ñôøi soáng cuûa caùc em.Phaàn naøy toâi thöôøng cho hoïc sinh noùi hoaëc vieát ,hoaëc giao baøi taäp veà nhaø thoâng qua caùc tình huoáng vaø chuû ñeà nhö: your family;your job;your neighbourhood… Hoaëc caùc vaán ñeà xaõ hoäi mhö: traffic ; transports; food ;entertainment…. . 4/ Cuûng coá ( bring the activity to a close) - Get feed back. - Deal with correction. - Sum up vocabulary or structures. - lead in the next activity or have students do homework. III/ DUØNG GIAÙO CUÏ TRÖÏC QUAN ÑEÅ DAÏY LANGUAGE FOCUS Giaùo cuï tröïc quan nhö: vaät thaät ; tranh aûnh ; caùc taám bìa( flashcards) baûng bieåu ( charts) ,handows ; T.V ; ñeøn chieáu … goùp phaàn hoã trôï vieäc daïy hoïc trôû neân sinh ñoäng vaø thu huùt söï chuù yù cuûa hoïc sinh laø caàn thieát. Vai troø cuaû giaùo cuï tröïc quan chuû yeáu laø: 1. Hoã trôï taïo tình huoáng,ngöõ caûnh ñeå giôùi thieäu ngöõ lieäu. 2.Laøm roõ nghóa cuûa töø môùi. 3.Laøm phöông tieän höôùng daãn , gôïi yù cho caùc baøi taäp thöïc haønh. 4.Phaûn aùnh ,cung caáp caùc noäi dung vaên hoùa,ñaát nöôùc hoïc. 5.Gaây höùng thuù cho hoïc sinh laøm cho baøi hoïc trôû neân thuù vò vaø gaàn vôùi cuoäc soáng thaät hôn. Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 7 Yen Thinh Junior Secondary School * Chuù yù tranh aûnh coù hieäu quûa lôùn trong caùc tröôøng hôïp sau:  Giôùi thieäu nhöõng töø chæ ñoà vaät , ñoà duøng, thöùc aên,thöïc phaåm,ñoà uoáng…  Giôùi thieäu nhöõng töø coù nghóa hoaëc khaùi nieäm khoâng coù trong tieáng vieät.(ví duï : computer , carrot…) Duøng tranh ,aûnh ñeå gioái thieäu baøi khoaù, chuû ñieåm,noäi dung hoaëc tình huoáng.  Cuûng co á(duøng tranh/ töø gôïi yù ñeå noùi laïi baøi)  Taïo tình huoáng,ngöõ caûnh míi cho hoïc sinh noùi hoaëc vieát . Tuy nhieân duøng giaùo cuï tröïc quan cuõng coù nhöõng phieàn haø neáu giaùo vieân chuaån bò khoâng chu ñaùo,khoâng coù muïc ñích roõ raøng.Neáu nhö theá giaùo cuï tröïc quan seõ laøm baïn maát thôøi gian vaø phaân taùn tieát hoïc. IV/ TOÅ CHÖÙC LUYEÄN TAÄP TREÂN LÔÙP Moät líp hoïc ngoaïi ngöõ thöôøng coù nhieàu hình thöùc toå chöùc hoïc taäp vaø luyeän taäp nhö laøm vieäc caû líp, laøm theo nhoùm, laøm theo caëp vaø laøm vieäc caù nhaân. Vieäc löïa choïn caùch toå chöùc lôùp phuï thuoäc vaøo töøng nhieäm vuï vaø muïc ñích cuï theå cuûa hoaït ñoäng. Vaäy khi naøo thì neân laøm vieäc theo caëp vaø nhoùm? Hình thöùc laøm vieäc theo caëp hoaëc nhoùm phuø hoâp v¬ùi caùc hoaït ñoäng caàn coù söï trao ñoåi , hoäi thoaïi. Toâi thöôøng cho hoïc sinh luyeän maãu caâu sau khi giôùi thieäu ngöõ lieäu m¬ùi vaø luyeän taäp cho caø lôùp. Luyeän caùc baøi hoäi thoaïi ngaén; hoaït ñoäng luyeän taäp giao tieáp nhö information – gap, role play, interview,questionaire , communicative games. Caëp ôû ñaây coù theå laø thaày – troø ; troø – troø Nhoùm coù theå laø 2 , 3,4 … hoïc sinh ngoài thay ñoåi vò trí. LÖU YÙ: Khi ñieàu haønh l¬ùp ñang hoaït ñoäng theo caëp hoaëc nhoùm , giaùo vieân phaûi yeâu caàu hoïc sinh tuaân thuû moät soá quy ñònh nhö: - Phaûi baét ñaàu hoaëc döøng laøm vieäc khi giaùo vieân yeâu caàu. - Linh ñoäng thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc giao. - Hoïc sinh phaûi töï giaùc, tích cöïc hoïc taäp,khoâng gaây oàn aøo. Giaùo vieân caàn höôùng daãn vaø ra nhieäm vuï cuï theå,khuyeán khích hoïc sinh phaùt huy tính töï chuû,saùng taïo.Luoân kieåm tra vaø vieát nhöõng loãi yhoâng thöôøng cuûa hoïc sinh ñeå söõa sai vaø chaán chænh kòp thôøi. +Öu ñieåm - Daïy cuøng luùc soá löôïng hoïc sinh ñoâng. -Taát caû hoïc sinh ñeàu coù theå tham gia giao tieáp. ñöôïc nghe maãu chuaån Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 8 Yen Thinh Junior Secondary School - C« kieåm soaùt chaët cheõ - Coù söï giao löu trong caû lôùp,get feedback khoâng chæ töø c« maø coøn ôû caùc baïn cuøng lôùp. + Haïn cheá : - Thaày bò chi phoái,haïn cheá sö ïtham gia tích cöïc cuaû hoïc sinh. - Toác ñoä laøm vieäc khoù phuø hôïp khi trong lôùp coù caû ba ñoái töôïng hoïc sinh. D/ AÙP DUÏNG LESSON PLAN Period 18. Stages/ Time Language Focus 1 (English 7) Content * Lucky numbers: - Ask Students to listen to the JOBS and give the correct definition. 1. Lucky number 2. a fireman 3. a teacher 4. a farmer Warm up 5. a doctor 6. a worker 7. Lucky number 8. a truck driver 9. Lucky number 10. a student Presentation - Guide the S to review the knowledge: + Tense: present simple, future simple. ( forming, using, taking notes, adverbs for each tense.) + Preposition of place, ordinal numbers. + Comparations ( comparative and superlative). Teacher :H¸ch ThÞ Hµ Activities - Groupwork Individual work, give the main stuctures. 9 Practice Yen Thinh Junior Secondary School + Occupation. + There is/ are..... + Question words: Who, what, where, when….. - Guide the S to do exercises in the book. - Ex1 ( page 38 ): Work individually. - Call some S to do it on the board. - Ask the other to remark and feedback: a, is / lives/ are/ goes. b, are/ eat/ rides/ catches. - Ex 2 (P 38 ) Hang on the extra board with Ba’s diary. - Explain how to do it. - Call some S to do the board. - Feedback follow the diary. - Ex3 (P 38) : Ask the S to give ordinal number for football groups in the book.( Matching ) - Work in pair to ask and answer about positions for the things in . - Ex 4 on the page 39. - Feedback. a, It’ s under the table. b, It’ s in front of the chair. c, It’ s behind the TV. - Ex 5 (P39). Ask the S to use comparation to do. - Feedback: a, A is a cheap toy and B is cheaper but C is the cheapest. b, A is an expensive dress and B is more expensive but C is the most expensive - Ex 6 (P40) : Work in pair to ask about position. - Feedback: a, He is a fireman. / b, She is a doctor. / c,She is a farmer. - Ex 7 (P 40) : Work in pair: Using structures “ There is/ are....” to describe the room. - Ex 8 (P 40) : Hang on the police record. Teacher :H¸ch ThÞ Hµ - Pairwork Individual work Individual work - Groupwork - Pairwork Individual work - Pairwork - Pairwork - Whole class 10 Production Homework Yen Thinh Junior Secondary School - Ask the S to use the police record to write the questions and the answers. - Call some S to do it on the board. - Feedback. - Ask the S to recall all of the knowledge they - Whole class have just done exrcices. - Feedback and sum up all of the knowledge. - Ask the S to review all of grammar. - Whole class - Ask the S to do ex again in their notebooks. - Ask the S to do ex in ex.book. - Prepare for the Test. E/ KEÁT QUÛA KHAÛO SAÙT VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM 1.KHAÛO SAÙT Theo keát quûa khaûo saùt caùc lôùp maø toâi aùp duïng giaûi phaùp treân,toâi nhaän thaáy keát quûa hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñöôïc naâng leân roõ reät Baøi kieåm tra moät tieát cuûa caùc lôùp ñöôïc aùp duïng phöông phaùp giao tieáp daïy Language focus cao hôn,hoïc sinh coù khaû naêng söû duïng tieáng anh ñeå giao tieáp toát hôn. . Result: Lôùp TSHS 0–2 3–4 5–6 7–8 9 – 10 Treân TB TS % TS % TS % TS % TS % TS % 9A 41 9B 43 7A 40 2.RUÙT KINH NGHIEÄM  Giaùo vieân: - Phaûi chuaån bò baøi soaïn kyõ,ñaàu tö nhieàu coâng söùc. - Caùc böôùc leân lôùp phaûi uyeån chuyeån linh hoaït. - Khuyeán khích hoïc sinh laøm theâm caùc baøi taäp môû roäng,naâng cao. - Ñieàu kieän chöa cho pheùp giaùo vieân coù ñuû caùc phöông tieän hoã trôï giaûng daïy.  Hoïc sinh : Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 11 - Yen Thinh Junior Secondary School Hoïc sinh höùng thuù vôùi baøi hoïc. Ghi nhôù töø vöng vaø caáu truùc caâu toát hôn . Coù khaû naêng vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giao tieáp. Hoïc sinh phaûi chuaån bò baøi chu ñaùo. Ñaàu tö thôøi gian cho moân tieâng Anh nhieàu. F/ kÕt luËn Qua nhieàu laàn söû duïng phöông phaùp giao tieáp ñeå daïy phaàn Language focus toâi nhaän thaáy caùc baøi taäp trong phaàn naøy khoâng khoâ khan ñôn dieäu nhö nhieàu ñoàng nghieäp nghó, ngöôïc laïi language focus raát thuù vò vaø thaät söï quan troïng khoâng thua keùm caùc phaàn khaùc. Neáu hoïc sinh cuûa baïn chöa noùi toát , vieát coøn sai nhieàu ,toâi cho raèng baïn neân söû duïng phöông phaùp giao tieáp khi daïy phaøn language focus . Ñeå thöïc hieän chuyeân ñeà naøy toâi ñaõ coá gaêng heát söùc,tuy nhieân khaû naêng t coøn haïn cheá chaéc seõ coøn nhieàu thieáu soùt.Raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc thaày coâ , caùc baïn ñoàng nghieäp ñeå chuyeân ñeà ñöôïc hoaøn thieän hôn. Xin chaân thaønh caùm ôn caùc thaày coâ giaùo , caùc baïn ñoàng nghieäp ñaõ quan taâm ñeán chuyeân ñeà naøy. Yen Thinh Ngay… Thaùng… naêm 2009 Ngöôøi thöïc hieän Hach Thi Ha Muc luc Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 12 Yen Thinh Junior Secondary School A- LÔØI NOÙI ÑAÀU B- THÖÏC TRAÏNG C- GIAÛI PHAÙP D- AÙP DUÏNG E– KEÁT QUÛA KHAÛO SAÙT VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM F- KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Saùch giaùo khoa Tieáng Anh 6,7,8,9 2. Saùch giaùo vieân Tieáng Anh ,8,9 Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 13 Yen Thinh Junior Secondary School 3. Teach English – Adrian Doff 4. New concept - L.G Alexander 5. Phöông phaùp daïy Tieáng Anh trong Tröôøng phoå thoâng - TS Nguyeãn Haïnh Dung 6. Soå tay ngöôøi daïy Tieáng Anh -Thaùi Hoaøng Nguyeân Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 14 Yen Thinh Junior Secondary School Teacher :H¸ch ThÞ Hµ 15
- Xem thêm -