Tài liệu Skkn phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu

Mô tả:

Saùng kieán “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” MUÏC LUÏC : PHAÀN I: MÔÛ ÑAÀU Trang Chöông 1: Lyù do choïn ñeà taøi: 2 Chöông 2: Cô sôû lyù luaän 3 Chöông 3: Cô sôû thöïc tieãn 4 PHAÀN II :NOÄI DUNG :Caùc bieän phaùp vaø phöông phaùp ñeà xuaát 5 1.Bieän phaùp 5 2.Phöông phaùp 5 PHAÀN III: KEÁT LUAÄN 3.1.Keát quaû cuï theå 25 3.2.Keát luaän 26 3.3.Baøi hoïc kinh nghieäm 27 Trang 1 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” PHAÀN I : MÔÛ ÑAÀU Chöông 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Hiện nay ñất nước chúng ta đñang chuyển mình để hòa nhập cùng thế giới với coâng cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đñất nước. Việc trang bị cho các em một vốn kiến thức cơ bản về ngoại ngữ là thật sự cần thiết và không thể thiếu được nhằm giúp các em vững bước hơn trong tương lai. Chính vì vậy việc dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh) ở các trường THCS hiện nay vẫn còn là một vấn đề bức xúc. Vôùi muïc tieâu vaø yeâu caàu môùi thì coâng vieäc chính cuûa ngöôøi giaùo vieân khoâng coøn thuaàn tuyù chæ laø truyeàn thuï kieán thöùc maø ngîc laïi, giaùo vieân seõ phaûi laø ngöôøi höôùng daãn, giuùp ñôõ, gôïi yù, taïo ñieäu kieän cho hoïc sinh töï phaùt hieän, saùng taïo vaø phaùt trieån caùc naêng löïc cuûa mình. Ñieàu quan troïng hơn nöõa goùp phaàn vaøo vieäc tieáp thu ngoân ngöõ coù hieäu quaû laø phöông phaùp hoïc taäp cuûa chính caùc em. Giaùo vieân caàn giuùp caùc em coù yù thöùc ñöôïc veà baûn chaát quaù trình tieáp thu ngoân ngöõ vaø khuyeán khích caùc em tìm ra phöông phaùp hoïc taäp thích hôïp nhaát cho chính mình. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu treân ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi coù phöông phaùp phuø hôïp vôùi noäi dung chöông trình vaø ñoái töôïng hoc sinh. Chính vì theá vieâc taïo cho caùc em hoïc sinh söïï höùng thuù, tính naêng ñoäng, saùng taïo ñoù laø ñieàu caàn thieát. Do ñoù vieäc aùp duïng “phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” vaøo quaù trình giaûng daïy ñeå hình thaønh cho caùc em tính chuû ñoäng. Ñeå ñaùp öùng moät phaàn nhoû vaøo muïc ñích chung cuûa nhaø tröôøng cuûa ngaønh, cuûa ñaát nöôùc, toâi thieát nghó mình phaûi bieát tìm hieåu vaø löïa choïn nhöõng phöông phaùp phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh cuûa tröôøng mình laø con em ngöôøi daân toäc thieåu soá. Bôûi chæ khi ngöôøi giaùo vieân coù moät phöông phaùp phuø hôïp, tích cöïc thì chaát löôïng giaûng daïy môùi ñöôïc naâng leân moät caùch roõ reät. Trang 2 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” Treân thöïc teá, qua kinh nghieäm giaûng daïy, toâi thaáy raèng khi aùp duïng “phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm “toâi thaáy noåi coäm leân moät soá vaán ñeà: Thöù nhaát thöôøng chæ coù caùc em hoïc sinh khaù gioûi laøm vieäc, soá coøn laïi ngoài im hoaëc noùi chuyeän rieâng. Thöù hai caùc em ña soá söû duïng tieáng meï ñeû ñeå trao ñoåi thoâng tin. Ñieàu naøy laøm giaûm ñi tính hieäu quaû trong vieäc aùp duïng phöông phaùp. Nhö vaäy, laøm theá naøo ñeå thöïc hieän toát phöông phaùp daïy hoïc theo tinh thaàn : Höôùng daãn hoïc sinh töï tìm toøi kieán thöùc, taêng tính thöïc haønh, giaûm tính lyù thuyeát ? Ñoù laø nhöõng vaán ñeà maø giaùo vieân boä moân Tieáng Anh THCS hieän nay ñang quan taâm . Vì vaäy toâi quyeát ñònh choïn vieát saùng kieán “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” trong caùc tieát daïy ngoaïi ngöõ. Chöông 2 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: Daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm laø phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. Trong tieát hoïc giaùo vieân chæ ñoùng vai troø laø ngöôøi höôùng daãn, toå chöùc cho hoïc sinh hoaït ñoäng ñeå tìm ra noäi dung baøi hoïc, coøn hoïc sinh phaûi hoaït ñoäng tích cöïc, tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng moät caùch linh hoaït ñeå thu ñöôïc baøi hoïc cho baûn thaân mình. Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh phaùt huy heát khaû naêng voán coù cuûa mình, giuùp caùc em coù theå töï tin, maïnh daïng trong giao tieáp, trong vieäc trình baøy yù kieán cuûa caù nhaân. Nhöng do ñoái töôïng hoïc sinh laø con em ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, gia ñình caøng nhieàu khoù khaên, nhaän thöùc veà boä moân coøn haïn cheá. Vaäy ñeå caùc em töï lónh hoäi kieán thöùc vaø vaän duïng ñöôïc kieán thöùc, ñoù laø ñieàu thoâi thuùc toâi vieát saùng kieán naøy. Trang 3 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” Chöông 3 : CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN Qua tìm hieåu, ñaùnh giaù tình hình hoïc sinh ôû taïi Tröôøng daân toäc noäi truù , coù theå neâu leân hai vaán ñeà. 1.Veà phía giaùo vieân : Vaän duïng phöông phaùp môùi vaøo giaûng daïy tuy nhieân coøn nhieàu haïn cheá. Vieäc toå chöùc cho hoïc sinh laøm theo nhoùm, caëp coøn nhieàu haïn cheá, chöa theå hieän roõ ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm hoaëc ôû moät soá tieát daïy giaùo vieân coù toå chöùc cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhöng chöa coù hieäu quaû. Hoïc sinh chöa phaùt huy ñöôïc phöông phaùp hoïc taäp caù nhaân vaø tính saùng taïo cuûa caùc em. Chính vì theá giaùo vieân thöôøng rôi vaøo phöông phaùp daïy hoïc cuõ: giaùo vieân laøm vieäc nhieàu, noùi nhieàu, hoïc sinh tieáp thu thuï ñoäng, khoâng phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc chuû ñoäng tìm ra kieán thöùc môùi cuûa hoïc sinh. 1.Veà phía hoïc sinh: - Ña soá hoïc sinh raát khoù khaên khi söû duïng Tieáng Anh ñeå trình baøy yù kieán cuûa mình, nhieàu em chöa noùi ñöôïc caùc caâu ñôn giaûn. Phaàn lôùn hoïc sinh cho raèng moân Tieáng Anh laø moät moân hoïc khoù vaø ít höùng thuù vôùi boä moân naøy. - Chöa coù thaùi ñoä ñuùng ñaén ñoái vôùi moân hoïc. - Hoïc sinh ít hoïc baøi cuõ, vaø neáu hoïc thì chuû yeáu laø hoïc noäi dung vôû ghi, theo kieåu hoïc veït, khoâng chuù yù ñeán vieäc thöïc haønh tieáng vaø söû duïng ngoân ngöõ. Qua naêm hoïc 2007-2008 keát quûa nhö sau: Trang 4 Saùng kieán : Lôùp SS “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” Gioûi Khaù TB Yeáu Keùm SL % SL % SL % SL % SL % 6 40 0 0 7 17.5 21 52.5 10 25 2 5 8 35 0 0 10 28.6 17 48.5 7 20 1 2.9 PHAÀN II : NOÄI DUNG CAÙC BIEÄN PHAÙP VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑEÀ XUAÁT 1. Bieän phaùp Để có được tiết dạy tốt và học sinh sôi nổi học tập, mỗi giáo viên cần phải có sự chuẩn bị chu đáo về giáo án, ñoà dùng dạy học (tranh ảnh, máy móc, vật Trang 5 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” dụng ...) cho tiết dạy. Cần đầu tư, thiết kế ra nhiều loại bài tập đòi hỏi học sinh phải động não suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện và lĩnh hội kiến thức. Ngay từ những buổi đầu, giáo viên cần tạo cho học sinh thói quen làm việc chủ động, tích cực, làm quen với ngôn ngữ trong lớp, trong bài dạy, qua tranh ảnh, vật thật ... để học sinh có cơ hội nói tiếng Anh. Để cải tạo không khí lớp học, gây hứng thú cho học sinh, giáo viên cần đưa ra những trò chơi giúp học sinh thư giãn nhưng cũng là một phương pháp hay trong việc luyện tập ngôn ngữ vừa học như trò chơi : Guessing ; Games ; Slap the board ; Simon says ; Shark attack ; Bingo ; Slucky numbes ; Hang man ... vv... 2.Phöông phaùp 2.1. Giaùo vieân phaûi luoân söû duïng tieáng Anh trong lôùp : Caàn chuù yù raèng phaûi söû duïng tieáng Anh ñôn giaûn, deå hieåu caøng toát vaø caàn phaûi duøng tieáng Anh phuø hôïp vôùi töøng caáp hoïc.Nghóa laø phaûi coá gaéng söû duïng nhöõng töø vaø caáu truùc maø caùc em ñaõ hoïc ñeå dieãn ñaït yù cuûa mình, khoâng neân quaù laïm duïng tieáng Anh, söû duïng nhieàu töø môùi vôùi caùc em laøm caùc em khoù hieåu ñieàu ñoù gaây cho caùc em caûm thaáy khoù vaø khoâng coøn höùng thuù vôùi tieát hoïc nöõa. Beân caïnh ñoù giaùo vieân caàn phaûi phaùt aâm roõ raøng ñeå hoïc sinh deã nghe vaø caàn loâi cuoán hoïc sinh cuøng tham gia vaøo cuoäc ñaøm thoaïi vôùi mình, neáu hoïc sinh maéc loãi hoïc sinh kòp thôøøi söûa chöõa, ñieàu naøy giuùp caùc em daïn dó vaø noùi ñuùng tieáng Anh hôn trong caùc laàn luyeän taäp sau ñoù. 2.2. Hoïc sinh phaûi coù voán töø vöïng caàn thieát: Hoïc sinh muoán coù ñöôïc voán töø vöïng phong phuù tröôùc heát caàn phaûi ghi nhôù voán töø vöïng ñaõ hoïc trong chöông trình. Muoán vaäy trong caùc tieát daïy giaùo vieân caàn phaûi coù ñoà duøng tröïc quan (tranh aûnh, vaät thaät )thaät sinh ñoäng ñeå hoïc sinh deã naém baét vaø ghi nhôù töø vöïng ñoù. Ñoái vôùi caùc töø tröøu töôïng hoaëc caùc töø caáu truùc khoâng theå söû duïng ñoà duøng tröïc quan thì giaùo vieân caàn phaûi daïy töø Trang 6 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” ñoù ôû trong maãu caâu,ngöõ caûnh tình huoáng vì kinh nghieäm cho thaáy hoïc töøng töø rieâng leû thì mau queân hôn laø hoïc töø ñoù ôû trong caâu, trong moät ngöõ caûnh naøo ñoù. (neáu caâu ñoù coù tính haøi höôùc,ngoä nghónh hay coù lieân quan ñeán moät nhaân vaät noåi tieáng naøo ñoù thì caøng deã nhôù.) Ví duï : Khi daïy töø "famous" ta neân cho caâu: Laïi Vaên Saâm is a famous person. Ngoaøi ra giaùo vieân luoân kieåm tra töø vöïng seõ giuùp caùc em coá gaéng ghi nhôù töø mình hoïc. * Beân caïnh voán töø caàn thieát hoïc sinh cuõng caàn naém ñöôïc nhöõng maãu caâu cô baûn. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo vieäc söû duïng tieáng Anh thöôøng xuyeân trong lôùp cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh. 2.2.1. Giaùo vieân caàn toå chöùc cho hoïc sinh töï luyeän taäp nhö theá naøo? Tröôùc khi böôùc vaøo luyeän taäp, hoïc sinh phaûi naém baét ñöôïc noäi dung maø caùc em saép thaûo luaän. Muoán vaäy giaùo vieân caàn toå chöùc toát cho caùc em ñi vaøo reøn luyeän coù hieäu quaû baèng caùch höôùng daãn, giaûi thích caùc tình huoáng vaø noäi dung caàn thaûo luaän. Noäi dung phaûi ngaén goïn ,roõ raøng vaø deã hieåu .Caàn kieåm tra xem hoïc sinh ñaõ naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu chöa. Ví duï: Lôøi yeâu caàu :Read the text, and work in pairs to answer the questions below. Then you will be invited to talk in front the class. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi kieåm tra: T: Now, let me check what you are going to do. T: What are you going to do first ? SS: Read the text. T: And then ? SS: Work in pairs to answer the question. Trang 7 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” T: And finally? SS: You will invite some of us to talk in front of the class. Sau khi kieåm tra vieäc naém baét noäi dung yeâu caàu cuûa hoïc sinh, (neáu laø hoaït ñoäng theo caëp hoaëc theo nhoùm thì giaùo vieân saép xeáp cho caùc em tuyø vaøo yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Hoïc sinh caàn phaûi bieát mình seõ thaûo luaän cuøng ai .) giaùo vieân cho thôøi gian quy ñònh ñeå hoïc sinh luyeän taäp hay thaûo luaän. Trong thôøi gian caùc em thaûo luaän giaùo vieân neân ñi xung quanh ñeå kieåm soaùt lôùp vaø giuùp ñôõ neáu caùc em gaëp khoù khaên.Thænh thoaûng giaùo vieân neân tham gia vaøo moät vaøi caëp , nhoùm nhö laø moät thaønh vieân cuøng thaûo luaän vôùi caùc em ñeå giuùp caùc em giaûi quyeát caùc phaàn khoù, hoaëc söûa sai cho caùc em. Yeâu caàu moät soá em ruït reø hoaëc löôøi thaûo luaän cuøng tham gia. Giaùo vieân coù theå noùi chuyeän tröïc tieáp cuøng caùc em naøy ñeå giuùp caùc em coù theå noùi ñöôïc tieáng Anh trong khi thaûo luaän ñeå giuùp caùc em phaùt trieån kyõ naêng nghe noùi cuûa mình. (Caàn quaùn trieät khoâng cho caùc em söû duïng tieáng meï ñeû khi thaûo luaän) Sau ñaây laø caùc ví duï cuï theå veà vieäc toå chöùc cho hoïc sinh töï luyeän taäp: 2.2.2.Luyeän taäp caù nhaân : Ví duï 1: Unit 1 : READ. (saùch Tieáng Anh 9) Trang 8 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” a/ Fill in the table with the right information about Malaysia. MALAYSIA 1/Area:…………..................................5/ Capital city:......................................... 2/Population:………...........................6/ Official religion:................................. 3/Climate:.................................... 7/ National language:............................... 4/Unit of currency:....................... 8/ Compulsory second language:............. Tröôùc heát giaùo vieân cho hoïc sinh nghe baøi Text. Giaûi thích töø môùi (tieán haønh theo trình töï daïy baøi ñoïc hieåu, ôû ñaây toâi chæ muoán nhaán maïnh veà vaán ñeà toå chöùc cho hoïc sinh töï luyeän taäp ). Sau khi hoïc sinh ñaõ naém ñöôïc noäi dung qua phaàn ñoïc hieåu . Giaùo vieân ñöa ra lôøi yeâu caàu: Read the text silently . Then fill in the table with the right information about Malaysia. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi xem hoïc sinh ñaõ roõ lôøi yeâu caàu chöa. T: Now, let me check what you are going to do. T: What are you going to do first ? Trang 9 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” SS: Read the text silently. T: And then ? SS: Fill in the table with the right information about Malaysia. Giaùo vieân duøng baûng phuï ñeå ñöa baûng thoâng tin coøn troáng leân baûng, yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kyõ baûng thoâng tin ñeå xaùc ñònh nhöõng thoâng tin caàn ñieàn. Giaùo vieân cho thôøi gian quy ñònh. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø tìm thoâng tin ñieàn vaøo choã troáng. Sau ñoù cho caùc em so saùnh keát quaû vôùi baïn beân caïnh. Cuoái cuøng yeâu caàu caùc em ñöa ra ñaùp aùn vaø ñieàn vaøo baûng phuï cuûa giaùo vieân. Giaùo vieân cuøng caû lôùp kieåm tra laïi ñaùp aùn vaø söûa chöõa (neáu caàn ). 2.2.3.Luyeän taäp theo caëp : Ví duï 2 : Unit 3 : SPEAK. (saùch Tieáng Anh 9 ) Trang 10 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” a/Work with a partner.Read the questions.Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village ,using the information in the boxes. *Questions: 1/ Where is your home village ? 2/ How far is it from the city ? 3/ How can you get there ? 4/ How long does it take to get there ? 5/ What do people do for a living in your village ? 6/ Does your village have a river ? Trang 11 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” A B to the south of the city. to the west of the city. 30 kilometers from the city. 15 kilometers from the city. by bus. by motorbike. 1 hour. 50 minutes. plant rice and vegetables. plant rice and rice cattle. a river flowing across the village no rivers , there is a big lake. Tröôùc heát giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kyõ caùc caâu hoûi vaø thoâng tin ôû coät A vaø B. Giaùo vieân ñöa hoäi thoaïi maãu ôû saùch giaùo khoa: SS: Where is your home village ? SS: It's to the west of the city. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi xem hoïc sinh ñaõ hieåu yeâu caàu baøi taäp chöa. T: Now, let me check what you are going to do . T: What do you have to do first ? SS: We have to read the questions. T: And then ? SS: Play the role of A and B. T: What information do you use ? SS: We use the information in the boxes. Giaùo vieân cuøng moät hoïc sinh laøm maãu moät soá caâu trong ñoaïn hoäi thoaïi T: Where is your home village ? SS: To the west of the city. T: How far is it from the city ? Trang 12 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” SS: It's about fifteen kilometers from the city. * Ñoåi vai : SS: Where is your home village ? T: It's to the south of the city. SS: How far is it from the city ? T: It's about thirty kilometers from the city. Giaùo vieân saép xeáp cho caùc em ngoài theo caëp vaø yeâu caàu caùc em baét ñaàu luyeän taäp. Giaùo vieân cho thôøi gian Trong khi caùc em luyeän taäp giaùo vieân ñi xung quanh lôùp ñeå kieåm soaùt vaø giuùp ñôõ caùc em. Sau thôøi gian quy ñònh giaùo vieân goïi caùc em ñöùng leân ñeå theå hieän ñoaïn hoäi thoaïi vöøa hoaøn thaønh. SS1: Where is your home village ? SS2: To the west of the city. SS1: How far is it from the city ? SS2: It's about fifteen kilometers from the city. SS1: How can you get there? SS2: I get there by motorbike. SS1: How long des it take to get there ? SS2: It takes fifty minutes to get there. SS1: What do people do for a living in your village ? SS2: They plant rice and rice cattle. SS1: Does your village have a river ? SS2: No rivers, but there is a big lake. Trang 13 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” Giaùo vieân goïi caùc caëp khaùc laøm töông töï nhöng ñoåi vai ( SS1 ñoùng vai B hoûi vaø SS2 ñoùng vai A ñeå traû lôøi ) * Free practice: Luyeän taäp theo caëp: Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in the box A or B. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi xem hoïc sinh ñaõ hieåu lôøi yeâu caàu chöa. T: What are you going to do ? SS : Ask and answer about our real home village. T : If you do not have a home village , what will you do? SS : Make up information similar to those in the box A or B. T : OK. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän theo caëp vaø laøm theo yeâu caàu. Giaùo vieân cho thôøi gian Sau thôøi gian quy ñònh giaùo vieân goïi töøng caëp ñöùng leân hoûi vaø traû lôøi tröôùc lôùp. Trang 14 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” SS1: Where is your home village ? SS2 : It's …………………………………………… SS1 :How far is it from the town ? SS2 :It's about (20 kilometers). SS1 : How can you get there ? SS2: I get there by (mortobike). SS1 : How long does it take to get there ? SS2 : About (one hour) . SS1 : What do people do for a living in your village? SS2 : They (plant rice and raise cattle). Trong quaù trình hoïc sinh theå hieän ñoaïn hoäi thoaïi , neáu maéc loãi giaùo vieân seõ söûa cho hoïc sinh, caëp naøo laøm toát giaùo vieân tuyeân döông. 2.2.4 .Luyeän taäp theo nhoùm. Ví duï 3 : Unit 9 WRITE. (Saùch Tieáng Anh 9 ) Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhìn tranh ôû saùch giaùo khoa. Giaùo vieân ñaët moät soá caâu hoûi veà caùc böùc tranh. Trang 15 Saùng kieán : T: “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” What was Lan doing in the first picture ? SS : She was playing with her dog. T : And the second picture ? SS : The dog was running around in circles. Töông töï, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh noùi veà caùc böùc tranh coøn laïi. Giaùo vieân giaûi thích moät soá töø môùi ( shelter, scared, clever ) Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kyõ gôïi yù ôû saùch giaùo khoa. Sau khi hoïc sinh naém ñöôïc noâïi dung baøi .Giaùo vieân chia hoïc sinh theo nhoùm, chuù yù chia caùc nhoùm ñeàu nhau veà soá löôïng vaø khaû naêng hoïc sinh. Giaùo vieân phaùt cho moãi nhoùm moät baûng phuï. Yeâu caàu hoïc sinh cöû moät nhoùm tröôûng ôû moãi nhoùm . Trang 16 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” Giaùo vieân ñaët caâu hoûi kieåm tra xem hoïc sinh ñaõ hieåu lôøi yeâu caàu chöa. T: What are you going to do? SS: Use the pictures and the words in the box to write a story. T : Which tense will you use to write the story? SS : We will use the simple past tense. T: OK. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän vaø vieát vaøo baûng phuï. Trong quaù trình hoïc sinh thaûo luaän, giaùo vieân caàn quan saùt vaø kieåm soaùt lôùp. Coù theå tham gia vaøo moät vaøi nhoùm ñeå giuùp ñôõ caùc em khi caùc em gaëp khoù khaên. Sau thôøi gian qui ñònh, giaùo vieân yeâu caàu caùc em ñöa baûng phuï leân baûng. Yeâu caàu caùc nhoùm kieåm tra cheùo keát quaû cuûa nhau, caùc em coù theå leân baûng gaïch chaân nhöõng choã sai. Cuoái cuøng giaùo vieân cuøng caû lôùp söûa baøi vaø hoïc sinh ghi vaøo vôû. Ngoaøi vieäc toå chöùc cho hoïc sinh luyeän taäp caù nhaân vaø thaûo luaän nhoùm, caëp, giaùo vieân neân toå chöùc cho hoïc sinh chôi caùc troø chôi ñeå hoïc sinh bôùt caêng thaúng vaø taïo khoâng khí soâi noåi cho lôùp hoïc. Giaùo vieân coù theå cho caùc em chôi caùc troø chôi nhö: slap the board, guessing game, lucky number, crosswords,... Ngoaøi ra giaùo vieân coøn coù theå cho caùc em chôi caùc troø chôi moâ phoûng caùc troø chôi treân truyeàn hình ñeå gaây höùng thuù cho caùc em. Traùnh söï laëp laïi nhaøm chaùn . Trong quaù trình giaûng daïy cuõng vaäy , ngöôøi thaày giaùo cuõng nhö moät ngöôøi ngheä syõ, cuõng phaûi linh hoaït trong caùc hoaït ñoäng giaûng daïy cuûa mình ñeå loâi cuoán , taäp trung söï chuù yù cuûa moïi ñoái töôïng hoïc sinh vaøo baøi hoïc . 2.2.5. Caùc hoaït ñoäng vaø caùch toå chöùc thöïc hieän : 1. Pelmanism: Trang 17 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” * Chuẩn bị : - Giáo viên chuẩn bị từ 8 đến 10 tấm thẻ, một mặt đánh số, mặt kia ghi nội dung mà giáo viên yêu cầu học sinh rèn luyện - Chuẩn bị một hình nền (có thể là một bức tranh, một mẫu câu…tuỳ theo nội dung bài học) - Dán các thẻ đó lên hình nền, chỉ cho học sinh mặt có đánh số * Tiến hành - Chia lớp thành 2 nhóm, lần lượt mỗi nhóm chọn 2 số - Lật 2 thẻ học sinh đã chọn, nếu khớp với nhau thì cộng 1 điểm, nếu chọn đúng câu hỏi hoặc duøng màu đoû mà nhóm trả lời được thì cộng 2 điểm . Nếu 2 thẻ không khớp nhau thì lật úp lại như cũ và nếu không thực hiện được nội dung theo yêu cầu thì bị trừ 1 điểm. Sau khi các số được lật ra, hình nền hiện rõ, nhóm nào nhanh hơn thì sẽ trả lời theo nội dung yêu cầu của hình nền, đúng cộng 3 điểm , nếu không trả lời được hoặc trả lời sai thì chuyển quyền trả lời cho nhóm khác. Cuối cùng nhóm nào điểm hơn thì chiến thắng.  Ví dụ: English 8 Unit 1: Listen and Read Để ôn lại “simple present”, “simple past” và vận đụng vào một ví dụ cụ thể, tôi dùng pelmanism như vừa nêu trên như sau: Trang 18 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” 1 meet 3 send 5 met 7 How often do 2 Wheredid you go last night ? 4 6 came come 8 live lived you go to school? 9 Did you come ere? 10 11 He/call/me everyday 12 sent 2. Open the box: * Chuaån bò: Trang 19 Saùng kieán : “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” Giaùo vieân chuaån bò töø 8-10 taám theû, moät maët ghi caùc töø vöïng caàn reøn luyeän, maët kia ghi caùc soá ñieåm töông öùng * Tieán haønh Chia hoïc sinh thaønh 2 nhoùm, moãi nhoùm cöû moät ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân, neáu nhö traû lôøi ñuùng vaø ñoïc ñuùng töø ñaõ choïn thì seõ ñöôïc laät theû vaø nhaän soá ñieåm töông öùng. ÔÛ maët sau. Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc thì bò tröø ñieåm vaø nhöôøng quyeàn traû lôøi cho nhoùm khaùc.  Ví duï: TA 6 Unit 9 daïy phaàn B4 , toâi duøng nhö sau Ñoû 0 Traéng 1 Vaøng 0 Naâu 2 Cam 1.5 Ñen 1 Xanh 2 Xaùm 0.5 Luïc 1 Khi ñaïi dieän cuûa moät nhoùm ñöùng leân, giaùo vieân môùi neâu caâu hoûi (caâu hoûi cuûa giaùo vieân phaûi taäp trung xoaùy saâu vaøo maãu caâu vöøa hoïc) “What color are Chi’s eyes” Neáu hoïc sinh traû lôøi ñuùng “They are black” vaø ñoïc ñuùng töø ñaõ choïn nhö “Red” hoaëc “Blue” chaúng haïn thì seõ ñöôïc laät theû vaø nhaän ñöôïc soá ñieåm töông öùng ôû maët sau (Red-0 ñieåm; blue -2 ñieåm…….) Tieáp tuïc nhö theá cho ñeán khi taát caû caùc theû ñöôïc laät ra 3. Lucky words:  Chuẩn bị : Trang 20
- Xem thêm -