Tài liệu Skkn một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học tiếng anh

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh phßng gi¸o dôc ®µo t¹o lÖ thñy Trêng thcs hång thñy --------- ---------- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi: mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc tiÕng anh Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng Hång Thuû, th¸ng 01 n¨m 2009 A.§Æt vÊn ®Ò Môc tiªu gi¸o dôc hiÖn nay ®ang tËp trung híng vµo viÖc ph¸t triÓn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tÝch cùc cña häc sinh nh»m t¹o ra kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cho c¸c em. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy kh«ng g× h¬n lµ ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. §©y lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu vµ lµ chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. D¹y häc theo ph¬ng ph¸p ®æi míi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ph¸t huy hÕt vai trß chØ ®¹o, kh¶ n¨ng dÉn d¾t, gîi më, tæ chøc, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng häc cã hiÖu qu¶, gióp häc sinh ph¸t huy hÕt vai trß trung t©m, Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 1 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh häc tËp mét c¸ch tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng nhËn thøc vµ lÜnh héi tri thøc ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt vµ ngµy cµng ®am mª m«n häc. §èi víi viÖc d¹y häc ngo¹i ng÷, tÝnh s¸ng t¹o, tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp cña häc sinh cµng cÇn thiÕt v× kh«ng ai cã thÓ thay thÕ ngêi häc trong viÖc n¾m c¸c ph¬ng tiÖn ngo¹i ng÷ vµ sö dông ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng chÝnh n¨ng lùc giao tiÕp cña c¸c em. Ph¬ng ph¸p d¹y häc ngo¹i ng÷ ®· chän giao tiÕp lµ ph¬ng híng chñ ®¹o, n¨ng lùc giao tiÕp lµ ®¬n vÞ d¹y häc c¬ b¶n, coi giao tiÕp võa lµ môc ®Ých võa lµ ph¬ng tiÖn d¹y häc (d¹y häc trong giao tiÕp, b»ng giao tiÕp vµ ®Ó giao tiÕp). §Ó d¹y m«n häc TiÕng Anh ngµy cµng sinh ®éng, ®¹t kÕt qu¶ cao vµ ®¸p øng nhu cÇu giao tiÕp ®ßi hái mçi gi¸o viªn ph¶i nç lùc hÕt m×nh, kh«ng ngõng n©ng cao c«ng t¸c båi dìng vµ tù båi dìng, thêng xuyªn nghiªn cøu, vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, khoa häc vµ phï hîp. Qua viÖc trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng hiÖn nay, b¶n th©n t«i nhËn thÊy cÇn ph¶i ®æi míi thêng xuyªn ph¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Tõ thùc nghiÖm t«i rót ra r»ng "Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh". C¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi nµy cã thÓ ®îc xem lµ c¸c kü thuËt hay c¸c ho¹t ®éng d¹y häc míi rÊt phï hîp víi t©m lý løa tuæi häc sinh, kh«ng chØ g©y høng thó cho ngêi häc mµ cßn cho c¶ lÉn ngêi d¹y khi mµ ®· sö dông thµnh th¹o c¸c trß ch¬i cò. Ngoµi ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng n©ng cao ®îc chÊt lîng d¹y häc. Trong c¸c trß ch¬i nµy, kh«ng Ýt khi bÊt ngê xuÊt hiÖn n¨ng khiÕu nµo ®ã ë häc sinh.¥ ®ã tÊt c¶ ®Òu b×nh ®¼ng, chóng võa søc vµ phï hîp víi c¶ líp, thËm chÝ c¶ häc sinh yÕu kÐm. H¬n thÕ n÷a, nhiÒu khi mét häc sinh Ýt chuÈn bÞ l¹i cã thÓ dÉn ®iÓm trong trß ch¬i. ¥ ®©y sù nhanh trÝ, th«ng minh quan träng h¬n nhiÒu so víi sù hiÓu biÕt vÒ sù vËt, ®èi tîng. C¶m gi¸c b×nh ®¼ng, bÇu kh«ng khÝ hå hëi, hÊp dÉn, c¶m gi¸c võa søc cña trß ch¬i - tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã t¹o cho c¸c em kh¶ n¨ng vît qua t©m lý ng¹i ngïng thêng c¶n trë viÖc sö dông linh ho¹t TiÕng Anh, ®iÒu nµy cã ¶nh hëng rÊt tèt ®Õn kÕt qu¶ d¹y häc. C¸c em kh«ng nhËn ra sù sö dông c¸c ng÷ liÖu ( tõ, mÉu c©u, cÊu tróc ng÷ ph¸p…) cña m×nh, bªn c¹nh ®ã ë c¸c em xuÊt hiÖn mét c¶m gi¸c tho¶ m·n - hãa ra m×nh còng cã thÓ lµm tèt nh c¸c b¹n kh¸c. ChÝnh nh÷ng lÝ do trªn th«i thóc t«i chän ®Ò tµi nµy lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cho m×nh. B.Néi dung Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 2 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh I. C¬ së khoa häc: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc híng ®Õn viÖc coi träng ngêi häc, coi häc sinh lµ chñ thÓ ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Nãi c¸ch kh¸c, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ qóa tr×nh chuyÓn tõ ph¬ng ph¸p thÇy thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch ng«n ng÷ trß nghe vµ ghi chÐp thµnh ph¬ng ph¸p míi: thÇy lµ ngêi tæ chøc, gióp ®ì ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, häc sinh lµ ngêi chñ ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng häc tËp. Ph¬ng ph¸p d¹y häc míi sÏ ph¸t huy tèt nhÊt vai trß chñ thÓ, chñ ®éng, tÝch cùc cña häc sinh trong viÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng ng«n ng÷ v× nh÷ng môc ®Ých thùc tiÓn vµ s¸ng t¹o. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, viÖc vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m híng dÉn häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch nhanh nhÊt, vËn dông tèt nhÊt kiÕn thøc ®ã lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi c¸c bé m«n v¨n hãa nãi chung vµ bé m«n TiÕng Anh nãi riªng.ViÖc sö dông mét sè trß ch¬i míi trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc TiÕng Anh lµ c¶ mét thµnh c«ng gióp ph¸t triÓn tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh trong viÖc häc ng«n ng÷, gióp häc sinh tËp trung hÕt trÝ lùc ®Ó n¾m ®îc kiÕn thøc, ®ång thêi gióp häc sinh sö dông TiÕng Anh trong m«i trêng ngo¹i ng÷ víi nh÷ng t×nh huèng thËt vµ sèng ®éng.C¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi t¹o ®îc sù míi l¹, sù høng thó häc tËp cho häc sinh, lµm cho häc sinh cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i, gi¶m bít sù c¨ng th¼ng, nhµm ch¸n víi bµi häc cña m×nh ®ång thêi gióp c¸c em dÔ dµng tiÕp nhËn vµ kh¾c s©u kiÕn thøc, tù gi¸c chñ ®éng t×m tßi, ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nhiÖm vô vµ cã ý thøc vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c kiÕn thøc ®· thu nhËn ®îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo thùc tÕ. Nãi c¸ch kh¸c, trß ch¬i ng«n ng÷ chøa ®ùng mét khëi ®iÓm tinh thÇn kh«ng nhá v× r»ng nã biÕn viÖc häc (n¾m v÷ng) ngo¹i ng÷ thµnh mét c«ng viÖc hå hëi, s¸ng t¹o vµ tËp thÓ. TÊt nhiªn, häc ngo¹i ng÷ kh«ng chØ lµ ch¬i trß ch¬i mµ sù t©m t×nh, tù nhiªn trong sù giao tiÕp gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh xuÊt hiÖn nhê bÇu kh«ng khÝ trß ch¬i tËp thÓ vµ ®Æc biÖt lµ trß ch¬i sÏ híng c¸c em ®Õn c¸c cuéc trao ®æi nghiªm tóc, th¶o luËn nh÷ng t×nh huèng thËt bÊt kú nµo ®ã.TÊt c¶ ng÷ng ®iÒu nµy lµ yÕu tè rÊt quan träng nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc. II. C¬ së thùc tiÓn: 1.Nh÷ng thµnh tùu: Trong nh÷ng n¨m võa qua mµ ®Æc biÖt lµ thêi gian gÇn ®©y, Së gi¸o dôc ®µo t¹o tØnh Qu¶ng B×nh vµ Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o huyÖn LÖ Thñy rÊt quan t©m, chó träng vµo viÖc d¹y - häc TiÕng Anh. Ngµnh gi¸o dôc tØnh vµ huyÖn nhµ ®· tæ chøc ®Þnh k× c¸c héi thi gi¸o viªn d¹y giái, cuéc thi häc sinh giái cÊp Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 3 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh huyÖn, cÊp tØnh. H»ng n¨m Së vµ Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o ®· cã c¸c ®ît thanh tra trêng häc nh»m t vÊn vµ thóc ®Èy cho gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Ngoµi ra Phßng cßn tæ chøc héi th¶o chuyªn ®Ó ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cho c¸c c¸n bé gi¸o viªn cèt c¸n, tæ chøc sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, Phßng ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho gi¸o viªn d¹y TiÕng Anh trong huyÖn ®îc theo häc c¸c khãa häc n©ng cao ë trong vµ ngoµi tØnh. HÇu hÕt c¸c gi¸o viªn d¹y TiÕng Anh trªn ®Þa bµn huyÖn ®· cè g¾ng t×m tßi, häc hái, s¸ng t¹o nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hay, cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn ®· cè g¾ng vËn dông linh ho¹t, nhuÇn nhuyÔn c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc, chó ý ®óng møc ®Õn tõng ®èi tîng häc sinh; b¶n th©n häc sinh høng thó h¬n víi m«n häc, nhê vËy mµ chÊt lîng TiÕng Anh ngµy cµng ®îc n©ng cao. 2. Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc d¹y vµ häc TiÕng Anh ë trêng THCS: TiÕng Anh ®· trë thµnh mét m«n häc träng t©m nh c¸c m«n v¨n hãa kh¸c nhng vÉn lµ m«n häc khã vµ kh«ng ph¶i bÊt cø häc sinh nµo còng cã n¨ng khiÕu häc ngo¹i ng÷ ®Ó häc nã mét c¸ch dÔ dµng. Mét sè häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh c¸ biÖt vÉn cßn thiÕu ý thøc häc tËp, thiÕu tÝnh kiªn nhÉn trong häc tËp, cha theo kÞp víi ph¬ng ph¸p häc tËp míi, cßn lóng tóng trong viÖc tiÕp thu vµ vËn dông kiÕn thøc vµo thùc hµnh kü n¨ng. NhiÒu em nhËn thøc vÒ m«n häc nµy cha ®óng ®¾n, cha hiÓu hÕt ý nghÜa cña m«n häc trong thêi kú héi nhËp quèc tÕ, cã em chØ häc v× tß mß nªn khi khã häc th× th¶ láng bu«ng xu«i. V× vËy c¸c em cha thËt sù nghiªm tóc vµ cha cã ®éng c¬ häc TiÕng Anh ®óng ®¾n. III. Thùc tr¹ng d¹y vµ häc TiÕng Anh ë Trêng THCS: 1. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc: Víi yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng ngµy cµng ®îc t¨ng trëng. Song v× sù thiÕu ®ång bé hãa trong c¸c khèi líp ( phßng häc, bµn ghÕ,…) nªn ¶nh hëng ®Õn sù tiÕp thu bµi cña häc sinh, g©y cho c¸c em sù mÖt mái, ch¸n n¶n. Trang thiÕt bÞ d¹y häc ®· ®îc trang cÊp kh¸ ®Çy ®ñ nh»m phôc vô tèi ®a cho môc ®Ých ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc song tranh ¶nh cë lín ë mét sè bµi ë mét sè khèi líp vÉn cßn thiÕu. ThiÕt bÞ nghe nh×n cha ®îc trang cÊp ®Çy ®ñ, nÕu ®· cã (m¸y mãc, b¨ng ®Üa ) th× hoÆc cßn thiÕu hoÆc cßn kÐm chÊt lîng lµm cho tiÕt häc kÐm hÊp dÉn, Ýt l«i Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 4 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh cuèn häc sinh ho¹t ®éng, cha cã phßng häc tiÕng mang tÝnh ®Æc trng riªng cña bé m«n lµm cho häc sinh cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong qu¸ tr×nh häc bµi vµ rÌn luyÖn lü n¨ng. 2. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh: Trong nh÷ng n¨m qua, theo ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi, ph¬ng ph¸p míi trong d¹y vµ häc, nhiÒu häc sinh rÊt yªu thÝch m«n häc, n¨ng ®éng trong mäi ho¹t ®éng nhng chñ yÕu lµ häc sinh kh¸ vµ giái. §èi tîng häc sinh yÕu cßn nhiÒu, c¸c em cha n¾m ch¾c kiÕn thøc, häc tËp mét c¸ch thô ®éng, chê ®îi kÕt qu¶ cña b¹n m×nh ®a ra, nhiÒu em rÊt ng¹i thùc hµnh nãi trªn líp, sî nãi ra sÏ bÞ sai, mét sè em cha ®äc th«ng viÕt th¹o, thËm chÝ kh«ng ghi chÐp bµi ë trªn líp còng nh kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ, c¸c em cha cã ph¬ng ph¸p häc tËp phï hîp.Thùc tÕ nµy cho thÊy ®èi tîng häc sinh nµy cha yªu thÝch m«n häc. 3. Thùc tr¹ng ®æi míi c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc theo ph¬ng ph¸p míi m«n TiÕng Anh ë Trêng THCS Hång Thñy: Thùc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chóng t«i ®· chó träng nhiÒu ®Õn ph¬ng ph¸p d¹y häc song trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc TiÕng Anh chóng t«i vÉn cßn rËp khu«n víi nh÷ng g× ®· ®îc híng dÉn, cha s¸ng t¹o, thiÕu linh ®éng nªn hiÖu qu¶ tiÕt häc cha cao, nhiÒu em cha thËt sù yªu thÝch m«n häc…V× vËy chÊt lîng d¹y häc m«n TiÕng Anh cha ®îc nh mong muèn. Cuèi HKII n¨m häc 2007 - 2008 chÊt lîng m«n TiÕng Anh hai líp 7D, 7E ®îc thÓ hiÖn qua sè liÖu sau ®©y: Líp Sè lîng 7C 7D Céng 37 37 74 Nghe N¾m ®îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ SL % 17 46,0 14 37,8 31 41,9 §äc Ng÷ ph¸p ViÕt Cha n¾m N¾m ®îc Cha n¾m N¾m ®îc Cha n¾m N¾m ®îc Cha n¾m ®îc kiÕn ®îc kiÕn ®îc kiÕn ®îc kiÕn thøc, kiÕn thøc, kiÕn thøc, kiÕn thøc, thøc, vËn vËn dông thøc, vËn vËn dông thøc, vËn vËn dông vËn dông dông yÕu kh¸ dông yÕu kh¸ dông yÕu kh¸ yÕu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 20 54,1 20 54,1 17 46,0 18 48,6 19 51,4 18 48,6 19 51,4 23 62,2 15 40,5 22 59,5 15 40,5 22 59,5 14 37,8 23 62,2 43 58,1 35 47,3 39 52,7 33 44,6 41 55,4 32 43,2 42 56,8 C¨n cø vµo b¶ng thèng kª chÊt lîng trªn ta cã thÓ thÊy r»ng tØ lÖ häc sinh cha n¾m ®îc kiÕn thøc, vËn dông cßn yÕu ë tÊt c¶ c¸c kü n¨ng ng«n ng÷ vµ kiÕn thøc ng«n ng÷ cßn kh¸ cao. §iÒu nµy chøng tá häc sinh cha n¾m ®îc ph¬ng ph¸p häc tËp bé m«n, cha tÝch cùc chñ ®éng vµ s¸ng t¹o vËn dông kiÕn thøc mµ gi¸o viªn ®· híng dÉn vµo c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp. Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 5 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh Tõ thùc tÕ ®ã, lµ ngêi trùc tiÕp gi¶ng d¹y TiÕng Anh t«i ®· cè g¾ng suy nghÜ, t×m tßi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc tËp bé m«n.BiÕt ®îc t©m sinh lý cña häc sinh lµ thÝch lµm theo ý m×nh, thÝch c¸i míi l¹, ham ch¬i h¬n ham häc t«i ®· thay ®æi ph¬ng ph¸p häc cho c¸c em, võa ch¬i võa häc, t¹o cho c¸c em kh«ng khÝ nhÑ nhµng, tho¶i m¸i khi häc b»ng c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi ®îc xem nh nh÷ng thñ thuËt d¹y häc míi thay thÕ cho c¸c thñ thuËt cò mµ c¸c em ®· qu¸ quen thuéc vµ nhµm ch¸n. Nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ míi nµy thùc chÊt lµ nh÷ng cuéc thi lu«n lu«n ®ßi hái ë c¸c em nh÷ng quyÕt ®Þnh: Hµnh ®éng nh thÕ nµo? Nãi g×? Lµm thÕ nµo ®Ó th¾ng cuéc? Mong muèn gi¶i quyÕt nh÷ng c©u hái ®ã sÏ lµm ho¹t ®éng t duy cña c¸c em tinh vµ nh¹y h¬n bëi c¸c em sÏ huy ®éng hÕt trÝ lùc cña m×nh, t¹o ra ®îc bÇu kh«ng khÝ nç lùc, vui vÎ, hå hë, hµo høng.Vµ nh thÕ tÊt c¶ c¸c em ®Òu bÞ l«i cuèn vµo viÖc häc mét c¸ch rÊt tù nhiªn.C¸c em vËn dông ®îc kiÕn thøc mµ gi¸o viªn mong ®îi mét c¸ch kh«ng Ðp buéc - ®iÒu mµ c¸c em hay lo ng¹i l©u nay. IV. Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh: 1.Trß ch¬i: "Thing Snatch" (gièng nh trß ch¬i “Cíp cê” ë ViÖt Nam) - Môc ®Ých: Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó kiÓm tra tõ vùng hoÆc luyÖn tËp tõ vùng ë giai ®o¹n Warm - up vµ rÌn kü n¨ng nghe cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng häc sinh, ®Æc biªt lµ häc sinh yÕu kÐm. - Thêi gian: 3 - 5 phót - ChuÈn bÞ ®å dïng: Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n vµ mang ®Õn líp mét sè ®å vËt (tªn gäi c¸c ®å vËt chÝnh lµ nh÷ng tõ vùng cÇn «n) - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®Æt c¸c ®å vËt cã tªn gäi liªn quan ®Õn bµi häc lªn trªn ghÕ hoÆc bµn ®Ó ë gi÷a líp (ë vÞ trÝ dÔ quan s¸t) + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Chän kho¶ng 4 - 6 häc sinh ë mçi nhãm lªn b¶ng vµ yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn cho hai nhãm nµy ®øng c¸ch xa nhau + Giao sè cho c¸c häc sinh nµy + Gi¸o viªn nªu yªu cÇu trß ch¬i lµ gi¸o viªn sÏ gäi tªn ®å vËt b»ng TiÕng Anh cßn häc sinh ph¶i lÊy ®å vËt cã tªn gäi ®ã + Khi gi¸o viªn gäi sè nµo th× hai häc sinh mang sè Êy ë hai ®éi ®¹i diÖn cho hai nhãm ch¹y lªn ®Ó lÊy ®å vËt. Ai nhanh ch©n h¬n vµ lÊy ®óng ®å vËt mµ gi¸o viªn gäi tªn th× sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ ghi ®îc mét ®iÓm + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n th× nhãm ®ã th¾ng cuéc Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 6 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh - VÝ dô: VÝ dô 1: English 8 Unit 9: A first – aid course Lesson 1: Getting started + Listen and read - Môc ®Ých: ¤n mét sè tõ vùng ( sterile dressing / bandage, medicated oil, ice, water pack, alcohol ), rÌn kü n¨ng nghe cho häc sinh, ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm-up - Thêi gian: 3 - 5 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ nh÷ng ®å vËt cã tªn gäi TiÕng Anh nh trªn - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®Æt c¸c ®å vËt nµy lªn trªn ghÕ ®Ó ë gi÷a líp + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Chän 5 häc sinh ë mçi nhãm t¬ng øng víi 5 ®å vËt cã tªn trªn lªn b¶ng vµ yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn cho hai nhãm nµy ®øng c¸ch xa nhau + Giao sè cho c¸c häc sinh nµy ( tõ 1 ®Õn 5 ) + Gi¸o viªn nªu yªu cÇu trß ch¬i lµ gi¸o viªn sÏ gäi tªn ®å vËt b»ng TiÕng Anh cßn häc sinh ph¶i lÊy ®å vËt cã tªn gäi ®ã + Khi gi¸o viªn gäi sè 3 vµ tªn mét ®å vËt nh “alcohol” th× hai häc sinh mang sè 3 ë hai ®éi ®¹i diÖn sÏ ch¹y lªn ®Ó lÊy vËt ë trªn ghÕ. Ai nhanh ch©n h¬n vµ lÊy ®óng ®å vËt “alcohol” th× sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ ghi ®îc mét ®iÓm + LÇn lît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn gäi hÕt sè tõ cÇn kiÓm tra + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc * Lu ý: - Gi¸o viªn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gäi häc sinh theo thø tù tõ 1 ®Õn 5 VÝ dô 2: English 8 Unit 10: Recycling Lesson 2: Speaking+Listening - Môc ®Ých: ¤n mét sè tõ vùng ( used paper, old newspaper, bottles, glass, plastic bags, food cans, drinking tins, metal, leather, vegetable matter, cardboard boxes, shoes ), rÌn kü n¨ng nghe cho häc sinh, ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm-up. - Thêi gian: 5 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ nh÷ng ®å vËt cã tªn gäi TiÕng Anh nh trªn - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®Æt c¸c ®å vËt cã tªn gäi nh trªn lªn trªn bµn ®Ó ë gi÷a líp + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Chän 6 häc sinh ë mçi nhãm lªn b¶ng, yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn cho hai nhãm nµy ®øng c¸ch xa nhau + Giao sè cho c¸c häc sinh nµy (tõ 1 ®Õn 6) Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 7 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh + Khi gi¸o viªn gäi sè 5 vµ tªn mét ®å vËt nh “plastic bags” th× hai häc sinh mang sè 5 ë hai ®éi ®¹i diÖn sÏ ch¹y lªn ®Ó lÊy vËt ë trªn ghÕ. Ai nhanh ch©n h¬n vµ lÊy ®óng ®å vËt “plastic bags” th× sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ ghi ®îc mét ®iÓm + LÇn lît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn gäi hÕt sè tõ cÇn kiÓm tra ( Lu ý: Mçi em sÏ cã hai lÇn cíp vËt ) + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo cã nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc 2.Trß ch¬i: Sentence Arranging ( cã thÓ thay thÕ cho thñ thuËt Jumbled sentences ) - Môc ®Ých: Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó «n l¹i mét sè cÊu tróc ng÷ ph¸p ë c¸c tiÕt Language focus hoÆc c¸c tiÕt «n tËp. - Thêi gian: 5-7 phót - ChuÈn bÞ ®å dïng: Gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c tÊm b×a giÊy (cã thÓ sö dông b×a cøng hoÆc tê lÞch treo têng ®Ó lµm) hoÆc c¸c tÊm thÎ b»ng plastic (c¾t tõ b¶ng phô plastic cã b¸n nhiÒu ë hiÖu s¸ch ®Ó dïng ®îc nhiÒu lÇn), kÝch thíc to hay nhá phô thuéc néi dung cÇn kiÓm tra / «n. - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè c©u cÇn «n tËp vµ viÕt mçi tõ cña c¸c c©u nµy lªn mét tÊm b×a hoÆc tÊm thÎ (tïy theo tr×nh ®é häc sinh ®Ó gi¸o viªn cã thÓ chuÈn bÞ c©u dµi hay ng¾n, khã hay dÔ) + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Tïy theo sè tõ cña mçi c©u ®Ó gi¸o viªn gäi sè häc sinh cña mçi nhãm lªn tríc líp (vÝ dô c©u cã 6 tõ th× gäi 6 häc sinh) + Gi¸o viªn x¸o trén c¸c tõ trong c©u tríc khi ph¸t cho sè häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng, mçi em mét tõ + Trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (vÝ dô: 30 gi©y) nh÷ng häc sinh nµy ph¶i ®a tõ cña m×nh ra phÝa tríc vµ tù s¾p xÕp trong ®éi ®Ó cã ®îc mét c©u hoµn chØnh + §éi nµo s¾p xÕp ®óng vµ nhanh nhÊt ®îc gi¸o viªn cho 2 ®iÓm + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc * VÝ dô: English 8 Period 50: Reviewing - Môc ®Ých: ¤n l¹i mét sè cÊu tróc ng÷ ph¸p sö dông adverbs of manner; modal: should; commands, requests and advice in reported speech - Thêi gian: 7 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n 5 c©u vµ viÕt mçi tõ cña nh÷ng c©u nµy lªn mét tÊm b×a hoÆc thÎ plastic mµu tr¾ng, máng, cã kÝch thíc 20x60cm Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 8 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh . Last night I watched T.V . He is strong enough to lift the box. . You should learn the new words everyday. . We used to go to school on foot. . My English teacher asked me to do the homework. - C¸c bíc thùc hiÖn: + Chia líp thµnh 2 nhãm + Gi¸o viªn sÏ gäi 5 lît häc sinh lªn b¶ng, mçi lît cã sè häc sinh cña mçi nhãm t¬ng øng víi víi sè tõ trong mçi c©u. + Gi¸o viªn x¸o trén c¸c tõ trong c©u tríc khi ph¸t cho sè häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng, mçi em mét tõ. . night / watched / I / T.V / last . strong / enough / He / to / is / box / lift / the . learn / words / everyday / you / should / the / new . We / go / foot / school / to / to / used / on . My/ teacher / asked / English / the / me / to / homework / do + Trong kho¶ng thêi gian 30 gi©y, nh÷ng häc sinh nµy ph¶i ®a tõ cña m×nh ra phÝa tríc vµ tù s¾p xÕp trong nhãm ®Ó cã mét c©u hoµn chØnh. + Nhãm nµo s¾p xÕp ®óng vµ ®óng thêi gian ®îc gi¸o viªn cho 2 ®iÓm + Gi¸o viªn tæng kÕt: nhãm nµo cã sè ®iÓm nhiÒu h¬n th× nhãm ®ã th¾ng cuéc. 3. Trß ch¬i:Concentration (Cã thÓ thay thÕ cho ho¹t ®éng häc tËp Pelmanism) - Môc ®Ých: Trß ch¬i nµy ®îc sö dông ®Ó kiÓm tra hoÆc «n c¸c tõ vùng, c¸c ®iÓm ng÷ ph¸p,…vµ ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up ë c¸c tiÕt d¹y kü n¨ng, c¸c tiÕt d¹y Language focus hoÆc c¸c tiÕt «n tËp - Thêi gian: 6 - 8 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ mét b¶ng nh sau ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng líp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 vµ mét b¶ng t¬ng tù nh trªn nhng ®· cã s½n néi dung cÇn kiÓm tra ®Ó gi¸o viªn sö dông - C¸c bíc tiÕn hµnh: Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 9 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh + Gi¸o viªn chia líp thµnh hai nhãm hoÆc nhiÒu h¬n tïy ý + C¸c nhãm sÏ ph¶i o¼n tï tú hoÆc b¾t th¨m ®Ó ph©n ®Þnh thø tù lît ®i + Nhãm ®Õn lît ®i sÏ gäi ra 2 sè vµ gi¸o viªn ph¶i viÕt néi dung nh ®· chuÈn bÞ vµo 2 « ®ã vµ kiÓm tra sù phï hîp cña chóng + Khi hai néi dung phï hîp nhau th× gi¸o viªn cho nhãm ®ã 1 ®iÓm vµ gi¸o viªn ph¶i g¹ch hai néi dung ®ã ®i nhng vÉn ®Ó chóng trªn b¶ng. Nhãm nµy sÏ ®îc ®i thªm lît n÷a. + NÕu nh hai néi dung kh«ng phï hîp nhau th× gi¸o viªn ph¶i xãa chóng ®i vµ lît ch¬i sÏ dµnh cho nhãm tiÕp theo + Gi¸o viªn tæng kÕt: Nhãm nµo cã sè ®iÓm nhiÒu h¬n sÏ lµ nhãm th¾ng cuéc Chó ý: C¸c nhãm cã thÓ th¶o luËn víi nhau vÒ c¸c sè vµ cö ngêi nãi c¸c sè ®ã khi ®Õn lît ®i *VÝ dô: English 8 Unit 4: Our past Lesson 3: Listen + Language focus 1,2,3 - Môc ®Ých: KiÓm tra h×nh thøc qu¸ khø cña mét sè ®éng tõ bÊt quy t¾c, ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up - Thêi gian: 8 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ mét b¶ng nh sau ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng líp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 vµ mét b¶ng t¬ng tù nh trªn nhng ®· cã s½n néi dung cÇn kiÓm tra ®Ó gi¸o viªn sö dông: 1 do 2 fly 3 ride 4 eat 5 take 6 go 7 sit 8 run 9 have 10 be 11 took 12 went 13 was/were 14 flew 15 did 16 ate 17 ran 18 sat 19 had 20 rode - C¸c bíc tiÕn hµnh: + Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh biÕt r»ng tõ 1-10 lµ nh÷ng ®éng tõ d¹ng nguyªn cßn tõ 11-20 lµ nh÷ng ®éng tõ d¹ng qu¸ khø; ®Õn lît ®i häc sinh ph¶i chän mét sè ë d·y 1-10 vµ mét sè ë d·y 11-20 + Gi¸o viªn chia líp thµnh 4 nhãm + 4 nhãm sÏ ph¶i b¾t th¨m ®Ó ph©n ®Þnh thø tù lît ®i + Nhãm ®Õn lît ®i sÏ gäi ra 2 sè, gi¸o viªn ph¶i viÕt néi dung nh ®· chuÈn bÞ vµo 2 « ®ã vµ kiÓm tra sù phï hîp cña chóng Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 10 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh VÝ dô: Nhãm 1 gäi hai sè 2 vµ 14 th× gi¸o viªn viÕt néi dung vµo hai « nµy 1 2 fly 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 flew 15 16 17 18 19 20 + Khi hai néi dung phï hîp nhau th× gi¸o viªn cho nhãm ®ã 1 ®iÓm vµ gi¸o viªn ph¶i g¹ch hai néi dung ®ã ®i nhng vÉn ®Ó chóng trªn b¶ng. Nhãm nµy sÏ ®îc ®i thªm lît n÷a. VÝ dô: Nhãm 1 ®· chän hai tõ phï hîp nhau th× gi¸o viªn g¹ch ngay hai tõ nµy trong « vµ ®Ó vËy + NÕu nh hai néi dung kh«ng phï hîp nhau th× gi¸o viªn ph¶i xãa chóng ®i vµ lît ch¬i sÏ dµnh cho nhãm tiÕp theo + Gi¸o viªn tæng kÕt: Nhãm nµo cã sè ®iÓm nhiÒu h¬n sÏ lµ nhãm th¾ng cuéc. 4. Trß ch¬i: Spelling bee - Môc ®Ých: Trß ch¬i nµy ®îc sö dông ®Ó kiÓm tra hoÆc «n mét sè tõ vùng, ®iÓm ng÷ ph¸p… vµ ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm - up - Thêi gian: 3-5 phót - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm vµ chän hai d·y häc sinh (hµng ngang hoÆc hµng däc) ®¹i diÖn cho hai nhãm ®øng lªn t¹i chæ + Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung trß ch¬i r»ng gi¸o viªn sÏ ®a ra mét tõ vµ yªu cÇu häc sinh nãi ra mét tõ kh¸c cïng chñ ®Ò hoÆc cïng tõ lo¹i hoÆc cã thÓ kÕt hîp ®îc víi tõ cña gi¸o viªn,...vµ häc sinh ph¶i ®¸nh vÇn ®îc tõ mµ häc sinh ®a ra + Hai em ®øng ®Çu hai d·y b¾t th¨m ®Ó dµnh quyÒn ch¬i tríc. + Gi¸o viªn ®a cho em ®øng ®Çu tiªn cña d·y dµnh ®îc quyÒn ch¬i tríc mét tõ vµ em nµy ph¶i nãi ra mét tõ kh¸c cïng chñ ®Ò hoÆc cïng tõ lo¹i hoÆc cã thÓ kÕt hîp ®îc víi tõ cña gi¸o viªn. Gi¸o viªn kiÓm tra sù phï hîp cña tõ nµy víi tõ gi¸o viªn ®a ra + NÕu häc sinh nµy ®a ra tõ sai hoÆc ®¸nh vÇn kh«ng chÝnh x¸c th× d·y kh¸c sÏ giµnh ®îc c¬ héi tr¶ lêi. + NÕu häc sinh tr¶ lêi ®óng vµ ®¸nh vÇn ®óng th× nhãm ®ã ®îc 1 ®iÓm + Sau khi tr¶ lêi xong, bÊt k× ®óng hay sai, em häc sinh Êy ph¶i ngåi xuèng ®Ó dµnh lît ch¬i cho em kÕ tiÕp Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 11 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh + LÇn lît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn ®· ®i hÕt sè tõ cÇn kiÓm tra hoÆc cho ®Õn khi thêi gian gi¸o viªn Ên ®Þnh ®· hÕt. + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi cã nhiÒu ®iÓm h¬n lµ ®éi th¾ng cuéc *VÝ dô: English 8 Unit 5: Study habits Lesson 5: Language focus - Môc ®Ých: ¤n l¹i mét sè tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch (adverbs of manner) nh: softly, well, fast, badly, hard vµ ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up - Thêi gian: 5 phót - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chia líp thµnh hai nhãm vµ chän hai d·y häc sinh (hµng däc) ®¹i diÖn ®øng dËy (mçi d·y 5 em) + Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung trß ch¬i r»ng gi¸o viªn sÏ ®a ra mét sè tÝnh tõ vµ yªu cÇu häc sinh nãi ra c¸c tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch cÊu t¹o tõ c¸c tÝnh tõ nµy vµ häc sinh ph¶i ®¸nh vÇn ®îc tr¹ng tõ mµ häc sinh ®a ra + Hai em ®øng ®Çu hai d·y b¾t th¨m ®Ó dµnh quyÒn ch¬i tríc. + Gi¸o viªn ®a cho em ®øng ®Çu tiªn cña hµng dµnh ®îc quyÒn ch¬i tríc tÝnh tõ “ soft" vµ em nµy ph¶i nãi ra “softly". + NÕu häc sinh nµy ®¸nh vÇn kh«ng chÝnh x¸c th× d·y kh¸c sÏ giµnh ®îc c¬ héi tr¶ lêi. + NÕu häc sinh tr¶ lêi ®óng vµ ®¸nh vÇn ®óng th× nhãm ®ã ®îc 1 ®iÓm + Sau khi tr¶ lêi xong, em häc sinh Êy ph¶i ngåi xuèng ®Ó em kÕ tiÕp theo ch¬i. + LÇn lît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn ®· ®a ra hÕt 5 tr¹ng tõ cÇn kiÓm tra + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi cã nhiÒu ®iÓm h¬n lµ ®éi th¾ng cuéc *§¸p ¸n: soft - softly, good - well, fast - fast, bad - badly, hard - hard 5. Trß ch¬i: Relay - Môc ®Ých : Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó kiÓm tra tõ vùng nh tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch, ®éng tõ (cã giíi tõ ®i kÌm), c¸c h×nh thøc cña ®éng tõ, tÝnh tõ (cã giíi tõ ®i kÌm), d¹ng so s¸nh cña tÝnh tõ / tr¹ng tõ,...vµ ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up. - Thêi gian: 5-7 phót - C¸c bíc thùc hiÖn: Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 12 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh +Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè tõ cÇn kiÓm tra nh c¸c tÝnh tõ, ®éng tõ,...vµ viÕt nh÷ng tõ nµy lªn hai tÊm b×a (võa tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ d¹y ®îc nhiÒu líp) (tõ trªn hai tÊm b×a ph¶i kh¸c nhau) vµ d¸n chóng lªn b¶ng. + Chia líp thµnh hai nhãm vµ mêi ®¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng.Yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn xÕp thµnh hai hµng däc ®øng ë gi÷a líp. + §a ra yªu cÇu cho häc sinh ®ã lµ lÇn lît mçi em sÏ viÕt mét tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch tõ c¸c tÝnh tõ trªn, viÕt d¹ng ®óng cña mét ®éng tõ ë qu¸ khø ®¬n hoÆc qu¸ khø ph©n tõ,...Chó ý: häc sinh cã thÓ söa bÊt k× lçi nµo mµ b¹n m×nh ®· viÕt + Hai em häc sinh ®øng ®Çu tiªn ch¹y lªn b¶ng viÕt sau ®ã nhanh chãng chuyÓn phÊn cho b¹n tiÕp theo trong hµng m×nh vµ cø tiÕp tôc cho ®Õn hÕt sè tõ cho s½n + Nhãm nµo cã c©u tr¶ lêi ®óng nhiÒu h¬n trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh lµ nhãm th¾ng cuéc *VÝ dô: English 8 Unit 7: My neighborhood Lesson 5: Language focus - Môc ®Ých : Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó kiÓm tra d¹ng qu¸ khø ph©n tõ cña mét sè ®éng tõ. Trß ch¬i ®îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm-up. - Thêi gian: 5-7 phót - C¸c bíc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè ®éng tõ sau vµ viÕt nh÷ng ®éng tõ nµy lªn hai tÊm b×a vµ d¸n chóng lªn b¶ng A Infinitive Past Participle visit eat listen attend see ( b¶ng ®en) buy be go collect work B Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 13 Infinitive Past Participle walk Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thóstudy häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh play find ( b¶ng ®en ) ( Chó ý: PhÇn b¶ng ®en xuÊt hiÖn khi gi¸o read watch viªn sö dông l¹i hai tÊm b×a ®Ó d¹y c¸c líp sau ) + Chia líp thµnh hai nhãm vµ mêi 5 have ®¹i diÖn tõ mçi nhãm lªn b¶ng.Yªu cÇu sè häc do sinh ®¹i diÖn xÕp thµnh hai hµng däc ®øng ë gi÷a come live líp. + §a ra yªu cÇu cho häc sinh ®ã lµ lÇn lît mçi em sÏ lªn viÕt d¹ng ®óng cña mét ®éng tõ ë qu¸ khø ph©n tõ vµ c¸c em cã hai lît ®Ó viÕt + Hai em häc sinh ®øng ®Çu tiªn cña mçi nhãm ch¹y lªn b¶ng viÕt been / walked sau ®ã nhanh chãng chuyÓn phÊn cho b¹n tiÕp theo trong hµng m×nh vµ cø tiÕp tôc cho ®Õn hÕt sè tõ ®a ra + Gi¸o viªn tæng kÕt: Nhãm nµo cã c©u tr¶ lêi ®óng nhiÒu h¬n trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh lµ nhãm th¾ng cuéc * §¸p ¸n: A Infinitive Past Participle visit visited eat eaten listen listened attend attended see seen buy bought be been go gone collect collected work worked B Infinitive walk study play find read watch have do come live Past Participle walked studied played found read watched had done come lived V.Mét sè kÕt qu¶ bíc ®Çu Sau khi ®· ¸p dông nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ míi nµy t«i cã kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng häc k× I n¨m häc 2008-2009 ë hai líp 8C vµ 8D nh sau: Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 14 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh Líp Sè lîng 8C 8D Céng 37 37 74 Nghe N¾m ®îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ SL % 31 83,8 28 75,7 59 79,7 §äc Ng÷ ph¸p ViÕt Cha n¾m N¾m ®îc Cha n¾m N¾m ®îc Cha n¾m N¾m ®îc Cha n¾m ®îc kiÕn ®îc kiÕn ®îc kiÕn ®îc kiÕn thøc, kiÕn thøc, kiÕn thøc, kiÕn thøc, thøc, vËn vËn dông thøc, vËn vËn dông thøc, vËn vËn dông vËn dông dông yÕu kh¸ dông yÕu kh¸ dông yÕu kh¸ yÕu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 6 16,2 33 89,2 4 10,8 30 81,1 7 18,9 30 81,1 7 18,9 9 24,3 25 67,6 12 32,4 26 70,3 11 29,7 27 73,0 10 27,0 15 20,3 58 78,4 16 21,6 56 75,7 18 24,3 57 77,0 17 23,0 Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy chÊt lîng bé m«n chuyÓn biÕn râ rÖt vµ cao h¬n nhiÒu so víi kÕt qu¶ häc k× II n¨m häc 2007-2008. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong d¹y häc. NÕu ¸p dông nh÷ng trß ch¬i míi nµy mét c¸ch réng r·i ë c¸c khèi líp kh¸c th× t«i tin r»ng kÕt qu¶ sÏ cao kh«ng kÐm. VI. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao trong gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm, cã lßng nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ, biÕt ®Çu t cho bµi so¹n còng nh bµi gi¶ng cã chÊt lîng, ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých yªu cÇu träng t©m cña bµi d¹y, biÕt sö dông vµ kÕt hîp linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ®Æc trng bé m«n, víi néi dung bµi häc cô thÓ, phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh, kÕt hîp tèt c¸c ph¬ng ph¸p ngay trong c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Bªn c¹nh ®ã chóng ta nªn thêng xuyªn linh ®éng thay thÕ c¸c thñ thuËt ho¹t ®éng mµ chóng ta thêng dïng ë c¸c tiÕt d¹y kü n¨ng b»ng nh÷ng thñ thuËt ho¹t ®éng míi cã tÝnh vui mµ häc ®Ó tr¸nh sù lÆp ®i lÆp l¹i g©y nhµm ch¸n ë häc sinh. Gi¸o viªn biÕt khai th¸c, sö dông vµ kÕt hîp tèt c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc nh m¸y chiÕu, tranh ¶nh, phiÕu, thÎ, vËt thËt vµ t¹o ra nhiÒu ®å dïng cã tÝnh thÈm mü vµ kü thuËt cao gióp häc sinh høng khëi tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch v÷ng ch¾c vµ rÌn luyÖn ®îc c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt mét c¸ch thµnh th¹o ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Æt ra cña bé m«n. Mét ®iÒu t«i muèn nãi thªm n÷a lµ ngoµi néi dung bµi häc cã ë trong s¸ch gi¸o khoa ra th× gi¸o viªn nªn biÕt t×m tßi thu lîm nh÷ng g× cã liªn quan vÒ kiÕn thøc v¨n hãa, ®Êt níc häc…®Ó giíi thiÖu cho häc sinh, gióp cho c¸c em thªm høng thó häc, dÔ tiÕp thu vµ ghi nhí tèt h¬n kiÕn thøc cña bé m«n. Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 15 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh C. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt: ViÖc häc tËp bé m«n TiÕng Anh ®Ó rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt lµ c«ng viÖc l©u dµi, vÊt v¶, khã nhäc ®èi víi häc sinh. Do vËy ngêi gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc hái, trao ®æi, trau dåi n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. Ngêi gi¸o viªn ngoµi nhiÖm vô truyÒn ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i tr¨n trë, t×m c¸ch lµm cho giê häc TiÕng Anh trë nªn hÊp dÉn, thó vÞ l«i cuèn bëi ®©y lµ m«n häc cã tÝnh ®Æc trng cao nh»m thu hót c¸c em høng thó, h¨ng say häc tËp, n¾m ch¾c kiÕn thøc, vËn dông tèt kiÕn thøc, tù t×m tßi s¸ng t¹o, h×nh thµnh thãi quen lµm viÖc ®éc lËp tù chñ , híng ®Õn môc ®Ých giao tiÕp cña m«n häc, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña Gi¸o dôc phæ th«ng díi sù híng dÉn chØ ®¹o cña gi¸o viªn.§©y chÝnh lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng t¸c phong lµm viÖc cña thÕ hÖ ngêi ViÖt Nam trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vµ thêi kú héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chóng t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng víng m¾c ®Ò nghÞ l·nh ®¹o c¸c cÊp quan t©m h¬n ®ã lµ: - X©y dùng phßng chøc n¨ng cã s½n ®Ìn chiÕu, m¸y chiÕu dµnh cho viÖc d¹y vµ häc bé m«n TiÕng Anh t¹i ë mçi trêng THCS - T¹o nguån kinh phÝ ®Ó mua s¾m c¸c lo¹i b¨ng h×nh cã néi dung phong phó vÒ tËp tôc v¨n hãa, danh nh©n, lÔ héi hoÆc vÒ ®Êt níc häc cña c¸c níc Anh, Mü ®Ó gi¸o viªn còng nh häc sinh ®îc trau dåi thªm vÒ kiÕn thøc mµ m×nh ®ang ®îc d¹y vµ ®ang ®îc häc hoÆc thay thÕ mét sè thiÕt bÞ cò ( b¨ng, ®µi,..) ®· háng hãc. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó cho gi¸o viªn tham gia vµo c¸c líp tin häc, gióp gi¸o viªn tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y ®îc tèt h¬n. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ vµ viÖc lµm thiÕt thùc cña b¶n th©n trong viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh ë trêng THCS Hång Thñy. ThiÕu sãt lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái, t«i mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong nhµ trêng, trong huyÖn ®Ó b¶n s¸ng kiÕn nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n vµ ®îc sö dông réng r·i. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hång Thñy, ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2009 §¸nh gi¸ cña Héi ®ång khoa häc Trêng THCS Hång Thñy Ngêi thùc hiÖn Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 16 Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh Ph¹m ThÞ Hång Phîng Ngêi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Phîng – Trêng THCS Hång Thñy 17
- Xem thêm -