Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm về biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh lớp 7 ở trường thcs

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc B¶N SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Tên sáng kiến : “ Một số kinh nghiệm về biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh lớp 7 ở trường THCS 2. M« t¶ ý tëng : a.Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng Ñoïc laø moät trong nhöõng kyõ naêng cô baûn ñöôïc chuù troïng trong quaù trình daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ. Ñoïc vöøa laø muïc ñích vöøa laø phöông tieän höõu hieäu vaø thieát yeáu ñeå hoïc sinh coù theå naém vöõng, cuûng coá kieán thöùc ngoân ngöõ, môû roäng voán töø vöïng cuõng nhö hieåu saâu theâm veà vaên phong, caùch söû duïng ngoân ngöõ mình ñang hoïc. Qua döï giôø, trao ñoåi kinh nghieäm cuøng moät soá ñoàng nghieäp; toång keát kinh nghieäm baûn thaân, toâi nhaän thaáy vieäc toå chöùc daïy vaø hoïc caùc tieát reading coøn nhieàu vöôùng maéc.Vì keát quaû tieáp thu kieán thöùc reøn luyeän kyõ naêng ñoïc hieåu ôû moät boä phaän khoâng nhoû hoïc sinh coøn thaáp. Hoïc sinh tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp chöa töï nhieân, coøn thuï ñoäng laøm cho tieát hoïc teû nhaït hoaëc thieáu chieàu saâu. Qua gaàn 2 naêm ñöôïc chuyeân moân nhaø tröôøng phaân coâng daïy Anh Vaên 6,7 theo chöông trình saùch giaùo khoa môùùi taïi tröôøng THCS Kiến Thiết, baûn thaân toâi ñaõ coá gaéng hoïc hoûi, vaän duïng ñaàu tö nhaèm phaùt huy toái ña hieäu quaû giaûng daïy baøi ñoïc hieåu, ñaëc bieät laø baøi ñoïc hieåu lôpù 7. Tuyø vaøo muïc ñích cuûa töøng baøi ñoïc maø giaùo vieân coù caùch khai thaùc kheùo leùo, tieán haønh vaø thuû thuaät caùc loaïi hoaït ñoäng luyeän taäp ñoïc - hieåu khaùc nhau ñeå thöïc hieän caùc muïc ñích daïy hoïc cuï theå. Vì nhöõng lyù do treân, toâi ñaõ choïn ñeà taøi naøy. Sau ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm vaø caùc keát quaû ñaït ñöôïc. b.Ý tưởng : 1-Nghieân cöùu caùc kinh nghieäm veà phöông phaùp daïy moät tieát reading lôùp 7 2-Neâu ra phöông phaùp ñieån hình aùp duïng chung cho theå loaïi baøi daïy naøy nhaèm naâng cao naêng löïc ñoïc hieåu cho hoïc sinh noùi rieâng vaø naâng cao chaát löôïng daïy Tieáng Anh noùi chung. 3. Nội dung công việc Nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi naøy nhaèm giaûi quyeát moät soá vaán ñeà cô baûn sau ñaây : 1-Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phöông phaùp daïy moät tieát “reading” lôùp 7 2-Tình hình thöïc tieãn daïy vaø hoïc tieát “reading” lôùp 7 taïi tröôøng trung hoïc cô sôû KiÕn ThiÕt. 3-Töø øvieäc nghieân cöùu vaän duïng ñeà taøi, ñeà xuaát moät soá kieán nghò goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc Tieáng Anh ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû KiÕn ThiÕt. 4. Triển khai thực hiện Treân cô sôû lí luaän veà phöông phaùp daïy, nhaèm giaûi quyeát thöïc traïng daïy vaø hoïc moät tieát reading; nhôø ñöôïc chuaån bò kyõ caøng cho töøng tieát daïy neân hoïc sinh cuûa toâi ñaõ tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc moät caùch tích cöïc, khoâng bò göôïng eùp vaø keát quaû hoïc caùc tieát reading ngaøy caøng cao. Toâi ñaõ taïo ñöôïc nieàm 3 tin cho hoïc sinh veà khaû naêng hoïc taäp vaø tham gia caùc hoaït ñoäng tìm toøi cuûa hoï. Sau ñaây toâi xin ñöôïc pheùp trình baøy moät soá kinh nghieäm thieát keá vaø toå chöùc daïy caùc tieát reading : Ví duï : Giaùo aùn Unit 4 : At school Lesson 3 : B6 .read – schools in the USA ( Luyeän kyõ naêng ñoïc hieåu ) a)Pre - reading: -Set up the context -pre teach new words : Tuses a picture: ( CVA school- T prepares before) + T asks sS : which school here ?  sS : Chu Van An school. T: presents : It,s a school in Viet Nam Now answer about our school. ( T asks  ss answer ) + What time do your classes start ? + What time do your classes finish ? + What time do you have lunch ? + Where do you have lunch ? + What do you have for lunch ? (Trong böôùc giôùi thieäu naøy giaùo vieân vöøa keát hôïp ñöôïc vieäc khaéc saâu kieán thöùc cuõ, vöøa taïo ra höùng thuù, khoâng khí soâi noåi vì caùc em coù dòp töï do noùi veà chính baûn thaân mình. cuøng luùc coù theå giôùi thieäu moät soá töø môùi, caáu truùc lieân quan ) -Pre- teach new words: + School uniform : (n) ( T asks : can you wear black or red shirts at school ?  sS answer : - T shows read things : white shirts - blue trousers : school uniform ) + a 20 minute break : (n) ( T : How many minutes do you have bet ween 2 classes ? sS answer  T presents : 5 minute – break  20 minute break ) + cafeteria : (n) (use a picture) +snacks.( real things : mì toâm, baùnh mì ): ( Vieäc giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi phaûi ñöôïc thöïc hieän ñuùng theo trình töï nghe- noùi ñoïc vieát ) T displays a picture : A school in the USA. + T: What is this ?  sS : this is a school in the USA. - Introduce the content : Today, we learn a bout the passage about the schools in the USA. + T : (Writes on the board): Are schools in the USA different from schools in Viet Nam ? ( 3,4 sS answer ) Löu yù: Hoïc sinh gaáp saùch trong suoát quaù trình treân. b)While – reading -T asks sS to read the text ( silent reading ). ( 5  6 minutes) -T calls one student, to read the text loudly before the class T corrects ss, mistakes. 4 -T display a flipchart ( in English 7 – page 45) Questions : True or false ? check the boxes : T a-Students do not usually wear school uniform. b-There are classes on Saturday morning c-Students don,t have a break in the afternoon d-The school cafeteria sells food to students e-The school cafeteria only opens at lunch time f-Baseketball is an unpopular after school activity F + T gives sS 3 minutes to read the flipchart. + T explains how to do this exercice. + T asks sS to read the text ( silent reading ) (3’) + SS do the “true – fasle” exercises ( group works ) + T calls some sS : give the key ( speak - explain ) + T corrects and gives the correct answers. Key : a : T; b : F; c :F; d : T ; e : F; f :F -T gives some wh - questions a bout the text In the USA a- What time do the classes start ? b- What time do the classes finish ? c- How many breaks students have each day ? + T reads - sS listen all of the lesson. + T gives sS 2 minutes to read the text ( silent reading ) + SS : ask - answer : ( pair - works ) + T calls sS to answer the questions before the class. ( each sentences : T asks some sS to answer ) + SS write the answers on the board ( T corrects sS, writing ) c) Post – reading : ( books are closed ) - Gap – filling : ( T prepares a flipchart ) …… Students have one hour and a 20 One break is in .The other is . Students often go to the and buy And at a or at . The most after school activities are ,football and + T calls sS to fill in the blanks ( speaking ) + T corrects - sS write the key on the board. each day. 5 -T asks sS to answer the question “ are schools in the USA different from schools in Viet Nam ? ” again. - T displays the flipchart : Activities Students in Chu Van An school The USA a/ Half a day at school. b/ Can go to school in blue or red shirts. c/ Have lunch at cafeteria. d/ Usually, there is school uniform. e/ Classes start at 7 a.m or 1 p.m. f/ Have some 5- minute breaks + SS have to tick ( ) or ( ) in the right column. + T correts sS mistakes. Toùm laïi : Toå chöùc daïy hoïc caùc tieát reading nhö ñaõ trình baøy ôû treân goùp phaàn raát lôùn vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ, neáu giaùo vieân bieát khai thaùc moät caùch kheùo leùo. Hoïc sinh vöøa naém kieán thöùc vöõng chaéc vöøa reøn luyeän ñöôïc kyõ naêng ñoïc -hieåu; vöøa phaùt trieån naêng löïc hoaït ñoäng tö duy; naêng löïc vaän duïng thöïc tieãn. Noù laøm cho caùc tieát hoïc thöïc söï sinh ñoäng theo höôùng tích cöïc, goùp phaàn thay ñoåi toát ñeïp veà phöông phaùp daïy hoïc phuø hôïp vôùi muïc tieâu ñoåi môùi giaùo duïc cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. 5) Kết quả của sáng kiến kinh nghiệm: a- Baøi hoïc kinh nghieäm Qua thôøi gian nghieân cöùu vaø aùp duïng ñeà taøi, toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm nhö sau: Vieäc ñoïc vaø hieåu ngoân ngöõ cuûa moät quoác gia khaùc dó nhieân laø coù khoù khaên nhaát ñònh. Reøn luyeän cho hoïc sinh ñoïc toát tieáng Anh vaø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa noù khoâng phaûi laø deã. Coù theå noùi ñoù laø nhieäm vuï naëng neà ñoái vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân daïy Tieáng Anh. Tuy nhieân, neáu giaùo vieân coù söï ñaàu tö vaø nghieân cöùu ñuùng ñaén thì nhöõng khoù khaên naøy luoân luoân giaûi quyeát ñöôïc. Ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 7, ñaây laø naêm thöù 2 caùc em ñöôïc tieáp nhaän töø thaày coâ giaùo phöông phaùp toå chöùc daïy hoïc môùi. Nhöng soá tieát reading phaân phoái ôû lôùp 6 laø raát ít neân caùc em chöa thöïc söï quen vôùi caùch tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng naøy.Vì vaäy yeâu caàu giaùo vieân phaûi bieát vaän duïng kheùo leùo phöông phaùp vaø caùc phöông tieän daïy hoïc sao cho phuø hôïp (tranh aûnh, vaät thaät, haønh ñoäng …). Nhö theá, chaát löôïng hoïc taäp caùc tieát reading chaéc chaén seõ khoâng ngöøng naâng cao. b- Keát quaû ñaït ñöôïc : Nhôø vaän duïng toát phöông phaùp daïy hoïc nhö treân, keát quaû ñaït ñöôïc trong hoïc kyø I vöøa qua ôû 2 lôùp 7 toâi daïy raát khaû quan. Ña soá caùc em raát höùng thuù vôùi boä moân, saün saøng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng do giaùo vieân yeâu caàu trong moãi tieát “reading” noùi rieâng vaø trong tieát Anh vaên noùi chung. Baèng nhöõng kinh nghieäm naøy toâi ñaõ phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, saùng taïo cuûa hoïc 6 sinh trong hoaït ñoäng hoïc taäp. Moät soá löôïng khaù ñoâng hoïc sinh ñaõ naém vöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø ñaõ hình thaønh ñöôïc naêng löïc tìm toøi nghieân cöùu cho mình. Ñaïi boä phaän hoïc sinh töø khoâng thích hoïc boä moân ñaõ trôû neân tin töôûng vaøo naêng löïc cuûa mình. Soá lieäu cuï theå nhö sau ( Hoïc kyø I, naêm hoïc 2014 –2015) : Toång soá Gioûi SL % Khaù SL % 16 30,1% Trung bình SL % Yeáu , Keùm SL % HS 53 em 4 7,5% 24 45,2% 09 16,9% c- Kieán nghò Nhaø tröôøng caàn toå chöùc nhieàu buoåi sinh hoaït chuyeân ñeà ñeå phoå bieán vaø nhaân ñeà taøi thaønh dieän roäng, toå chöùc nhieàu tieát daïy maãu baøi reading (neáu coù ñieàu kieän thì caû toå baøn baïc ñeå thieát keá baøi giaûng ) Phoøng giaùo duïc caàn taïo ñieàu kieän cho nhieàu giaùo vieân ñöôïc tham gia hoïc caùc lôùp boài döôõng chöông trình thay saùch trong heø. 6. Khả năng tiếp tục phát huy , mở rộng sáng kiến đã được thực hiện : Treân ñaây laø toaøn boä nhöõng kinh nghieäm maø toâi ñaõ nghieân cöùu tích luõy vaø vaän duïng trong thôøi gian qua. Nhieäm vuï cuûa ñeà taøi laø nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phöông phaùp daïy moät tieát Reading 7, ñoàng thôøi tìm hieåu thöïc traïng daïy-hoïc tieát reading 7 ôû taïi tröôøng THCS Chu Vaên An, huyeän Ñak Pô. Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi naøy xuaát phaùt töø cô sôû lyù luaän cuûa phöông phaùp daïy hoïc ngoaïi ngöõ trong nhaø tröôøng phoå thoâng; trong ñoù chuù troïng ñeán phöông phaùp toå chöùc daïy moät tieát reading lôùp 7 theo tinh thaàn ñoåi môùi, phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø nhieäm vuï giaùo duïc. Treân cô sôû ñoù toâi ñaõ neâu leân kinh nghieäm vaän duïng vaøo thöïc tieãn nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc boä moân Tieáng Anh ôû baäc trung hoïc cô sôû theo chöông trình caûi caùch. Do haïn cheá veà thôøi gian, neân ñeà taøi naøy chaéc chaén coøn nhieàu thieáu soùt. Toâi seõ tieáp tuïc nghieân cöùu, vaän duïng vaø hoaøn thieän ñeà taøi trong thôøi gian tôùi. Xác nhận HĐKH nhà trường Người viết sáng kiến Bàn Chí Thân 7 8 E- PHAÀN PHUÏ LUÏC 1-Phieáu ñieàu tra : Tieán haønh thaêm doø ñoái vôùi 85 hoïc sinh thuoäc 2 lôùp 7A2 vaø 7A4 Maãu phieáu ñieàu tra Xin vui loøng ñaùnh daáu () vaøo söï löïa choïn cuûa mình: 1-Em thích hay khoâng thích hoïc moân Anh vaên ? Raát thích Thích Bình thöôøng Khoâng thích 2-Em coù thích hoïc caùc tieát ñoïc hieåu Tieáng Anh ? Raát thích Thích Bình thöôøng Khoâng thích 3- Vì sao em thích (hoaëc khoâng thích) hoïc moân Tieáng Anh ? …………………………………………………………………………………………… 2-Keát quaû ñieàu tra TS 85 hs Tröôùc khi aùp duïng ñeà taøi Sau khi aùp duïng ñeà taøi Raát thích S % L 10 11,8 Thích Bình Khoâng thöôøng thích S % S % S % L L L 22 25,9 23 27,0 30 35,3 22 25,9 40 47,0 13 15,3 10 11,8 Taøi lieäu tham khaûo: Ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy baäc trung hoïc cô sôû ( phaàn ngoaïi ngöõ ) PGS.PTS Traàn Kieàu. NXB giaùo duïc 9 Taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy lôùp 7 Sôû GD&ÑT Gia Lai naêm 2003
- Xem thêm -