Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh thcs có thói quen sử dụng tiếng anh thường ngày

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A . Më §Çu . I . Lý do chän ®Ò tµi . Ngµy nay víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt níc vµ sù hoµ nhËp cña thÕ giíi TiÕng anh ®· trë thµnh mét ph¬ng tiÖn quan träng , lµm cÇu nèi cho sù hîp t¸c gi÷a mäi ngµnh , mäi nghÒ vµ mäi quèc gia . Nã ®· vµ ®ang trë thµnh mét ng«n ng÷ chung nhÊt trªn toµn cÇu . ViÖt Nam trªn con ®êng héi nhËp WTO , trong c«ng cuéc x©y dùng c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× TiÕng Anh cã tÇm quan träng nhÊt ®Þnh trªn con ®êng ph¸t triÓn chung Êy cña ®Êt níc . V× vËy , nh chóng ta ®· biÕt ,trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y TiÕng anh ®· vµ ®ang ®îc ph¸t triÓn réng kh¾p . NhiÒu trung t©m TiÕng Anh xuÊt hiÖn , ®Æc biÖt la ë c¸c thµnh phè lín . Bªn c¹nh ®ã , TiÕng Anh ®· vµ ®ang trë thµnh mét bé m«n quan träng , cÇn thiÕt trong hÖ thèng c¸c trêng phæ th«ng vµ chuyªn nghiÖp . TiÕng Anh ®îc sö dông trong c¸c k× thi , nh thi ®Çu vµo cña c¸c trêng ®¹i häc (khèi D ) , thi tèt nghiÖp c¸c cÊp vµ ®Æc biÖt nã lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc cho sinh viªn thi tuyÓn xin viÖc lµm . §Ó ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã , häc sinh cÇn ®îc ®µo t¹o ngay tõ ban ®Çu , tõ lóc c¸c em häc tiÓu häc vµ trung häc c¬ së . Bëi v× nh chóng ta ®· biÕt , môc tiªu cña viÖc d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung vµ TiÕng Anh nãi riªng lµ gióp ngêi häc sö dông nã nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã , häc sinh cÇn cã m«i trêng ®Ó sö dông ngo¹i ng÷ mµ c¸c em ®ang häc . C¸c em cÇn ®îc thùc hµnh vµ sö dông nã thêng xuyªn . Tuy nhiªn , nã ®ßi hái cÇn cã nhiÒu thêi gian mµ trong khi ®ã häc sinh trung häc c¬ së l¹i cã mét ch¬ng tr×nh víi dung lîng kiÕn thøc kh¸ nÆng nÒ . V× vËy , ®Ó häc sinh cÊp trung häc c¬ së cã thÓ sö dông TiÕng Anh nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp th× mçi gi¸o viªn cÊp häc nµy cÇn gióp c¸c em cã thãi quen sö dông nã thêng ngµy . Víi tÇm quan träng nh vËy vµ ®Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu gi¸o dôc , b¶n th©n ( lµ mét gi¸o viªn trung häc c¬ së ) nhËn thÊy m×nh cÇn gióp c¸c em cã thãi quen sö dông TiÕng Anh hµng ngµy , sö dông nã mäi lóc mäi n¬i vµ víi mäi ®èi tîng . V× lÏ ®ã , trong nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh ë trêng trung häc c¬ së ThiÖu Kh¸nh , t«i ®· nghiªn cøu , t×m tßi mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc vµ sö dông TiÕng Anh hµng ngµy . Do ®ã b¶n th©n ®· chä ®Ò tµi : “ Một số kinh nghiệm giúp học sinh THCS có thói quen sử dụng Tiếng Anh thường ngày ” ®Ó c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham kh¶o , ¸p dông vµ gãp ý ch©n thµnh , ®Ó gióp t«i thùc hiÖn tèt môc tiªu d¹y häc nãi chung vµ d¹y bé m«n nµy nãi riªng , còng nh thùc hiÖn lêi d¹y cña B¸c : : V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y , v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi “ II . NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi . §Ò tµi nµy nh»m nghiªn cøu thãi quen sö dông TiÕng Anh thêng ngµy cña häc sinh cÊp trung häc c¬ së . Tõ ®ã sÏ gióp häc sinh cã thÓ sö dông TiÕng Anh nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . Cã nghÜa lµ c¸c em häc sinh cã thÓ giao tiÕp víi b¹n bÌ , ngêi th©n b»ng TiÕng Anh . C¸c em còng cã thÓ t×m kiÕm c¸c th«ng tin trªn thÕ giíi qua c¸c s¸ch b¸o níc ngoµi , qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c ®îc truyÒn t¶i b»ng TiÕng Anh . III . §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi . §Ò tµi nµy nghiªn cøu viÖc sö dông TiÕng Anh thêng ngµy cña häc sinh trêng trung häc c¬ së ThiÖu Kh¸nh , huyÖn ThiÖu Ho¸ , tØnh Thanh ho¸ . IV . Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi . Trong thêi gian nghiªn cøu vµ thö nghiÖm ®Ò tµi nµy , t«i ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p cô thÓ nh sau : + Ph¬ng ph¸p quy n¹p thùc hµnh : trong qu¸ tr×nh suy nghÜ , t×m tßi nh÷ng liÖu ph¸p tèt nhÊt ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi t«i ®· trùc tiÕp sö dông trong c¸c tiÕt häc cô thÓ . T«i ®· sö dông linh ho¹t c¸c thñ thuËt ®Ó gióp häc sinh lu«n cã ®îc mét m«i trêng TiÕng Anh tèt nhÊt , dÔ chÞu nhÊt ®Ó sö dông TiÕng Anh nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . + Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu qua tµi liÖu : Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy , t«i ®· sö dông mét sè lo¹i s¸ch tham kh¶o nh c¸c lo¹i s¸ch d¹y c¸c kÜ n¨ng , c¸c ch¬ng tr×nh TiÕng Anh giao tiÕp , t«i còng sö dông internet trong qu¸ tr×nh thu thËp c¸c t liÖu liªn quan cho ®Ò tµi . + Ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i häc sinh : Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y , kh«ng ph¶i tÊt c¶ häc sinh ®Òu cã tr×nh ®é ngang nhau . Do vËy , trong qu¸ tr×nh ¸p dông ®Ò tµi nµy , t«i ®· sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p phï hîp víi tõng ®èi tîng . + Ph¬ng ph¸p tæng hîp - ph©n tÝch : Sau mét thêi gian nhÊt dÞnh ( kho¶ng mét tuÇn ), t«i tæng hîp l¹i c¸c kÕt qu¶ thu ®îc , ph©n tÝch vµ t×m ra nh÷ng ®iÒu ®¹t vµ cha ®¹t , råi tõ ®ã sÏ ®iÒu chØnh cho phï hîp h¬n trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu . + Ph¬ng ph¸p so s¸nh - ®èi chiÕu : trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy , t«i ®· liªn tôc so s¸nh vµ ®èi chiÕu kÕt qu¶ , sù tiÕn bé trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh , råi tõ ®ã sÏ cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp h¬n . V . Thêi gian nghiªn cøu cña ®Ò tµi . 2 §Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu vµ ¸p dông trong thêi gian 02 n¨m , tõ th¸ng 03 n¨m 2007 ®Õn th¸ng 03 n¨m 2009 . B . Néi dung . I . C¬ së lý luËn . Nh chóng ta ®· biÕt häc sinh cÊp trung häc c¬ së lµ nh÷ng thanh , thiÕu niªn ë ®é tuæi tõ 11 ®Õn 15 . ë ®é tuæi nµy c¸c em cã nh÷ng chuyÓn biÕn t©m sinh lý rÊt phøc t¹p , dÔ thay ®æi , kÓ c¶ nh÷ng thãi quen häc tËp . Cã khi c¸c em ®ang thÝch bé m«n nµy , c¸ch häc nµy l¹i cã thÓ thay ®æi chØ v× c¸c b¹n trong nhãm ho¹c cã mét ngêi b¹n th©n thay ®æi së thÝch …Nh÷ng thay ®æi ®ã ¶nh hëng kh«ng Ýt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em . Cã nh÷ng häc sinh ®Çu n¨m häc th× häc rÊt tèt mét sè m«n , ®iÓm rÊt cao song cuèi n¨m th× kÕt qu¶ l¹i ®i xuèng . §ã lµ khi c¸c em say mª vµ ®Çu t nhiÒu thêi gian vµo bé m«n nµo ®ã th× nhÊt ®Þnh c¸c em häc rÊt tèt , vµ ngîc l¹i , khi niÒm say mª kh«ng cßn n÷a vµ c¸c em kh«ng thêng xuyªn häc bé m«n ®ã n÷a th× kÕt qu¶ thÊp lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái . BÊt k× mét m«n häc nµo , muèn cã ®îc kÕt qu¶ cao ®ßi hái c¸c em cÇn cã nh÷ng næ lùc , ®îc trau dåi liªn tôc vµ thêng xuyªn thùc hµnh , vËn dông mµ nh «ng bµ ta thêng nãi : “ V¨n «n , vâ luyÖn .” TiÕng Anh còng vËy , nã lu«n ®ßi hái niÒm ®am mª , sù høng thó vµ ®Æc biÖt lµ viÖc sö dông thêng ngµy . Ngoµi ra , TiÕng Anh cßn cã nh÷ng ®iÓm kh¸c h¬n víi nh÷ng bé m«n kh¸c trong cïng cÊp häc . TiÕng Anh lµ mét ng«n ng÷ v× vËy nã ®ßi hái ngêi häc ph¶i sö dông nã mét c¸ch thêng xuyªn , mäi lóc mäi n¬i . NÕu nh chóng ta , ®Æc biÖt lµ häc sinh trung häc c¬ së , nÕu kh«ng cã thãi quen sö dông TiÕng Anh hµng ngµy th× sÏ rÊt nhanh quªn nã . H¬n n÷a , nh chóng ta ®· biÕt , môc tiªu cña viÖc d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ nãi chung , TiÕng Anh nãi riªng , lµ ngêi häc ph¶i biÕt sö dông nã nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . Do ®ã , ®Ó TiÕng Anh cã thÓ ®îc sö dông nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp th× ®ßi hái häc sinh ngay tõ cÊp THCS ph¶i cã thãi quen sö dông nã hµng ngµy . II . C¬ së thùc tiÔn . TÝnh ®Õn n¨m häc 2007 - 2008 , hÇu hÕt c¸c trêng trung häc c¬ së trong toµn huyÖn ®· cã bé m«n TiÕng Anh , vµ bé m«n nµy còng ®· ®îc coi träng còng nh ®îc ®Çu t rÊt nhiÒu vÒ c¬ së vËt chÊt , trang thiÕt bÞ . V× lÏ ®ã , trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , cã nhiÒu häc sinh cña c¸c trêng ®· tham gia c¸c k× thi chän häc sinh giái c¸c cÊp vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao . 3 Tuy nhiªn , qua kh¶o s¸t nh÷ng häc sinh ®¹t gi¶i ë c¸c k× thi ®ã th× ®a sè c¸c em n¾m rÊt tèt vÒ ng÷ ph¸p nhng kÜ n¨ng viÕt vµ kÜ n¨ng nãi cña c¸c em cßn rÊt h¹n chÕ . §iÒu nµy cha ®¸p øng ®îc môc tiªu gi¸o dôc , tøc lµ c¸c em cha sö dông tiÕng Anh nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp ®îc . Së dÜ c¸c em cha lµm ®îc ®iÒu nµy lµ v× : c¸c em nhËn thøc cha thùc sù ®óng ®¾n vÒ bé m«n nµy . C¸c em nghÜ r»ng chØ cÇn n¾m v÷ng lý thuyÕt vµ lµm c¸c bµi tËp ng÷ ph¸p trong s¸ch gi¸o khoa lµ ®· cã ®ñ ®iÓm nh c¸c bé m«n kh¸c .Bªn c¹nh ®ã mét sè häc sinh , thËm chÝ c¶ mét sè phô huynh cßn xem nhÑ bé m«n nµy . Hä cho r»ng TiÕng Anh chØ lµ m«n phô , cha cÇn thiÕt l¾m , cha b¾t buéc ph¶i häc ®Ó thi vµo líp 10 , ®Æc biÖt lµ ë c¸c trêng thuéc vïng n«ng th«n . H¬n thÕ n÷a , c¸c em cha cã ®îc mét m«i trêng ngo¹i ng÷ ®Ó c¸c em thùc hµnh thêng xuyªn . C¸c em cha cã nhiÒu thêi gian tham gia vµo c¸c buæi th¶o luËn hay diÔn ®µn b»ng TiÕng Anh , mét sè häc sinh ng¹i nãi b»ng TiÕng Anh v× sî c¸c b¹n kh¸c trªu …. Thùc tÕ , qua mét sè lÇn ®i dù giê còng nh tham gia thao gi¶ng ë mét sè trêng trong côm , ®Æc biÖt trong c¸c tiÕt d¹y kÜ n¨ng nãi thêng lµ thµnh c«ng kh«ng cao . Häc sinh häc trÇm vµ cã lóc : “ nothing to say “ , c¸c em rÊt thiÕu tù tin , bÝ tõ …. Víi thùc tr¹ng nh vËy , t«i nhËn thÊy khã cã thÓ hoµn thµnh tèt môc tiªu cña bé m«n nµy . v× vËy , trong 02 n¨m gÇn ®©y b¶n th©n t«i ®· cè g¾ng t×m tßi vµ nghiªn cøu lµm sao gióp cho häc sinh cã thãi quen sö dông TiÕng Anh thêng ngµy , cã nh vËy míi cã thÓ ®¶m b¶o ®îc môc tiªu d¹y häc cña bé m«n . III . Mét sè gi¶i ph¸p . Tõ c¬ së lý luËn còng nh tõ thùc tÕ d¹y häc ë trêng THCS ThiÖu Kh¸nh vµ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy , t«i ®· sö dông mét sè c¸ch thøc , mét sè biÖn ph¸p gióp c¸c em häc sinh cã thãi quen sö dông TiÕng Anh nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . T«i ®· ¸p dông c¶ trong viÖc d¹y häc trªn líp còng nh trong cuéc sèng ®êi thêng . Cô thÓ nh sau : 1 . Tõ thùc tÕ d¹y häc trªn líp . §Ó mçi giê häc trªn líp thùc sù hiÖu qu¶ vµ hoµn thµnh ®îc môc tiªu gi¸o dôc , ®Æc biÖt lµ giê häc TiÕng Anh , th× trªn líp t«i cè g¾ng t¹o cho häc sinh mét bÇu kh«ng khÝ ngo¹i ng÷ . T«i cè g¾ng gióp c¸c em lu«n cã ®îc mét m«i trêng TiÕng Anh thËt dÔ chÞu , nhÑ nhµng vµ tù nhiªn . 4 Ngay tõ khi vµo líp , t«i lu«n cã thãi quen sö dông nh÷ng c©u lÖnh ®¬n gi¶n , nh÷ng c©u hái , c©u nãi th«ng dông nhÊt ®Ó giao tiÕp , chuyÖn trß cïng c¸c em . §ång thêi t«i còng lu«n yªu cÇu häc sinh ph¶i sö dông nh÷ng c©u lÖnh , nh÷ng c©u nãi , nh÷ng c©u hái th«ng dông ®ã trong qu¸ tr×nh häc . Ch¼ng h¹n , khi vµo líp t«i thêng sö dông mét sè c©u nh : a. Mét sè c©u chµo hái th«ng thêng : Good morning , class ! How are you today ? Who is absent today ? Is it hot / cold / sunny today , class ? T«i yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi mçi c©u hái mçi khi t«i nªu ra . Sau ®ã t«i gîi ý cho häc sinh cã thÓ hái nh÷ng ®iÒu ®¬n gi¶n , th«ng thêng trong cuéc sèng. b. Mét sè c©u lÖnh quen thuéc : Sit down , please ! Stand up , please ! open / close your books , please ! Open / close the door / the windows , please ! Look at the board / the picture ; listen to …, please ! Read after me ; repeat it , please ! come in / go out , please ! v v … §ång thêi khi cã nh÷ng c©u lÖnh nµy cÇn cã lêi ®¸p l¹i . VÝ dô nh : Thank you . hoÆc : yes sir / madam ! TÊt c¶ nh÷ng c©u chµo hái , nh÷ng c©u lÖnh th«ng dông nµy , t«i yªu cÇu häc sinh ph¶i häc thuéc lßng , vµ ph¶i sö dông chóng trong tÊt c¶ c¸c giê häc TiÕng Anh . Ch¼ng h¹n , khi c¸c em muèn hái ®iÒu g× ®ã th× nãi : Excuse me ! Khi muãn xin phÐp ra khái líp ph¶i nãi ®îc c©u : Excuse me ! May I go out ? HoÆc c¸c em muèn vµo líp còng ph¶i biÕt nãi : Excuse me ! May I come in ? v v … Bªn c¹nh nh÷ng c©u chµo hái th«ng thêng , nh÷ng c©u lÖnh quen thuéc ®ã mµ t«i ®· sö dông trong c¸c tiÕt häc , t«i lu«n lu«n t¹o cho häc sinh sù høng thó trong qu¸ tr×nh häc . Tríc khi vµo bµi míi , t«i thêng tæ chøc cho häc sinh tham gia mét sè trß ch¬i ®¬n gi¶n , thó vÞ nh : + Trß ch¬i “ Bingo ”: C¨n cø vµo néi dung cña bµi s¾p d¹y ,t«i chän mét sè tõ cïng chñ ®iÓm råi cho c¸c em ch¬i trß ch¬i nµy . Trß ch¬i nh sau : Cho kho¶ng 10 tõ ,råi yªu cÇu c¸c em chän 6 tõ bÊt k× . Khi t«i ®äc ®Õn tõ nµo nÕu trïng víi tõ c¸c em chän th× c¸c em g¹ch tõ ®ã ®i . Khi mét häc sinh g¹ch hÕt nh÷ng tõ cña m×nh th× nãi “ bingo ” . lóc ®ã trß ch¬i kÕt thóc . + Trß ch¬i : “ Slap the board ” : C¨n cø vµo néi dung cña bµi s¾p d¹y , t«i chän kho¶ng 15 tõ thuéc vÒ mét chñ ®iÓm nµo dã råi viÕt lªn b¶ng . VÝ dô : banana ; apple ; durian ; mango ; pineapple ; papaya ; 5 orange ; lemon ; potato ; tomato ; bean ; pea ; cucumber … sau ®ã cho häc sinh hai d·y cïng tham gia . T«i ®äc tiÕng viÖt cßn häc sinh t×m tõ tiÕng Anh vµ vç vµo b¶ng . ®éi nµo cã nhiÒu tõ ®óng h¬n sÏ giµnh chiÕn th¾ng . + Trß ch¬i : “Faces to faces ”. Víi trß ch¬i nµy , t«i chän kho¶ng 6 hoÆc 8 häc sinh cïng tham gia . C¸c em sÏ cïng nãi vÒ mét chñ ®Ò mµ gi¸o viªn ®· cho gîi ý . Ai nãi sai hoÆc nãi trïng víi ng êi tríc th× sÏ bÞ lo¹i . Cø sau mét vßng ch¬i th× cã 2 ngêi bÞ lo¹i . Nh vËy ngêi cßn l¹i sau cïng sÏ giµnh chiÕn th¾ng . Ngoµi c¸c trß ch¬i , thØnh tho¶ng t«i cßn cho häc sinh th gi·n b»ng c¸ch nghe mét sè bµi h¸t vui . hay c¸c c©u ®è vui b»ng tiÕng Anh . VD ; c¸c em cã biÕt con gÊu mµ bÞ c¾t tai th× thµnh con g× kh«ng ? ( Con gÊu : “ BEAR ” c¸i tai lµ “ EAR ” NÕu ch÷ Bear mµ mÊt ch÷ ear th× cßn ch÷ B , VËy ®¸p ¸n lµ con B£ ) . Tríc khi vµo bµi chóng ta cã thÓ dÔ dµng t¹o cho häc sinh mét bÇu kh«ng khÝ ngo¹i ng÷ nh vËy , thÕ cßn trong c¸c tiÕt d¹y kÜ n¨ng th× sao ? Víi c¸c bµi d¹y kÜ n¨ng , t«i vËn dông thËt linh ho¹t tÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó truyÒn ®¹t tíi häc sinh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ nhÊt nh÷ng néi dung kiÕn thøc cña bµi . §Æc biÖt , t«i rÊt chó träng ®Õn phÇn POST . Trong phÇn nµy , häc sinh sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng hiÓu biÕt còng nh phÇn h¹n chÕ cña m×nh . Ch¼ng h¹n , trong tiÕt luyÖn nãi ( SPEAK ), ë phÇn POST t«i sÏ cho häc sinh nãi tù do vÒ chñ ®Ò mµ ¸c em vïa ®îc tiÕp thu , võa ®îc thùc hµnh . Cßn trong giê d¹y kÜ n¨ng viÕt ( WRITING ) , ë phÇn POST t«i còng thêng cho häc sinh viÕt vÒ chñ ®Ò mµ c¸c em võa ®îc häc , c¸c em ®îc tù do trao ®æi víi nhau vÒ bµi lµm cña m×nh . Cßn trong bµi d¹y vÒ kÜ n¨ng ®äc ( READING ) , ë phÇn POST , t«i thêng cho häc sinh ®äc mét sè c©u chuyÖn vui råi tr¶ lêi mét sè c©u hái ®¬n gi¶n cña c©u chuyÖn ®ã . §èi víi häc sinh líp 6 , 7 th× c¸c kÜ n¨ng cha t¸ch riªng , c¸c em cha cÇn thiÕt ®Õn viÖc ph¸t triÓn mét kÜ n¨ng nµo ®ã ë møc ®é s©u . NghÜa lµ chØ cÇn t¹o cho c¸c em thËt høng thó vµo néi dung cña bµi , vµo c¸c tõ ng÷ th«ng dông trong cuéc sèng ®êi thêng . Víi ®èi tîng häc sinh nµy , t«i thËt sù chó träng ®Õn thãi quen giao tiÕp b»ng TiÕng Anh cña c¸c em . t«i thêng khuyÕn khÝch c¸c em sö dông tÊt c¶ nh÷ng c©u nãi th«ng dông , nh÷ng mÉu c©u dÔ , nh÷ng c©u lÖnh quen thuéc trong c¸c giê häc TiÕng Anh nãi chung còng nh trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em . C¸c em nªn chµo hái b¹n bÌ , thÇy c« gi¸o b»ng nh÷ng mÉu c©u ®¬n gi·n mµ c¸c em ®· biÕt . Ngoµi ra , t«i cßn khuyÕn khÝch häc sinh sö dông TiÕng Anh mäi lóc mäi n¬i vµ trong mäi ®iÒu kiÖn . C¸c em võa ®i võa nãi TiÕng Anh ®îc víi nhau . Ch¼ng h¹n , c¸c em cã thÓ ®è nhau vÒ nh÷ng tõ mµ c¸c em võa häc trªn líp . Mét em nãi tõ TiÕng Anh cßn b¹n em nãi tõ ®ã ë tiÕng ViÖt vµ ngîc l¹i . ThËm chÝ , khi c¸c em ®ang ®¹p xe c¸c em 6 còng cã thÓ häc ®îc TiÕng Anh . Ch¼ng h¹n khi c¸c em häc vÒ sè ®Õm , mçi vßng xe c¸c em ®Õm mét sè ( ONE vßng , TWO vßng , three ……) . 2 . Ngoµi giê häc . ViÖc t¹o cho häc sinh cã thãi quen sö dông TiÕng Anh thêng xuyªn kh«ng chØ ®îc diÔn ra trong c¸c giê häc trªn líp . Chóng ta cã thÓ t¹o cho c¸c em cã thãi quen nµy mäi lóc mäi n¬i , c¶ trong vµ ngoµi giê häc . Chóng ta cã thÓ t¹o cho c¸c em cã thãi quen sö dông vèn ngo¹i ng÷ cña m×nh qua c¸c ch¬ng tr×nh ngo¹i kho¸ , qua c¸c cuéc thi , c¸c buæi th¶o luËn råi c¶ trong cuéc sèng hµng ngµy . Cô thÓ , t«i ®· sö dông nh÷ng h×nh thøc ®ã nh sau : a. Ngo¹i kho¸ : Chóng ta cã thÓ tæ chøc mét sè ho¹t ®éng nh»m gióp häc sinh cã thªm høng thó vµ cã thãi quen sö dông TiÕng Anh thêng ngµy nh : + Tæ chøc mét sè buæi th¶o luËn vÒ viÖc häc TiÕng Anh vµ sö dông TiÕng Anh hµng ngµy cña häc sinh . Ch¼ng h¹n chóng t«i ®· tæ chøc mét cuéc th¶o luËn vÒ c¸ch häc vµ nhí tõ míi cho häc sinh líp 8 . Trong buæi th¶o luËn nµy , t«i ®· ®a ra mét sè c©u hái nh : Do you study new words every day ?( c¸c em cã häc tõ míi hµng ngµy kh«ng ? ) How many words a day do you learn ? ( C¸c em häc kho¶ng bao nhiªu tõ míi mçi ngµy ? ) Do you learn all the new words in each lesson ? ( C¸c em cã häc tÊt c¶ c¸c tõ míi trong mçi bµi häc kh«ng ? ) How do you learn new words ? ( c¸c em häc tõ míi nh thÕ nµo ? ) How do you write a new word ? ( C¸c em viÕt mét tõ míi nh thÕ nµo ? ) Do you often write sentences with the new words ? ( C¸c em cã thêng ®Æt c©u víi nh÷ng tõ míi ®ã kh«ng ? ) Do you learn new words in structures ? ( c¸c em cã häc tõ míi theo cÊu tróc hay kh«ng ? ) Do you learn new words with a friend or alone ? ( C¸c em häc tõ míi víi b¹n hay häc mét m×nh ? ) ……v v …. 7 Sau buæi th¶o luËn nh vËy , t«i ®· gîi ý cho c¸c em mét sè c¸ch häc tõ míi mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n . §ã lµ , c¸c em kh«ng nªn häc tÊt c¶ nh÷ng tõ míi trong mçi bµi mµ cÇn chän lùa nh÷ng tõ , ng÷ chÝnh liªn quan ®Õn néi dung chÝnh cña bµi . C¸c em kh«ng nªn häc tõ theo mét nghÜa nhÊt ®Þnh cña nã , mµ cÇn ®Æt tõ ®ã vµo trong mçi v¨n c¶nh cô thÓ , nh vËy c¸c em sÏ hiÓu râ h¬n vÒ tõ ®ã . C¸c em còng nªn cã thãi quen ®Æt c©u cho mçi tõ míi võa häc , nh vËy nã sÏ gióp c¸c em hiÓu vµ nhí tõ míi ®ã l©u h¬n . Bªn c¹nh ®ã , c¸c em còng nªn thêng xuyªn trao ®æi víi b¹n bÌ vÒ nh÷ng tõ míi m×nh võa häc . . . Cã thÓ nãi ch¾c ch¾n mét ®iÒu r»ng , häc sinh sÏ hiÓu râ h¬n vÒ c¸ch häc mét tõ míi , c¸ch nhí mét tõ míi , ®ång thêi c¸c em còng sÏ cã thªm høng thó còng nh niÒm vui khi häc tõ míi sau buæi th¶o luËn nµy . Bªn c¹nh nh÷ng buæi th¶o luËn bæ Ých nh vËy , chóng ta cßn cã mét sè h×nh thøc n÷a gióp c¸c em cã thªm niÒm vui khi häc bé m«n nµy . §ã lµ , chóng ta cã thÓ kÕt hîp víi c¸c cuéc thi t×m hiÓu kiÕn thøc vµo c¸c dÞp kû niÖm cña nhµ trêng ( Nh : 08 / 03 , 26/03 , 19 /05 , 20 /11 .. ) Trong nh÷ng cuéc thi nµy , chóng ta nªn ®a c¸c c©u hái , c¸c c©u ®è vui , c¸c trß ch¬i lång ghÐp vµo c¸c phÇn thi . Chóng ta cã thÓ sö dông mét sè c¸c c©u hái nh : How many units are there in English 6 /7 /8 /9 ? How often do you have English a week ? What do you study in English class ? Do you speak , read , write and listen in English class ? Mét sè c©u ®ã vui nh : What is it ? It has four legs . It eats grass . It is a close friend of a farmer .It often helps the farmer on his farm . ( It is a Buffalo) What is it ? It has four legs but it cannot walk . It is in the class . It is always in front of the board . ( It is a table ) Mét sè trß ch¬i : “ TËp lµm ho¹ sü ” : Trß ch¬i nh sau : T«i ®a ra mét sè gîi ý b»ng TiÕng Anh vµ yªu cÇu häc sinh vÏ ch©n dung cña mét ngêi theo gîi ý ®ã . She is tall and thin . She has a round face with big eyes and a long small nose . She has full lips and big teeth . She has short red hair . she has long arms and long legs . Trß ch¬i : “ Faces to faces ” . ( Trß ch¬i nµy gièng nh trªn truyÒn h×nh ) 8 T«i chän 08 häc sinh cïng tham gia trß ch¬i nµy . C¸c em sÏ cïng nãi vÒ nh÷ng tõ cïng mét chñ ®iÓm nµo ®ã . Häc sinh nµo nãi sai hoÆc trïng víi b¹n tríc ®ã th× sÏ bÞ lo¹i . Ngêi cßn l¹i cuèi cïng sÏ lµ ngêi chiÕn th¾ng . Ngoµi ra , chóng ta cßn cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc thi vÒ TiÕng Anh cho häc sinh theo tõng khèi hoÆc tõng nhãm . Chóng ta cã thÓ cho c¸c em thi vÒ c¸c kü n¨ng _ nghe _ nãi _ ®äc _ viÕt hoÆc thi viÕt tõ xem ai viÕt nhanh nhÊt , nhiÒu nhÊt trong thêi gian ng¾n nhÊt . Nh vËy , khi tæ chøc ngo¹i kho¸ cho häc sinh , chóng ta sÏ t¹o cho c¸c em cã c¬ héi thÓ hiÖn vèn TiÕng Anh cña m×nh còng nh sù hiÓu biÕt cña m×nh khi häc bé m«n nµy . tõ ®ã nã sÏ t¹o cho c¸c em thªm ®éng lùc còng nh niÒm høng khëi sù ®am mª khi häc bé m«n nµy . §ång thêi nã còng sÏ t¹o cho c¸c em cã thãi quen sö dông TiÕng Anh thêng ngµy , cã thÓ sö dông nã nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . b. Trong cuéc sèng thêng ngµy ( ë ®êi thêng ) . Nh chóng ta ®· biÕt , môc tiªu cña viÖc häc ngo¹i ng÷ nãi chung , häc TiÕng Anh nãi riªng lµ ngêi häc ph¶i biÕt sö dông nã nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp . §Ó cã ®îc ®iÒu nµy , chóng ta cÇn gióp c¸c em cã thãi quen sö dông TiÐng Anh thêng ngµy kh«ng chØ trªn c¸c tiÕt d¹y trùc tiÕp trªn líp , qua c¸c buæi th¶o luËn hay ngo¹i kho¸ mµ chóng ta cÇn nªn gióp c¸c em c¶ trong cuéc sèng ®êi thêng . §Ó lµm ®îc ®iÌu nµy , tríc hÕt chóng ta ph¶i gióp c¸c em hiÓu râ r»ng : “ Learning English be English ” . Cã nghÜa lµ khi häc TiÕng Anh c¸c em cÇn cã sù tù nhiªn , tho¶i m¸i sö dông nã nh ngêi Anh . Bªn c¹nh ®ã , ngêi thÇy ph¶i lu«n lµ ngêi g¬ng mÉu , ®i ®Çu trong viÖc dïng TiÕng Anh ®Ó giao tiÕp . Khi gÆp nh÷ng ngêi häc TiÕng Anh , hay häc sinh cña m×nh gi¸o viªn kh«ng nªn ngÇn ng¹i giao tiÕp víi hä b»ng nh÷ng c©u ®¬n gi¶n , quen thuéc vµ gÇn gòi . ch¼ng h¹n khi gÆp nh÷ng ngêi ®ã ta cã thÓ dïng c¸c c©u nh : Hello ! Good morning / afternoon / evening ! How are you ? How are you today ? How is everything ? Oh , you have got a new shirt ? It looks very beautifull ! Oh , what a nice bike ! Have you bought it ? Where did you buy it ? When did you buy it ? ThËm chÝ khi häc sinh chµo hoÆc hái chóng ta b»ng TiÕng ViÖt , ta cã thÓ ®¸p l¹i b»ng TiÕng Anh . Hs : “ em chµo thÇy ¹ ” ThÇy : Good morning / afternoon / evening ! 9 HoÆc , Thank you very much . Good bye ! See you again ! §ång thêi gi¸o viªn còng nªn nh¾c nhë c¸c em lµ lÇn sau gÆp thÇy c¸c em nªn chµo , hái thÇy b»ng TiÕng Anh . Chóng ta còng cã thÓ tæ chøc cho häc sinh nh÷ng nhãm nh : “English I like ”. Thµnh viªn cña nhãm nµy khi gÆp nhau chñ yÕu trao ®æi , giao tiÕp b»ng TiÕng Anh , c¸c em cã thÓ sö dông TiÕng Anh mäi lóc ,mäi n¬i trong mäi ®iÒu kiÖn . C¸c em cã thÓ häc ®îc bµi ngay c¶ lóc ®ang ®i trªn ®êng , c¸c em võa ®i vÉn cã thÓ hái ®îc bµi cò b»ng c¸ch mét em hái mét em tr¶ lêi vµ ngîc l¹i . C¸c em cã thÓ hái , ®è nhau xem ai nãi ®îc nhiÒu tõ h¬n vÒ cïng mét chñ ®iÓm . Ngoµi ra , nh÷ng lóc rçi c¸c em cã thÓ sö dông internet , c¸c em “ chat ” ( nãi chuyÖn phÝm ) víi nhau b»ng TiÕng Anh . IV. KÕt qu¶ . Sau thêi gian nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi nµy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh t¹i trêng trung häc c¬ së ThiÖu Kh¸nh ®Ò tµi nµy còng ®· mang l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh , ®ã lµ : + §a sè häc sinh ®Òu rÊt hµo høng , vui vÎ khi giao tiÕp víi nhau b»ng TiÕng Anh . C¸c em biÕt chµo hái nhau b»ng nh÷ng c©u hái th«ng dông trong cuéc sèng hµng ngµy . C¸c em còng ®· biÕt trao ®æi víi nhau , liªn l¹c víi nhau b»ng TiÕng Anh qua c¸c ph¬ng tiÖn nh th ®iÖn tö ( trªn internet ) , qua ®iÖn tho¹i di ®éng , ®iÖn tho¹i cè ®Þnh , qua Chat ( trªn internet ) . . . . + §a sè c¸c em ®· bít ng¹i ngïng , e thÑn khi trß chuyÖn víi thÇy c« gi¸o , víi b¹n bÌ cña m×nh vµ chµo hái hä b»ng TiÕng Anh mçi khi gÆp nhau ë s©n trêng còng nh ë ngoµi ®êng vµ trong cuéc sèng thêng nhËt . + §a sè c¸c giê häc còng ®· s«i næi h¬n , c¸c em häc sinh ®· ch¨m chó häc bµi h¬n , h¨ng say ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi h¬n , vµ tÊt nhiªn kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em còng ®· tiÕn bé h¬n so víi nh÷ng n¨m häc tríc ®ã . Tãm l¹i , ®a sè häc sinh ®· biÕt sö dông TiÕng Anh nh mét ph¬ng tiÖn giao tiÕp trong cuéc sèng thêng ngµy . Cô thÓ nh÷ng kÕt qu¶ xÕp lo¹i vÒ mÆt häc lùc cña häc sinh ( nh÷ng líp t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y ) trong 2 n¨m häc võa qua ®ã lµ : 10  N¨m häc 2007-2008 . KÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc c¶ n¨m . Líp 8D 8E 6A 6B 6C 6D SÜ sè 31 30 33 32 31 33 SL 02 02 05 03 03 03 Giái TL 06% 06% 15% 09% 10% 09% SL 08 07 10 09 09 08 Kh¸ TL 26% 23% 30% 28% 28% 24% SL 18 18 16 16 15 18 TB TL 58% 58% 49% 50% 48% 55% SL 03 03 02 04 04 04 TL 50% 30% 33% 29% 55% 58% SL 03 05 01 11 10 08 YÕu Chi chó YÕu Chi chó TL 10% 10% 06% 13% 14% 12%  N¨m häc 2008-2009 . KÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc häc k× I . Líp 9B 9C 7A 7B 7C 7D SÜ sè 24 27 30 31 31 31 SL 04 03 09 03 00 02 Giái TL 17% 11% 30% 10% 00% 03% SL 05 11 10 07 04 04 Kh¸ TL 21% 41% 33% 23% 13% 13% SL 12 08 10 09 17 18 TB TL 12% 18% 04% 35% 32% 26% C . KÕt luËn. Trong cuéc sèng còng nh trong sù nghiÖp cña mçi ngêi , sù thµnh c«ng cña c«ng viÖc lu«n lµ mét niÒm vui , mét mãn ¨n tinh thÇn lín mµ nã sÏ lu«n thóc ®Èy hä cµng cè g¾ng thªm trong c«ng t¸c cña m×nh . Trong viÖc d¹y häc còng nh trong sù nghiÖp trång ngêi nãi chung , bÊt k× thÇy c« gi¸o nµo còng mong m×nh lu«n thµnh c«ng trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh . ThÇy c« lu«n mong häc sinh ngoan ngo·n , häc tèt vµ trëng thµnh trong cuéc sèng . 11 Khi häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao vµ thµnh c«ng trong häc tËp còng cã nghÜa lµ thÇy c« gi¸o còng ®· hoµn thµnh môc tiªu gi¸o dôc cña m×nh . §ång thêi niÒm vui sÏ ®îc nh©n lªn gÊp béi khi häc sinh cña m×nh thµnh ®¹t . Tuy nhiªn , sù thµnh c«ng cña mçi gi¸o viªn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè , nhiÒu hoµn c¶nh vµ c¶ sù may m¾n n÷a . ThËt vËy , trong nh÷ng n¨m lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y bé m«n TiÐng Anh t¹i trêng THCS ThiÖu Kh¸nh , t«i còng ®· tËn hëng ®îc nh÷ng niÒm vui tõ häc trß , tõ nh÷ng häc sinh giái , ngoan vµ ®Æc biÖt lµ c¸c em ®· tiÕp thu vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc mµ b¶n th©n ®· truyÒn ®¹t cho c¸c em . Song , còng cã nhiÒu lóc t«i còng thÊy buån vµ thÊt väng khi c¸c em kh«ng hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô cña m×nh . Tha c¸c b¹n ®ång nghiÖp , nh÷ng ngêi ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh nãi riªng vµ lµm c«ng t¸c gi¸o dôc nãi chung , t«i lu«n thÇm nghÜ r»ng niÒm vui lín nhÊt cña chóng ta -nh÷ng ngêi ®a ®ß - ®ã lµ ®a c¸c em häc sinh th©n yªu ®Ëu bÕn an toµn . §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc chóng ta còng ®· hoµn thµnh ®îc môc tiªu gi¸o dôc . Vµ tha c¸c b¹n , sù nghiÖp cña chóng ta sÏ lu«n ®îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ nÕu mçi chóng ta lu«n hoµn thµnh tèt phÇn viÖc cña m×nh . Trªn ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu t©m huyÕt nhÊt mµ t«i ®· dµnh mét phÇn lín thêi gian cña m×nh ®Ó nghiªn cøu vµ ¸p dông trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh . T«i mong r»ng nh÷ng ý tëng nhá nµy cña t«i cã thÓ gãp ®îc mét phÇn nhá bÐ mang l¹i thµnh c«ng cho sù nghiÖp trång ngêi nãi chung . RÊt mong sù gãp ý ch©n thµnh tõ c¸c b¹n ®ång nghiÖp . Cuèi cïng xin chóc c¸c b¹n ®ång nghiÖp lu«n m¹nh kháe , h¹nh phóc vµ thµnh c«ng trong sù nghiÖp cña m×nh . Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ThiÖu Kh¸nh : th¸ng 03 n¨m 2009 . Ngêi viÕt : D¬ng träng hïng. 12 Tµi liÖu tham kh¶o . Trong qu¸ tr×nh viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy , t«I ®· sö dông mét sè tµi liÖu tham kh¶o nh : 1 . Teaching English ( Adrian Doff – Cambridge University ). 2 . Teaching Approach ( Oxford University ) . 3 . Gi¸o häc ph¸p TiÕng Anh ( §¹i häc ngo¹i ng÷ - §¹i häc Quèc Gia Hµ Néi ). 4 . S¸ch gi¸o khoa , s¸ch gi¸o viªn c¸c líp 6, 7, 8 ,9 ( NXB Gi¸o dôc ). 5 . 360 t×nh huèng giao tiÕp . ( NXB Gi¸o dôc ) . 13 Môc lôc . A . Më ®Çu: I . Lý do chän ®Ò tµi . II . NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi . III . §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi . IV . Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi . V . Thêi gian nghiªn cøu cña ®Ò tµi . B . Néi dung . I . C¬ së lý luËn . II . C¬ së thùc tiÔn . III . Mét sè gi¶i ph¸p . IV . KÕt qu¶ . C . KÕt luËn. 14 trang 1 trang 1 trang 1 trang 2 trang 2 trang 2 trang 2 trang 2 trang 3 trang 4 trang 8 trang 10
- Xem thêm -