Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình sinh 8

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 A. §Æt vÊn ®Ò Ngµnh gi¸o dôc ®· vµ ®ang thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c cña häc sinh. Trong ph¬ng ph¸p d¹y häc míi nµy, häc sinh lµ ngêi chñ ®éng tim ra kiÕn thøc díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m häc qua, toµn ngµnh ®ang tÝch cùc hëng øng cuéc vËn ®éng hai kh«ng “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. V× vËy viÖc trang bÞ hÖ thèng kiÕn thøc cho häc sinh lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc toµn x· héi quan t©m. Víi môc tiªu ph¸t triÓn toµn diÖn, mçi bé m«n cã mét vÞ trÝ vµ vai trß nhÊt ®Þnh, m«n Sinh häc 8 còng n»m trong hÖ thèng ®ã vµ nã gãp phÇn thùc hiÖn tèt môc tiªu vµ nhiÖm vô cña bé m«n Sinh häc. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã ph¶i kÓ ®Õn vai trß quan träng cña c¸c tiÕt thùc hµnh. Trong khi ®ã c¸c tiÕt thùc hµnh thêng bÞ xem nhÑ, Ýt ®îc coi träng cha ph¸t huy ®îc vai trß cña nã. B. Néi dung I- C¬ së lý luËn: Bé m«n Sinh häc nãi chung vµ Sinh häc lãp 8 nãi riªng lµ bé m«n khoa häc thùc nghiÖm n»m trong hÖ thèng khoa häc tù nhiªn cÇn cã sù kÕt hîp linh ho¹t gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p, gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Sinh häc 8 nh»m cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt khoa häc vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, hÖ c¬ quan vµ mäi ho¹t ®éng sèng cña con ngêi gÝup cho con ngêi sinh tån vµ ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã gi¸o dôc cho häc sinh biÕt c¸c biÖn ph¸p gi÷ g×n vÖ sinh, rÌn luyÖn th©n thÓ, b¶o vÖ vµ t¨ng cêng søc khoÎ, n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ trong häc tËp gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o nh÷ng con ng êi lao ®éng linh ho¹t n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn, viÖc d¹y Sinh häc 8 cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô trang bÞ c¸c kiÕn thøc, ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc, rÌn kü n¨ng , kü x¶o ®Æc biÖt lµ kü n¨ng thùc hµnh, vËn dông. ViÖc rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng trªn ph¶i ®îc chó träng th«ng qua c¸c tiÕt thùc hµnh. Qua c¸c tiÕt thùc hµnh cã thÓ gÝup häc sinh rÌn luyÖn c¸c n¨ng lùc sau: - Khai th¸c kiÕn thøc tõ quan s¸t vµ tõ mÉu vËt, h×nh ¶nh. - RÌn kü n¨ng quan s¸t, kü n¨ng nghiªn cøu thùc nghiÖm bé m«n, ®Æc biÖt lµ c¸c kü n¨ng ¸p dông trong thùc tÕ nh: kü n¨ng s¬ cøu b¨ng bã g·y x¬ng, cÇm m¸u vµ h« hÊp nh©n t¹o. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 1- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 - RÌn luyÖn kü n¨ng lµm têng tr×nh, thu ho¹ch gióp häc sinh bæ sung kiÕn thøc vµ kiÓm nghiÖm kiÕn thøc qua thùc tÕ. Tõ ®ã thÊy ®îc vÞ thÕ vµ vai trß cña thùc hµnh lµ rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c m«n khoa häc tù nhiªn nãi chung vµ Sinh häc 8 nãi riªng. II- C¬ së thùc tiÔn: Trªn thùc tÕ khi d¹y c¸c bµi: vÒ cÊu t¹o m«, tÕ bµo, ho¹t ®éng cña enzim trong níc bät, chøc n¨ng cña tuû sèng.. sÏ kh«ng s©u s¾c, häc sinh kh«ng ®îc cñng cè vµ kiÓm nghiÖm kiÕn thøc nÕu nh kh«ng cã c¸c tiÕt thùc hµnh hç trî vµ c¸c tiÕt thùc hµnh còng kh«ng ®îc thùc hiÖn thµnh c«ng nÕu kh«ng cã lý thuyÕt “ lý thuyÕt kh«ng cã thùc hµnh lµ lý thuyÕt su«ng, thùc hµnh kh«ng cã lý thuyÕt lµ thùc hµnh mï qu¸ng” . C¸c kiÕn thøc sÏ ®Çy ®ñ h¬n, s©u s¾c h¬n khi häc sinh ®îc tù t×m tßi, kiÓm nghiÖm qua thùc hµnh "tr¨m nghe kh«ng b»ng mét thÊy” c¸c thÝ nghiÖm, c¸c buæi quan s¸t thiªn nhiªn sÏ g©y høng thó häc tËp Sinh häc cho häc sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc t duy, chñ ®éng gióp häc sinh t×m ra kiÕn thøc. §Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y c¸c bµi thùc hµnh trong ch¬ng tr×nh Sinh häc 8 kh«ng ph¶i bµi nµo còng ®¬n gi¶n, dÔ lµm, dÔ hiÓu. Bëi v× cã nh÷ng bµi thùc hµnh s¸t víi thùc tÕ nh c¸c bµi vÒ S¬ cøu ngêi, nhng cã nh÷ng bµi rÊt khã vµ vît xa kh¶ n¨ng cña häc sinh nh bµi: ph©n tÝch mét khÈu phÇn ¨n vµ lËp khÈu phÇn ¨n c©n ®èi, t×m hiÓu en-zim trong tuyÕn níc bät ... Qua kh¶o s¸t kü n¨ng thùc hµnh bµi ®Çu n¨m kÕt qu¶ kü n¨ng thùc hµnh ®¹t tØ lÖ thÊp cô thÓ: Lµm tèt Sè HS tham gia SL (%) thùc hµnh 30 4 13,3 KÕt qu¶ §¹t yªu cÇu Cha ®¹t yªu cÇu SL (%) SL (%) 11 36,7 15 50,0 Qua nghiªn cøu SGKSinh häc, c¸c tµi liÖu cã liªn quan vµ kÕt qu¶ thùc tr¹ng gi¶ng d¹y c¸c bµi thùc hµnh Sinh häc 8, kÕt hîp víi vèn hiÓu biÕt kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm tÝch luü b¶n th©n. T«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiªm gi¶ng d¹y bµi thùc hµnh trong bé m«n sinh häc líp 8. III.Métsè kinh nghiÖm d¹ybµi thùc hµnh trong ch¬ng tr×nh sinh häc 8 1. §Þnh híng ph¬ng ph¸p chung vÒ d¹y c¸c bµi thùc hµnh SH 8 * VÒ gi¸o viªn ®ãng vai trß lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn cÇn ph¶i: - ChuÈn bÞ vµ kiÓm tra ®å dïng thùc hµnh cÇn thiÕt. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 2- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 - C¨n cø vµo c¸c bíc thùc hµnh cña SGK ph¸t triÓn theo ®Þnh híng cña GV. - Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh ®îc thÓ hiÖn ë c¸c nhãm nhng thu ho¹ch l¹i ®îc thÓ hiÖn ë c¸c c¸ nh©n. * VÒ ho¹t ®éng cña häc sinh víi vai trß chñ ®éng cÇn ph¶i: - RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng bé m«n ®Æc biÖt lµ c¸c kü n¨ng thùc hµnh bé m«n nh: kü n¨ng cè ®Þnh x¬ng, s¬ cøu cÇm m¸u, h« hÊp nh©n t¹o, t×m hiÓu ho¹t ®éng cña enzim trong níc bät, ph©n tÝch khÈu phÇn, t×m hiÓu chøc n¨ng tñy sèng. .. - T×m ra kiÕn thøc, kiÓm nghiÖm kiÕn thøc qua thùc hµnh, quan s¸t s¶n phÈm thùc hµnh. - Cã kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, lµm têng tr×nh, viÕt thu ho¹ch. 2. C¸c yªu cÇu cô thÓ trong gi¶ng d¹y thùc hµnh sinh häc 8 * §èi víi gi¸o viªn: - CÇn cã sù chuÈn bÞ kü lìng vÒ ph¬ng tiÖn vµ néi dung, gi¸o viªn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch tõ ®Çu n¨m vÒ ph¬ng tiÖn thùc hµnh ë mçi bµi, ®Ó n¾m thÕ chñ ®éng trong tiÕt thùc hµnh. Trong thùc hµnh cÇn cã nh÷ng dông cô, thiÕt bÞ, vËt mÉu cã s½n hoÆc t×m tßi trong thiªn nhiªn ®Æc biÖt lµ bé m«n Sinh häc. - VÒ néi dung: gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c kiÕn thøc cña bé m«n trong ®ã lu ý kiÕn thøc vÒ gi¶i phÈu häc, ®ång thêi ph¶i cã sù t×m hiÓu vÒ kiÕn thøc bæ trî liªn quan ®Æc biÖt lµ am hiÓu thùc tiÓn vµ liªn hÖ víi thùc tÕ trong cuéc sèng hµng ngµy, t¹o cho c¸c em sù hµo høng t×m hiÓu cñng cè kiÕn thøc qua kÕt qu¶ cña c¸c bµi thùc hµnh. - Sau c¸c tiÕt thùc hµnh gi¸o viªn ph¶i tæ chøc c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh. Gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: møc ®é hoµn thµnh bµi thùc hµnh, ý thøc thùc hµnh cña häc sinh vµ kÕt qu¶ bµi thu ho¹ch. PhÇn ®¸nh gi¸ cÇn tØ mØ cô thÓ cho tõng häc sinh ®Ó tõ ®ã c¸c em t×m ra u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm, cã biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm nh»m n©ng cao chÊt lîng c¸c bµi thùc hµnh trong ch¬ng tr×nh Sinh häc 8 §èi víi häc sinh: - Ph¶i cã ý thøc tÝch cùc tù gi¸c hîp t¸c cïng nhau hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®îc giao cho tËp thÓ, nhãm tæ. - Trong giê thùc hµnh häc sinh ph¶i chñ ®éng thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc c¬ b¶n, (gi¸o viªn chØ híng dÉn vµ lµm mÉu) cã nh vËy, häc sinh míi ph¸t hiÖn ®îc kiÕn thøc trªn s¶n phÈm thùc hµnh, trªn c¬ së mµ ph¸t triÓn t duy, h×nh thµnh c¸c kü n¨ng kü x¶o, t¹o høng thó häc tËp vµ yªu thÝch bé m«n. - Cïng víi gi¸o viªn häc sinh ph¶i cã sù tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm m×nh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c nhãm trªn c¬ së ®ã mµ rót ra bµi Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 3- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 häc kinh nghiÖm vµ cã ý thøc phÊn ®Êu cho c¸c tiÕt thùc hµnh sau. Häc sinh tù ®¸nh gi¸ sÏ t¹o ra ®éng lùc lín vµ ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc tËp. 3. VÝ dô minh ho¹: Bµi 26: Thùc hµnh : t×m hiÓu ho¹t ®éng cña enzim trong níc bät I-3. Môc tiªu: - BiÕt ®Æt c¸c thÝ nghiÖm ®Ó t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho enzim ho¹t ®éng ( trong thÝ nghiÖm nµy enzim trong níc bät chØ t¸c ®éng víi tinh bét chÝn trong ®iÒu kiÖn ¸p suÊt 1 at, t0 = 370C, m«i trêng kiÒm nhÑ) - BiÕt rót ra kÕt luËn tõ kÕt qu¶ so s¸nh gi÷a thÝ nghiÖm víi ®èi chøng. - RÌn luyÖn tÝnh bÒn bØ, kh¶ n¨ng t×m tßi nghiªn cøu khoa häc trong thùc hµnh. - Gi¸o dôc vÖ sinh ¨n uèng. II-3. ChuÈn bÞ: 1. Dông cô thùc hµnh :12 èng nghiÖm nhá, gi¸ ®Ó èng nghiÖm, ®Ìn cån vµ gi¸ ®un, èng ®ong chia ®é, cuén giÊy ®o pH, phÔu nhá vµ b«ng läc, b×nh thuû tinh, ®òa thuû tinh, nhiÖt kÕ, cÆp èng nghiÖm, mayso ®un níc. 2. VËt liÖu : - Níc bät hoµ lo·ng( 25%) läc qua b«ng läc. - Hå tinh bét 1% - Ho¸ chÊt : dd HCl 2%, dd Ièt 1%, thuèc thö Str«me III.3. Néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: ChuÈn bÞ vËt liÖu cho c¸c èng nghiªm (cã thÓ tiÕn hµnh tríc giê lªn líp) * GV ph©n chia nhãm, híng dÉn c¸c nhãm c¸ch lµm thÝ nghiÖm: - LÊy 4 èng nghiÖm ®Æt tªn lµ A, B, C, D víi dd trong c¸c èng nh sau: + èng A: 2 ml hå tinh bét + 2ml níc l·. + èng B: 2 ml hå tinh bét + 2ml níc bät. + èng C: 2 ml hå tinh bét + 2 ml níc bät ®· ®un s«i. + èng D: 2 ml hå tinh bét + 2 ml níc bät + vµi giät dd HCl 2%. - §Æt 4 èng nghiÖm trong chËu níc nãng 370C trong thêi gian 15 phót (h×nh 26.1 SGK). Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 4- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 * Híng dÉn häc sinh quan s¸t: - GV yªu cÇu HS quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra vµ ghi l¹i kÕt qu¶. - GV yªu cÇu HS so s¸nh dung dÞch trong èng nghiÖm víi ban ®Çu. - GV híng dÉn HS gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng. - GV bæ sung vµ chuÈn kiÕn thøc ë b¶ng chuÈn 26.1: C¸c èng HiÖn tîng Gi¶i thÝch nghiÖm ( ®é trong) Kh«ng ®æi Níc l· kh«ng cã enzim biÕn ®æi tinh bét. A T¨ng lªn Níc bät cã enzim lµm biÕn ®æi tinh bét. B Kh«ng ®æi Níc bät ®un s«i lµm mÊt ho¹t tÝnh cña enzim biÕn ®æi tinh bét C Kh«ng ®æi Do dd HCl ®· h¹ thÊp pH nªn enzim trong níc bät kh«ng ho¹t D ®éng, kh«ng lµm biÕn ®æi tinh bét Bíc 2: KiÓm tra kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶: - GV híng dÉn HS chia dung dÞch trong mçi èng nghiÖm ra lµm 2 phÇn ®ùng trong 2 èng nghiÖm míi: + èng A thµnh: A1 vµ A2 + èng B thµnh: B1 vµ B2 + èng C thµnh: C1 vµ C2 + èng D thµnh: D1 vµ D2 - TiÕp tôc híng dÉn HS c¸ch kiÓm tra nh sau: + èng A1 + èng B1 Thªm vµo mçi èng vµi giät dd Ièt 1% + èng C1 + èng D1 + èng A2 + èng B2 + èng C2 Thªm vµo mçi èng vµi giät dd Str«me. §un s«i mçi èng trªn ngän löa ®Ìn cån. + èng D2 - HS c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra trong khi ®Ó 15 phót ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 26.2 (cét 2) Tinh bét + Ièt mµu xanh §êng + thuèc thö Str«me mµu ®á n©u - C¸c nhãm HS th¶o luËn ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng vµ ghi vµo b¶ng 26.2SGK (cét 3) Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 5- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ c¸c nhãm, chØ ra chç sai sãt vµ nguyªn nh©n, GV bæ sung vµ ®a kÕt qu¶ chuÈn b¶ng 26.2 C¸c èng nghiÖm A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 HiÖn tîng ( mµu s¾c) Cã mµu xanh Kh«ng cã mµu ®á n©u Kh«ng cã mµu xanh Cã mµu ®á n©u Cã mµu xanh Kh«ng cã mµu ®á n©u Cã mµu xanh Kh«ng cã mµu ®á n©u Gi¶i thÝch Níc l· kh«ng cã enzim biÕn ®æi tinh bét thµnh ®êng Níc bät cã enzim lµm biÕn ®æi tinh bét thµnh ®êng. Enzim trong níc bät bÞ ®un s«i kh«ng cßn kh¶ n¨ng biÕn ®æi tinh bét thµnh ®êng Enzim trong níc kh«ng ho¹t ®éng ë pH axit nªn tinh bét kh«ng bÞ biÕn ®æi thµnh ®êng Bíc 3: Häc sinh viÕt thu ho¹ch - KiÕn thøc: Häc sinh tr¶ lêi ®îc + Enzim trong níc bät cã tªn lµ g× ? + Enzim trong níc bät cã t¸c dông g× víi tinh bét ? + En zim trong níc bät ho¹t ®éng tèt nhÊt trong ®iÒu kiªn pH vµ nhiÖt ®é bao nhiªu? - Kü n¨ng: + Tr×nh bµy l¹i c¸c bíc trong thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh vai trß vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña enzim trong níc bät. + So s¸nh kÕt qu¶ gi÷a nh÷ng ãng nghiÖm nµo cho phÐp ta kh¼ng ®Þnh enzim trong níc bät cã t¸c dông biÕn ®æi tinh bét thµnh ®êng? + So s¸nh kÕt qu¶ gi÷a nh÷ng ãng nghiÖm nµo cho phÐp ta nhËn xÐt vÒ mét vµi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña enzim trong níc bät ? IV.3. Tæng kÕt: - GV nhËn xÐt c¸ch lµm thÝ nghiÖm cña HS. - GV cho biÕt nh÷ng sai sãt thêng x¶y ra khi lµm thÝ nghiÖm vµ chøng minh vai trß cña enzim trong níc bät. - GVnhËn xÐt, cho ®iÓm vµi nhãm lµm tèt vµ nh¾c nhë c¸c nhãm ho¹t ®éng cã kÕt qu¶ cha cao. - GV cho HS thu dän vÖ sinh. IV. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 6- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 Víi kinh nghiÖm ph¬ng ph¸p d¹y c¸c bµi thùc hµnh trong m«n Sinh häc líp 8 nh ®· tr×nh bµy ë trªn. T«i ®· t¹o ®îc høng thó häc tËp cho häc sinh. Trong c¸c giê thùc hµnh häc sinh tù gi¸c t×m tßi kiÕn thøc ®îc thÓ hiÖn qua c¸c thao t¸c thùc hµnh díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. C¸c tiÕt thùc hµnh trë nªn s«i næi tr¸nh ®îc sù nhµm ch¸n, häc sinh høng thó tÝch cùc h¬n trong häc tËp. §¹i bé phËn häc sinh cuèi n¨m häc ®· cã nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n vÒ c¸c bµi thùc hµnh trong ch¬ng tr×nh . KÕt qu¶ kiÓm tra kü n¨ng thùc hµnh ®· cã sù chuyÓn biÕn m¹nh mÎ so víi ban ®Çu. Cô thÓ Sè HS tham gia thùc hµnh 30 Lµm tèt SL (%) 10 33,3 KÕt qu¶ §¹t yªu cÇu SL (%) 19 63,4 Cha ®¹t yªu cÇu SL (%) 1 3,3 C. bµi häc kinh nghiÖm 1. §èi víi gi¸o viªn. - CÇn cã kÕ ho¹ch sö dông ®å dïng d¹y c¸c bµi thùc hµnh theo PPCT vµ c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng. - Thêng xuyªn sö dông, c¶i tiÕn ®å dïng, ph¬ng tiÖn, kh¾c phôc mäi khã kh¨n vµ cã sù ®Çu t cho c¸c tiÕt thùc hµnh. - Thùc hiÖn nghiªm tóc ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo ch¬ng tr×nh vµ SGK míi. - Sau mçi bµi thùc hµnh ph¶i cã sù rót ra c¸c u ®iÓm, nhîc ®iÓm, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®Ó cho c¸c tiÕt thùc hµnh sau ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 2. §èi víi häc sinh - Ph¶i cã ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn häc tËp, s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp....vµ c¸c néi dung liªn quan ®Õn bµi hµnh. - Ph¶i chñ ®éng, tÝch cùc, tù gi¸c trong c¸c giê thùc hµnh. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ mÉu vËt theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - N¾m ch¾c ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh vµ c¸c thao t¸c c¬ b¶n theo híng dÉn cô thÓ phï hîp víi tõng tiÕt thùc hµnh - BiÕt hîp t¸c nhãm ®Ó cïng nhau t×m ra kiÕn thøc míi. D. kÕt luËn: Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 7- Trêng THCS V¨n THñy Một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình Sinh 8 Qua nghiªn cøu ta thÊy ®îc vai trß to lín cña c¸c tiÕt thùc hµnh gãp phÇn hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, h×nh thµnh kü n¨ng, kü x¶o vµ biÕt vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tiÓn cuéc sèng tõ ®ã gióp häc sinh n¾m kiÕn thøc cµng s©u s¾c.Tuy r»ng trong ch¬ng tr×nh sinh häc 8 sè tiÕt thùc hµnh chiÕm thêi lîng Ýt ( 7/70 tiÕt) nhng râ rµng ®Ó gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶ vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c tiÕt thùc hµnh ë ch¬ng tr×nh Sinh häc 8 gi¸o viªn cÇn ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o cho c¸c tiÕt thùc hµnh, kÕt hîp linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p vµ yªu cÇu HS cã th¸i ®é nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh thùc hµnh còng nh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®å dïng th× c¸c tiÕt thùc hµnh míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. V¨n Thñy, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt TrÇn thÞ An X¸c nhËn cña H§KH trêng Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ An - Trang 8- Trêng THCS V¨n THñy
- Xem thêm -