Tài liệu Skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi nhằm gây hứng thú cho học sinh học môn tiếng việt lớp 3 theo mô hình trường học mới vnen

 • Số trang: 23 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 2043 |
 • Lượt tải: 2
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Phßng gd& ®t huyÖn §«ng TriÒu Tr−êng tiÓu häc quyÕt th¾ng ===***=== Sáng ki n kinh nghi m: “M t s bi n pháp t ch c trò ch i nh m gây h ng thú cho h c sinh h c môn     Ti ng Vi t l p 3- Theo mô hình tr ư ng h c m i VNEN”. H và tên: Nguy n Th Khánh Sinh  Ch c v : Giáo viên Ti u h c   n v công tác: Tr ư  ng Ti u h c Quy t Th ng   N m h c: 2014-2015  1 I.PH N M 1. Lí do ch n  U tài. Môn Ti ng Vi t là môn h c có t m quan tr ng b c nh t trong các môn h c Ti u h c (    c xem là môn h c công c ).B i l Ti ng Vi t không nh ng d y cho     các em bi t ki n th c v ngôn ng trong giao ti p mà còn giúp các em gi gìn ti ng m    ,Ti ng Vi t có nhi m v làm giàu v n t cho h c sinh và trang b cho các em       m t s ki n th c v t , câu, cách s d ng ngôn ng trong giao. Ti ng vi t là m t  th ti ng giàu   p và trong sáng mà l ch s    ã ch ng minh r ng “ Ti ng Vi t tr   thành v khí c a dân t c Vi t Nam”.  Nh m  ào t o nh ng con ng  i áp ng yêu c u c a xã h i trong th i k   ! m i, ó là nhi m v c a ngành giáo d c, trong ó b c Ti u h c là b c h c óng vai     ! trò làm n n móng. Cùng v i nh ng môn h c khác, môn Ti ng Vi t   ti u h c gi  m t v trí h t s c quan tr ng trong vi c hình thành nhân cách, phát tri n n ng l c trí   " # tu cho h c sinh. Nó trang b cho h c sinh nh ng ki n th c c n thi t nh m ph c v    i s ng và phát tri n c a xã h i. Môn Ti ng Vi t  có tính quy t %  #  cho h c sinh là ng     ơ u   i ch  i giáo viên ph i th c & # (   # ng pháp và nhu c u t h c, t phát hi n và t ơ  # * #  # ! ó chi m l nh n i dung m i c a bài h c,  i theo dõi quan sát và giúp  ( môn h c. Giáo viên là ng ng n m b t ki n th c c a môn h c m t cách tích c c, t ra trong bài h c.T ) ng pháp d y h c theo mô hình h c t p ki u m i VNEN, sao  ! ơ & l p 2 và l p 3 là c s ban  sáng t o góp ph n hình thành ph gi i quy t v n ! th c hi n t t m c tiêu c a môn Ti ng Vi t, ng i m i các ph '  nh cho vi c d y h c Ti ng Vi t sau này c a h c sinh. ! hi n  ! các em th c hi n m c + #  tiêu ó. ! T nh ng lí do trên c ng v i kinh nghi m  ! ng l p, tôi ã th ng xuyên áp d ng trò ch i vào các ti t h c Ti ng Vi t.Tôi th y nh ng trò ch i y th t s có hi u ơ   ơ # qu cao trong gi h c, l i d t ch c, d th c hi n, ti t h c l i sôi n i gây h ng thú &  , ' , #   ' cho h c sinh. Vì th tôi ã ch n và nghiên c u sáng ki n kinh nghi m: “M t s     2 bi n pháp t ch c trò ch i nh m gây h ng thú cho h c sinh h c môn Ti ng Vi t   l p 3- Theo mô hình tr % #  ng h c m i VNEN”. th c hi n ư  c n i dung sáng ki n trên b n thân tôi nh n th y ngay t  &  ! u n m nh n l p ch nhi m c n ph i nghiên c u cách t ch c h c t p theo mô "   hình VNEN, n i dung ch nghiên c u ch & ! ng trình h ơ ' ! ng d n h c Ti ng Vi t 3.Cùng v i vi c  & &  c ng nh m r ng các n i dung ki n th c mang tính ng trình b n thân tôi còn ph i ki m tra ánh giá phân lo i h c sinh ơ   )  c thù c a môn h c.Chính vì  ! v y mà tôi ã l p k ho ch c ng nh gi i h n nghiên c u ngay trên th c t gi ng   !  # & ! d y l p mình và d y th c nghi m m t s ti t c a các l p trong kh i .  # 2. M c tiêu, nhi m v c a     tài: 2.1.M c tiêu: ! Góp ph n h ! i m i ph ' ng pháp d y h c môn Ti ng Vi t ơ #  ng phát huy tính tích c c, ch   ti u h c theo ng và sáng t o c a h c sinh, t ng c  " ! ng ho t  * ng cá th ph i h p v i h c t p giao l u. Hình thành và rèn luy n k n ng v n   d ng ki n th c vào th c ti n. i u ó d n  ph # , thúc  n nh ng  ! ng pháp d y h c. Ch ơ % ơ ng trình m i chú ý n ph " ! i m i v n i dung và '  ng pháp d y h c nh m ơ  y quá trình t h c c a h c sinh, t o cho h c sinh nh ng c b n ban #  n ng và thói quen t h c " # 2.2. Nhi m v c a      ơ  & uk  i. tài: Trò ch i h c t p là m t hình th c ho t ơ có th h c t p lên và h c t p su t    ng th ng c ông & o h c sinh ! h ng thú tham gia trong và ngoài l p h c. Trò ch i h c t p môn Ti ng Vi t nh m  ơ   * t o i u ki n cho các em h c sinh th c hành rèn luy n các k n ng nghe, nói, vi t   # " c, ng th i ti p thu ki n th c môn h c m t cách t giác sáng t o. Tham gia vào   các trò ch i h c t p, h c sinh còn ơ  #   * c rèn luy n, phát tri n v c trí tu , th l c và ! nhân cách, áp ng m c tiêu môn h c Theo h ng &  ' ch là giúp + các em thông qua các ho t  # i m i VNEN ó là l y h c * # ! sinh làm trung tâm, h c sinh t l nh h i và chi m l nh ki n th c- ng   i giáo viên ng h c. 3 3. i t ng nghiên c u: ư ! Sáng ki n kinh nghi m này  c th c hi n cho h c sinh l p 3A – Tr #  ng Ti u h c Quy t Th ng.  ( 4.Gi i h n ph m vi nghiên c u:   Trong khuôn kh sáng ki n kinh nghi m này tôi t p trung nghiên c u“M t '      s bi n pháp t ch c trò ch i nh m gây h ng thú cho h c sinh h c môn Ti ng Vi t l p 3- Theo mô hình tr ư 5. Ph ng h c m i VNEN” .T i tr ng Ti u h c Quy t Th ng .   ( ng pháp nghiên c u: ư - Ph ng pháp quan sát. ơ - Ph ng pháp tìm hi u th c t . ơ - Ph ng pháp i u tra. ơ - Ph # ng pháp th c nghi m ơ # II. PH N N I DUNG:  1.C s lý lu n  Môn Ti ng Vi t theo ch  quan tr ng trong giáo d c   trong t ng kh i l p và nó làm công c Ti ng Vi t  c, vi t)  c th hi n  th i l  ng gi ng d y & h c các môn h c khác. M c tiêu c a môn   ti u h c là: - Hình thành và phát tri n nói, ng ti u h c m i VNEN có m t v trí Ti u h c, i u ó ! ! ng trình tr ơ h c sinh các k n ng s d ng Ti ng Vi t ( nghe, "  h c t p và giao ti p trong các môi tr  Thông qua vi c d y và h c Ti ng Vi t theo ch   ơ   ng ho t ng trình tr ng c a l a tu i.  ' ! ng ti u h c m i VNEN góp ph n rèn luy n cho h c sinh các thao tác c a t duy.   - Cung c p cho h c sinh nh ng ki n th c s gi n v Ti ng Vi t và nh ng   ơ hi u bi t s gi n v xã h i, t nhiên và con ng ơ Nam và n & ! # &  i, v v n hoá, v n h c c a Vi t " "  c ngoài. -B id + ng tình yêu quê h ơ ng tn ! c và hình thành thói quen gi gìn s trong sáng c a Ti ng Vi t, góp ph n hình thành nhân cách c a ng     # i Vi t Nam xã * h i ch ngh a. 4 % th c hi n t t m c tiêu c a môn Ti ng Vi t, ng #  ! hi n cho h c sinh là ng  &  i ch  & #  ( (   # ng pháp và nhu c u t h c, t phát hi n và t ơ  # * t ra trong bài h c. T ) i giáo viên ph i th c ng n m b t ki n th c c a môn h c m t cách tích c c,  gi i quy t v n ng pháp d y h c theo mô hình h c t p ki u m i VNEN, sao ơ sáng t o góp ph n hình thành ph  ! i m i các ph '  #  # ! ó chi m l nh n i dung m i c a bài h c,  môn h c. 2. Th c tr ng 2.1. Thu n l i- khó kh n.   *) Thu n l i:  - V phía GV + % c s quan tâm c a Phòng giáo d c và Ban giám hi u nhà tr #  ng, s # ng thu n, vào cu c c a cha m h c sinh .   + Ban giám hi u nhà tr ng luôn quan tâm ch ! ! th m l p d gi , xây d ng các b " # # o sâu s c qua các bu i ( ' c d y c ng nh bài d y , môn h c , cách t !   ' ! ch c l p h c theo úng v i mô hình h c t p VNEN.   ! + Giáo viên d dàng h n khi t ch c d y h c trên l p, kh c ph c , ơ '  tr ng truy n th ki n th c. D a vào th i l    ch nh n i dung, ph   ( a ph ơ c tình ng, có th so n bài b sung ho c i u ng pháp d y h c cho phù h p ơ i u ki n c th c a #   it ' ) ng h c sinh,  ) c i m, ng. - V phía h c sinh: + H c sinh có c h i chia s nh ng tr i nghi m, ơ * ki n th c,k n ng ã h c vào  "  &  c th c hành và v n d ng #  i s ng hàng ngày.  +H c sinh ch y u làm vi c theo nhóm nh ,   c tranh lu n và ánh giá l n nhau. *) Khó kh n:  - i v i giáo viên : + Giáo viên ch a linh ho t và làm ch th i gian trong vi c h tr t ng cá nhân, t ng nhóm   em nào c ng c m th y mình &   c th y cô quan tâm. 5 + Giáo viên ch a i u hành h p lí ho t  sinh. Chính vì v y mà nh p   h c t p có  ng gi a các cá nhân, các nhóm h c  chênh l ch nhau.  - i v i h c sinh: + H c sinh còn quen phong cách ch  ! i giáo viên h ng d n t ng thao tác, ! t ng nhi m v h c t p, r t khó quen v i tài li u t h c.    + M t s em ch a   m nh d n # h i th y cô nh ng n i dung, yêu c u ch a  hi u trong tài li u, các em s không làm vi c d n   n hi u qu th o lu n trong các  & & nhóm ch a cao. + M t s h c sinh ( nhóm tr  m cho các b n trong nhóm, ch a ng) không t tin # m nh d n  t các câu h i g i ) b o nhau i u hành ho t &   ng nhóm. i v i ph huynh:  + M t s ph huynh h c sinh ch a th c s vào cu c và ch a có nhi u hi u  bi t v mô hình tr  # ng h c m i VNEN . Chính vì v y khi h c sinh chia s các bài  ! # ! t p ng d ng v i ng   i thân thì k t qu ch a cao, còn mang tính  & i khái. 2.2. Các nguyên nhân: Trong quá trình gi ng d y và d & nh n th y r ng giáo viên ch a th  gi các #  ng nghi p trong tr ng .Tôi ng xuyên t ch c các trò ch i Ti ng Vi t cho ' ơ  h c sinh trong gi d y do m t s nguyên nhân sau ây:   - Giáo viên ng i v n d ng và t ch c trò ch i vì th i gian c a m i ti t h c là  ' ơ   có h n, c s v t ch t không áp ng t t cho vi c t ch c trò ch i . ơ -  ' ơ % chu n b cho m t trò ch i trong ti t h c ng r t nhi u(   ơ  i giáo viên ph i chu n b &  dùng h c t p, các thi t b d y h c, hình th c t ch c, cách t ch c….)    Vì v y m i giáo viên khi ti n hành d y h c    ' ' u ng i v n d ng h n.  ơ - Khi t ch c trò ch i giáo viên ch a hi u h t m c ích c a trò ch i y ' ơ  ơ * mang l i ý ngh a gì? V n d ng ki n th c gì cho môn h c. Khi t ch c các trò ch i    ' thì giáo viên giao vi c cho h c sinh ch a rõ ràng, c th . Th i gian quy m i ho t   ơ nh cho ng ch i ch a rõ ràng. ơ 6 - HS ch a n m ( c cách ch i, lu t ch i, h c sinh ch a m nh d n, t tin ơ ơ  # tham gia trò ch i.. ơ Chính vì nh ng nguyên nhân ó b n thân tôi c n nh n th y ph i có nh ng ph &  & ng pháp d y h c phù h p h n trong quá trình gi ng d y môn Ti ng Vi t 3 ơ  ơ &  ! theo mô hình tr ng h c m i VNEN.  3. Gi i pháp, bi n pháp: 3.1. M c tiêu c a gi i pháp, bi n pháp.   L y h c sinh làm trung tâm, h c sinh  c h c theo kh n ng c a riêng  & "  mình t qu n, h p tác và t giác cao trong h c t p. N i dung h c g n bó ch t ch # ! v i & # i s ng h ng ngày c a h c sinh. T    dân ch , ý th c t p th theo xu h  ! &  ( )  ng h c t p m t cách tích c c, h ng thú, t tin  # # óng vai trò chính trong ti t h c h nhàng d ! # # d y h c Ti ng Vi t,   và t gi i quy t v n # & d ng  # !  ng d n, i u hành ti t h c h  ! ng  dùng t ng h c sinh (t ng nhóm h c sinh) t phát hi n, phân tích   * ng d n nh i s tr giúp úng m c, úng lúc c a giáo viên, sách giáo khoa, i cho h c sinh. và t nhiên. T o cho h c sinh tính t giác, tích c c trong h c t p.Nhóm tr #  HS ph i tham gia các ho t ó góp ph n hình thành nhân cách, giá tr ng th i #  c a bài h c, t chi m l nh n i dung ki n th c và có th v n  #   c ki n th c ó vào luy n t p th c hành, giúp cho vi c phát tri n n ng l c   # " # cá nhân h c sinh. Giáo viên c n linh ho t v nh p   Ph huynh và c ng  h c t p tùy theo  it  ng h c sinh. ! ng ph i h p ch t ch v i giáo viên giúp  m t cách thi t th c trong các ho t  #  ) h c sinh + ng giáo d c; tham gia giám sát vi c h c t p   c a con em mình. ! % i m i ph ' Thay th các ph thu t hi n  ơ ng pháp d y h c theo h ơ  ng pháp d y h c  ! ng tr ơ ! ng h c ki u m i VNEN. n i u ít tác d ng b ng các ph  * ng ti n k ơ ! i. Giúp h c sinh h ng thú trong h c t p, hi u sâu, nh lâu ki n th c.    ! Trò ch i h c t p là trò ch i mà lu t c a nó bao g m các qui t c g n v i ki n ơ  * th c k n ng có " ơ c trong ho t   ( ! (  ng h c t p, g n v i n i dung bài h c, giúp h c  (  7 sinh khai thác v n kinh nghi m c a b n thân  & ch i, thông qua ch i h c sinh ơ ơ c * v n d ng các ki n th c k n ng ã h c vào các tình hu ng trò ch i và do ó h c   "  ơ sinh * c luy n t p th c hành c ng c , m r ng ki n th c, k n ng ã h c.  #  Trò ch i h c t p làm thay ơ   i hình th c ho t '  " ng c a h c sinh, t o ra b u   không khí d ch u tho i mái trong gi h c,giúp h c sinh ti p thu ki n th c m t , &   cách t giác tích c c.Giúp h c sinh rèn luy n c ng c ki n th c # # tri n v n kinh nghi m  c tích lu qua ho t  *    " & y ho t  d ng trò ch i h c t p mà quá trình d y h c tr thành m t ho t ơ   ng th i phát ơ ng trí tu , nh s  ng ch i. * Trò ch i h c t p rèn luy n k n ng, k x o, thúc ơ    ng vui và h p d n h n, c h i h c t p a d ng h n. ơ ơ  ơ Trò ch i không ch là ph ơ Bác H ng ti n mà còn là ph ơ ng pháp giáo d c. Nh ơ ã nói: “Trong lúc h c c ng c n cho chúng vui, trong lúc vui c ng c n cho   chúng h c”. 3.2: N i dung và các cách th c th c hi n gi i pháp, bi n pháp. 3.2.1 N i dung ch ư  ng trình, tài li u h c t p 3 trong 1  các bài A, B, C môn Ti ng Vi t l p 3:  1. Th i l ư ng h  ng d n h c t p Ti ng Vi t 3- Bài A (Th i l ư  - % c và hi u m t v n b n (v n b n " & " & ng 2 ti t): ư c d y trong 1,5 ti t c a SGK TV 3 hi n   hành) * ! - Luy n t p k n ng nói v ch  "  i m m i. 2. Th i l ư - K chuy n (k câu chuy n ã  ng d n h c t p Ti ng Vi t 3- Bài B (Th i l ư ng h  c ư ng 3 ti t): bài A). - C ng c ch vi t hoa: ch cái, t ng , câu.    ! - Nghe vi t, nh vi t o n v n,th .  " ơ 3.Th i l - ư ng h ư  ng d n h c t p Ti ng Vi t 3- Bài C (Th i l  % c và hi u m t v n b n (v n b n " & " & ư ng 3 ti t): c d y trong 1 ti t c a SGK TV 2 hi n hành).   - Luy n t p v t và câu.   - Luy n nói theo ch ! i mm i chu n b cho bài vi t o n v n.   " 8 - Vi t o n v n v ch  " - Luy n t p vi t t   ! i m m i. úng quy t c chính t . ( 3.2.2.N i dung h c t p  - M i ho t & các bài A,B, C :  ng h c t p là m t  n v bài h c Ti ng Vi t ơ   ! - M i c m bài h c dùng trong 1 tu n g m 3 bài v i 3 ho t   ng h c t p (Ví d :  bài 1A, 1B, 1C) - M i ho t  ng h c t p g m 2 ph n :  * + Ph n M c tiêu : nêu yêu c u v ki n th c, k n ng h c sinh c n    "  t sau khi h c  xong bài. + Ph n Ho t  ng bao g m 3 lo i ho t  ng : ! A. Ho t ng c b n v i các ch c n ng :   " ! ! - Kh i d y h ng thú, am mê c a h c sinh v i bài m i . ơ   * - Giúp h c sinh tái hi n nh ng ki n th c và k n ng h c sinh ã có.   " * ! * ! - Giúp h c sinh k t n i nh ng ki n th c, k n ng ã có v i ki n th c, k n ng m i .    " *  ! - Giúp h c sinh thu nh n ki n th c, k n ng m i qua các ho t   " " ng c th nh : quan sát, th o lu n,phân tích. & * ! - Giúp h c sinh c ng c ki n th c, k n ng m i m t cách thú v qua các trò ch i, qua   " ơ c sáng t o, qua chia s kinh nghi m và v n s ng c a cá nhân.   *  " *    " ! " ! * nh n di n ki n th c, k n ng m i trong b i c nh khác . ng ng d ng v i ch c n ng : h ! ng th c hành v i ch c n ng : c ng c ki n th c, k n ng m i b ng cách quan sát  ! B. Ho t C. Ho t  ! " ! & ng d n h c sinh áp d ng nh ng   ki n th c, k n ng m i vào cu c s ng th c c a các em t i gia ình, c ng  " #  ng. 3.2.3 Cách hình th c d y h c theo mô hình VNEN: Trong d y h c Ti ng Vi t ng ch n các ph  ơ  i giáo viên c n bi t v n d ng linh ho t và l a  ng pháp vào t ng ho t  *  !  * và rèn luy n k n ng Ti ng Vi t, h "  !  ng c a các d ng bài h c, sinh t tìm tòi chi m l nh ki n th c m i, h # !  h ! # ng d n h c ng d n h c sinh th c hành hình thành # ng d n h c sinh gi ng gi i k t h p vi c v n & &   9 d ng ph ng pháp d y h c h p tác theo nhóm nh , hay trò ch i Ti ng Vi t, nh m ơ      !  ng phát huy tính tích c c ch #  ng là m u ch t ! c av n  i m i trong d y h c Ti ng Vi t 3. ' T ch c d y h c theo h ' ơ ! áp ng nhu c u  i m i.Vì v y khi gi ng d y giáo viên c n k t h p các hình th c t ' &   ' ch c d y h c:  1. Qui trình 5 b c d y c a giáo viên: ư B B B B B ! c 1: T o h ng thú cho h c sinh. ! ' !  & ! ! c 4. Th c hành. # ! c 5. ng d ng.   c 3. Phân tích khám phá rút ra ki n th c m i. c h c t p c a h c sinh: ư ư c 2. T ch c cho h c sinh tr i nghi m. 2. 10 B +B  c 1. Chúng em làm vi c nhóm. Nhóm tr ng l y tài li u và dùng h c t p  cho c nhóm. & +B c 2. Em ư c tên bài h c r i vi t tên bài h c vào v ô li (l u ý không   c vi t vào sách). +B +B c 3. Em ư ư c m c tiêu c a bài h c.  c 4. Em b t ( u ho t   ! ng c b n (nh xem ph i làm vi c cá nhân hay theo ơ & & nhóm). +B ư ã làm +B ư  c 5. K t thúc ho t c ng c b n em g i th y, cô giáo ơ & # %  th y, cô ghi vào b ng o ti n c 6. Em th c hi n ho t - &    báo cáo nh ng gì em . ng th c hành: # u tiên em làm vi c cá nhân. ! - Em chia s v i b n ng i cùng bàn (giúp nhau s a ch a nh ng bài làm còn   sai sót). ! - Em trao ' i v i c nhóm. Chúng em s a cho nhau, luân phiên nhau & (l u ý không làm nh h & +B ư c 7. Ho t  ng !  c... n nhóm khác). ng ng d ng (g n li n v i gia ình và (  a ph ơ ng). 10 +B ! +B  & * ánh giá c a th y, cô giáo). +B * c 9. K t thúc bài, em vi t vào b ng ánh giá (nh suy ngh k khi vi t và l u ư ýv c 8. Chúng em ánh giá cùng th y, cô giáo. ư  ! c 10. Em ã h c xong bài m i ho c em ph i h c l i ph n nào. ư ) &  3.2.4. M t s nguyên t c thi t k trò ch i h c t p   T ch c trò ch i h c t p m i chúng ta ph i d a vào n i dung bài h c, i u ' ơ  & ki n th i gian trong m i ti t h c c th  mu n t ch c  '  #  a ra các trò ch i cho phù h p, song ơ c trò ch i trong d y luy n t và câu có hi u qu cao thì òi h i ơ   & m i giáo viên ph i có k ho ch chu n b chu áo, t m , c n k và &   ) & m b o các yêu & c u sau: * - Trò ch i mang ý ngh a giáo d c. ơ  - Trò ch i ph i nh m m c ích c ng c , kh c sâu n i dung bài h c. ơ &   ( ! ! ! - Trò ch i ph i phù h p v i tâm sinh lí c a h c sinh l p, phù h p v i kh ơ n ng ng " ! ih &  ng d n và c s v t ch t c a nhà tr ơ  & ng. - Hình th c t ch c trò ch i ph i a d ng, phong phú. ' ơ & - Trò ch i ph i chu n b chu áo . ơ &  ! - Trò ch i ph i gây h ng thú v i h c sinh. ơ &  3.2.5.C u trúc c a trò ch i h c t p.  - Tên trò ch i. ơ - M c ích: Nêu rõ m c ích c a trò ch i nh m ôn luy n, c ng c ki n th c, *  ơ k n ng nào. M c ích c a trò ch i s qui "  ơ   nh hành  ng ch i ơ   c thi t k trong  trò ch i. ơ - % dùng, ch i: Mô t ơ & dùng, ch i ơ c s d ng trong trò ch i h c  ơ t p.  - Nêu lên lu t ch i: Ch rõ qui t c c a hành ch i, qui ơ ( ng ch i qui ơ nh ! i v i ng i nh th ng thua c a trò ch i. ( - S ng ơ  ơ i tham gia ch i: C n ch rõ s ng ơ  i tham gia ch i. ơ 11 2.3.6.Cách t ch c ch i:  - Th i gian ti n hành th  ng t 5-7 phút.( ti n hành ngay  u ti t h c ho c  ) có th l ng ghép trong m i bài t p, cu i bài h c) nh m thu hút s chú ý và c ng c   #  ( ơ  ! ki n th c m t cách v ng ch c h n qua m i lo i bài t p t  ơ ng ng v i m i lo i  ki n th c.  ! - % u tiên là gi i thi u trò ch i :  ơ + Nêu tên trò ch i. ơ +H ! ng d n trò ch i b ng cách v a mô t v a th c hành, nêu rõ qui ơ  & # nh ch i. ơ - Ch i th và qua ó nh n m nh lu t ch i . ơ  ơ - Ch i th t. ơ  - Nh n xét k t qu ch i, thái  & thêm nh ng tri th c  - Th ơ c a ng i tham d , giáo viên có th nêu # c h c t p qua trò ch i, nh ng sai l m c n tránh.  ơ  ng - ph t: phân minh, úng lu t ch i, sao cho ng tho i mái và t & ơ ơ giác làm trò ch i thêm h p d n, kích thích h c t p c a h c # ơ sinh.Ph t nh ng h c sinh ph m lu t ch i b ng nh ng hình th c i ch i ch p nh n   ơ    n gi n, vui nh ơ & hát m t bài, nh y cò cò… & 3.2.7. M t s trò ch i   c áp d ng trong quá trình h c môn Ti ng Vi t 3 ư  1. Trò ch i:” X P ÚNG TRANH” *M c ích:  - HS x p ! c úng các tranh theo th t  # úng v i trình t câu chuy n. # * Chu n b :  ! - Các b tranh r i ng v i m i câu chuy n.  * Cách t ch c:  -S  i ch i: Ch i theo v trí nhóm c a mô hình VNEN. ơ ơ  - Th i gian ch i: 3-5 phút. ơ - Cách ch i: ơ + Nhóm tr ng nh n b ng nhóm và b tranh r i t góc h c t p. &   12 + Cho các b n trong nhóm quan sát nhanh và nêu ! c tranh ó ng v i n i  dung c a o n nào trong câu chuy n ã h c.   ! + X p tranh và o n  ng v i n i dung câu chuy n.  ! + Báo cáo k t qu nhóm th c hi n v i th y cô. & #  ! + Cách ánh giá hoàn thành: nhóm nào dán nhanh và úng v i th t n i dung câu chuy n nhóm ó s nh n   # c 3 tràng pháo tay khen ng i.  ! -V i trò ch i này tôi áp d ng trong các bài: Bài 2B “ Ai là con ngoan- H 2ơ % H CB” Bài 5B “ Bi t nh n l i và s l i- H 1 c a H CB” Bài 6B “ Em là con %  % % ngoan, trò gi i- H 1 c a H CB”. %  % 2. Trò ch i “ HÁI HOA” * M c ích:  - Giúp HS ôn l i các bài t p  c và h c thu c lòng ã h c trong ch  ơ ng trình. - Tr l i & c các câu h i có liên quan  n bài c. * Chu n b :  - Chu n b các bông hoa gi y  ho c 1 o n c a bài t p )  làm phi u. Trên m i bông hoa ghi tên 1 bài c ã h c trong ch  ng trình. ơ *Cách t ch c:  -S l  ng h c sinh : t ng các nhân tham gia ch i ( kho ng t 10- 12 em  ơ & ch i). ơ - Th i gian ch i : 20- 25 phút. ơ - Cách ch i: ơ + Giáo viên treo phi u hoa lên cây hái. + T ng em lên b c hoa nh n yêu c u c a mình,th c hi n các yêu c u ghi trên   #  phi u. + H c sinh khác nghe và nh n xét v gi ng   c c a b n và câu tr l i c a  &  b n - Giáo viên nh n xét ánh giá.  + Bình ch n b n  c hay và tr l i úng- Tuyên d & ơ ng tr ! ! c l p. 13 ! V i trò ch i này tôi t ch c trong các bài : Bài 18 A “ Ôn t p 1- H CB” Bài ơ '  % 27 A” Ôn t p 1- H 1 c a H CB” bài 27 C “ Ôn t p 3- H 1 c a H CB” % % % % 3. Trò ch i “ GHÉP CH ” * M c ích:  ! - Tìm ti ng có th ghép v i m i ti ng  t o thành t ng  - Luy n trí thông minh nhanh tay,nhanh m t. ( * Chu n b : B ng nhóm và th ti ng &  *Cách t ch c:  Ví d : Bài 2C: TH T LÀ NGOAN! B. Ho t ng th c hành ! 1. Tìm các ti ng có th ghép v i m i ti ng sau  t o t ng .  - xét, sét. xào, sào. xinh, sinh. -S  i ch i: 6 ơ i.M i ! i g m 3 em tham gia.(HS c l p c v và làm & ' tr ng tài) -Th i gian ch i t 3-5 phút ơ - Cách ch i: ơ +M i i ch i có m t b ng nhóm và th ti ng. ơ &  + Giáo viên yêu c u các nhóm th o lu n nhanh và tìm ti ng ghép thích h p  t o t ng . Sau ó m i    ơ    u tiên lên vi t t theo dòng  i mình, sau ó em th hai lên và c  n em cu i cùng.Trong th i gian nh nhau, i nào xác úng nhi u t nh t thì  ng vào cu i hàng c a  ti p n i cho  i c 3 b n lên ch i. Em m t r i i xu ng &   i ó th ng cu c.C n c vào s l ( "  ng t ghép  nh c phân lo i  th ng hay thua, các ( i ph i tìm & c các t . Ch ng h n( xem xét, s m sét- xào rau,   cây sào- xinh x n, sinh sôi). % i nào c nhi u i m thì  i ó th ng cu c. ( 14 ! V i trò ch i này tôi v n d ng vào các bài : Bài 2C “ Th t là ngoan- H 1 c a ơ  H TH” Bài 7C “ Vì sao m i ng % 15C “ Nhà Rông c a ng % i, m i v t b n mà vui- H 5 c a H TH” Bài   % % i Tây Nguyên- H 1 c a H TH”. % Ngoài trò ch i trên ơ % h c sinh có thêm v n t  tôi còn t ch c thêm các trò ' ch i “Tìm t vi t úng” s d ng trong bài 6B “ Em là con ngoan, trò gi i - H 2 ơ  % c a H TH” Bài 15B “ Hai bàn tay quý h n vàng b c - H 4 c a H TH”. Trò ch i % ơ % % ơ “ Thi tìm t nhanh”- Bài 5C( H 2- H TH) bài 6C( H 2- H TH) bài 25C ( H 2% % % % % H TH). Trò ch i “ Thi x p t thành nhóm” S d ng trong các bài: Bài 11B( H 4% ơ   % H CB) Bài 19B “ Em t hào là con cháu Hai Bà Tr ng ( H 1c a H TH). % # % %  4.Trò ch i :“TR C NGHI M” * M c ích:  - Ôn t p l i ki n th c ã h c; luy n ph n ng nhanh, kh n ng quan sát, nh n    & & " xét, ánh giá chính xác, ti t ki m th i gian.  - Rèn tính t giác, nêu cao tinh th n #  ng i. *Chu n b : - Giáo viên: chu n b h th ng câu h i và áp án.   - H c sinh: th  !  nh n xét  i ch i, c 2 tr ng tài.  ! t gi i thi u t ng câu h i, sinh h c s d ng b ng  &  '  tr l i, tr ng tài theo dõi t ng k t. ơ - Cách 1: Giáo viên l n l  úng , sai. *Cách t ch c: Chia l p làm 2  %  & i nào có s b n tr l i sai ít h n  & ơ i ó th ng cu c. ( - Cách 2: Giáo viên cho h c sinh t làm bài, l n l # t a t ng áp án, h c  sinh ki m tra bài làm c a mình; t giác tr l i b ng th . Tr ng tài theo dõi t ng k t. # &   ' ! + V i trò ch i này tôi s d ng trong các bài : Bài 9C “ Ôn t p 3- H TH” Bài 18C “ ơ  % Ôn t p 3- H TH) Bài 27C “ Ôn t p 3- H TH) Bài 35 C “ Ôn t p 3- H TH” % % % Trò ch i này giúp h c sinh bi t ánh giá bài làm c a mình, giáo viên ki m ơ   tra bài làm c a h c sinh m t cách nhanh g n h n.  ơ 15  5.Trò ch i: “ NHÂN A”: *M c ích:  Luy n phát hi n nhanh bi n pháp nhân hoá và t o nhanh c m t có dùng   bi n pháp nhân hoá, luy n kh n ng t  & " ng t  ng, rèn ph n ng nhanh. & * Chu n b :  -  o viên chu n b m t s t ng g i tên các   m t s cách nhân hóa các i m nh ng i, it c g i tên   it  chuy n trò nh ng ng có th nhân hóa và ng này (g i tên nh ng  i, có hành ng, c ) i). *Cách t ch c:  ! - Chia l p thành hai - 1h c sinh t  i B áp và ng  c l i.  i ch c m t l n hô ho c áp. M i l n hô và áp úng s  )  c nh n ) i A hô, 1HS - L uým i i (A,B), giáo viên(ho c m i 2 HS) làm tr ng tài. c m t bông hoa( ho c c ). ) - H t gi ch i quy  ơ nh,  i nào có nhi u hoa(c ) h n  ơ i ó tài h n ơ  th ng cu c. ( - Tôi th ng s d ng trong khi d y Bài 23B: B n ã xem trò o thu t ch a?   & ( H 1 c a H TH) % % 6. * ch i: “ GI I Ô CH ” c  ch: - Luy n c quan - Luy n *  t, nh n  t nhanh  y. n ng nh n bi t và oán t thông qua n i dung câu h i g i m "   b ng các ô ch c th .  * Chu n  : ! - Giáo viên chu n b k s n ô ch v i các ô ch theo tùng ch     và n i dung ki n th c m i bài h c. *   ch t ch c:  ! - Giáo viên có th l a ch n nhi u hình th c thi oán ô ch nh chia l p thành các #   i ch i ho c cho h c sinh ch i cá nhân. ơ ) ơ 16 - Giáo viên g i h c sinh l a ch n ô ch b t kì.  i ch i nghe câu h i c a mình và suy ngh tr l i . ơ v y gi i úng i ch i tr l i ơ & & c thi ô ch  &  ó s xuât hi n và c l n l   t nh c t t c các ô ch thì ô ch t khóa s xu t hi n. - Giáo viên tuyên d - Tôi th  - Sau khi ng & * - Ng # ng cho ng ơ  i ch i sau m i l n gi i úng ô ch . ơ & ng s d ng trong khi d y các bài : Bài 6B “ Em là con ngoan, trò   gi i- H 4 c a H CB” và bài 27B “ Ôn t p 2- H 3 c a H TH” %  % % % 3.3. i u ki n th c hi n gi i pháp, bi n pháp.  % th c hi n t t các v n # thân tôi luôn xác   ã nh cho mình nh ng c  c p trong n i dung sáng ki n . B n  & i u ki n th c hi n gi i pháp,bi n pháp sau  # & ây: + Tìm hi u rõ tác d ng c a mô hình tr + Xác  ! ng h c m i VNEN. ! nh t m quan tr ng c a vi c t ch c l p h c mà trong ó l y h c sinh   '  * làm trung tâm, các em t chi m l nh ki n th c thông qua các ho t # ho t     ng c b n và ơ & ng th c hành. # ! + Giáo viên c n tìm hi u nh ng n i dung c b n c a sách “ H  ơ & !    Ti ng vi t 3” so v i sách Ti ng Vi t hi n hành không có s thay ng d n h c # iv m tn i ' ) dung ki n th c. Vì v y mà khi d y chúng ta c n ch t ki n th c cho các em m t     cách c th , rõ ràng. + Xây d ng # * i ng tr  ng nhóm có k n ng i u hành các ho t "  ng h c ! m t các linh ho t theo úng v i các lôgô in trong sách . + Trong quá trình gi ng d y giáo viên luôn chú ý & h c sinh, % t  n “ ti n h c” c a  ó có nh ng bi n pháp t ch c c th .  '  + Giáo viên luôn t o ra h ng thú cho các em thông qua vi c t ch c các trò ch i h c t p. ơ   ' * % ) c bi t là trong môn Ti ng Vi t, các em v a h c , v a l nh h i ki n     th c m t cách nh nhàng . Qua ó các em thích h c Ti ng Vi t h n, s d ng ngôn   ơ  ng “nói”, “vi t” m t cách thành th o h n.  ơ 17 ! + Giáo viên luôn ph i h p v i các giáo viên b môn, Ph huynh h c  sinh,.....Hình thành cho h c sinh nh ng ngôn ng “nói”  t  ó các em bi t v n  d ng vào h c Ti ng Vi t qua ngôn ng “vi t”.   3.4: K t qu thu  c qua kh o nghi m. ư  3.4.1: Tiêu chí ánh giá % có c nh ng gi h c Ti ng vi t    t hi u qu . M i ng  & ! #   i giáo viên c n  ! ph i l a ch n các hình th c d y h c phù h p v i & c i m, tình hình c th c a l p ) mình. Trong quá trình nghiên c u c a mình tôi luôn v n d ng nh ng ph   d y h c phù h p nh t .M t trong các ph  V y ánh giá ph ti ng vi t có s d ng ph    ng pháp ơ ng pháp l a ch n ó là trò ch i . ơ # ơ ng pháp t ch c trò ch i h c t p nói chung và d y ơ ' ơ  ng pháp trò ch i nói riêng c n có các tiêu chí sau ây: ơ ơ  + M c ích c a trò ch i ph i th hi n m c tiêu c a bài h c ho c m t ph n  ơ &   ) c a bài h c.  + Hình th c ch i a d ng giúp h c sinh ơ  ! trên l p, giúp HS ph i h p các ho t + Lu t ch i ơ  & + Các d ng c ch i c n ơ i các ho t ' ! ng trí tu v i các ho t   c thay  , , t ng c " #   ng h c t p ng v n h c sinh d nh , d th c hi n. C n ch i có nhi u h c sinh tham gia ơ ! n gi n ơ  ng. a ra các cách ng k n ng h c t p h p tác. "   n gi n, d làm ho c d tìm ki m t i ch . ơ & , ) ,  ! + Ch n qu n trò ch i có n ng l c phù h p v i yêu c u c a trò ch i. & ơ " #  + T ch c ch i vào th i gian thích h p c a bài h c ' ơ h ng thú h c t p v a h   !   ơ v a làm cho h c sinh  ng cho h c sinh ti p t c t p trung các n i dung khác c a    bài h c m t cách có hi u qu .  & 3.4.2 .K t qu % nghi m có c nh ng k t qu trong quá trình nghiên c u .Tôi ti n hành d y th  & ! hai l p 3A và 3B t   ó ánh giá chung. Nh ng ti t d y tôi áp d ng trò ch i Ti ng Vi t vào gi ng d y HS r t h ng   ơ thú và ti p thu bài m t cách ch   ng, d ! is # &  i u hành c a các nhóm tr  ng. 18 Các em th trong quá trình “ Ch t l ng xuyên ch i các trò ch i h c t p ó ã mang l i hi u qu cao ơ ơ    & # c các em v n d ng ki n th c vào làm  m t cách ch c ch n h n, bi t s d ng Ti ng vi t ( c, nói , vi t” c a m i em. ng các bài t p th c hành  ( ơ     vi t các câu v n, o n v n. " " Các em ã bi t l ng ghép các hình nh so sánh, nh ng câu v n mà trong ó s v t #  c nhân hóa &   M t s h c sinh bi t th hi n gi ng " vi t bài.  c ch a bi t ng t ngh hay nh n gi ng  ( n nay các em ã c c a mình, l i c a các nhân v t. Thông qua các ho t    ng th c hành . # M t s giáo viên trong t kh i c ng cùng chia s và áp d ng các trò ch i h c '  ! t p môn Ti ng Vi t vào l p c a mình   gi ng d y, ch t l & ơ ng môn Ti ng Vi t ã   c nâng cao m t cách tích c c. # III. PH N K T LU N 1. K t lu n:  ! Qua m t n m v n d ng các gi i pháp " hình tr  & i m i ph '  ho t các ph   ! ng h c m i VNEN và vi c t ch c trò ch i trong d y Ti ng Vi t ' ơ tôi nh n th y mô hình ã mang l i nh ng k t qu t t  &      l p3 p. Giáo viên s d ng linh  ng pháp và k thu t d y h c nên ã phát huy ơ ng, tinh th n h p tác, chia s ng pháp d y h c theo mô ơ ! c tính tích c c, ch # cùng nhau tìm tòi, khám phá ki n th c trong h c  * sinh. H c sinh luôn t l p, t khám phá, t chi m l nh ti p thu ki n th c t t h n , # # #    kh c sâu (  c ki n th c, m r ng v n t , dùng t ng vi t v n sinh    " ơ ng, g i t & g i c m h n, nh t là h c sinh không c m th y nhàm chán trong gi h c Ti ng & ơ & Vi t. Do ó duy trì t t h n s chú ý c a các em tr  ơ # i v i bài h c. T o  ng h c t p thân thi n, vui v , tho i mái. Ch t l   & !   c m t môi ng h c t p ngày càng cao  2. Ki n ngh : 2.1.  i v i phòng giáo d c: 19 T o m i i u ki n, khuy n khích giáo viên ch    ng trong vi c khai thác  n i dung, sáng t o và xây d ng các ki u bài t p phù h p # h c m t cách tích c c và ch #   '  ơ T ch c các chuyên giúp h c sinh tham gia ng h n. Cung c p các tài li u v Nghiên c u Ti ng Vi t, t   i n Ti ng Vi t. &   v gi ng d y Ti ng Vi t  nhân r ng mô hình VNEN. Cung c p k p th i các ph 2.2. i v i nhà tr ư  ' c trao '  o và b i d  ng cho giáo viên thông qua vi c sinh + ! & i giao l u v i c tháo g + ng pháp gi ng d y, ơ !   b n thân v n i dung ph t , kh i giáo viên ã t ng b & ng ti n d y h c ph c v cho môn h c. ơ ng: Ban chuyên môn ch ho t chuyên ng th i c nh ng khó kh n c a  " ch ct p   ng nghi p, ng nghi p, d a vào nh ng ti t m u ó v n d ng vào #   các bài h c c a mình.  Ban giám hi u t o i u ki n trình    giáo viên c t h c, t b i d # # ng n ng cao + " ! nghi p v tay ngh áp ng v i yêu c u gi ng d y.  &  T ch c các bu i th o lu n v n i dung , cách t ch c h c t p theo mô hình ' VNEN ang ' & '   c nhân r ng. L p k ho ch và ch   o công tác t h c b i d # ng th + ng xuyên qua các bu i ' sinh ho t. M các chuyên  h i th o & nhân r ng các cá nhân i n hình ra toàn tr Ban giám hi u b trí s p x p cho giáo viên có th i gian i d gi trong tr  ( ng, trong c m và  ) #  ng. ng nghi p c bi t là d các ti t giáo viên gi ng d y theo mô hình # & VNEN. Trên ây là nh ng nghiên c u tôi rút ra  c t trong th c ti n gi ng d y c a  # , &  ! mình trong n m h c này và mong mu n s làm t t h n trong các n m h c t i. Tuy "   ơ " 20
- Xem thêm -