Tài liệu Skkn một số biện pháp tích cực giúp học sinh lớp 2 học tốt các bài hát trong chương trình

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Với yêu cầu về sự phát triển và đổi mới trong công tác giáo dục của nước nhà, cùng với việc đổi mới chương trình thay SGK cho học sinh thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một yêu cầu quan trọng và cần thiết đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy môn Âm nhạc trong trường tiểu học vì môn Âm nhạc không những góp phần giáo dục toàn diện và hỗ trợ cho các môn khác mà còn làm phong phú đời sống tình cảm của trẻ, giúp trẻ tự tin vào bản thân, từng bước hòa nhập với thế giới xung quanh. Âm nhạc giúp các em nâng cao khiếu thẩm mỹ, biết thưởng thức và hướng tới cái đẹp. Là một giáo viên dạy môn Âm nhạc, tôi luôn mong muốn được đem những kiến thức đã học, những kinh nghiệm đã rút ra qua thực tế để giúp cho các em học sinh được tiếp cận với thế giới muôn màu sắc của âm thanh để các em có thể cảm nhận được Âm nhạc thật thân quen, gần gũi chứ không phải xa vời hoặc không thể với tới. Chính vì thế, tôi thấy chương trình đổi mới tích cực ở tất cả các khối lớp, tôi rất vinh dự được tham gia dạy tất cả các khối lớp trong năm nay. Chương trình phù hợp với lứa tuổi của các em, đúng đặc trưng của bộ môn. Ở khối lớp 1 - 2 các em học hát là chủ yếu, thông qua giai điệu, lời ca và nội dung các bài hát, giáo viên giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống, giúp các em hướng tới cái đẹp một cách tự nhiên không gò ép. Lớp 3 có một chút kiến thức cao độ, trường độ giúp cho học sinh làm quen một cách nhẹ nhàng. Với những bài TĐN đơn giản dễ đọc, dễ hiểu ở khối lớp 4 – 5 nhằm giúp các em cảm thụ âm nhạc một cách hứng thú. Là một giáo viên được đào tạo chuyên ngành Âm nhạc, tôi rất tâm đắc với sự đổi mới này và tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc tìm ra những phương pháp, những cách làm phù hợp để truyền tải tới học sinh một cách tự nhiên và dễ hiểu nhất, giúp các em từng bước tiếp cận và yêu thích hơn bộ môn Âm nhạc nói riêng và hoạt động ca hát nói chung. Để đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới nội dung chương trình bộ môn Âm nhạc, điều tôi quan tâm nhất là phải làm thế nào gây được hứng thú cho học sinh, sôi nổi trong giờ học, hoàn thành tốt được yêu cầu của bài học. Chính vì thế nên tôi chọn đề tài: " Mét sè biÖn ph¸p tÝch cùc gióp häc sinh líp 2 häc tèt c¸c bµi h¸t trong ch-¬ng tr×nh " 2. Mục đích nghiên cứu Giúp giáo viên dạy tốt phân môn học hát cho học sinh lớp 2 và học sinh sinh hứng thú và học tốt phân môn này. 3. Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 2H 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát. - Phương pháp vấn đáp. - Phương pháp thực hành. 5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu Từ tháng 9/2015 đến tháng 3/ 2016 II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Các nhà khoa học cho rằng Âm nhạc là môn học ưu việt để giáo dục con người hiện đại bởi vì trong Âm nhạc có trật tự, có kỷ luật cao tạo ra những điều kiện cần thiết đối với sự hình thành những phẩm chất đạo đức và nhân cách học sinh, đòi hỏi học sinh sự chú ý, tính tổ chức giáo dục cho học sinh biết giữ gìn kỷ luật, trật tự. Nhiều khi tác động của môn Âm nhạc còn mạnh hơn cả những lời khuyên nhủ hay những mệnh lệnh nghiêm khắc. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ học sinh, những hình tượng âm thanh của bài hát, bản nhạc tác động vào cảm xúc của học sinh giúp cho việc phát triển trí tuệ, có tưởng tượng và có tác dụng giáo dục tình cảm đạo đức rất tốt. Trí nhớ của học sinh tiểu học là trí nhớ trực quan hình tượng. Sở dĩ học sinh nhớ được kiến thức bài học đều đến từ 5 giác quan: thị giác (nhìn), xúc giác (sờ), vị giác (nếm), khứu giác (ngửi), thính giác (nghe). Do đó, những hình ảnh âm thanh trực quan sinh động sẽ giúp các em ghi nhớ bài học nhanh nhất và lâu nhất. Chính vì đặc điểm đó mà sử dụng đồ dùng dạy học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học là rất thích hợp và cần thiết. 2. Thùc tr¹ng. Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện việc sử dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở trường Tiểu học Khương Mai. a) ThuËn lîi: - Ban gi¸m hiÖu nhµ tr-êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn mua s¾m ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc cña c¸c m«n học kh¸c nãi chung vµ m«n ¢m nh¹c nãi riªng (nh§µn Organ, ®µi c¸t sét, các loại nh¹c cô gâ). - Ngoµi ra BGH khuyÕn khÝch c¸c gi¸o viªn tù lµm đồ dùng, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ mçi gi¸o viªn. - Nhµ tr-êng ®· cã m¸y chiÕu projector, m¸y camera, m¸y chiÕu ®a vËt thÓ, b¶ng t-¬ng t¸c, m¸y tÝnh x¸ch tay (mçi tæ cã 1 - 2 chiÕc), đµn organ, ®µi c¸t sÐt, c¸c lo¹i nh¹c cô gâ vv… - Gi¸o viªn ®-îc tham gia c¸c líp tËp huÊn do phßng Gi¸o Dôc tæ chøc, giáo viên ®-îc tham gia dù giê c¸c tiÕt chuyªn ®Ò cấp QuËn, cÊp Tr-êng. - Gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn, nhiÖt t×nh s¸ng t¹o, yªu nghÒ cã ý thøc ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc. - Đối tượng học sinh trên địa bàn phường đồng đều ngoan, có nề nếp và đều đã qua học mẫu giáo. b) Khã kh¨n: - Nhµ tr-êng ch-a cã phßng chøc n¨ng riªng nªn mçi tiÕt lªn líp gi¸o viªn ph¶i di chuyÓn c¸c líp víi §µn, ®µi, tranh ¶nh nên mất thời gian vµ bÞ chi phèi bëi nguån ®iÖn vµ c¸c ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt kh¸c. 3. Các biện pháp đã tiến hành và giải quyết vấn đề 3.1 Nghiên cứu bài giảng: Nghiªn cøu bµi gi¶ng lµ mét viÖc lµm rÊt quan träng cña mét gi¸o viªn tr-íc khi lªn líp, qua ®ã gi¸o viªn n¾m ®-îc môc tiªu vµ c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp c¸c kiÕn thøc tíi häc sinh ®Çy ®ñ nhÊt. Qu¸ tr×nh d¹y h¸t ®-îc tiÕn hµnh c¸c b-íc sau: B-íc 1: Giíi thiÖu bµi. B-íc 2: §äc lêi ca. B-íc 3: Nghe h¸t mÉu. B-íc 4: Dạy hát từng câu. B-íc 5: LuyÖn c¶ bµi. B-íc 6: Trò chơi. B-íc 7: Cñng cè - KiÓm tra. B¶y b-íc trªn ®-îc vËn dông chñ yÕu lµ ë tiÕt 1 cña bµi häc bµi h¸t míi. Sang tiÕt thø 2 víi môc tiªu «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, biÕt biÓu diÔn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, sinh ®éng ®©y lµ viÖc lµm mang tÝnh hoµn thiÖn. Ho¹t ®éng nµy rÊt cã ý nghÜa ®èi víi häc sinh, c¸c em lu«n h¸o høc ®-îc thÓ hiÖn m×nh tr-íc c« gi¸o vµ c¸c b¹n. 3.2 Chuẩn bị đồ dùng: Mét ®iÓm rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong phÇn d¹y h¸t ®ã lµ ®å dïng d¹y häc, ngoµi nh÷ng ®å dïng kh«ng thÓ thiÕu nh- ®µn Organ, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c vµ c¸c lo¹i nh¹c cô gâ. Ng-êi gi¸o viªn cßn ph¶i chuÈn bÞ tranh ¶nh miªu t¶ néi dung bµi h¸t, ¶nh nh¹c sÜ, b¶n ®å c¸c vïng miÒn liªn quan ®Õn bµi h¸t. Những đoạn clip, hình ảnh động được sưu tập trên mạng để phục vụ cho bài học và gây hứng thú cho học sinh 3.3 Lên kế hoạch dạy học: ViÖc nghiªn cøu bµi gi¶ng cµng kÜ th× sù thµnh c«ng cña tiÕt d¹y cµng cao, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu bµi gi¶ng còng lµ h×nh thµnh nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt khi lªn líp. CÇn b¸m s¸t môc tiªu cña tiÕt d¹y ®Ó chuÈn bÞ gi¸o cô mét c¸ch hîp lý, ®Æt ra hÖ thèng c©u hái: lµm g×? nh- thÕ nµo? môc ®Ých lµ g×? C©u tr¶ lêi chÝnh x¸c nhÊt lµ hiÖu qu¶ cña tiÕt d¹y b»ng sù n¾m b¾t kiÕn thøc cña häc sinh. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu bµi gi¶ng, c«ng t¸c chuÈn bÞ bµi vµ so¹n gi¸o ¸n míi chØ lµ phÇn thùc hiÖn trªn lý thuyÕt. §Ó mçi tiÕt d¹y thµnh c«ng cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. §èi t-îng, t©m lý, kh«ng gian, thêi gian. Cïng lµ mét gi¸o viªn, nh-ng mçi gi¸o viªn thùc hiÖn l¹i ®¹t kÕt qu¶ kh¸c nhau. Hay cïng 1 gi¸o ¸n nh-ng mçi gi¸o viªn l¹i thùc hiÖn kh¸c nhau vµ ®-a ra kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau. 3.4 Lên lớp " §©y lµ phÇn chÝnh mµ t«i muèn tr×nh bµy trong bµi viÕt nµy ". Trong qu¸ trình lªn líp t«i th-êng sö dông nh÷ng ph-¬ng ph¸p sau: 3.4.1 Ở tiết thứ 1 tôi sẽ dạy học sinh học hát với các bước sau: * Giíi thiÖu bµi: B¾t ®Çu vµo bµi mới tôi cho cả lớp hát tập thể kết hợp một trò chơi: Các em sẽ hát bài " Chim chích bông " bằng các âm " A, I, O, U " nhằm giúp các em có thêm hứng thú trước khi vào bài mới và cũng để luyện giọng cho các em luôn. VD1: Trước khi vào bài, tôi cho các em xem một bức tranh và hỏi học sinh xem nội dung bức tranh nói lên điều gì? VD2 : Khi học bài hát " Chú ếch con " của nhạc sĩ Phan Nhân. - Sau khi giới thiệu nội dung bài hát tôi giới thiệu với các em về hình ảnh và một số nét khái quát về nhạc sĩ. * Nghe hát mẫu: Nh¹c sÜ : Phan Nh©n ¤ng lµ mét nh¹c sÜ tµi n¨ng, «ng ®· t¹o dùng tªn tuæi v÷ng vµng b»ng nh÷ng ca khóc rÊt næi tiÕng ®-îc ®«ng ®¶o c«ng chóng yªu thÝch: Hµ néi niÒm tin vµ hy väng, Nhí vÒ P¾c Bã... Vµ mét sè bµi h¸t thiÕu nhi hay: Chó Õch con, Hµng c©y ¬n B¸c... - Giáo viên hát mẫu bài hát cùng với nhạc đệm, khi hát giáo viên thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát để lôi cuốn học sinh. * §äc lêi ca: - Tôi sẽ chiếu slide lời bài hát lên màn hình và gọi một học sinh đứng lên đọc to, rõ ràng toàn bộ lời ca (lời 1) từ đầu đến cuối cho cả lớp nghe sau đó cả lớp mới đọc đồng thanh. - Sau đó tôi hướng dẫn học sinh đọc lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu từng câu thật chính xác. - Cuối cùng tôi đánh dấu hết câu, và chỗ lấy hơi lên màn hình cho học sinh theo dõi để khi học hát sẽ thuận tiện hơn. * D¹y h¸t từng câu: - Khi d¹y h¸t cho häc sinh t«i h¸t mÉu tõng c©u vµ ®Öm ®µn cho c¸c em b»ng tiÕng piano hoÆc ®µn organ cho chuÈn x¸c cao ®é. Giáo viên hát mẫu từng câu rồi bắt nhịp cho học sinh hát, dạy theo lối móc xích đến hết bài vµ dõng l¹i söa sai ngay nÕu thÊy häc sinh h¸t ch-a chuÈn x¸c. Trong 1 bµi t«i chia lµm nhiÒu c©u. VD: Chú ếch con Nhạc và lời: Phan Nhân Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình  bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trê non  cùng bao cô cá rô ron. Tung tăng chiếc vây son  nhịp theo tiếng ếch vang dồn. - Khi nh×n lªn b¶ng cïng víi lêi giíi thiÖu cña gi¸o viªn. Häc sinh dÔ dµng hiÓu ®-îc bµi nµy chia làm 8 câu hát và 8 chỗ lấy hơi * Luyện tập cả bài: - Lóc nµy t«i bËt ®µi ®· ®-îc thu s½n cã nh¹c ®ệm cho học sinh hát tập thể khoảng 2 lần, sau đấy hát nối tiêp hoặc đối đáp theo theo tæ nhãm vµ kiÓm tra 1 sè c¸ nh©n. §Ó t¹o sù h¨ng h¸i tÝch cùc cho häc sinh t«i th-êng tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi c¸c tæ gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n bằng cách hát đối đáp và hát nối tiếp. * Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: - Tôi hướng dẫn học sinh cách hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bằng cách gạch chân những tiếng cần gõ lên màn hình để học sinh thực hiện. - Đầu tiên tôi sẽ gọi 1 học sinh đứng lên thực hiện theo hướng dẫn ở màn hình, sau đó nhận xét - đánh giá học sinh thực hiện mẫu rồi mới cho cả lớp thực hiện. - Cách này sẽ giúp học sinh chủ động và tích cực hơn trong việc học hát của mình. * Trò chơi: - Tôi sẽ cho học sinh chơi trò chơi "Nghe nhạc đoán tên bài hát". - Trò chơi sẽ giúp học sinh có thể ôn lại luôn một số bài hát mà mình đã được học và biết thêm các bài hát thiếu nhi khác hay và rất thú vị. - Trước tiên, tôi sẽ hướng dẫn học sinh theo dõi luật chơi bằng slide: - Sau đó sẽ cho học sinh xem các bức tranh và chọn cho mình một con vật mà mình yêu thích. - Sau mỗi một bức tranh sẽ là tên bài hát mà học sinh phải đoán. * Củng cố - kiểm tra - T«i lu«n kiểm tra ®¸nh gi¸ häc sinh sau mçi lÇn c¸c em h¸t víi tinh thÇn ®éng viªn, khÝch lÖ t¹o cho c¸c em sù tù tin høng thó vµ ®Æt ra nh÷ng c©u hái cho c¸c em tù nhËn xÐt nhau t¹o kh«ng khÝ s«i næi trong giê. * Ý nghĩa của bài hát: - Cuối cùng tôi sẽ hỏi học sinh một câu hỏi trắc nghiệm và nêu lên ý nghĩa của bài hát hôm nay được học: 3.4.2 Sang tiết thứ 2 tôi sẽ cho học sinh ôn lại bài hát mà các em đã được học ở tiết thứ 1: - VD: Ở tiết ôn bài "Chú chim nhỏ dễ thương" tôi sẽ thực hiện theo các bước sau: Trước tiên t«i sÏ cho häc sinh xem bøc tranh nµy chắc chắn các em sẽ nhận ra tên bài hát. Em h·y quan s¸t c¸c bøc ¶nh sau vµ cho biÕt néi dung miªu t¶ bµi h¸t nµo ®· häc? T¸c gi¶? Sau khi nghe tiết tấu hoặc xem tranh để nhận ra bài hát đã học ở tiết trước, tôi sẽ cho học sinh luyện hát tập thể 2 lần, lần 1 yêu cầu học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, lần 2 yêu cầu học sinh hát thể hiện sắc thái tình cảm của bài, ở mỗi bài giáo viên hướng dẫn và hát mẫu cụ thể Để phần ôn luyện bài hát được hấp dẫn không bị nhàm chán tôi cho xen kẽ các trò chơi như: * Trò chơi: H¸t giai ®iÖu theo c¸c nguyªn ©m LÇn 1: Cho c¸c em h¸t b×nh th-êng LÇn 2: C¸c em h¸t giai ®iÖu b»ng c¸c nguyªn ©m O A U I  Theo ký hiÖu trªn tay gi¸o viªn Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. À a á á a à a á a à Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Ò o ó ó o ò o ó o Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát. Ì ì ì ì ì i í Chim líu lo hót theo vang lừng. U ú u ú u u ù Chim ơi chim mời bạn hiền, A a a à à à Cất tiếng hát mời bạn hiền. Ó ó ó ò ò ò Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. Ì i í í i ì i í i ì Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Ù u ú ú u ù u ú u Ngoài ra tôi cũng có thể sử dụng một số hình thức ôn tập khác nhau như cho các tổ thi đua nhau hát nối tiếp hoặc hát đối đáp sau đó giáo viên sẽ nhận xét và đánh giá các tổ. Tiếp theo tôi sẽ cho học sinh ôn lại phần hát kết hợp gõ đệm: * Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu: Tôi sẽ hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu 1 câu trong bài "Chú chim nhỏ dễ thương" và hỏi học sinh xem đó là cách hát kết hợp theo cách gì? Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. x x x x x x x x x x Tôi sẽ cho học sinh sử dụng thanh phách để học sinh hát kết hợp gõ đệm theo tổ, nhóm, có thể kiểm tra một số học sinh lên bảng biểu diễn dưới nhiều hình thức như cá nhân hoặc theo nhóm nhằm tạo hứng thú cho các em học tập và tôi cũng có thể kiểm tra và sửa sai cho học sinh một cách chính xác hơn. * Hát kết hợp gõ đệm theo phách: Ở cách này tôi sẽ cho học sinh sử dụng trống con và hát kết hợp gõ đệm theo nhịp sau đó cho học sinh cả lớp quan sát và nhận xét: Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. x x x x Sau khi cho các em ôn xong tôi sẽ hướng dẫn các em cách hát kết hợp hòa tấu với 2 loại nhạc cụ. Tôi sẽ chia tổ như sau: Tổ 1 + 2 hát kết hợp gõ đêm theo tiết tấu lời ca (sử dụng thanh phách) Tổ 3 + 4 hát kết hượp gõ đệm theo phách (sử dụng trống con) Với cách hát kết hợp hòa tấu này sẽ giúp các em thấy hào hứng và thích thú hơn khi học môn âm nhạc. Tiếp theo tôi sẽ cho học sinh thực hiện hoạt động hát kết hợp vận động phụ họa. Ở hoạt động này tôi sẽ cho các em thảo luận theo từng nhóm nhỏ (khoảng 4 5 học sinh/1 nhóm), các em sẽ cùng nhau suy nghĩ và tự biên đạo cho nhóm mình những động tác hay, đẹp và dễ tập sao cho phù hợp với bài hát. Qua hoạt động này các em sẽ được tư duy và phát huy khả năng sáng tạo của mình. Sau đó tôi sẽ gọi từ 1 - 2 nhóm lên bảng thực hiện bài phụ họa của mình, các học sinh khác sẽ động viên và cổ vũ bạn của mình. Dựa trên nền các động tác của các con đã thực hiện tôi sẽ biên tập lại sao cho phù hợp với bài hát và hướng dẫn các con tập từng động tác của bài. - Bên cạnh đó, với thủ ph¸p "Häc vui - Vui häc" tôi cũng đã sử dụng một số trò chơi nhằm phát huy nhiều thế mạnh và mang tính hiệu quả cao trong khi dạy ôn tập bài hát. VD: * Trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu ®o¸n tªn bµi h¸t T«i sö dông thanh ph¸ch gâ tiÕt tÊu 1 c©u trong bài “Thật là hay” Học sinh dễ dàng nhận ra đây chính là tiết tấu của bài hát đã được học đó là bài "Thật là hay". * Trß ch¬i: S¾m vai. Muèn biÓu diÔn 1 c¸ch tự nhiªn vµ sinh ®éng lµ 1 yªu cÇu khã víi mçi häc sinh, ®Ó c¸c em kh«ng c¶m thÊy e dÌ xÊu hæ th× viÖc ®-a trß ch¬i s¾m vai vµo néi dung «n tËp sÏ ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao. Lóc nµy c¸c em kh«ng cßn lµ nh÷ng häc sinh ®ang ngåi trong líp mµ ®· trë thµnh nh÷ng “DiÔn viªn”, “Ca sÜ” th× viÖc luyÖn tËp hay biÓu diÔn bµi h¸t kÕt hîp ®éng t¸c phô häa sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n. VD: Bµi: "Cộc cách tùng cheng" Giáo viên hướng dẫn các con kết hợp vận động phụ họa theo trò chơi dân gian lµ c¸c em ®· cã thÓ biÓu diÔn bµi h¸t một c¸ch vui tươi. NhiÒu em ®· tù lµm ®éng t¸c ®¸nh tay, dËm ch©n 1 c¸ch tù nhiªn. VD: Bµi: “Chiến sĩ tí hon” Víi sù gîi ý cña gi¸o viªn c¸c em cã thÓ lµm ngay ®éng t¸c nhón ch©n đánh khửu tay, lµm ®éng t¸c như một chú bộ đội. Khi c¸c em lªn biÓu diÔn ë d-íi còng cã ban gi¸m kh¶o kho¶ng 4 em ®-îc c¶ líp tù chän, sau mçi tiÕt môc biÓu diÔn ban giam kh¶o còng sÏ cho ®iÓm nhc¸c ch-¬ng tr×nh thi v¨n nghÖ trªn VTV3. Vµ sau mçi tiÕt môc biÓu diÔn sÏ ®-îc c¸c b¹n ë d-íi líp vç tay s«i næi. 3.5 Kết quả. Từ đầu năm học 2015 - 2016 tôi đã áp dụng giảng dạy môn âm nhạc lớp 2H với các biện pháp như trên và thấy các em rất say mê, hứng thú học tập. Tháng 3/2016, tôi đã thực hiện tiết thi giáo viên dạy giỏi cấp quận với tiết dạy học hát bài “Chú ếch con” nhờ áp dụng những biện pháp nêu trên tôi đã được sự đánh giá cao, ghi nhận của các đồng chí chuyên viên phòng giáo dục. Đặc biệt hơn nữa tôi thấy được kết quả rõ rệt của các em học sinh lớp 2H Phân loại học sinh học hát lớp 2H Tỉ lệ học sinh hát tốt có diễn cảm Tỉ lệ học sinh hát đúng nhạc thuộc lời ca Tỉ lệ học sinh hát chưa đúng nhạc và hát lời chưa chính xác Tháng 9/1015 10% 60% 20% Tháng 3/2016 25% 70% 5% - Tỉ lệ học sinh hát tốt có diễn cảm từ tháng 9/2015 đến tháng 3/2016 tăng 10% - Tỉ lệ học sinh hát đúng nhạc thuộc lời ca tăng 10% - Tỉ lệ học sinh hát chưa đúng nhạc và hát lời chưa chính xác giảm 15% Học hát là môn năng khiếu, học sinh lớp 2 là học sinh nhỏ tuổi nên cần phải có biện pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh. Với một số biện pháp đã nêu trên qua thực tế giảng dạy ở trường tôi nhận thấy hiệu quả đạt được khá cao. Tuy nhiên khi vận dụng những biện pháp này giáo viên có thể tùy cơ ứng biến sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể để thu được kết quả tốt nhất. III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Những bài học kinh nghiệm Qua quá trình giảng dạy Âm nhạc, với lòng yêu nghề, mến trẻ, tôi luôn có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, sưu tầm đồ dùng dạy học, chọn lọc các phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu đổi mới để minh họa cho nội dung bài hát, tôi đã tô màu và những hình ảnh có trong SGK và phóng to lên cho cả lớp cùng xem. Khi nhìn thấy tranh ảnh nào có liên quan đến bài giảng là tôi đều sưu tầm và in ra làm tư liệu. Tôi thấy mỗi giáo viên sẽ tìm cho mình một phương pháp, những cách làm mà áp dụng vào thực tế sẽ đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên không phải phương pháp nào cũng giúp học sinh được tiếp cận với kiến thức một cách dễ hiểu và gần nhất. 2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm Với "Một số biện pháp tích cực giúp học sinh lớp 2 thể hiện tốt các bài hát trong chương trình" mà tôi đã thực hiện trong suốt năm qua đã thu được một số kết quả đáng kể, đó là: một không khí lớp học sôi nổi, học sinh yêu thích môn Âm nhạc. Các em thích nghe tôi kể chuyện, thích tìm hiểu về các nhạc sĩ, thích được chơi các trò chơi và thích được thi xem ai hát hay hơn, ai biểu diễn tự nhiên hơn. Tất nhiên vẫn còn có những học sinh hát chưa hẳn đúng, động tác múa còn vụng về, nhưng các em vẫn biểu diễn say sưa, hồn nhiên và rồi những tiết học sau lại xung phong lên hát và trình bày trước lớp. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã thËt dÔ th-¬ng vµ ®¸ng yªu bëi v× c¸c em lµ trÎ th¬. Cïng víi c¸c m«n häc kh¸c, ¢m nh¹c gióp c¸c em dÇn hoµn thiÖn nh©n c¸ch vµ khiÕu thÈm mü. "Mét sè biÖn ph¸p tÝch cùc gióp häc sinh líp 2 häc tèt c¸c bµi h¸t trong ch-¬ng tr×nh" chØ lµ mét con ®-êng trong mu«n vµn con ®-êng gióp c¸c em ®Õn víi ¢m nh¹c. 3. Khuyến nghị Lµ mét giáo viên chuyªn nh¹c t«i lu«n mong muèn ®-îc häc hái ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, rÊt mong ®-îc sù nhËn xÐt gãp ý cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n n÷a c«ng t¸c gi¶ng d¹y ¢m nh¹c trong tr-êng tiÓu häc cña m×nh. Tôi xin cam đoan sáng kiến này là do tôi viết không sao chép của người khác. Hµ Néi, ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2016 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tập bài hát lớp 2 - nhà xuất bản giáo dục - Giáo trình âm nhạc và phương pháp giảng dạy âm nhạc ở trường tiểu học - Sách âm nhạc 2 (sách giáo viên) " Mét sè biÖn ph¸p tÝch cùc gióp häc sinh líp 2 häc tèt c¸c bµi h¸t trong ch-¬ng tr×nh " Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SKKN ................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. " Mét sè biÖn ph¸p tÝch cùc gióp häc sinh líp 2 häc tèt c¸c bµi h¸t trong ch-¬ng tr×nh " MỤC LỤC I. PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 2 3. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 2 5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu................................................................... 2 II. PHẦN NỘI DUNG ......................................................................................... 2 1. Cơ sở lý luận ................................................................................................. 2 2. Thực trạng. .................................................................................................... 3 3. Các biện pháp đã tiến hành và giải quyết vấn đề .......................................... 3 3.1 Nghiên cứu bài giảng: ............................................................................. 3 3.2 Chuẩn bị đồ dùng: ................................................................................... 4 3.3 Lên kế hoạch dạy học:............................................................................. 4 3.4 Lên lớp.....................................................................................................4 3.5 Kết quả .................................................................................................. 13 III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................ 15 1. Những bài học kinh nghiệm....................................................................15 2. Ý nghĩa của sáng kiến.............................................................................15 3. Khuyến nghị............................................................................................ 15
- Xem thêm -