Tài liệu 20 bài luyện đếm hình lớp 2 bài tập toán lớp 2

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 10051 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫẫu miễẫn phí 20 BÀI LUYỆN ĐẾM HÌNH LỚP 2 Bài 1: Trên hình vẽ bên: (1 điểm) a) Có … hình tam giác b) Có … hình tứ giác Bài 2: Hình vẽ bên có: (1 điểm) a) … hình tam giác b) … hình tứ giác Bài 3: Hình bên có (1 điểm)  hình tam giác  hình tứ giác Bài 4: (2 điểm) Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác. Bài 5: Hình vẽ bên có hình tam giác. hình tứ giác. Tên các hình tam giác: ............................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tên các hình tứ giác: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................... Bài 6: Hình bên có: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫẫu miễẫn phí a) ....... hình tam giác b) ....... hình tứ giác. Bài 7: (4 điểm) Hình vẽ bên có  hình tam giác  hình chữ nhật Bài 8: Hình bên có - Có ...........hình tam giác - Có ........... hình tứ giác Bài 9: Hình vẽ bên có: ……….hình tam giác. ……….hình tứ giác. Bài 10: Hình bên có: A - ....... hình tam giác - .......hình thang. Kể tên các hình thang ……………………………………………… C ……………………………………………… Bài 11: Kẻ thêm 1 đường thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác. B D Bài 12: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 4 hình tam giác. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫẫu miễẫn phí Bài 13: Hình vẽ bên có: ..............hình tam giác. ..............hình tứ giác. Bài 14: 1. Hình bên có ……hình tam giác có…….hình tứ giác. 2. Hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình bên có 7 hình tam giác. Bài 15: Hình vẽ dưới đây có ................................. hình thang ................................. hình tam giác ................................. hình tứ giác Bài 16: Hình bên có: Hình thang. Tam giác. Tứ giác. Bài 17: Hình vẽ bên có: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫẫu miễẫn phí a) …… hình tam giác b) …… hình tứ giác Bài 18: Hình vẽ bên có: ............hình vuông ............hình tam giác. Bài 19: Trên hình vẽ bên có ................hình tam giác. ...................hình tứ giác. ...................hình thang. Bài 20: Hình vẽ bên có: - ..... hình tam giác. - ..... hình tứ giác.
- Xem thêm -