Tài liệu Skkn một số biện pháp dạy trẻ làm quen với các biểu tượng toán ở mẫu giáo 4 - 5 tuổi

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A - §Æt vÊn ®Ò I - Lý do chän ®Ò tµi: Nh chóng ta ®· biÕt viÖc ch¨m sãc trÎ mÇm non nh÷ng thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt níc lµ träng tr¸ch cña toµn x· héi, song viÖc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ nh©n c¸ch ®ã lµ mét vÊn ®Ò khoa häc vµ c¶ mét c«ng tr×nh nghÖ thuËt ®ßi hái mçi ngêi chóng ta ph¶i cã nh÷ng tri thøc s©u s½c, thiÕt thùc, mét t©m hån réng më vµ yªu quý con ngêi. Chóng ta lµ nh÷ng c« gi¸o MÇm Non, lµ ngêi mÑ hiÒn thø hai cña trÎ. V× vËy ngoµi viÖc ch¨m sãc cho trÎ cã mét søc khoÎ tèt th× vÊn ®Ò gi¸o dôc trÎ còng v« cung quan träng. Gi¸o dôc MÇm non lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña gi¸o dôc trång ngêi. V× vËy ®ßi hái ph¶i cã sù gi¸o dôc v¬i chÊt lîng cao. §èi víi trÎ ë trêng MÇm non trÎ ®îc vui ch¬i, ho¹t ®éng víi ®å vËt, trong ®ã ho¹t ®éng vui ch¬i ®ãng vai trß chñ ®¹o, kh«ng v× thÕ mµ chóng ta sao nh·ng viÖc cung cÊp cho trÎ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, sím h×nh thµnh cho trÎ kh¶ n¨ng t×m tßi kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh, mèi quan hÖ tù nhiªn, x· héi qua c¸c bé m«n nh : M«i trêng xung quanh, ©m nh¹c, thÓ dôc, v¨n häc, t¹o h×nh. Trong ®ã to¸n lµ bé m«n kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ. Nã ®ãng vai trßn quan träng trong lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi hiÖn nay ®ßi hái con ngêi ph¶i cã vèn hiÓu biÕt to¸n häc nhÊt ®inh. Mµ bÊt kú ë lÜnh vùc khoa häc nµo muèn ph¸t triÓn ®i s©u th× ph¶i cã mét nªn t¶ng, mét tiÒn ®Ò ngay tõ ®Çu. ChÝnh v× thÕ nªn løa tuæi mÉu gi¸o viÖc híng dÉn cho trÎ "Lµm quen víi biÓu tîng to¸n s¬ ®¼ng" lµ c¬ héi tèt sím h×nh thµnh ë trÎ kh¶ n¨ng quan s¸t, so s¸nh ph©n tÝch, ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ t duy logic. Bªn c¹nh ®ã qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c biÓu tîng ban ®Çu vÒ to¸n ®· gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho trÎ ngay tõ thuë Êu th¬. Song ®Ó ph¸t huy ®îc vai trß ®ã th× kh«ng thÓ thiÕu ®îc sù gióp ®ì, híng dÉn cña ngêi lín, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o. vËy lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy ®îc vai trß gióp trÎ ph¸t huy nh÷ng biÓu tîng to¸n s¬ ®¼ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. §iÒu ®ã ®· khiÕn t«i tr¨n trë, suy nghÜ, häc hái ®Ó t×m ra biÖn ph¸p d¹y trÎ tËp ®Õm, t×m hiÓu c¸c biÓu tîng ban ®Çu, s¬ ®¼ng vÒ to¸n ®¹t kÕt qu¶ cao qua c¸c giê häc. ChÝnh v× thÕ nªn t«i ®· chän ®Ò tµi: " Một số biện pháp dạy trẻ Làm quen với các biểu tượng toán ở Mẫu giáo 4 - 5 tuổi " ®Ó viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. II - Thùc tr¹ng: 1 - ThuËn lîi: 1 - Trêng MÇm non Nga Yªn chóng t«i lµ mét ng«i trêng khang trang s¹ch ®Ñp, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng. - C¬ së vËt chÊt nhµ trêng ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o cho viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. - B¶n th©n t«i lu«n trau dåi, häc hái kiÕn thøc cho m×nh. Lµ ngêi gi¸o viªn MÇm non t«i lu«n yªu nghÒ, mÕn trÎ, nguyÖn ®em hÕtkh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp. - Hµng th¸ng t«i lu«n ®îc Ban gi¸m hiÖu dù giê, rót kinh nghiÖm - TrÎ m¹nh d¹n hån nhiªn, s¹ch sÏ, ngoan ngo·n - HÇu hÕt gi¸o viªn trong trêng ®¹t tr×nh ®é chuÈn §ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó d¹y tèt m«n häc nµy. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. 2 - Khã kh¨n: - V× thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi míi nªn viÖc tiÕp thu cña trÎ ®èi víi m«n Lµm quen víi tãan mét phÇn nµo ®ã cßn h¹n chÕ. - Thùc tÕ ë trêng MÇm non Nga Yªn- Nga S¬n viÖc cho trÎ Lµm quen víi biÓu tîng to¸n s¬ ®¼ng kh«ng chØ riªng líp t«i mµ kÓ c¶ c¸c líp trong trêng nãi chung, trÎ häc to¸n nh mét sù b¾t buéc, gß Ðp, trÎ tiÕp thu mét c¸ch uÓ o¶i, nhµm ch¸n. Gi¸o viªn lªn líp cßn xa vêi víi thùc tiÔn, cha ¸p dông linh ho¹t, s¸ng t¹o, lång ghÐp tÝch hîp c¸c m«n häc. Trong giê d¹y kiÕn thøc cßn s¬ sµi do ®ã trÎ lÜnh héi kiÕn thøc cha s©u. 3 - KÕt qu¶ cña thùc tr¹ng: Sè liÖu ban ®Çu cña líp t«i phô tr¸ch: Tæng sè trÎ Kh¸, Giái Trung b×nh YÕu 36 ch¸u 15 17 4 % 41,6 47,2 11,1 T«i nghÜ muèn gióp cho trÎ Lµm quen víi mét sè biÓu tîng to¸n ®¹t kÕt qu¶ kh«ng chØ d¹y ®Çy ®ñ c¸c bíc theo mét c¸ch rËp khu«n, m¸y mãc mµ cßn ph¶i cã sù linh ho¹t s¸ng t¹o, g©y høng thó cho trÎ tham gia vµo ho¹t ®éngmét c¸ch tÝch cùc b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. ChÝnh v× thÕ mµ t«i rót ra ®îc mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng cho trÎ Lµm quen víi biÓu tîng to¸n ®¹t hiÖu qu¶. B - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt thùc tr¹ng 2 1 - BiÖn ph¸p sö dông kÓ chuyÖn: §· tõ l©u bé m«n to¸n häc ®îc coi lµ kh« khan,song tõ c¸i kh« khan ®ãt«i ®x suy nghÜ s¸ng t¹o c¸c bµi d¹y díi h×nh thøc kÓ chuyÖn g©y høng thó cho tÎ trogn bµi d¹y. Khi kÓ chuyÖn chó ý cèt truyÖn ph¶i liÒn m¹ch, logic, hÊp dÉn mang tÝnh gi¸o dôc, lêi kÓ vµ thao t¸c cña c« còng nh yªu cÇu ®èi víi trÎ thùc hiÖn ph¶i cã sù ®an xen, kÕt hîp, lêi kÓ râ rµng, m¹ch l¹c ,cã sù trÇm bæng míi g©y ®îc høng thó cho trÎ. Mçi lo¹i tiÕt d¹y cÇn ®a ra c«t truyÖn kh¸c nhau kh«ng rËp khu«n c¸i cò dÉn ®Õn trÎ nhµm ch¸n, mçi phÇn trong tiÕt ®Òu ph¶i cã t×nh huèng, lêi dÉn vµ sù l«i cuèn trÎ khac nhau. VÝ dô1: Bµi 15: D¹y trÎ ®Õm ®Õn 4, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 4 ®èi tîng PhÇn «n luyÖn kü n¨ng ®Õm ®Õn 3 C« kÓ: ngµy xöa ngµy xa cã mét gia ®×nh nhµ mÌo sèng víi nhau rÊt lµ h¹nh phóc, lu«n lu«n vui ®ïa bªn nhau, c¸c chó mÌo con thi nhau h¸t tÆng mÑ. + MÌo h¸t : Meo, meo, meo ( 3 tiÕng ) + MÌo mÑ rÊt vui vuèt r©u ( 3 lÇn ) + MÌo mÑ thÊy c¸c con h¸t rÊt hay gËt ®Çu ( 2 lÇn), mÌo con gËt ®Çu ( 1 lÇn) ®Ó ®¸p l¹i + MÌo mÑ vÉy ®u«i ( 3 lÇn ) MÌo con vÉy ®u«i ( 2 lÇn ) VÝ dô 2: Bµi 16 : TrÎ biÕt so s¸nh , thªm bít t¹o sù b»ng nhau gi÷a hai nhãm ®å vËt trong ph¹m vi bèn. Vµo mét buæi chiÒu ®Ñp trêi c¸c chó mÌo xin phÐp mÑ ra bê s«ng c©u c¸. Tríc khi ®i mÌo dÆn c¸c con kh«ng ®îc m¶i ch¬i mµ vÒ muén nhÐ. C¸c chó mÌo v©ng ¹! Chµo mÑ råi xÕp thµnh hµng nèi ®u«i nhau ®i ra bê s«ng ( XÕp c¸c chó mÌo thµnh mét hµng ngang ) Ra ®Õn bê s«ng chó mÌo nµo còng ch¨m chØ c©u c¸, mçi chó ®Òu c©u cho m×nh mét con c¸, riªng chØ cã mÌo tr¾ng buån ngñ qu¸ nªn kh«ng c©u ®îc c¸ ( XÕp cho mçi chó mÌo mét con c¸, mÌo tr¾ng kh«ng cã c¸ ) + Khi tØnh giÊc mÌo tr¾ng thÊy m×nh kh«ng c©u ®îc c¸, liÒn oµ khãc. V× vËy chóng m×nh tÆng cho mÌo tr¾ng mét con c¸ nµo, cho trÎ lÊy c¸ tÆng cho mÌo tr¾ng, ®Õm nhãm c¸ vµ nhãm mÌo , nhËn xÐt vµ g¾n thÎ sè 4 t¬ng øng. + MÆt trêi xuèng nói ®i ngñ, c¸c chó mÌo véi v· vÒ nhµ, mÌo tr¾ng biÕt m×nh cã lçi véi ch¹y l¹i xin lçi mÑ. MÌo mÑ rÊt vui mang 2 con c¸ ®i níng cho c¸c con. 3 + LÊy cÊt 2 con c¸, nhËn xÐt sè c¸ vµ sè mÌo sau ®ã chän thÎ sè cã sè cã sè t¬ng øng víi nhãm c¸ g¾n thÎ sè vµ c« cho trÎ thªm bít t¹o nhãm nhiÒu lÇn. 2 - ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: ViÖc s¸ng t¹o chuyÖn kÓ g©y høng thó cho trÎ mét c¸ch tù nhiªn tho¶i m¸i cho trÎ th× kh©u chuÈn bÞ ®å dïng lµ rÊt quan träng cÇn thiÕt. Nh chóng ta ®· biÕt trÎ MÇm non nãi chung vµ løa tuæi mÉu gi¸o nhì 4 - 5 tuæi nãi riªng t duy trùc quan hµnh ®éng ph¸t triÓn m¹nh vµ chiÕm u thÕ, khi trÎ lµm quen vÒ sè lîng hoÆc kÝch thíc h×nh d¹ng th× trÎ ph¶i ®îc nh×n cô thÓ vËt ®ã. §èi víi viÖc lµm quen vÒ sè lîngcã rÊt nhiÒu tiÕt cã sù lÆp l¹i gièng nhau nhng chØ kh¸c nhau vÒ sè lîng, nÕu chØ chuÈn bÞ ®å dïng s¬ sµi ®¬n®iÖu th× dÉn tíi trÎ häc kÕt qu¶ kh«ng cao do trÎ nhµm ch¸n. Do ®ã t« cã sù chuÈn bÞ ®å dïng cho c¸c tiÕt d¹y nh sau: VÝ dô1 : §èi víi tiÕt d¹y trÎ ®Õm ®Õn 3, nhËn biÕt c¸c nhãm. Cã 3 ®èi tîng t«i chuÈn bÞ voi - « cho mçi trÎ vµ c« d¹y díi h×nh thøc c¸c chó voi ®i d¹o ch¬i gÆp trêi ma VÝ dô 2 : TiÕt d¹y trÎ so s¸nh , thªm bít t¹o®îc sù b»ng nhau gi÷a 2 nhãm ®èi tîng trong ph¹m vi 4 T«i chuÈn bÞ mÌo - c¸ cho mçi trÎ vµ cho c«. D¹y díi h×nh thøc mÌo ®i c©u c¸ VÝ dô 3 : TiÕt d¹y ®Õm ®Õn 5, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 5 ®èi tîng T«i chuÈn bÞ thá vµ cµ rèt cho trÎ vµ c« d¹y díi h×nh thøc thá ra ®ång nhá cµ rèt gióp mÑ. Trª c¬ së chuÈn bÞ ®å dïng nh vËy, c« cÇn híng dÉn cho trÎ thao t¸c cÊt lÊy, s¾p xÕp hîplý, nhanh gän, th«ng qua viÖc sö dông ®å dïng ®Ó cñng cè kh¾c s©u kiÕn thøc cho trÎ häc mµ kh«ng nhµm ch¸n tõ ®ã mµ thu hót ®îc sù chó ý cña trÎ ®Ó tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao. 3 - BiÖn ph¸p lång ghÐp tÝch hîp c¸c m«n häc: §a tÝch hîp to¸n vµo c¸c m«n häc c« gi¸o ph¶i cã dù ®Þnh tríc vµ lùa chän ®a vµo mét c¸ch hîp lý, hÊp dÉn trong tõng bµi d¹y, môc ®Ých gióp trÎ cñng cè nhËn thøc, rÌn luyÖn thµnh th¹o c¸c kü n¨ng, thao t¸c, t duy cÇn thiÕt theo quan ®iÓm tÝch hîp lÊy trÎ lµm trung t©m, trÎ thùc sù ®îc ho¹t®éng, ®îc tr¶i nghiÖm mét c¸ch tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o mµ gi¸o viªn chØ lµ ngêi ®a ra h×nh thøc tæ chøc cho trÎ häc, gîi më cho trÎ ho¹t ®éng vµ cuèi cïng lµ hÖ thèng ho¸, chÝnh x¸c ho¸ l¹i nh÷ng th«ng tin mµ trÎ ®· tiÕp nhËn ®îc, gi¸o viªn cÇn ph¶i tËn dông c¬ héi cho trÎ ®îc Lµm quen víi to¸n vµ c¸c m«n häc: VÝ dô: 4 - M«n ThÓ dôc: bµi d¹y nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n Nãi tªn h×nh? ( h×nh vu«ng ) . §Õm 1 - 5 tÊt c¶ lµ 5 h×nh vu«ng - M«n M«i trêng xung quanh : Lµm quen víi mét sè lo¹i qu¶ §Õm sè lîng qu¶ - M«n T¹o h×nh: vÏ b«ng hoa §Õm xem trÎ vÏ ®îc mÊy b«ng hoa. So s¸nh víi b¹n ngåi bªn c¹nh xem ai vÏ ®îc nh×Òu h¬n ,ai vÏ ®îc Ýt h¬n? lµ mÊy b«ng hoa? Trªn ®©y lµ vÝ dô cô thÓ víi tõng tiÕt trong tõng m«n, ®èi víi c¸c m«n V¨n häc, ThÓ dôc, ¢m nh¹c th× To¸n còng ®a vµo tÝch hîp mét c¸ch phong phó®a d¹ng…. 4 - BiÖn ph¸p d¹y trÎ mäi lóc, mäi n¬i: - Cñng cè, rÌn luyÖn vµ kh¾c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng cho trÎ lÜnh héi tri thøc toµn vÑn th× gi¸o viªn cÇn ph¶i tæ chøc tèt tËp luyÖn díi nhiÒu h×nh thøc nh ho¹t ®éng ngoµi trêi, ho¹t®éng chiÒu, buæi ch¬i s¸ng t¹o vµ sau buæi häc … vµo c¸c ho¹t ®éng trªn t«i thêng xuyªn d¹y trÎ «n l¹i kiÕn thøc ®· häc. ë bÊt kú ho¹t ®éng nµo cã liªn quan ®Õn kiÕn thøc to¸n s¬ ®¼ng t«i thêng ®a ra c©u hái gîi më ®Ó hái trÎ. - Ho¹t ®éng ngoµi trêi: vÝ dô: quan s¸t hµng c©y, cho trÎ ®Õm c©y " Cho trÎ nhÆt l¸ s©n trõ¬ng" Yªu cÇu trÎ nhÆt vµ ®Õm ®ñ sè lîng 5 chiÕc l¸ mang ®Õn cho c« cïng kiÓm tra : con nhÆt ®îc bao nhiªu chiÕc l¸, ®Ó chØ sè lîng l¸ ta ph¶i dïng ch÷ sè mÊy ®Ó chØ ? - Ho¹t ®éng d¹o ch¬i xung quanh: cho trÎ ®Õm c¸c ®å vËt xung quanh. VÝ dô: Tham quan c¸nh ®ång lóa §Õm sè bê ruéng? ( 1 -4 tÊt c¶ lµ 4 bê ruéng ) - Ho¹t ®éng vui ch¬i: VÝ dô: Trß ch¬i: " nÊu ¨n" cã 5 c¸i b¸t chia lµm 2 bµn cã nh÷ng c¸ch nµo chia ? ( mét bµn cã 1 c¸i- mét bµn cã 4 c¸i hoÆc 1 bµn cã 2 c¸i - 1 bµn cã 3 c¸i ) VÝ dô : Phßng kh¸m ký hiÖu cho bÖnh nh©n ®Õn kh¸m ( sè 1 ,2,3,4,5 ®Ó bÖnh nh©n vµo kh¸m theo sè thø tù. - Ho¹t ®éng chiÒu: §èi víi bµi tËp luyÖn chung cña c¶ líp t«i lùa chän bµi tËp kh«ng dÔ qu¸ mµ còng kh«ng khã qu¸ víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña nhãm líp, bµi khã cho trÎ th«ng minh h¬n, bµi dÔ cho trÎ trung b×nh kÐm Mét bµi luyÖn tËp chia nhãm 5 ®èi tîng ra lµm thµnh 2 phÇn ( trÎ th«ng minh h¬n yªu cÇu trÎ t×m tÊt c¶ c¸c c¸ch vÏ hoa ghi sè t¬ng øng ) 5 TrÎ chia b»ng mét nhãm 3 b«ng hoa - mét nhãm 2 b«ng hoa *** Mét nhãm 1 b«ng hoa * ** - mét nhãm 4 b«ng hoa : **** §èi víi trÎ kÐm h¬n yªu cÇu trÎ chia b»ng c¸c khoanh trßn sè hoa theo ý thÝch thµnh 2 phÇn vµ viÕt sè tîng øng 5 - BiÖn ph¸p phèi kÕt hîp víi gia ®×nh: §Ó trÎ lu«n cñng cè kh¾c s©u c¸c biÓu tîng to¸n vµ lµm quen víi c¸c biÓu tîng míi gióp trÎ ph¶n øng nhanh, lÜnh héi tèt trong giê häc tíi, t«i thêng xuyªn trao ®æi v¬Ý phô huynh trong giê ®ãn tr¶ trÎ Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp cña c¸c ch¸u , nh÷ngphÇn ®· häc vµ nh÷ng phÇn ch¸u cßn yÕu cÇn ph¶i bæ sung thªm khi ë nhµ vµ lµm quen dÇn víi bµi míi §éng viªn ®Õn mçi gia ®×nh quan t©m ®Õn con em m×nh h¬n, mua mçi ch¸u mét bé que tÝnh ®Ó trÎ tËp ®Õm. §èi víi trÎ ë løa tuæi nµy trÎ chØ míi lµm quen víi nhãm 5 ®èi tîng. V× vËy cÇn d¹y trÎ chia nhãm trong ph¹m vi 5 thµnh 2 phÇn. HoÆc yªu cÈu trÎ xÕp c¸c h×nh häc nh h×nh vu«ng, tam gi¸c, ch÷ nhËt. + KhuyÕn khÝch hái trÎ vÒ sè lîng ®å dïng, h×nh d¹ng…. cña mét sè ®å dïng ë nhµ. VÝ dô: khi ngåi ¨n c¬m hái trÎ c¸imÆt bµn cã d¹ng h×nh g×? + Trong gia ®×nh cã 4 ngêi th× ph¶i lÊy mÊy ®«i ®òa ? ( 4 ®«i ), lÊy mÊy c¸i b¸t ? ( 4 c¸i b¸t ) + Khi ®i chî mua qu¶ ngoµi viÖc hái trÎ xem khi ¨n ph¶i cÇn lµm g×? ( Röa s¹ch, bãc vá, bá h¹t… ), cung cÊp chÊt g×? ( vi ta min vµ muèi kho¸ng ), cßn hái trÎ ®Õm mói cam chia cho 2 anh em . C - KÕt luËn: 1 - KÕt qu¶ nghiªn cøu: Cã sè liÖu so s¸nh ®èi chiÕu Qua mét thêi gian thùc hiÖn kÕt hîp víi mét sè biÖn ph¸p trªn t«i ®· gióp trÎ lÜnh héi c¸c biÓu tîng to¸n c¬ b¶n ®¹t hiÖu qu¶ cao râ rÖt: Tríc khi ®Ò ra biÖn ph¸p Tæng sè trÎ 36 ch¸u Kh¸, giái 15 % 41,6 Sau khi ®Ò ra biÖn ph¸p kÕt qu¶ ®¹t®îc Tæng sè trÎ 36 ch¸u % Kh¸, giái 29 80,5 6 Trung b×nh YÕu 17 4 47,2 11,1 Trung b×nh YÕu 7 0 19,4 0 2 - Bµi häc kinh nghiÖm: Tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y trÎ 4 - 5 tuæi, tõ qu¸ tr×nh cho trÎ Lµm quen víi mét sè biÓu tîng to¸n. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh trªn, t«i ®· ph¶i tr¨n trë rÊt nhiÒu, kh¶o s¸t, ghi chÐp qua tõng th¸ng, tõng giai ®o¹n theo dâi vµ t«i ®· rót ra bµi häc kinh nghiÖm sau: - C«ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, nhiÖt t×nh, lu«n tr¨n trë , suy nghÜ t×m tßi, s¸ng t¹o trong c¸c biÖn ph¸p d¹y trÎ Lµm quen víi c¸c biÓu tîng to¸n ë mÉu gi¸o nhì sao cho phï hîp ®¹t kÕt qu¶ cao - ChuÈn bÞ giao ¸n ®å dïng d¹y häc chu ®¸o khi cã giê to¸n , ®å dïng ph¶i ®Ñp hÊp dÉn ,cèt truyÖn hay ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh gi¸o dôc ®Ó trÎ høng thó vµo giê häc ®¹t kÕt qu¶. - C« ph¶i n¾m b¾t ®îc ®Æc®iÓm nhËn thøc cña tõng trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p båi dìng, bæ sung c¸c biÓu tîgn to¸n sao cho phï hîp. - CÇn cho trÎ lµm quen víi c¸c biÓu tîng to¸n ë mäi lóc, mäi n¬i. - Ph¶i biÕt lång to¸n vµo c¸c m«n häc kh¸c - Phèi kÕt hîp víi gia ®×nh ®Ó ®îc sù ñng hé tõ phÝa phô huynh gióp trÎ häc tèt h¬n. 3 - ý kiÕn ®Ò xuÊt: Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p t«i lu«n tr¨n trë , suy nghÜ vµ rót ra lµm bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n trong viÖc gióp cho trÎ "Lµm quen víi c¸c biÓu tîng to¸n " ë líp mÉu gi¸o nhì ®¹t hiÖu qu¶ cao. RÊt mong cã sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cña Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Nga S¬n, ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2007 Ngêi viÕt Mai thÞ nguyÖt 7
- Xem thêm -