Tài liệu Skkn kinh nghiệm về phương pháp dạy một tiết reading lớp 7

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 Lôø i caû m ôn Ñeà taøi naøy ñöôïc hoaøn thaønh nhôø söï giuùp ñôõ cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng, cuûa toå chuyeân moân Tieáng Anh tröôøng THCS Chu Vaên An. Xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc, giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng, caùc thaày coâ giaùo trong toå Anh Vaên tröôøng THCS Chu Vaên An ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh ñeà taøi naøy. Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ giaùo chuû nhieäm khoái lôùp 7 ñaõ giuùp ñôõ toâi trong coâng taùc ñieàu tra ñeå ñeà taøi naøy ñöôïc hoaøn thaønh. Xin chaân thaønh caûm ôn ! Ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi Leâ Thò Höõu Thuùy Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Noäi dung ñeà taøi MUÏC LUÏC 3 Trang A-PHAÀN MÔÛ ÑAÀU......................................................................................................4 I-LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI...........................................................................................4 II-MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU..................................................................................4 III-ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU..................................................4 1- Ñoái töôïng nghieân cöùu :.................................................................................4 2- Khaùch theå nghieân cöùu :................................................................................4 IV-NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU..................................................................................4 V- PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.....................................................................................5 VI- PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU........................................................................5 1- Phöông phaùp chuû yeáu....................................................................................5 2- Phöông phaùp hoã trôï......................................................................................5 VII. CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU.......................................................................................5 B-NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN.......................................................................................6 I- CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY MOÄT TIEÁT“READING” LÔÙP 7.....6 1-Baøi ñoïc ñeå daïy ngöõ lieäu :...............................................................................6 2- Baøi ñoïc nhaèm phaùt trieån kyõ naêng ñoïc hieåu.................................................7 II- THÖÏC TRAÏNG DAÏY VAØ HOÏC BAØI READING ÔÛ TRÖÔØNG THCS CHU VAÊN AN......................................................................................................................9 1- Thöïc traïng chung..........................................................................................9 2- Chuaån bò vaän duïng ñeà taøi.............................................................................9 3 -Kinh nghieäm vaän duïng ñeà taøi vaøo thöïc tieãn.............................................10 C- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM VAØ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.....................................13 1- Baøi hoïc kinh nghieäm...................................................................................13 2- Keát quaû ñaït ñöôïc :......................................................................................13 3- Kieán nghò.....................................................................................................13 D- KEÁT LUAÄN CHUNG................................................................................................14 E- PHAÀN PHUÏ LUÏC................................................................................................15 1-Phieáu ñieàu tra :............................................................................................15 2-Keát quaû ñieàu tra...........................................................................................15 Taøi lieäu tham khaûo:...........................................................................................15 Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 A-PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I-LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Ñoïc laø moät trong nhöõng kyõ naêng cô baûn ñöôïc chuù troïng trong quaù trình daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ. Ñoïc vöøa laø muïc ñích vöøa laø phöông tieän höõu hieäu vaø thieát yeáu ñeå hoïc sinh coù theå naém vöõng, cuûng coá kieán thöùc ngoân ngöõ, môû roäng voán töø vöïng cuõng nhö hieåu saâu theâm veà vaên phong, caùch söû duïng ngoân ngöõ mình ñang hoïc. Qua döï giôø, trao ñoåi kinh nghieäm cuøng moät soá ñoàng nghieäp; toång keát kinh nghieäm baûn thaân, toâi nhaän thaáy vieäc toå chöùc daïy vaø hoïc caùc tieát reading coøn nhieàu vöôùng maéc.Vì keát quaû tieáp thu kieán thöùc reøn luyeän kyõ naêng ñoïc hieåu ôû moät boä phaän khoâng nhoû hoïc sinh coøn thaáp. Hoïc sinh tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp chöa töï nhieân, coøn thuï ñoäng laøm cho tieát hoïc teû nhaït hoaëc thieáu chieàu saâu. Qua gaàn 2 naêm ñöôïc chuyeân moân nhaø tröôøng phaân coâng daïy Anh Vaên 6,7 theo chöông trình saùch giaùo khoa môùùi taïi tröôøng THCS Chu Vaên An, baûn thaân toâi ñaõ coá gaéng hoïc hoûi, vaän duïng ñaàu tö nhaèm phaùt huy toái ña hieäu quaû giaûng daïy baøi ñoïc hieåu, ñaëc bieät laø baøi ñoïc hieåu lôpù 7. Tuyø vaøo muïc ñích cuûa töøng baøi ñoïc maø giaùo vieân coù caùch khai thaùc kheùo leùo, tieán haønh vaø thuû thuaät caùc loaïi hoaït ñoäng luyeän taäp ñoïc - hieåu khaùc nhau ñeå thöïc hieän caùc muïc ñích daïy hoïc cuï theå. Vì nhöõng lyù do treân, toâi ñaõ choïn ñeà taøi naøy. Sau ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm vaø caùc keát quaû ñaït ñöôïc. II-MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU 1-Nghieân cöùu caùc kinh nghiệm về phương pháp dạy một tiết reading lớp 7 2-Neâu ra phöông phaùp ñieån hình aùp duïng chung cho theå loaïi baøi daïy naøy nhaèm naâng cao naêng löïc ñoïc hieåu cho hoïc sinh noùi rieâng vaø naâng cao chaát löôïng daïy Tieáng Anh noùi chung. III-ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU 1- Ñoái töôïng nghieân cöùu : Ñeà taøi naøy nghieân cöùu moät vaøi kinh nghieäm daïy moät tieát “reading” ôû lôùp 7 2- Khaùch theå nghieân cöùu : Khaùch theå nghieân cöùu laø hoïc sinh lôùp 7 tröôøng THCS Chu Vaên An. IV-NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU Nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi naøy nhaèm giaûi quyeát moät soá vaán ñeà cô baûn sau ñaây : 1-Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phöông phaùp daïy moät tieát “reading” lôùp 7 2-Tình hình thöïc tieãn daïy vaø hoïc tieát “reading” lôùp 7 taïi tröôøng trung hoïc cô sôû Chu Vaên An- huyeän Ñak Pô. 3-Töø øvieäc nghieân cöùu vaän duïng ñeà taøi, ñeà xuaát moät soá kieán nghò goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc Tieáng Anh ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû Chu Vaên An. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 V- PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi naøy ñöôïc nghieân cöùu trong phaïm vi tröôøng THCS Chu Vaên An. VI- PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1- Phöông phaùp chuû yeáu Caên cöù vaøo muïc ñích nghieân cöùu vaø nhieäm vuï nghieân cöùu ñaõ neâu treân, phöông phaùp nghieân cöùu chuû yeáu cuûa toâi laø phöông phaùp toång keát kinh nghieäm. 2- Phöông phaùp hoã trôï Ngoaøi caùc phöông phaùp chuû yeáu, toâi coøn duøng moät soá phöông phaùp hoã trôï khaùc nhö phöông phaùp ñieàu tra nghieân cöùu : Ñoái töôïng ñieàu tra : Ñoäi nguõ caùc thaày coâ giaùo daïy Tieáng Anh lôùp 7 taïi tröôøng trung hoïc cô sôû Chu Vaên An; caùc em hoïc sinh caùc lôùp 7A2 vaø 7A4 toâi ñang daïy. Caâu hoûi ñieàu tra : Chuû yeáu taäp trung vaøo caùc caâu hoûi môùi vaø kín vôùi noäi dung xoay quanh caùc vaán ñeà daïy vaø hoïc moät tieát “reading” lôùp 7 Ngoaøi ra toâi coøn söû duïng nhieàu phöông phaùp hoã trôï khaùc nhö : tìm toøi nghieân cöùu töø caùc saùch vaø taøi lieäu tham khaûo coù lieân quan ñeán caùc vaán ñeà chính cuûa ñeà taøi naøy. VII. CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU Ñeå xaây döïng ñeà taøi naøy toâi ñaõ taäp trung ñieàu tra 85 hoïc sinh thuoäc 2 lôùp 7A 2 vaø 7A4 cuûa tröôøng trung hoïc cô sôû Chu Vaên An. Ñoàng thôøi toâi nghieân cöùu, tích luyõ kinh nghieäm trong quaù trình giaûng daïy thöïc teá taïi nhaø tröôøng vaø tham khaûo moät soá taøi lieäu cuûa Boä giaùo duïc, Sôû giaùo duïc. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 B-NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN I- CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY MOÄT TIEÁT“READING” LÔÙP 7 Baøi ñoïc ñöôïc duøng trong daïy hoïc ngoaïi ngöõ coù hai loaïi cô baûn : baøi ñoïc duøng ñeå daïy ngöõ lieäu vaø baøi ñoïc ñeå phaùt trieån kyõ naêng ñoïc - hieåu . Tuyø theo muïc ñích cuûa töøng baøi ñoïc, chuù troïng daïy tieáng hay daïy kyõ naêng ñoïc hieåu maø ngöôøi thaày coù nhöõng caùch khai thaùc baøi ñoïc khaùc nhau : 1-Baøi ñoïc ñeå daïy ngöõ lieäu : ÔÛ theå loaïi baøi ñoïc naøy, coâng vieäc chuû yeáu cuûa giaùo vieân laø tìm caùch giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc baøi ñoïc qua caùc hoaït ñoäng nhö giôùi thieäu, trình baøy, giaûng giaûi, gôïi yù veà noäi dung cuõng nhö veà ngoân ngöõ cuûa baøi. Sau ñoù laø caùc hoaït ñoäng luyeän taäp, kieåm tra möùc ñoä hieåu vaø thöïc haønh caùc kieán thöùc ngoân ngöõ vöøa hoïc phoái hôïp vôùi taát caû caùc kyõ naêng nghe- noùi- ñoïc- vieát khaùc nhau. Moät baøi ñoïc nhö vaäy coù theå ñöôïc tieán haønh nhö sau : a/ Giôùi thieäu baøi ñoïc : Giaùo vieân coù theå söû duïng nhieàu thuû thuaät khaùc nhau ñeå giôùi thieäu baøi ñoïc nhö : giaùo vieân coù theå ra caâu hoûi gôïi môû; ñaët caâu hoûi ñeå khai thaùc caùc kieán thöùc coù saün cuûa hoïc sinh veà noäi dung ñeà taøi cuûa baøi; oân laïi baøi cuõ coù lieân quan ñeán noäi dung cuûa baøi môùi … b/ Trình baøy, giôùi thieäu noäi dung baøi ñoïc coù keøm theo tranh minh hoïa neáu caàn, ñoàng thôøi phoái hôïp giôùi thieäu caáu truùc, töø môùi, söû duïng caùc thuû thuaät giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi. c/ Luyeän hoûi - ñaùp veà baøi ñoïc, khai thaùc caùc ngöõ lieäu coù trong baøi. d/ Thöïc haønh ngöõ lieäu môùi, phoái hôïp giöõa ngöõ caûnh vaø noäi dung baøi ñoïc. e/ Cuûng coá, toùm taét, xaây döïng laïi baøi ñoïc baèng caùc baøi taäp. Ví duï: - Rearrange the text in order - Build up the text / the story with prompts given. - Retell the text - Sum up the main idea of the text basing on the prompts given ( visual or written ) .v.v. f- Ñoïc to, luyeän phaùt aâm, ngöõ ñieäu neáu caàn g- Môû roäng caùc hoaït ñoäng, baøi taäp noái tieáp ( follow – up activities ), phoái hôïp caùc kyõ naêng nghe- noùi- ñoïc- vieát ôû möùc ñoä coù theå … Vôùi nhöõng daïng hoaït ñoäng luyeän taäp nhö vaäy, thöïc teá caùc baøi ñoïc nhö treân coù lieân quan ñeán baøi thöïc haønh noùi hôn laø ñoïc - hieåu. Baøi ñoïc luùc naøy laø phöông tieän giôùi thieäu ngöõ caûnh, ngöõ lieäu cho vieäc daïy tieáng noùi chung. Vieäc reøn luyeän vaø phaùt trieån kyõ naêng ñoïc, hieåu ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng hình thöùc thuû thuaät vaø caùc hoaït ñoäng luyeän taäp khaùc vôùi tieán trình treân. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 2- Baøi ñoïc nhaèm phaùt trieån kyõ naêng ñoïc hieåu Caùc baøi ñoïc nhaèm giuùp hoïc sinh phaùt trieån kyõ naêng ñoïc hieåu khoâng chæ ñôn thuaàn giuùp hoïc sinh hieåu ngöõ lieäu trong moät ñoaïn vaên maø coøn phaûi taïo ra nhöõng hoaït ñoäng luyeän taäp ñeå giuùp hoïc sinh thöïc haønh caùc kyõ naêng ñoïc. Ñoù laø nhöõng kyõ naêng heát söùc caàn thieát maø qua ñoù caùc em coù theå ñoïc vaø hieåu ñöôïc nhöõng ñoaïn vaên khaùc nhau cho nhöõng muïc ñích khaùc nhau. ÔÛ moät baøi ñoïc nhaèm phaùt trieån kyõ naêng ñoïc hieåu thì giaùo vieân khoâng trình baøy, giôùi thieäu noäi dung maø hoïc sinh phaûi töï ñoïc ñeå naém baét noäi dung. Vai troø cuûa giaùo vieân chæ laø hoã trôï, gôïi yù, höôùng daãn ñaët ra yeâu caàu vaø kieåm tra. Caùc hoaït ñoäng ñoïc cuûa hoïc sinh ñeàu gaén vôùi caùc nhu caàu, muïc ñích gaàn vôùi nhu caàu, muïc ñích thaät cuûa vieäc ñoïc trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Caùc hoaït ñoäng ñeå luyeän taäp, phaùt trieån kyõ naêng ñoïc hieåu thöôøng ñöôïc tieán haønh theo 3 giai ñoaïn nhö sau : -Caùc hoaït ñoäng tröôùc khi ñoïc ( pre – reading activities ) -Caùc hoaït ñoäng trong khi ñoïc ( while –reading activities ) -Caùc hoaït ñoäng sau khi ñoïc (post- reading activities ) a- Caùc hoaït ñoäng tröôùc khi ñoïc (pre – reading) Hoaït ñoäng tröôùc khi ñoïc bao goàm nhöõng hoaït ñoäng vaø thuû thuaät nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc ñích sau : -Gaây höùng thuù ( arouse interest) -Thieát laäp ngöõ caûnh (set up the context ) -Taïo nhu caàu, lyù do, muïc ñích cuûa vieäc ñoïc (create reasons for reading) -Daïy tröôùc caáu truùc, töø môùi, caàn thieát cho vieäc ñoïc hieåu ( pre- teach stuctures, new words ) -Giôùi thieäu toùm taét noäi dung baøi ñoïc ( introduce briefly the topic, content ) -Gôïi yù, höôùng söï chuù yù vaøo nhöõng ñieåm chính cuûa baøi ñoïc ( eliciting, guiding questions) -Cho hoïc sinh ñoaùn tröôùc noäi dung baøi ñoïc (predict the text ) -Neâu nhöõng ñieàu muoán bieát qua baøi ñoïc ( give expectation) Trong böôùc pre – reading coù moät vaøi ñieåm maø toâi luoân chuù yù, ñoù laø:qui trình giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi nhaát thieát phaûi ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp môùi, goàm 4 böôùc nghe, noùi, ñoïc, vieát. Nghóa laø ñaàu tieân giaùo vieân phaûi giôùi thieäu nghóa cuûa töø môùi baèng tranh aûnh, vaät thaät, haønh ñoäng… cuøng luùc vôùi vieäc giaùo vieân phaùt aâm töø naøy moät hoaëc hai;ba laàn neáu töø khoù( böôùc nghe).Sau ñoù hoïc sinh laëp laïi theo giaùo vieân töø môùi ñoù nhieàu laàn( böôùc noùi); tieáp theo giaùo vieân vieát töø môùi leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh phaùt aâm töø naøy ( böôùc ñoïc )… Tuy nhieân, giaùo vieân caàn chuù yù söûa loãi phaùt aâm, vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng treân nguyeân taéc hoïc sinh phaûi hieåu ñöôïc nhöõng gì maø caùc em ñang nghe, ñoïc, noùi. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Qui trình thöù hai khoâng keùm phaàn quan troïng laø phaàn guiding questions. Caâu hoûi caàn ñi vaøo vaán ñeà chính, noäi dung quan troïng cuûa baøi ñoïc, nhaèm daãn daét hoïc sinh vaøo tình huoáng coù vaán ñeà ñeå cho caùc em töï giaûi quyeát vaán ñeà ñoù. Trong suoát khaâu naøy giaùo vieân caàn taäp cho caùc em tö duy maø khoâng caàn nhìn vaøo saùch giaùo khoa. b- Caùc hoaït ñoäng trong khi ñoïc ( while – reading activities ) Caùc hoaït ñoäng luyeän taäp trong khi ñoïc goàm caùc baøi taäp ñöôïc thöïc hieän ngay khi hoïc sinh ñang ñoïc, hoïc sinh coù theå ñoïc ñi ñoïc laïi ñeå thöïc hieän baøi taäp. Caùc hình thöùc toå chöùc luyeän taäp ôû giai ñoaïn naøy nhaèm tìm hieåu, khai thaùc noäi dung baøi ñoïc. Tuyø theo muïc ñích vaø noäi dung cuï theå cuûa töøng baøi maø giaùo vieân coù nhöõng caâu hoûi vaø yeâu caàu khaùc nhau. Caùc baøi taäp vaø thuû thuaät chính ôû giai ñoaïn naøy thöôøng ñöôïc toâi söû duïng qua nhöõng daïng nhö sau : - Find the word / sentence that says … - Check / tick the correct answer - True - false - Complete the table -Fill in the chart - Make up charts / diagrams. - Make a list of … -Matching… ………………………………… -Answer the questions on the text. Vôùi nhieàu loaïi caâu hoûi khaùc nhau nhö : -Caâu hoûi coù theå traû lôøi baèng caùch laáy tröïc tieáp caùc caâu coù saün trong baøi. -Caâu hoûi coù theå traû lôøi baèng caùc thoâng tin löïa choïn trong baøi. -Caâu hoûi coù theå traû lôøi baèng caùc gôïi yù trong baøi. -Caâu hoûi ñoøi hoûi söï suy luaän, ñaùnh giaù ñeå traû lôøi. Vieäc thöïc hieän caùc baøi taäp laø nhieäm vuï trung taâm cuûa quaù trình daïy hoïc ngoaïi ngöõ ñoàng thôøi laø hoaït ñoäng chuû yeáu ñeå hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc reøn luyeän ñöôïc kyõ naêng. Vì vaäy caàn boá trí phaàn lôùn thôøi gian vaø toå chöùc thaät nhieàu hoïc sinh tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng naøy. Giaùo vieân chæ ñoùng vai troø thieát keá, toå chöùc, höôùng daãn vaø ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh (giôùi thieäu nhieäm vuï hoïc sinh phaûi laøm, höôùng daãn vaø ñieàu chænh khi caàn thieát; ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh), tuyeät ñoái khoâng bao bieän laøm thay cho hoïc sinh hoaëc noùi vaø vieát quaù nhieàu. Khi hoïc sinh traû lôøi nhöõng caâu hoûi khoâng neù traùnh vieäc laëp laïi caùc ñaùp aùn gioáng nhau cuûa nhöõng hoïc sinh khaùc nhau, hoaëc nhöõng caâu traû lôøi sai. Bôûi vì vieäc söûa chöõa caùc caâu traû lôøi sai seõ giuùp hoïc sinh coù nhieàu cô hoäi cuûng coá kieán thöùc vaø reøn luyeän kyõ naêng. Giaùo vieân khoâng neân goø eùp ñoùng khung moät soá caâu traû lôøi coá ñònh ñaõ truø lieäu tröôùc, maø neân ñoäng vieân, khuyeán khích vaø coâng nhaän nhöõng ñaùp aùn coù tính ña daïng, saùng taïo cuûa hoïc sinh. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 c-Caùc hoaït ñoäng sau khi ñoïc Sau khi hoïc sinh ñoïc vaø laøm baøi taäp theo caùc yeâu caàu vaø caâu hoûi ñoïc hieåu, giaùo vieân coù theå tieáp tuïc tieán haønh caùc hoaït ñoäng luyeän taäp ñoøi hoûi söï thoâng hieåu toång quaùt cuûa toaøn baøi, lieân heä thöïc teá, chuyeån hoùa voán kieán thöùc, nhaän thöùc hoaëc thoâng tin, döõ lieäu vöøa nhaän ñöôïc qua baøi ñoïc. Caùc loaïi hình baøi taäp coù theå laø: -Find the sentence that summarizes the text / paragraph -Reproduce the text ( written or oral ) -Gap – filling -Rewrite the story basing on the text -Personalized tasks ( e.g : write / talk about your own school/ family/ town/ story on… ) .v.v. -Grammar practice and exercises … -Arrange the event in order. Treân ñaây laø moät soá daïng baøi taäp giuùp khai thaùc baøi ñoïc, giaùo vieân neân linh ñoäng thay ñoåi loaïi baøi taäp ôû moãi tieát hoïc nhaèm taïo khoâng khí soâi noåi, gaây höùng thuù, traùnh gaây nhaøm chaùn cho hoïc sinh. II- THÖÏC TRAÏNG DAÏY VAØ HOÏC BAØI READING ÔÛ TRÖÔØNG THCS CHU VAÊN AN 1- Thöïc traïng chung Khi chuaån bò thöïc hieän ñeà taøi, naêng löïc hoaït ñoäng tìm kieám kieán thöùc cuûa hoïc sinh coøn nhieàu haïn cheá. Ña soá hoïc sinh cho raèng tieáng Anh laø moân khoù hoïc, thaäm chí nhieàu em sôï hoïc moân tieáng Anh, soá hoïc sinh naém kieán thöùc kyõ naêng laø raát ít. Vì theá neân caùc em raát thuï ñoäng trong caùc tieát hoïc vaø khoâng höùng thuù hoïc taäp boä moân. Tröôøng naèm treân ñòa baøn noâng thoân, kinh teá coøn nhieàu khoù khaên, ñòa baøn daân cö thöa thôùt neân hoïc sinh gaëp khoâng ít khoù khaên trong hoïc taäp, nhö khoù khaên trong vieäc trao ñoåi hoïc taäp laãn nhau; thaäm chí coù hoïc sinh khoâng ñuû saùch vôû ñeå hoïc. 2- Chuaån bò vaän duïng ñeà taøi Xaùc ñònh ñöôïc muïc ñích, nhieäm vuï vaø phöông phaùp nghieân cöùu; ngay töø nhöõng tieát ñaàu tieân (sau khi tìm hieåu tình hình hoïc sinh), toâi ñaõ ñaët ra yeâu caàu vaø nhieäm vuï cho hoïc sinh ñeå cho caùc em chuû ñoäng, saün saøng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng moät caùch töï giaùc; tích cöïc vaø saùng taïo. Toâi ñaët ra yeâu caàu veà saùch vôû, khuyeán khích töï hoïc, hoïc ôû baïn beø, höôùng daãn caùc em caùch söû duïng saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, khuyeán khích caùc em tham khaûo moät soá saùch boå ích . Veà phía giaùo vieân, toâi thöôøng xuyeân chuaån bò kyõ caøng cho moãi tieát daïy : leân keá hoaïch cho töøng baøi, chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc (tranh aûnh, ñoà vaät thaät, baûng phuï, baøi taäp … ) nhaèm taïo ra söï höùng thuù cho hoïc sinh; laøm cho tieát daïy trôû neân sinh ñoäng vaø ñaït hieäu quaû cao. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 3 -Kinh nghieäm vaän duïng ñeà taøi vaøo thöïc tieãn Treân cô sôû lí luaän veà phöông phaùp daïy, nhaèm giaûi quyeát thöïc traïng daïy vaø hoïc moät tieát reading; nhôø ñöôïc chuaån bò kyõ caøng cho töøng tieát daïy neân hoïc sinh cuûa toâi ñaõ tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc moät caùch tích cöïc, khoâng bò göôïng eùp vaø keát quaû hoïc caùc tieát reading ngaøy caøng cao. Toâi ñaõ taïo ñöôïc nieàm tin cho hoïc sinh veà khaû naêng hoïc taäp vaø tham gia caùc hoaït ñoäng tìm toøi cuûa hoï. Sau ñaây toâi xin ñöôïc pheùp trình baøy moät soá kinh nghieäm thieát keá vaø toå chöùc daïy caùc tieát reading : Ví duï : Giaùo aùn Unit 4 : At school Lesson 3 : B6 .read – schools in the USA ( Luyeän kyõ naêng ñoïc hieåu ) a)Pre - reading: -Set up the context -pre teach new words : Tuses a picture: ( CVA school- T prepares before) + T asks sS : which school here ?  sS : Chu Van An school. T: presents : It,s a school in Viet Nam Now answer about our school. ( T asks  ss answer ) + What time do your classes start ? + What time do your classes finish ? + What time do you have lunch ? + Where do you have lunch ? + What do you have for lunch ? (Trong böôùc giôùi thieäu naøy giaùo vieân vöøa keát hôïp ñöôïc vieäc khaéc saâu kieán thöùc cuõ, vöøa taïo ra höùng thuù, khoâng khí soâi noåi vì caùc em coù dòp töï do noùi veà chính baûn thaân mình. cuøng luùc coù theå giôùi thieäu moät soá töø môùi, caáu truùc lieân quan ) -Pre- teach new words: + School uniform : (n) ( T asks : can you wear black or red shirts at school ?  sS answer : - T shows read things : white shirts - blue trousers : school uniform ) + a 20 minute break : (n) ( T : How many minutes do you have bet ween 2 classes ? sS answer  T presents : 5 minute – break  20 minute break ) + cafeteria : (n) (use a picture) +snacks.( real things : mì toâm, baùnh mì ): ( Vieäc giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi phaûi ñöôïc thöïc hieän ñuùng theo trình töï nghe- noùi ñoïc vieát ) T displays a picture : A school in the USA. + T: What is this ?  sS : this is a school in the USA. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 - Introduce the content : Today, we learn a bout the passage about the schools in the USA. + T : (Writes on the board): Are schools in the USA different from schools in Viet Nam ? ( 3,4 sS answer ) Löu yù: Hoïc sinh gaáp saùch trong suoát quaù trình treân. b)While – reading -T asks sS to read the text ( silent reading ). ( 5  6 minutes) -T calls one student, to read the text loudly before the class T corrects ss, mistakes. -T display a flipchart ( in English 7 – page 45) Questions : True or false ? check the boxes : T a-Students do not usually wear school uniform. b-There are classes on Saturday morning c-Students don,t have a break in the afternoon d-The school cafeteria sells food to students e-The school cafeteria only opens at lunch time f-Baseketball is an unpopular after school activity F + T gives sS 3 minutes to read the flipchart. + T explains how to do this exercice. + T asks sS to read the text ( silent reading ) (3’) + SS do the “true – fasle” exercises ( group works ) + T calls some sS : give the key ( speak - explain ) + T corrects and gives the correct answers. Key : a : T; b : F; c :F; d : T ; e : F; f :F -T gives some wh - questions a bout the text In the USA a- What time do the classes start ? b- What time do the classes finish ? c- How many breaks students have each day ? + T reads - sS listen all of the lesson. + T gives sS 2 minutes to read the text ( silent reading ) + SS : ask - answer : ( pair - works ) + T calls sS to answer the questions before the class. ( each sentences : T asks some sS to answer ) + SS write the answers on the board ( T corrects sS, writing ) Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 c) Post – reading : ( books are closed ) - Gap – filling : ( T prepares a flipchart ) …… Students have one hour and a 20 each day. One break is in .The other is . Students often go to the and buy And at a or at . The most after school activities are ,football and + T calls sS to fill in the blanks ( speaking ) + T corrects - sS write the key on the board. -T asks sS to answer the question “ are schools in the USA different from schools in Viet Nam ? ” again. - T displays the flipchart : Activities Students in Chu Van An school The USA a/ Half a day at school. b/ Can go to school in blue or red shirts. c/ Have lunch at cafeteria. d/ Usually, there is school uniform. e/ Classes start at 7 a.m or 1 p.m. f/ Have some 5- minute breaks + SS have to tick ( ) or ( ) in the right column. + T correts sS mistakes. Toùm laïi : Toå chöùc daïy hoïc caùc tieát reading nhö ñaõ trình baøy ôû treân goùp phaàn raát lôùn vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ, neáu giaùo vieân bieát khai thaùc moät caùch kheùo leùo. Hoïc sinh vöøa naém kieán thöùc vöõng chaéc vöøa reøn luyeän ñöôïc kyõ naêng ñoïc -hieåu; vöøa phaùt trieån naêng löïc hoaït ñoäng tö duy; naêng löïc vaän duïng thöïc tieãn. Noù laøm cho caùc tieát hoïc thöïc söï sinh ñoäng theo höôùng tích cöïc, goùp phaàn thay ñoåi toát ñeïp veà phöông phaùp daïy hoïc phuø hôïp vôùi muïc tieâu ñoåi môùi giaùo duïc cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 C- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM VAØ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC 1- Baøi hoïc kinh nghieäm Qua thôøi gian nghieân cöùu vaø aùp duïng ñeà taøi, toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm nhö sau: Vieäc ñoïc vaø hieåu ngoân ngöõ cuûa moät quoác gia khaùc dó nhieân laø coù khoù khaên nhaát ñònh. Reøn luyeän cho hoïc sinh ñoïc toát tieáng Anh vaø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa noù khoâng phaûi laø deã. Coù theå noùi ñoù laø nhieäm vuï naëng neà ñoái vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân daïy Tieáng Anh. Tuy nhieân, neáu giaùo vieân coù söï ñaàu tö vaø nghieân cöùu ñuùng ñaén thì nhöõng khoù khaên naøy luoân luoân giaûi quyeát ñöôïc. Ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 7, ñaây laø naêm thöù 2 caùc em ñöôïc tieáp nhaän töø thaày coâ giaùo phöông phaùp toå chöùc daïy hoïc môùi. Nhöng soá tieát reading phaân phoái ôû lôùp 6 laø raát ít neân caùc em chöa thöïc söï quen vôùi caùch tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng naøy.Vì vaäy yeâu caàu giaùo vieân phaûi bieát vaän duïng kheùo leùo phöông phaùp vaø caùc phöông tieän daïy hoïc sao cho phuø hôïp (tranh aûnh, vaät thaät, haønh ñoäng …). Nhö theá, chaát löôïng hoïc taäp caùc tieát reading chaéc chaén seõ khoâng ngöøng naâng cao. 2- Keát quaû ñaït ñöôïc : Nhôø vaän duïng toát phöông phaùp daïy hoïc nhö treân, keát quaû ñaït ñöôïc trong hoïc kyø I vöøa qua ôû 2 lôùp 7 toâi daïy raát khaû quan. Ña soá caùc em raát höùng thuù vôùi boä moân, saün saøng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng do giaùo vieân yeâu caàu trong moãi tieát “reading” noùi rieâng vaø trong tieát Anh vaên noùi chung. Baèng nhöõng kinh nghieäm naøy toâi ñaõ phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoaït ñoäng hoïc taäp. Moät soá löôïng khaù ñoâng hoïc sinh ñaõ naém vöõng kieán thöùc, kyõ naêng vaø ñaõ hình thaønh ñöôïc naêng löïc tìm toøi nghieân cöùu cho mình. Ñaïi boä phaän hoïc sinh töø khoâng thích hoïc boä moân ñaõ trôû neân tin töôûng vaøo naêng löïc cuûa mình. Soá lieäu cuï theå nhö sau ( Hoïc kyø I, naêm hoïc 2003 –2004) : Toång soá Gioûi Khaù Trung bình Yeáu , Keùm HS SL % SL % SL % SL % 85 em 11 12,9% 17 20% 48 56,5% 09 10,6% 3- Kieán nghò Nhaø tröôøng caàn toå chöùc nhieàu buoåi sinh hoaït chuyeân ñeà ñeå phoå bieán vaø nhaân ñeà taøi thaønh dieän roäng, toå chöùc nhieàu tieát daïy maãu baøi reading (neáu coù ñieàu kieän thì caû toå baøn baïc ñeå thieát keá baøi giaûng ) Phoøng giaùo duïc caàn taïo ñieàu kieän cho nhieàu giaùo vieân ñöôïc tham gia hoïc caùc lôùp boài döôõng chöông trình thay saùch trong heø. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 D- KEÁT LUAÄN CHUNG Treân ñaây laø toaøn boä nhöõng kinh nghieäm maø toâi ñaõ nghieân cöùu tích luõy vaø vaän duïng trong thôøi gian qua. Nhieäm vuï cuûa ñeà taøi laø nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà phöông phaùp daïy moät tieát Reading 7, ñoàng thôøi tìm hieåu thöïc traïng daïy-hoïc tieát reading 7 ôû taïi tröôøng THCS Chu Vaên An, huyeän Ñak Pô. Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi naøy xuaát phaùt töø cô sôû lyù luaän cuûa phöông phaùp daïy hoïc ngoaïi ngöõ trong nhaø tröôøng phoå thoâng; trong ñoù chuù troïng ñeán phöông phaùp toå chöùc daïy moät tieát reading lôùp 7 theo tinh thaàn ñoåi môùi, phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø nhieäm vuï giaùo duïc. Treân cô sôû ñoù toâi ñaõ neâu leân kinh nghieäm vaän duïng vaøo thöïc tieãn nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc boä moân Tieáng Anh ôû baäc trung hoïc cô sôû theo chöông trình caûi caùch. Do haïn cheá veà thôøi gian, neân ñeà taøi naøy chaéc chaén coøn nhieàu thieáu soùt. Toâi seõ tieáp tuïc nghieân cöùu, vaän duïng vaø hoaøn thieän ñeà taøi trong thôøi gian tôùi. ………………………… ………………………. Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E- PHAÀN PHUÏ LUÏC 1-Phieáu ñieàu tra : Tieán haønh thaêm doø ñoái vôùi 85 hoïc sinh thuoäc 2 lôùp 7A2 vaø 7A4 Maãu phieáu ñieàu tra Xin vui loøng ñaùnh daáu () vaøo söï löïa choïn cuûa mình: 1-Em thích hay khoâng thích hoïc moân Anh vaên ? Raát thích Thích Bình thöôøng Khoâng thích 2-Em coù thích hoïc caùc tieát ñoïc hieåu Tieáng Anh ? Raát thích Thích Bình thöôøng Khoâng thích 3- Vì sao em thích (hoaëc khoâng thích) hoïc moân Tieáng Anh ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Xin caùm ôn caùc em ñaõ coäng taùc ! 2-Keát quaû ñieàu tra TS Raát thích 85 hs SL % Tröôùc khi aùp 10 11,8 duïng ñeà taøi Sau khi aùp 22 25,9 duïng ñeà taøi Thích Bình Khoâng thöôøng thích SL % SL % SL % 22 25,9 23 27,0 30 35,3 40 47,0 13 15,3 10 11,8 Taøi lieäu tham khaûo: Ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy baäc trung hoïc cô sôû ( phaàn ngoaïi ngöõ ) PGS.PTS Traàn Kieàu. NXB giaùo duïc Taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy lôùp 7 Sôû GD&ÑT Gia Lai naêm 2003 15 Ñeà taøi SKKN- Leâ Thò Höõu Thuùy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
- Xem thêm -