Tài liệu Skkn kinh nghiệm dạy tin học ở thcs

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n I. §Æt vÊn ®Ò. HiÖn nay trong nhµ trêng Tin häc vÉn ®ang lµ bé m«n ®Æc thï trong hÖ thèng c¸c m«n häc bËc THCS. Bé m«n Tin häc ®îc c¸c em rÊt yªu thÝch bëi tÝnh hiÕu ®éng, tß mß cña løa tuæi häc trß. §ång thêi qua bé m«n cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc lÝ tÝnh häc sinh. HÇu nh c¸c em cã tÝnh hiÕu ®éng l¹i nhanh nh¹y h¬n so víi c¸c häc sinh kh¸c. Dùa trªn c¬ së ®ã mµ ngêi gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y vµ båi dìng cho sinh cã tè chÊt lÜnh héi kiÕn thøc Tin häc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Bé m«n Tin häc ®îc chia lµm hai phÇn chÝnh: + Lý thuyÕt + Thùc hµnh Hai phÇn nµy ®Òu cã t¸c dông bæ trî cho nhau, qua lý thuyÕt c¸c em sÏ ®Þnh h×nh ®îc giê häc thùc hµnh s¾p tíi sÏ lµm g× vµ cã thÓ khai th¸c thªm mµ kh«ng bì ngì tríc nh÷ng c©u hái mµ gi¸o viªn ®a ra. Ngîc l¹i phÇn thùc hµnh cã t¸c dông cñng cè l¹i kiÕn thøc cña lý thuyÕt, buéc ngêi häc ph¶i n¾m ®îc néi dung cña lý thuyÕt. II. Néi dung 1. C¬ së lÝ luËn. Trong thêi ®¹i ngµy nay, thêi ®¹i cña kinh tÕ héi nhËp, C«ng nghÖ th«ng tin ngµy mét ®i s©u vµo tiÒm thøc cña mçi ngêi trong x· héi, nã lµ mét nghµnh ®ang cßn míi nhng nã lu«n ®øng ®Çu trong mäi ho¹t ®éng cña x· héi hiÖn nay. V× thÕ nhµ níc ®· cã chñ tr¬ng tõ ®©y sÏ phæ cËp Tin häc cho c¸c bËc häc tõ TiÓu häc, THCS, THPT, Cao ®¼ng, §¹i häc... vµ nã lµ mét bé m«n kh«ng thÓ thiÕu ®îc, gãp phÇn cïng víi c¸c bé m«n kh¸c gi¸o dôc nh©n c¸ch, lµm cho néi dung häc tËp ë trêng phæ th«ng cã tÝnh hoµn thiÖn lµm th¨ng b»ng, hµi hßa c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. 2. C¬ së thùc tiÔn. HiÖn nay, viÖc d¹y häc bé m«n Tin häc trong trêng häc trªn ®Þa bµn huyÖn Con Cu«ng còng ®îc chó träng nhng cha ®ång ®Òu. NhiÒu trêng cha cã gi¸o viªn chuyªn tin vµ trang thiÕt bÞ ®i kÌm dÉn ®Õn viÖc gi¶ng d¹y cha ®ång ®Òu. C¸c thÇy, c¸c c« gi¸o vµ c¸c bËc phô huynh cßn xem nhÑ m«n häc nµy (m«n phô) mµ chØ ®Çu t cho con em m×nh häc tËp c¸c m«n häc kh¸c quan träng h¬n nh: V¨n, To¸n, Lý... §å dïng d¹y häc m«n Tin häc cã tÝnh ®Æc thï còng ®· t¬ng ®èi nhng t liÖu tham kh¶o vµ ®å dïng nh tranh ¶nh minh ho¹ cßn thiÕu. MÆt kh¸c ®Ó 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n th¨m líp dù giê còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× trïng giê, kh¸c trêng... nªn hiÖu qu¶ ®¹t cha cao. §Æc thï cña bé m«n nµy lµ tÝnh th«ng minh, suy luËn, hiÕu ®éng, t×m tßi nªn c¸c em cha m¹nh d¹n, cßn thiÕu tù tin. 3. Thùc tr¹ng d¹y häc hiÖn nay. a) S¸ch gi¸o khoa: Trong ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa Tin häc 6, 7 ®îc chia lµm hai phÇn chÝnh ®ã lµ lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Cø sau mçi phÇn häc lý thuyÕt th× l¹i cã phÇn thùc hµnh t¬ng øng. PhÇn häc thùc hµnh thÓ hiÖn râ nh÷ng g× mµ hiÖu qu¶ cña phÇn lý thuyÕt mang l¹i. ë løa tuæi nµy ®a sè c¸c em ®Òu rÊt a thÝch t×m tßi, hiÕu ®éng, thÝch häc hái nhng bªn c¹nh ®ã cã mét sè em cßn nhót nh¸t, kh«ng d¸m cÇm chuét di chuyÓn, kh«ng d¸m ®Æt tay lªn bµn phÝm. Do ®ã c¸c nhµ biªn so¹n ®· chó ý ®Õn t©m sinh lý løa tuæi 6, 7 cã phÇn häc mang tÝnh trß ch¬i gi¶i trÝ. Tõ ®ã mµ c¸c em dÇn dÇn lµm quen ®îc mÆt phÝm vµ c¸ch di chuyÓn chuét. Ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ®a vµo b©y giê còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho häc sinh nhÑ nhµng h¬n vµ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn t×m tßi ph¬ng ph¸p d¹y häc h¬n. Nhng ngîc l¹i viÖc thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y häc nµy nÕu gi¸o viªn kh«ng t×m cho m×nh mét ph¬ng ph¸p ®æi míi mµ cø rËp khu«n m¸y mãc th× sÏ t¹o cho häc sinh sù nhµm ch¸n vµ kÕt qu¶ häc tËp sÏ kh«ng cao. b) VÒ häc sinh: Líp 6, 7 c¸c em ®îc häc ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa chñ yÕu lµ thùc hµnh luyÖn gâ phÝm vµ lµm quen víi m¸y tÝnh nªn c¸c em rÊt thÝch thó khi häc giê m«n Tin häc. Trªn ®Þa bµn huyÖn Kho¸i Ch©u, häc sinh lµ con em cña nhiÒu thµnh phÇn d©n c do ®ã viÖc tiÕp nhËn kiÕn thøc Tin häc kh«ng ®ång ®Òu vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ. ViÖc häc lý thuyÕt tiÕp xóc víi c¸c tõ TiÕng Anh chuyªn ngµnh cßn kÐm, h¬n n÷a khi thùc hµnh c¸c em cha lµm chñ ®îc m×nh cßn mang tÝnh bÞ ®éng, bì ngì víi nh÷ng trêng hîp m¸y tÝnh b¸o lçi hay ®Æt ra c©u hái. §iÒu ®ã lµm cho bé m«n nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. c) VÒ gi¸o viªn: ë trªn ®Þa bµn huyÖn Kho¸i Ch©u, c¸c trêng ®· cã ®ñ gi¸o viªn tin häc nhng c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, m¸y ®Ó häc sinh thùc hµnh cßn qu¸ Ýt. Sau khi häc sinh häc xong lý thuyÕt kh«ng cã nhiÒu thêi gian thùc hµnh. 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n ViÖc th¨m líp dù giê gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ còng cha thËt chÝnh x¸c. III. BiÖn ph¸p Tõ thùc tr¹ng trªn, ngoµi viÖc nghiªn cøu s¸ch gi¸o viªn, gi¸o tr×nh Tin häc vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c t«i ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ sau: - Häc hái kinh nghiÖm qua viÖc th¨m líp dù giê cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó rót ra cho m×nh mét ph¬ng ph¸p d¹y häc tèt h¬n. - B¶n th©n khi tr×nh bµy kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt ph¶i chÝnh x¸c vÒ c©u, vÒ ch÷, biÕt söa sai kÞp thêi cho häc sinh. - BiÕt sö dông ®å dïng d¹y häc mét c¸ch hîp lý, phï hîp víi t×nh huèng. - Cã tÝnh s¸ng t¹o trong thiÕt kÕ bµi gi¶ng cña m×nh. VËy t«i xin tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm nhá gióp c¸c em häc sinh cã thÓ sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n nh sau: Trong ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh, hµm lµ c«ng thøc ®îc ®Þnh nghÜa tõ tríc. Hµm ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn tÝnh to¸n theo c«ng thøc víi c¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu cô thÓ. Sö dông c¸c hµm cã s½n trong ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh gióp viÖc tÝnh to¸n ®îc dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n. VÝ dô: nÕu cÇn tÝnh trung b×nh céng cña ba sè 3, 10 vµ 2 em cã thÓ sö dông c«ng thøc sau ®©y: =(3+10+2)/3 Nhng khi sö dông c«ng thøc ®Ó tÝnh to¸n th× viÖc sao chÐp vµ di chuyÓn lµ kh«ng hîp lý v× vËy ®Ó tÝnh to¸n nhiÒu th× viÖc sö dông hµm trong Excel lµ ®iÒu cÇn thiÕt. T«i ®a ra c¸c hµm cô thÓ nh sau: * Hµm tÝnh tæng: Hµm tÝnh tæng cña mét d·y c¸c sè cã tªn lµ SUM. Hµm SUM ®îc nhËp vµo « tÝnh nh sau: =SUM(a,b,c...) Trong ®ã c¸c biÕn a, b, c...®Æt c¸ch nhau bëi dÊu phÈy lµ c¸c sè hay ®Þa chØ cña c¸c « tÝnh. Sè lîng c¸c biÕn lµ kh«ng h¹n chÕ. VÝ dô 1: Tæng ba sè 15, 24, 45 cã thÓ ®îc tÝnh b»ng c¸ch nhËp néi dung sau vµo « tÝnh: =SUM(15,24,45) cho kÕt qu¶ lµ 84. VÝ dô 2: Gi¶ sö trong « A2 chøa sè 5, « B8 chøa sè 27. Khi ®ã: =SUM(A2,B8) ta ®îc kÕt qu¶ lµ 32. 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n =SUM(A2,B8,105) ta ®îc kÕt qu¶ lµ 137 (vÝ dô nµy cho thÊy c¸c biÕn sè vµ ®Þa chØ cã thÓ dïng kÕt hîp). §Æc biÖt hµm SUM cßn cho phÐp sö dông ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc, ®iÒu nµy lµm ®¬n gi¶n viÖc liÖt kª c¸c gi¸ trÞ khi tÝnh to¸n. VÝ dô 3: =SUM(A1,B3, C1:C10) = A1+B3+C1+...+C10) * Hµm tÝnh trung b×nh céng: Hµm tÝnh trung b×nh céng cã tªn lµ AVERAGE. Hµm AVERAGE ®îc nhËp vµo « tÝnh nh sau: = AVERAGE(a,b,c....) Trong ®ã c¸c biÕn a, b, c,.... lµ c¸c sè hay ®Þa chØ cña c¸c « cÇn tÝnh VÝ dô 1: =AVERAGE(15,24,45) cho kÕt qu¶ lµ (15+24+45)/3 = 28 =AVERAGE(10,34,25,23,4,0) cho kÕt qu¶ lµ (10+34+25+23+4+0)/6 = 16 T¬ng tù nh hµm SUM, hµm AVERAGE còng cho phÐp sö dông kÕt hîp c¸c sè vµ ®Þa chØ « tÝnh còng nh ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc tÝnh. VÝ dô 2: NÕu khèi A1:A5 lÇn lît chøa c¸c sè 10, 7, 9, 27 vµ 2 th×: = AVERAGE(A1,A5,3) cho kÕt qu¶ lµ (10+2+3)/3 = 5; = AVERAGE(A1:A5) cho kÕt qu¶ lµ (10+7+9+27+2)/5 = 11; = AVERAGE(A1:A4,A1,9) cho kÕt qu¶ lµ (10+7+9+27+10+9)/6 = 12; = AVERAGE(A1:A5,5) cho kÕt qu¶ lµ (10+7+9+27+2+5)/6 = 10; * Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt: Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt trong mét d·y sè cã tªn lµ MAX. Hµm MAX ®îc nhËp vµo « tÝnh nh sau: =MAX(a,b,c,...) Trong ®ã c¸c biÕn a, b, c,... lµ c¸c sè hay ®Þa chØ cña c¸c « tÝnh. VÝ dô1: =MAX(47,5,46,12,56) cho kÕt qu¶ lµ 56 Hµm MAX còng cho phÐp sö dông kÕt hîp c¸c sè vµ ®Þa chØ « tÝnh còng nh ®Þa chØ c¸c khèi trong c«ng thøc tÝnh. VÝ dô 2: NÕu khèi B1:B6 lÇn lît chøa c¸c sè 10, 7, 78, 9, 27 vµ 2 th×: =MAX(B1,B5,13) cho kÕt qu¶ lµ 27 (gi¸ trÞ lín nhÊt cña ba sè 10, 27, 13) =MAX(B1:B6) cho kÕt qu¶ lµ 78. =MAXB1:B4,86) cho kÕt qu¶ lµ 86. * Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt: 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt trong mét d·y sè cã tªn lµ MIN. Hµm MIN ®îc nhËp vµo « tÝnh nh sau: =MIN(a,b,c,...) Trong ®ã c¸c biÕn a, b, c,... lµ c¸c sè hay ®Þa chØ c¸c « tÝnh VÝ dô 1: =MIN(47,5,64,4,13,56) cho kÕt qu¶ lµ 4. VÝ dô 2: NÕu khèi B1:B6 lÇn lît chøa c¸c sè 10, 7, 78, 9, 27 vµ 2 th×: =MIN(B1,B5,13) cho kÕt qu¶ lµ 10 (gi¸ trÞ nhá nhÊt cña ba sè 10, 27, 13) =MIN(B1:B6) cho kÕt qu¶ lµ 2. =MIN(B1:B4,86) cho kÕt qu¶ lµ 7. * Hµm ®iÒu kiÖn (IF). Hµm IF cho kÕt qu¶ lµ mét trong hai gi¸ trÞ tuú theo ®iÒu kiÖn lµ ®óng hoÆc sai. Có ph¸p: IF(§iÒu_kiÖn, Gi¸_trÞ_§óng, Gi¸_trÞ_sai). Ta cã thÓ gi¶i bµi tËp sau víi hµm ®iÒu kiÖn: T×m nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai cã d¹ng (Ax2+Bx+C=0) Víi bµi to¸n trªn ta biÖn luËn nh sau: * Neáu a=0 vaø b=0 vaø c=0 : in ra caâu "voâ soá nghieäm" * Neáu a=0 vaø b=0 vaø c < > 0 : in ra caâu " voâ nghieäm" * Neáu a=0 vaø b < > 0 : phöông trình trôû thaønh phöông trình baä nhaát, x= -c/b, nghieäm thöù 2 khoâng coù * Neáu a< > 0 vaø Delta > 0 : pt coù 2 nghieäm * Neáu a < > 0 vaø Delta < 0 : pt voâ nghieäm * Neáu a < > 0 vaø Delta = 0 : pt coù nghieäm keùp x=-b/2a Trªn b¶ng tÝnh ta biÓu diÔn nh h×nh: 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n - C¸c gi¸ trÞ a, b, c ®îc nhËp ë c¸c « C3, D3, E3 - Delta ®îc tÝnh ë « F3 C«ng thøc ®îc lËp nh sau: D  Delta = D3*D3- 4*C3*E3 G3  X1 = IF(C3=0,IF(D3=0,IF(E3=0,"V« sè nghiÖm","V« nghiÖm"),E3/D3),IF(F3<0,"V« nghiÖm",IF(F3=0,-D3/(2*C3),( - D3 - SQRT(F3) ) / (2*C3)))) H3  X2 = IF(C3=0,IF(D3=0,IF(E3=0,"V« sè nghiÖm","V« nghiÖm"),E3/D3),IF(F3<0,"V« nghiÖm",IF(F3=0,-D3/(2*C3), (-D3 + SQRT (F3) )/ (2*C3) ) ) ) * Hµm diÒu kiÖn AND (Vµ) Hµm AND cho kÕt qu¶ lµ TRUE chØ khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè cã gi¸ trÞ TRUE Có ph¸p: AND(§iÒu_kiÖn1, ®iÒu_kiÖn2 …) §iÒu kiÖn1, ®iÒu kiÖn2: c«ng thøc cã c¸c phÐp to¸n so s¸nh. Hµm cho kÕt qu¶: TRUE nÕu tÊt c¶ c¸c ®èi sè ®Òu cã gi¸ trÞ TRUE FALSE nÕu mét trong c¸c ®èi sè cã gi¸ trÞ lµ FALSE XÐt b¶ng tÝnh sau: 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n TÝnh kÕt qu¶: NÕu ®iÓm >=5 vµ n¨m sinh >= 1985 th× kÕt qu¶ lµ ®Ëu Trong « C2 , ta nhËp c«ng thøc = IF(AND(A2>=5,B2>= 1985,”§Ëu”,”Rít”) Còng t¬ng tù hµm AND hµm OR còng lµm hµm ®iÒu kiÖn * Hµm ®iÒu kiÖn OR (hoÆc). Hµm OR cho kÕt qu¶ lµ TRUE khi Ýt nhÊt mét trong c¸c ®èi sè cã gi¸ trÞ lµ TRUE. Có ph¸p: OR(§iÒu_kiÖn1, ®iÒu_kiÖn2 …) §iÒu kiÖn1, ®iÒu_kiÖn2: C«ng thøc cã c¸c phÐp to¸n so s¸nh Hµm cho kÕt qu¶ : TRUE: nÕu mét trong c¸c ®èi sè cã gi¸ trÞ TRUE FALSE: nÕu tÊt c¶ c¸c ®èi sè cã gi¸ trÞ FALSE. XÐt b¶ng tÝnh sau: TÝnh cét thuÕ: nÕu tªn hµng lµ rîu h¹y thuèc l¸: tû lÖ thuÕ = 20%, ngîc l¹i tû lÖ thuÕ = 0%. C«ng thøc ®îc nhËp vµ « B2 lµ: = IF(OR(A2=”Rîu”,A2=’Thuèc lµ”),20%,0) * Hµm s¾p xÕp RANK (XÕp h¹ng sè trong danh s¸ch c¸c sè) Có ph¸p: RANK(Number, Ref, Order) Number: sè cÇn t×m h¹ng cña nã trong vïng Ref Ref: Vïng cña b¶ng tÝnh. Vïng Ref ph¶i ®îc gi÷ cè ®Þnh, dïng ®Þa chØ tuyÖt ®èi: Order: NÕu Order = 0 hay kh«ng cã ®èi sè nµy: sè cã gi¸ trÞ lín nhÊt sÏ ®îc xÕp thø nhÊt NÕu Order > 0 sè cã gi¸ trÞ nhá nhÊt sÏ ®îc xÕp thø nhÊt. XÐt b¶ng tÝnh sau: 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n C«ng thøc ®îc nhËp ë « D2 lµ = Rank(C2,$C$2:$C$6,0) * Hµm ®Õm COUNT( §Õm sè « chøa gi¸ trÞ lµ sè) Có ph¸p: COUNT(Num1, num2) Num1, num2 lµ ®Þa chØ «, vïng chøa gi¸ trÞ bÊt k× nhng hµm chØ ®Õm nh÷ng « chøa gi¸ trÞ sè. Tõ nh÷ng hµm ®· ®îc tr×nh bµy ë trªn ta sÏ kÕt hîp gi¶i bµi to¸n sau: TÝnh ®iÓm trung b×nh m«n häc, xÕp lo¹i, xÕp vÞ thø. XÐt b¶ng tÝnh sau: - Trong « §iÓm trung b×nh ®îc nhËp c«ng thøc nh sau: =ROUND(SUM(SUM(C4:H4),SUM(I4:Q4)*2,SUM(R4:T4)*3)/SUM(COU NT(C4:H4),COUNT(I4:Q4)*2,COUNT(R4:T4)*3),1) *Chó gi¶i: + SUM(SUM(C4:H4),SUM(I4:Q4)*2,SUM(R4:T4)*3) lµ tæng sè ®iÓm cña nh÷ng « cã ®iÓm cña §HS1, §HS2 vµ §HS3 + SUM(COUNT(C4:H4),COUNT(I4:Q4)*2,COUNT(R4:T4)*3) lµ tæng nh÷ng « cã gi¸ trÞ lµ sè hay nh÷ng « chøa ®iÓm cña §HS 1, §HS 2 vµ §HS 3. + Hµm ROUND lµ dïng ®Ó lµm trßn sè sau dÊu phÈy (,) - Trong « XÕp h¹ng ®îc nhËp c«ng thøc nh sau: =RANK(U4,$U$4:$U$10,0) - Trong « XÕp lo¹i ®îc nhËp c«ng thøc nh sau: DiÔn gi¶i: 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sö dông hµm ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n 10>= §iÓm trung b×nh>= 9: XuÊt s¾c 9 > §iÓm trung b×nh >= 8: Giái 8 > §iÓm trung b×nh >= 7: Kh¸ 7 > §iÓm trung b×nh >= 5: Trung b×nh 5 > §iÓm trung b×nh >= 0: YÕu NhËp c«ng thøc trong « W4 nh sau: = IF(U4>=9, “XuÊt s¾c”,IF(U4>=8, “Giái”, IF(U4>=7, “Kh¸”,IF(U4>=5, “Trung b×nh”, “YÕu”)))) IV. KÕt qu¶ thu ®îc Sau khi c¸c em ®îc lµm quen víi c¸c hµm trªn vµ ¸p dông vµo viÖc lËp c¸c c«ng thùc trong EXCEL ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n th× c¸c em c¶m thÊy thÝch thó vµ ham häc h¬n, ®îc lµm quen víi c¸c hµm nµy còng lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c em lµm quen víi c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c: vÝ dô nh ng«n ng÷ Pascal c¸c hµm IF, AND, OR,… còng thêng ®îc sö dông trong viÖc lËp tr×nh gi¶i c¸c bµi to¸n. V. KÕt luËn Tõ thùc tiÔn d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lîng bé m«n Tin häc ®Çu tiªn ngêi gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu s¸ch tham kh¶o vµ häc hái kinh nghiÖm cña c¸c gi¸o viªn d¹y bé m«n Tin häc l©u n¨m ®Ó t×m cho m×nh mét ph¬ng ph¸p tèt nhÊt. Tõ ®ã rÌn luyÖn cho häc sinh lÜnh héi ®îc nh÷ng kiÕn thøc Tin häc mét c¸ch nh¹nh bÐn nhÊt. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë trêng THCS ChÝ T©n. RÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña Héi ®ång khoa häc ®Ó s¸ng kiÕn trªn ®îc hoµn thiÖn h¬n. Ngêi thùc hiÖn Lª ThÞ Hång Anh 9
- Xem thêm -