Tài liệu Skkn kinh nghiệm dạy “một số dạng toán trong giải toán trên mạng”

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” Më ®Çu: 1 LÝ do chän ®Ò tµi. Trong hÖ thèng c¸c m«n häc ë tiÓu häc, To¸n cã mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. Kh«ng cã ai cã thÓ phñ nhËn kh¶ n¨ng øng dông réng r·i kiÕn thøc to¸n häc vµo cuéc sèng. V× thÕ viÖc d¹y vµ häc To¸n thÕ nµo ®Ó thu hót sù quan t©m cña mäi gi¸o viªn, häc sinh, c¸c bËc phô huynh vµ cña toµn x· héi. Lµ mét m«n khoa häc c¬ b¶n, to¸n häc ®· ®îc nhiÒu nhµ s ph¹m, nhµ khoa häc nghiªn cøu c¸ch thÓ hiÖn c¸ch d¹y sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Võa ®¶m b¶o tÝnh phæ th«ng võa ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng cña khoa häc. Nhng nã cßn ®ßi hái mçi häc sinh sö dông gÇn hÕt vèn kiÕn thøc vÒ to¸n häc vµo ho¹t ®éng gi¶i to¸n. §Ó cã kü n¨ng gi¶i to¸n ®óng, ngêi häc kh«ng chØ cÇn cã sù t duy khoa häc mµ cßn cÇn ®Õn rÊt nhiÒu vèn kiÕn thøc tæng hîp kh¸c nhau. Mçi bµi to¸n ®Òu cã néi dung logic ®îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng thuËt to¸n. Mçi bµi to¸n, d¹ng to¸n ®îc tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng liªn quan mËt thiÕt víi nhau. §èi víi phÇn gi¶i t¸on trªn m¹ng Enternet l¹i cµng khã h¬n. §iÒu ®ã thóc dôc t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Víi ®iÒu kiÖn cã h¹n , b¶n th©n t«i kh«ng thÓ ®a ra hÕt c¸c d¹ng to¸n ®· xuÊt hiÖn trªn m¹ng enternet mµ chØ ®a ra mét sè d¹ng to¸n tiªu biÓu vµ ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n ®ã. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi. T×m hiÓu ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n xuÊt hiÖn trong ch¬ng tr×nh gi¶i to¸n trªn m¹ng dµnh cho häc sinh líp 5. Th«ng qua t×m hiÓu ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n cho häc sinh tiÓu häc nãi chung vµ häc sinh líp 5 nãi riªng. Gióp häc sinh nhËn thøc ®óng quy luËt cña tõng d¹ng to¸n vµ biªn ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n ®ã mét c¸ch nhanh nhÊt. Cñng cè cho häc sinh ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n cña tiÓu häc mµ tiªu biÓu lµ c¸c d¹ng to¸n ë líp 5. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi. - VÒ mÆt néi dung:Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n cã trong ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ líp 5. - MÆt kiÕn thøc: 7 d¹ng to¸n diÓn h×nh ë líp 4,5. - Thùc tr¹ng: §iÒu tra viÖc d¹y - häc gi¶i to¸n trªn m¹ng cña häc sinh tiÓu häc t¹i trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thuû. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 1 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” 4. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu. - §èi tîng: T×m hiÓu ph¬ng ph¸p gi¶i mét sè bµi to¸n trong gi¶i to¸n trªn m¹ng cho 11 häc sinh líp 5. Trêng TiÓu häc sè 1 Sen Thñy, 13 em trong ®éi tuyÓn häc sinh tham gia thi gi¶i to¸n qua m¹ng huyÖn LÖ Thuû - LÖ Thñy- Qu¶ng B×nh. - Ph¹m vi: 11 häc sinh líp 5 Trêng TH sè 1 Sen Thñy 13 em trong ®éi tyuÓn thi gi¶i to¸n trªn m¹ng cÊp tØnh cña phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o LÖ Thuû. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Nghiªn cøu lý luËn: §äc s¸ch, tµi liÖu ®Ó t×m hiÓu c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi. - Sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc hµnh gi¶i to¸n ®Ó t×m ra ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh nhÊt. PhÇn II: néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. 1. C¬ së lý luËn. - Nh chóng ta biÕt mäi vÊn ®Ò to¸n häc ®Òu b¾t nguån tõ thùc tiÔn cuéc sèng. Ph¬ng ph¸p d¹y gi¶i to¸n trªn m¹ng ë tiÓu häc lµ sù vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc to¸n cho phï hîp víi néi dung kiÕn thøc cña ®Ò to¸n ®a ra. - To¸n häc cã tÝnh trõu tîng, kh¸i qu¸t nhng ®èi tîng cña to¸n häc l¹i mang tÝnh thùc tiÔn. Ph¬ng ph¸p d¹y häc mét sè d¹ng to¸n ®îc dùa trªn quan ®iÓm thõa nhËn thùc tiÔn lµ nguån gèc cña nhËn thøc lµ tiªu chuÈn cña ch©n lý. V× vËy trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¶i to¸n trªn m¹ng ë tiÓu häc ngêi gi¸o viªn cÇn lu ý: + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a to¸n häc vµ thùc tÕ ®êi sèng b»ng c¸ch lµm râ thùc tiÔn cña to¸n häc, th«ng qua c¸c bµi to¸n cô thÓ ®· cã ®Ó gióp häc sinh n¾m râ mèi quan hÖ gi÷a sè häc vµ h×nh häc. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh cã néi dung g¾n víi thùc tÕ to¸n häc trong thùc tiÔn. + Tæ chøc híng dÉn häc sinh vËn dông nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng to¸n häc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng bµi to¸n cã trong ch¬ng tr×nh gi¶i to¸n trªn m¹ng cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 2. C¬ së thùc tiÔn. - §iÒu quan träng cña viÖc d¹y gi¶i to¸n lµ gióp häc sinh biÕt c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò to¸n häc trong cuéc sèng. C¸c vÊn ®Ò nµy ®îc nªu díi d¹ng c¸c bµi to¸n cã néi dung kh¸c nhau hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. V× vËy viÖc gi¶i c¸c d¹ng Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 2 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” to¸n nµy lµ häc sinh cã dÞp huy ®éng toµn bé vèn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ ph¬ng ph¸p mµ häc sinh ®· ®îc häc. - §Ó gi¶i ®îc mmät sè bµi to¸n cã trong gi¶i to¸n trªn m¹ng ®ßi hái häc sinh ph¶i cã kiÕn thøc s©u vÒ c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n ë tiÓu häc, mét sè kü n¨ng c¬ b¶n vÒ m¸y tÝnh cÇn tay vµ c¬ b¶n nhÊt lµ ph¶i cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ vi tÝnh. - §èi víi häc sinh tiÓu häc th× t duy cô thÓ chiÕm u thÕ. Nh÷ng ho¹t ®éng g©y høng thó th× c¸c em tËp trung chó ý h¬n vµ nhí l©u h¬n. Do ®ã, trong giê häc to¸n nÕu gi¸o viªn biÕt c¸ch tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng d¹y häc mét c¸ch khoa häc, cã hÖ thèng, biÕn nhiÖm vô c¨ng th¼ng thµnh c¸c h×nh thøc thi ®ua, häc sinh sÏ hiÓu bµi nhanh h¬n. ë ch¬ng tr×nh tiÓu häc hiÖn nay kh«ng d¹y häc sinh gi¶i to¸n b»ng ph¬ng ph¸p ®¹i sè, lËp ph¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng tr×nh. Nhng khi tiÕn hµnh gi¶i ph¬ng tr×nh ®ã th× ph¶i gi¶i theo ph¬ng ph¸p sè häc. Bëi lÏ h¹t nh©n cña néi dung m«n to¸n ë tiÓu häc lµ sè häc, häc sinh cha häc ®¹i sè, t duy cña c¸c em lµ t duy cô thÓ nªn khi d¹y häc sinh d¹ng to¸n nµy ph¶i gi¶i b»ng ph¬ng ph¸p sè häc. B»ng ng«n ng÷ dÔ hiÓu nhÊt, gi¸o viªn gi¶i thÝch cho c¸c em hiÓu c¸c thuËt to¸n vµ gîi cho c¸c em kiÕn thøc liªn quan ®Õn néi dung to¸n häc kh¸c. - ThÓ hiÖn c¸c yÕu tè bµi to¸n b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng. - Sö dông c¸c ®å dïng trùc quan ®Ó häc sinh n¾m b¶n chÊt cña d¹ng to¸n vµ ph¬ng ph¸p gi¶i tõng d¹ng To¸n - Ph¸t hiÖn mèi quan hÖ gi÷a yÕu tè cÇn t×m víi yÕu tè ®· cho trong bµi to¸n. - Häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®· häc, ph¸t hiÖn c¸ch gi¶i. - KÕt hîp gi÷a day trªn m¸u víi d¹y trªn b¶ng ®Ó häc sinh häc ®Õn ®©u nhí ®Õn ®ã v× kiÕn thøc gi¶i to¸n trªn m¹ng cña líp 5 nã bao trïm toµm bé ch¬ng tr×nh tiÓu häc vµ cã n©ng cao ë mét sè kü n¨ng. - Gi¶i to¸n trªn m¹ng cã 5 d¹ng ®Ò to¸n c¬ b¶n nh sau: + D¹ng bµi t×m c¸c « cã gi¸ tri t¨ng dÇn. + D¹ng bµi t×m c¸c « cã gi¸ trÞ b»ng nhau. + D¹ng bµi ®iÒn kÕt qu¶ vµo « trèng vµ tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän. + D¹ng bµi thá t×m cµ rèt. + D¹ng bµi vît chíng ngo¹i vËt. - Mét sè d¹ng to¸n b¶n th©n muèn tr×ng bµy trong ®Ò tµi nµy. D¹ng to¸n s¬n mét mÆt, s¬n 2 mÆt, s¬n 3 mÆt, kh«ng s¬n mÆt nµo. So s¸nh, tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng vµ h×nh trßn néi ngo¹i tiÕp. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 3 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” D¹ng to¸n ®ång hå. D¹ng to¸n chuyÓn ®éng ®Òu. Víi mét khèi lîng kiÕn thøc réng lín nh vËy khi d¹y ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt chèt kiÕn thøc mét c¸ch chÆt chÏ, vµ t×m ph¬ng ph¸p tÝnh ®óng vµ nhanh nhÊt ®Ó häc sinh võa ®¶m b¶o ®óng vµ thêi gian Ýt nhÊt. Tèt nhÊt lµ häc bÊm m¸y tÝnh cÇm tay liªn tôc ®Õn kÕt qu¶ tr¸nh hiÖn tîng ph¶i ghi ra giÊy lµm mÊt thêi gian cña häc sinh. KÕt luËn: Qua phÇn t×m hiÓu c¬ së to¸n häc gi¶i to¸n trªn m¹ng ta thÊy kiÕn thøc cña c¸c d¹ng to¸n cã trong ch¬ng tr×nh gi¶i to¸n trªn m¹ng hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó. §iÒu ®ã ®ßi hái ngêi d¹y vµ ngêi häc ph¶i cã mét kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ ch¬ng tr×nh to¸n ë tiÓu häc nãi chung vµ ch¬ng tre×nh to¸n líp 5 nãi riªng míi gi¶i ®îc hÕt c¸c d¹ng to¸n cã trªn m¹ng. 3. C¬ së t©m lÝ häc. Nh chóng ta ®· biÕt, t©m lÝ häc thùc sù lµ mét c¬ së cña ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n to¸n. T¹i bËc tiÓu häc, t©m lÝ løa tuæi ®îc chia thµnh hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n ®Çu cÊp líp 1,2,3 vµ cuèi cÊp líp 4,5. Kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh tiÓu häc còng ®ang ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn theo tõng giai ®o¹n cã quy luËt riªng song song víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t©m lÝ. D¹y häc gi¶i to¸n trªn m¹ng còng lµ mét qu¸ tr×nh quan träng gãp phÇn lµm thay ®æi toµn bé nh©n c¸ch cña häc sinh nh»m ®µo t¹o ®îc thÕ hÖ trÎ th«ng minh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, s½n sµng ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng trong x· héi hiÖn ®¹i. V× vËy, trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¶i to¸n trªn m¹ng cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm qu¸ tr×nh nhËn thøc cña häc sinh ë tõng giai ®o¹n th× míi hiÖu qu¶. Ph¬ng ph¸p d¹y häc gi¶i to¸n trªn m¹ng cã thÓ coi lµ mét ph©n m«n cña lÝ luËn d¹y häc v× vËy cÇn dùa vµo c¸c thµnh tùu cña khoa häc gi¸o dôc. Do tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh ngµy cµng ®îc n©ng cao, kinh nghiÖm sèng ®îc tÝch lòy v× vËy ph¶i c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc b»ng c¸ch ®a häc sinh vµo c¸c t×nh huèng cã vÊn ®Ò díi sù híng dÉn cã chñ ®Þnh cña gi¸o viªn. Híng dÉn häc sinh häc tËp nh»m vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù lÜnh héi tri thøc míi vµ c¸ch thøc hµnh ®éng míi, h×nh thµnh n¨ng lùc s¸ng t¹o cho häc sinh. 4 Mét sè khiÕm khuyÕt cña häc sinh vµ gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 4 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” Häc sinh còng nh gi¸o viªn ë trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy cßn m¾c ph¶i mét sè khuyÕt ®iÓm sau: - Gi¸o viªn cha sö dông c¸c ®å dïng trùc quan ®Ó gi¸p häc sinh n¾m b¶n chÊt cña vÊn ®Ò mµ bµi to¸n ®ang ®a ra. - Gi¸o viªn híng dÉn qua nhiÒu thao t¸c nªn kh«ng ®¶m b¶o thêi gian cho häc sinh lµm bµi. - Gi¸o viªn d¹y trùc tiÕp trªn m¸y nªn ¸p lùc thêi gian ¶nh hëng ®Õn t©m lÝ häc sinh. - Häc sinh kh«ng hiÓu b¶n chÊt cña ®Ò to¸n ®Ó t×m c¸ch gi¶i. §Ó x¸c ®Þnh thùc tr¹ng trªn, t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t häc sinh trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy vßng 15 vßng thi 28 cho to¸n huyÖn LÖ Thuû KÕt qu¶ thu ®îc vßng 15 nh sau: Sè häc sinh Sè häc sinh vît qua. 11 Sè häc sinh kh«ng vît qua Bµi kh«ng gi¶i ®îc 11 S¬n 1 mÆt, 2 mÆt, 3 mÆt. Sè häc sinh kh«ng vît qua Bµi kh«ng gi¶i ®îc 26 §ång hå. 0 KÕt qu¶ thu ®îc vßng 15 nh sau: Sè häc sinh Sè häc sinh vît qua. 28 2 KÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn cho ta thÊy tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh, ®¹t ®îc chÊt lîng nh vËy cßn thÊp so víi c¸c d¹ng to¸n cã trªn m¹ng hiªn nay. *Nguyªn nh©n: - Häc sinh kh«ng n¾m ®îc d¹ng to¸n nµy lµ d¹ng to¸n nµo trong ch¬ng tr×nh ®Ó ¸p dông. - Gi¸o viªn cha ph©n tÝch râ cho häc sinh sù thay ®æi cña c¸c kÝch thøc lµ do khi s¬n th× sè lîng h×nh ®îc s¬n vµ sè mÆt s¬n n»m ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau vµ cã c¸h tÝnh kh¸c nhau. VÝ dô: S¬n mét mÆt: tÝnh diÖn tÝch toµn phÇn S¬n 2 mÆt: TÝnh chu vi khèi hép. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 5 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” - Häc sinh cha hiÓu ®îc quan hÖ gia vËn tèc cua kim giê vµ kim phót. - Gi¸o viªn kh«ng x¸c ®Þnh ®îc khoang cach gi÷a hai kim theo yªu cÇu cña ®Ò ra. - Khi d¹y gi¸o viªn Ýt chó ý cung cÊp ng«n ng÷ To¸n häc cho häc sinh, dÉn ®Õn häc sinh thêng gÆp khã kh¨n khi x¸c ®Þnh d÷ kiÖn cña bµi to¸n. Trªn ®©y lµ nh÷ng thùc tr¹ng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Trêng TiÓu häc sè 1 Sen Thñy khi d¹y häc gi¶i to¸n trªn m¹ng Enternet Violym pic. Ch¬ng II Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n §Ó häc sinh kh¾c phôc ®îc nh÷ng khiÕm khuyÕt khi gi¶i c¸c d¹ng to¸n trªn vµ cã ®îc kü n¨ng gi¶i to¸n. Tõ thùc tr¹ng k¶o s¸t thùc tÕ, theo t«i cÇn gi¶i quyÕt b»ng nh÷ng biÖn ph¸p sau: 1. VÒ ph¬ng ph¸p. Gi¸o viªn cÇn ®a c¸c bµi to¸n nµy vÒ d¹ng cc¸c bµi to¸n ®Ó híng dÉn häc sinh gi¶i mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt. PhÇn 1: D¹ng to¸n s¬n mét mÆt, s¬n 2 mÆt, s¬n 3 mÆt, kh«ng s¬n mÆt nµo. I/ Néi dung kiÕn thøc: - TÝnh diÖn tÝch xung quanh h×nh hép ch÷ nhËt. = (a + b) 2  c Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 6 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” - DiÖn tÝch toµn phÇn h×nh hép ch÷ nhËt. = Sxq + S 2®¸y. - ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt. = a  b  c - Chu vi h×nh hép ch÷ nhÊt b»ng (a + b + c)  4 - TÝnh diÖn tÝch xung quanh h×nh lËp ph¬ng. = a b  4 - DiÖn tÝch toµn phÇn h×nh lËp ph¬ng. = a  b  6. - ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt. = a  a  a - Chu vi h×nh lËp ph¬ng b»ng a  12 - V× 2 h×nh lËp ph¬ng nhá ë hai ®Çu mçi c¹nh ®îc s¬n 2 mµu nªn sè ®o cña mçi c¹nh gi¶m ®i 2 ®¬n vÞ. II/ Bµi tËp minh ho¹: Bµi 1: Ngêi ta xÕp nh÷ng h×nh lËp ph¬ng nhá c¹nh 1 cm thµnh mét h×nh lËp ph¬ng c¹nh 13 cm. Sau ®ã ngêi ta s¬n 6 mÆt cña cña h×nh võa xÕp ®îc. a, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 1 mÆt? b, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 2 mÆt? c, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 3 mÆt? d, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc kh«ng s¬n mÆt nµo? d, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá dïng ®Ó xÕp thµnh h×nh lËp ph¬ng lín? Híng dÉn gi¶i: V× 2 h×nh lËp ph¬ng ë hai ®Çu mçi c¹nh ®îc s¬n 2 hoÆc 3 mÆt nªn khi tÝnh sè h×nh s¬n mét mÆt ta cÇn trõ sè ®o ®· cho 2 cm (13-2=11) a, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n 1 mÆt lµ: 11  11  6 = 726 (TÝnh diÖn tÝch toµn phÇn) b, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n 2 mÆt lµ: 11  12 = 132 (TÝnh chu vi h×nh lËp ph¬ng) c, Sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 3 mÆt lµ : 8 h×nh ë 8 ®Ønh d, Sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc kh«ng s¬n mÆt nµo lµ: 11  11  11 = 1331 (TÝnh thÓ tÝch) e, Sè h×nh lËp ph¬ng nhá dïng ®Ó xÕp thµnh h×nh lËp ph¬ng lín lµ: 13  13  13 = 2197 (TÝnh thÓ tÝch b×nh thêng) Bµi 2: Ngêi ta xÕp nh÷ng h×nh lËp ph¬ng nhá c¹nh 1 cm thµnh mét h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch thíc lµ 1,6 dm; 1,2 dm 8 cm. Sau ®ã ngêi ta s¬n 6 mÆt cña cña h×nh võa xÕp ®îc. a, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 1 mÆt? b, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 2 mÆt? c, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 3 mÆt? d, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc kh«ng s¬n mÆt nµo? e, TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng nhá dïng ®Ó xÕp thµnh h×nh lËp ph¬ng lín? Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 7 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” V× 2 h×nh lËp ph¬ng nhá ë hai ®Çu mçi c¹nh ®îc s¬n 2 hoÆc 3 mÆt nªn khi tÝnh sè h×nh s¬n mét mÆt ta cÇn trõ kÝch thíc ®· cho 2 cm (1,6 dm = 16 cm; 1,2 dm= 12cm c¸c sè ®o sau khi trõ cßn 14 cm; 10 cm; 6 cm) a, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n 1 mÆt lµ: (14  10 + 10  6 + 6  14)  2 = 568 (TÝnh diÖn tÝch toµn phÇn) b, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n 2 mÆt lµ: (14 + 10 + 6)  4 = 120 (TÝnh chu vi h×nh hép) c, Sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n 3 mÆt lµ : 8 h×nh ë 8 ®Ønh d, Sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc kh«ng s¬n mÆt nµo lµ: 14  10  6 = 840 (TÝnh thÓ tÝch) e, Sè h×nh lËp ph¬ng nhá dïng ®Ó xÕp thµnh h×nh lËp ph¬ng lín lµ: 16  12  8 = 1536 (TÝnh thÓ tÝch b×nh thêng) PhÇn II. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng vµ h×nh trßn néi ngo¹i tiÕp. I/ Néi dung kiÕn thøc - DiÖn tÝch h×nh vu«ng = a  a - DiÖn tÝch h×nh trßn = r  r  3,14 - Quan hÖ gi÷a diÖn tÝch h×nh vu«ng vµ diÖn tÝch h×nh trßn + H×nh trßn n»m trong h×nh vu«ng. DiÖn tÝch h×nh vu«ng b»ng diÖn tÝch h×nh trßn chia cho 3,14 nh©n víi 2 DiÖn tÝch h×nh trßn b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng chia cho 2 råi nh©n víi 3,14 + H×nh trßn n»m ngoµi h×nh vu«ng DiÖn tÝch h×nh vu«ng b»ng diÖn tÝch h×nh trßn chia cho 3,14 nh©n víi 4 DiÖn tÝch h×nh trßn b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng chia cho 4 råi nh©n víi 3,14 - C¸ch tÝnh diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo b»ng diÖn tÝch h×nh n»m ngoµi trõ ®i diÖn tÝch h×nh n»m trong. II/ Bµi tËp minh ho¹ Bµi 1. Ngêi ta vÏ xung quanh h×nh vu«ng ABCD mét h×nh trßn nh h×nh vÏ. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn. BiÕt diÖn tÝch h×nh trßn b»ng 94,2 cm2. Híng dÉn gi¶i: DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ; 94,2 : 3,14  2= 60 cm2 DiÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo lµ: 94,2 - 60 = 34,2 cm2 Më réng cho häc sinh: NÕu h×nh vu«ng n»m ngoµi h×nh trßn 94,2 : 3,14  4 Bµi 2. Ngêi ta vÏ xung quanh h×nh vu«ng ABCD mét h×nh trßn nh h×nh vÏ. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn. BiÕt diÖn tÝch h×nh vu«ng lµ 36 cm2 . Híng dÉn gi¶i: DiÖn tÝch h×nh trßn lµ 36 : 2 3,14 = 56,52 cm2 Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 8 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” DiÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo lµ: 56,52 - 36 = 20,52 cm2 Më réng cho häc sinh: NÕu h×nh trßn n»m trong h×nh vu«ng 36 : 4 3,14 Tõ ®ã cho häc sinh so s¸nh diÖn tÝch h×nh vu«ng n»m trong h×nh trßn vµ h×nh vu«ng n»m ngoµi h×nh trßn ; h×nh trßn n¨m ngoµi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn n»m trong h×nh vu«ng KÕt luËn h×nh n»m ngoµi gÊp ®«i h×nh n»m trong vµ ngîc l¹i. PhÇn III: D¹ng to¸n ®ång hå. I/ Néi dung kiÕn thøc. - NÕu kim phót quay mét vßng th× kim giê quay ®îc - HiÖu vËn tèc cña hai kim lµ: 1 - 1 12 = 11 12 1 12 vßng. vßng - Hai kim trïng nhau khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai kim b»ng 0 hay mét vßng. - Hai kim vu«ng gãc víi nhau nhau khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai kim 1 4 vßng - Hai kim th¼ng hµng víi nhau khi hai kim cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng. II/ Bµi tËp minh ho¹ Bµi 1: B©y giê lµ 12 giê. Hái: a, Sau bao l©u hai kim l¹i trïng nhau b, Sau bao l©u hai kim vu«ng gãc víi nhau. c, Sau bao l©u hai kim th¼ng hµng víi nhau. Híng dÉn gi¶i: a, Ta cã: nÕu kim phót quay mét vßng th× kim giê quay HiÖu vËn tèc cña 2 kim lµ: 1 - 1 12 = 11 12 1 12 vßng vßng §Ó hai kim trïng nhau th× kim phót ph¶i quay mét vßng, vËy thêi gian ®Ó hai kim trïng nhau mét lÇn n÷a lµ: 1 : 11 12 = 12 11 giê b, §Ó hai kim vu«ng gãc víi nhau th× kim phót ph¶i quay hai vu«ng gãc víi nhau mét lÇn n÷a lµ: Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 1 4 : 11 12 = 3 11 1 4 vßng, vËy thêi gian ®Ó giê 9 GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” c, §Ó hai kim th¼ng hµng víi nhau th× kim phót ph¶i quay ®Ó hai kim th¼ng hµng víi nhau mét lÇn n÷a lµ: 1 2 : 11 12 = 1 2 vßng, vËy thêi gian 6 11 giê DiÖn tÝch h×nh trßn lµ: 16 : 2  3,14 = 25,12 cm2 DiÖn tÝch c¸c c¸nh hoa lµ: 25,12 - 16 = 9,12 cm2 PhÇn VI: D¹ng to¸n chuyÓn ®éng ®Òu. I/ Néi dung kiÕn thøc. - VËn tèc b»ng qu·ng ®êng chia cho thêi gian. - Qu¶ng ®êng b»ng vËn tèc nh©n víi thêi gian. - Thêi gian b»ng qu·ng ®êng chia cho vËn tèc. - VËn tèc khi xu«i dßng b»ng vËn tèc cña thuyÒn céng víi vËn tèc cña dßng s«ng. - VËn tèc khi ngîc dßng b»ng vËn tèc cña thuyÒn trõ ®i vËn tèc cña dßng s«ng. - VËn tèc cña dßng s«ng b»ng vËn tèc xu«i dßng trõ ®i vËn tèc ngîc dßng råi chia cho 2. - VËn tèc cña thuyÒn b»ng trung b×nh céng cña vËn tèc khi xu«i dßng vµ ngîc dßng. - NÕu qu¶ng ®êng kh«ng ®æi th× tû sè vËn tèc lu«n lu«n nghÞch ®¶o víi tû sè thêi giam. II/ Bµi tËp minh ho¹ Bµi 1: Mét « t« ®i tõ A vÒ B lóc 3 giê víi vËn tèc 60 km/giê. Mét « t« kh¸c còng ®i tõ A ®Õn b vµ ®uæi theo xe ®Çu vµo lóc 3 giê 20 phót víi vËn tèc 70 km/giê. BiÕt qu·ng ®êng AB dµi 150 km. Hái « t« thø hai cã ®uæi kÞp «t« thø nhÊt kh«ng? NÕu kÞp th× c¸ch B bao xa vµ vµo lóc mÊy giê. Híng dÉn gi¶i: ¤ t« thø nhÊt ®i tríc « t« thø hai víi thêi gian lµ: 3 giê 20 phót - 3 giê = 20 phót hay 1 3 giê. Sau 1 3 giê « t« thø nhÊt ®· ®i ®îc: 60  1 3 = 20 km HiÖu vËn tèc cña hai xe lµ: 70 - 60 = 10km/giê Thêi gian « t« thø hai ®uæi kÞp « t« thø nhÊt lµ : 20 : 10 = 2 giê ¤ t« thø hai ®uæi kÞp « t« thø nhÊt vµ ®uæi kÞp lóc 3 giê 20 phót + 2 giê = 5 giê 20 phót. Khi ®uæi kÞp cßn c¸ch B sè km lµ: 150 - (70  2) = 10 km Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 10GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” Bµi 2: H»ng ngµy Hµ ®i tõ nhµ ®Õn trêng mÊt 20 phót. H«m nay Hµ ®i häc chËm 4 phót so víi mäi ngµy. §Ó kÞp giê, mçi phót Hµ ph¶i ®i nhiÒu h¬n 50 m so víi mäi ngµy. TÝnh xem nhµ Hµ c¸ch trêng bao nhiªu km? Gi¶i H«m nay Hµ ®i muén mÊt 4 phót nªn thêi gian h«m nay Hµ ®i lµ 20 - 4 = 16 phót. 4 5 Tû sè thêi gian lµ: 16 : 20 = => tû sè vËn tèc lµ 5 4 ( tû lÖ nghÞch víi tû sè thêi gian) VËn tèc h«m nay Hµ ®· ®i lµ : 50  5 = 250 m/phót Qu·ng ®êng tõ nhµ Hµ ®Õn trêng lµ; 250  16 = 4000 m = 4 km Còng nh c¸c tiÕt häc kh¸c, gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho häc sinh häc tËp theo ph¬ng ph¸p tÝch cùc theo híng tËp trung vµo häc sinh b»ng nhiÒu h×nh thøc häc c¸ nh©n, häc nhãm, tæ chøc nh÷ng h×nh thøc d¹y häc g©y høng thó cho häc sinh. Gi¸o viªn chØ lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn cho mäi häc sinh tham gia häc tËp, tù huy ®éng vèn hiÓu biÕt ®Ó chiÕm lÜnh tri thøc vµ vËn dông tri thøc vµo thùc tÕ gi¶i bµi tËp. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, gióp häc sinh n¾m ch¾c ®îc c¸c ®Æc ®iÓm, b¶n chÊt cña tõng d¹ng to¸n ®Ó häc sinh cã kü n¨ng gi¶i to¸n. Ch¬ng III Thùc nghiÖm s ph¹m 1. Môc ®Ých thùc nghiÖm. TiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm nh»m ¸p dông c¬ së lý luËn vµo thùc tiÔn. Bµi thùc nghiÖm vµ qu¸ tr×nh ¸p dông ph¬ng ph¸p ®· nghiªn cøu vµo mét bµi cô thÓ nh»m gióp cho häc sinh hiÓu vµ n¾m ch¾c c¸ch gi¶i. Tõ ®ã h×nh thµnh kü n¨ng gi¶i d¹ng to¸n trªn. 2. Néi dung thùc nghiÖm. D¹y 2 tiÕt ë líp båi d¬ng gi¶i to¸n cña Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o LÖ Thñy Bµi d¹y ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010 PhÇn 1: D¹ng to¸n s¬n mét mÆt, s¬n 2 mÆt, s¬n 3 mÆt, kh«ng s¬n mÆt nµo. I/ Néi dung kiÕn thøc: - TÝnh diÖn tÝch xung quanh h×nh hép ch÷ nhËt. = (a + b) 2  c - DiÖn tÝch toµn phÇn h×nh hép ch÷ nhËt. = Sxq + S 2®¸y. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 11GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” - ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt. = a  b  c - Chu vi h×nh hép ch÷ nhÊt b»ng (a + b + c)  4 - TÝnh diÖn tÝch xung quanh h×nh lËp ph¬ng. = a b  4 - DiÖn tÝch toµn phÇn h×nh lËp ph¬ng. = a  b  6. - ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt. = a  a  a - Chu vi h×nh lËp ph¬ng b»ng a  12 - V× 2 h×nh lËp ph¬ng nhá ë hai ®Çu mçi c¹nh ®îc s¬n 2 mµu nªn sè ®o cña mçi c¹nh gi¶m ®i 2 ®¬n vÞ. II/ LuyÖn tËp thùc hµnh: Bµi 1: Ngêi ta xÕp nh÷ng h×nh lËp ph¬ng nhá c¹nh 1 cm thµnh mét h×nh lËp ph¬ng c¹nh 15 cm. Sau ®ã ngêi ta s¬n 6 mÆt cña cña h×nh võa xÕp ®îc. a,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng ®îc s¬n mét mÆt. b,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng ®îc s¬n 2 mÆt. c,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng ®îc s¬n ba mÆt d,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng kh«ng s¬n c¹nh nµo Híng dÉn gi¶i KÝnh thíc cña c¹nh h×nh lËp ph¬ng gi¶m 2 ®¬n vÞ nh kiÕn thøc ®· nªu: 15 - 2 13 cm a, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n mét mÆt lµ: 13 x 13 x 6 = 1014 h×nh b, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n hai mÆt lµ: 13 x 12 = 156 h×nh c, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n ba mÆt lµ: 8 h×nh d, Sè h×nh lËp ph¬ng kh«ng s¬n mét mÆt lµ: 13 x 13 x 13 = 2197 h×nh Bµi 2: Ngêi ta xÕp nh÷ng h×nh lËp ph¬ng nhá c¹nh 1 cm thµnh mét h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch thíc lµ 1,4 dm; 10 cm 8 cm. Sau ®ã ngêi ta s¬n 6 mÆt cña cña h×nh võa xÕp ®îc. a,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng ®îc s¬n mét mÆt. b,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng ®îc s¬n 2 mÆt. c,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng ®îc s¬n ba mÆt. d,TÝnh sè h×nh lËp ph¬ng kh«ng s¬n c¹nh nµo. Híng dÉn gi¶i KÝnh thíc cña c¹nh h×nh lËp ph¬ng gi¶m 2 ®¬n vÞ nh kiÕn thøc ®· nªu: 1,4 dm = 14 cm - 2 cm = 12 cm; 10 cm - 2 cm = 8 cm ; 8 cm – 2 cm = 6 cm a, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n mét mÆt lµ: (12 x 8 + 8 x 6 + 6 x 12) x 2 = 432 h×nh b, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n hai mÆt lµ: (12 + 8 + 6) x 4 = 104 h×nh c, Sè h×nh lËp ph¬ng s¬n ba mÆt lµ: 8 h×nh d, Sè h×nh lËp ph¬ng kh«ng s¬n mét mÆt lµ: 12 x 8 x 6 = 576 h×nh Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 12GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” PhÇn II. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng vµ h×nh trßn néi ngo¹i tiÕp. I/ Néi dung kiÕn thøc - DiÖn tÝch h×nh vu«ng = a  a - DiÖn tÝch h×nh trßn = r  r  3,14 - Quan hÖ gi÷a diÖn tÝch h×nh vu«ng vµ diÖn tÝch h×nh trßn + H×nh trßn n»m trong h×nh vu«ng. DiÖn tÝch h×nh vu«ng b»ng diÖn tÝch h×nh trßn chia cho 3,14 nh©n víi 2 DiÖn tÝch h×nh trßn b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng chia cho 2 råi nh©n víi 3,14 + H×nh trßn n»m ngoµi h×nh vu«ng DiÖn tÝch h×nh vu«ng b»ng diÖn tÝch h×nh trßn chia cho 3,14 nh©n víi 4 DiÖn tÝch h×nh trßn b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng chia cho 4 råi nh©n víi 3,14 - C¸ch tÝnh diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo b»ng diÖn tÝch h×nh n»m ngoµi trõ ®i diÖn tÝch h×nh n»m trong. II/ LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1. Ngêi ta vÏ xung quanh h×nh vu«ng ABCD mét h×nh trßn nh h×nh vÏ. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn. BiÕt diÖn tÝch h×nh trßn b»ng 94,2 cm2. Híng dÉn gi¶i: DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ; 94,2 : 3,14  2= 60 cm2 DiÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo lµ: 94,2 - 60 = 34,2 cm2 Më réng cho häc sinh: NÕu h×nh vu«ng n»m ngoµi h×nh trßn 94,2 : 3,14  4 Bµi 2. Ngêi ta vÏ xung quanh h×nh vu«ng ABCD mét h×nh trßn nh h×nh vÏ. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn. BiÕt diÖn tÝch h×nh vu«ng lµ 36 cm2 . Híng dÉn gi¶i: DiÖn tÝch h×nh trßn lµ 36 : 2 3,14 = 56,52 cm2 DiÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo lµ: 56,52 - 36 = 20,52 cm2 Më réng cho häc sinh: NÕu h×nh trßn n»m trong h×nh vu«ng 36 : 4 3,14 Tõ ®ã cho häc sinh so s¸nh diÖn tÝch h×nh vu«ng n»m trong h×nh trßn vµ h×nh vu«ng n»m ngoµi h×nh trßn ; h×nh trßn n¨m ngoµi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn n»m trong h×nh vu«ng KÕt luËn h×nh n»m ngoµi gÊp ®«i h×nh n»m trong vµ ngîc l¹i. Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2010 PhÇn I. D¹ng to¸n ®ång hå. I/ Néi dung kiÕn thøc. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 13GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” - NÕu kim phót quay mét vßng th× kim giê quay ®îc - HiÖu vËn tèc cña hai kim lµ: 1 - 1 12 = 11 12 1 12 vßng. vßng - Hai kim trïng nhau khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai kim b»ng 0 hay mét vßng. - Hai kim vu«ng gãc víi nhau nhau khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai kim 1 4 vßng - Hai kim th¼ng hµng víi nhau khi hai kim cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng. II/ LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: B©y giê lµ 12 giê. Hái: a, Sau bao l©u hai kim l¹i trïng nhau b, Sau bao l©u hai kim vu«ng gãc víi nhau. c, Sau bao l©u hai kim th¼ng hµng víi nhau. Híng dÉn gi¶i: a, Ta cã: nÕu kim phót quay mét vßng th× kim giê quay HiÖu vËn tèc cña 2 kim lµ: 1 - 1 12 = 11 12 1 12 vßng vßng §Ó hai kim trïng nhau th× kim phót ph¶i quay mét vßng, vËy thêi gian ®Ó hai kim trïng nhau mét lÇn n÷a lµ: 1 : 11 12 = 12 11 giê b, §Ó hai kim vu«ng gãc víi nhau th× kim phót ph¶i quay hai vu«ng gãc víi nhau mét lÇn n÷a lµ: 1 4 : 11 12 3 11 = 1 2 : vßng, vËy thêi gian ®Ó giê c, §Ó hai kim th¼ng hµng víi nhau th× kim phót ph¶i quay ®Ó hai kim th¼ng hµng víi nhau mét lÇn n÷a lµ: 1 4 11 12 = 1 2 vßng, vËy thêi gian 6 11 giê * Bµi tËp vËn dông. Bµi 1: B©y giê lµ 3 giê. Hái: a, Sau bao l©u hai kim l¹i trïng nhau b, Sau bao l©u hai kim vu«ng gãc víi nhau. c, Sau bao l©u hai kim th¼ng hµng víi nhau. Bµi 1: B©y giê lµ 6 giê. Hái: a, Sau bao l©u hai kim l¹i trïng nhau b, Sau bao l©u hai kim vu«ng gãc víi nhau. c, Sau bao l©u hai kim th¼ng hµng víi nhau. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 14GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” Bµi 1: B©y giê lµ 9 giê. Hái: a, Sau bao l©u hai kim l¹i trïng nhau b, Sau bao l©u hai kim vu«ng gãc víi nhau. c, Sau bao l©u hai kim th¼ng hµng víi nhau. Thø t ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2010 PhÇn I . D¹ng to¸n chuyÓn ®éng ®Òu. I/ Néi dung kiÕn thøc. - VËn tèc b»ng qu·ng ®êng chia cho thêi gian. - Qu¶ng ®êng b»ng vËn tèc nh©n víi thêi gian. - Thêi gian b»ng qu·ng ®êng chia cho vËn tèc. - VËn tèc khi xu«i dßng b»ng vËn tèc cña thuyÒn céng víi vËn tèc cña dßng s«ng. - VËn tèc khi ngîc dßng b»ng vËn tèc cña thuyÒn trõ ®i vËn tèc cña dßng s«ng. - VËn tèc cña dßng s«ng b»ng vËn tèc xu«i dßng trõ ®i vËn tèc ngîc dßng råi chia cho 2. - VËn tèc cña thuyÒn b»ng trung b×nh céng cña vËn tèc khi xu«i dßng vµ ngîc dßng. - NÕu qu¶ng ®êng kh«ng ®æi th× tû sè vËn tèc lu«n lu«n nghÞch ®¶o víi tû sè thêi giam. II/ LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Mét « t« ®i tõ A vÒ B lóc 3 giê víi vËn tèc 60 km/giê. Mét « t« kh¸c còng ®i tõ A ®Õn b vµ ®uæi theo xe ®Çu vµo lóc 3 giê 20 phót víi vËn tèc 70 km/giê. BiÕt qu·ng ®êng AB dµi 150 km. Hái « t« thø hai cã ®uæi kÞp «t« thø nhÊt kh«ng? NÕu kÞp th× c¸ch B bao xa vµ vµo lóc mÊy giê. Híng dÉn gi¶i: ¤ t« thø nhÊt ®i tríc « t« thø hai víi thêi gian lµ: 3 giê 20 phót - 3 giê = 20 phót hay 1 3 giê. Sau 1 3 giê « t« thø nhÊt ®· ®i ®îc: 60  1 3 = 20 km HiÖu vËn tèc cña hai xe lµ: 70 - 60 = 10km/giê Thêi gian « t« thø hai ®uæi kÞp « t« thø nhÊt lµ : 20 : 10 = 2 giê ¤ t« thø hai ®uæi kÞp « t« thø nhÊt vµ ®uæi kÞp lóc 3 giê 20 phót + 2 giê = 5 giê 20 phót. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 15GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” Khi ®uæi kÞp cßn c¸ch B sè km lµ: 150 - (70  2) = 10 km Bµi 2: H»ng ngµy Hµ ®i tõ nhµ ®Õn trêng mÊt 20 phót. H«m nay Hµ ®i häc chËm 4 phót so víi mäi ngµy. §Ó kÞp giê, mçi phót Hµ ph¶i ®i nhiÒu h¬n 50 m so víi mäi ngµy. TÝnh xem nhµ Hµ c¸ch trêng bao nhiªu km? Gi¶i H«m nay Hµ ®i muén mÊt 4 phót nªn thêi gian h«m nay Hµ ®i lµ 20 - 4 = 16 phót. Tû sè thêi gian lµ: 16 : 20 = 4 5 => tû sè vËn tèc lµ 5 4 ( tû lÖ nghÞch víi tû sè thêi gian) VËn tèc h«m nay Hµ ®· ®i lµ : 50  5 = 250 m/phót Qu·ng ®êng tõ nhµ Hµ ®Õn trêng lµ; 250  16 = 4000 m = 4 km Bµi 3: Mét « t« ®i tõ A ®Õn B mÊt 4 giê. NÕu vËn tèc cña « t« t¨ng thªm mçi giê 14 km th× « t« ®i tõ A ®Õn B chØ mÊt 3 giê. TÝnh qu·ng ®êng AB. Gi¶i t¬ng tù bµi 3: 14  3  4 = 168 km Bµi 4: Mét chiÕc ca n« ch¹y trªn s«ng tõ bÕn A ®Õn bÕn B. Khi ®i xu«i dßng th× mÊt 6 giê. Khi ®i ngîc dßng th× mÊt 8 giê . H·y tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÕn A vµ B. BiÕt vËn tèc níc ch¶y lµ 5 km/giê. Gi¶i t¬ng tù; §¸p sè: 240 km KÕt qu¶ thùc nghiÖm: Qua hai tiÕt d¹y b»ng ph¬ng ph¸p míi víi ý ®å gi¸o viªn chØ lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn, gîi më, häc sinh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o chiÕm lÜnh kiÕn thøc. Víi ph¬ng ph¸p d¹y häc nh vËy, tõng häc sinh ®îc tham gia gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, do ®ã häc sinh høng thø häc tËp. KÕt qu¶ cô thÓ: - Häc sinh ®· n¾m ®îc c¸ch tim sè h×nh lËp ph¬ng nhá ®îc s¬n mét mÆt, hai mÆt, ba mÆt, kh«ng s¬n mÆt nµo. Cach tÝnh diªn tÝch h×nh vu«ng n»m trong vµ ngoµi h×nh tron vµ diªn tÝch h×nh trßn n¨m trong hoÆc ngoµi h×nh vu«ng. Ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c d¹ng to¸n chuyÓn ®éng ®Òu. Sau tiÕu häc t«i tæ chøc kiÓm tra nh sau: §Ò bµi thø nhÊt Bµi 1: Ngêi ta xÕp nh÷ng h×nh lËp ph¬ng nhá c¹nh 1 cm thµnh mét h×nh lËp ph¬ng c¹nh 1,2 dm. Sau ®ã ngêi ta s¬n 6 mÆt cña cña h×nh võa xÕp ®îc. Bµi 2 Ngêi ta vÏ xung quanh h×nh vu«ng ABCD mét h×nh trßn nh h×nh vÏ. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi h×nh vu«ng vµ Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 16GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” h×nh trßn. BiÕt diÖn tÝch h×nh trßn b»ng 47,1 cm2. Bµi 3. Ngêi ta vÏ xung quanh h×nh vu«ng ABCD mét h×nh trßn nh h×nh vÏ. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi h×nh vu«ng vµ h×nh trßn. BiÕt diÖn tÝch h×nh vu«ng lµ 140 cm2 . §Ò bµi thø hai 1. Mét « t« khëi hµnh t¹i A lóc 4 giê s¸ng ®Ó ®i vÒ B víi vËn tèc 60 km/giê. §Õn 5 giê, mét «t« kh¸c khëi hµnh taÞ B vµ ®i vÒ A víi vËn tèc 70 km/giê. Hai xe gÆp nhau lóc 8 giê. TÝnh kho¶ng c¸ch AB. 2. Mét xe «t«, ngµy h«m tríc ®i tõ A vÒ B víi vËn tèc 45 km/h. Ngµy h«m sau ®ã ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc 60 km/h. Tæng thêi gian xe ®ã ®i trong hai ngµy lµ 14 giê. TÝnh kháng c¸ch AB? 3. Mét «t« ph¶i ®i tõ A ®Õn B trong mét thêi gian quy ®Þnh. Ngêi l¸i xe nhËn thÊy r»ng nÕu ®i víi vËn tèc 50 km/h th× chËm mÊt 10 phót, nÕu ®i vèi vËn tèc 60 km/h th× ®Õn B sím h¬n dù ®Þnh 10 phót. Hái A c¸ch B bao nhiªu km? - Cô thÓ kÕt qu¶ bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm: §Ò Bµi 1 Bµi 2 Bµi 3 §Ò sè 1 13/13 - 100% 12/13- 92,3% 13/ 13- 100% §Ò sè 2 13/13 - 100% 11/13 - 84,6% 12/13 - 92,3% Qua kÕt qña kiÓm tra võa nªu trªn hiÖu qu¶ thu ®îc cao h¬n râ rÖt. PhÇn III: KÕt luËn Qua nghiªn cøu c¬ së lÝ luËn, t×m hiÓu thùc tÕ vµ d¹y häc thùc nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n trªn m¹ng enternet ta thÊy viÖc d¹y häc gi¶i to¸n cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong cuéc thi gi¶i to¸n trªn m¹ng hiÖn nay. Trong khi gi¶i to¸n, häc sinh ph¶i t duy mét c¸ch rÊt tÝch cùc vµ linh ho¹t, huy ®éng thÝch hîp c¸c kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng vµo c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. Trong nhiÒu trêng hîp ph¶i biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng d÷ kiÖn hay ®iÒu kiÖn cha ®îc nªu ra mét c¸ch têng minh vµ ë chõng mùc nµo ®ã ph¶i biÕt suy nghØ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. V× vËy cã thÓ coi gi¶i to¸n lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn n¨ng ®éng nhÊt cña häat ®éng trÝ tuÖ cña häc sinh. Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 17GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy Kinh nghiệm dạy “Một số dạng toán trong giải toán trên mạng” D¹y häc to¸n ë tiÓu häc tríc hÕt nh»m gióp häc sinh luyÖn tËp cñng cè, vËn dông c¸c kiÕn thøc vµ thao t¸c thùc hµnh ®· häc, rÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n, tõng bíc tËp vËn dông kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh vµo thùc tiÔn cuéc sèng. §Ó häc sinh cã ®îc nh÷ng kü n¨ng gi¶i to¸n ®ã, ngêi gi¸o viªn ph¶i b»ng nghÖ thuËt d¹y häc cña m×nh huy ®éng ®îc nh÷ng hiÓu biÕt vµ tri thøc cña häc sinh ®Ó cã thÓ tù m×nh chiÕm lÜnh tri thøc cña bµi d¹y mét c¸ch ®éc lËp, s¸ng t¹o. Ngêi gi¸o viªn ph¶i n¾m ®îc s¸t t×nh h×nh cña tõng ®èi tîng häc sinh trong líp ®Ó cã ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc phï hîp, g©y høng thó, say mª häc to¸n ë trÎ em. Ngêi gi¸o viªn muèn gi¶ng d¹y gi¶i to¸n trteen m¹ng cã kÕt qu¶ cao tríc hÕt ph¶i tù m×nh nghiªn cøu c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn m«n to¸n, thêng xuyªn trao ®æi vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y to¸n, tham gia c¸c chuyªn ®Ò, dù giê, häc hái ®ång nghiÖp… §ång thêi ph¶i t©m ®¾c, say mª víi nghÒ nghiÖp “TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu”. Sen Thñy, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010 Ngêi viÕt Lª V¨n T¸ Ngêi thùc hiÖn: Lª V¨n T¸ 18GV Trêng tiÓu häc sè 1 Sen Thñy
- Xem thêm -