Tài liệu Skkn kinh nghiệm dạy kỹ năng nghe tiếng anh cho học sinh loáp 10 có hiệu quả

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

“Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” PhÇn I: Më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi Cïng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ, Gi¸o dôc - §µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, nh»m n©ng cao d©n trÝ ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. Xem ®Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t cho t¬ng lai. Ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Bé m«n TiÕng Anh ®· ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y tõ cÊp TiÓu häc nh»m gióp häc sinh n¾m b¾t ®îc ng«n ng÷ chung cña thÕ giíi. Muèn ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã cÇn ph¶i cã ®Þnh híng tÝch cùc trong d¹y häc ®Ó gióp häc sinh cã mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµm c¬ së cho sau nµy häc cao h¬n vµ giao tiÕp tèt th«ng qua tiÕng Anh. Ch¬ng tr×nh TiÕng Anh míi ®· ®îc triÓn khai thùc hiÖn trªn toµn quèc ®Õn nay ®· ®îc gÇn chôc n¨m. NÐt ®æi míi næi bËt cña néi dung ch¬ng tr×nh nµy lµ t¹o c¬ héi tèi ®a cho häc sinh luyÖn tËp 4 kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt trªn nh÷ng chñ ®Ò vµ t×nh huèng hay néi dung giao tiÕp cã liªn quan ®Õn m«i trêng sèng trong vµ ngoµi níc. Sù thay ®æi trªn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh trong nhµ trêng phæ th«ng trë thµnh viÖc d¹y sinh ng÷ thay v× lµ d¹y tõ ng÷ nh nhiÒu n¨m tríc ®©y. Tuy nhiªn trong thùc tiÔn rÌn c¸c kü n¨ng TiÕng Anh cho häc sinh, gi¸o viªn ph¶i ®¬ng ®Çu víi kh«ng Ýt khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ rÌn kü n¨ng nghe. Qua thùc tÕ ë trêng t«i, khi b¾t ®Çu häc m«n ngo¹i ng÷ phÇn lín häc sinh thÝch häc, nhng dÇn dÇn häc sinh l¹i ch¸n häc. HÇu hÕt c¸c em rÊt yÕu vÒ kü n¨ng nghe. ThËt khã ®Ó c¸c em nghe hiÓu néi dung mét bµi v¨n hay ®o¹n héi tho¹i. Sau mçi tiÕt d¹y nghe gi¸o viªn rÊt khã kh¨n trong viÖc kiÓm tra l¹i th«ng tin mµ c¸c em ®· nghe vµ viÖc kiÓm tra bµi cò thêng kh«ng dÔ dµng g×. Tríc t×nh h×nh ®ã lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y tiÕng Anh khèi 10, ®èi tîng ®· ®îc tiÕp xóc víi ng«n ng÷ tiÕng Anh qua c¸c n¨m häc THCS, b¶n th©n t«i tr¨n trë thËt nhiÒu lµm sao ®Ó häc sinh cã thÓ n¾m v÷ng, nghe hiÓu lÊy th«ng tin vµ vËn dông thµnh thôc th«ng tin. Trong qu¸ tr×nh võa d¹y võa t×m hiÓu quan s¸t häc sinh, t«i ph¸t hiÖn viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng nghe cña häc sinh cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò. PhÇn lín häc sinh cha biÕt c¸ch häc nghe, häc sinh thêng thÊy luyÖn nghe lµ khã nhÊt. Trong líp häc, häc sinh thêng nãi r»ng dï trong bµi nghe cã rÊt nhiÒu tõ ®· biÕt nhng nghe kh«ng ra. Lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh cã thÓ vËn dông ®îc vèn tõ vùng vµ cÊu tróc ng÷ ph¸p cña m×nh ®Ó nghe hiÓu hiÖu qu¶? Do vËy trong qu¸ tr×nh d¹y häc, t«i tù t×m kiÕm mét sè ph¬ng ph¸p tÝch cùc, ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu thiÕt thùc ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, nh»m ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy, sù suy ®o¸n vµ NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 1 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” tÝnh s¸ng t¹o cña häc sinh. Víi ph¹m vi kinh nghiÖm nhá nµy t«i m¹nh d¹n ®i s©u vµo mét vÊn ®Ò “ Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” II. Môc ®Ých cña ®Ò tµi M«n häc TiÕng Anh ®· vµ ®ang ®îc phæ cËp réng r·i ë c¸c trêng trªn c¶ níc. Song nã vÉn ®îc coi lµ mét trong nh÷ng m«n mµ c¸c em häc sinh gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó viÖc d¹y häc – häc m«n TiÕng Anh ®¹t kÕt qu¶ cao, ®Æc biÖt lµ n©ng cao kh¶ n¨ng nghe cho häc sinh. §iÒu ®ã ®ßi hái rÊt nhiÒu vµo sù ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù ch¨m chØ, h¨ng say, ham t×m tßi, häc hái cña c¸c em häc sinh. Lµ gi¸o viªn d¹y m«n Anh v¨n ë trêng THPT, t«i ®· n¾m b¾t ®îc nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña c¸c em trong qu¸ tr×nh häc tËp. V× thÕ t«i lu«n tr¨n trë ®Ó t×m ra mét ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, h÷u hiÖu nhÊt phï hîp víi häc sinh ®Ó gióp c¸c em hiÓu bµi vµ khÝch lÖ c¸c em yªu thÝch m«n TiÕng Anh, nhÊt lµ n©ng cao kh¶ n¨ng nghe cña häc sinh. VËy, lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ rÌn kü n¨ng nghe mét c¸ch nhanh chãng, cã hiÖu qu¶ vµ dÔ häc? ®Æc biÖt lµ khi vËn dông chóng vµo c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp thùc tÕ khi tiÕp xóc víi ngêi níc ngoµi? Ph¶i ch¨ng, ®©y chÝnh lµ thñ thuËt cña ngêi ThÇy! III. Ph¹m vi vµ ®èi tîng 1. §èi tîng - Häc sinh khèi líp 10 trêng THPT Ba §×nh - C«ng t¸c gi¶ng d¹y TiÕng Anh khèi líp 10. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu ViÖc d¹y kü n¨ng nghe m«n TiÕng Anh khèi 10 n¨m 2011 – 2012 nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y bé m«n. IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo chóng ta kh¾c phôc ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu trªn ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng häc kü n¨ng nghe, gióp häc sinh tù tin h¬n trong giao tiÕp, sö dông TiÕng Anh nh mét ng«n ng÷ thø hai, thµnh th¹o trong tõng tõ, c©u, ®Æc biÖt víi häc sinh n«ng th«n nh häc sinh ë huyÖn Nga S¬n Tríc tiªn t«i kh¶o s¸t ®Æc ®iÓm t×nh h×nh, søc häc, kü n¨ng nghe cña häc sinh khèi 10. T«i lÊy mét bµi tËp nghe cña ch¬ng tr×nh TiÕng Anh THCS. T«i lµm mét bíc thÝ nghiÖm kh¶o s¸t ®Çu n¨m nh sau. Listen and complete the dialogue NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 2 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Lan: Hello, Hoa Hoa: Hi, Lan. You seem (1)……………… Lan: I am. I received a (2)………………….from my friend Nien today. Hoa: Do I know her? Lan: I don’t know. I think so. She (3)………….my next door neighbor in Hue. Hoa: What does she (4)…………….like? Lan: Oh, she is (5)……………. Here is her (6)………….. Hoa: What a (7)………….smile! Was she your (8)………………? Lan: Oh, no. She wasn’t old (9)…………..to be (10)………….my class. Keys: 1. happy 2. letter 3. was 4. look 5. beautiful 6. photograph 7. lovely 8. classmate 9. enough 10. in KÕt qu¶ TT Líp SS SLGiái% SLKh¸% SLTB % SLYÕu% SLKÐm% 1 2.6 10 26.3 19 50 5 13.2 3 7.9 1 10N 38 4 8 13 26 23 46 7 14 3 6 2 10G 50 4 8.2 12 24.5 25 51 7 14.3 1 2 3 10P 49 137 9 6.6 35 25.5 67 48.9 19 13.9 7 5.1 Tæng Qua kÕt qu¶ trªn t«i nhËn thÊy kü n¨ng nghe cña c¸c em cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¸c em cha hiÓu ®îc bµi, cha vËn dông ®îc kiÕn thøc m×nh ®· häc. T«i rÊt b¨n kho¨n tr¨n trë, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh luyÖn nghe tèt TiÕng Anh, gióp c¸c em ham häc. Víi kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh, bíc ®Çu rÌn luyÖn kü cho häc sinh c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt, t«i ®a ra mét sè kinh nghiÖm sau trong qu¸ tr×nh d¹y còng nh rÌn kü n¨ng nghe nh sau. NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 3 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” PhÇn II: Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn I. Mét vµi kinh nghiÖm gióp gi¸o viªn d¹y kü n¨ng nghe ®¹t hiÖu qu¶. 1. Kü n¨ng nghe chÞu ¶nh hëng bëi kü n¨ng nãi. Kü n¨ng nghe chÞu ¶nh hëng bëi kü n¨ng nãi nªn gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn gióp c¸c em häc sinh trong líp luyÖn nãi nhiÒu ®Ó bï vµo kü n¨ng nghe. Bëi v× khi luyÖn nãi, häc sinh sÏ nhí ®îc c¸c tõ vùng, c¸c c©u mµ c¸c em thêng xuyªn tiÕp xóc, chÝnh v× thÕ häc sinh sÏ ph¸t triÓn ®îc kü n¨ng nghe. H¬n thÕ n÷a, trong khi nghe, nÕu gÆp nh÷ng c©u dµi, khã nghe th× yªu cÇu m×nh chØ cÇn dõng l¹i ë møc ®é nghe hiÓu vµ c¶m nhËn ý nghÜa chÝnh cña c©u nãi, kh«ng cÇn ph¶i nghe râ toµn bé c¸c tõ trong c©u. §èi víi nh÷ng bµi tù luËn dµi mµ muèn nghe hiÓu tèt th× ph¶i tËp trung ®Çu ãc trong mét thêi gian dµi, phô thuéc vµo kh¶ n¨ng chÞu ®ùng ¸p lùc cña trÝ n·o díi søc Ðp t©m lý lín. NÕu qu¸ søc th× cã thÓ chia ra nhiÒu ®o¹n nhá ®Ó nghe råi sau ®ã nghe hÕt l¹i mét lÇn. CÇn tËp trung nghe râ c¸ch ph¸t ©m vµ ng÷ ®iÖu, hiÓu trùc tiÕp b»ng TiÕng Anh th× cµng tèt, nÕu khã th× cã thÓ liªn hÖ sang TiÕng ViÖt. Nªn nhí khi nghe cÇn nh×n vµo h×nh ¶nh vµ liªn tëng ra h×nh ¶nh cña sù vËt hay sù kiÖn trong ®Çu m×nh. Trong qu¸ tr×nh nghe nÕu gÆp ph¶i nh÷ng tõ hay c©u nghe kh«ng râ th× sau khi nghe xong cã thÓ dõng l¹i ®Ó ngÉm nghÜ l¹i c©u nãi. NÕu nghe m·i kh«ng ®îc th× cã thÓ xem trong textscript råi tËp nghe l¹i. Nhí “nghe b»ng m¾t” th× hiÖu qu¶ vµ ®ì ch¸n h¬n “nghe b»ng tai” Ch¼ng h¹n nh tiÕt 4 Unit 1 : A day in the life of…. D¹y phÇn Listening Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t tranh trong s¸ch gi¸o khoa trang 16, råi thiÕt lËp ra t×nh huèng cña bµi nghe: “Mr Lam is a cyclo driver, He is talking about his morning activities. Listen and number the pictures in their correct order”. Lóc nµy gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh luyÖn nãi b»ng c¸ch m« t¶ nh÷ng ho¹t ®éng cña «ng Lam qua c¸c tranh. + What is he doing in picture a,picture b……? - He is riding his cyclo in picture a. - He is eating something in pictre b. - He is riding his cyclo with some children in picture c. - A man is sleeping in his cyclo under a big tree. - A cyclo driver is riding an old man in the picture f. Keys: 1e 2f 3a 4c 5b 6d NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 4 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Cã thÓ nãi kü n¨ng nãi ®ãng mét vai trß quan träng trong suèt qu¸ tr×nh luyÖn nghe, cµng luyÖn nãi nhiÒu, th× cµng ph¸t triÓn kü n¨ng nghe tèt. 2. Gióp häc sinh t×m ra c¸ch häc nghe hiÖu qu¶ Còng gièng nh c¸c kü n¨ng kh¸c nghe ®ãng vai trß quan träng trong viÖc lÜnh héi kiÕn thøc TiÕng Anh. Cã thÓ nãi nghe khã h¬n c¸c kü n¨ng kh¸c mét chót, nhng còng cã nhiÒu lîi Ých h¬n. NÕu nghe tèt chóng ta sÏ n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng ph¸t ©m vµ kü n¨ng chuyÖn trß cña m×nh. Th«ng thêng häc sinh häc TiÕng Anh luyÖn nghe b»ng c¸ch lµm bµi tËp trong c¸c s¸ch luyÖn nghe. Tuy nhiªn c¸c bµi häc trong s¸ch thêng kh«ng ®îc cËp nhËt mét c¸ch thêng xuyªn, do vËy, häc sinh kh«ng cã nhiÒu c¬ héi lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc trong cuéc sèng hiÖn ®¹i. T«i cho r»ng gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y, cÇn ®a ra cho häc sinh nh÷ng lêi khuyªn kÞp thêi vµ bæ Ých nhÊt nh»m gióp cho c¸c em cã c¸ch häc nghe hiÖu qu¶ nhÊt. 2.1. Häc nghe ngay tõ ®Çu Khi häc ngo¹i ng÷ nãi chung vµ TiÕng Anh nãi riªng, nªn b¾t ®Çu ngay khi cã thÓ. B»ng c¸ch nµy, sÏ gióp häc sinh lµm quen dÇn víi c¸c ©m cña ng«n ng÷ ®ã. V× thÕ mµ viÖc häc ph¸t ©m sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n. Khi míi b¾t ®Çu häc TiÕng Anh, cÇn t×m ®ñ c¸c b¨ng thu cã c¶ phiªn b¶n ®i kÌm. BÊt cø lóc nµo kh«ng hiÓu mét tõ trªn b¨ng, h·y nh×n vµo phiªn b¶n vµ tra tõ ®ã trªn tõ ®iÓn. 2.2. Nghe nhiÒu lÇn mét néi dung Nghe ®i nghe l¹i cïng mét néi dung lµ mét c¸ch tèt. Híng dÉn häc sinh chän mét ®o¹n b¨ng thó vÞ vµ nghe nhiÒu lÇn. Trong lóc nghe, cè g¾ng nhí nh÷ng c©u h÷u Ých, thËm chÝ c¶ ®o¹n. Sau ®ã nhí l¹i vµ tËp nãi l¹i c¸c c©u ®ã, cè g¾ng b¾t chíc c¸ch ph¸t ©m cña ngêi nãi. Sau mét sè lÇn häc sinh sÏ nhËn thÊy c¸c tõ vµ côm tõ trªn b¨ng ®· trë thµnh mét phÇn cña chÝnh m×nh. Häc sinh sÏ b¾t ®Çu sö dông chóng trong c¸c c©u cña riªng m×nh. Kh¶ n¨ng ph¸t ©m vµ nghe hiÓu cña häc sinh ch¾c ch¾n còng sÏ kh¸ lªn. 2.3. Nghe hµng ngµy Híng dÉn cho c¸c em luyÖn nghe hµng ngµy, mçi ngµy luyÖn nghe chót Ýt. NÕu cã ®iÒu kiÖn nªn trang bÞ cho m×nh mét m¸y nghe phï hîp. Thu vµ cµi s½n vµo m¸y nghe nh÷ng ®o¹n b¨ng TiÕng Anh yªu thÝch ®Ó cã thÓ nghe bÊt cø khi nµo cã thÓ. 2.4. Nghe c¸i g×? NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 5 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Gióp häc sinh t×m nh÷ng bµi nghe võa dÔ hiÓu l¹i võa cã ý nghÜa víi c¸c em. Lùa chän tµi liÖu vÒ nh÷ng chñ ®Ò phï hîp ®¶m b¶o sù thÝch thó cho häc sinh. Chän giäng ngêi nãi nghe dÔ chÞu ®Ó häc sinh thÝch ®îc nghe vµ mong ®îi ®îc nghe mçi ngµy. 2.5. Nguyªn t¾c cña kü n¨ng nghe Nghe cã lÏ lµ kü n¨ng khã nhÊt ®èi víi hÇu hÕt ngêi häc TiÕng Anh nh mét ng«n ng÷ thø hai. §iÒu quan träng nhÊt gÝup häc sinh c¶i tiÕn kü n¨ng nghe vµ ph¶i nghe thêng xuyªn. Lµm cho häc sinh thÊy r»ng kh«ng chØ cã m×nh em lµ kh«ng hiÓu. NÕu nghe mµ vÉn kh«ng hiÓu g× th× còng ®õng véi n¶n chÝ hay thÊt väng. CÇn ®Þnh híng cho häc sinh: ChÊp nhËn sù thËt r»ng m×nh kh«ng hiÓu g× c¶ Gi÷ b×nh tÜnh khi thÊy kh«ng hiÓu g×, thËm chÝ cã thÓ kh«ng hiÓu trong mét kho¶ng thêi gian dµi. §õng cè g¾ng dÞch chóng sang TiÕng ViÖt H·y chó t©m vµo ý chÝnh cña nh÷ng g× ®ang nghe. §õng tËp trung vµo chi tiÕt cho tíi khi ®· hiÓu ý chÝnh cña bµi. II. Sö dông tèt, linh ho¹t c¸c kü thuËt trong mét tiÕt d¹y kü n¨ng nghe. 1. Warm up Mét giê häc nghe sÏ trë nªn hiÖu qu¶ nÕu gi¸o viªn biÕt c¸ch lµm cho bµi nghe trë nªn sinh ®éng, thó vÞ vµ l«i cuèn ®îc häc sinh. Mét trong nh÷ng ®iÒu ®Çu tiªn ngêi gi¸o viªn cã thÓ lµm lµ chuÈn bÞ thËt tèt cho ho¹t ®éng “Warm up” (khëi ®éng). Sau ®©y lµ mét sè ho¹t ®éng Warm up cô thÓ mµ gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông nh»m lµm cho giê häc nghe cña m×nh thùc sù cuèn hót vµ hiÖu qu¶. a. §äc truyÖn C¸c mÈu chuyÖn, nÕu cã néi dung thó vÞ vµ ®îc kÓ l¹i mét c¸ch chuyªn nghiÖp, sÏ thu hót ®îc sù ch¨m chó cña phÇn lín häc sinh. Do vËy, trøoc khi cho häc sinh nghe b¨ng, gi¸o viªn nªn ®äc thËt chËm cho häc sinh cña m×nh nghe mét mÈu chuyÖn ng¾n cã néi dung ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu. Sau ®ã, gi¸o viªn cã thÓ dÆt ra mét vµi c©u hái cã liªn quan tíi néi dung mÈu chuyÖn ®Ó häc sinh tr¶ lêi. HoÆc gi¸o viªn cã thÓ chØ kÓ mét phÇn cña c©u chuyÖn th«i, sau ®ã ®Ó häc sinh th¶o luËn vµ tù ®a ra phÇn kÕt cña mÈu chuyÖn. §iÒu nµy sÏ lµm cho häc sinh c¶m thÊy rÊt høng thó víi bµi häc v× häc sinh ®îc nªu lªn ý kiÕn riªng cña m×nh. §Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng häc sinh ®ang cßn yÕu kÐm trong viÖc sö dông TiÕng Anh, NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 6 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” chóng sÏ c¶m thÊy rÊt ng¹c nhiªn vµ vui síng v× chóng cã thÓ hiÓu ®îc mét c©u chuyÖn b»ng TiÕng Anh. Tõ ®ã, chóng sÏ cã ®éng lùc h¬n ®Ó cè g¾ng häc tËp. b. Hái vµ tr¶ lêi Tríc khi b¾t ®Çu giê häc nghe, gi¸o viªn cã thÓ dµnh ra kho¶ng tõ 5 ®Õn 10 phót ®Ó hái häc sinh mét vµi c©u hái cã néi dung liªn quan tíi chñ ®Ò cña bµi nghe. §iÒu nµy sÏ gióp cho häc sinh ®Þnh h×nh ®îc chñ ®Ò cña bµi nghe, tõ ®ã chóng sÏ hÖ thèng ®îc kiÕn thøc nÒn vÒ tõ vùng, ng÷ ph¸p liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc, gióp giê häc nghe sÏ trë nªn hiÖu qu¶ h¬n. VÝ dô: Gi¸o viªn cã thÓ sö dông mét sè c©u hái sau ®Ó hái häc sinh cña m×nh trong tiÕt Nghe Unit 2: School talks - What are you talking this semester? - Do you like football/your class/travelling, etc? - How long are you staying there? - Are you traveling with your friend/parents? - Would you like to go somewhere for a drink? C¸c em cã thÓ tr¶ lêi: - I’m talking English - I really like it - For a work - No, I’m traveling alone - That’s great Now, you are going to listen to four conversations and match them with the pictures. Khi tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi më nh vËy, häc sinh sÏ h×nh dung ®îc nh÷ng viÖc chóng ph¶i lµm, nh÷ng néi dung chÝnh cÇn n¾m b¾t ®îc khi nghe. H¬n n÷a, ®iÒu nµy cßn lµm cho kh«ng khÝ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh trë nªn th©n thiÖn h¬n, vµ quan träng h¬n c¶ lµ gióp häc sinh cã ®îc sù tù tin vµ høng thó ®Ó tham gia bµi häc. C. Sö dông tranh ¶nh Trong TiÕng Anh cã c©u “a picture is worth as a thousand words” (mét bøc tranh ®¸ng gi¸ b»ng ngµn lêi nãi) cho ta thÊy ®îc tÇm quan träng vµ hiÖu qu¶ truyÒn t¶i th«ng ®iÖp cña c¸c bøc tranh. VËy nªn, gi¸o viªn h·y tËn dông triÖt ®Ó ®iÓm m¹nh ®ã, bëi tranh ¶nh sÏ lµm cho bµi häc trë nªn sinh ®éng h¬n, gióp cho häc sinh tham gia bµi häc mét c¸ch say sa, thÝch thó h¬n. NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 7 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Trªn ®©y lµ ba trong sè nhiÒu ph¬ng ph¸p mµ chóng ta cã thÓ ¸p dông cho ho¹t ®éng Warm up ®Ó chuÈn bÞ cho giê häc nghe thËt sù hiÖu qu¶. 2. Pre-listening techniques. Môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n nµy lµ nh»m gióp häc sinh tËp trung sù chó ý vµo chñ ®Ò, ®Æc biÖt lµ ®o¸n tríc c¸c th«ng tin cña chñ ®Ò ®îc nghe. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n khi nghe trong tiÕt häc, gi¸o viªn cÇn giíi thiÖu chñ ®Ò, ng÷ c¶nh, t×nh huèng néi dung cã liªn quan ®Õn bµi nghe, khai th¸c xem häc sinh ®· biÕt vµ cha biÕt g× vÒ néi dung sÏ nghe, gîi ý tß mß, t¹o høng thó cho c¸c ho¹t ®éng cña bµi. Cho häc sinh nghÜ, ®o¸n tríc nh÷ng ®iÒu s¾p nghe trong mét ng÷ c¶nh nhÊt ®Þnh. D¹y tõ vùng, tuy nhiªn lu ý lµ kh«ng giíi thiÖu hÕt tõ míi, nªn ®Ó häc sinh ®o¸n nghÜa cña tõ trong ng÷ c¶nh. Cung cÊp môc ®Ých nghe, so¹n ra c¸c yªu cÇu nhiÖm vô vµ bµi tËp vÒ néi dung nghe. Khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghe, viÖc dïng trùc quan tranh ¶nh minh ho¹ kÌm theo sÏ hç trî rÊt tèt cho viÖc lµm râ ng÷ c¶nh gîi ý néi dung s¾p nghe. Tranh ¶nh cßn lµ ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm tra møc ®é nghe hiÓu cña häc sinh. Nghe x¸c ®Þnh tranh cã liªn quan s¾p xÕp theo thø tù. Cho häc sinh xem tranh hay c©u hái trong bµi tËp ®Ó ®o¸n ra chñ ®Ò, th«ng tin cÇn thiÕt nghe. Sau ®©y lµ mét vµi thñ thuËt chóng ta cã thÓ ¸p dông cho phÇn PreListening a. True/False statement prediction - Gi¸o viªn viÕt tõ 5 – 10 c©u lªn b¶ng, dùa theo ý chÝnh cña bµi nghe: Trong ®ã 1/2 sè c©u lµ ®óng; 1/2 sè c©u lµ sai. Häc sinh chÐp nh÷ng c©u nµy vµo trong vë. Tõng cÆp häc sinh ®o¸n tríc c©u nµo ®óng (T) c©u nµo sai (F) vµo cuèi mçi c©u. - Häc sinh ®äc to c¸c c©u dù ®o¸n cña m×nh. (T/F). - Gi¸o viªn kh«ng nãi ®óng hay sai. - Gi¸o viªn ®äc bµi nghe/hoÆc më b¨ng ®Ó häc sinh nghe. - Häc sinh nghe vµ kiÓm tra, ®¸nh dÊu vµo nh÷ng c©u mµ c¸c em cho lµ ®óng. - Häc sinh so s¸nh kÕt qu¶ víi nhau, nÕu cã sù bÊt ®ång, gi¸o viªn cho häc sinh nghe l¹i vµ ®i ®Õn thèng nhÊt. b. Open prediction NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 8 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” - Gi¸o viªn kh«ng cho häc sinh bÊt kú c©u nµo. - Gi¸o viªn ®a t×nh huèng (set the scene) vµ yªu cÇu häc sinh ®o¸n tríc mét sè ®iÒu chóng sÏ ®îc nghe. - Häc sinh viÕt ra nh÷ng ®iÒu chóng dù ®o¸n. - Häc sinh b¾t ®Çu chó ý vµo viÖc nghe, gi¸o viªn ®äc vµ häc ®¸nh dÊu vµo nh÷ng ®iÒu mµ dù ®o¸n ®óng. c. Ordering. - Gi¸o viªn cho häc sinh mét sè c©u hoÆc mét sè bøc tranh trªn b¶ng ®îc s¾p xÕp lén xén. - Häc sinh th¶o luËn theo cÆp, nhãm ®Ó ®o¸n tríc mét trËt tù ®óng. - C¸c c©u hoÆc lµ c¸c bøc tranh ®îc ®¸nh dÊu lµ a, b, c….. - Häc sinh s¾p xÕp l¹i trËt tù c©u, bøc tranh theo logic cña c©u chuyÖn th× ®¸nh dÊu lµ 1-c, 2-a…… - Häc sinh so s¸nh theo tõng cÆp hoÆc tõng nhãm. - Häc sinh nghe råi ®¸nh dÊu vµ söa l¹i theo trËt tù ®óng. d. Pre-questions - Gi¸o viªn ®a nh÷ng c©u hái tríc khi nghe lªn b¶ng. Mçi c©u hái hµm chøa mét ý chÝnh trong bµi nghe. - Häc sinh ®äc vµ suy nghÜ vÒ nh÷ng c©u hái ®ã - Nh÷ng c©u hái cho tríc nh»m tËp trung sù chó ý cña häc sinh mµ häc sinh kh«ng ph¶i ®o¸n tríc nh÷ng c©u tr¶ lêi. - Nghe xong lÇn ®Çu häc sinh míi tr¶ lêi c©u hái. VÝ dô: §Ó d¹y tiÕt listening Unit 5: Technology and you t«i tiÕn hµnh nh sau: * Pre-listening Pre-teach vocabulary - camcorder (n): (picture) -secretary (n): (translation) - helpful (a): (explaination) -shy (a): (explaination) -excuse (n): (translation) Check vocabulary: Slap the board Open prediction Set the scene NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 9 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Listen to an old campany director talking about his experience of learning how to use a computer. Guess whether the statements are true (T) or false (F) 1. The man was worried when his son bought a computer. 2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer. 3. The man decided to take some computing lessons. 4.His son didn’t understand about the computer. 5. The man understood the lessons very well. 6. The man continued to learn how to use a computer after a few lessons. Feed back students’prediction 3. While listening techniques. Môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n nµy lµ nh»m gióp cho häc sinh thùc hµnh kü n¨ng nghe tøc lµ qua lêi nãi rót ra ®îc th«ng tin cÇn truyÒn ®¹t. Cho häc sinh nghe vµ lµm bµi tËp, nÕu phÇn tríc cho häc sinh ®o¸n néi dung nghe th× ë phÇn nµy cho häc sinh ®èi chiÕu ®iÒu ®· nghe víi ®iÒu ®· ®o¸n. §èi víi bµi nghe khã gi¸o viªn cã thÓ chia qu¸ tr×nh nghe thµnh bµi tËp nghe tõ dÔ ®Õn khã. §èi víi bµi nghe dµi cã thÓ dÔ ho¸ bµi nghe thµnh c¸c d¹ng bµi tËp phï hîp tr×nh ®é cña häc sinh. Sau ®©y lµ mét vµi thñ thuËt cô thÓ a. Selecting - Gi¸o viªn cho häc sinh xem mét bé tranh trong ®ã cã c¸c bøc tranh t¬ng tù gièng nhau, nhng cã vµi chç kh¸c nhau. - Gi¸o viªn miªu t¶ mét hoÆc hai bøc tranh trong sè ®ã - C¸c bøc tranh ®îc ®¸nh dÊu theo sè ®Õm hoÆc thø tù ch÷ c¸i. - Häc sinh nghe råi ®¸nh dÊu bøc tranh mµ gi¸o viªn ®ang miªu t¶. b. Delibrate Mistaken (Ph¸t hiÖn lçi sai) - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®o¸n tríc xem trong phßng kh¸ch cã nh÷ng c¸i g×. Råi gi¸o viªn miªu t¶ bøc tranh. Trong bµi ®äc gi¸o viªn lµm sai vµi lçi. Mçi lÇn häc sinh nghe cã chç sai, th× häc sinh gi¬ tay xin cã ý kiÕn hoÆc nãi to “That’s wrong.” c. Grids - Gi¸o viªn vÏ biÓu b¶ng lªn b¶ng (hoÆc giÊy to) treo lªn b¶ng, häc sinh vÏ vµo vë. C¨n cø vµo néi dung ghi trong biÓu b¶ng ®ã, häc sinh nghe chi tiÕt tõng vÊn ®Ò cô thÓ, råi ®iÒn vµo biÓu b¶ng ®ã nh÷ng ý mµ häc sinh nghe ®îc. Sau ®ã häc NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 10 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” sinh ®èi chiÕu víi nhau ®Ó kiÓm tra c¸c c©u tr¶ lêi vµ gi¸o viªn ®äc l¹i hai hoÆc nhiÒu lÇn cho ®Õn khi mäi ngêi ®Òu thèng nhÊt ý kiÕn. VÝ dô: TiÕt listening cña Unit 13: Films and cinema Lan H¬ng Mon Tue Wed Work and go to the singing club Thu Fri Sat Sun d. Listening and draw - Gi¸o viªn ph¸t cho häc sinh nh÷ng s¬ ®å, b¶n ®å, hoÆc mét biÓu ®å. Häc sinh nghe råi ®iÒn, vÏ, d¸n vµo c¸c s¬ ®å ®ã. VÝ dô: Gi¸o viªn cã thÓ ph¸t cho tõng häc sinh s¬ ®å mét ng«i nhµ (bªn ph¶i cã mét cöa hµng, bªn tr¸i cã mét hiÖu s¸ch, ®èi diÖn cã mét bu ®iÖn, gÇn ®ã cã mét ng«i ®Òn, hoÆc c«ng viªn) - Gi¸o viªn ®äc häc sinh viÕt lªn c¸c ®Þa ®iÓm nµy vµo tõng vÞ trÝ mµ häc sinh nghe ®îc. Ngoµi nh÷ng thñ thuËt nªu trªn gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng thñ thuËt sau: + Defining True – False + Check the correct answer + Matching + Filling in the grip / chart / gap + Answering comprehension questions VÝ dô: §Ó thùc hiÖn tiÕt Listening cña Unit 6: An excursion (Task 1 – Listen and number the pictures in the order you hear) T«i cho häc sinh lÇn lît nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng diÔn ra trong mçi bøc tranh, yªu cÇu häc sinh nh×n vµo tranh ®Ó liªn tëng hoÆc ®o¸n vÒ nh÷ng ho¹t ®éng mµ c¸c b¹n lÇn lît lµm trong ngµy nghØ cuèi tuÇn. HoÆc t«i cã thÓ yªu cÇu c¸c em s¾p xÕp l¹i tranh theo trËt tù ®óng cña ho¹t ®éng mµ c¸c b¹n ®· thùc hiÖn. Sau ®ã gi¸o viªn cho c¸c em nghe l¹i vµ kiÓm tra l¹i viÖc ®o¸n cña m×nh, råi gi¸o viªn cho c¸c em nghe lÇn cuèi vµ s¾p tranh theo ®óng tr×nh tù c©u chuyÖn. Gi¸o viªn ®a ra ®¸p ¸n ®Ó häc sinh söa lçi. *Keys 1 picture a, 2 picture e, 3 picture b, 4 picture c, 5 picture f, 6 picture d. 4. Post listening techniques NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 11 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng sau khi nghe nh»m: KiÓm tra xem häc sinh cã hiÓu nh÷ng th«ng tin ®îc nghe theo yªu cÇu hay kh«ng vµ cã hoµn thµnh ®îc c¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n “While-listening” hay kh«ng. T×m ra nguyªn nh©n lµm cho häc sinh kh«ng nghe ®îc hoÆc kh«ng hiÓu ®îc mét sè phÇn nµo ®ã trong bµi tËp nghe. Gióp häc sinh cã c¬ héi ®¸nh gi¸ th¸i ®é biÓu c¶m ngêi thÓ hiÖn héi tho¹i qua ng÷ ®iÖu giao tiÕp. Dïng bµi tËp më réng theo chñ ®Ò bµi nghe dïng kü n¨ng bæ trî thªm ®Ó luyÖn nghe. Cã thÓ sö dông mét sè ho¹t ®éng sau: Yªu cÇu häc sinh so s¸nh bµi tr¶ lêi cña chóng vµ th¶o luËn theo ®«i hoÆc theo nhãm nh÷ng g× chóng ®· nghe vµ hiÓu. KhuyÕn khÝch häc sinh ph¶n håi l¹i nh÷ng g× mµ chóng ®· nghe. VÝ dô: Lóc thÝch hîp gi¸o viªn cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u hái nh: Do you agree? §ång thêi h·y khuyÕn khÝch tranh luËn bëi ®iÒu nµy sÏ khiÕn häc sinh cã t duy s©u s¾c h¬n. Yªu cÇu tõng ®«i, nhãm viÕt mét ®o¹n tãm t¾t vÒ ý chÝnh trong bµi. Sau ®ã, häc sinh sÏ so s¸nh vµ kiÓm tra xem m×nh ®· ®a ra ®îc hÕt c¸c ý chÝnh cha. BËt ®o¹n b¨ng mét lÇn n÷a vµ yªu cÇu häc sinh nãi to “stop” ë ®o¹n cã c©u tr¶ lêi mµ chóng ®· nghe tríc ®ã. §Ò nghÞ häc sinh ghi ra trong cuèn sæ cña chóng nh÷ng tõ míi mµ chóng thÊy cÇn thiÕt vµ ghi nhí. + Mét sè thñ thuËt trong giai ®o¹n nµy. - Cho ®¸p ¸n vµ th«ng tin ph¶n håi - Cho häc sinh nh¾c hay nãi l¹i mét sè ®iÒu/c©u ®· nghe. Feed back (Whilelistening) - Tæ chøc cho häc sinh nãi vÒ m×nh hay vÒ b¹n b»ng c¸ch dùa vµo th«ng tin trong bµi nghe. - Cho häc sinh nªu vµi nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ nghe cña nhãm. - Cho häc sinh ®ãng vai thÓ hiÖn l¹i cuéc héi tho¹i ®· nghe. - Dïng bµi tËp më réng ®Ó häc sinh cã thªm th«ng tin cña bµi nghe. Tuú theo tõng tiÕt cô thÓ mµ gi¸o viªn cã thÓ sö dông mét trong nh÷ng ho¹t ®éng trªn. NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 12 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” Tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng bµi gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh thùc hiÖn quy tr×nh ba bíc luyÖn nghe hiÓu cho häc sinh, ®Æc biÖt lµ bíc thø nhÊt sao cho cã thÓ gióp c¸c em h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn høng thó kh¶ n¨ng tËp trung, biÕt sö dông th«ng tin suy ®o¸n ®iÒu sÏ nghe. Nhê vËy häc sinh sÏ chñ ®éng vµ tù tin h¬n khi nghe. III. KÕt hîp luyÖn nghe vµo c¸c nhãm kü thuËt kh¸c 1. Nhãm kü thuËt luyÖn tËp c¬ së §©y lµ nh÷ng thñ thuËt cã ý nghÜa tiÒn ®Ò trong viÖc h×nh thµnh cho häc sinh kh¶ n¨ng nghe TiÕng Anh. 1.1. LuyÖn nÒ nÕp tËp trung chó ý khi nghe Cho häc sinh nghe tõng c©u hay ®o¹n, bµi vµ gi¸o viªn gäi c¸ nh©n häc sinh lÆp l¹i. TËp cho häc sinh cã ý thøc vµ thãi quen l¾ng nghe b¹n. Mét c¸ch gióp häc sinh tËp trung chó ý nghe b¹n nãi ®ã lµ gi¸o viªn thêng xuyªn ®Æt ra nh÷ng c©u hái yªu cÇu häc sinh ph¶i sö dông l¹i nh÷ng th«ng tin tõ ®iÒu b¹n m×nh ®· nãi ®Ó tr¶ lêi: VÝ dô: Häc sinh A nãi: “My house is in the countryside it is not big but very nice”. Sau khi b¹n A nãi xong, t«i gäi bÊt kú b¹n nµo tr¶ lêi c©u hái: Where does A live? How is his house? Mçi tuÇn mét lÇn cho häc sinh ch¬i mét trß ch¬i tËp trung nghe. Trß ch¬i thø nhÊt: TruyÒn tin Líp cã 12 bµn gi¸o viªn lµm 12 phiÕu trªn mçi phiÕu ghi mét c©u. S©u ®ã trao phiÕu cho mét häc sinh ®Çu d·y. Häc sinh nµy cã nhiÖm vô nãi thÇm vµo tai ngêi kÕ bªn ®iÒu m×nh ®äc ®îc. Cø thÕ, ngêi nµy nèi tiÕp ngêi kia nãi vµo tai nhau cho ®Õn ngêi cuèi d·y. Ngêi cuèi d·y cã nhiÖm vô nãi lín c©u hay ®o¹n m×nh nghe ®îc, vµ häc sinh ®Çu d·y x¸c ®Þnh ®óng hay kh«ng. Trß ch¬i thø hai: T×m b¹n giao tiÕp Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét sè c©u hái vµ c©u tr¶ lêi trªn giÊy, ghÐp c©u tr¶ lêi víi c©u hái b»ng c¸ch cho chóng nh÷ng con sè: ThÝ dô c©u hái 1 t¬ng øng víi c©u tr¶ lêi 5. Häc sinh tù t×m c©u tr¶ lêi b»ng c¸ch t×m ra b¹n cña m×nh t¬ng øng víi c©u tr¶ lêi phï hîp, cÆp nµo nhËn ra nhau ®Çu tiªn sÏ th¾ng. Trß ch¬i thø ba: Gióp b¹n häc tèt Mçi häc sinh trong líp su tÇm hoÆc tù ®Æt ra mét c©u (Cã thÓ cã th«ng tin bÞ sai) mçi thµnh viªn cña líp sÏ l¾ng nghe b¹n ®äc c©u cña m×nh råi t×m c¸ch NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 13 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” x¸c ®Þnh xem c©u ®óng hay sai vµ söa c©u. Gi¸o viªn nªn bèc th¨m häc sinh cã nhiÖm vô ®Ó mäi thµnh viªn trong líp ph¶i l¾ng nghe b¹n ®äc. Trß ch¬i thø t: Thi nghe chuyÖn tr¶ lêi nhanh “Ai ë ®©u? Ai lµm g×?” VÝ dô: Gi¸o viªn giíi thiÖu: This person is very famous in Viet Nam. He was born in 1890 in Kim Lien Nghe An and died in 1969. “Who is he?” 1.2. LuyÖn nghe träng ©m cña tõ vµ träng ©m cña c©u. Ngêi Anh khi nghe mét tõ cã nhiÒu ©m tiÕt hä chØ nghe träng ©m cña tõ ®ã. VÝ dô: víi tõ Sensible th× hä nghe chñ yÕu träng ©m “sen” chø kh«ng nghe c¶ ba ©m tiÕt. Khi nghe mét tõ nhiÒu ©m tiÕt, ta nªn luyÖn tËp nghe träng ©m cña tõ ®ã. Khi nghe mét c©u, chó ý nghe nh÷ng träng ©m trong c©u råi phèi hîp c¸c träng ©m Êy l¹i mµ ®o¸n nghÜa cña toµn c©u. VÝ dô khi nghe c©u: Mai bought the material and made the dress for me. Chó ý nghe träng ©m cña c¸c tõ (tõ in ®Ëm) råi ®o¸n ý nghÜa cña c©u nãi Êy. Nh vËy víi kü thuËt nµy t«i luyÖn cho häc sinh vaqf nghe võa ®o¸n nghÜa b»ng c¸ch n¾m b¾t träng ©m. ViÖc luyÖn nghe träng ©m tõ hay c©u cÇn ®îc thùc hiÖn kh«ng chØ trong c¸c bµi tËp nghe mµ trong nhiÒu kh©u ho¹t ®éng kh¸c nhau cña d¹y häc TiÕng Anh: LuyÖn ®äc tõ míi; Giíi thiÖu cÊu tróc ng÷ ph¸p míi; hoÆc thùc hiÖn c¸c kü n¨ng ë tõng ®¬n vÞ bµi häc. 1.3. LuyÖn nghe vµ nhËn diÖn c¸c cÆp ©m dÔ lÉn, c¸c ©m khã ph¸t ©m chuÈn vµ c¸ch nèi ©m trong lóc nãi cña ngêi b¶n xø Trªn thùc tÕ, nhiÒu häc sinh tiÕp nhËn mét giäng nãi TiÕng Anh thêng kh«ng chuÈn hoÆc chøa nhiÒu ©m kh«ng thùc gièng víi c¸ch ph¸t ©m cña ngêi b¶n xø. §©y còng lµ mét trë ng¹i ®èi víi häc sinh khi nghe ngêi b¶n xø nãi. Nh vËy cµn rÌn luyÖn cho häc sinh cã ý thøc nhËn diÖn ra c¸c ©m khã ph¸t ©m chuÈn, hay c¸c ©m dÔ lÉn còng nh c¸ch nãi ©m trong lóc nãi cña ngêi b¶n xø. ViÖc luyÖn nghe nµy cÇn ®îc lång ghÐp vµ thêng xuyªn trong c¸c tiÕt d¹y. Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ thùc hiÖn mét sè trß ch¬i ®Ó gióp c¸c em võa th gi·n, võa cñng cè kü n¨ng nhËn diÖn vµ c¸ch nèi ©m cô thÓ gÇn gòi h¬n víi ©m b¶n xø. 2. Nhãm kü thuËt luyÖn tËp träng t©m §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p gióp häc sinh luyÖn tËp c¸c kü n¨ng nghe hiÓu mét bµi héi tho¹i hay mét bµi ®äc trong s¸ch gi¸o khoa. Gi¸o viªn nªn tæ chøc cho häc sinh luyÖn nghe mét c¸ch chñ ®éng vµ s¸ng t¹o c¸c bµi tËp Listen trong s¸ch gi¸o khoa. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng bµi, gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh thùc NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 14 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” hiÖn quy tr×nh ba bwcs luyÖn nghe hiÓu cho häc sinh, ®Æc biÖt lµ bíc thø nhÊt sao cho cã thÓ gióp c¸c em h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn høng thó, kh¶ n¨ng tËp trung vµo nh÷ng träng t©m cÇn nghe vµ biÕt sö dông c¸c th«ng tin tõ chÝnh c¸c c©u hái hay tranh ¶nh, biÓu ®å trong bµi tËp nghe ®Ó lµm chç dùa mµ suy ®o¸n ra ®iÒu ®ang nghe. Nhê vËy häc sinh chñ ®éng vµ tù tin h¬n khi nghe. 3. Nhãm kü thuËt luyÖn tËp më réng Cung cÊp thªm mét sè bµi luyÖn tËp më réng b»ng c¸ch chän mét sè ng÷ liÖu cïng tr×nh ®é tõ c¸c tµi liÖu nh: Language in focus, new interchange lµm bµi kiÓm tra ng¾n hµng tuÇn, hµng th¸ng, söa bµi vµ ®¸nh gi¸ ngay t¹i líp. KÕt qu¶ cña c¸c bµi nµy cÇn cho häc sinh lu vµo b×a lu tr÷ kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh theo thø tù thêi gian ®Ó gióp häc sinh dÔ dµng nhËn ra sù tiÕn bé cña b¶n th©n, còng nh ®Ó gi¸o viªn trao ®æi víi phô huynh vÒ viÖc häc cña con em hä. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n t¹o c¬ héi ®Ó gióp c¸c em luyÖn nghe vµ yªu cÇu c¸c em cÇn t¨ng cêng nghe TiÕng Anh nhiÒu (qua TV, ®µi, b¨ng) ®Æc biÖt lµ nghe ngêi b¶n xø nãi. NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 15 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” PhÇn III: KÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ c¸c bµi häc kinh nghiÖm I. KÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ so s¸nh 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Sau khi ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm ®· nªu ë trªn ®Ó d¹y c¸c bíc cña mét bµi nghe, t«i ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ hÕt søc kh¶ quan, cã tíi trªn 80% häc sinh n¾m vµ hiÓu bµi nhanh chãng. Ngoµi ra chóng cßn gióp c¸c em say mª, høng thó, h¨ng say ph¸t biÓu, khÝch lÖ c¸c em t×m tßi häc hái, trao ®æi víi c¸c b¹n cïng bµn, cung nhãm, cung tæ, gióp c¸c em ghi nhí, kh¾c s©u kiÕn thøc mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng. Duíi ®©y lµ kÕt qu¶ t«i thu ®îc sau ®ît kiÓm tra chÊt lîng cuãi häc kú I n¨m 20112012 TT Líp SS SLGiái% SLKh¸% SLTB % SLYÕu% SLKÐm% 0 0 0 1 10N 38 10 26.3 20 52.6 8 21.1 0 5 10 0 0 0 0 2 10G 50 15 30 30 60 0 0 0 3 10P 49 14 28.6 29 59.1 6 12.3 0 137 39 28.5 79 57.6 19 13.9 0 0 0 0 Tæng 2. So s¸nh ChÊt lîng HS giái t¨ng lªn: 21.9 %, Kh¸ t¨ng: 31.2% ChÊt lîng yÕu, kÐm gi¶m: 13.9 % HÇu hÕt c¸c em ®Òu lµm tèt phÇn nghe trong bµi kiÓm tra. II. Bµi häc kinh nghiÖm Gi¸o viªn cÇn ph¸t hiÖn ra nh÷ng thiÕu sãt c¬ b¶n cña häc sinh ®Ó cã híng kh¾c phôc. Quan t©m nhiÒu ®Õn häc sinh yÕu kÐm gióp chóng quen dÇn víi ng«n ng÷ nµy vµ sö dông trong cuéc sèng. Gi¸o viªn cÇn biÕt lùa chän c¸c thñ thuËt phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh. T¹o mäi ®iÒu kiÖn g©y høng thó cho häc sinh häc bé m«n nµy nãi chung, kü n¨ng nghe nãi riªng. Trong c¸c tiÕt d¹y gi¸o viªn cÇn tËn dông thêi gian híng dÉn cô thÓ ®Ó häc sinh ho¹t ®éng. CÇn nghiªn cøu c¸c h¹n chÕ trong viÖc gi¶ng d¹y: Thêi gian, sÜ sè líp, ®å dïng d¹y häc c¸c yÕu tè vËt chÊt nh: DiÖn tÝch líp häc, gi¸o cô trùc quan…. Gi¸o viªn cÇn khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em luyÖn tËp thªm nhiÒu kü n¨ng nghe. §Æc biÖt lµ ngêi b¶n xø ®äc. NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 16 “Kinh nghiÖm d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh cho häc sinh líp 10 cã hiÖu qu¶” KhuyÕn khÝch c¸c em xem phim hay nghe ®µi TiÕng Anh nhng kh«ng nªn xem trän vÑn bé phim hay nghe liÒn hµng giê. Häc sinh nªn thêng xuyªn nghe nhng c¸c em nªn nghe trong kho¶ng thêi gian ng¾n 5 ®Õn 10 phót. C¸c em nªn thùc hiÖn ®iÒu nµy 4 ®Õn 5 lÇn mét tuÇn. ThËm chÝ nÕu c¸c em kh«ng hiÓu bÊt cø ®iÒu g×. Kh«ng nªn nghÜ r»ng cã thÓ c¶i thiÖn ®îc viÖc hiÓu nhanh chãng. Do vËy häc sinh ph¶i thËt kiªn tr×. §Ó gióp häc sinh nghe ®îc vµ dÇn trë nªn nghe tèt th× nggêi gi¸o viªn còng ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn kh¶ n¨ng nghe cña m×nh. Qu¸ tr×nh ®óc kÕt vµ viÕt ch¾c ch¾n cßn nh÷ng thiÕu sãt, b¶n th©n rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ ®ång nghiÖp vµ nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn néi dung nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Nga S¬n, ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2012 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Lan Anh NguyÔn ThÞ Lan Anh – Trêng THPT Ba §×nh – Nga S¬n 17
- Xem thêm -