Tài liệu Skkn kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi thể dục

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc A. §Æt vÊn ®Ò Gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét bé phËn cña nÒn gi¸o dôc tiÕn bé, lµ nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi v¨n minh nãi chung vµ c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi,b¶o vÖ Tæ quèc nãi riªng. Gi¸o dôc thÓ chÊt cßn mang l¹i cho thÕ hÖ trÎ cuéc sèng vui t¬i, lµnh m¹nh t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c nh gi¸o dôc ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, lao ®éng thÈm mü cho nªn môc ®Ých cña gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ trêng tiÓu häc lµ nh»m thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô gãp phÇn ®µo t¹o thÕ hÖ thanh thiÕu niªn thµnh nh÷ng ngêi “ ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc” môc ®Ých nµy cña gi¸o dôc thÓ chÊt võa mang tÝnh nh©n v¨n, võa mang tÝnh hiÖn thùc. Gi¸o dôc thÓ chÊt trong Nhµ trêng TiÓu häc lµ mét bé phËn quan träng trong toµn bé sù nghiÖp TDTT nãi chung. Nã ®îc tiÕn hµnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ gi¶i phÉu, t©m sinh lý, giíi tÝnh cña häc sinh vµ c¸c yªu cÇu kh¸c. Nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn hµi hßa cña c¬ thÓ ®ang trëng thµnh, gi÷ g×n vµ h×nh thµnh t thÕ ngay ng¾n, th©n h×nh c©n ®èi, n©ng cao c¸c kh¶ n¨ng, chøc n¨ng cña bé phËn c¬ thÓ, t¨ng cêng qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, cñng cè vµ rÌn luyÖn hÖ thÇn kinh v÷ng ch¾c. Ph¸t triÓn mét c¸ch hîp lÝ c¸c phÈm chÊt thÓ lùc vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n, n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc vÒ trÝ ãc vµ thÓ lùc. Trªn c¬ së ph¸t triÓn thÓ chÊt toµn diÖn, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i lµnh m¹nh, nghØ ng¬i tÝch cùc, rÌn luyÖn n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu ®ùng vµ søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ víi c¸c ¶nh hëng kh«ng cã lîi cña ngo¹i c¶nh, phßng chèng bÖnh tËt. §iÒn kinh nãi chung vµ m«n ch¹y TiÕp søc (4x25m) nãi riªng lµ m«n häc chñ yÕu ë trêng TiÓu häc .Nã lµ m«n häc chÝnh víi c¸c néi dung phong phó vµ ®a d¹ng nh»m båi dìng ®¹o ®øc, ý trÝ dòng c¶m, tÝnh kiªn tr×, gi¸o dôc ý thøc kØ luËt, n¨ng lùc thùc hµnh, kÜ thuËt ®éng t¸c, c¸c m«n ®iÒn kinh nh ch¹y cù li 60m, ch¹y cù li 30m, nÐm bãng, nh¶y xa... Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y, híng dÉn c¸c em rÌn luyÖn thÓ chÊt, n©ng cao søc kháe. Qua thùc tÕ c«ng t¸c t¹i trêng tiÓu häc Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc Thèng NhÊt t«i lu«n b¨n kho¨n, tr¨n trë lµ lµm thÕ nµo ®Ó gióp c¸c em biÕt c¸ch rÌn luyÖn ®Ó b¶o vÖ søc kháe tèt, gãp phÇn rÌn luyÖn c¸c em trë thµnh nh÷ng ngêi cã søc kháe, cã tri thøc vµ ®¹o ®øc tèt ®Ó bíc vµo cuéc sèng, häc tËp, lao ®éng vµ s¶n xuÊt. Thùc tÕ Thèng NhÊt lµ mét ThÞ trÊn ®a sè häc sinh lµ con em N«ng trêng, cuéc sèng cña gia ®×nh cã phÇn kh¸ gi¶. Trong gi¸o dôc rÌn luyÖn thÓ chÊt lµ mét vÊn ®Ò rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao søc bÒn, lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong häc tËp, còng nh trong lao ®éng s¶n xuÊt. Do vËy chóng ta nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c d¹y häc nãi chung vµ d¹y m«n thÓ dôc nãi riªng trong Nhµ trêng TiÓu häc ph¶i biÕt gi¸o dôc vµ híng dÉn cho c¸c em c¸c bµi tËp luyÖn vÒ søc bÒn tèc ®é. Muèn c¸c em cã søc kháe ®Ó häc tËp cao h¬n vµ lao ®éng s¶n xuÊt sau nµy th× ngay ë trêng TiÓu häc c¸c em ph¶i cã nÒn mãng thÓ chÊt v÷ng ch¾c th× bíc tíi t¬ng lai míi huy hoµng ®îc. M«n ch¹y cù li 60 m ®· cã nhiÒu t¸c gi¶ ®ang nghiªn cøu nhng mét sè bµi tËp ®Ó øng dông cho häc sinh ë mét líp häc sinh n÷ trong Nhµ trêng TiÓu häc th× cha ®Ò cËp tíi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn víi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n ®îc trau dåi trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y t¹i trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh b¶n th©n mong muèn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn cho häc sinh, t«i m¹nh d¹n cho ®Ò tµi: “Mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn nh»m n©ng cao thµnh tÝch m«n ch¹y TiÕp søc ; trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh”. B. Tæng quan tµi liÖu I. Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña ®Ò tµi 1. Môc ®Ých cña ®Ò tµi So s¸nh hai ph¬ng ph¸p tËp luyÖn, ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®èi chøng vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn thùc nghiÖm nh»m n©ng cao thµnh tÝch m«n ch¹y TiÕp søc cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2. ý nghÜa cña ®Ò tµi Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc TiÕp tôc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn m«n ch¹y TiÕp Søc vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng m«n häc nµy trong Nhµ trêng. II. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®îc tèt t«i ®· tiÕn hµnh sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau: 1. Ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c tµi liÖu cã liªn quan . NhËn xÐt t×nh h×nh gi¶ng d¹y m«n ch¹y TiÕp søc trong Nhµ trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh C¸c tµi liÖu cã liªn quan bao gåm: S¸ch lÝ luËn vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt häc thuyÕt huÊn luyÖn, s¸ch ®iÒn kinh vµ mét sè b¶n tin vÒ vÊn ®Ò chuyªn m«n. 2. Ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m §Ó tiÕn hµnh ®Ò tµi nµy chóng t«i ®· quan s¸t vÒ h×nh d¸ng, sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña häc sinh cïng khèi( líp 5A vµ líp 5B ) 3. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m Chóng t«i ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc nghiÖm c¸c bµi tËp. Sau khi ®· lùa chän vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c bµi tËp chóng t«i ®· tiÕn hµnh ph©n nhãm thùc nghiÖm. +8 em häc sinh líp 5A vµ líp 5B nhãm ®èi chøng tËp c¸c bµi tËp trß ch¬i thÓ lùc . + 8 em häc sinh líp 5A vµ líp 5B nhãm thùc nghiÖm tËp theo c¸c bµi tËp chuyªn m«n chóng t«i ®· lùa chän. III. Tæ chøc nghiªn cøu 1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu T¹i trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh §èi tîng nghiªn cøu 8 em häc sinh líp5A vµ 8 em häc sinh líp 5B cña trêng TiÓu häc Thèng NhÊt - Yªn §Þnh. 3. Thêi gian nghiªn cøu Th¸ng 09 - 10 n¨m 2010 lµm ®Ò c¬ng nghiªn cøu. Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc Th¸ng 11 - 12 n¨m 2010 thu thËp tµi liÖu vµ tæ chøc nghiªn cøu. Th¸ng 01 - 02 n¨m 2011 viÕt chÝnh thøc vµ nép cho héi ®ång khoa häc trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh vµo ngµy 08/03/2010. IV. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ KÜ thuËt ch¹y TiÕp søc chia lµm 4 x25m: .Trong ®ã giai ®o¹n ch¹y gi÷a qu·ng lµ quan träng nhÊt. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh tÝch thi ®Êu. Ch¹y lµ mét ho¹t ®éng cã chu kú. C¸c bíc ch¹y ®îc lÆp ®i, lÆp l¹i nhiÒu lÇn. VËy muèn cã thµnh tÝch tèt, ngoµi kÜ thuËt cßn ph¶i tËp luyÖn thÓ lùc chuyªn m«n. Nh×n l¹i ë trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh trong nh÷ng n¨m qua, do ch¬ng tr×nh cña bé gi¸o dôc quy ®Þnh, c¸c kÜ thuËt cña m«n ®iÒn kinh nãi chung vµ m«n ch¹y TiÕp søc nãi riªng lµ m«n chÝnh trong c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt cña Nhµ trêng. Muốn có thành tích cao trong các nội dung thể dục cần có thể lực tốt, thành tích của mỗi vận động viên đều dựa vào năng khiếu, khả năng tố chất thể lực và ý chí tập luyện. Quá trình giảng dạy và bồi dưỡng đội năng khiếu cho thấy: Trong các nội dung như: Trò chơi vận động, các bài tập phát triển thể lực, đặc biệt là nội dung bóng đá đều sử dụng động tác chạy, nhảy...Chương trình thể dục Tiểu học thì các bài tập dưới dạng trò chơi chiếm đa số. Do đó, việc tập luyện cho các em một số tố chất thể lực như sức nhanh, sức mạnh, sức bền và tính khéo léo để các em thực hiện trò chơi một cách có hiệu quả là điều rất cần thiết. Qua thực tế giảng dạy tôi thấy rằng phần lớn học sinh đều biết động tác đi thường, chạy, nhảy, ném … theo phản xạ tự nhiên, và tập các bài tập thể dục tay không. Tuy nhiên cần hướng dẫn cho học sinh thực hiện bài tập như thế nào? để có thành tích tốt mới là vấn đề cần thiết. Và làm cho học sinh hiểu “Tại sao phải tập luyện thường Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc xuyên liên tục?”, “Thời gian và cường độ tập luyện, cách dùng sức như thế nào là hợp lý? ”. 1. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô I YÕu tè quan träng trong m«n ch¹y TiÕp søclµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn søc bÒn cña häc sinh trong ®iÒu kiÖn ch¹y tèc ®é cao. Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái trong ho¹t ®éng nµo ®ã. C¨n cø vµo ®Æc thï cña tõng lo¹i ho¹t ®éng, ngêi ta ph©n biÖt mét sè d¹ng mÖt mái: mÖt mái trÝ ãc, mÖt mái c¶m gi¸c, mÖt mái c¶m xóc, mÖt mái thÓ lùc. MÆc dï vËy, trong bÊt k× mäi ho¹t ®éng nµo còng xuÊt hiÖn c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña c¸c d¹ng mÖt mái thÓ lùc cña d¹ng c¬ b¾p g©y nªn, chiÕm vÞ trÝ chñ yÕu. Do ®ã trong khi gi¸o dôc søc bÒn cho häc sinh, cÇn ph¶i thêng xuyªn gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô, ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c ®Æc ®iÓm chøc n¨ng cña c¬ thÓ, lµ c¸i x¸c ®Þnh søc bÒn chung vµ c¸c lo¹i søc bÒn chuyªn m«n. Kh«ng thÓ gi¶i quyÕt nhiÖm vô trªn nÕu thiÕu mét ho¹t ®éng víi khèi lîng t¬ng ®èi nÆng vµ ®¬n ®iÖu mµ trong qu¸ tr×nh ®ã nhÊt thiÕt tiÕp tôc tËp luyÖn mÆc dï hiÖn tîng mÖt mái xuÊt hiÖn. Do ®ã ngêi tËp ph¶i cã ý trÝ cao, gi¸o dôc søc bÒn ph¶i kÕt hîp víi tinh thÇn cÇn cï, tinh thÇn chÞu ®ùng lîng vËn ®éng lín vµ c¸c c¶m gi¸c mÖt mái xuÊt hiÖn rÊt nÆng nÒ. Søc bÒn chØ ph¸t triÓn trong nh÷ng trêng hîp mµ trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn ngêi häc ph¶i th¾ng ®îc mÖt mái ë møc ®é nhÊt ®Þnh, ló nµy c¬ thÓ cña ngêi tËp thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®æi chøc n¨ng mµ biÓu hiÖn bªn ngoµi nã lµ søc bÒn dîc n¨ng lªn møc ®é vµ híng biÕn ®æi thÝch nghi phï hîp víi møc ®é vµ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ph¶n øng do lîng vËn ®éng g©y lªn. Khi gi¸o dôc søc bÒn nhê nh÷ng bµi tËp cã chu kú vµ mét sè bµi tËp kh¸c lîng vËn ®éng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Nghiªn cøu nh÷ng bµi tËp m«n ch¹y TiÕp søc chñ yÕu ph¸t triÓn søc bÒn tèc ®é. Søc bÒn gióp cho con ngêi tËp m«n ®iÒn kinh cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trong thêi gian dµi chèng l¹i mÖt mái ch¼n h¹n, gióp cho qu©n Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc ®éi cã kh¶ n¨ng hµnh ®éng chiÕn ®Êu trong thêi gian dµi, gióp cho c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc cã kh¶ n¨ng lµm viÖc liªn tôc trong thêi gian dµi vÉn ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng. Víi ngêi häc TDTT lµm c«ng t¸c søc kháe, søc bÒn kh«ng nh÷ng cÇn thiÕt lµm cho viÖc häc tËp ®Ó thi ®Êu mµ cßn cÇn cho huÊn luyÖn. Søc bÒn phô thuéc vµo møc ®é ph¸t triÓn cña hÖ thèng c¬ thÓ, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thÇn kinh, tim m¹ch, h« hÊp víi hÖ c¬, x¬ng vµ h×nh thµnh kü thuËt víi ®éng t¸c vµ biÕt c¸ch tiÕt kiÖm n¨ng lîng trong khi thùc hiÖn ®éng t¸c. Søc bÒn gåm søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n:  Søc bÒn chung lµ ho¹t ®éng trong mét thêi gian kÐo dµi víi cêng ®é trung b×nh, thu hót toµn bé hÖ c¬ tham gia ho¹t ®éng cßn ®èi víi häc sinh häc m«n thÓ dôc cßn lµ mét thµnh phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc toµn diÖn, lµ kÕt qu¶ cña sù biÕn ®æi thùc sù, tríc tiªn ë hÖ thèng thÇn kinh trung ¬ng còng nh hÖ thèng tim m¹ch, h« hÊp. Søc bÒn chuyªn m«n lµ søc bÒn ®èi víi mét ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh ®îc chän läc tîng chuyªn m«n râ rµng. VËn déng viªn ch¹y cù li ng¾n kh«ng thÓ ch¹y dai nh nh÷ng vËn ®éng viªn ch¹y Maratong ®îc. Cßn vËn ®éng viªn ch¹y Maratong kh«ng thÓ ch¹y tèc ®é lín nh ch¹y 60m ®îc. Søc bÒn chuyªn m«n ®îc x¸c ®Þnh bëi tr×nh ®é chuÈn bÞ chuyªn m«n cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ vËn ®éng viªn víi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng t©m sinh lÝ ë tr×nh ®é cao, phï hîp víi ®Æc ®iÓm m«n lùa chän. Søc bÒn chuyªn m«n còng phô thuéc vµo sù hoµn chØnh kÜ thuËt sao cho thùc hiÖn ®éng t¸c kh«ng bÞ c¨ng th¼ng, thõa vµ tiÕt kiÖm n¨ng lîng. §Æc biÖt ®èi víi vËn ®éng viªn ch¹y, nh×n toµn bé cù li trong tõng m«n søc bÒn chuyªn m«n nh nhau mµ cã ®Æc ®iÓm riªng. Trong ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn, søc bÒn chung ®îc tÝch lòy dÇn dÇn b»ng tÊt c¶ c¸c bµi tËp thÓ lùc. §¬ng nhiªn trong huÊn luyÖn chuyªn m«n cña tõng m«n còng gióp cho viÖc t¨ng søc bÒn chung. Song phGi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc ¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn søc bÒn chung lµ c¸c bµi tËp ch¹y ®êng dµi víi cù li kh«ng lín, ®Æc biÖt lµ ch¹y viÖt d·, ®i bé. Søc bÒn chung ®îc t¨ng lªn kh«ng nh÷ng do qu¸ tr×nh t¸c dông cña c¬ thÓ sau khi tËp luyÖn mµ ngay c¶ trong khi tËp luyÖn. Qua quá trình giảng dạy môn chạy .TiÕp søc ( 4 x25m ) cho lứa tuổi học sinh tiểu học tôi nhận thấy rằng:Thường ở những học sinh thấp có tần số động tác, bước chạy lớn hơn ở em có tầm vóc cao, song những em có tầm vóc cao lại có độ dài bước lớn hơn. Tố chất thể lực giữ địa vị hàng đầu của vận động viên chạy cử ly ngắn là sức nhanh, khả năng thực hiện nhanh động tác khi sản sinh công suất lớn là cơ sở của thành tích trong chạy cử ly ngắn, khi chạy, mọi cơ bắp đều hoạt động tích cực. Để phát triển sức nhanh và nắm vững kỹ thuật chạy cự li ngắn, giáo viên cần dùng những bài tập chuyên môn thực hiện tại chổ và di động, ở mức độ khác nhau mô phỏng động tác chạy và những bài tập chạy. Thực hiện những bài tập này với nhịp điệu nhanh cực hạn, song cần thả lỏng thoải mái. Phát triển sức nhanh không những bằng cách tăng sức mạnh nhanh, mà còn bằng cách hoàn thiện quá trình hoạt động của thần kinh trung ương tăng sự nhịp điệu động tác và hoàn thiện kỹ thuật. Do vậy trong thời gian gần nếu học sinh chưa nắm được kỹ thuật của các bài tập phát triển sức nhanh thì chưa nên quá chú trọng đến tốc độ thực hiện động tác. Ngoài ra để gây hứng thú cho học sinh trong giờ học cần sử dụng các trò chơi như:  Hoàng Anh, Hoàng Yến.  Trò chơi tung tăng múa ca. Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc  Người thừa thứ ba.  Bóng chuyền 6  Lò cò chạy tiếp sức. Có thể phân thời gian và cường độ tập lưyện trong thời gian bồi dưỡng chuẩn bị thi đấu như sau: a. Tăng cường chuẩn bị thể lực chung cho học sinh * Nâng cao kĩ thuật chạy ngắn: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích, chạy tiếp sức, chạy biến tốc, chạy bền. * Học sinh cần nắm vững kỹ thuật đơn giản của các môn điền kinh và các bài tập thể lực: Nhảy xa, nhảy cao, chạy vượt rào, ném đẩy. * Tăng tố chất sức mạnh nhanh: Sức nhanh động tác sát với yêu cầu của chạy cự ly ngắn và sức mạnh cơ bắp. b. Phát triển sức bền chuyên môn. * Tăng cường chuẩn bị ý chí và giáo dục đạo đức phẩm chất. * Tích luỹ chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu . Việc hoàn thiện kỹ thuật chạy tiến hành liên tục thường xuyên, với mục đích tích luỹ những bài tập chạy tăng tốc độ chạy các cự ly với cường độ dưới dạng cực hạn. Để phát triển sức nhanh, trong các buổi tập giáo viên cần cho học sinh thực hiện các bài tập khác nhau (đánh lăng, bật , ném đẩy...) với tốc độ động tác lớn nhất, đặc biệt nên tập các bài tập nhanh mà cơ bắp hoạt động tích cực. Mỗi bài tập thực hiện trong 10 - 15 giây, lặp lại một số lần, nghĩ ở giữa 2- 3 phút. Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc Trong quá trình dạy giáo viên có thể cho học sinh thực hiện bài tập chạy dưới dạng trò chơi (Chạy tiếp sức, lò cò tiếp sức …). Sử dụng một số bài tập phát triển sức nhanh tại chổ phổ biến như sau:  Chạy nâng cao đùi.  Chạy nâng cao đùi vịn vào rào.  Đứng trên một chân,nâng chân kia như động tác trong chạy. Ngoài ra cần cho học sinh thực hiện các bài tập di động khác như:Chạy đạp sau, bước chân đổi nhau không lớn nhưng nhanh cực hạn và thoải mái, đùi ép xuống dưới ra sau.  Chạy nâng cao đùi sao cho bàn chân đặt gần với điểm chiếu trọng tâm thân thể trên đường chạy.  Chạy bước nhỏ đạp ra căng hết bàn chân, khi đạp xuống đất thẳng chân.  Chạy tốc độ cao 10-15 mét với tần số bước lớn nhất, chạy tốc độ cao10m-15m với số bước ít nhất. * Chạy tốc độ đạt tới tốc độ tối đa sau đó chuyển sang chạy thả lỏng (ít sức nhất) nhưng không giảm tốc độ đã đạt được. * Chạy xuống dốc (150m – 250m) rồi vào đường nằm ngang. Khi giảng dạy kỹ thuật chạy giáo viên không nên gò ép học sinh, ngay từ đầu phải chạy vào khuôn khổ kỹ thuật, mà nên chú trọng động tác tự nhiên, thoải mái.Mặt khác không nên yêu cầu các em chạy nhanh quá nhiều, khi mà động tác kỹ thuật của học sinh bị gò bó, dật cục , so vai, rụt cổ lao thanh về phía trước hoặc ngửa về phía sau. Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc Trong quá trình giảng dạy môn chạy ngắn, các bài tập chạy giáo viên nên cho học sinh thực hiện trên thảm cỏ mềm, hoặc trên đường bằng phẳng. Sau mổi lần thực hiện bài tập giáo viên phải chỉ rõ chỗ sai và động tác đúng cho từng em, trên cơ sở đó học sinh nắm chắc kỹ thuật hơn. Nhìn chung quá trình giảng dạy người giáo viên phải phát huy hết mặt mạnh của học sinh để tận dụng được năng khiếu của từng em. Riêng môn chạy ngắn cần chọn học sinh có thể lực, tầm vóc, độ dài bước chạy, sức nhanh, tần số bước chạy sau đó mới đưa vào tập luyện. 2. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô II Để tập luyện một vận động viên chạy nhanh có thành tích tốt, điều đầu tiên người giáo viên phải làm đó là: * Tuyển chọn vận động viên * Lên kế hoạch tập luyện *Sắp xếp thời gian tập, chuẩn bị thi đấu * Điều kiện sân bãi và dụng cụ tập luyện đầy đủ. * Giáo viên lên kế hoạch tập luyện theo từng thời kì (Thời gian chuẩn bị, thời kì chuẩn bị thi đấu). Kế hoạch tập luyện hàng tuần của thời kì chuẩn bị: Ngày thứ nhất: phát triển sức bền chung, sức bền chuyên môn, sức mạnh nhanh -Chạy chậm 400m -Chơi bóng ném (bóng chuyền sáu) 10 phút -Bài tập bổ trợ chuyên môn ( chạy bước nhỏ, nâng cao đùi) Chạy tăng tốc độ. -Chạy lặp lại -Bài tập bật nhảy 2x 15m 2 x 15m 2 x 60m 10 phút Ngày thứ hai: Phát triển sức nhanh, mạnh nhanh -Chạy chậm -Các bài tập phát triển sức mềm dẻo Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao 600m 10 phút trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc -Chạy tăng tốc độ -Chạy xuất phát thấp chạy lao -Các bài tập với bóng -Chạy chậm thả lỏng, kết thúc 2L x 20m 10m x 2L 10 phút 400m Ngày thứ ba: Phát triển sức mạnh (chung) nhanh, sức bền chung -Chạy chậm 10 phút -Một chân đứng lên cao, bật lên trên 15 lần -Xuất phát bật ra 10 lần -Chạy đạp sau tại chỗ 10 giây -Đánh tay trước sau tại chỗ 2L x 20 giây -Chơi bóng 10 phút -Thả lỏng Ngày thứ tư: Nghỉ Ngày thứ năm: Phát triển sức nhanh và sức mạnh nhanh. +Chạy chậm 400m +Bài thể dục tay không 2L x 8 nhịp +Chạy tăng tốc độ 3L x 15m +Xuất phát thấp chạy lao 30L x10m +Chạy biến tốc 3L x 30m +Thả lỏng, kết thúc Ngày thứ sáu: Phát triển sức bền và sức bền chuyên môn. +Chạy chậm 500m +Bài tập bổ trợ chạy ngắn 10 phút +Chạy tăng tốc độ 3Lx 30m +Chơi bóng 10phút +Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 800m. Ngày thứ bảy: Nghỉ Kế hoạch tập luyện thời kì chuẩn bị thi đấu và thi đấu: Ngày thứ nhất: Hoàn thiện sức bền chuyên môn và sức nhanh. -Chơi bóng ném 10 phút -Chạy tăng tốc độ 3L x 10m -Xuất phát thấp chạy lao 6L x 5m -Các trò chơi chạy tiếp sức 10 phút -Thả lỏng, kết thúc Ngày thứ hai: Hoàn thiện sức nhanh. -Chạy chậm 400m Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc -Bài tập phát triển sức mền dẻo 10 phút -Bật 3 bước 5 lần x 3 tổ -Xuất phát thấp chạy nhanh 3L x 20m -Chạy lặp lại 2L x 60m Ngày thứ ba: Trò chơi vận động phát triển sức nhanh - Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức, chạy nhanh tiếp sức - chuyền nhanh nhảy nhanh Ngày thứ tư: Nghỉ Ngày thứ năm: Hoàn thiện sức bền chuyên môn và sức nhanh. -Chơi bóng 10 phút -Chạy tăng tốc 3L x 40m -Chạy lặp lại 4L x 40m -Bài tập bổ trợ chuyên môn chạy 10 phút -Chạy thả lỏng. Ngày thứ sáu: Hoàn thiện kế hoạch -Kiểm tra chạy nhanh 60 mét có bấm giờ -Chạy chậm 400m -Bài tập phát triển sức mềm dẻo 10 phút -Chạy tăng tốc độ 3 L x 30m -Xuất phát thấp chạy ¾ sức và với tốc độ tối đa 3L x 30m -Chạy thả lỏng Ngày thứ bảy: Nghỉ Ngoài những buổi tập có kế hoạch trên lớp, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tập luyện các bài tập thể dục ở nhà vào buổi sáng. Hàng tháng có kiểm tra định kì để theo dõi thành tích và thể lực của từng em. Tập cho học sinh có thói quen mạnh dạn, tâm lí thi đấu và chiến thuật thi đấu trong thể thao. V. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ a. KÕt qu¶ Sau thêi gian tham kh¶o, nghiªn cøu, ph©n tÝch tµi liÖu vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh b»ng ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª, cïng víi sù gîi ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, t«i ®· rót ra kÕt luËn  Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn ®iÒn kinh nãi chung vµ m«n ch¹y TiÕp søc ( 4 x25m) nãi riªng, viÖc ®Æt ra mét sè Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc ph¬ng ph¸p tËp luyÖn phï hîp víi khèi lîng trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã nh vËy míi n©ng cao ®îc chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn.  Cô thÓ chóng t«i ®· sö dông hai ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m : ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm vµ ph¬ng ph¸p ®èi chøng. Tõ ®ã ®· rót ra kÕt luËn lµ ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm u viÖt h¬n. C¸c bµi tËp ®ã lµ. C¸c bµi tËp ph¸t triÓn chung vÒ chuyªn m«n. + Bíc nhá + N©ng cao ®ïi + ch¹y ®¹p sau + VÞn cËy hoÆc têng ch¹y ®¹p sau liªn tôc - ch¹y lªn dèc, xuèng dèc trong ®ã kÐo dµi khi ch¹y víi vËn tèc chËm kÕt hîp thë s©u vµ nhanh dÇn theo bíc ch¹y - Ch¹y lÆp l¹i cự ly 30m-60m nhiÒu lÇn kh¸c nhau - TËp c¸c ®éng t¸c mÒm dÎo, khÐo lÐo - TËp ph¶n x¹ thi ®Êu Tõ ®ã chóng t«i ®· ®Ò ra nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n ch¹y TiÕp søc ( 4 x25m )nh ®· nªu ë trªn lµ hîp lÝ, mang l¹i hiÖu qu¶ tèt lµ ®· ®¹t thµnh tÝch huyÖn vµ gi¶i nh× cÊp tØnh, N¨m häc 2010 võa qua.  C¸c biÖn ph¸p tËp luyÖn nªu ë trªn ®Ó cho häc sinh dÔ thùc hiÖn vµ cã thÓ ¸p dông cho häc sinh ë trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh . b. KiÕn nghÞ §Ó cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn søc kháe tèt vµ thµnh tÝch thÓ thao ngµy mét n©ng cao, c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c trêng häc cÇn quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®èi víi c¸c em vµ c¬ së vËt chÊt vµ ph¬ng tiÖn tËp luyÖn. Chóng t«i mong r»ng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c TDTT lu«n lu«n nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng bµi häc cã tÝnh khoa häc vµ phï Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n thÓ dôc hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ ngµy mét tèt h¬n trong c«ng cuéc gi¸o dôc thÓ chÊt cho thÕ hÖ trÎ. §èi víi c¸c gia ®×nh, c¸c bËc phô huynh còng nªn cÇn chó ý ®Õn chÕ ®é ¨n uèng cña c¸c em, ®Ó ®¶m b¶o chÊt dinh dìng cho c¸c em ®Çy ®ñ chÊt häc tËp vµ tËp luyÖn n©ng cao søc kháe Gi¸o viªn: Nh÷ ¸nh Sao trêng TiÓu häc -ThÞ TrÊn Thèng nhÊt -Yªn §Þnh
- Xem thêm -