Tài liệu Skkn góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy và học toán diện tích ở trường tiểu học (lớp 5)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An PhÇn më ®Çu 1. §Æt vÊn ®Ò To¸n häc víi t c¸ch lµ m«n khoa häc nghiªn cøu mét sè mÆt cña thÕ giíi hiÖn thùc cã hÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ ph¬ng ph¸p nhËn thøc rÊt cÇn thiÕt cho ®êi sèng sinh ho¹t vµ lao ®éng, m«n to¸n cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó ph¸t triÓn t duy logic, båi dìng vµ ph¸t triÓn nh÷ng thao t¸c trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó nhËn thøc thÕ giíi hiÖn thùc nh trõu tîng hãa, kh¸i qu¸t hãa, ph©n tÝch vµ tæng hîp, so s¸nh, dù ®o¸n, chøng minh vµ b¸c bá. Nã cã vai trß to lín trong viÖc rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p suy nghÜ, ph¬ng ph¸p suy luËn, ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cã c¨n cø khoa häc, toµn diÖn chÝnh x¸c. M«n to¸n cã nhiÒu t¸c dông trong viÖc ph¸t triÓn trÝ th«ng minh, t duy ®éc lËp, linh ho¹t s¸ng t¹o trong viÖc h×nh thµnh vÒ rÌn luyÖn nÒ nÕp, phong c¸ch vµ t¸c phong lµm viÖc khoa häc … Trong ch¬ng tr×nh to¸n tiÓu häc, néi dung c¸c yÕu tè h×nh häc ®îc ®a ngay tõ líp 1. C¸c kh¸i niÖm h×nh häc ë líp 1 chØ h×nh thµnh ë møc biÓu tîng, sau ®ã n©ng dÇn theo nguyªn t¾c ®ång t©m. §Õn líp 4 kh¸i niÖm diÖn tÝch míi ®îc h×nh thµnh râ nÐt (nh diÖn tÝch h×nh vu«ng, diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, ®o diÖn tÝch). Cßn diÖn tÝch c¸c h×nh nh: H×nh tam gi¸c, h×nh thang, h×nh trßn, diÖn tÝch h×nh xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép th× míi ®îc ®a vµo ë líp 5. Néi dung c¸c ho¹t ®éng h×nh häc kh¸ phong phó. VÏ h×nh, c¾t h×nh, ghÐp, gÊp h×nh, tÝnh diÖn tÝch… Hç trî viÖc gi¶ng d¹y sè häc vµ øng dông thùc tÕ. MÆt kh¸c, t¹o tiÒn ®Ò cho häc sinh häc lªn trªn. Thùc tÕ c¸c bµi to¸n diÖn tÝch lµ khã ®èi víi häc sinh tiÓu häc. C¸i khã lµ t duy häc sinh ®ang ë thao t¸c cô thÓ lµ chñ yÕu, mµ c¸c em ®· ph¶i xem xÐt sù vËt hiÖn tîng trong mèi liªn hÖ tæng thÓ, liªn tôc. MÆt kh¸c, hÖ thèng thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch c¸c h×nh. §ång thêi ph¶i vËn dông c«ng thøc ®ã nhuÇn nhuyÔn khi gi¶i bµi to¸n diÖn tÝch. V× vËy, häc sinh thêng gÆp khã kh¨n hay lÉn lén c¸c thuéc tÝnh vµ kh¸i niÖm, c¸c c«ng thøc sè ®o, ®¬n vÞ ®o. Do vËy viÖc gi¶i to¸n cña häc sinh phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p d¹y häc cña ngêi thÇy. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do vµ thùc tÕ trªn cïng víi mong muèn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y to¸n diÖn tÝch ë trëng TiÓu häc t«i ®ang c«ng t¸c mµ t«i ®· chän ®Ò tµi nµy. -1- Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An 2. Môc ®Ých. Góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy và học toán diện tích ở trường tiểu học. Néi dung I. C¬ së lý luËn 1. TÇm quan träng cña to¸n diÖn tÝch Qua gi¶i to¸n diÖn tÝch trÝ tuÖ cña häc sinh tiÓu häc ®îc ph¸t triÓn thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp, rÌn luyÖn t duy linh ho¹t, cã thÓ nãi kh¶ n¨ng gi¶i to¸n diÖn tÝch nãi riªng vµ gi¶i to¸n nãi chung ®îc xem lµ kh¶ n¨ng riªng biÖt, ®Æc trng nhÊt trong ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña con ngêi. ViÖc gi¶i to¸n diÖn tÝch lµ h×nh thøc tèt ®Ó ®µo s©u kiÕn thøc, cñng cè rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o gióp häc sinh tù m×nh ®i ®Õn kiÕn thøc mét c¸ch ®éc ®¸o s¸ng t¹o. §©y lµ mét h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó häc sinh tù ®¸nh gi¸ m×nh vµ ®Ó thÇy c« ®¸nh gi¸ häc sinh vÒ n¨ng lùc vµ møc ®é tiÕp thu, sù vËn ®éng c¸c kiÕn thøc ®· häc. MÆt kh¸c, gi¶i to¸n diÖn tÝch g©y høng thó häc tËp cho häc sinh, ph¸t triÓn tèt c¸c ®øc tÝnh nh: kiªn tr×, dòng c¶m, th«ng minh, quyÕt ®o¸n. 2. Môc ®Ých cña viÖc d¹y häc c¸c yÕu tè diÖn tÝch. Gióp häc sinh tÝch lòy mét sè biÓu tîng chÝnh x¸c vÒ c¸c h×nh, lµm quen víi diÖn tÝch, cã kü n¨ng vÒ nhËn d¹ng vµ vÏ h×nh chÝnh x¸c, cã kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp c¸c h×nh ®¬n gi¶n, gióp häc sinh cñng cè vµ hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ kiÕn thøc sè häc, qua ®ã häc sinh ph¸t triÓn n¨ng lùc ph©n tÝch, trõu tîng hãa, trÝ tëng tîng kh«ng gian vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh häc nh: (2 ®êng th¼ng song song, 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc …) vÏ ®óng c¸c h×nh b»ng thíc kÎ, biÕt tÝnh chu vi, diÖn tÝch. II. KÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tiÔn. 1. Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n diÖn tÝch ë trëng tiÓu häc: Qua th¬i gian gi¶ng d¹y, tiÕp xóc, nghiªn cøu ch¬ng tr×nh dù giê t¹i trêng, t«i thÊy cÇn coi träng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Trêng ®· tæ chøc chuyªn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc to¸n diÖn tÝch theo m« h×nh “D¹y häc híng tËp trung vµo häc sinh”. Ngêi gi¸o viªn lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng d¹y víi 2 chøc n¨ng truyÒn ®¹t vµ chØ ®¹o tæ chøc. Ngêi häc lµ ®èi tîng (kh¸ch thÓ) cña ho¹t ®éng häc tËp víi 2 chøc n¨ng tiÕp thu vµ tù chØ ®¹o, tù tæ chøc. -2- Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An Tuy nhiªn m« h×nh nµy chØ ®îc sö dông gÇn ®©y vµ ®ang ¸p dông tèt ë c¸c tiÕt luyÖn tËp. Cßn viÖc d¹y kh¸i niÖm cßn r¬i vµo thuyÕt tr×nh nhiÒu, gi¸o viªn hái häc sinh gi¬ tay ph¸t biÓu, häc sinh nµy tr¶ lêi sai th× gäi häc sinh kh¸c. Ph¬ng ph¸p nµy cha bao qu¸t ®îc c¸c ®èi tîng häc sinh, cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh, häc sinh cßn thô ®éng. Qua dù giê ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ph¬ng ph¸p d¹y kh¸i niÖm diÖn tÝch c¸c h×nh th× møc ®é hiÓu bµi, hiÓu kh¸i niÖm cßn m¸y mãc. Sè häc sinh lµm ®îc c¸c bµi tËp øng dông chØ ®¹t 50%, kho¶ng 25% häc sinh cha hiÓu bµi. Sau khi dù giê mét sè tiÕt d¹y kh¸c chóng t«i ®· ®îc chän ra mét ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp vµ trùc tiÕp d¹y thö nghiÖm líp 5. DiÖn tÝch h×nh thang V1: - Gi¸o viªn ph¸t biÓu ®Ò to¸n. - Mçi häc sinh lÊy h×nh thang ®· chuÈn bÞ. H·y x¸c ®Þnh trªn h×nh thang c¸c yÕu tè: §Ønh, ®¸y, c¹nh bªn, chiÒu cao? - Tãm t¾t bµi to¸n. V2: V3: V4: H×nh thang: §¸y lín: 12 cm §¸y bÐ: 8cm ChiÒu cao: 5 cm S= ? Häc sinh tù ghi vµo h×nh vÏ ®· chuÈn bÞ H·y suy nghÜ t×m c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®ã? Chóng ta h·y biÕn ®æi h×nh thang vÒ h×nh mµ ®· biÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch. C¸c nhãm trao ®æi sau ®ã tr×nh bµy kÕt qu¶. Häc sinh biÕn ®æi ®a h×nh thang vÒ h×nh tam gi¸c. Gióp ®ì häc sinh biÕn ®æi ®a h×nh thang vÒ h×nh tam gi¸c vÒ h×nh ch÷ nhËt. Ghi kÕt qu¶ th¶o luËn: Nhãm 1: AD B M -3D H C N Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An 1. C¾t theo AM 2. §Æt B  C A  N 3. S = S ADN = 1 2  x DN x AH = 1 2 x (12 + 8) x 5 = 50 (cm2) Nhãm 2: LÊy M, N, Q chÝnh gi÷a c¸c c¹nh AB, AD, BC AD B M N Q D H C P C¾t h×nh thang theo MN, MQ ghÐp ®Ó B  C, A  D  S -4- S = S MPS Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An Nhãm 3: AD C¾t theo AC -> S D =S B H H’ C Nhãm 4: A B M N F P S =S ABQP + S Q D H C DEFC = 8x 2.5 + 12x2.5 = 50 (cm2) Chän mét c¸ch tr×nh bµy. Qua kÕt qu¶ yªu cÇu häc sinh kh¸i qu¸t vµ ph¸t biÓu quy t¾c. C«ng thøc: S = (a+b) x h 2 -5- ADC + S ABC Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An 3. ¸p dông: - TÝnh diÖn tÝch h×nh thang trong c¸c trêng hîp a) b = 5 m; a = 16 m; h = 14 m; b) a = 4,7 m; b = 0,4 m; h = 1,1 m; c) a = 8,2 m; b = 1,7 m; h = 3/4 m; Sau tiÕt d¹y thö nghiÖm (líp 5E) theo ph¬ng ph¸p trªn vµ líp ®èi chøng d¹y theo ph¬ng ph¸p cò (5D). T«i tiÕn hµnh kiÓm tra cho 2 líp b»ng bµi tËp t¬ng tù. KÕt qu¶: - Líp thö nghiÖm (5E): §iÓm trung b×nh trë lªn 81.5% - Líp ®èi chøng (5D): §iÓm trung b×nh trë lªn 67,8 % Møc ®é ph©n t¸n cña líp ®èi chøng lín h¬n ®é ph©n t¸n cña líp thö nghiÖm nhiÒu. §Ó t×m hiÓu xem häc sinh líp 5 – TiÓu häc ®· hiÓu vÒ ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch mét xemtimet vu«ng cha. T«i ®· dïng hÖ thèng c©u hái sau: a. Centimet vu«ng lµ diÖn tÝch cña mét h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1 cm. Mét Centimet vu«ng ghi lµ 1 cm2.  b. Centimet vu«ng lµ diÖn tÝch cña mét h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 10 cm Mét Centimet vu«ng ghi lµ 1 cm.  Ghi § vµo « tr¶ lêi ®óng. Trong thêi gian 8 phót sau khi ®· ph¸t phiÕu cho häc sinh – T«i thu l¹i phiÕu ®· ph¸t. - Sè häc sinh tr¶ lêi sai: 30% - Sè häc sinh lìng lù (kh«ng tr¶ lêi): 10.2% - Sè häc sinh tr¶ lêi ®óng: 59.8% T«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra 2 nhãm b»ng bµi tËp sau: -6- Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An Bµi to¸n: Cho h×nh thang ABCD nh h×nh vÏ. M, N lµ trung ®iÓm lÇn lît c¸c c¹nh AB, CD. A M B a. So s¸nh S ADNM víi S MNCB b. §êng cao AH = 5 cm. AB = 8cm; CD = 10cm TÝnh S ABCD. c. KÐo dµi CF. TÝnh CF biÕt S MNCB t¨ng thªm 35 cm2. D N C F (Thêi gian 35 phót). KÕt qu¶: §iÓm trung b×nh trë lªn cña líp thö nghiÖm lín h¬n líp ®èi chøng. III. Mét sè ph¬ng ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc to¸n diÖn tÝch ë trêng tiÓu häc. 1. Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n diÖn tÝch (híng tËp trung vµo häc sinh) Bµi d¹y to¸n thêng cã 2 phÇn: D¹y lý thuyÕt vµ luyÖn tËp gi¶i bµi tËp. Tõ xa ®Õn nay trong phÇn luyÖn tËp gi¶i bµi tËp, chóng ta vÉn tæ chøc cho häc sinh lµm viÖc b»ng tay. Nhng phÇn d¹y lý thuyÕt, gi¸o viªn chñ yÕu ®ang dïng ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i (ThÇy hái – trß tr¶ lêi), nhËn xÐt ®Ó dÉn d¾t häc sinh ®Õn kiÕn thøc míi. C¸ch d¹y nµy kh«ng tho¶ m·n ®îc mét c¸ch ch¾c ch¾n yªu cÇu: “TÊt c¶ häc sinh ®Òu ph¶i lµm viÖc”. Do vËy d¹y bµi míi cÇn ph¶i ®îc thao t¸c ho¸. Thø nhÊt: ChuyÓn tõ h×nh thøc ®µm tho¹i th«ng thêng sang h×nh thøc ®µm tho¹i míi lµ bót ®µm. Trong ®ã gi¸o viªn nªu c©u hái díi d¹ng lÖnh lµm viÖc, cßn häc sinh tr¶ lêi gi¸o viªn tÊt c¶ mäi häc sinh ®Òu ph¶i lµm viÖc – nh thÓ häc sinh nµo kh«ng chÞu suy nghÜ lµm viÖc lµ gi¸o viªn biÕt ngay ®Ó nh¾c nhë. Nhê cã viÖc thao t¸c ho¸ nµy mµ gi¸o viªn tæ chøc ®îc cho tÊt c¶ häc sinh ph¶i lµm viÖc vµ kiÓm so¸t ®îc tõng qu¸ tr×nh lµm viÖc ®ã. Thø hai: ChuyÓn tõ h×nh thøc trùc quan “ThÇy lµm, trß xem” sang h×nh thøc trùc quan “Trß lµm – ThÇy xem”. ë TiÓu häc, c¸c em chØ biÕt tiÕp thu c¸c kiÕn thøc h×nh häc trùc tiÕp, dùa trªn c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh ®o ®¹c, t« vÏ, c¾t ghÐp, gÊp h×nh. Do vËy ph¬ng tiÖn trùc quan trong viÖc d¹y to¸n diÖn tÝch lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. 2. Mét sè c¸ch c¾t ghÐp h×nh: -7- Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An Khi híng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp c¾t, ghÐp h×nh gi¸o viªn tæ chøc thùc hµnh c¾t ghÐp h×nh theo quy tr×nh díi ®©y: - VÏ h×nh trªn giÊy kÎ « vu«ng (sao cho cã thÓ nhËn thÊy h×nh vÏ vµ bao gåm bao nhiªu « vu«ng). - NhËn xÐt h×nh vÏ vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña h×nh ®· cho (diÖn tÝch, sè « vu«ng, h×nh d¹ng, gãc c¹nh). - §èi chiÕu víi c¸c yªu cÇu cña h×nh ph¶i t¹o thµnh, cã yªu cÇu nµo ®îc tho¶ m·n tõ h×nh vÏ trªn líi « vu«ng. - X¸c ®Þnh bé phËn nµo cña h×nh cÇn ph¶i c¾t, ghÐp (bao gåm c¸c « cã liªn quan). Ph©n tÝch vµ so s¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c « vu«ng, chó ý sö dông c¸c ®Ønh vµ c¸c c¹nh cña h×nh ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh míi. - C¾t ghÐp c¸c « vu«ng liªn quan dùa trªn sù ph©n tÝch cña bíc trªn. 3. Ph¬ng ph¸p dïng tû sè: Trong mét sè bµi to¸n h×nh häc ngêi ta cã thÓ dïng tû sè c¸c sè ®o ®o¹n th¼ng, tû sè c¸c sè ®o diÖn tÝch nh mét ph¬ng tiÖn ®Ó tÝnh to¸n, gi¶i thÝch lËp luËn, còng nh so s¸nh c¸c gi¸ trÞ vÒ ®é dµi ®o¹n th¼ng. VÒ diÖn tÝch hoÆc thÓ tÝch. §iÒu nµy còng thêng ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc sau: (ch¼ng h¹n ®èi víi h×nh tam gi¸c). a. Hai h×nh tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng nhau: nÕu cã 2 ®¸y b»ng nhau th× chiÒu cao b»ng nhau. HoÆc nÕu cã 2 chiÒu cao b»ng nhau th× 2 ®¸y b»ng nhau. b. H×nh tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng nhau. NÕu ®¸y cña h×nh 1 lín gÊp bao nhiªu lÇn ®Êy cña h×nh 2 th× chiÒu cao cña h×nh 2 lín gÊp bÊy nhiÒu lÇn chiÒu cao cña h×nh 1. c. Hai h×nh tam gi¸c cã 2 ®¸y (hoÆc chiÒu cao) b»ng nhau nÕu diÖn tÝch cña h×nh tam gi¸c 1 lín gÊp bao nhiªu lÇn diÖn tÝch cña tam gi¸c 2 th× chiÒu cao (®¸y) cña h×nh tam gi¸c 1 còng lín gÊp bÊy nhiªu lÇn chiÒu cao cña tam gi¸c 2 vµ ngîc l¹i. 4. Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn phÐp tÝnh trªn sè ®o diÖn tÝch vµ c¸c thao t¸c tæng hîp trªn h×nh. Cã nh÷ng bµi to¸n h×nh häc ®ßi hái ph¶i biÕt vËn dông thao t¸c ph©n tÝch. Tæng hîp trªn h×nh ®ång thêi víi viÖc tÝnh to¸n trªn sè ®o diÖn tÝch. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn nh sau: a. Mét h×nh ®îc chia thµnh nhiÒu h×nh nhá th× diÖn tÝch cña nã b»ng tæng diÖn tÝch c¸c h×nh nhá ®îc chia. b. Hai h×nh cã diÖn tÝch b»ng nhau mµ cïng cã phÇn chung th× 2 phÇn cßn l¹i cã diÖn tÝch b»ng nhau. c. NÕu ghÐp thªm mét h×nh vµo 2 h×nh cã diÖn tÝch b»ng nhau th× sÏ ®îc hai h×nh míi cã diÖn tÝch b»ng nhau. -8- Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An 5. Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y gi¶i to¸n diÖn tÝch: a. Víi c¸c lo¹i to¸n ®iÓn h×nh, gi¸o viªn cÇn híng dÉn häc sinh gi¶i cÈn thËn, tËp luyÖn trªn nhiÒu vÝ dô t¬ng tù. §Ó gi¶i c¸c bµi to¸n nµy häc sinh cÇn thùc hiÖn c¸c ®iÒu sau: + Nªu râ yªu cÇu vµ tãm t¾t ®îc bµi to¸n, ph¸t hiÖn ra c¸c t×nh huèng quen thuéc, chuyÓn bµi to¸n, ph¸t biÓu díi d¹ng bµi to¸n quen thuéc. + Gi¶i bµi to¸n theo quy tr×nh quen thuéc. + Lu«n chó ý ®Õn khai th¸c bµi to¸n, lËp hÖ thèng bµi to¸n liªn quan, tiÕn tíi lËp hå s¬ bµi to¸n. b. Víi c¸c bµi tËp tÝnh to¸n. + Yªu cÇu n¾m ch¾c c«ng thøc, hiÓu tõng ®èi tîng trong c«ng thøc. BiÕt t×m c¸c thµnh phÇn cha biÕt tõ c¸c thµnh phÇn ®· cho. + Gi¶i quyÕt tõng néi dung, tõng thµnh phÇn ®Ó ®i ®Õn gi¶i quyÕt bµi to¸n. c. Víi bµi tËp gi¶i b»ng ph¬ng ph¸p ®¹i sè. + Híng dÉn häc sinh phiªn dÞch bµi to¸n sang bµi to¸n quen thuéc. + T×m hiÓu néi dung bµi to¸n. + Ph¶i gi¶i bµi to¸n t×m hiÓu bµi to¸n mét c¸ch tæng thÓ tr¸nh véi vµng ®i ngay vµo chi tiÕt. 6. D¹y ®¹i lîng diÖn tÝch: D¹y c¸c ®¹i lîng diÖn tÝch cÇn sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p trùc quan ®Ó thÊy tÝnh chÊt c«ng tÝnh, ®¬n ®iÖu... cña c¸c ®¹i lîng nµy. Khi s¾p xÕp c¸c néi dung ho¹t ®éng t¬ng tù víi c¸c néi dung vÒ d¹y ®¹i lîng ®é dµi cã thÓ ®a c¸c t×nh huèng ®Þnh híng hµnh ®éng b»ng t¬ng tù hoÆc sö dông ®¹i lîng ®é dµi nh m« h×nh, m« h×nh ®o¹n th¼ng. KÕt luËn Dùa trªn c¬ së lý luËn vµ th«ng qua thùc tiÔn, c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh – Víi môc ®Ých gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y häc to¸n nãi chung vµ d¹y häc to¸n diÖn tÝch nãi riªng – Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· t×m tßi, häc hái, tham kh¶o tµi liÖu ®Ó rót ra nh÷ng “ ph¬ng ph¸p d¹y to¸n diÖn tÝch” ë trêng tiÓu häc. RÊt mong ®îc quý cÊp trªn, c¸c thÇy, c« gi¸o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ch©n thµnh gãp thªm ý kiÕn cho t«i. §Ó t«i ®îc häc hái thªm, tÝch luü thªm ®Ó t«i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô gi¶ng d¹y cña m×nh. -9- Lê Hà _ Diễn châu- Nghệ An T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Môc lôc Trang 1. 2. I. 1. 2. II. 1. 2. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. §Æt vÊn ®Ò Môc ®Ých Néi dung C¬ së lý luËn TÇm quan träng cña to¸n diÖn tÝch Môc ®Ých cña viÖc d¹y häc c¸c yÕu tè diÖn tÝch KÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tiÔn Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n diÖn tÝch ë trêng tiÓu häc DiÖn tÝch h×nh thang ¸p dông Mét sè ph¬ng ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc to¸n diÖn tÝch ë trêng TiÓu häc Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n diÖn tÝch (híng tËp trung vµo häc sinh) Mét sè c¸ch c¾t ghÐp h×nh Ph¬ng ph¸p dïng tû sè Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn phÐp tÝnh trªn sè ®o diÖn tÝch vµ c¸c thao t¸c tæng hîp trªn h×nh Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y gi¶i to¸n diÖn tÝch D¹y ®¹i lîng diÖn tÝch KÕt luËn - 10 - 1 2 2 2 2 2 2 2 3 7 7 7 8 8 9 9 10 11
- Xem thêm -