Tài liệu Skkn giáo dục môi trường trong môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc ThiÖu Hãa Trêng THCS thiÖu d¬ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi : GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÕt Trêng: THCS ThiÖu D¬ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm m«n: Gi¸o dôc c«ng d©n N¨m häc : 2010 - 2011 A.PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi B¶o vÖ m«i trêng lµ vÊn ®Ò ®îc nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi quan t©m, v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn cÇu. Con ngêi lµ mét bé phËn cña thiªn nhiªn do ®ã con ngêi kh«ng thÓ sèng næi nÕu kh«ng cã thiªn nhiªn . Nãi c¸ch kh¸c b¶o vÖ thiªn nhiªn chÝnh lµ b¶o vÖ cuéc sèng cña chóng ta. Tõ nh÷ng n¨m gÇn ®©y,nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy n¹n suy tho¸i m«i trêng ®· ngµy mét gia t¨ng do nhiÒu nguyªn nh©n,trong ®ã chñ yÕu lµ do t¸c ®éng cña con ngêi.chÝnh v× thÕ con ngêi cÇn ph¶i quan t©m h¬n ®Õn c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng. Gi¸o dôc m«i trêng lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt, thêng xuyªn vµ liªn tôc.Bëi gi¸o dôc m«i trêng sÏ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kü n¨ng hµnh ®éng trong m«i trêng cña häc sinh.§Ó thùc hiÖn viÖc gi¸o dôc m«i trêng cã hiÖu qu¶,gi¸o viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng bµi gi¶ng cã chÊt lîng,gióp häc sinh nhËn thøc tèt vÊn ®Ò ®Æt ra.Bµi häc cã t¸c dông gi¸o dôc s©u s¾c vµ cã søc lan táa.Bëi lÏ ®¹o ®øc ®îc h×nh thµnh theo nh÷ng chuÈn mùc sèng,tïy theo løa tuæi, v¨n hãa,gia ®×nh vµ t«n gi¸o. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn lµ gi¸o viªn ®øng líp,trùc tiÕp d¹y m«n gi¸o dôc c«ng d©n t«i xin ®a ra ý tëng vÒ viÖc lång ghÐp vÊn ®Ò m«i trêng vµo mét sè bµi trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc c«ng d©n ë trung häc c¬ së. II.NhiÖm vô cña ®Ò tµi Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc vÒ viÖc b¶o vÖ m«i trêng sèng,båi dìng cho häc sinh lßng yªu quý m«i trêng xung quanh.H×nh thµnh trong häc sinh tÝnh tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng,tµi nguyªn thiªn nhiªn.Lªn ¸n phª ph¸n,®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c biÓu hiÖn,hµnh vi ph¸ ho¹i lµm « nhiÔm m«i trêng. II.Ph¹m vi vµ ®èi tîng nghiªn cøu - Ph¹m vi Møc ®é vµ néi dung cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu vÊn ®Ò m«i trêng trong mét sè bµi gi¸o dôc c«ng d©n ë trung häc c¬ së. -§èi tîng nghiªn cøu Gi¸o viªn d¹y trung häc c¬ së vµ häc sinh häc trung häc c¬ së. IV.Ph¬ng ph¸p -Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra :Qua tiÕt dù giê cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp,®iÒu tra møc ®é tiÕp thu bµi cña häc sinh. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp -Ph¬ng ph¸p thôc hµnh thùc nghiÖm -Ph¬ng ph¸p tæ chóc trß ch¬i V.Thêi gian thùc hiÖn Thêi gian viÕt ®Ò tµi tõ th¸ng 10-2010 ®Õn th¸ng 2-2011. VI.Tµi liÖu Sach gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn gi¸o dôc c«ng d©n líp 6,7,8,9. Tranh ¶nh vÒ m«i trêng vÒ di s¶n v¨n hãa. B.Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tiÔn 1.Kh¶o s¸t thùc tÕ Trong thùc tÕ d¹y häc,t«i cha thÊy c¸c em cã ý thøc vÒ m«i trêng vµ sù t¸c ®éng cña con ngêi cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®èi víi m«i trêng,cã tíi 70% sè häc sinh cha hiÓu hÕt tÇm quan träng cña m«i trêng. 2.BiÖn ph¸p thùc hiÖn Häc sinh ph¶i hiÓu râ m«i trêng lµ toµn bé c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ nh©n t¹o bao quanh con ngêi cã t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng sù tån t¹i,ph¸t triÓn cña con ngêi vµ thiªn nhiªn.Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã hoÆc ®· cã s½n trong tù nhiªn (rõng c©y,®åi nói s«ng hå,..)hoÆc do con ngêi t¹o ra(nhµ cöa,®êng s¸,cÇu cèng...) M«i trêng t¹o c¬ së vËt chÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi,t¹o cho con ngêi ph¬ng tiÖn sinh sèng,ph¸t triÓn trÝ tuÖ ®¹o ®øc tinh thÇn. §Ó chóng ta cã mét cuéc sèng bÒn v÷ng th× cÇn ph¶i b¶o vÖ m«i trêng C.Néi dung ®Ò tµi Lùa chän bµi häc ®Ó lång ghÐp mét c¸ch phï hîp nh bµi b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn,bµi b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa,bµi x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa, bµi ®¹o ®øc vµ kû luËt(líp 7);bµi yªu thiªn nhiªn sèng hßa hîp víi thiªn nhiªn(líp 6)bµi gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë céng ®ång d©n c(líp 8)… 1.X¸c ®Þnh néi dung kiÕn thøc Khi d¹y bµi b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa,viÖc b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa chÝnh lµ b¶o vÖ m«i trêng tù nhiªn , m«i trêng sèng cña con ngêi.B¶o vÖ di s¶n v¨n hãa cã ý nghÜa lÞch sö,ý nghÜa gi¸o dôc truyÒn thèng,ý nghÜa v¨n hãa,gi¸ trÞ kinh tÕ x· héi.Ngµy nay di s¶n v¨n hãa cã ý nghÜa kinh tÕ x· héi kh«ng nhá.ë nhiÒu níc du lÞch sinh th¸i ,v¨n hãa ®· trë thµnh ngµnh kinh tÕ cã thu nhËp cao,®îc gäi lµ ngµnh kinh tÕ kh«ng khãi ®ång thêi qua du lÞch thiÕt lËp quan hÖ quèc tÕ trong thêi ®¹i héi nhËp cïng ph¸t triÓn. Nh vËy khi gi¶ng bµi nµy gi¸o viªn cã thÓ lång ghÐp vµo phÇn ý nghÜa cña di s¶n v¨n hãa vµ phÇn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó gi¸o dôc vÒ b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh. HoÆc khi d¹y bµi yªu thiªn nhiªn , sèng hßa hßa hîp víi thiªn nhiªn,gióp häc sinh hiÓu thiªn nhiªn chÝnh lµ mét bé phËn cña m«i trêng.Thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho cuéc sèng cña con ngêi,cÇn thiªt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ.Bëi v× thiªn nhiªn cho con ngêi kh«ng khÝ ®Ó thë,®Ó rÌn luyÖn søc kháe,®Ó vui ch¬i gi¶i trÝ,tham quan du lÞch.Thiªn nhiªn tèt lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ngµnh kinh tÕ c«ng-n«ng nghiÖp,l©m nghiÖp,du lÞch ph¸t triÓn.Nh vËy cã thÓ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh ë phÇn vai trß cña thiªn nhiªn vµ phÇn tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. 2.ChuÈn bÞ Trong bÊt cø t×nh huèng,bÊt cø mét vÊn ®Ò g× nÕu cã ®ñ th«ng tin t×m hiÓu th× chóng ta sÏ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n chÝnh x¸c h¬n t¸c dông gi¸o dôc sÏ hiÖu qu¶ h¬n.Cho nªn ph¶i chuÈn bÞ tèt c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt tõ thiÕt kÕ bµi gi¶ng,t liÖu cho ®Õn sö dông ®å dïng.Nh thêng lÖ ®Ó thiÕt kÐ bµi gi¶ng tèt cÇn cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ®ång thêi giao nhiÖm vô cô thÓ cho häc sinh: a.ChuÈn bÞ cña häc sinh:VÝ dô khi d¹y bµi b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa cã thÓ chuÈn bÞ nh sau: -Nhãm 1:T×m tranh ¶nh vÒ danh lam th¾ng c¶nh bÞ « nhiÔm(nh biÓn SÇm S¬n bÞ kh¸ch du lÞch vµ ngêi d©n vøt r¸c bõa b·i,VÞnh H¹ Long bÞ kh¾c tªn ch»ng chÞt lªn c¸c v¸ch ®¸ cña c¸c hang ®éng. -Nhãm 2:T×m hiÓu vÒ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa(nh c¸c cæ vËt quý hiÕm cña quèc gia bÞ ®¸nh tr¸o ®anh c¾p,c¸c di tich lÞch ®ang bÞ xuèng cÊp v× kh«ng cã ngêi tr«ng coi b¶o vÖ) - Nhãm 3:T×m hiÓu vÒ di s¶n phi vËt thÓ nh cßn cã trêng hîp h¸t xuyªn t¹c c¸c lµn ®iÖu d©n ca,c¸c nghÖ nh©n ca trï ,tuång,chÌo giµ hoÆc chÕt... HoÆc bµi b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã thÓ cho häc sinh t×m tranh ¶nh vÒ rõng bÞ chÆt ph¸ lµm n¬ng rÉy,®éng vËt quý hiÕm ®ang mÊt dÇn nh bß tãt bß rõng ë khu b¶o tån Ea S«-huyÖn Ea Kar-§¾c L¨c;VooC ngò s¾c ,vîn m¸ ®en.. ë vên quèc gia phong nha kÎ bµng;viÖc l¹m dông thuèc trõ s©u,thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµm m«i trêng n«ng th«n bÞ « nhiÔm,®Êt bÞ « nhiÔm dÇu vµ kim lo¹i ë møc ®é nguy hiÓm, níc nguån c¹n kiÖt khiÕn lón mÆt ®Êt... Gi¸o viªn giao nhiÖm vô cho c¶ líp :Suy ngÉm vÒ nh÷ng h×nh ¶nh t×m ®îc ? B¶n th©n ®· lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng,b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa. T×m ®äc ®iÒu 5,®iÒu 6,®iÒu 10,®iÒu 13 luËt di s¶n v¨n hãa vµ tr¶ lêi c©u hái v× sao nhµ níc ban hµnh di s¶n v¨n hãa. b.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn T×m t liÖu h×nh ¶nh nh ®· giao cho häc sinh,sau ®ã chän läc h×nh ¶nh võa ®ñ,phï hîp víi néi dung bµi d¹y.Ch¼ng h¹n chän 4-5 h×nh ¶nh vÒ di s¶n v¨n hãa vËt thÓ,di s¶n v¨n hãa phhi vËt thÓ bÞ « nhiÔm cho häc sinh tù suy ngÉm,tr×nh bµy tríc líp suy nghÜ chÝnh kiÕn cña m×nh khi ®îc xem nh÷ng h×nh ¶nh ®ã(nh mãc tói kh¸ch du lÞch,mét gãc rõng Cóc Ph¬ng bÞ chÆt ph¸...) Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh nghiªn cøu bµi häc tõ t liÖu,tõ hÖ thèng c©u hái nh”m gióp häc sinh hiÓu s©u s¾c. Danh lam th¾ng c¶nh lµ c¶nh ®Ñp tù nhiªn cña ®Êt níc,lµ tµi s¶n v« gi¸ do thiªn nhiªn ban tÆng thÓ hiÖn m«i trêng sèng trong lµnh nªn thu hót kh¸ch tham quan du lÞch mang l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ lín gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho nh©n d©n.§ång thêi kh¬i gîi cho c¸c em niÒm tù hµo vÒ quª h¬ng ®Êt níc.Tõ ®ã båi dìng cho häc sinh n©ng cao ý thøc b¶o vÖ di tÝch lÞch sö,tõ viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu di s¶n v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ bÞ « nhiÔm gi¸o viªn kh¾c s©u cho häc sinh ý thøc b¶o tån vun ®¾p ph¸t triÓn nÒn v¨n hãa ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc.Qua híng dÉn t×m hiÓu ®Ó kh¼ng ®Þnh b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa chÝnh lµ chóng ta ®ang b¶o vÖ m«i trêng. T×m hiÓu thùc tÕ häc sinh ®Ó cã ph¬ng ph¸p d¹y phï hîpvíi tõng ®èi tîng häc sinh.Víi häc sinh líp 6 cÇn cã nh÷ng c©u hái phï hîp nh :?Hµnh vi nµo lµ ph¸ hoai thiªn nhiªn?(Vøt r¸c bõa b·i,®æ níc th¶i kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh,chÆt c©y rõng tr¸i phÐp,s¨n b¾t ®éng thùc vËt quý hiÕm,lµm « nhiÔm nguån níc...);?T¸c h¹i cña nh÷ng hµnh vi ®ã?(Lµm thiªn nhiªn bÞ tµn ph¸, ¶nh hëng ®Õn m«i trêng sèng,lò lôt ®e däa ;?Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ thiªn nhiªn?(N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm nh kh«ng bÎ c©y lÊy léc ,h¸i hoa trong c«ng viªn,kh«ng vøt r¸c bõa b·i,kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng,tiÕt kiÖm nguån níc;tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn,kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i thiªn nhiªn,gi÷ g×n vµ b¶o vÖ l¸ phæi xanh mµ thiªn nhiªn trao tÆng cho chóng ta). Khi d¹y bµi b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã thÓ ®Æt c©u hái:?M«i trêng lµ g×? ?Thµnh phÇn cña m«i trêng bao gåm c¸c yÕu tè nµo?Em hiÓu thÕ nµo lµ « nhiÔm m«i trêng? M«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã tÇm quan träng nh thÕ nµo?CÇn cã nhòng biÖn ph¸p g× ®Ó b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn?... Gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc trß ch¬i ph©n lo¹i c¸c hµnh vi b¶o vÖ hoÆc ph¸ ho¹i m«i trêng,gi¸o viªn cã thÓ vÏ hoÆc ghi b»ng ch÷ c¸c hµnh vi ra giÊy nhá, chia häc sinh thµnh nh÷ng ®éi thi ghÐp nh÷ng hµnh vi tèt , kh«ng tèt.D¹y häc b»ng tæ chóc trß ch¬i cã nhiÒu hiÖu qu¶ v× nã thu hó sù tham gia cña häc sinh.Trong cuéc ch¬i mäi ngêi ®Òu b×nh ®¼ng vµ ®Òu cè g¾ng thÓ hiÖn hÕt m×nh.V× vËy tæ chøc trß ch¬i ch¼ng nh÷ng lµ biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng høng thó cho häc sinh trong häc tËp n©ng cao sù chó ý,lµm gi¶m tr¹ng th¸i t©m lý mÖt mái trong qu¸ tr×nh häc , mµ cßn lµ biÖn ph¸p rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng øng xö,giao tiÕp,gióp c¸c em tù tin h¬n trong häc tËp vµ trong ho¹t ®éng x· héi. c.KÕt qu¶ §Ó cã mét giê d¹y tèt gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i chuÈn bÞ chu ®¸o c¸c kh©u cÇn thiÕt,ngêi gi¸o viªn ph¶i thùc sù tr¨n trë,g¾n tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong mçi viÖc lµm.Bµi d¹y võa ph¶i kh¾c s©u kiÕn thøc võa cã t¸c dông gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc t«i thÊy viÖc lång ghÐp gi¸o dôc m«i trêng lµ rÊt cÇn thiÕt vµ phï hîp bëi v× thùc tr¹ng hiÖn nay m«i trêng ®ang bÞ « nhiÔm nghiªm träng nhng vÉn cßn nhiÒu ngêi cha thùc sù quan t©m hay cã ngêi chØ v× lîi Ých riªng mµ quªn ®i lîi Ých chung cña bao ngêi.V× vËy ®ßi hái mçi gi¸o viªn ph¶i trang bÞ cho c¸c em kiÕn thøc vÒ m«i trêng,ph¶i cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng tõ nh÷ng bµi häc trong cuéc sèng thùc tÕ.B¶o vÖ m«i trêng ,b¶o vÖ di s¶n v¨n hãa lµ tr¸ch nhiÖm chung cña chóng ta,cña toµn x· héi,®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ. Trong qu¸ tr×nh lång ghÐp gi¸o dôc m«i trêng vµo bµi d¹y t«i thÊy cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: ThuËn lîi : §îc sù quan t©m gióp ®ì cña ®ång nghiÖp,nhµ trêng ,phßng gi¸o dôc ®· gãp ý kiÕn ®Ó rót kinh nghiÖm.C¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®· cung cÊp nhiÒu th«ng tin sù kiÖn vÒ v¸n ®Ò liªn quan ®Õn néi dung bµi häc. Khã kh¨n : Ph¶i cã nhiÒu thêi gian c«ng søc ®Ó t×m t liÖu nh ®Ó cã nhiÒu tranh ¶nh cÇn ph¶i nhiÒu thêi gian vµ sù gióp ®ì cña bÌ b¹n ®ång nghiÖp.Ph¬ng tiÖn m¸y mãc cho d¹y häc cßn qu¸ khã kh¨n(1 trêng/1m¸y chiÕu) th× khã nãi ®îc viÖc thùc hiÖn thêng xuyªn cho nªn viÖc rÌn luyÖn sö dông m¸y cña gi¸o viªn cã phÇn h¹n chÕ. Qua thùc tiÔn d¹y häc m«n gi¸o dôc c«ng d©n,b»ng sù nç lùc cña b¶n th©n cïng víi qu¸ tr×nh tiÕp thu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc kÕt hîp dù giê th¨m líp cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp.T«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ sau: Giái:30% Kh¸:30% Trung b×nh:35% YÕu:5% D.kÕt luËn Víi c¬ng vÞ lµ mét gi¸o viªn bé m«n,ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh d¹y häc,chóng ta cïng víi häc sinh lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh ®ã.Bëi lÏ nÕu kh«ng cã thÇy gi¸o th× kh«ng cã ngêi d¹y,kh«ng cã häc trß th× kh«ng cã ngêi häc vµ qu¸ tr×nh d¹y häc lµ ë häc sinh ,häc sinh lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh th«ng qua sù t¸c ®éng cña thÇy gi¸o. Tr¸ch nhiÖm tríc §¶ng vµ Nhµ níc,tríc nh©n d©n vµ häc sinh,l¬ng t©m nghÒ nghiÖp cña ngêi gi¸o viªn,t×nh th¬ng yªu ®èi víi hoc sinh ®ßi hái chóng ta ph¶i m¹nh d¹n vµ thêng xuyªn nghiªn cøu häc tËp,®óc rót kinh nghiÖm c¶i tiÕn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc,n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o nh÷ng ngêi chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò suy nghÜ vµ viÖc lµm cña t«i trong viÖc d¹y häc.Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ kh«ng m¾c ph¶i nh÷ng thiÕu sãt,rÊt mong sù gãp ý trao ®æi cña nh÷ng thÇy c«,bÌ b¹n,®ång nghiÖp ®Ó bµi viÕt tèt h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThiÖu D¬ng th¸ng 3 n¨m 2011 Ngêi thùc hiÖn NguyÔn ¸nh TuyÕt Kính chào quý thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Khi thầy cô và các bạn đọc bài viết này nghĩa là thầy cô và các bạn đã có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, có lẽ cũng như tôi thấy rằng đồng lương của mình quá hạn hẹp. Nếu không phải môn học chính, và nếu không có dạy thêm, liệu rằng tiền lương có đủ cho những nhu cầu của thầy cô. Còn các bạn sinh viên…với bao nhiêu thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay đi gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. vì vậy thầy cô sẽ hiểu tiền lương mỗi tháng thu về sẽ được bao nhiêu. Vậy làm cách nào để kiếm thêm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương. Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối nhiều. Ngoài mục đích kiếm tìm thông tin phục vụ chuyên môn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng. Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi. Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín ( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao...). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là : http://satavina.com .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 1/ Satavina.com là công ty như thế nào: Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM. Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina) 2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau: Bước 1: Nhập địa chỉ web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, không nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện như sau: Để nhanh chóng quý thầy cô và các bạn có thể coppy đường linh sau: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 ( Thầy cô và các bạn chỉ điền thông tin của mình là được. Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày. Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì). Bước 3: Nếu có giao diện hiện ra. thầy cô khai báo các thông tin: Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau: + Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức): dungtam2010@ymail.com + Mã số người giới thiệu( Nhập chính xác) : 00022077 Hoặc quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy cô và các bạn. Khai báo địa chỉ thật để còn vào đó kích hoạt tài khoản nếu sai thầy cô và các bạn không thể là thành viên chính thức. + Nhập lại địa chỉ mail:..... + Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu khi đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin ở mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được. Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này. Sai sẽ không giao dịch được. + Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn..... + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay không. Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản. Khi thành công quý thầy cô và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền. Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô. Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi. Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công. Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi: Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0168 8507 456 \ 2/ Cách thức satavina tính điểm quy ra tiền cho thầy cô và các bạn: + Điểm của thầy cô và các bạn được tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo và xem video quảng cáo. Nếu chỉ tích lũy điểm từ chính chỉ các thầy cô và các bạn thì 1 tháng chỉ được khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè của thầy cô và các bạn. 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem 1 quảng cáo video: 10 điểm/giây. (có hơn 10 video quảng cáo, mỗi video trung bình 1 phút) - Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây. (hơn 5 tin quảng cáo) _Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài. _Viết bài.... Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng . - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày → 9.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày → 900.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên thầy cô và các bạn không nên mơ đạt đến mức 5. Chỉ cần cố gắng để 1tháng được 1=>10 triệu là quá ổn rồi. Như vậy thầy cô và các bạn thấy satavina không cho không thầy cô và các bạn tiền đúng không. Vậy hãy đăng kí và giới thiệu mạng lưới của mình ngay đi. Lưu ý: Chỉ khi thầy cô và các bạn là thành viên chính thức thì thầy cô và các bạn mới được phép giới thiệu người khác. Hãy giới thiệu đến người khác là bạn bè thầy cô và các bạn như tôi đã giới thiệu và hãy quan tâm đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình. Nếu có gì cần hỗ trợ quý thầy cô và các bạn hãy gọi điện, hay gửi Email cho tôi, tôi sẽ giải đáp và hỗ trợ sớm nhất. Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0168 8507 456 Website: vandung80.violet.vn
- Xem thêm -