Tài liệu Skkn giải pháp rèn luyện cùng lúc 2 kỹ năng nghe và nói trong 1 tiết dạy tiếng anh 8

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN CÙNG LÚC 2 KỸ NĂNG NGHE VÀ NÓI TRONG 1 TIẾT DẠY TIẾNG ANH 8 " PH ẦN M Ở ĐẦU 1. Lý do c họn đề tài T rong những nă m t rước đây , khi dạy T iế ng Anh 8-9 the o Phâ n phối c hương t rì nh do Bộ Gi á o dục – Đà o t ạ o phát hà nh nă m 2005, gi á o vi ê n dạy mỗi kỹ nă ng (nghe , nói, đọc hoặ c vi ết ) trong t ừng t iế t học ri ê ng bi ệt . T hế nhưng t ừ nă m học này (2008-2009) gi á o viê n giả ng dạy Ti ế ng Anh c hương trì nh Ti ế ng Anh l ớp 8-9 ở cá c trư ờng T HCS thuộc t ỉ nh Sóc T ră ng phả i soạ n gi ả ng t he o Phâ n phối chư ơng t rì nh m ới do Sở Giá o dục và đà o t ạ o tỉ nh Sóc T ră ng phát hà nh.T he o Phâ n phối c hương trì nh mới này , gi á o vi ê n phả i dạy cả ha i kỹ nă ng nói và nghe t rong một t iế t lê n l ớp. Điề u này đã t ạ o nê n sự quá tả i về nội dung bà i học lẫ n cá c hoạ t động của t hầy và t rò t rong m ỗi t iế t học. Sự quá t ải này dẫ n đế n tì nh t rạ ng gi á o vi ê n đứng l ớp không t hực hiệ n t iế t dạy t he o đúng t hời gia n qui đị nh (45 phút ). Để khắ c phục t ì nh trạ ng này , đôi khi giá o vi ê n phả i đốt c háy gia i đoạ n bằ ng c ác h dạy l ướt hoặ c chỉ hướng dẫ n học si nh cá ch t hực hi ệ n rồi c ho học si nh về nhà t hực hà nh. Những cá c h l à m trê n dẫ n đế n kế t quả học si nh không nắ m được đầy đủ ki ế n thức , không có c ơ hội rè n l uy ệ n kỹ nă ng, giá o viê n không phát hiệ n được những hạ n c hế , những sai sót mà học si nh vướng phả i để có giả i phá p khắ c phuc ki p t hời. Là gi á o vi ê n dạy t iế ng Anh ở t rường T HCS, chúng ta phả i l à m gì và l à m như thế nà o để học si nh c húng t a ti ế p t hu được t rọn vẹ n c ác ki ế n t hức t rọng t â m và c ó c ơ hội rè n luy ệ n đủ cả ha i kỹ nă ng trong một ti ết học. Đó chí nh là vấ n đề đặ t ra c ho chúng t a, những gi á o vi ê n đa ng gi ả ng dạy t iế ng Anh ở trừờng T HCS, đặ c biệ t là những gi á o vi ê n đa ng t rực t iế p gi ả ng dạy t iế ng Anh l ớp 8 và 9. 2. M ục đí c h nghi ê n c ứu L à giá o vi ê n gi ả ng dạy môn T iế ng Anh ở trường T HCS Phú T ân, m uốn nâ ng c a o c hấ t l ượng t iế t dạy môn t iế ng Anh nói ri ê ng và nâ ng ca o c hất l ượng gi á o dục nói c hung nê n những vấ n đề nê u t rê n khi ế n tôi đặc bi ệt qua n t â m. Và đi ề u đó c hí nh là lý do mà tôi nghi ê n c ứu, t ì m tòi nhằ m t ì m ra những giả i phá p tối ưu để vậ n dụng và o t hực tế giả ng dạy , hầ u ma ng l ại hiệ u quả c ao nhất t rong việ c giả ng dạy cả ha i kỹ nă ng Nghe và Nói t iế ng Anh trong một t iế t lê n l ớp. 3. K hác h thể và đối tượng ng hiê n c ứu 3. 1. K hác h thể nghi ê n cứu Ph ương phá p giả ng dạy ti ế ng Anh rấ t đa dạ ng và phong phú. T rong khuôn khổ đề tà i này t ôi chỉ nghiê n c ứu về phương phá p dạy ha i kỹ nă ng Nghe và Nói t iế ng Anh. Do đi ề u ki ệ n không c ho phé p nê n tôi c hỉ t iế n hà nh thực nghiệ m với học si nh ở khối 8 của trường T HCS Phú T ân. Đơn vị bà i học t ôi c họn để ki ể m nghiệ m l à Uni t 11-E nghl i sh 8 “TR AVELI NG ARO U ND VIET NAM ” 3. 2. Đối tượng ng hiê n c ứu Đối t ượng nghi ê n c ứu của đề tà i này c hí nh là “c ác gi ải p háp dạy c ùng l úc hai kỹ năng Ng he -Nói tiế ng An h tr ong mộ t ti ế t l ê n l ớp” nhằ m là m c ho hiệ u quả của ti ết day nói ri ê ng và c hất l ượng của bộ môn t iế ng Anh nói c hung ngày cà ng c ao hơn. 4. P hương p háp nghi ê n c ứu: Để thực hi ệ n đề tà i này t ôi sử dụng cá c phương phá p sa u: -Phư ơng phá p đọc tà i l iệ u -Phư ơng phá p t hực nghiệ m -Phư ơng phá p nghiê n c ứu sả n phẩ m -Phư ơng phá p t ổng kết ki nh nghiệ m PH ẦN NỘ I DU NG C hương I CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ VIỆC G IẢNG DẠ Y H AI K Ỹ NĂNG NG H E-NÓ I TIẾNG ANH 1. Ti ế n tr ì nh gi ảng dạy hai kỹ năng ng he và nói ti ế ng Anh Nghe và Nói l à hai trong bốn kỹ nă ng mà người học ti ếng Anh cầ n phả i rè n l uy ện. Do đó, khi ti ế n hà nh dạy kỹ nă ng nghe hoặc nói , gi á o viê n c ần t iế n hà nh t he o ba bước : trước khi và o bà i (pre -t a sk), t rong khi thực hi ệ n bài (whil e -ta sk) và sa u khi thực hi ệ n xong bà i (post-t a sk) 1. Ti ế n tr ì nh gi ảng dạy kỹ năng nói. 1. 1. P re -spe aki ng  Gi ới thi ệ u bài nói mẫ u.  Yê u cầ u học si nh l uy ện đọc .  Gv dùng câ u hỏi gợi m ở để học si nh rút ra cá ch s ử dụng t ừ và cấ u t rúc câ u.  Gv y êu c ầu bà i nói . 1. 2. Whi l e -spe ak i ng  Hs dựa và o tì nh huống gợi ý để l uy ện nói t he o yê u cầ u.  Hs luyện nói theo cá nhân/ cặp/ nhóm dưới sự kiểm soát của Gv.  Gv gọi Hs t rì nh bày phầ n t hực hà nh nói the o y êu c ầ u. 12. 3. Post -spe ak i ng Hs li ê n hệ t hực t ế nói về bả n t hâ n, bạ n bè , người t hâ n t rong gi a đì nh hoặc về quê hương, đấ t nước hay đị a phương mì nh ở. 2. Ti ế n tr ì nh gi ảng dạy kỹ năng nghe . 2. 1. P re - li st e ni ng  Gi ới thi ệ u c hủ đi ể m/ tì nh huống;  Cá c c âu hỏi đoá n về nội dung sắ p nghe;  Ra c ác yê u cầ u bà i nghe. 2. 2. Whi l e -li ste nni ng  Ra c â u hỏi hướng dẫ n, y êu c ầu mục đí c h khi nghe ;  Chi a quá t rì nh nghe t hà nh t ừng bước nế u c ần. Ví dụ, nghe lầ n t hứ nhấ t: nghe ý chí nh, t rả l ời c ác c âu hỏi đạ i ý ; nghe l ầ n thứ ha i: nghe c hi t iế t nội dung; c ó thể c ho học si nh nghe l ần thứ ba để t ự tì m hế t đá p á n hay t ự sửa lỗi t rước khi giá o vi ê n c hữa l ỗi và c ho đá p án.  L ưu ý: nê n c ho nghe c ả nội dung bà i, không dừng ở t ừng c â u một (t rừ t rường hợp c âu khó muốn cho học si nh t ì m t hông ti n c hi t iế t c hí nh xác ). 2. 3. Post -l i ste ni ng  T óm t ắt bà i nghe (Su mma ri ze t he te xt)  orde r) Sắ p xế p cá c sự ki ệ n cho bài nghe (Arra nge t he e ve nt s in  Đặ t t iê u đề cho bài nghe (Gi ve the ti tt le of the l i ste ni ng t e xt )  Bì nh luậ n, cho ý ki ế n về c ác nhâ n vậ t t rong bà i nghe  Vi ế t l ại c â u t ruy ện dùng c ác gợi ý  Đóng vai 2. Sự c ần thiế t phải dạy c ùng l úc hai kỹ nă ng Nghe -Nói ti ế ng A nh tr ong một tiế t lê n l ớp T rong c ông t ác gi ả ng dạy , việ c soạ n gi ả ng the o đúng phâ n phối c hương t rì nh là một việ c là m bắ t buộc bởi vì phâ n phối chương trì nh ma ng t í nh phá p l ệ nh. Soạ n giả ng không đúng phâ n phối c hương trì nh đồng nghĩa với vi ệ c vi phạ m qui c hế chuy ê n m ôn. Do vậy , dạy c ùng lúc ha i kỹ nă ng Nghe -Nói t rong một t iế t học phải đư ợc thực hi ệ n và t hực hi ệ n đúng ti ế n độ chư ơng trì nh. T uy nhiê n, ti ế n trì nh gi ả ng dạy đòi hỏi giá o viê n và học si nh phả i thực hi ệ n khá nhiề u hoạ t động trong một ti ết l ên l ớp. Muốn c ác hoạt động này có hi ệ u quả c ao, giá o viê n c ầ n phả i vậ n dụng c ác phương phá p gi ả ng dạy một cá c h uy ể n c huy ển, l i nh hoạt và sá ng t ạ o. Có như t hế thì hi ệ u quả c ủa vi ệ c rè n l uy ện kỹ nă ng Nghe -Nói ti ế ng Anh nói riê ng và c hấ t l ượng bộ môn t iế ng Anh nói chung sẽ ngày c àng được nâ ng ca o. C hương II TH ỰC TR ẠNG VIỆC DẠ Y CÙNG LÚC H AI K Ỹ NĂ NG NG H E-NÓ I TIẾNG ANH TRO NG M Ộ T TIẾT LÊN LỚ P Ở TRƯỜ NG TH CS PH Ú TÂN 1. K hái quát về tr ường TH CS P hú Tân. T rường T HCS Phú T â n tọa lạ c tạ i ấp Ph ước Hòa xã Phú Tâ n, huy ện Châ u T hà nh, tỉ nh Sóc T ră ng. T rường gồm c ó 10 phòng học và 04 phòng c hức nă ng vừa m ới được xây dựng. Tổng số học si nh c ủa t rường là 444 học si nh. 1. 1 Th uận l ợi. T ra ng t hi ế t bị giả ng dạy và đồ dùng dạy học môn t iế ng Anh 8 được t ra ng bị khá đầy đủ gồm 01 bộ tra nh t iế ng Anh 8 và máy c a sse t te c ho học si nh rè n l uy ện kỹ nă ng nghe. 1. 2. K hó k hăn. Đa số cá c e m Kh me r (c hi ế m t ỉ học si nh vừa học c hi c ho việ c học . e m mì mh mà phó học si nh ở t rường T HCS Phú Tâ n l à người dâ n t ộc lệ trê n 80%), hoà n cả nh gia đì nh khó khă n. Có những vừa l o là m ki nh tế để phụ gi úp gia đì nh hoặc kiế m t iề n Một số phụ huy nh c hưa qua n t â m đế n việ c học c ủa c on thá c c ho nhà t rường, gi á o vi ê n. 2. Thực tr ạng vi ệ c gi ảng dạy hai kỹ năng Nghe -Nói ti ế ng A nh 8 tr ong một tiế t học ở tr ường TH CS P hú Tân. Như c húng ta đã bi ết , trong những nă m học trước , hầ u hế t kỹ nă ng nghe và nói được dạy t ác h ra t ừng t iế t riê ng biệ t. Việ c á p dụng PPCT m ới, dạy ghé p ha i kỹ nă ng Nghe -Nói t rong một ti ết l ê n l ớp đã t ạ o ra 2 khó khă n l ớn cho giá o vi ê n khi đứng l ớp. Khó khă n t hứ nhấ t là s ự quá tả i về nội dung kiế n thức cầ n t ruy ề n đạt , khó khă n t hứ ha i l à giá o vi ê n và học si nh phả i thực hi ệ n quá nhi ề u hoạt động. Những khó khă n trê n dẫ n đế n kế t quả giá o viê n và học si nh không hoà n t hà nh nội dung bà i học t he o t hời gi a n qui đị nh Nhi ề u nội dung, nhiề u hoạ t động phả i thực hi ệ n trong khi t hời gi a n cho phé p c ủa mỗi ti ết dạy c hỉ có 45 phút. Khi t iế n hà nh giả ng dạy the o đúng t iế n t rì nh, đúng phương phá p, ti ết dạy thư ờng bị “c háy ”. Thông t hường kỹ nă ng nói (spe a ki ng) đư ợc gi á o viê n t ổ chức t hực hiệ n t rước và khá hoà n chỉ nh c òn kỹ nă ng nghe chỉ t ổ chức t hực hi ệ n phầ n whil e -li st e ni ng vì t hời gi a n không cho phé p. Việ c dạy l ướt phầ n nghe (l i ste ni ng) bằ ng c ác h bỏ qua bước pre -li st e ni ng hoặc bư ớc post -li st e ni ng l à m c ho học si nh cả m t hấy hụt hẫ ng vì t iế t học c ó vẻ mất câ n đối . Học si nh được t hực hà nh nói khá tốt nhưng t hời gia n t ì m hi ể u bà i nghe t hì quá í t. Nhưng nế u không dạy l ướt phầ n nghe , gi á o viê n phải ké o dài t hời gia n t iế t học hoặ c t ổ c hức dạy bù thê m gi ờ để hoà n chỉ nh nội dung bà i học. T hực tế những gi ải phá p nê u trê n là c hưa khoa học, c hưa gi ả i quy ết tri ệt để đư ợc vấ n đề. The o tôi, để dạy c ùng l úc ha i kỹ nă ng Nghe -Nói t iế ng Anh t rong một t iế t l ên l ớp c ó hi ệ u quả hơn c húng t a c ó t hể thực hiệ n một số giả i phá p sa u. C hương II I M Ộ T SỐ G IẢI PH ÁP ĐỂ ĐỂ DẠY CÙNG LÚC H AI K Ỹ N ĂNG NG H E-NÓ I TIẾNG ANH TRO NG MỘ T TIẾT LÊN LỚP CÓ H IỆU Q UẢ HƠ N Để hạ n chế sự quá t ải về nội dung ki ế n thức và tổ c hức t ốt hoạ t động t rong một t iế t dạy ba o gồm ha i kỹ nă ng Nghe - Nói t rong thời i gia n vừa qua t ôi đã t hực hi ệ n những giả i phá p sa u: 1. Tận d ụng c ác thiế t bị, đồ dùng dạy học . Gi á o vi ê n phải tậ n dụng t ri ệ t để c ác t hiế t bị gi ả ng dạy và đồ dùng dạy học như máy ca sse t te , vi sual s, poste rs, fl a shca rds, bả ng phụ … nhằm khắc phục việc tiết dạy bị hạn chế về vấn đề thời gian. 2. Giới thiệu từ mới một lần. Giáo viên không giới thiệu từ mới riêng biệt trong từng nội dung Nghe hoặc Nói. Từ mới trong cả hai phần Nói và Nghe sẽ được tổng hợp và giới thiệu trong bước pre- của kỹ năng được chọn giảng dạy trước. Ví dụ, nếu ta dạy kỹ năng Nói trước thì từ vựng sẽ được giới thiệu trong bước pre-speaking. 3. X ác đị nh ki ế n thức tr ọng tâ m c ần tr uy ề n đạt . Dạy kỹ nă ng nói T iế ng Anh là gi úp H S vậ n dụng những kiế n t hức về t ừ vựng, cấ u t rúc đã được học để diễ n đạ t c ác chức nă ng ngôn ngữ t he o cá c c hủ đề và t ình huống c ó li ê n qua n đế n bài học. Khi dạy kỹ nă ng nói gi á o viê n cầ n c hú ý: Vi ệc xá c đị nh đúng, chí nh xác kiế n t hức t rọng tâ m cầ n truy ề n đạ t gi úp gi á o viê n không bị “l ạ c đề ” t rong quá t rì nh soạ n gi ả ng. Đối với kỹ nă ng nói giá o vi ê n c ầ n xác đị nh kiế n thức trọng tâ m c ần c ho học si nh l uy ện t ập. Đó l à những ki ế n t hức ngữ phá p hay t ừ vựng gi úp học si nh diễ n đạt những chức nă ng ngôn ngữ t he o đúng như chủ đề và t ì nh huống của bà i . Giá o viê n c ó t hể l oạ i bỏ những c ụm t ừ hoặ c câ u hoặc t ừ vựng không thuộc trọng tâ m c ấu trúc c ầ n rè n l uy ện. Chẳ ng hạ n, khi dạy điể m ngữ phá p re que st wit h “ mi nd ” Do/ Woul d y ou mi nd + V- ing . . . ? Do y ou mi nd i f I + V …? Woul d y ou mi nd i f I + V 2 …? Gi á o vi ê n c ó t hể l oạ i bỏ cá c c âu như: “ Coul d y ou gi ve me so me i nforma ti on, pl ea se? ” và “ Coul d y ou sugge st one? ” 4. X ác đị nh từ vựng c ần gi ới thiệ u T hông t hường t rong mỗi đơn vị bài học đề u có xuất hi ệ n t ừ mới . Song đối với đặc t hù của ti ế t dạy ghé p Nghe-Nói vi ệc gi ới t hi ệ u t ừ vựng đòi hỏi phả i được t hực hiệ n nha nh chóng và không mất nhiề u thời gia n. Do đó không phả i t ừ mới nà o gi á o viê n c ũng đưa và o gi ả ng dạy như nha u. Gi á o viê n c ần c họn t ừ để dạy bằ ng cá ch xé t xe m t ừ đó là t ừ c hủ động hay bị động để c ó phương phá p gi ới thiệ u t ừ phù hợp. Giá o viê n cũng c ần xác đị nh rõ những t ừ mì nh c ầ n dạy , trá nh gi ới t hiệ u những t ừ không c ần t hi ế t đồng thời phả i c họn lọc phương phá p gi ới thi ệ u t ừ cà ng đơn gi ả n c àng tốt . Cá c t ừ chủ động t hường xuất hi ệ n t rong cá c câ u mẫ u hoặc bà i đà m t hoại mẫ u. Do vậy khi gi ới thi ệ u c ấu trúc c â u hoặc bà i nói mẫ u gi á o viê n c ó t hể kế t hợp gi ới thi ệ u t ừ mới . Đối với cá c gợi ý t ừ (c ue s) cho học si nh t hực hà nh, nế u có t ừ m ới gi á o viê n c ó t hể dùng phương phá p dị c h ngĩ a t rực ti ế p (t ra nsla t i on) sa ng ti ếng Vi ệ t, hoặc c ho học si nh đoá n nghĩa t ừ qua ngữ c ảnh hoặ c bằ ng cá ch tra t ự điể n. Ví dụ, trong phầ n Rea d bài 15-Co mpute rs, c ác t ừ mới xuấ t hi ệ n t rong bà i gồm c ác t ừ c hủ động: e nt e rta i ni ng, t i me -cosu mi ng, sc ree n, adj ust , knob và cá c t ừ bị động: c hall e ngi ng, amu si ng. Trong đó t ừ chal le ge nt c ó t hể không cầ n gi ới t hiệ u 5. Thi ế t l âp bài hội thoại mẫu và tổ c hức c ho học si nh thực hà nh Không nhấ t t hi ết c ứ phả i dùng bà i hội thoại mẫ u hoặ c tấ t cả cá c gợi ý c âu, t ừ trong sác h giá o khoa Giá o viê n có thể t hiế t lậ p bà i hội t hoại mẫ u đơn gi ả n nhưng nê u bậc được ki ế n t hức ngôn ngữ trọng tâ m. ` Đối với đơn vị bà i số 11-, gi á o vi ê n c ó t hể t hi ế t l ập bài hội t hoạ i mẫ u như sa u: St ude nt A : Wo ul d y ou mi nd if I ask e d y ou a que st i on? St ude nt B: No, I don’t mi nd. St ude nt A: I want t o vi si t a marke t . Do you mi nd sugge st i ng one ? St ude nt B : I sugge st goi ng t o B e n Thanh mark e t ? St ude nt A: No, I don’t want to go t he re . St ude nt B: How about goi ng t o Thai Bì nh Mark e t ? St ude nt A: That ’s int e re st i ng. Sa u khi t hiế t lậ p bà i hội t hoạ i mẫ u, giá o vi ê n t ổ chức cho học si nh l uy ện nói t he o ti ế n t rì nh như sa u: 5. 1. Re pe atati on -GV gi ới thiệ u câ u mẫ u/ bài nói mẫ u. -Hs l uy ệ n nói c âu mẫ u, bài nói mẫ u cá nhâ n hoặ c t he o cặ p, nhóm. -Gi á o vi ê n dùng câ u hỏi gợi mở để H S t ự rút ra c ác h sử dụng t ừ và cấ u t rúc câ u. 5. 2. Contr ol pr ac ti c e -Gv hướng dẫ n hs dung những gợi ý (t ừ, tra nh ả nh, c ấu t rúc ) để l uy ện nói. -HS l uy ệ n nói t he o c á nhâ n/ c ặ p/ nhóm dưới sự kiể m soá t c ủa GV (sửa l ỗi phá t â m, ngữ phá p, gợi ý t hê m một số t ừ …) -Gv qua n sá t và gi úp đỡ hoặc t ha m gi a nói với HS -GV gọi cá nhâ n hoặc cặ p HS trì nh bày lạ i phầ n t hực hà nh. 5. 3. Fr ee pr ac tic e -Hs vậ n dụng những ki ế n t hức ngôn ngữ c ủa bả n thâ n và o tì nh huống, ngữ c ảnh bà i nói để luy ệ n nói . 6. M ôt số l ưu ý k hi dạy kỹ nă ng nói. 6. 1. Gi á o viê n c ần t hực hiệ n bước pre -spe aki ng một cá ch đơn gi ả n nhưng rõ rà ng đề khắ c phục vấ n đế thời gia n. T hông thường cá c cấ u t rúc câ u cho HS si nh t hực hà nh đã xuấ t hi ệ n hoặc được gi ới thi ệ u t rong phầ n ngữ l iệ u (Li st e n a nd Re a d). Vì t hế t rong bước này GV c hỉ gợi ý c ho HS nhắ c lạ i cấ u trúc và gi ới t hiệ u t hê m một số ki ế n t hức cầ n thi ết khác . Ví dụ: * Nội dung trong sách giáo khoa: Re que st Re ly √ × I don’t -Do y ou mi nd c l osi ng -No, mind. the door? -No, of c ouse -Woul d y ou mi nd not. ope ni ng the -Not at a ll wi ndown? -Pl ea se do. -Do you mi nd i f I -Pl ea se do a hea d ta ke a phot o? -I’m sorry , I c an’t . -I’m sorry , t ha t i s not possi bl e. -I’d pre fe r di dn’t y ou -I’d rat he r di dn’t y ou - Woul d y ou mi nd i f I took a phot o? *Nôi dung gi á o viê n thực hiệ n: -Yê u c ầu học si nh nhắ c l ại cấ u t rúc đã được gi ới thi ệ u trong phầ n Li st e n and Re ad. -Gi ới thi ệ u một số l ời đá p l ại l ời yê u cầ u (re que st ):  No, I don’t mind/ Not a t a ll / Ple a se do.  I’m sorry , I ca n’t. / I’d pre fe r y ou di dn’t 6. 2. T rong phầ n whi le -spe aki ng GV cầ n hướng dẫ n H S c ác h ti ế n hà nh, l à m rõ y êu c ầu bà i tậ p. Tra nh ả nh, t ừ gợi ý phả i ma ng tí nh thực tế gầ n gũi với đời sống t hường ngày , không nhấ t t hi ết c hỉ bá m sá t và o sá c h gi á o khoa. Ví dụ: Cá c gợi ý t rong sá c h giá o khoa : Thai Bì nh Ma rket Be n T ha nh Ma rket St a mps a nd Coi ns Ma rket Giáo viên có thể thay thế Stamps and Coints Market bằng Flowers Market 6. 3. Riê ng phầ n post -spe aki ng gi á o vi ê n không nê n hạ n c hế về ý t ưởng c ũng như ngôn ngữ, nê n để HS t ự do nói, phát huy khả nă ng sá ng t ạ o c ủa học si nh. 7. M ôt số l ưu ý k hi dạy kỹ nă ng nghe. Không gi ống với dạy kỹ nă ng nói, dạy kỹ nă ng nghe l à gi úp Hs rè n l uy ện kỹ nă ng nhậ n bi ết kiế n thức ngôn ngữ t rong quá t rì nh rè n l uy ện kỹ nă ng nghe . Do vậy gi á o viê n c ó thể dà nh thời gi a n rè n l uy ện kỹ nă ng nghe í t hơn t hời gia n rè n l uy ện kỹ nă ng nói. L à kỹ nă ng nhậ n bi ế t do đó c ác t ừ vựng cầ c ung c ấ p đa số là cá c t ừ bị động do vậy gi á o viê n không phả i mất t hời gia n c ho việ c gi ới t hiệ u t ừ vựng. GV có t hể yê u cầ u hs t ự tì m hiể u nghĩa của t ừ trư ớc (home work), -Đối với bước pre -li st e ni ng , ngoà i việ c cung c ấ p t ừ vựng và đưa ra những gợi ý về c hủ đề để HS suy nghĩ, suy đoá n về nội dung bài nghe, GV c ầ n c hú t rọng vi ệc hướng dẫ n học si nh nắ m những t hông t i n mà bà i t â p y êu c ầu . -Nế u bước pre -l i st e ni ng được c huẩ n bị t ót thì bước whil e -li st e ni ng sẽ l à một hoạ t động hế t sức nhẹ nhà ng đối với giá o vi ê n và học si nh. T hầy và t rò c ùng l ắ ng nghe bà i t ext và chọn thông ti n phù hợp để hoà n t hà nh yê u c ầu đề ra. -T rong phầ n post -l i ste ni ng , the o tôi gí a o viê n phả i tổ chức cá c hoạt động để kiể m tra xe m học si nh của mì nh nắ m được nội dung bà i nghe ở m ức độ nà o bằ ng những bà i tậ p đơn giả n để không mấ t nhi ề u t hời gi a n. Và c ác dạ ng bà i tậ p phù hợp t rong t rường hợp này l à arrange the ev e nt s i n orde r, summa ri ze t he te xt or ret e ll the t ex t. 8. K ết quả đạt được Áp dụng những gi ải phá p nê u t rê n và o thực nghiệ m ở khối l ớp 8 t rường T HCS Phú T ân (Uni t 11.T ra ve l i ng a round Vi et Na m- E nghl i sh 8) đồng t hời đối chiế u với t iế n trì nh gi ả ng dạy bì nh thường, t hời gia n lê n l ớp được ghi nhậ n như sa u: Thời gi an Dạy bì nh thường Dạy thực nghi ệ m 59 phút 47 phút Số li ệ u trê n cho t hấy những giả i phá p đưa ra đã phầ n nà o ma ng lạ i hi ệ u quả t hi ế t t hực. Ti ết dạy diễ n ra trong gi ới hạ n t hời gia n cho phé p đồng t hời đả m bả o đúng mục t iê u và yê u c ầu về nội dung l ẫ n phương phá p. KẾT LUẬN Để việc dạy cùng lúc hai kỹ năng Nghe_Nói tiếng Anh trong một tiết lên lớp đạt hiệu quả cao hơn, theo tôi giáo viên cần phải tận dụng và khai thác triệt để các trang thiết bị đồ dùng dạy học, chắc lọc nội dung đáp ứng mục tiêu đề ra, đồng thời phải biết uyển chuyển, linh hoạt và sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp vào giảng dạy. T uy nhi ê n, những gi ải phá p nê u t rê n chắc hẳ n vẫ n c hưa phải l à những gi ả i phá p hoà n hả o. Rấ t mong nhậ n đư ợc những ý ki ế n đóng góp, tra o đổi c ủa quý đồng nghi ệ p để chất lượng giảng dạy bộ môn tiếng Anh nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung ngày càng đươc nâng cao.
- Xem thêm -