Tài liệu Skkn giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn ở trường thpt hoằng hóa 4

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

I. ĐĂT VẤN ĐỀ Một số trường THPT tỉnh Thanh hóa trong đó có trường THPT Hoằng Hóa 4 những năm qua, việc sinh hoạt Tổ nhóm chuyên môn thực sự chưa có chất lượng, chưa có chiều sâu mang tính chuyên môn cao, thậm chí còn mang tính hình thức, hành chính. Là một cán bộ quản lý được Hiệu trưởng giao cho phụ trách công tác chuyên môn, tôi luôn trăn trở, làm sao có thể tìm ra được biện pháp có hiệu quả để khắc phục hiện tượng trên của việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường, đồng thời có thể tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong việc điều hành một buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, góp phần vào nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý của đội ngũ Tổ trưởng, Nhóm trưởng và của Ban giám hiệu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn , đưa hiệu quả đào tạo của nhà trường thực sự bền vững và ngày càng phát triển. Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn đề tài: “Giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt Tổ, Nhóm chuyên môn ở trường THPT Hoằng Hóa 4” 1 II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận của vấn đề: + Trong quá trình đổi mới Giáo dục trung học, có chú trọng đến việc đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn ở trường THPT. + Quy chế chuyên môn ở trường THPT quy định rõ: mỗi tháng Tổ nhóm chuyên môn sịnh hoạt hai lần. + Trong mỗi cuộc họp Tổ nhóm chuyên môn phải đi sâu đánh giá được hoạt động chuyên môn trong 2 tuần vừa qua và đề ra được nhiệm vụ chuyên môn trong 2 tuần kế tiếp (theo kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm học) đồng thời đi sâu thảo luận các vấn đề nổi cộm cần phải giải quyết, trình bày và thảo luận các chuyên đề đã được tập huấn (nếu có), bàn giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh... Vậy mà thực tế thì sao? 2. Thực trạng của việc sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn ở trường THPT Hoằng Hóa 4 từ năm học 2011- 1012 trở về trước: Trường THPT Hoằng Hóa 4 biên chế làm 6 Tổ chuyên môn, gồm: + Tổ Toán + Tổ Văn + Tổ Lý- Tin-CN(KTCN) + Tổ Hóa- Sinh- CN(KTNN) + Tổ Sử- Địa- GDCD + Tổ Ngoại ngữ- TDQP Trong 4 Tổ có nhiều bộ môn, mỗi môn là một Nhóm chuyên môn. Quy định của Ban giám hiệu mỗi tháng họp Tổ chuyên môn 2 lần vào chiều thứ 5 của tuần 2 và tuần 4 trong tháng. Trong Tổ có nhiều bộ môn, sau khi họp chung có thể tách các nhóm để sinh hoạt. 2 Qua theo dõi và kiểm tra trong năm học 2011-2012 thực tế cho thấy việc sinh hoạt còn nhiều hạn chế, chưa đạt yêu cầu, một số Tổ còn mang tính hình thức, đối phó, nặng về hành chính, cụ thể: - Về thời gian, quy định từ 14 giờ đến 17 giờ, nhưng nhiều Tổ không sử dụng hết quỹ thời gian, có Tổ 14 giờ 30 phút mới bắt đầu, 16 giờ 15 phút đã nghỉ. - Về số lượng tổ viên tham gia vẫn còn chưa đầy đủ trong các cuộc họp. - Về nội dung sinh hoạt còn sơ sài, chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa đúng quy định- Đây cũng là kết luận đánh giá của các Đoàn thanh tra toàn diện Sở giáo dục và đào tạo Thanh hóa khi về làm việc tại nhà trường, có thể dẫn chứng như sau: + Ví dụ 1: Một buổi sinh hoạt của Tổ Toán, nội dung ghi trong Sổ sinh hoạt chuyên môn là: “1. Bàn về kế hoạch dạy thêm, mỗi lớp dạy tối đa 3 buổi/tuần 2. Mua tài liệu: Chuyên toán 3. Đăng ký học thêm cho các lớp: Từ 22/8 đến 24/8 4. GVCN lên sinh hoạt 15 phút đầu giờ 5. Tham gia tham luận tại Đại hội viên chức: Thực hiện chế độ chính sách đề nghị tăng thêm tiền thừa giờ từ 25.000đ lên 30 đến 35.000đ/1 tiết 6. Thông qua tổ về nhiệm vụ và hoạt động năm học 20112012” + Ví dụ 2: Một buổi sinh hoạt của Tổ Sử- Địa- GDCD ngày 9 tháng 11 năm 2011 ghi trong biên bản họp tổ, nhóm chuyên môn vẻn vẹn có 3 dòng như sau: “- Rút kinh nghiệm giờ thao giảng đợt 1 ( Các nhóm) - Cử (Chọn) giáo viên thao giảng tuyến trường - Bồi dưỡng đội tuyển các môn được tăng cường.” + Ví dụ 3: Biên bản họp nhóm chuyên môn ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Nhóm Ngoại ngữ ghi như sau: 3 “ I. Phân công chuyên môn kỳ II II. Thống nhất hạn chế ôn tập kỳ I - Khối 10 - Khối 11 - Khối 12.” Từ thực trạng đó, Ban giám hiệu mà chủ yếu là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng phải tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp để chấn chỉnh hiện tượng trên. 3. Giải pháp và tổ chức thực hiện Ngay từ cuối năm học 2011-2012, hè năm 2012, để chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013, Ban giám hiệu căn cứ nhiệm vụ năm học, căn cúa tình hình thực tế của năm học mới, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng Kế hoạch năm học, giao cho Phó hiệu trưởng chuyên môn xây dựng Kế hoạch chuyên môn cụ thể: “ KÕ ho¹ch chuyªn m«n N¨m häc 2012- 2013 Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2012- 2013 vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m häc 2012- 2013 cu¶ ngµnh GD &§T TØnh Thanh Hãa,C¨n cø nhiÖm vô vµ c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cña nhµ trêng, c«ng t¸c chuyªn m«n n¨m häc 2012- 2013 cña trêng THPT Ho»ng Hãa 4 cÇn ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p sau ®©y: A. C¸c nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p träng t©m: I. Thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh c¸c m«n häc, ®¶m b¶o tuyÓn chän cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, phæ th«ng, toµn diÖn. II. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Cô thÓ: 1. Thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë tÊt c¶ c¸c m«n 2. Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc víi hiÖu qu¶ cao, ®Æc biÖt yªu cÇu gi¸o viªn tÝch cùc sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, m¸y chiÕu ®a n¨ng, gi¸o ¸n ®iÖn tö, thùc hµnh bé m«n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. 3. T¨ng cêng c«ng t¸c thao gi¶ng dù giê th¨m líp, häc hái kinh nghiÖm. III. T¨ng cêng c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu, tiÕp tôc n©ng cao sè lîng vµ chÊt lîng häc sinh thi ®ç vµo c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng IV. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc híng nghiÖp, d¹y nghÒ. V. TiÕp tôc thùc hiÖn c«ng t¸c viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc vµ øng dông c¸c ®Ò tµi SKKN cã gi¸ trÞ vµo gi¶ng d¹y. VI. TiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò gi¸o viªn. Båi dìng thêng xuyªn ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng VII. TiÕp tôc chÊn chØnh nÒ nÕp, kû c¬ng trong c«ng t¸c chuyªn m«n. Cô thÓ: 4 1. Chấn chỉnh việc sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn theo đúng quy định và yêu cầu đối mới. 2. Thùc hiÖn gi¶ng d¹y ®óng, ®ñ ch¬ng tr×nh, kh«ng c¾t xÐn ch¬ng tr×nh mµ c¸c tæ bé m«n ®· x©y dùng dùa trªn khung PPCT cña Bé, ®¶m b¶o gi¶ng d¹y ®óng môc tiªu bé m«n, ®¶m b¶o yªu cÇu ph©n ban. Ngiªm chØnh chÊp hµnh ®óng chuÈn kiÕn thøc cña Bé 3. Tu©n thñ thêi gian ra vµo líp ®óng giê, 100% gi¸o viªn cã gi¸o ¸n míi theo tinh thÇn ®æi míi khi lªn líp 4. Sö dông vµ b¶o qu¶n tèt, ®óng quy ®Þnh c¸c lo¹i hå s¬ chuyªn m«n 5. TiÕp tôc chÊn chØnh nÒ nÕp kû c¬ng, chÊt lîng häc thªm vµ d¹y thªm. VIII. TiÕp tôc ®æi míi trong kh©u kiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh, tæ chøc vµ tham gia ®Çy ®ñ víi chÊt lîng cao c¸c kú thi. Kiªn quyÕt chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc, kh«ng cã häc sinh ngåi nhÇm líp. IX. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chuyªn m«n, lµm tèt c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra chuyªn m«n. Xö ph¹t nghiªm minh c¸c vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. B. Nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n cÇn phÊn ®Êu cña c«ng t¸c chuyªn m«n: 1. Häc sinh giái cÊp tØnh: 100% c¸c m«n tham gia, ®¹t nhiÒu gi¶i trong ®ã cã nhiÒu gi¶i cao vµ ®îc xÕp trong tèp ®Çu c¸c trêng THPT trong tØnh 2. Tû lÖ häc sinh xÕp lo¹i v¨n ho¸: Lo¹i giái 4,5%- 5%, lo¹i kh¸ 45% trë lªn, h¹n chÕ häc sinh yÕu. 3. Häc sinh lªn líp th¼ng ®¹t 97% trë lªn. 4. Häc sinh ®ç tèt nghiÖp ®¹t: 99-100% 5. Häc sinh thi ®ç vµo ®¹i häc, cao ®¼ng: 60%trë lªn. PhÊn ®Êu ®îc xÕp trong tèp ®Çu cña tØnh, 200 cña c¶ níc, cã häc sinh ®ç thñ khoa c¸c trêng ®¹i häc vµ cã HS ®¹t thñ khoa quèc gia 30/30 ®iÓm 6. Cã 40 % GV ®¹t GV giái cÊp trêng vµ Ýt nhÊt 6 gi¸o viªn ®îc chän cö ®i thao gi¶ng GV giái cÊp tØnh vµ phÊn ®Êu cã Ýt nhÊt 1 GVcã giê d¹y giái cÊp tØnh ( nÕu Së tæ chøc) 7. Mçi GV cã Ýt nhÊt mét ®å dïng d¹y häc cã chÊt lîng 8. Mçi tæ chuyªn m«n cã 50% gi¸o viªn cã s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, cã Ýt nhÊt 5 SKKN xÕp lo¹i A cÊp trêng ®îc göi vÒ Së vµ ®îc xÕp lo¹i. C. KÕ ho¹ch thêi gian cho ho¹t ®éng chuyªn m«n næi bËt. 1. Th¸ng 8/2012 +¤n tËp cho HS c¸c khèi líp +Tæ chøc thi l¹i vµ xÐt kÕt qu¶ cho HS +Ph©n c«ng chuyªn m«n, thùc hiªn TKB chÝnh khãa, häc thªm, QP, häc nghÒ kú I. +Hoµn thiÖn c¸c lo¹i hå s¬ c¸ nh©n, tæ, nhãm, chuyªn m«n vµ nhµ trêng +ChuÈn bÞ ®ñ c¸c diÒu kiÖn, trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n n¨m häc 2012-1013 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. +§¨ng ký d¹y thªm, häc thªm. Thùc hiÖn d¹y thªm häc thªm theo ®óng quy ®Þnh +§¨ng ký c¸c chØ tiªu thi ®ua vÒ chuyªn m«n cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chuyªn m«n +Chän vµ «n luyÖn häc sinh chuÈn bÞ tham gia thi chän déi tuyÓn HSG QG c¸c m«n v¨n hãa cña tØnh. +Hoµn chØnh hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp d¹y thªm häc thªm 5 2. Th¸ng 9/2012 +TiÕp tôc «n luyÖn häc sinh chuÈn bÞ tham gia thi chän déi tuyÓn HSG QG c¸c m«n v¨n hãa cña tØnh. +Ph¸t ®éng phong trµo thao gi¶ng ®ît 1 +Thùc hiÖn kiÓm tra vµo sæ ®iÓm c¸i ®óng theo quy ®Þnh vµ ph©n phèi ch¬ng tr×nh, gi¸o viªn vµo ®iÓm theo phÇn mÒm VNPT SCHOOL +Thi chän vµ h×nh thµnh ®éi tuyÓn häc sinh giái cÊp tØnh gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh cÇm tay vµ c¸c m«n v¨n hãa. +KiÓm tra gi¸o ¸n, hå s¬ chuyªn m«n mét sè GV Tæ To¸n +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ V¨n +GV ®¨ng ký ®Ò tµi SKKN n¨m häc 1012-1013 +TËp huÊn sö dông phÇn mÒm VNPT SCHOOL vµ c¸c chuyªn ®Ò cho CBGV 3. Th¸ng 10/2012 +Tham gia thi chän ®éi tuyÓn HSG QG c¸c m«n v¨n hãa cña tØnh vµo ngµy 10,11/10/1012. +TiÕp tôc thao gi¶ng chµo mõng ngµy 20/11 +Tiªp tuc kiÓm tra vµo ®iÓm sæ c¸i ®óng theo quy ®Þnh vµ ph©n phèi ch¬ng tr×nh,gi¸o viªn vµo ®iÓm theo phÇn mÒm VNPT SCOOL +T¨ng cêng thanh kiÓm tra chuyªn m«n, rµ so¸t ch¬ng tr×nh, triÓn khai kiÓm tra gi÷a kú I, kiÓm tra viÖc d¹y thùc hµnh cña c¸c bé m«n cã giê thùc hµnh trªn phßng bé m«n, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc cho phï hîp víi yªu cÇu. +KiÓm tra gi¸o ¸n, hå s¬ CM mét sè GV Tæ V¨n +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ To¸n +M«n GDQP luyÖn tËp cho HS ®Ó tham gia thi HSG GDQP vµo th¸ng 12/1012 4. Th¸ng 11/2012 +TiÕp tôc thao gi¶ng chµo mõng ngµy 20/11 +Rµ so¸t thùc hiÖn ch¬ng tr×nh häc kú I +TiÕp tôc båi dìng häc sinh giái, phô ®¹o HS yÕu kÐm +M«n GDQP tiÕp tôc luyÖn tËp cho HS thi HSG QP +TiÕp tôc vµ hoµn thµnh c«ng t¸c tù ®¸nh gi¸ CLGD +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ Lý-Tin +KiÓm tra gi¸o ¸n, hå s¬ chuyªn m«n mét sè GV Tæ Hãa-Sinh +Tæ chøc «n tËp cho HS khèi 11 chuÈn bÞ thi nghÒ PT 5. Th¸ng 12/2012 +¤n tËp, kiÓm tra vµ s¬ kÕt HK I +Ph©n c«ng chuyªn m«n, chuÈn bÞ thùc hiÖn TKB häc kú II +TiÕp tôc båi dìng häc sinh giái, phô ®¹o HS yÕu kÐm +Ph¸t ®éng phong trµo thao gi¶ng ®ît 2 +Thi nghÒ PT cho HS khèi 11 +Tham gia héi thi HSG GDQP cÊp tØnh. +KiÓm tra gi¸o ¸n, hå s¬ chuyªn m«n mét sè GV NN-TD +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ Sö-§Þa-CD 6. Th¸ng 1/2013 +Hoµn thµnh ph©n c«ng chuyªn m«n, thùc hiÖn TKB häc kú II +Tiªp tuc kiÓm tra vµo ®iÓm sæ c¸i ®óng theo quy ®Þnh vµ ph©n phèi ch¬ng tr×nh,gi¸o viªn vµo ®iÓm theo phÇn mÒm VNPT SCOOL +TiÕp tôc båi dìng häc sinh giái,gióp ®ì HS yÕu kÐm +Lµm ®å dïng d¹y häc 6 +Tham gia thi HSG tØnh gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh cÇm tay 4 m«n To¸n,Lý,Hãa, Sinh +KiÓm tra gi¸o ¸n, hå s¬ chuyªn m«n mét sè GV Tæ Lý-Tin +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ Hãa-Sinh +Båi dìng, «n luyÖn HS tham gia thi chän HSG QG c¸c m«n gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh cÇm tay. 7. Th¸ng 2/2013 + Tæ chøc thao gi¶ng dù giê ®ît 2 +Tiªp tuc kiÓm tra vµo ®iÓm sæ c¸i ®óng theo quy ®Þnh vµ ph©n phèi ch¬ng tr×nh,gi¸o viªn vµo ®iÓm theo phÇn mÒm VNPT SCOOL +TiÕp tôc båi dìng häc sinh giái c¸c m«n v¨n hãa, gióp ®ì HS yÕu kÐm +KiÓm tra kiÕn thøc ®¹i häc lÇn I +Híng dÉn sinh viªn TTSP nÕu cã +KiÓm tra gi¸o ¸n, hå s¬ chuyªn m«n mét sè GV Tæ Sö -§Þa-CD +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ NN-TD 8. Th¸ng 3/2013 +TiÕp tôc thao gi¶ng ®ît 2 +Thi HSG cÊp tØnh c¸c m«n v¨n hãa +Híng nghiÖp, lµm hå s¬ thi ®¹i häc, cao ®¼ng +Tiªp tuc kiÓm tra vµo ®iÓm sæ c¸i ®óng theo quy ®Þnh vµ ph©n phèi ch¬ng tr×nh,gi¸o viªn vµo ®iÓm theo phÇn mÒm VNPT SCOOL +Rµ so¸t thùc hiÖn ch¬ng tr×nh +ViÕt SKKN. 9. Th¸ng 4/2013 +Hoµn thµnh ch¬ng tr×nh, «n tËp, kiÓm tra, tæng kÕt n¨m häc +Hoµn thµnh c¸c con ®iÓm thµnh phÇn häc kú II +Kh¶o s¸t c¸c m«n thi tèt nghiÖp líp 12 +KiÓm tra kiÕn thøc ®¹i häc lÇn II( nÕu cã nhu cÇu) +Tæ chøc «n thi tèt nghiÖp cho HS líp 12 +KiÓm tra, tæng kÕt viÖc d¹y thùc hµnh cña c¸c bé m«n. 10. Th¸ng 5/2013 +TiÕp tôc «n thi tèt nghiÖp cho HS líp 12 +B¸o c¸o SKKN ë tæ nhãm chuyªn m«n, ë trêng +Tæng kÕt n¨m häc +Thi tèt nghiÖp n¨m häc 1012-1013 +Coi thi, chÊm thi tèt nghiÖp +KiÓm tra kiÕn thøc ®¹i häc lÇn III( nÕu cã nhu cÇu) 11. Th¸ng 6/2013 +Hoµn thµnh SKKN n¹p vÒ Së ®óng lÞch + Tæ chøc «n thi §¹i häc cho häc sinh cã nhu cÇu 12. Th¸ng 7/2013 + HS khèi 12 thi §H, C§ +D¹y hÌ cho häc sinh khèi 11 vµ 12 (n¨m häc 2013-2014) +Coi thi, chÊm thi tuyÓn sinh vµo líp 10 n¨m häc 1013-1014 13. Th¸ng 8/2013 +TiÕp tôc d¹y hÌ cho häc sinh khèi 11 vµ 12 (n¨m häc 2013-2014) +ChuÈn bÞ cho n¨m häc míi 2013-1014.” 7 Trong kế hoạch có nhấn mạnh: Tháng 9/2012 +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ V¨n Tháng 10/2012 +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM Tháng 11/2012 +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM Tháng 12/2012 +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM Tháng 1/2013 +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM Tháng 2/2013 +Dù sinh ho¹t CM vµ kiÓm tra hå s¬ CM tæ To¸n tæ Lý-Tin tæ Sö-§Þa-CD tæ Hãa-Sinh tæ NN-TD Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu đã quy định Nội dung của một buổi sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn như sau: “I. Đánh giá hoạt động chuyên môn của Tổ, nhóm trong 2 tuần vừa qua 1. Đánh giá về công tác giảng dạy của giáo viên, về hồ sơ giáo án, việc ghi sổ đầu bài. phiếu báo giảng (Kế hoạch giảng dạy), việc kiểm tra đánh giá học sinh, việc cập nhật điểm v...v... 2. Đi sâu bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, việc thực hiện các tiết thực hành, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, việc bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, việc thực hiện chương trình..v..v... 3. Triển khai nội dung các chuyên đề ( nếu có) II. Triển khai công tác chuyên môn 2 tuần tiếp theo ( Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của Tổ đã xây dựng) III. Ý kiến thảo luận của Tổ, Nhóm IV. Hành chính vụ và duyệt giáo án của giáo viên V. Kết luận của Tổ trưởng, Nhóm trưởng”. 8 Phó hiệu trưởng chuyên môn tổ chức họp với các Tổ trưởng, Nhóm trưởng và yêu cầu các Tổ làm đúng quy định. Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của Ban giám hiệu, các Tổ đưa ra thảo luận và xây dựng Kế hoạch chuyên môn của Tổ, Nhóm, thể hiện chi tiết công tác chuyên môn từng tháng, từng tuần trong tháng. Trong đó có việc đổi mới lề lối, nội dung sinh hoạt Tổ, Nhóm chuyên môn. Tháng 9/2012, khi dự họp với Tổ Văn, ngoài việc yêu cầu thực hiện đúng quy định còn phải đề nghị Tổ căn cứ Kế hoạch chuyên môn tuần 2 tháng 9 để đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên. Tương tự như vậy đối với các tổ khác trong các tháng tiếp theo. Trong kỳ họp Hội đồng giáo dục tuần đầu của tháng, Giám hiệu phụ trách đưa ra nhận xét đánh giá, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, chưa đúng quy định và yêu cầu điều chỉnh kịp thời. Tổ nào trong sinh hoạt có ý định đối phó, không thực hiện đúng tinh thần của một buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ có hình thức phê bình, rút kinh nghiệm. Tổ nào cố tình không thực hiện đúng quy định sẽ có hình thức kỷ luật cao hơn, đưa vào đánh giá thi đua, cắt các danh hiệu cao vào dịp cuối năm học. Thậm chí Tổ trưởng, Nhóm trưởng nào không đủ năng lực điều hành hoặc không chịu làm đúng thì tham mưu với Hiệu trưởng thay thế. Trong công việc này, Ban giám hiệu đánh giá cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ Tổ trưởng, Nhóm trưởng. Chính vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm tốt công việc được giao, người chỉ huy phải tham mưu cho Hiệu trưởng giảm bớt số giờ dạy, đồng thời trả thù lao cho đội ngũ Tổ phó và Nhóm trưởng chuyên môn bằng kinh phí sự nghiệp và ưu tiên trong bình xét thi đua, khen thưởng. 4. Hiệu quả trong việc triển khai SKKN Với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện vấn đề trên, trong các buổi sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn của nhà trường đã có chuyển biến sâu sắc về nội dung, có thể đưa ra một số dẫn chứng như sau: 9 *Trong buổi sinh hoạt ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Tổ Toán thể hiện nội dung qua biên bản: “I. Đánh giá công tác chuyên môn 2 tuần qua 1. Về giảng dạy lên lớp đầy đủ, đảm bảo đúng giờ, giáo án đầy đủ và có chất lượng, phiếu báo giảng đầy đủ, việc kiểm tra miệng học sinh chưa đều đặn, cập nhật điểm vào sổ cái, vào mạng chưa kịp thời. 2. Thảo luận về đổi mới phương pháp giảng dạy: - Lấy học sinh làm trung tâm - Thầy hướng dẫn, gợi mở - Việc kiểm tra học sinh có đồng chí còn đánh giá chưa đúng, chưa sát với năng lực và ý thức của học sinh. II. Triển khai công tác 2 tuần tiếp theo - Rà soát tiến độ thực hiện chương trình để có biện pháp hoàn thành chương trình học kỳ I - Giới hạn thi học kỳ I và hướng ra đề thi học kỳ I - Phân công giáo viên ra để kiểm tra kiến thúc Đại học lần I: + Đ/C Hưng ra đề khối A + Đ/C Lý ra đề khối B + Đ/C Trường ra đề khối D Yêu cầu đề ra: Mức độ vừa phải, tuyệt đối chính xác, đáp án không dài dòng; hạn chế chương trình: Giải tích đến phần nguyên hàm, Hình học đến phần phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. III. Ý kiến thảo luận của tổ: Thảo luận dưới hình thức chuyên đề: làm thế nào để rèn luyện tư duy cho học sinh trong khi giải một số bài toán đại số Khái như quátsau hoá Có thể dẫn trích một đoạn Khái quát hoá và trừu tượng hoá. Khái quát hóa từ cái riêng lẻ đến cái tổng quát Khái quát hoá tới cái tổng quát đã biết Khái quát hoá từ cái tổng quát đến cái tổng quát hơn Khái quát hoá tới cái tổng quát chưa biết 10 Ví dụ 1, từ bài toán xuất phát: “CMR nếu A, B, C là 3 góc của một tam giác thì: cosA + cosB + cosC  3 ”. 2 Bây giờ nếu thay A, B, C bởi các số dương x, y, z sao cho: x+ y+ z= π thì cosx + cosy + cosz �? . Từ đó, ta có thể phát biểu bài toán tổng quát: “CMR nếu A, B, C là 3 góc của một tam giác thì: cos mA  nB mB  nC mC  nA 3  ” với m, n là các số nguyên dương. + cos + cos 2 mn mn mn Việc chứng minh hết sức đơn giản, ta đặt mA  nB mB  nC mC  nA =x, =y, =z mn mn mn Thì x, y, z cũng là 3 góc của tam giác nào đó, suy ra điều phải chứng minh. Ví dụ 2. CMR x �R ta có: x x x 12 � �15 � �20 � x x x � �5 �  �4 �  �3 � �3  4  5 . � � � � � � Phân tích : Giáo viên có thể gợi cho hoc sinh nhận thấy rằng 12 3.4 15 3.5 20 5.4 12.15 20.15 12.20  ;  ;   3,  5, 4 và 5 5 4 4 3 3 5.4 3.4 5.3 Như vậy bất đẳng thức có dạng tương tự bất đẳng thức quen thuộc a2+ b2 +c2 ≥ ab+ bc+ ca. Từ đó ta có lời giải như sau: Áp dụng BĐT côsi cho 2 số ta có : �12 x 15 x � � � � � �5 � �4 ��2 � � � � � � x x � 15 � �20 � �  � � � � ��2 �4 � �3 � � � x x 12 � �20 � � � � � � ��2 � �3 � �5 � � x 12.15 � � x �5.4 �  2.3 , � � x 15.20 � � x � �  2.5 � 4.3 � x �20.12 � x � �  2.4 3.5 � � Cộng theo từng vế của ba bất đẳng thức cùng chiều trên với nhau ta được: x x x 12 � � 15 � �20 � x x x � � � � � � ��3  4  5 , (  x �R ) �5 � �4 � �3 � 11 Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: x x x 12 � � 15 � �20 � � � � � � � �� x  0. �5 � �4 � �3 � Sau khi giải xong bài toán, giáo viên có thể cho học sinh khái quát hoá bài toán cùng loại:“Cho a, b, c là các số dương tuỳ ý. CMR  x �R , ta có: x x x �ab � �bc � �ca � x x x � � � � � ��a  b  c ” �c � �a � �b � Đặc biệt hoá Những dạng đặc biệt hoá thường gặp trong môn Toán có thể được xuất phát từ việc xét dấu “=” của bất đẳng thức, hay dựa vào tính chất của các biến số để dự đoán kết quả. Chẳng hạn, ở ví dụ 1 từ bài toán xuất phát: “CMR nếu A, B, C là 3 góc của một tam giác thì: cosA + cosB + cosC  3 ”. 2 Đặc biệt hoá nếu A, B, 3 2 C là 3 góc của một tam giác đều thì cosA + cosB + cosC  . � a, b, c  0 � Ví dụ 3. Cho � Tìm giá trị lớn nhất: S  a  b  b  c  c  a a  b  c 1 � Giải. Dưới đây là sai lầm có thể gặp của học sinh: � Côsi  a  b   1 � a  b   a  b  .1 � � � � �bc  � � �ca  � � 2  b  c  .1 Côsi  c  a  .1 Côsi � �  b  c  1 2  c  a  1 2 2 a  b  c  3 5 ab  bc  c a �  2 2 Nguyên nhân sai lầm Dấu “ = ” xảy ra  a + b = b + c = c + a = 1  a + b + c = 2 trái với giả thiết. Phân tích và tìm tòi lời giải: Do vai trò của a, b, c trong các biểu thức là như nhau do đó điểm rơi của BĐT sẽ 1 2 là a  b  c  , từ đó ta dự đoán Max S = 6  a + b = b + c = c + a =  3 3  12 hằng số cần nhân thêm là 2 , đó chính là bước đặc biệt hoá bài toán. Vậy lời giải 3 đúng là: � � �ab  � � � � �bc  � � � �ca  � � 3 2 .  a  b . 2 3 Côsi � 3 2 .  b  c . � 2 3 Côsi 3 2 .  c  a . 2 3 Côsi � 3 . 2 3 . 2 3 . 2  a  b   23 2  b  c   23 2  c  a   23 2 2 2 a  b  c  3.    ab  bc  ca � 3 . 3  3 .2  6 . 2 2 2 1 Vậy Max S = 6 khi a  b  c  . 3 Bài toán trên nếu cho đầu bài theo yêu cầu sau thì học sinh sẽ có định hướng tốt � a, b, c  0 � hơn: Cho � Chứng minh rằng: S  a  b  b  c  c  a � 6 . Tuy a  b  c 1 � nhiên nếu biết đặc biệt hoá bài toán thì việc viết đầu bài theo hướng nào cũng có thể giải quyết được. IV. Duyệt giáo án của giáo viên V. Kết luận của tổ trưởng: Đề nghị các thầy cô trong tổ phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn học kỳ I và chuẩn bị thực hiện kế hoạch chuyên môn học kỳ II”. * Dẫn chứng thứ 2, trong biên bản họp Tổ Hóa- Sinh- CN ngày 28 tháng 2 năm 2013, ngoài việc thể hiện đúng và đầy đủ các mục theo quy định, trong phần ý kiến thảo luận của nhóm Hóa có thể hiện nội dung “ Bàn về phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein”. Trong nhóm Sinh học có thảo luận về “ Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập sinh học lớp 12”, biên bản có đoạn ghi: “1.Bài tập phép lai đột biến NST a) Cách giải tìm kiểu hình của phép lai Đầu tiên chúng ta tìm KH lặn trước, việc tìm KH lặn rất đơn giản - Tổng KH lặn bằng tích giao tử lặn của bố với giao tử lặn của mẹ  KH trội = Tổng KH – KH lặn b) Bài tập vận dụng VD Phép lai AAaa x Aaaa Xác định tỷ lệ KH của phép lai trên biết alen A: quả đỏ, alen a: quả vàng Giải: 13 - Bước 1: Tính tỷ lệ KH lặn KH lặn ( vàng) = 1/6aa x1/2aa = 1/12 aaaa - Bước 2: tổng số KH = 6 giao tử x 2 giao tử = 12 tổ hợp kiểu hình - Bước 3: KH trội = 12 – 1 = 11  Tỷ lệ KH phép lai: 11 đỏ, 1 vàng 2.Bài tập đột biến thể lệch bội a) Cách giải Để tìm thể 1 nhiễm, thể không, thể ba, thể 1 nhiễm kép, thể đa nhiễm kép… - Trước hết ở thể đơn xảy ra ở 1 cặp nào đó trong n cặp vậy thể đơn, có thể xảy ra ở cặp 1 hoặc cặp 2 hoặc cặp 3… hoặc cặp n, nên chúng ta sẽ có n cách chọn  ở thể đơn( số thể không nhiễm hoặc 1 nhiễm, hoặc 3 nhiễm…) = (n bộ NST đơn bội của loài) - thể kép: chúng ta có thể chọn 2 cặp ngẫu nhiên bất kỳ trong số n cặp NST Thể kép tối đa =  Công thức chung: số thể đột biến tối đa tạo ra = (n: bộ NST đơn bội loài, i: dạng thể) b) Bài tập vận dụng VD: bộ NST của 1 loài 2n = 8 xảy ra đột biến dạng thể ba nhiễm kép. Hỏi có thể có tối đa bao nhiêu thể 3 nhiễm kép? Giải: 2n =8  có 4 cặp NST (1) (2) (3) (4) ║ ║ ║ ║ -  Thể 3 nhiễm kép tối đa tạo ta = =6 TH1: thể 3 kép có thể xảy ra ở cặp (1) (2) TH2: thể 3 kép có thể xảy ra ở cặp (1) (3) TH3: thể 3 kép có thể xảy ra ở cặp (1) (4) TH4: thể 3 kép có thể xảy ra ở cặp (2) (3) TH5: thể 3 kép có thể xảy ra ở cặp (2) (4) TH6: thể 3 kép có thể xảy ra ở cặp (3) (4) Có thể nói, từ sự chỉ đạo và theo dõi giám sát của Ban giám hiệu mà việc sinh hoạt Tổ Nhóm chuyên môn năm học 2012-2013 ở trường THPT Hoằng Hóa 4 đã có hiệu quả rõ nét. Hầu hết các Tổ chuyên môn đều tuân thủ theo quy định của Ban giám hiệu không phải chỉ ở hình thức mà cả về nội dung, các buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng, tạo không khí hoạt động chuyên môn sôi nổi trong nhà trường. 14 III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 1. Kết luận Trường THPT Hoằng Hóa 4 những năm qua đã có hiệu quả rõ nét trong đào tạo, chất lượng đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn luôn xếp trong tốp đầu của Tỉnh ( Học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2012-2013 được xếp thứ 8 toàn tỉnh), chất lượng Đại học, Cao Đẳng năm học 2011-2012 được xếp thứ 7 toàn tỉnh và xếp thứ 231 của cả nước với điểm bình quân là 13,48. Năm học 2012-2013, nhà trường tăng cường chỉ đạo dạy và học với quyết tâm cao, phấn đấu thi Đại học đạt kết quả cao hơn, xếp trong tốp đầu của Tỉnh và nằm trong tốp 200 trường của cả nước. Tuy nhiên muốn giữ và phát huy thành tích đạt được một cách bền vững thì ngoài việc mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh phải nỗ lực, còn phải coi trọng việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn một cách nghiêm túc, đúng quy định và nội dung thật sâu sắc. Năm học 2012-2013, sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn ở trường THPT Hoằng Hóa 4 mới chỉ là bước đầu. Trong những năm tiếp theo, lãnh đạo nhà trường phải tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, giám sát, có những giải pháp cụ thể hơn nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn trong việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, góp phần giũ vững và phát huy thành quả đào tạo của nhà trường, đưa sự nghiệp giáo dục của toàn ngành ngày càng phát triển bên vững. 2. Đề xuất + Với Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn: cần thực sự đổi mới trong quản lý đơn vị và cùng chung sức với Ban giám hiệu thực hiện tốt việc điều hành sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. + Với Ban giám hiệu: Quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo công việc này và có chế tài cụ thể, xử phạt nghiêm minh các biểu hiện vi phạm. + Với Sở Giáo dục và đào tạo: Cần tăng cường hơn trong công tác thanh tra chuyên môn ở các nhà trường, đặc biệt chú trọng việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Thanh Hoá, ngày 21 tháng 05 năm 2013 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác 15 Trịnh Quang Hải Mục lục TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Mục I. Đặt vấn đề II.Nội dung II.1. Cơ sở lý luân của vấn đề II.2. Thực trang của vấn đề II.3. Giải pháp và tổ chức thực hiện II.4. Hiệu quả trong việc triển khai SKKN III. Kết luận và đề xuất Mục lục Trang 1 2 2 2 4 10 16 17 16
- Xem thêm -