Tài liệu Skkn giải pháp giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài kiểm tra

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 SAÙNG KIEÁN –KINH NGHIEÄM Teân ñeà taøi: GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI KIỂM TRA. A. MÔÛ ÑAÀU: I. Lyù do choïn ñeà taøi: Qua thöïc tieãn nhieàu naêm giaûng daïy, baûn thaân nhaän thaáy raèng vieäc hoïc sinh tieáp thu lyù thuyeát töø baøi giaûng cuûa Thaày , Coâ roài vaän duïng vaøo vieäc giaûi quyeát caùc baøi kieåm tra ( kieåm tra 15’, kieåm tra 1’, kieåm tra hoïc kyø) coøn nhieàu haïn cheá, töø ñoù daãn ñeán chaát löôïng trung bình moân cuoái naêm thaáp. Caâu hoûi “Taïi sao caùc em hieåu baøi vaø thöïc haønh mieäng treân lôùp toát laïi vieát baøi kieåm tra thaáp ñieåm?” luoân ñaët ra cho toâi.Tìm hieåu nguyeân nhaân vaø caùch giaûi quyeát vaán ñeà treân laø muïc ñích vaø cuõng laø lyù do toâi choïn vieát ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm naøy. II. Nhieäm vuï: Ngöôøi GV ñöùng lôùp phaûi tìm hieåu kyõ nguyeân nhaân, phaùt hieän nhöõng khoù khaên maø hoïc sinh ñang gaëp, nghieân cöùu tìm kieám nhöõng giaûi phaùp khaéc phuïc, toå chöùc cho hoïc sinh thöïc hieän caùc phöông aùn ñaõ xaây döïng nhö theá naøo cho coù hieäu quaû. Cuï theå caùc vaán ñeà sau ñaây: Giaùo vieân: 1.Thoáng keâ chaát löôïng caùc baøi kieåm tra ñaõ thöïc hieän, so saùnh keát quaû caùc baøi kieåm tra cuøng kyø, so saùnh chaát löôïng giöõa caùc lôùp, phaân loaïi ñoái tuôïng cuï theå. 2. Thöïc hieän baøi taäp traéc nghieäm hieåu baøi taïi lôùp, ñoái chieáu vôùi caùc ñoái töôïng ñaõ phaân loaïi xem thöû coù ñuùng vôùi thöïc teá khoâng. 3. Kieåm tra kieán thöùc cuõ ñoái vôùi ñoái töôïng HS trung bình, yeáu keùm ñeå ñònh löôïng maët baèng kieán thöùc chung roài xaây döïng keá hoaïch boài döôõng sau naøy. 4.Thöïc hieän moät soá cuoäc ñieàu tra veà nhöõng khoù khaên maø hoïc sinh ñang ñoái maët.Caùc vaán ñeà caàn ñieàu tra nhö: khoù khaên trong vieäc hoïc töø vöïng, caáu truùc caâu, vieát caâu, ñoïc hieåu, nghe, noùi. 5.Xaây döïng phöông aùn vaø loä trình thöïc hieän. Hoïc sinh: 1. Thöïc hieän caùc nhieäm vuï cuûa GV ñöa ra ( thöïc hieän traéc nghieäm, traû lôøi caâu hoûi ñieàu tra.) 2. Tham gia caùc buoåi huaán luyeän, giaûi ñaùp. 3. Thöïc hieän caùc baøi taäp kieåm tra. III. Phöông phaùp, cô sôû, thôøi gian nghieân cöùu: GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 1 Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 @.Phöông phaùp: Toå chöùc ñieàu tra, thoáng keâ, xaây döïng phöông aùn, huaán luyeän, thöïc haønh, toång keát, so saùnh, ruùt kinh nghieäm. @.Cô sôû: -Treân cô sôû baøi kieåm tra vieát cuûa hoïc sinh. -Noäi dung kieán thöùc cô baûn cuûa boä moân Tieáng Anh cho baäc THCS. @. Thôøi gian nghieân cöùu: Töø thaùng 10 naêm 2007 ñeán thaùng 3 naêm 2008. B.KEÁT QUAÛ: I. TÌNH TRAÏNG SÖÏ VIEÄC: - Phaàn lôùn HS khoâng giaûi quyeát toát caùc baøi taäp vieát giao veà nhaø vaø caùc baøi kieåm tra vieát treân lôùp. Qua ñieàu tra thaáy coù caùc nguyeân nhaân döôùi ñaây: 1. Hoïc sinh khoâng hieåu roõ yeâu caàu cuûa ñeà baøi taäp vieát baèng tieáng Anh. 2. Chöa bieát caùch vaän duïng lyù thuyeát vaøo thöïc haønh . 3. Hoïc sinh naém voán töø vaø caáu truùc caâu chöa nhieàu vaø saâu. Vì sao caùc em gaëp nhöõng khoù nhaên nhö vaäy: - Ñoái vôùi nguyeân nhaân 1 vì: Caùc em khoâng thuoäc töø vaø caùc kieåu caâu trong caùc ñeà baøi taäp. Caùc ñeà baøi taäp trong saùch giaùo khoa thöôøng ñöôïc caùc thaày coâ giaùo dieãn ñaït baèng tieáng Vieät ( ñeå tranh thuû thôøi gian ) do ñoù taïo cho caùc em tính chuû quan, caùc em ít ñeå yù, quan taâm ñeán. Khi gaëp laïi caùc em khoâng nhôù, khoâng dòch ñöôïc noäi dung caâu ñeà. Giaùo vieân ít coù ñieàu kieän taäp huaán kyû naêng laøm baøi vieát cho Hs. - Ñoái vôùi nguyeân nhaân 2 vì: Khi giaûng baøi veà caáu truùc caâu, hoaëc ñieåm ngöõ phaùp GV thöôøng giôùi thieäu moâ hình chung roài thöïc haønh giao tieáp theo tranh, hình veõ trong saùch giaùo khoa, sau ñoù yeâu caàu HS hoïc thuoäc caáu truùc, möùc cao hôn laø vieát caâu theo caáu truùc ñeå traû baøi kieåm tra mieäng. Töø ñoù hoïc sinh chæ thuï ñoäng naém baét nhöõng caùi chung, khoâng töôøng taän nhöõng chi tieát, nhöõng bieán theå. Maø trong caùc baøi taäp vieát ngöôøi soaïn thöôøng yeâu caàu hoaëc khai thaùc vieäc naém baét kieán thöùc cuûa caùc em veà caùc chi tieát hoaëc bieán theå cuûa caáu truùc ngöõ phaùp. Döôùi ñaây laø moät soá ví duï: -Ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 6, khi giaûng cho caùc em veà caùch chia thì hieän taïi ñôn, GV thöôøng ghi:  Caâu khaúng ñònh: - I/ WE/ YOU/ THEY + V ( nguyeân maãu) - HE/ SHE/ IT + V(+ S/ ES)  Caâu phuû ñònh: I/ WE/ YOU/ THEY + DON’T+ V ( nguyeân maãu) HE/ SHE/ IT + DOESN’T + V ( Nguyeân maãu)  Caâu nghi vaán : DO/ DOES + S + V ( nguyeân maãu)? -Khi vaøo thöïc haønh baøi taäp, gaëp caùc chuû ngöõ nhö Lan/ your friends/ Her sister….thì hoïc sinh seõ laøm sai ngay. Vì vaäy khi daïy veà ñaïi töø thì GV phaûi giaûi GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 2 Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 thích cho HS hieåu ñaïi töø thay cho danh töø nhö theá naøo, hoaëc khi giôùi thieäu veà thì hieän taïi ñôn thì phaûi noùi theâm cho caùc em veà danh töø laøm chuû ngöõ…vv.. -Khi giaûng veà tính töø giaùo vieân phaûi chæ cho caùc em bieát vò trí cuûa tính töø trong caâu, chöùc naêng cuûa noù nhö theá naøo thì khi vieát caâu hoïc sinh vieát ñuùng hôn. -Ñoái vôùi HS lôùp 9 khi thöïc haønh veà caâu bò ñoäng, HS thöôøng khoâng xaùc ñònh ñöôïc taân ngöõ trong caâu nhaát laø khi taân ngöõ laø moät cuïm töø. Vì vaäy khi giaûng baøi, hoaëc trong caùc tieát chöõa baøi GV neân chæ roõ hôn veà caùc töï loaïi, chöùc naêng cuûa caùc töø loaïi, thaønh phaàn chính trong caâu, hoaëc caùch xaùc ñònh thaønh phaàn taân ngöõ nhö theá naøo ñeå giuùp caùc em thuaän lôïi hôn. - Ñoái vôùi nguyeân nhaân 3 vì: Thôøi gian daønh cho vieäc kieåm tra ñaàu tieát raát haïn heïp neân GV khoâng kieåm tra ñöôïc nhieàu ñoái töôïng. Tinh thaàn töï giaùc hoïc taäp cuûa caùc em chöa cao, chæ mang tính ñoái phoù.Thöôøng GV ít coù bieän phaùp kieåm tra ñoàng loaït hoaëc tính lieân tuïc cuûa vieäc naém baét kieán thöùc cuûa HS. Caùc hình thöùc kieåm tra chöa taïo ra ñöôïc tính ñoäc laäp, töï löïc vaø söï coá gaéng cuûa caùc em. II. NOÄI DUNG- GIAÛI PHAÙP: @.Quaù trình nghieân cöùu: 1. Ñeå giuùp hoïc sinh ñoïc hieåu toát caùc ñeà baøi taäp GV caàn thöïc hieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp sau: -Kieåm tra nhöõng töø môùi xuaát hieän trong caùc ñeà baøi taäp. -Ñeå hoïc sinh töï tìm hieåu yeâu caàu cuûa baøi taäp, GV khoâng neân giaûi thích ñeà baøi taäp baèng tieáng vieät vì seõ taïo ra tính yû laïi, löôøi bieáng cuûa HS. Goïi hoïc sinh dòch caâu ñeà, xem ñaây laø ñieàu kieän baét buoäc. - Trong caùc tieát töï choïn, chöõa baøi kieåm tra, hoïc boài döôõng…vv. Gv neân taïo ñieàu kieän cho HS tieáp caän vôùi caùc daïng ñeà baøi taäp baèng tieáng Anh. - Toå chöùc caùc buoåi ngoaïi khoùa, nhaát laø ñoái vôùi HS lôùp 9, giôùi thieäu caùc kieåu ra ñeà, caùc daïng baøi taäp thöôøng xuaát hieän trong caùc ñeà kieåm tra. - Phaûi luyeän taäp daàn töø deã ñeán khoù, töø lôùp 6 ñeán lôùp 9. Traùnh tö töôûng chuû quan, hoaëc e ngaïi cho raèng HS khoâng hieåu ñeà seõmaát thôøi gian, roài ghi ñeà baèng tieáng Vieät. Döôùi ñaây laø moät soá daïng caâu ñeà hoïc sinh thöôøng gaëp, ñöôïc giôùi thieäu theo trình töï töø deã ñeán khoù theo daïng, töø lôùp 6 ñeán lôùp 9.(söu taàm töø caùc saùch tham khaûo, ñeà thi caùc naêm cuûa nhieàu taùc giaû)  Daïng baøi taäp ngöõ aâm: - Say the words with the correct stress. - Say the sentences with the correct intonation. GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 3 Tröôøng THCS Taây Phuù - Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 Put these words into sound group. Pronunce the following words then pick themout in corect group of sound …….  Daïng baøi taäp lieân quan ñeán töø loaïi - Circle the odd one out. - Which one is different? - Write the missing word./ Put the missing words. - Put the words in the right order./ in the correct column. - Write the numbers in words. - Put the verbs in the correct column. - Put the words into the right group/ column/ table. - Put in the appropriate forms of the verbs from the box. - Write the plural form of nouns. - Crossword Puzzle. - Give the opposites of these adjectives. - Supply the correct word form. - Pick out the word that doesn’t belong to the goup with the others. - Complete the passage with the correct form of the words in brackets. - …. . Daïng baøi taäp ñieàn töø, hoaøn thaønh caâu: - Fill in the blank with one suitable word. - Fill in the blank with a suitable word or phrase in the box. - Fill in the blanks with correct prepositions in the box. You can use some prepositions more once. - Choose the most suitable word or phrase to fill in the blanks. - Fill in each gap with one word or phrase given in brackets to complete each sentence. - Use the words given in the box to fill in the blanks to make meaningful passage. There is one extra word that you don’t need to use. - Fill the gaps with the words given. - Fill the spaces in the following sentences using…….. .Daïng baøi taäp lieân quan ñeán ñoäng töø: - Fill in the gaps with the verbs from the box. - Change the sentences into the present progressive tense. GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 4 Tröôøng THCS Taây Phuù - Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 Complete the passage. Use the ………of the verbs in brackets. Add ……to the verbs. Put the verbs in brackets into the…….tense Complete sentences . Use the………. of the verbs in brackets./ Use the…….of the verbs in the box/ brackets to complete sentences. Complete the sentences with the correct verb forms. Put the verbs in brackets into the correct form or tense. Complete the paragraph. Put the verbs in brackets into the correct form or tense. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in brackets. Give the correct forms of the given verbs to complete each space. Remember that there are more words than needed. …….. .Daïng baøi taäp gheùp, noái caâu: - Read and match. - Match words and numbers. - Match the questions and the answers. - Match the words in the box with the pictures. - Match the words from the three boxes to make sentences. - Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using…….. - Join the pairs of sentences using……. - Match the definitions or meanings in column A to the words in column B. - Combine each pair of sentences, using……. - Match the uncompleted sentences in part A with those in part B to make a completed sentences. - Match the two halves in part A and part B together. Then write the full sentences. - ……….  Daïng baøi taäp saép xeáp: - Look and match./ Let’s match. - Reorder the sentences to make a dialogue. Reorder the letter to make words. Write the correct words from letter. GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 5 Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 Reorder the words to make sentences. Put the dialogue in the correct order. Put the sentences in the correct order. Put the words in brackets in the right place. Arrange the……. in brackets in the correct order. Rearrange the following sentences to make a sensibly dialogue. Put the words in their correct order to make complete sentences. Beginning with the underlined words. ……… -  Daïng baøi taäp traéc nghieäm, choïn ñaùp aùn ñuùng: - Choose the correct answer. - Choose the best word or phrase to complete sentences. - Circle the letter before the correct answer. - Choose the right alternatives to fill in the blanks. - Make a cross on the correct answer a,b,c, or d in the following sentences. - Choose A,B,C, or D which best complete the sentences. - Make multiple choice. - Circle the best option (A,B,C,D) to complete sentence. - Choose the word or phrase which best completes each of the following sentences. Write the answer in the table below. - …….  Daïng baøi taäp ñoïc hieåu: - Read and choose the correct answer. - Write the responses. - Read the following the passage then write the answers to the questions. - Answer the questions. - Write the answers to the questions. - Read the dialogue and complete the table. - Complete the dialogue. - Read the text carefully and then complete the sentences. - Read the passage then choose the best answer. - Write the expressions in the correct places in dialogues. Complete the passage with the most suitable words. GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 6 Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 Read the situations and complete the sentences, using the words in brackets. - Read the text and decide whether the following statements are true or false. - Read the passage and do the tasks that follow. - Read the situation and write what you would say. - Read the text below and think of the word which best fits space. Use only one word in each space. The first one has done for you. Write your answer in the table below. - …..  Daïng baøi taäp hoaøn thaønh caâu: - Complete the sentences. - Turn the……into……. - Choose the best word or phrase that best completes each unfinished sentences below. - Underline the ………..that best complete………… - Choose the most suitable preposition that best completes each unfinished sentence below. - Put the groups of words in the correct order to make a complete sentence. - Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. - …..  Daïng baøi taäp söûa chöõa loãi: - Correct these sentences. - Read the sentences. Put V and X. Correct the wrong sentences. - Underline and rewrite the misspelt words. - Underline and correct the mistakes in the following sentences - Read the passage then decide if the statements are true or false. Correct the false sentences. - There are some mistakes in the following sentences. Find them and then correct. - Read the following passage. Find the errors then correct them. - ……  Daïng baøi taäp vieát: - Write about you. - - Complete the box about you. Write about yourself GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 7 Tröôøng THCS Taây Phuù - - - - Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 Make Yes-No question. Put the…… into ………………. Write the sentences . Use the cue words. Write/ Make the questions for the underlined word or phrase. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Change the following sentences into ……………… Rewrite the following sentences as directted parentheses. Write questions of the conservation. Use the cue words in brackets. Use the word given and other words to complete the second sentences so that it has a similar meaning to the first. Use the cue words to make a letter. Write a complete/full letter from the given words and phrases. (make changes and additions if necessary) Rewrite the following sentences as directed. Write complete sentences from the following sets of words and phrases. You can make all the necessary changes and additions. Write a postcard/ letter using the suggestions. Make all the changes and additions to produce, from the following sets of words and phrases, sentences which together make a complete letter. Use these jumbled sets of suggested words to write a letter of complaint. You should rearange them in a good order first, then begin to write. Make up the questions, using the suggested words. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the orginal sentences. Rewrite the following sentences without changing their orginal meaning. Begin with the given words. Make questions for the underlined words. Finish the following sentences without changing the meaning of the previous sentences. Begin the cues. Use the suggested words write each sentence to make a complete letter. GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 8 Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 - …..  Daïng baøi taäp dòch: - Translate into Vietnamese. - Translate into English. - …….  Daïng baøi taäp nghe: - Listen to the conservation between……and….. then check True/ False. - Listen to the passage then complete the table. - Listen to the passage and circle the best option ( A,B,C,D) to complete sentences. - Listen to the tape and then answer the questions. - …… Ngoaøi ra coøn coù nhöõng caâu ñeà baøi taäp coù yeâu caàu chi tieát rieâng theo töøng baøi khoùa, hoaëc trong moät ngöõ caûnh cuï theå, HS phaûi töï ñoïc hieåu vaø giaûi quyeát. Ñeå giuùp caùc em giaûi quyeát toát caùc ñeà naøy GV neân thöôøng xuyeân cho caùc em tieáp caän baèng Tieáng Anh. 2. Ñeå giuùp HS vaän duïng lyù thuyeát vaøo thöïc haønh coù hieäu quaû GV caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau.: -Treân nguyeân taéc Gv khi cung caáp kieán thöùc môùi cho Hs, phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc giao tieáp , traùnh giaûng giaûi ngöõ phaùp theo loái truyeàn thoáng song tuøy theo ñoái töôïng Hs töøng vuøng mieàn, trình ñoä tieáp thu, kieán thöùc tieáng meï ñeû, khaû naêng tö duy, ngöôøi Gv phaûi linh hoaït loàng gheùp phöông phaùp giao tieáp vôùi vieäc giaûng giaûi ngaén goïn cho Hs deã hieåu baøi hôn. Trong thöïc teá taïi ñôn vò, hieàu Hs ôû ñòa baøn Ñoàng Ño, Phuù Laâm vieäc hieåu töø baèng tieáng meï ñeû coøn haïn cheá neân vieäc Gv giaûng giaûi theâm laø raát caàn thieát. Chaúng haïn,khi yeâu caàu Hs thöïc haønh noùi theo maãu caâu Gv caàn noùi roõ theâm caùc bieán theå chi tieát ñeå Hs hieåu vaø chuaån bò tröôùc khi noùi. ÔÛ phaàn Free practice Gv neân cung caáp theâm caùc baøi taäp vieát ôû daïng bieán theå ñeå Hs quen daàn. Trong caùc tieát töï choïn, hoaëc giôø ngoaïi khoùa. Gv neân daønh thôøi gian luyeän taäp caùc em caùc daïng baøi taäp coù söï bieán theå ngöõ phaùp.Ñeå giuùp caùc em coù ñieàu kieän tieáp caän nhieàu caùc daïng ñeà, Gv neân soaïn ñeà treân giaáy, in phaùt cho caùc em. ( Thöôøng ña soá Gv cheùp ñeà leân baûng,vieäc naøy haïn cheá raát nhieàu maêët). Khi caàn thieát Gv phaûi soaïn ñeà chaün, leû hoaëc ñaûo ñeà vv. GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 9 Tröôøng THCS Taây Phuù Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 -Vieäc toå chöùc caùc buoåi hoïc ngoaïi khoùa trong hoäi tröôøng cho Hs (theo khoái, theo nhoùm ñoái töôïng) laø caàn thieát. Ñaây laø dòp Gv boå trôï caùc kieán thöùc caàn thieát vaø caùc kyû naêng giaûi baøi taäp cho Hs. 3. Ñeå giuùp Hs naém voán töø vöïng, lyù thuyeát chaéc vaø saâu Gv caàn thöïc hieän linh hoaït caùc giaûi phaùp sau: Gv phaûi söû duïng nhieàu bieän phaùp ñeå kieåm tra vieäc naém chaéc lyù thuyeát cuûa Hs. Trong khoaûng thôøi gian haïn heïp cuûa phaàn kieåm tra mieäng, Gv khoâng coù ñieàu kieän kieåm tra nhieàu ñoái töôïng Hs. Vì vaäy Gv coù theå xen laãn caùch kieåm tra vieát khoaûng 5 phuùt cho taäp theå lôùp, hoaëc töï kieåm tra cheùo laãn nhau, Gv coù theå giao ñeà kieåm tra cho caùn söï boä moân, höôùng daãn ñaùp aùn, caùch chaám, caùch söõa chöõa vaø toång hôïp vieát baùo caùo cho Gv. Gv cuõng coù theå giao ñeà cho caùc nhoùm veà nhaø thöïc hieän roài noäp baøi vieát laïi cho Gv. Ñoái vôùi Hs lôùp 8, 9 vieäc ra ñeà daïng toång hôïp, phaân tích mang tính nghieân cöùu ( chaúng haïn nhö : Trong tieáng Anh coù nhöõng töø loaïi naøo? Caùc töø loaïi giöõ chöùc naêng gì trong caâu? Cho bieát söï khaùc nhau giöõa tính töø vaø traïng töø? Thì cuûa ñoäng töø trong tieáng Anh?…vv.. Caùc em seõ tra cöùu tham khaûo,saùch ñoïc theâm ñeå vieát, ñieàu naøy raát boå ích, giuùp cho caùc em naém vöõng hoaëc hieåu saâu theâm kieán thöùc. Trong quaù trình leân lôùp Gv neân thieát keá caùc baûng toång hôïp kieán thöùc, treo leân baûng hoaëc trong phoøng hoïc thöôøng xuyeân haøng ngaøy ñaäp vaøo maét cuûa caùc em. Gv höôùng daãn cho Hs tìm mua caùc loaïi baûng toùm taét ngöõ phaùp tieáng Anh, hoaëc do chính Gv phuï traùch ñöùng lôùp soaïn saùt vôùi chöông trình , haøng ngaøy yeâu caàu caùc em mang theo söû duïng. Nhöõng vieäc laøm naøy seõ giuùp caùc em deã nhôù kieán thöùc vaø nhôù laâu hôn. Söû duïng lieân tuïc caùc bieän phaùp kieåm tra töø vöïng nhö kieåm tra mieäng, vieát töø ra giaáy, kieåm tra trong nhoùm, loàng vaøo caùc troø chôi, ñoá vuivv…. Höôùng daãn cho caùc em caùch laäp soå töø theo töø loaïi hoaëc theo chuû ñieåm, caùch hoïc töø vöïng ôû nhaø ( ghi ra giaáy, ñaët caâu, choïn töø chính, töø quan troïng, gaïch döôùi hoaëc laøm noåi caùc töø quan troïng caàn hoïc, hoïc töø cuøng goác, cuøng hoï, töø traùi nghóa, ñoàng nghóa…vv..) @. Ví duï, theå nghieäm, nghieäm thu: Sau khi tìm hieåu, phaùt hieän nhöõng khoù khaên cuûa Hs vaø nghieân cöùu nhöõng giaûi phaùp treân cô sôû thöïc teá Hs taïi tröôøng vaø kinh nghieäm cuûa baûn thaân, toâi ñaõ theå nghieäm nhöõng giaûi phaùp neâu treân ôû caùc khoái lôùp vaø qua caùc buoåi daïy ngoaïi khoùa keât quaû nghieäm thu nhö sau: GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 10 Tröôøng THCS Taây Phuù Khoái lôùp K6 K7 K8 K9 TC Khoái lôùp K6 K7 K8 K9 TC Khoái lôùp K6 K7 K8 K9 TC Khoái lôùp K6 K7 K8 K9 Ss oá 196 215 181 172 764 Ss oá 196 214 183 165 758 Ss oá 196 214 183 165 758 Ss oá 196 214 183 165 Gioû i 12 39 8 8 67 Gioû i 53 45 16 12 126 Gioû i 48 41 18 16 123 Gioû i 55 42 24 21 Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 % 6.1 18.1 4.4 4.7 8.8 Test ( tröôùc theå nghieäm) Khaù % Tbình % Y-k % 18 56 45 23 142 43.4 22.3 41.9 35.5 35.3 81 69 52 80 282 41.3 32.1 28.7 46.5 36.9 % Y-k % 19.4 26.2 40.4 27.9 28.2 75 52 45 76 248 38.3 24.3 24.6 46.1 32.7 % Y-k % 31.1 35.0 42.6 33.3 35.5 55 39 38 61 193 28.1 18.2 20.8 40.0 25.5 % Khaù 27.0 21.0 6.7 7.3 16.6 30 61 48 31 170 % Khaù 24.5 19.2 9.8 9.7 16.2 32 59 49 33 173 % Khaù 28.1 19.6 13.1 12.7 34 60 51 48 GV soaïn: Phan Vaên Thoan. 9.2 26.0 24.9 13.8 18.6 85 48 76 61 270 Test 1 % Tbình 15.3 28.5 26.2 18.8 22.4 38 56 74 46 214 Test 2 % Tbình 16.3 27.6 26.8 20.0 22.8 61 75 78 55 269 Test 3 % Tbình 17.3 28.0 27.9 29.1 69 82 73 51 % Y-k % 35.2 38.3 39.9 30.9 38 30 35 45 19.4 14.0 19.1 27.3 Gh.chuù Gh.chuù Gh.chuù Gh.chuù Trang: 11 Tröôøng THCS Taây Phuù TC 758 142 Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 18.7 193 25.5 275 36.3 148 19.5 KEÁT QUAÛ TOÅNG HÔÏP Khoái lôùp Ss oá K6 K7 K8 K9 TC 196 214 183 165 758 Tyû leä taêng, giaûm( so saùnh töø baøi kt ñaàu ñeán baøi kt thöù 3 ) Gioû taên taêng giaûm giaûm Khaù Tbình Y-k g% % % % 43 22.0 16 16 43 8.1 8.2 21.9 1 4 34 39 1.5 2.0 16 18.1 16 6 3 17 8.7 3.0 2.0 9.6 13 25 10 35 8.0 15.3 4.4 19.2 75 51 5 134 9.9 6.9 1.0 17.4 Gh.chuù C.KEÁT LUAÄN: Toùm laïi, ñoái vôùi Gv tieáng Anh vieäc nghieân cöùu, tìm kieám nhöõng giaûi phaùp ñeå giuùp hoïc sinh giaûi quyeát toát caùc baøi taäp kieåm tra ñoái vôùi boä moân laø moät vieäc laøm caàn thieát trong coâng taùc giaûng daïy. Thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp naøy seõ mang laïi hieäu quaû thieát thöïc cho caùc em hoïc sinh trong vieäc hoïc Tieáng anh vaø goùp phaàn naâng cao thaønh tích giaùo duïc chung cuûa nhaø tröôøng. Baûn thaân toâi nghó raèng, nhöõng nghieân cöùu vaø nhöõng giaûi phaùp toâi ñeà xuaát ôû treân mang tính thöïc teá vaø raát phuø hôïp vôùi ñoái töôïng Hs vaø moâi tröôøng giaùo duïc taïi ñòa phöông neân raát coù khaû naêng vaän duïng. Song, chaéc chaén raèng SKKN naøy ít nhieàu vaãn coù nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh viø mang tính chaát caù nhaân, chuû quan. Kính mong Laõnh ñaïo chuyeân moân vaø ñoàng nghieäp goùp yù. Toâi xin tieáp nhaän vaø chaân thaønh caûm ôn. Taây Phuù, ngaøy…….. thaùng……..naêm 2008 Gv soaïn Phan Vaên Thoan Xaùc nhaän cuûa BGH GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Trang: 12 Tröôøng THCS Taây Phuù GV soaïn: Phan Vaên Thoan. Saùng kieán, kinh nghieäm naêm hoïc 2008 Trang: 13
- Xem thêm -