Tài liệu Skkn dạy văn học theo phương pháp mới

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp I. lý do chän ®Ò tµi: 1. Lý do chñ quan. Môc tiªu ®µo t¹o cña trêng phæ th«ng lµ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch tèt ®Ñp cho thÕ hÖ trÎ. §ã sÏ lµ nh÷ng c«ng d©n t¬ng lai, nh÷ng ngêi lao ®éng míi ph¸t triÓn toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt : §øc dôc, trÝ dôc, mü dôc, thÓ dôc, lao ®éng. §Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng con ngêi nh vËy, nhµ trêng phæ th«ng ph¶i cã ch¬ng tr×nh, néi dung gi¸o dôc, gi¸o dìng phï hîp víi ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam phï hîp víi thêi ®¹i. Yªu cÇu kh¸ch quan ®ã ®îc qu¸n triÖt trong tÊt c¶ c¸c ch¬ng tr×nh vµ néi dung häc tËp cña toµn bé c¸c m«n häc trong nhµ trêng nãi chung, trong nhµ trêng phæ th«ng c¬ së nãi riªng (®Æc biÖt lµ bé m«n Ng÷ v¨n ) Thùc hiÖn híng dÉn nhiÖm vô gi¸o dôc trêng häc vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p trong qóa tr×nh d¹y häc víi môc ®Ých: + Båi dìng ®îc t×nh c¶m høng thó, gi¸o dôc th¸i ®é tÝch cùc , tinh thÇn chñ ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp cña häc sinh, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña gi¸o viªn. + §æi míi ph¬ng ph¸p ®ßi hái thÇy c« ph¶i thiÕt kÕ mét tiÕt d¹y khoa häc hîp lý c¸c ho¹t ®éng cña thÇy cña trß, thiÕt kÕ mét hÖ thèng c©u hái hîp lý, tËp trung vµo träng t©m, võa søc tiÕp thu cña häc sinh (nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng bµi dµi, bµi khã, ch¬ng khã l¹i cã nhiÒu kiÕn thøc míi ); båi dìng ®îc n¨ng lùc suy nghÜ ®éc lËp, vËn dung s¸ng t¹o kiÕn thøc ®· häc, tr¸nh cho häc sinh ghi nhí mét c¸ch m¸y mãc kh«ng n¾m v÷ng ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n + T¨ng cêng øng dông CNTT, ph¬ng tiÖn trùc quan d¹y häc, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nghe nh×n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thÝ nghiÖm, thùc hµnh, liªn hÖ thùc tÕ cho phï hîp víi tõng néi dung bµi d¹y cô thÓ. + ViÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p còng ®ßi hái gi¸o viªn sö dông nh÷ng ng«n ng÷ chuÈn x¸c, trong s¸ng, sinh ®éng, dÔ hiÓu, t¸c phong th©n thiÖn, coi träng viÖc khuyÕn khÝch ®éng viªn häc sinh, chó träng cho häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n vµ lµm viÖc theo nhãm. Bªn c¹nh viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p häc tËp gi¸o viªn cÇn chó träng viÖc gi¸o dôc tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt. Trong thùc tÕ kh«ng Ýt gi¸o viªn khi ®øng líp cßn nhiÒu b¨n kho¨n, tr¨n trë vÒ viÖc d¹y häc cña m×nh bëi tríc t×nh tr¹ng cña häc sinh quen thãi “ lêi suy nghÜ, lêi ph¸t biÓu...”, ®iÒu nµy cµng hay diÔn ra víi nh÷ng líp lín, ®èi víi c¸c em th× viÖc t×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc ®· khã th× viÖc tr×nh bµy kiÕn thøc cña m×nh tríc líp l¹i lµ c¶ mét vÊn ®Ò. Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu em khi thùc sù ®· lµm chñ kiÕn thøc cña m×nh xong c¸c em l¹i ng¹i tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tríc líp, cßn mét bé phËn kh«ng nhá khi c¸c em kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n v× thÕ c¸c em mang nÆng t©m tr¹ng “sî ý kiÕn ®ã kh«ng ®óng, kh«ng ph¶i sî c¸c b¹n chª, sî c« gi¸o phª b×nh v× ®ã chØ lµ ý kiÕn chñ quan c¸ nh©n ...”. Trªn thùc tÕ “ KhÝ thÕ s«i næi, hµo høng hay chÝnh lµ sù h¨ng say trong tiÕt häc cña c¸c em chÝnh lµ mét ®éng lùc qua träng gióp cho bµi gi¶ng cña thÇy, c« gi¸o thµnh c«ng, bëi sù nhiÖt t×nh cña c¸c em khiÕn thÇy c« h¨ng say gi¶ng d¹y dån hÕt t©m huyÕt bµi d¹y. §èi víi nh÷ng tiÕt häc khi häc sinh kh«ng h¨ng h¸i tham gia x©y Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 1 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp dùng bµi nã t¹o mét kh«ng khÝ nÆng nÒ khiÕn gi¸o viªn kh«ng thÝch nãi nh÷ng ý tëng hay cña m×nh, v× nhiÒu vÊn ®Ò (mét mÆt v× mÖt, mÆt kh¸c l¹i sî c¸c em kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó tiÕp nhËn kiÕn thøc ®ã). Trong thùc tÕ chÝnh c¸c thÇy c« gi¸o cha hiÓu vµ ph¸t huy ®îc vai trß kh¨ n¨ng cña häc sinh trong tiÕt häc cña m×nh, c¸c em cha thùc sù ®îc lµm viÖc, cha d¸m nghÜ, d¸m lµm, d¸m tr×nh bµy ý kiÕn chñ quan cña m×nh . Lµm viÖc theo nhãm nhá kh«ng chØ gióp c¸c em tÝnh chñ ®éng m¹nh d¹n, gÇn gòi th©n mËt, biÕt chia sÎ thµnh c«ng häc tËp víi b¹n bÌ .... ®©y chÝnh lµ môc ®Ých quan träng trong gi¶ng d¹y m«n Ng÷ v¨n theo híng ®æi míi. §Æc biÖt viÖc sinh ho¹t m« h×nh nhãm cßn cã t¸c dông th¸o gì nhiÒu vÊn ®Ò “ bÝ ’’ trong häc tËp, c¸c em gi¸m nãi, d¸m tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tríc ®¸m ®«ng. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p míi ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp, ®èi víi gi¸o viªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, viÖc gÆp nh÷ng khã kh¨n nµy do mét sè nguyªn nh©n : Thø nhÊt : Do ®©y lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p míi cho nªn viÖc sö dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®èi víi gi¸o viªn cßn nhiÒu bÊt cËp, cha thµnh th¹o, thiÕu ph¬ng tiÖn, ®«i khi sö dông ph¬ng tiÖn kh«ng hîp lý. Thø hai : Trong qu¸ tr×nh häc, häc sinh cã thãi quen lµ tiÕp nhËn tri thøc do gi¸o viªn truyÒn ®¹t mét c¸ch thô ®éng, c¸c em quen tÝnh dùa dÉm, lêi suy nghÜ hoÆc cã ph¸t biÓu th× l¹i lÊy néi dung cã s½n trong s¸ch häc tèt ®Ó tr¶ lêi, hoÆc phã mÆc cho gi¸o viªn .V× vËy muèn t¹o lËp cho c¸c em mét thãi quen lµm viÖc tÝch cùc theo híng chñ quan c¸ nh©n , theo nhãm khuyÕn khÝch ®îc c¸c em lµm viÖc ®éc lËp, biÕt c¸ch suy nghÜ, biÕt c¸ch lµm viÖc, biÕt t×m tßi s¸ng t¹o, biÕt tr×nh bµy ý kiÕn c¸i t«i cña m×nh lµ ®iÒu hÕt søc quan träng trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p nãi chung. 2. Lý do kh¸ch quan. Thùc hiÖn theo sù chØ ®¹o híng dÉn cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o tõ n¨m 2002 – 2003 vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p “ LÊy häc sinh lµm trung t©m cña bµi d¹y”. Bëi trªn thùc tÕ sù bïng næ cña c«ng nghÖ thêi ®¹i tri thøc ®ßi hái chóng ta ph¶i rÌn luyÖn nh÷ng con ngêi “ N¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nh¹y bÐn, cã kÜ n¨ng ... cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao”. H¬n thÕ thÞ trêng lao ®éng viÖc lao ®éng ViÖt Nam Ýt ®îc tiÕp nhËn bëi tr×nh ®é, n¨ng lùc nhanh nh¹y cña ngêi lao ®éng. V× vËy ph¶i ®ßi hái chóng ta ph¶i ®µo t¹o nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, thùc hµnh tèt, cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò. Nh÷ng ®ßi hái ®ã cã thÓ lµ khã nhng l¹i còng cã thÓ lµ vÊn ®Ò chóng ta lµm ®îc, rÌn luyÖn ®îc cho c¸c em ngay tõ khi c¸c em cßn ngåi trªn nghÕ nhµ trêng. RÌn luyÖn kh¶ n¨ng ®éc lËp suy nghÜ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, .... lµ c¶ mét chÆng ®êng kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, dù giê ®ång nghiÖp trong nhµ trêng, còng nh trong nh÷ng buæi sinh ho¹t chuyªn m«n trêng, côm th× viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· ®îc c¸c thÇy c« ¸p dông nhng cha thùc sù ®ång ®Òu, “®Æc biÖt viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm”. §©y lµ ph¬ng ph¸p Ýt ®îc sö dông hoÆc cã sö dông chØ mang tÝnh h×nh thøc, sî sö dông sÏ lµm cho líp mÊt thêi gian, mÊt trËt tù, ån µo, nÕu qu¶n lý Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 2 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp kh«ng tèt th× viÖc sö dông nã sÏ lµ c¬ héi cho mét bé phËn häc sinh kh«ng cã ý thøc tù gi¸c nãi chuyÖn. Sau nhiÒu n¨m thay ®æi néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc ®· chøng minh ®îc tÝnh tÝch cùc, ®óng ®¾n cña nã. ViÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ph¸t huy vai trß cña nhãm lµ sù tù gi¸c chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ngêi häc sinh cã mét ý nghÜa khoa häc rÊt s©u s¾c - ®ã chÝnh lµ n©ng cao chÊt lîng cña häc sinh. Tõ lÝ do chñ quan, lý do kh¸ch quan ®· khiÕn chóng t«i nh÷ng ngêi d¹y häc, nh÷ng gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp ph¶i tr¨n trë, t×m tßi suy nghÜ ®Ó ®a ra biÖn ph¸p tÝch cùc nhÊt ®Ó c¸c em häc sinh kh«ng chØ lÜnh héi ®îc kiÕn thøc cña m×nh tõ bµi gi¶ng cña thÇy c«, mµ c¸c em cßn biÕt lµm chñ, ¸p dông s¸ng t¹o kiÕn thøc ®ã vµo trong trong thùc tÕ cuéc sèng. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy trong m«n häc Ng÷ V¨n nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung th× viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh d¹y häc theo híng ®æi míi ph¸t huy vai trß cña nhãm lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Tr¶i qua thêi gian thö nghiÖm bíc ®Çu trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y bé m«n Ng÷ v¨n cña t«i ®· cã hiÖu qu¶ ®ã chÝnh lµ lý do t«i muèn ®îc chia sÎ cïng ®ång nghiÖp cña m×nh trong chuyªn ®Ò . V× vËy trong n¨m häc nµy t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp”. II. Néi dung thùc hiÖn. 1. Nh÷ng ®¸nh gi¸ c¬ b¶n trong giê häc v¨n cò. NÕu tríc kia trong giê häc m«n Ng÷ V¨n mµ thÇy c« gi¸o lµ ngêi chñ ®¹o, nã ®îc nhiÒu, c« thÇy nãi hay, nãi hÊp dÉn, häc sinh trËt tù l¾ng nghe vµ ghi chÐp ®îc nhiÒu, cã lÏ ®ã lµ mét giê häc v¨n ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt . Cã thÓ trªn thùc tÕ viÖc cung cÊp kiÕn thøc cho häc sinh cña thÇy c« gi¸o lµ rÊt hay vµ rÊt chuÈn, c« nãi ra hÕt nh÷ng ®iÒu mµ m×nh biÕt mµ m×nh su tÇm ®îc tõ s¸ch vë hay mét thø tµi liÖu nµo kh¸c ®Ó cung cÊp cho c¸c em, c¸c em cø viÖc nghe, vµ nghe ý cña c« cã lÏ lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Bëi cã thÓ tiÕt häc ®ã c« nãi hay qu¸ khiÕn c¸c em thùc sù nhËp t©m mª say, c¸c em kh«ng cã thêi gian ®Ó mµ nãi chuyÖn, c« cø yªn t©m vui vÎ ra søc thÓ hiÖn kiÕn thøc cña m×nh, ngay lóc ®ã häc sinh cã thÓ t©m ®¾c nhí, nghe thÝch tai l¾m nhng thùc chÊt khi ®îc hái ®¬n vÞ kiÕn thøc cña bµi d¹y cã nh÷ng häc sinh trung b×nh l¹i kh«ng hiÓu g×.... vv... cã thÓ ngµy mét ngµy hai c¸i kiÕn thøc mµ c« thÇy cè c«ng rÌn luyÖn kia l¹i bÞ häc sinh l·ng quªn. ChÝnh sù thuyÕt tr×nh mét c¸ch mª say kiÕn thøc cña thÇy c« gi¸o l¹i t¹o c¬ héi cho c¸c em cã thªm thêi gian rÌn cho m×nh tÝch û l¹i, tr«ng vµo nh÷ng ®iÒu mµ c« truyÒn t¶i cho, v× c¸c em rÊt tin nh÷ng ®iÒu c« nãi, c¸c em gièng nh mét cç m¸y thô ®éng khi l¾ng nghe c« gi¶ng bµi mµ kh«ng cÇn ph¶n øng g× chØ cÇn “ngåi trËt tù mµ th«i”. Cßn mét sè häc sinh khi ph¸t hiÖn ra kiÕn thøc muèn ®îc nãi th× l¹i kh«ng cã c¬ héi ®Ó nãi, vµ c« còng kh«ng gi¸m ®Ó häc sinh ® îc nãi v× sî mÊt thêi gian cña c« . 2. Nh÷ng ®¸nh gi¸ c¬ b¶n trong giê häc v¨n míi. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 3 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp ViÖc d¹y häc theo híng cò lµ thÕ tuy nhiªn chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn viÖc thuyÕt tr×nh cña thÇy c« lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Bëi nÕu trong mét giê gi¶ng v¨n ®Æc biÖt l¹i lµ tiÕt ®äc hiÓu v¨n b¶n, hay khi ®i khai th¸c diÔn biÕn t©m tr¹ng cña mét nh©n vËt , hay mét t¸c phÈm tr÷ t×nh mµ thiÕu ®i lêi b×nh cña gi¸o viªn th× c¸c tiÕt v¨n ®ã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ®¬n ®iÖu, tÎ nh¹t ®«i khi cßn lµ sù nhµm ch¸n , ®«i khi chÝnh ngêi d¹y chóng ta kh«ng thÓ c¶m nhËn ®îc linh hån cña v¨n ch¬ng. V× vËy mµ viÖc thuyÕt tr×nh cña thÇy c« gi¸o trong ph¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Nhng sù thuyÕt tr×nh cña gi¸o viªn nh thÕ nµo cho hîp lý, c¸c thÇy c« sÏ thuyÕt tr×nh khi nµo lµ thÝch hîp ®ã lµ mét vÊn ®Ò cÇn bµn. Trong ph¬ng ph¸p d¹y häc v¨n theo híng ®æi míi nãi riªng cïng c¸c bé m«n kh¸c nãi chung cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ “ ThÇy c« lµ ngêi chñ ®¹o, lµ ngêi gîi më dÉn ®êng híng c¸c em theo. Vµ c¸c em l¹i chÝnh lµ trung t©m cña bµi, c¸c em ph¶i ®îc lµm viÖc nhiÒu, chñ ®éng lµm chñ kiÕn thøc ph¶i thùc sù lÜnh héi ®îc kiÕn thøc ®ã”. Khi mçi tiÕt häc ®îc diÔn ra kh«ng ph¶i tiÕt häc nµo còng thu ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan nh mong muèn cña c¸c thÇy c«, cã thÓ tiÕt häc ®ã cã nhiÒu thÇy c« l¹i c¶m thÊy m×nh rÊt t©m ®¾c nhng thËt ®¸ng tiÕc häc sinh l¹i kh«ng thÓ c¶m nhËn ®îc c¸i hay ®ã, bëi c¸c em kh«ng thùc sù lÜnh héi ®îc kiÕn thøc l¹i kh«ng lµm chñ ®îc kiÕn thøc cña m×nh ®· häc. V× vËy ®Ó ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n Ng÷ v¨n thùc sù cã hiÖu qu¶, ph¸t huy ®îc vai trß cña nhãm trong häc tËp th× c¸c thÇy c« ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau. a. HiÓu râ viÖc tæ chøc tèt c¸c kh©u trªn líp. ThÇy c« ph¶i hiÓu thÊu “D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi ph¸t huy vai trß cña m« h×nh nhãm lµ g×? §Ó lµm tèt kh©u nµy c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ph¶i hiÓu râ vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc theo híng ®æi míi lµ “ Trong tiÕt häc v¨n ®ã häc sinh ph¶i thùc sù ®îc lµm viÖc nhiÒu, thÇy c« kh«ng cÇn ph¶i nãi nhiÒu, mµ chØ lµ ng êi gîi dÉn, c¸c em thùc sù ph¶i chñ ®éng kiÕn thøc cña m×nh, tù ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ® îc viÖc häc cña m×nh, biÕt ®µo s©u suy nghÜ ®éc lËp, theo nhãm nh÷ng ý t ëng cña bµi...”.§Æc biÖt hiÓu ®îc ph¬ng ph¸p hîp t¸c nhãm cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, ®Ó x©y dùng ph¸t huy vai trß cña nhãm. Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm ®îc sö dông nh»m gióp cho mäi häc sinh tham gia mét c¸ch chñ ®éng vµo qu¸ tr×nh häc tËp , t¹o c¬ héi cho c¸c em cã thÓ chia sÎ kiÕn thøc , kinh nghiÖm , ý kiÕn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc, t¹o c¬ héi cho c¸c em ®îc giao lu, häc hái lÉn nhau, cïng nhau gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô chung.V× vËy viÖc sö dông ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm sÏ cã rÊt nhiÒu lîi Ých: Ngêi häc ®îc ho¹t ®éng, ®îc chñ ®éng lÜnh héi kiÕn thøc, ®îc béc lé m×nh vµ ®îc ph¸t triÓn. RÌn ®îc kü n¨ng nghe, nãi cho häc sinh. Häc sinh ®îc nghe b¹n tr×nh bµy, ®îc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ ý kiÕn cña b¹n, nãi ®iÒu m×nh nghÜ, tù nh×n nhËn vÒ chÝnh m×nh. RÌn ®îc tÝnh tù gi¸c, ý thøc phÊn ®Êu, v¬n lªn, thãi quen hîp t¸c trong häc tËp, c«ng viÖc, trong cuéc sèng. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 4 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp VÒ kiÕn thøc cña häc sinh, sÏ gi¶m bít phÇn chñ quan, phiÕn diÖn, lµm t¨ng tÝnh kh¸ch quan khoa häc; kiÕn thøc trë nªn s©u s¾c, bÒn v÷ng, dÔ nhí vµ nhí nhanh h¬n do ®îc giao lu , häc hái gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm víi nhau; nhê kh«ng khÝ th¶o luËn s«i næi ,cëi më nªn häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh nhót nh¸t , trë nªn b¹o d¹n h¬n, c¸c em häc ®îc c¸ch tr×nh bµy kiÕn cña nhau, biÕt l¾ng nghe cã phª ph¸n ý kiÕn cña b¹n, tõ ®ã gióp c¸c em dÔ hoµ nhËp vµo céng ®ång nhãm, t¹o cho c¸c em sù tù tin , høng thó trong häc tËp vµ sinh ho¹t; nhê ho¹t ®éng nhãm mµ vèn hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm x· héi cña häc sinh thªm phong phó, kü n¨ng giao tiÕp, hîp t¸c ®îc ph¸t triÓn ®ã lµ nh÷ng ®iÒu thuËn lîi. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, th× ph¬ng ph¸p nµy còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n: Líp cã sè lîng ®«ng häc sinh, kh«ng gian líp häc chËt chéi, bµn ghÕ kh«ng phï hîp cho viÖc di chuyÓn; thiÕu c¸c trang thiÕt bÞ ®å dïng häc tËp; häc sinh cßn nhót nh¸t hoÆc cßn dùa dÉm, û n¹i vµo c¸c b¹n; ý kiÕn cßn ph©n t¸n hoÆc m©u thuÉn nhau; thêi gian bÞ kÐo dµi, ån µo, mÊt trËt tù ¶nh hëng ®Õn c¸c líp kh¸c, gi¸o viªn khã qu¶n lý. VËy lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n nµy. Theo quan ®iÓm cña b¶n th©n vµ qua dù giê ®ång nghiÖp vµ qua thùc tÕ sö dông ph¬ng ph¸p t«i cã thÓ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p sau : ViÖc chia nhãm, ph©n chia vÞ trÝ lµm viÖc cho c¸c nhãm ph¶i linh ho¹t , tuú theo hoµn c¶nh thùc tÕ. Cã thÓ tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm ®«i- hai ngêi ngåi c¹nh nhau; hoÆc theo tõng bµn, hoÆc theo tæ (khi giao viÖc vÒ nhµ cho c¸c em). Gi¸o viªn cÇn sö dông c¸c ®å dïng trùc quan trong d¹y häc (tranh ¶nh, b¨ng h×nh), ®ång thêi ®éng viªn, híng dÉn häc sinh su tÇm tµi liÖu (®©y lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng cña bé m«n Ng÷ V¨n. Trong khi c¸c nhãm lµm viÖc , gi¸o viªn cÇn quan t©m ®Õn c¸c nhãm, ®éng viªn khÝch lÖ, gióp ®ì häc sinh , ®Æc biÖt lµ nh÷ng em nhót nh¸t tham gia vµo ho¹t ®éng chung, thËm chÝ cã thÓ giao cho nhiÖm vô cô thÓ , tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p cho tõng em trong nhãm nµy. Gi¸o viªn ph¶i ®Þnh híng, gióp ®ì c¸c nhãm tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. §ång thêi, cÇn nh¾c nhë häc sinh t«n träng, l¾ng nghe ý kiÕn cña nhãm kh¸c. Vµ cuèi cïng gi¸o viªn ph¶i ®a ra ý kiÕn cña m×nh ®Ó ®Þnh híng cho häc sinh. V× vËy viÖc ho¹t ®éng theo nhãm ph¶i hiÓu râ hîp t¸c nhãm nhá lµ ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, nh÷ng bµi tËp khã, nh÷ng bµi dµi cã thÓ ®em chia theo cÆp, theo nhãm. Mçi nhãm häc tËp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhiÒu ngêi hay Ýt ngêi mµ ph¶i tuú thuéc vµo bµi tËp ®ã (dung lîng kiÕn thøc). Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 5 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp Lµm viÖc theo nhãm lµ yªu cÇu tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®Òu ®îc tham gia ®Òu ®îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh sau ®ã ®îc nhãm bµn luËn vµ lÊy ý kiÕn chung ®Ó tr×nh bµy tríc líp. TÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu ®îc lµm viÖc trong cïng mét thêi gian nhÊt ®Þnh cïng c«ng viÖc ( Nhng nÕu lµ bµi tËp ngo¹i kho¸ cã thÓ chia viÖc kh¸c nhau.) Lùa chän nhãm trëng hîp lý, tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng mét häc sinh lµm nhãm trëng qu¸ nhiÒu lÇn khiÕn c¸c em häc sinh kh¸c kh«ng cã c¬ héi ®Ó lµm viÖc dÉn ®Õn viÖc lêi dùa dÉm vµo b¹n kh¸c, cßn mét sè em l¹i kh«ng ®îc tr×nh bµy. KÕ ho¹ch x©y dùng nhãm. Muèn c¸c nhãm ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶, tr¸nh hiÖn tîng lóng tóng cña c¸c em trong khi tham gia sinh ho¹t nhãm. ®Ó häc sinh nµo còng ®îc lµm viÖc c«ng b»ng cã hiÖu qu¶ v× vËy ngay tõ ®Çu n¨m c¸c thÇy c« ph¶i ®Þnh híng cho c¸c em hiÓu c¸ch lµm viÖc theo nhãm (ai lµm viÖc g×? Lµm nh thÕ nµo? Khi tr×nh bµy ph¶i tr×nh bµy ra sao?) lµm thÕ nµo ®ã ®Ó c¸c em thùc sù th«ng hiÓu th× míi lµm ®îc viÖc. ViÖc x©y dùng nhãm nhÊt thiÕt c¸c thÇy c« ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ ngay tõ ®Çu n¨m) + Cö mét b¹n lµm nhãm trëng + C¸c b¹n kh¸c bµn vÊn ®Ò g×. + Ghi vÊn ®Ò th¶o luËn ®ã nh thÕ nµo. + Gi¸o viªn rót kinh nghiÖm trong lÇn sinh ho¹t nhãm ®ã mét c¸ch cô thÓ. + Khi c¸c em ®· bíc ®Çu quen thuéc víi c«ng viÖc cña m×nh th× khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c em ®Òu tham gia lµm viÖc ( lµm nhãm trëng). + Trong khi c¸c nhãm tr×nh bµy xong c¸c nhãm kh¸c nhÊt thiÕt ph¶i ®îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh. Ph¸t huy vai trß häc tËp cña nhãm nhá X©y dùng ®îc m« h×nh nhãm nhá trong qóa tr×nh d¹y häc c¸c thÇy c« ph¶i ph¸t huy ®îc viÖc sinh ho¹t nhãm mét c¸ch cã hiÖu qu¶, thêng xuyªn. Tuy nhiªn vÒ mÆt c©u hái cho sinh ho¹t nhãm c¸c ®ång chÝ cÇn lu ý: + C©u hái ph¶i lµ nh÷ng c©u hái khã (vËn dông cÊp ®é cao) nªn tr¸nh nh÷ng c©u hái qu¸ dÔ khiÕn cho häc sinh cã c¬ héi nãi chuyÖn. + Tr¸nh nh÷ng c©u hái qu¸ ®¬n ®iÖu. + Nªn ®a nh÷ng c©u hái dµi hái khã ®Ó huy ®éng ®îc nhiÒu häc sinh tham gia trong cïng mét lóc + Khi tr×nh bµy bµi tËp ®îc giao c¸c nhãm cïng l¾ng nghe, ph¸t hiÖn bæ xung cã nh vËy th× c¸c em míi thùc sù vui khi m×nh ph¸t hiÖn ra mét vÊn ®Ò. + Ngay sau khi c¸c nhãm tr×nh bµy xong gi¸o viªn ph¶i lµ ngêi ®¸nh gi¸ nhËn xÐt kÕt qu¶ lµm viÖc cña c¸c em mét c¸ch cô thÓ ( chØ ra c¸i ®óng, c¸i sai ®Ó c¸c em biÕt rót kinh nghiÖm). Tuy nhiªn sù khen chª cña gi¸o viªn ph¶i hÕt søc khÐo lÐo bëi cã nh÷ng lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn khiÕn cho c¸c em mang nÆng t©m tr¹ng sî, ch¸n n¶n... nã t¸c ®éng rÊt nhØÒu ®Õn t©m lý cña c¸c em. Gi¸o viªn chñ yÕu khen chª ®Ó khÝch lÖ tinh thÇn häc tËp cña c¸c em. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 6 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp B. Kh©u chuÈn bÞ Mét lµ: Kh©u so¹n gi¶ng. §©y lµ mét kh©u hÕt søc quan träng nã quyÕt ®Þnh mäi sù thµnh c«ng cña bµi d¹y (so¹n bµi theo ®óng tinh thÇn cña ®æi míi ph¬ng ph¸p). Chó ý thêi gian lµm viÖc, khi nµo th× sinh ho¹t nhãm, ... Hai lµ: Kh©u giao bµi híng dÉn bµi vÒ nhµ: Híng dÉn c¸i g× cho häc sinh, lµm viÖc g×, lµm nh thÕ nµo? Ba lµ: Sù chuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc: Tranh ¶nh, b¨ng ®Üa, m¸y chiÕu... III. PhÇn thùc nghiÖm ( VÝ dô vÒ mét tiÕt häc cô thÓ – TiÕt 137 ®äc hiÓu v¨n b¶n BÕn Quª cña nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u . §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh khèi 9 trêng THCS Giang Biªn A. Môc ®Ých bµi d¹y: TiÕt truyÖn ng¾n BÕn Quª ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét tiÕt häc khã, nÕu gi¸o viªn kh«ng khÐo lÐo khi ®i khai th¸c truyÖn nµy. Bëi ®©y lµ mét truyÖn ng¾n mang nÆng t©m tr¹ng cña nh©n vËt NhÜ trong nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi m×nh, cã ®¹t m×nh vµo c¶nh ngé b«n ba kh¾p ®ã ®©y, vµo hoµn c¶nh nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi ta míi thÊu hiÓu nh÷ng c¶m xóc thÇm kÝn cña anh vµ nh÷ng ph¸t hiÖn míi mÎ trong s¸ng t¸c cña nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u : “Trong truyÖn cña «ng thêng mang nÆng tÝnh triÕt lý tr¶i nghiÖn vÒ cuéc ®êi, «ng hay ®Ó nh©n vËt cña m×nh trong c¶nh ngé nghÞch lý. V× vËy tiÕt häc BÕn quª t«i ®· thiÕt kÕ chuÈn bÞ d¹y nh sau. 1. ChuÈn bÞ ë nhµ. A. Gi¸o viªn: - So¹n bµi theo ®óng néi dung yªu cÇu, thiÕt kÕ c©u hái, hîp lý......... T×m hiÓu tµi liÖu th©n thÕ sù nghiÖp t¸c gi¶ NguyÔn Minh Ch©u. - Tranh ¶nh vÒ t¸c gi¶, ®Üa nh¹c, ®Üa cã c¶nh quay vÒ con s«ng .... B. Häc sinh: + Giao viÖc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ th©n thÕ sù nghiÖp cña t¸c gi¶ NguyÔn Minh Ch©u. + T×m hiÓu t×nh huèng truyÖn ng¾n vµ so s¸nh víi c¸c t×nh huèng truyÖn kh¸c mµ c¸c em ®· häc. + Tãm t¾t ®îc truyÖn ng¾n (T×m hiÓu t©m tr¹ng cña nh©n vËt NhÜ trong mèi quan hÖ víi mäi ngêi..... thiªn nhiªn cã dông ý g×, t×m hiÓu diÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt NhÜ). 2. TiÕn tr×nh bµi d¹y theo híng ®æi míi TiÕt 137 (tiÕt 136 ®· d¹y) NhËn ®Þnh nµo ®óng víi t×nh huèng truyÖn ng¾n BÕn Quª?. A. NhÜ bÞ èm nÆng mäi ngêi ph¶i ch¨m sãc n©ng giÊc nªn anh lu«n lu«n ph¶i day døt v× ®iÒu ®ã. B. NhÜ bÞ èm anh muèn con thay m×nh sang bªn kia s«ng th¨m l¹i nh÷ng n¬i tríc kia anh ®· tõng nhiÒu lÇn qua. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 7 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp C. NhÜ èm nÆng trong nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi m×nh anh chØ khao kh¸t ® îc ®Æt ch©n lªn b·i båi bªn kia s«ng gÇn nhµ m×nh. D. NhÜ bÞ èm trong nh÷ng ngµy dìng bÖnh anh lu«n lu«n suy nghÜ viÖc nÕu khái bÖnh anh sÏ ®i th¨m thó nh÷ng n¬i mµ tríc kia anh ®· dù ®Þnh mµ cha ®i ®îc. Giíi thiÖu bµi míi: Giíi thiÖu c¶nh quay: “ C¶nh quay trong thíc phim ®ã lµ g×?” Quª h¬ng - n¬i cuéc sèng thanh b×nh chøa ®ùng biÕt bao nhiªu kû niÖm cña cuéc ®êi mµ con ngêi, lµ nh÷ng g× g¾n bã gÇn gòi nh da thÞt, nh h¬i thë cña ta. Cuéc sèng yªn ¶ ®ã tëng chõng nh ®¬n gi¶n, xong nã l¹i lµ nçi niÒm tr¨n trë, day døt b¨n kho¨n cña biÕt bao ngêi. Anh NhÜ trong truyÖn ng¾n BÕn Quª lµ mét nh©n vËt nh thÕ. §Ó c¶m nhËn ®îc nh÷ng c¶m xóc suy t cña anh NhÜ, mét ngêi s¾p rêi xa cuéc ®êi, c¶m nhËn ®îc nÐt tinh tÕ s¸ng t¹o trong ngßi bót cña NguyÔn Minh Ch©u. TiÕt häc h«m nay c« trß ta cïng ®i t×m hiÓu tiÕt 137. Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Néi dung cÇn ®¹t. II. T×m hiÓu v¨n b¶n. ? Nh¾c l¹i hoµn c¶nh thùc t¹i cña anh NhÜ. GV:Anh NhÜ trong t¸c phÈm lµ mét con ngêi tõng tr¶i, ®· ®i kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi “ Cha mét xã xØnh nµo trªn thÕ giíi mµ anh kh«ng ®Æt ch©n tíi. Nhng c¨n bÖnh hiÓm nghÌo ®· khiÕn anh bÞ liÖt toµn th©n kh«ng thÓ tù m×nh di chuyÓn dï chØ lµ “nhÝch nöa ngêi. Anh ®ang sèng nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi m×nh… vËy c¶m xóc cña anh NhÜ nh thÕ nµo tríc nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc cña quª nhµ, tríc nh÷ng ngêi th©n yªu gÇn gòi nhÊt. (Giíi thiÖu vÒ c¶nh hoa b»ng l¨ng, NhÜ ngåi bªn cöa sæ, c¶nh b·i s«ng) ? Ngåi bªn khung cöa sæ anh NhÜ ®· c¶m nhËn ®îc ®iÒu g×. (T×m nh÷ng chi tiÕt mµ anh NhÜ quan s¸t ®îc ë h×nh ¶nh thiªn nhiªn). 1. T×nh huèng truyÖn (tiÕt 136) - Anh ®ang sèng nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi. 2. C¶m xóc vµ nghÜ cña nh©n NhÜ. A. C¶m nhËn nh©n vËt NhÜ thiªn nhiªn. suy vËt cña vÒ C¶nh lËp thu. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 8 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh mµ anh NhÜ quan s¸t ®îc.T©m tr¹ng cña anh NhÜ ra sao tríc khung c¶nh ®ã? ? V× sao NhÜ l¹i xóc ®éng tríc vÎ ®Ñp ®ã? T¸c gi¶ NguyÔn Minh Ch©u muèn nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×. - Hoa b»ng l¨ng cuèi mïa tha thít, ®Ëm s¾c h¬n. - Con s«ng Hång mµu ®á nh¹t, mÆt s«ng nh réng thªm ra. - Vßm trêi nh cao h¬n. - B·i båi ph« ra mét mµu vµng thau sen lÉn mµu xanh non. Xóc ®éng tríc c¶nh vËt cña quª h¬ng xø së. ( mét bøc tranh tµn lôi hÐo óa) - Bøc tranh th©n thuéc lÇn ®Çu anh míi ®îc nh×n thÊy nã. - Con ngêi ®õng v« t×nh, ph¶i biÕt g¾n bã tr©n träng c¶nh vËt cña quª h¬ng xø së v× c¸i ®ã lµ m¸u thÞt cña quª h¬ng ®Ó n©ng niu, quý träng, lµ t©m hån cña mçi chóng ta. C¸c em a! c¸i buæi s¸ng ®Çu thu - Ph¶i biÕt ph¸t hiÖn ra Êy, khi c¶m nhËn ra tÊt c¶ vÎ vÎ ®Ñp b×nh dÞ th©n - Bøc tranh th©n thuéc gÇn gòi, g¾n bã, th©n th®Ñp cña c¶nh vËt rÊt ®çi b×nh thuéc. ¬ng nhng l¹i xa l¹ víi dÞ, gÇn gòi qua khung cña sæ. Lóc nµy NhÜ còng ®· hiÓu ra anh NhÜ. m×nh s¾p ph¶i tõ biÖt câi ®êi nµy. §iÒu Êy ®· thøc tØnh nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng b×nh thêng vµ s©u xa trong cuéc sèng “ Nh÷ng g× b×nh thêng ngêi ta bá qua nhÊt thêi lµ tuæi trÎ. Nhng khi ®· giµ, ®· tõng tr¶i, khi ta bÖnh nÆng th× con ngêi ta míi cã thÓ nhËn ra. ? C¶m nhËn suy nghÜ cña NhÜ ®îc ®Æt trong mèi quan hÖ víi nh÷ng ai? GV- C¶ mét ®êi b¬n tr¶i, ®iÒu kiÖn c«ng viÖc t¹o cho anh NhÜ cã dÞp ®i kh¾p mäi n¬i “ cha tõng mét xã xØnh nµo trªn thÕ giíi mµ anh l¹i kh«ng ®Æt ch©n tíi. Êy mµ giê ®©y c¶nh ngé - Liªn (vî anh) - TuÊn (con trai anh) - Nh÷ng ngêi hµng B.C¶m xóc suy nghÜ xãm. cña NhÜ trong quan Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 9 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp thËt trí trªu nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi anh l¹i bÞ cét chÆt bªn gêng bÖnh, mäi ho¹t ®éng anh ®Òu ph¶i nhê vµo Liªn - vî anh. Ph¶i ch¨ng tríc hoµn c¶nh thùc t¹i ®ã ®· gióp anh c¶m nhËn râ h¬n vÒ vî m×nh. ? T×m nh÷ng chi tiÕt m« t¶ h×nh d¸ng, hµnh ®éng lêi nãi cña Liªn. hÖ víi mäi ng êi. *H×nh d¸ng, hµnh ®éng: - LÇn ®Çu tiªn NhÜ ®Ó ý thÊy Liªn mÆc tÊm ¸o v¸. - Nh÷ng ngãn tay gÇy guéc ©u yÕm vuèt ve bªn vai chång. - TiÕng bíc ch©n rãn rÐn quen thuéc suèt c¶ mét ®êi ngêi ®µn bµ trªn nh÷ng bËc gç mßn lâm. * Lêi nãi: - Anh cø yªn t©m. VÊt v¶ tèn kÐm ®Õn bao nhiªu em víi c¸c con còng lo cho anh ®îc. - Cã hÒ sao ®©u… MiÔn ? Em xóc ®éng víi h×nh ¶nh lµ anh cßn sèng, lu«n lu«n cã mÆt anh, tiÕng nµo nhÊt v× sao? nãi cña anh ë trong gian nhµ nµy. ? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ Liªn? ( Cho c« mét vµi lêi b×nh vÒ Liªn) ( ý tëng tù do cña häc sinh) ? Tõ h×nh ¶nh cña Liªn em nghÜ tíi nh©n vËt nµo? Em hiÓu g× - Ngêi phô n÷ ch©n quª, vÒ phÈm chÊt cña ngêi phô hiÒn dÞu... n÷ ViÖt Nam. ( TÝch hîp ngang) ? Nªu nhËn xÐt chung vÌ Liªn? Th¸i ®éc cña em tríc ngêi phô n÷ nµy? GV- §Õn ®©y ta thùc sù xóc ChÞ DËu trong t¸c phÈm T¾t §Ìn. PhÈm chÊt tèt ®Ñp cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam mäi thÕ hÖ. ®éng tríc nh÷ng viÖc lµm ®Çy cao ®Ñp cña Liªn, dêng nh tuæi trÎ m¶i mª c«ng viÖc anh ®· v« (Häc sinh kh¸i qu¸t l¹i) Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 10 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp t×nh l·ng quªn Liªn … ®Õn khi nh÷ng ®Õn khi bÞ bÖnh, nh÷ng vÕt lë loÐt chÞ l¹i ch¨m sãc anh mét c¸ch tËn t×nh, chu ®¸o b»ng c¶ t×nh yªu th¬ng …. ? Tríc sù ch¨m sãc cña Liªn khiÕn trong anh NhÜ cã sù thay ®æi “ T×m nh÷ng lêi nãi cña - Liªn mét ngêi n÷ ch©n quª hiÒn yªu th¬ng chång hÕt mùc “ giµu hy sinh“ phô dÞu, con ®øc anh NhÜ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ” - §ªm qua lóc gÇn s¸ng em cã nghe thÊy tiÕng g× kh«ng? ?Em ®äc ®îc ®iÒu g× trong t©m - H«m nay lµ ngµy mÊy tr¹ng cña anh NhÜ? V× sao anh råi em nhØ? - Suèt ®êi anh chØ lµm NhÜ l¹i cã t©m tr¹ng nh vËy? em khæ t©m mµ em vÉn ( Nhãm nhá) nÝn thinh. - ¢n hËn day døt v× tõ l©u anh ®· v« t×nh lµm ? Lóc nµy gia ®×nh víi anh NhÜ khæ Liªn. - C¶m nhËn ®îc sù hy cã ý nghÜa nh thÕ nµo? sinh cña Liªn. ThÊu hiÓu biÕt ¬n vî m×nh “ Nhí l¹i nh÷ng ngµy ®Çu quen nhau, cíi nhau cho ®Õn lóc nµy NhÜ cµng thÊu hiÓu biÕt ¬n vî m×nh. Mét ngêi con g¸i bªn kia s«ng chÝt kh¨n má qu¹ giê ®©y ®· thµnh ngêi ®µn bµ thµnh thÞ còng nh c¸nh b·i båi ®ang ph¬i m×nh bªn kia s«ng t©m hån Liªn vÉn gi÷ nguyªn vÑn nh÷ng nÐt tÇn t¶o chÞu ®ùng hy sinh tõ bao ®êi ” . ? §o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ ®· sö dông tÝn hiÖu nghÖ thuËt g×? ( TÝch hîp ngang) (Häc sinh ph¸t hiÖn ý nghÜa quan träng trong gia ®×nh lµ chç dùa trong cuéc ®êi anh NhÜ) ? Qua nh©n vËt anh NhÜ t¸c gi¶ muèn nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? - So s¸nh. T« ®Ëm phÈm chÊt tèt ®Ñp cña Liªn. ? Nh¾c l¹i cho c« nÐt t©m tr¹ng cña nh©n vËt NhÜ lóc nµy? - Nªn tr©n träng nh÷ng g× th©n thuéc trong t×nh c¶m cña gia Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 11 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp ®×nh. ? Bªn c¹nh viÖc ch¨m sãc cña gia ®×nh anh NhÜ cßn nhËn ®îc sù ch¨m sãc cña ai? ? T×m nh÷ng chi tiÕt gióp ®ì cña «ng gi¸o KhuyÕn vµ bän trÎ? ? ViÖc lµm cña hä xuÊt ph¸t tõ ®©u?(cho c« mét vµi lêi b×nh vÒ hä). Nã gîi trong em suy nghÜ g×? Gîi: Anh NhÜ bÞ lë loÐt nh vËy mµ th¸i ®é cña mäi ngêi ra sao? Nh÷ng ngêi hµng xãm. NhÜ ©n hËn day døt xen lÉn t×nh yªu th¬ng vµ lßng biÕt ¬n v« h¹n víi vî m×nh. Gia ®×nh lµ bÕn ®ç b×nh yªn - S¸ng nµo cô KhuyÕn còng ghÐ th¨m søc khoÎ * Mèi qua hÖ víi cña anh NhÜ. nh÷ng ng êi hµng xãm. - S·n sµng n©ng anh dËy “ Ngay c¶ khi trªn ngêi anh cã nh÷ng vÕt lë loÐt. - Bon trÎ chóng gäi nhau cïng n©ng anh ngåi dËy. XuÊt ph¸t tõ t×nh yªu th¬ng trong s¸ng. Mét t×nh yªu th¬ng cã sù sÎ chia th«ng c¶m kh«ng mét chót bon chen vô lîi, toan tÝnh. ? Tõ hä em c¶m nhËn ®îc h¹nh Hä gióp anh b»ng c¶ phóc thùc sù lµ g×? tÊm lßng thµnh, sù yªu th¬ng. * H¹nh phóc thùc sù lµ GV. C¸c em th©n mÕn! Tõ khi chóng ta ® îc sèng nh÷ng ngêi xung quanh anh NhÜ ®· khiÕn anh c¶m nhËn ®îc trong t×nh yªu th ¬ng bao ®iÒu, ®Ó råi trong anh bçng chia sÎ cu¶ mäi ng êi. dng nhËn ra mét kh¸t khao ch¸y báng v« väng ®iÒu Êy ®· thøc tØnh gi¸ trÞ bÒn v÷ng b×nh thêng cña cuéc sèng “ nh÷ng g× ngêi ta cã thÓ bá qua nhÊt thêi khi cßn trΔ. VËy kh¸t khao cña anh NhÜ lµ g×… (§äc ®o¹n trÝch anh NhÜ nãi chuyÖn víi con trai?) ? NhÜ ®· nhê ngêi con trai thùc hiÖn t©m nguyÖn g×? ? Khi nhê con lµm viÖc ®ã th¸i ®é cña anh NhÜ ra sao? V× sao anh l¹i cã t©m tr¹ng nh thÕ? - §Æt ch©n lªn b·i båi * Mèi quan hÖ víi bªn kia s«ng. ng êi con trai (khao Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 12 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp kh¸t cña anh NhÜ) ? TuÊn cã thùc hiÖn ®îc khao kh¸t cña bè kh«ng, v× sao? ? Th¸i ®é cña TuÊn ra sao tríc lêi ®Ò nghÞ cña cha m×nh? (TuÊn cã thÊy l¹ kh«ng…..?) - Ngîng nghÞu, xÊu hæ . §iÒu anh nhê con qu¸ lµ kú quÆc, kh«ng râ môc ®Ých…. - TuÊn thÊy l¹… ? T×nh huèng truyÖn lóc nµy cã - Kh«ng – TuÊn ra ®i g× ®Æc biÖt? Gi¶i thÝch t×nh mét c¸ch miÔn cìng. huèng ®ã? - Sa vµo ®¸m ( Nhã nhá) cê ph¸ thÕ bªn ®êng. ? Tõ nghÞch lý ®ã anh NhÜ ®· chiªm nghiÖm ®iÒu g×? NghÞch lý.(häc sinh gi¶i thÝch nghÞch lÝ) GV- C¸c em th©n mÕn! Khao kh¸t ch¸y báng cña NhÜ lóc nµy lµ ®îc ®Æt ch©n lªn b·i båi bªn kia s«ng gÇn nhµ m×nh mét m¶nh ®Êt rÊt ®çi th©n th¬ng ®èi víi anh, nhng khi con trai kh«ng hiÓu bè, dÉm nguyªn vÕt xe ®æ cña anh thêi trÎ, anh còng ®· tõng bÞ l«i cuèn vµo nh÷ng trß ch¬i ®ã. ChØ v× vµi c¸i vßng vÌo chïng ch×nh th«i ®· ®i hÕt cuéc ®êi ngêi ta, nã bá dë biÕt bao ®iÒu mµ anh cha lµm ®îc. ? Trong cuéc sèng ®· bao giê c¸c em chïng ch×nh cha? (TÝch hîp chÐo) GV- C¸c em ¹! Cuéc ®êi mçi con ngêi khã tr¸nh khái nh÷ng c¸m dç vßng vÌo cña cuéc sèng, tho¸ng ®©u ®©y c¸c em sa vµo qu¸n §iÖn tö, ®i ch¬i … Nhng chóng ta ph¶i nhËn ra c¸i ®Ých thùc cña cuéc sèng…viÖc h«m nay chí ®Ó mai sau. “ Häc sinh ®äc Chît....hÕt” T106 - Con ngêi ta khã tr¸nh khái nh÷ng ®iÒu “vßng vÌo chïng ch×nh” trong cuéc sèng * Con ngêi ta khã tr¸nh khái nh÷ng ®iÒu “vßng vÌo chïng ch×nh” trong cuéc sèng “ ý t ëng cña häc sinh” : ? Ph¬ng thøc biÓu ®¹t cña ®o¹n trÝch trªn lµ g×? ? Cã ngêi nãi gÇn kÕt thóc c©u chuyÖn anh NhÜ ®· cã hµnh ®éng rÊt kú quÆc ? ý kiÕn cña em ra sao? ? Hµnh ®éng kú quÆc cña anh NhÜ cã ý nghÜa g×? Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 13 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp ? KÕt thóc c©u chuyÖn khi thuyÒn cËp bÕn ®· gieo vµo lßng ngêi ®äc mét nçi ¸m ¶nh nhËn ra quy luËt kh¸c n÷a cña cuéc sèng, ®ã lµ quy luËt nµo? (Nhãm nhá) - Gîi “tõ c©u truyÖn cña bè con anh NhÜ ®· gëi g¾m chóng ta th«ng ®iÖp g×?”  C¸c em ¹! ChØ chót vßng vÌo, v« bæ cña cuéc sèng mµ chóng ta dÔ bÞ l·ng quªn nh÷ng g× th©n thuéc b×nh dÞ gÇn gòi víi ta nhÊt t¸c phÈm cña NguyÔn Minh Ch©u nh mét th«ng ®iÖp víi mäi ngêi ? Qua v¨n b¶n mét b¹n kh¸i qu¸t l¹i gióp c« em hiÓu g× nhan ®Ò “ BÕn quª” ? GV- C¸c em th©n mÕn! BÕn quª – Quª h¬ng lµ n¬i ta sinh ra lín lªn, n¬I chèn dÊu biÕt bao kû niÖm ªm ®Òm tuæi nhá. Dï ®i ®©u vÒ ®©u quª h¬ng m·i lµ chç dõng ch©n cuèi cïng trong cuéc ®êi cña mçi con ngêi. H·y tr©n träng nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ, th©n quen cña quª h¬ng ta BÕn Quª kh«ng chØ lµ bÕn ®ç b×nh yªn h¹nh phóc nã cßn lµ bÕn chê, bÕn ®îi cña mçi con ngêi chóng ta . §ã chÝnh lµ ph¸t hiÖn míi mÎ cña NguyÔn Minh Ch©u so víi nhµ v¨n, nhµ th¬ kh¸c ngêi ta Ên tîng víi mçi t¸c phÈm cña NguyÔn Minh Ch©u. “¤ng xøng ®¸ng lµ - Anh thóc dôc ngêi con trai m¶i xa vµo ®¸m cê ph¸ thÕ h·y vÒ kÎo lì chuyÕn ®ß ngang duy nhÊt trong ngµy. - Thøc tØnh mäi ngêi h·y sèng khÈn tr¬ng, cã Ých ®õng la cµ chïng ch×nh, dÒnh dµng. - Quy luËt vÒ sù kh¸c biÖt: kh¸c nhau gi÷a c¸c thÕ hÖ giµ trÎ, cha con. Hä lµ nh÷ng ngêi th©n yªu ruét thÞt cña nhau, rÊt th¬ng yªu nhau, nhng l¹i ®©u cã hiÓu nhau. §ã lµ quy luËt ®¸ng buån - BÕn quª n¬i nu«i dìng tinh thÇn cña mçi ngêi - BÕn quª lµ bÕn ®ç b×nh yªn, h¹nh phóc nhÊt.... cuéc ®êi cña mçi con ngêi Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 14 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp ngêi më ®êng tinh anh vµ tµi n¨ng nhÊt trong cuéc ®æi míi v¨n häc níc nhµ” ? Nh÷ng yÕu tè nghÖ thuËt nµo t¹o lªn sù thµnh c«ng cña v¨n b¶n? - X©y dùng nh©n vËt t tëng, miªu t¶ t©m lý tinh tÕ. - S¸ng t¹o h×nh ¶nh giµu ý nghÜa biÓu tîng. - C¸ch x©y dùng t×nh huèng truyÖn ®Çy nghÞch lý. - Phong c¸ch trÇn thuËt giµu tÝnh triÕt lý (dßng trÇn thuËt chuyÓn ho¸ thµnh dßng ®éc tho¹i ?Tõ v¨n b¶n em c¶m nhËn ®îc néi t©m). néi dung g×? - Cuéc sèng sè phËn cña mçi con ngêi chøa nhiÒu ®iÒu bÊt thêng khã tr¸nh ®îc nh÷ng ®iÒu vßng vÌo, chïng ch×nh, ph¶i biÕt nh÷ng gi¸ trÞ ®Ých thùc vµ vÎ ®Ñp cña cuéc sèng ngay ë nh÷ng cÝa b×nh thêng gÇn gòi. - H·y tr©n träng nh÷ng vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ b×nh thêng gÇn gòi cña gia ®×nh, quª h¬ng. Ho¹t ®éng 3 – luyÖn tËp C©u 1 . Nèi cét A víi cét B sao cho hîp lý (Nh÷ng h×nh ¶nh ë ben tren mang ý nghÜa biÓu tîng cho ®iÒu g×? A. B·i båi bÕn s«ng, khung c¶nh thiªn 1. BiÓu tîng cho vÎ ®Ñp cña quª h¬ng, nhiªn. xø së. B. B«ng hoa b»ng l¨ng, tiÕng ®Êt në. 2. Thøc tØnh mäi ngêi h·y tho¸t khái vßng vÌo, híng tíi gi¸ trÞ ®Ých thùc cña cuéc sèng. C. con ®ß duy nhÊt trë kh¸ch trong 3. BiÓu tîng cho søc sèng tµn lôi nh÷ng ngµy ngµy cuèi ®êi NhÜ. D. H×nh ¶nh con trai sa vµo ®¸m cê 4. Con ngêi khã tr¸nh khái nh÷ng ®iÒu ph¸ thÕ. vßng vÌo, chïng ch×nh trªn ®êng ®êi. E. Hµnh ®éng kú quÆc cña NhÜ. 5. C¬ héi duy nhÊt cña cuéc ®êi ®a NhÜ tíi câi h kh«ng mét kiÕp ngêi. C©u 2. §o¹n v¨n : “Kh«ng khÐo råi th»ng con …, lêi lÏ kh«ng bao giê gi¶i thÝch hÕt” Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 15 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp C¶m nghÜ cña em vÒ ®o¹n v¨n trªn Gîi ý - Hoµn c¶nh sèng cña NhÜ thËt ®¸ng th¬ng. - Nh÷ng c¶m nhËn cña anh NhÜ vÒ thiªn nhiªn vÌ ng êi vî, ®a con lµ ta ®¸ng tr©n träng. - Kh¸t väng cuèi ®êi NhÜ lµm ta ph¶i suy nghÜ. - Nh÷ng triÕt lý mang tÝnh tr¶i nghiÖm vÒ cuéc ®êi ng êi lµ bµi häc thÊm thÝa mµ s©u s¾c. DÆn dß 1. Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp 2. §äc hiÓu l¹i v¨n b¶n - C¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt NhÜ - Häc thuéc nghi nhí SGK 3. ChuÈn bÞ tiÕt «n tËp tiÕng viÖt ( c¸c em t×m hiÓu tríc l¹i phÇn lÝ thuyÕt…) ChiÕu bµi h¸t “ Neo ®Ëu bÕn quª ” cña nh¹c sÜ An Thuyªn C¸c em th©n mÕn tiÕt häc cña ngµy h«m nay khÐp l¹i víi bao d ©m h¬ng vÞ trong lßng mçi chóng ta. Chóng ta ®îc t×m hiÓu thªm mét nhµ v¨n ®Çy tµi n¨ng cña níc nhµ, hiÓu h¬n c¸ch x©y dùng truyÖn hÕt søc hÊp dÉn… Nh ng ®iÒu c« mong muèn ë c¸c em “Chóng ta h·y biÕt yªu th¬ng, tr©n träng nh÷ng g× gÇn gòi thiªng liªng xung quanh m×nh, ngay chÝnh nh÷ng ®iÒu gi¶n dÞ nhÊt”….Mçi c¸c em h·y biÕt yªu quª h ¬ng, yªu ®Êt níc, x¸c ®Þnh t¬ng lai cña m×nh lµm gi? Lµm nh thÕ nµo? cho quª h¬ng cho ngêi th©n cña chóng ta. B. KÕt qu¶ thùc nghiÖm 1. Th¸i ®é häc tËp cña häc sinh trong giê d¹y v¨n cña t«i. Trong c¸c tiÕt d¹y v¨n cña m×nh t«i thùc sù t×m thÊy niÒm vui trong gi¶ng, bíc ch©n lªn bôc gi¶ng t«i kh«ng c¶m thÊy mÖt mái tríc häc sinh v× c¸c em thùc sù ñng hé t«i b»ng nhiÒu c¸ch (viÖc chuÈn bÞ bµi vÒ nhµ c¸c Ñm chuÈn bÞ hÕt søc chu ®¸o khiÕn cho t«i bÊt ngê – VÝ dô khi c¸c em tr×nh bµy sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Minh Ch©u ). Kh«ng khÝ trong líp häc thùc sù lµ thµnh c«ng bëi 95 % c¸c em häc sinh ®Òu tham gia x©y dùng bµi. Khi tæ chøc sinh ho¹t nhãm nhá c¸c em rÊt thÝch nhiÖt t×nh tham gia, viÖc cö häc sinh lµm nhãm trëng rÊt dÔ cho t«i, bëi c¸c em tù thay phiªn nhau lµm, ngay c¶ viÖc tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n cña m×nh trªn líp c¸c em ®· lµm rÊt tèt, nhiÒu khi c¸c em cßn bµy tá quan ®iÓm cña m×nh ngay c¶ khi ®iÒu ®ã cã thÓ h¬i xa víi môc tiªu cña c« VÝ dô: Khi ®i lµm s¸ng tá c¶m xóc suy ngÉm cña nh©n vËt NhÜ rÊt nhiÒu em bÊt b×nh víi anh NhÜ v× anh lµ ngêi v« t©m, bëi anh b«n ba kh¾p n¬i mµ ngay vî m×nh nh thÕ nµo, m·i ®Õn khi cËn kÒ víi c¸i chÕt anh míi thùc sù biÕt hÕt nh÷ng ®iÒu tÕ nhÞ mµ ®¸ng ra anh cÇn ph¶i biÕt tõ l©u th× míi ph¶i. NhiÒu suy luËn ph¸t hiÖn, nh÷ng ý nghÜ th¬ ng©y cña häc sinh khiÕn t«i hÕt søc bÊt ngê. 2. KÕt qu¶ kiÓm tra kh¶o s¸t vµ kiÓm tra vµo 10. Tõ kÕt qu¶ thö nghiÖm ®æi míi gi¶ng d¹y tr¶i qua thêi gian liªn tôc nhiÒu n¨m ®øng líp, nghiªn cøu, l¹i ®îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c em häc sinh, vµ tõ kinh nghiÖm häc hái tõ ®ång nghiÖp, t«i ®· thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn cña ®æi míi ph¬ng ph¸p v× vËy mµ c¸c líp do t«i gi¶ng d¹y ®Òu ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan c¸c k× kh¶o thÝ vµ thi vµo THPT. VÝ dô cô thÓ a. Khi cha thùc hiÖn gi¶ng d¹y theo híng tÝch cùc. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 16 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp KÕt qña thi kh¶o s¸t KÕt qu¶ tèt nghiÖp N¨m 2001 - 2002: N¨m 2002: 85% ®ç tèt 45% (Cã ®iÓm díi 2) nghiÖp (Cã 8 HS bÞ xÕp lo¹i yÕu m«n V¨n) N¨m 2002 - 2003: N¨m 2003: 85% ®ç tèt 55% (Cã ®iÓm díi 2) nghiÖp (Cã 8 HS bÞ xÕp lo¹i yÕu m«n V¨n) KÕt qu¶ thi vµo cÊp 3 N¨m 2002: 65% häc sinh ®ç vµo cÊp 3 N¨m 2003 : 65% häc sinh ®ç vµo cÊp 3 b. Khi thùc hiÖn gi¶ng d¹y theo híng tÝch cùc. KÕt qña thi kh¶o s¸t N¨m 2005 - 2006: 75% (Kh«ng cã ®iÓm díi 2) KÕt qu¶ tèt nghiÖp N¨m 2006: 100% ®ç tèt nghiÖp ( Kh«ng cã HS nµo bÞ xÕp lo¹i yÕu m«n V¨n) N¨m 2006 - 2007: 80% N¨m 2007: 100% ®ç tèt (Kh«ng cã ®iÓm díi 2) nghiÖp ( Kh«ng cã HS nµo bÞ xÕp lo¹i yÕu m«n V¨n) N¨m 2007 - 2008: 85 N¨m 2008: : 100% ®ç tèt % (Kh«ng cã ®iÓm díi 2) nghiÖp ( Kh«ng cã HS nµo bÞ xÕp lo¹i yÕu m«n V¨n) KÕt qu¶ thi vµo cÊp 3 N¨m 2006: 95 % häc sinh ®ç vµo cÊp 3 (cã nhiÒu häc sinh ®îc ®iÓm cao trong khu vùc thi) N¨m 2007: 100 % häc sinh ®ç vµo cÊp 3 (cã nhiÒu häc sinh ®îc ®iÓm cao trong khu vùc thi) N¨m 2008: 100 % häc sinh ®ç vµo cÊp 3 (cã nhiÒu häc sinh ®îc ®iÓm cao trong khu vùc thi) §Æc biÖt kÕt qu¶ thi kh¶o s¸t cña nh÷ng líp 9 do t«i gi¶ng d¹y ®Òu kh¸ cao, cao h¬n so víi mÆt b»ng chung cña HuyÖn, cao nhÊt so víi c¸c líp v¨n trong nhµ trêng. Bªn c¹nh ®ã kÕt qu¶ thi vµo THPT n¨m häc nµo líp t«i ®Òu cã kÕt qu¶ cao cã nhiÒu n¨m 100% c¸c em thi ®ç, cã nh÷ng n¨m kh«ng cã hiÖn tîng häc sinh bÞ ®iÓm (díi 2). KÕt qu¶ häc tËp ®ã ®îc ®ång nghiÖp trong nhµ trêng ®¸nh gi¸ cao vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng thu hót häc sinh vµo bµi gi¶ng, cã kh¶ n¨ng tæ chøc tèt häc sinh lµm viÖc theo nhãm nhá. III. KÕt luËn: Tõ thùc tÕ trùc tiÕp ®øng trªn bôc gi¶ng nhiÒu n¨m t«i thiÕt nghÜ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó ph¸t huy vai trß tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong viÖc sinh ho¹t m« h×nh nhãm cã hiÖu qu¶ trong bé m«n Ng÷ v¨n ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i thùc sù lç lùc phÊn ®Êu häc tËp kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®æi míi ph¬ng ph¸p. Qu¶ thùc d¹y mét tiÕt Ng÷ v¨n cho ®óng ®Æc trng cña bé m«n, cho hay vµ cã hiÖu qu¶ lµ mét c«ng viÖc hÕt søc gian khã. Bëi sù thµnh c«ng cña giê d¹y v¨n chÞu rÊt nhiÒu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸c (t©m lý, ®èi tîng ….). V× thÕ ngoµi vÞªc n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña bé m«n gi¸o viªn khi gi¶ng d¹y cÇn cã sù say mª, sù khÐo lÐo vµ c¸c mÑo nhá linh ho¹t trong c¸c kh©u, ph¶i thùc sù híng c¸c em say ®¾m cïng v¨n ch¬ng thæn thøc cïng nh©n vËt…. NÕu kh«ng cã t×nh yªu víi v¨n ch ¬ng kh«ng ®Æt m×nh cïng trong c¶nh ngé cña nh©n vËt th× sÏ kh«ng cã thÓ cã mét tiÕt d¹y v¨n hay. Cã lÏ ®Ó cã mét tiÕt häc Ng÷ v¨n cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt theo híng tÝch cùc lµm sao cho häc sinh yªu thÝch khi häc v¨n. V× vËy t«i m¹nh d¹n viÕt chuyªn ®Ò nµy mong ®îc sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã thªm c¬ héi ®îc häc tËp, rÌn luyÖn v÷ng vµng trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh. Giang biªn ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2009 Ngêi viÕt D¬ng ThÞ Chinh. Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 17 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp Tµi liÖu tham kh¶o: 1. C«ng v¨n 7475 híng dÉn gi¶ng d¹y n¨m häc 2008 -2009. 2. S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn Ng÷ v¨n 9. 3. Tµi liÖu NguyÔn Minh Ch©u. 4. S¸ch bµi tËp tr¾c nghiÖm Ng÷ v¨n 9. Môc lôc: PhÇn 1:Lý do chän ®Ò tµi: PhÇn 2: Néi dung thùc hiÖn: PhÇn 3: PhÇn thùc nghiÖm: PhÇn 4: KÕt qu¶: Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Tõ trang 1 – 3 Tõ trang 4 – trang 8 Tõ trang 8 – trang 19 Tõ trang 9 - trang 20 Trêng THCS Giang Biªn 18 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp PhÇn 5: KÕt luËn: Tµi liÖu tham kh¶o Trang 21 Trang 22 NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång thÈm ®Þnh trêng THCS Giang biªn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 19 D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång thÈm ®Þnh Phßng Gi¸o dôc VÜnh B¶o: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. TÁC GIẢ: D¬ng ThÞ Chinh Họ và tên : 11 – 10 - 1978 Đơn vị : Trêng THCS Giang Biªn Ngày, tháng, năm sinh: Điện thoại: 0313884012 Di động............................................ E-mail: ....................................................................................................... II. SẢN PHẨM: Tên sản phẩm : D¹y häc v¨n theo híng ®æi míi, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nhãm trong häc tËp III. CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Sở GD&ĐT về tính trung thực của bản Cam kết này. Giang Biªn, ngày 12 th¸ng 01năm 2009 Ngêi viÕt: D¬ng ThÞ Chinh Trêng THCS Giang Biªn 20
- Xem thêm -