Tài liệu Skkn biện pháp giúp hs học toán có lời văn hiệu quả

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

ÑEÀ TAØ I MOÄTT SOÁ SOÁ BIEÄ BIEÄNN PHAÙ PHAÙPP GIUÙ GIUÙPP HOÏ HOÏC C SINH SINH MOÄ HAM HOÏ HOÏC C TOAÙ TOAÙNN COÙ COÙ LÔØ LÔØII VAÊ VAÊNN ÑAÏ ÑAÏTT HAM HIEÄUU QUAÛ QUAÛ CAO CAO HIEÄ I./ Lyù do hình thaønh saùng kieán: Böôùc vaøo naêm hoïc, sau khi nhaän hoïc sinh moät vaøi tuaàn, caùc neà neáp ñang ñöôïc oån ñònh daàn, song song tieán haønh oân taäp Toaùn, oân luyeän laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc, nhanh choùng giuùp caùc em cuûng coá sau ba thaùng heø. - Qua kieåm tra oân taäp haèng hoïc, lôùp toâi coù moät soá hoïc sinh chöa thöïc söï ham hoïc moân toaùn giaûi coù lôøi vaên, vaøo tieát hoïc thuï ñoäng, löôøi , ít chuù yù moân hoïc. Vì vaäy, toâi ñaõ aùp duïng moät soá bieän phaùp maø nhöõng naêm qua toâi thöïc hieän coù keát qua.û Traên trôû tröôùc ñoái töôïng hoïc sinh chöa ham hoïc toaùn coù lôøi vaên. Vì caùc em khoâng nhöõng thuï ñoäng trong hoïc taäp maø coøn ham chôi laøm aûnh höôûng lôùn ñeán chæ tieâu lôùp. Trong khi phöông phaùp hoïc môùi cuûa chöông trình tieåu hoïc hieän nay laïi coi troïng vieäc phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp, caàn toå chöùc nhieàu hình thöùc hoïc taäp thu huùt hoïc sinh. Cuõng nhö nhöõng naêm tröôùc, naêm nay lôùp toâi cuõng tieáp nhaän moät soá hoïc sinh chöa thöïc söï ham hoïc toaùn coù lôøi vaên, khieán toâi öu tö lo laéng laøm theá naøo giuùp caùc em thaáy vieäc hoïc toaùn laø nhu caàu caàn thieát, giuùp caùc em ham hoïc vaø chòu khoù hoïc baøi, laøm baøi. II/. Noäi dung vaø bieän phaùp giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu khi giaûi toaùn coù lôøi vaên: 1/. Quaù trình phaùt trieån kieåm nghieäm: - Daïy toaùn nhaèm giuùp hoïc sinh: - Vieäc daïy hoïc giaûi toaùn nhaèm giuùp hoïc sinh bieát vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà toaùn, ñöôïc reøn luyeän thöïc haønh vôùi nhöõng yeâu caàu theå hieän moät caùch ña daïng, phong phuù. Nhôø vieäc daïy hoïc giaûi toaùn maø hoïc sinh coù ñieàu kieän reøn luyeän vaø phaùt trieån naêng löïc tö duy, reøn luyeân phöông phaùp suy luaän vaø nhöõng phaåm chaát caàn thieát cuûa ngöôøi lao ñoäng môùi. - Giaûi toaùn laø moät hoaït ñoäng bao goàm nhöõng thao taùc : Xaùc laäp ñöôïc moái quan heä giöõa caùc döõ lieäu , giöõa caùi ñaõ cho vaø caùi phaûi tìm trong ñieàu kieän cuûa baøi toaùn: choïn ñöôïc pheùp tính thích hôïp traû lôøi ñuùng caâu hoûi cuûa baøi toaùn. - Caùc baøi toaùn soá hoïc ñöôïc phaân chia thaønh caùc baøi toaùn ñôn vaø khoái caùc baøi toaùn hôïp. Baøi toaùn ñöôïc giaûi baèng moät böôùc tính goïi laø baøi toaùn ñôn; baøi toaùn ñöôïc giaûi baèng moät soá böôùc ñöôïc goïi laø baøi toaùn hôïp. - Hình thaønh vaø reøn luyeän kyõ naêng: thöïc haønh, ñoïc, vieát, ñeám, so saùnh caùc soá, giaûi moät soá daïng baøi toaùn ñôn veà coäng tröø, böôùc ñaàu dieãn ñaït baèng lôøi… Nhöõng noäi dung coù quan heä ñeán ñôøi soáng thöïc teá cuûa hoïc sinh. - Giaùo duïc hoïc sinh: chaêm chæ, töï tin, caån thaän, ham hieåu bieát vaø höùng thuù trong hoïc taäp toaùn - Thoâng qua caùc hoaït ñoäng daïy hoïc giaûi toaùn coù lôøi vaên , giaùo vieân tieáp tuïc giuùp hoïc sinh : Phaùt trieån caùc naêng löïc tö duy ( so saùnh, löïa choïn, phaân tích , toång hôïp, tröø töôïng hoaù, khaùi quaùt hoaù); Phaùp trieån trí töôûng töôïng khoâng gian, taäp nhaän xeùt caùc soá lieäu thu thaäp ñöôïc, dieãn ñaït goïn, roõ, ñuùng caùc thoâng tin , caån thaän, chaêm chæ, töï tin, höùng thuù trong hoïc taäp vaø thöïc haønh toaùn . 2/. Thöïc traïng ban ñaàu: Thöïc teá qua giaûng daïy, toâi thaáy caùc em coøn chöa ham hoïc trong vieäc giaûi toaùn coù lôøi vaên. Trong caùc lyù do daãn ñeán hoïc sinh khi giaûi toaùn coù nhieàu nguyeân nhaân:  Giaùo vieân: - Keá hoaïch baøi soaïn cuûa giaùo vieân coøn sô saøi hoaëc boû qua khaâu höôùng daãn. Giaùo vieân chæ soaïn qua loa. Hay chæ truyeàn thuï nhöõng kieán thöùc saün coù ñeå cung caáp cho hoïc sinh. - Giaùo vieân coøn luùng tuùng khi ñaët caâu hoûi ñeå höôùng daãn hoïc sinh giaûi. - Truyeàn ñaït cuûa giaùo vieân khi höôùng daãn giaûi khoâng roõ raøng, khoù hieåu. - Chöa ñuùc keát ñöôïc kinh nghieäm höôùng daãn giaûi. Maø cöù höôùng daãn theo baøi baûn sö phaïm cuûa moân toaùn ôû Tieåu hoïc. Laøm hoïc sinh trung bình, yeáu, keùm, khoâng theå tieáp thu ñöôïc ñeå giaûi baøi toaùn.  Hoïc sinh: - Hoïc sinh ñoïc cho qua loa, khoâng caàn suy nghó giaûi nhö theá naøo? - Ñöa ra ñeà toaùn cho hoïc sinh raát löôøi, khoâng ñoïc ñeà ñeå hieåu yeâu caàu baøi taäp laøm gì? - Giaûi toaùn coù lôøi vaên hoïc sinh chöa bieát caùch ñeå theå hieän baøi giaûi, khoù nhaän ra ñaâu laø ñôn vò , lôøi giaûi cuûa baøi toaùn - Hoïc sinh khoâng caûm thuï ñöôïc ñeà toaùn yeâu caàu laøm gì ? vaø phaûi laøm nhö theá naøo?  Toùm laïi hoïc sinh khoâng nhaän ra ñöôïc yeâu caàu coát loûi ôû baøi toaùn coù lôøi vaên vaø neáu theå hieän thì coøn nhieàu yeáu toá nhö : trình baøy baøi giaûi, caùch theå hieän baøi giaûi, caùch nhaän ra pheùp tính caàn laøm ñeå ñaùp öùng caâu hoûi cuûa baøi, caùch tìm ra ñôn vò, ñaùp soá cuûa baøi… Töø ñoù hoïc sinh khoâng giaûi ñöôïc hoaëc giaûi khoâng hoaøn chænh ñöôïc baøi toaùn coù lôøi vaên . - Töø nhöõng vaán ñeà treân toâi thieát nghó caàn phaûi coù höôùng daïy hoïc sau cho phuø hôïp ñoái vôùi töøng hoïc sinh, töøng coù bieän phaùp giuùp hoïc simh, giaûi toaùn coù lôøi vaên noùi rieâng vaø chaát löôïng caû moân Toaùn noùi chung. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy toâi ñuùc keát thaønh kinh nghieäm cuûa baûn thaân ñeå giuùp ñôõ hoïc sinh giaûi toaùn coù lôøi vaên toát hôn . 3/. Phöông phaùp daïy hoïc - Caùc bieän phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng: 3 .1 Ñònh höôùng chung veà phöông phaùp daïy hoïc: - Quaù trình daïy hoïc toaùn lôùp 3 phaûi goùp phaàn thieát thöïc vaøo vieäc hình thaønh phöông phaùp suy nghó , phöông phaùp hoïc taäp vaø laøm vieäc tích cöïc, chuû ñoäng, khoa hoïc, saùng taïo cho hoïc sinh. -Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy , saùch giaùo khoa vaø caùc taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy caàn giuùp Gv toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, thöôøng xuyeân taïo ra tình huoáng coù vaán ñeà, tìm caùc bieän phaùp loâi cuoán hoïc sinh töï phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà baèng caùch höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu kó vaán ñeà ñoù, huy ñoäng caùc kieán thöùc vaø coâng cuï ñaõ coù ñeå tìm con ñöôøng hôïp lí nhaát giaûi ñaùp töøng caâu hoûi ñaët ra trong quaù trình giaûi quyeát vaán ñeà, dieãn ñaït vaø caùc böôùc ñi trong caùch giaûi, töï kieåm tra laïi caùc keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, cuøng caùc baïn ruùt kinh nghieäm veà phöông phaùp giaûi. Ñoù laø nhöõng cô hoäi ñeå reøn luyeän ngoân ngöõ toaùn hoïc vaø taäp döôït cho hoïc sinh suy luaän, hình thaønh phöông phaùp hoïc taäp vaø laøm vieäc khoa hoïc, giuùp hoïc sinh töï phaùp hieän vaø chieám lónh tri thöùc môùi, töï kieåm tra vaø töï khaúng ñònh nhöõng tieán boä cuûa mình. 3 .2 Phöông phaùp caùch toå chöùc daïy hoïc veà noäi dung giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên: - Daïy hoïc toaùn coù lôøi vaên laø moät trong nhöõng con ñöôøng hình thaønh vaø phaùt trieån trình ñoä tö duy ôû hoïc sinh ( phaùt hieän vaø töï giaûi quyeát vaán ñeà, töï nhaän xeùt, so saùnh, phaân tích, toång hôïp ruùt ra qui taéc ôû daïng khaùi quaùt nhaát ñònh,,,) Tuy nhieân ñeå ñaït hieäu cao, ngöôøi giaùo vieân phaûi bieát toå chöùc, höôùng daãn cho hoïc sinh (caù nhaân , nhoùm , caû lôùp ..) hoaït ñoäng theo chuû ñích vôùi söï trôï giuùp ñuùng möùc cuûa giaùo vieân, cuûa saùch giaùo khoa vaø cuûa ñoà duøng daïy hoïc, ñe åmoãi caù nhaân hoïc sinh “ khaùm phaù” töï phaùt hieän vaø giaûi quyeát baøi toaùn thoâng qua vieäc bieát thieát laäp moái quan heä giöõa kieán thöùc môùi vôùi kieán thöùc coù lieân quan ñaõ hoïc, vôùi kinh nghieäm baûn thaân ( ñaõ hoïc ñöôïc ôû tröôøng , trong ñôøi soáng …) - Vôùi ñaëc tröng cuûa maïch kieán thöùc naøy, caàn löu yù moät soá ñieåm mang tính phöông phaùp, caùch toå chöùc daïy hoïc. Cuï theå laø : + Ñieàu chuû yeáu khi giaûi toaùn coù lôøi vaên laø daïy hoïc sinh bieát caùch giaûi baøi toaùn ( phöông phaùp giaûi toaùn ) Giaùo vieân khoâng laøm thay , khoâng ñöôïc aùp ñaët caùch giaûi. Caàn phaûi taïo cho hoïc sinh töï tìm ra caùch giaûi baøi toaùn ( taäp trung vaøo ba böôùc : Toùm taét baøi toaùn ñeå bieát baøi toaùn cho gì ? , hoûi gì ? , yeàu caàu gì ?). + Tìm caùch giaûi thoâng qua vieäc thieát laäp moái quan heä giöõa caùc döõ lieäu cuûa ñeà baøi ( giaû thieát ) vôùi yeâu caàu cuûa baøi ( keát luaän ) ñeå tìm pheùp tính töông öùng . + Trình baøy baøi giaûi, vieát caâu lôøi giaûi, pheùp tính trung gian vaø ñaùp soá . + Trong giaûi toaùn, giaùo vieân caàn khuyeán khích hoïc sinh tìm nhieàu caùch giaûi vaø bieát so saùnh, löïa choïn caùch giaûi toát. Daàn daàn, hình thaønh cho hoïc sinh thoùi quen khoâng baèng loøng vôùi keát quaû ñaït ñöôïc vaø coù loøng mong muoán tìm giaûi phaùp toát cho baøi laøm cuûa mình. Vì vaäy , ñieàu ñaùng quan taâm khoâng phaûi laø hoïc sinh laøm ñöôïc nhieàu baøi vaø giaùo vieân cung caáp theâm nhieàu baøi taäp cho hoïc sinh maø chính laø giaùo vieân cuøng hoïc sinh khai thaùc ñöôïc caùc tieàm naêng trong caùc baøi taäp coù saün trong saùch giaùo khoa, giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh trao ñoåi yù kieán veà caùc caùch giaûi , qua cuûng coá , khaéc saâu kieán thöùc baøi hoïc. 3.3 BIEÄN PHAÙP GIUÙP ÑÔÕ HOÏC SINH - Ñeå ñaït muïc ñích treân, giaùo vieân phaûi thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: + Toå chöùc cho hoïc sinh hoaït ñoäng naém vöõng caùc khaùi nieäm toaùn hoïc, caáu truùc pheùp tính, caùc thuaät ngöõ,.. (chuaån bò cho hoïc giaûi toaùn ) + Toå chöùc cho hoïc sinh thöïc hieän caùc böôùc giaûi . + Reøn luyeän kó naêng giaûi toaùn . - Hoaït ñoäng naém vöõng caùc khaùi nieäm toaùn hoïc, caáu truùc pheùp tính, caùc thuaät ngöõ: + Baøi toaùn coù lôøi vaên neâu caùc vaán ñeà thöôøng gaëp trong ñôøi soáng caùc vaán ñeà ñoù gaén lieàn vôùi noäi dung ( khaùi nieäm, caáu truùc , thuaät ngöõ) toaùn hoïc, do vaäy giaùo vieân caàn cho hoïc sinh naém vöõng khaùi nieäm , thuaät ngöõ - Vieäc giaûi toaùn coù lôøi vaên, giaùo vieân giuùp hoïc sinh hình thaønh böôùc ñaàu veà caùch trình baøy daïng baøi toaùn coù lôøi vaên, bieá t giaûi caùc baøi toaùn ñôn veà theâm bôùt (giaûi baèng moät pheùp coäng hoaëc pheùp tröø , nhaân chia ) trình baøy baøi giaûi goàm : caâu vaên theå hieän lôøi giaûi, pheùp tính, ñaùp soá. - ÔÛ lôùp 3 , hoïc sinh caàn naém roõ theá naøo laø baøi toaùn hôïp, giaûi baèng hai pheùp tính , giaûi baøi hôïp khaùc vôùi baøi toaùn ñôn ( giaûi baèng moät pheùp tính ôû lôùp 1 , lôùp 2 nhöù theá naøo ? Treân cô sôû caùch giaûi baøi toaùn ñôn maø chuyeån sang hình thaønh caùc böôùc giaûi cuûa baøi hôïp ( Baøi toaùn ñôn coù moät böôùc giaûi, baøi toaùn hôïp coù hai böôùc giaûi maø trong ñoù moãi böôùc giaûi coù caâu lôøi giaûi vaø pheùp tính töông öùng ) Giaûi baøi toaùn hôïp caàn chuù yù : + Khi toùm taét baøi toaùn, giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc kó baøi toaùn . Ñieàu naøy heát söùc caàn thieát nhaèm laøm roõ giaû thieát ( baøi toaùn cho gì ?) vaø keát luaän ( baøi toaùn hoûi gì ? yeàu caàu gì ?) Coù theå toùm taét baèng lôøi vaên hoaëc baèng sô ñoà ñoaïn thaúng. Töø ñoù hoïc sinh coù theå tìm moái quan heä giöõa “ caùi ñaõ bieát vaø caùi chöa bieát “ ñoù laø caàu noái ñeå tìm caùch giaûi quyeát moät caùch hôïp lí. Tuy nhieân khoâng nhaát thieát phaûi vieát phaàn toùm taét vaøo phaàn trình baøy lôøi giaûi. + Khi trình baøy lôøi giaûi, giaùo vieân caàn giuùp hoïc sinh hieåu roõ quy trình phaûi laøm : Vieát ñöôïc caâu lôøi giaûi vaø pheùp tính töông öùng. Caàn kieân trì ñeå hoïc sinh töï dieãn ñaït caâu traû lôøi baèng lôøi tröôùc khi vieát caâu lôøi giaûi. Coù theå chaáp nhaän caùch dieãn ñaït tuy “ vuïng veà” nhöng ñuùng, roài giaùo vieân uoán naén söûa daàn. Caùi”khoù “ cuûa vieäc giaûi toaùn coù lôøi vaên trong toaùn lôùp 3 ñoái vôùi hoïc sinh chính laø trinh baøy (vieát ) baøi giaûi . Ñieàu naøy ñoøi hoûi giaùo vieân khoâng soát ruoät, voäi vaøng laøm thay hoïc sinh maø phaûi cho hoïc sinh töï luyeän vieát caâu lôøi giaûi nhieàu. 3.4/ Toå chöùc cho hoïc sinh thöïc hieän caùc böôùc giaûi: - Toå chöùc cho hoïc sinh tìm hieåu noâi dung baøi toaùn baèng caùc thao taùc : + Ñoïc baøi toaùn ( ñoïc to, ñoïc nhoû, ñoïc thaàm- ñoïc baèng maét). + Tìm hieåu moät soá töø , thuaät ngöõ quan troïng ñeå tìm hieåu noäi dung, naém baét baøi toaùn cho bieát caùi gì, baøi toaùn yeâu caàu phaûi tìm caùi gì ? - Tìm caùch giaûi baøi toaùn baèng caùc thao taùc : + Toùm taét baøi toaùn (toùm Hoaït ñoäng naøy thöôøng ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau: taét baèng lôøi, toùm taét baèng hình veõ, toùm taét baèng sô ñoà ). + Cho hoïc sinh dieãn ñaït baøi toaùn thoâng qua toùm taét. + Laäp keá hoaïch giaûi baøi toaùn : Xaùc ñònh trình töï giaûi baøi toaùn, thoâng thöôøng xuaát phaùt töø caâu hoûi cuûa baøi toaùn ñi ñeán caùc yeáu toá ñaõ cho . Xaùc laäp moái qua heä giöõa caùc ñieàu kieän ñaõ cho vôùi yeâu caàu baøi toaùn phaûi tìm vaø tìm ñöôïc ñuùng pheùp tính soá hoïc thích hôïp. - Thöïc hieän caùch giaûi vaø trình baøy lôøi giaûi baèng caùc thao taùc : + Thöïc hieän caùc pheùp tính ñaõ xaùc ñònh ( coù theå vieát pheùp tính sau khi vieát caâu lôøi giaûi vaø thöïc hieän pheùp tính ). + Vieát caâu lôøi giaûi. + Vieát pheùp tính töông öùng . + Vieát ñaùp soá. - Kieåm tra baøi giaûi: Kieåm tra soá lieäu, kieåm tra toùm taét, kieåm tra pheùp tính, kieåm tra caâu lôøi giaûi, kieåm tra keát quaû cuoái cuøng coù ñuùng vôùi yeâu caàu baøi toaùn. . Ví duï : * Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc böôùc giaûi baøi toaùn sau: Thu hoaïch ôû thöûa ruoäng thöù nhaát ñöôïc 127 kg caø chua, ôû thöûa ruoäng thöù hai ñöôïc nhieàu gaáp 3 laàn soá caø chua ôû thöûa ruoäng thöù nhaát. Hoûi thu hoaïch hai thöûa ruoäng ñöôïc bao nhieâu ki- loâ- gam caø chua? * Cho hoïc sinh tìm hieåu thuaät ngöõ “ thu hoaïch” nghóa laø gì ?( ñoàng nghóa vôùi vieäc haùi caø chua ñeå söû duïng). ; Thuaät ngöõ “ ôû thöûa ruoäng thöù hai ñöôïc nhieàu gaáp 3 laàn soá caø chua ôû thöûa ruoäng thöù nhaát”. * Naém baét noäi dung baøi toaùn : + Bieát soá caø chua ôû thöûa ruoäng thöù nhaát 127 kg vaø soá caø chua ôû thöûa ruoäng thöù hai nhieàu gaáp 3 laàn soá caø chua ôû thöûa ruoäng thöù nhaát. * Tìm caùch giaûi baøi toaùn :  Toùm taét baøi toaùn : Böôùc ñaàu hoïc sinh môùi giaûi toaùn , giaùo vieân laøm maåu vaø höôùng daãn hoïc sinh toùm taét , caùc baøi taäp keá tieáp giaùo vieân chæ ñònh, höôùng daãn kieåm tra hoïc sinh töï toùm taét ( toùm taét baèng lôøi, hoaëc toùm taét baèng hình veõ).  Toùm taét gaén goïn laøm noåi baät yeáu toá ñaõ cho vaø yeáu toá phaûi tìm . Caùch 1 : Thöûa 1 : 127 kg caø chua. Thöûa 2 : Gaáp 3 laàn thöûa 1 ? kg caø chua Caùch 2 : Thöûa 1 : Thöûa 2 : ? Kg caø chua  Cho hoïc sinh dieãn ñaït baøi toaùn thoâng qua toùm taét ( khoâng nhìn ñeà toaùn maø nhìn vaøo toùm taét, hoïc sinh töï neâu baøi toaùn theo söï hieåu bieát vaø ngoân ngöõ cuûa töøng em).  Laäp keá hoaïch giaûi toaùn * Xaùc ñònh baøi toaùn theo caùch thoâng thöôøng:  Tìm soá caø chua ôû hai thöûa ruoäng , caàn bieát nhöõng yeáu gì ?( Bieát soá caø chua ôû töøng thöûa ruoäng laø bao nhieâu kiloâgam? ).  Soá ki- loâ –gam caø chua ôû töøng thöûa ruoäng ñaõ bieát chöa ? (Bieát soá kiloâ gam caø chua ôû thöûa thöù 1 laø 127 kg, coøn soá kiloâgam caø chua ôû thöûa ruoäng thöù 2 chöa bieát) .  Vaäy phaûi tìm soá kiloâ gam caø chua ôû thöûa thöù 2. * Tình töï giaûi:  Tröôùc heát tìm soá kiloâgam caø chua ôû thöûa ruoäng thöù hai.  Sau ñoù tìm tìm soá caø chua ôû hai thöûa ruoäng.  Xaùc laäp moái quan heä giöõa caùc yeáu toá vaø tìm ñuùng pheùp tính thích hôïp : - Tìm soá caø chua ôû thöûa ruoäng thöù 2 ? + Bieát soá caø chua ôû thöûa thöù 1 laø 127 kg . + Bieát soá caø chua ôû thöûa thöù 2 nhieàu gaáp 3 laàn soá caø chua ôû thöûa thöù 1 . + Vaäy soá kiloâgam caø chua ôû thöûa thöù 2 baèng soá kiloâgam caø chua ôû thöûa thöù 1 nhaân vôùi 3 . Tìm soá caø chua ôû hai thöûa ruoäng ?  Bieát soá caø chua ôû thöûa 1 : 127kg  Bieát soá caø chua ôû thöûa thöù 2 : ( 127x 3) kg  Vaäy soá caø chua ôû hai thöûa ruoäng baèng toång soá kiloâgam caø chua ôû hai thöûa ruoäng. Thöïc hieän caùch giaûi vaø trình baøy :  Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính tröôùc ôû ngoaøi nhaùp sau ñoù trình baøy baøi giaûi hoaëc vieát caâu lôøi giaûi vaø pheùp tính töông öùng , thöïc hieän pheùp tính ,vieát keát quaû. Soá kiloâgam caø chua thu hoaïch ôû thöûa ruoäng thöù hai laø : 127 x 3 = 381 ( Kg ) Soá kiloâgam caø chua thu hoaïch ôû hai thöûa ruoäng laø : 127 + 381 = 508 (Kg ) Ñaùp soá : 508 Kg .  Kieåm tra baøi giaûi : Kieåm tra toùm taét , caâu lôøi giaûi , pheùp tính , baèng caùch ñoïc laïi , laøm laïi pheùp tính … * Toå chöùc reøn kó naêng giaûi toaùn + Sau khi hoïc sinh ñaõ bieát caùch giaûi toaùn ( coù kó naêng giaûi toaùn ), ñeå ñònh hình kó naêng aáy, giaùo vieân reøn kó naêng giaûi toaùn cho hoïc sinh. Reøn kó naêng giaûi toaùn, nghóa laø cho hoïc sinh vaän duïng kó naêng vaøo giaûi caùc baøi toaùn khaùc nhau veà hình thöùc . Giaùo vieân coù theå reøn kó naêng töøng böôùc hoaëc taát caû caùc böôùc giaûi toaùn. Ví duï : Reøn kó naêng tìm hieåu noäi dung baøi toaùn baèng caùc thao taùc: + Ñoïc baøi toaùn ( ñoïc to, ñoïc nhoû, ñoïc thaàm, ñoïc baèng maét ). + Tìm hieåu moät soá töø, thuaät ngöõ quan troïng ñeå tìm hieåu noäi dung cuûa caùc baøi toaùn cuï theå ôû saùch giaùo khoa.  Toùm laïi ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên hoïc sinh caàn naém caùc yeáu toá sau.  Giaûi toaùn coù lôøi vaên:  . Tìm hieåu baøi toaùn: - Baøi toaùn cho bieát gì? - Baøi toaùn hoûi gì? (Töùc laø baøi toaùn ñoøi hoûi phaûi tìm gì?)  Giaûi baøi toaùn: + Thöïc hieän pheùp tính ñeå tìm ñieàu chöa bieát neâu trong caâu hoûi + Trình baøy baøi giaûi: • Neâu caâu lôøi giaûi • Pheùp tính ñeå giaûi baøi toaùn • Ñaùp soá 4/. Kieåm nghieäm laïi keát quaû thöïc hieän:  Sau thôøi gian thöû aùp duïng caùc bieän phaùp , caùch toå chöùc, vaõn duïng caùc phöông phaùp treân, nhaän thaáy chaát löôïng cuûa caùc em chuyeån bieán roõ reät, chaát löôïng cuûa hoïc sinh yeáu keùm noùi rieâng vaø cho caû lôùp noùi chung coù giaûm daàn.  Khi hoïc sinh gaëp daïng toaùn coù lôøi vaên coù ñeán 70% hoïc sinh khoâng hoaøn chænh baøi giaûi. Khi thì caùch ñaët lôøi giaûi, khi thì pheùp tính sai, thieáu ñôn vò hay sai ñôn vò… Töø nhöõng thöïc tieãn naêm qua toâi ñuùc keát ñöôïc kinh nghieäm cho baûn thaân vaø aùp duïng cho hoïc sinh coù söï thay ñoåi, theâm vaøi hoïc sinh laøm ñöôïc, tieáp theo cho ñeán cuoái naêm chæ coøn khoaûng 10-15% hoïc sinh coøn chöa hoaøn chænh baøi giaûi.  Baûn thaân khoâng ngöøng hoïc taäp boài döôõng nghieäp vuï, tay ngheà trau ñoåi chuyeân moân qua nhöõng laàn sinh hoaït toå. Thao giaûng chuyeân ñeà toaùn trong toå, töø ñoù baûn thaân ñuùc keát nhöõng kinh nghieäm thöïc teá ñeå aùp duïng vaøo ñeà taøi ñang aùp duïng daïy thöû cho ñoàng nghieäp trong toå nhaän xeùt ñaùnh giaù, baøn baïc tìm ra phöông phaùp toát nhaát trong giaûng daïy.  Ngöôøi giaùo vieân caàn quan taâm nhieàu hôn nöõa ñeán hoïc sinh. Khoâng chæ rieâng giaûi toaùn coù lôøi vaên maø cho caû moân Toaùn.  Muïc ñích cuûa ñeà taøi naøy nhaèm ñöa ra nhöõng höôùng khaéc phuïc trong giaûng daïy toaùn coù lôøi vaên laøm neàn taûng cho caùc lôùp treân.  Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, laáy hoïc sinh laøm trung taâm caàn thieát, theo höôùng ñoåi môùi hieän ñaïi hoaù hieän . Hoïc sinh chuû ñoäng trong caùc hoaït ñoäng, giaùo vieân chæ höôùng daãn giuùp ñôõ caùc em . Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu giaùo vieân caàn aân caàn giuùp ñôõ, nhaéc nhôõ, khen ngôïi kòp thôøi. 5 NGUYEÂN NHAÂN THAØNH COÂNG Qua nhieàu naêm giaûng daïy ñoái vôùi hoïc sinh chöa ham hoïc toaùn, muoán giuùp caùc em ham hoïc vaø laáy laïi caên baûn, ngöôøi giaùo vieân phaûi coù caùi taâm, phaûi thaät söï yeâu thöông hoïc sinh nhö theá môùi taän tuî trong ngheà nghieäp, môùi chòu khoù, kieân trì daïy doã caùc em . Do vaäy ta phaûi taïo cho caùc em moät nieàm tin vaøo baûn thaân cuõng nhö quyeát taâm trong hoïc taäp. Cuï theå: - Toå chöùc hoïp nhoùm ñeå caùc em cuøng baïn trao ñoåi baøn baïc, thoáng nhaát, khi ñöôïc nhaän xeùt, ñoùng goùp yù kieán caù nhaân, caùc em seõ thích hoïc vaø mau tieán boä hôn. - Truyeàn thuï kieán thöùc môùi: Khoâng noùi nhieàu, khoâng voäi laøm thay cho hoïc sinh maø phaûi ñeå cho caùc em töï phaùt hieän, töï giaûi quyeát vaán ñeà. - Bieát döïa vaøo hoïc sinh khaù gioûi ñeå giuùp baïn cuøng tieán boä. 6 / Baøi hoïc kinh nghieäm: Töø nhöõng nguyeân nhaân treân, toâi ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm sau: - Caû Thaày troø phaûi reøn tính kieân trì, bình tónh, caån thaän, chòu khoù trong giaûng daïy cuõng nhö trong hoïc taäp. - Bieát phaùt huy naêng löïc tieáp thu cuûa hoïc sinh vaø ñoäng vieân tinh thaàn hoïc taäp cuûa caùc em kòp thôøi ñuùng luùc. - Chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc phuø hôïp noäi dung baøi hoïc. - Traùnh taïo maëc caûm yeáu keùm ôû caùc em maø baèng moïi caùch phaûi taïo ñöôïc nieàm tin ôû khaû naêng mình. Ngoaøi ra ngöôøi giaùo vieân phaûi thaät söï thöông yeâu vaø gaàn guõi caùc em, luoân tìm phöông phaùp giaûng daïy heát söùc cuï theå, ngaén goïn ñeå caùc em deã naém, deã nhôù, deã laøm. Chuù troïng reøn kyõ naêng ñoïc vieát vaø kyõ thuaät tính cho caùc em caøng nhieàu caøng toát. Nhöõng kinh nghieäm treân chaúng nhöõng toâi aùp duïng ôû lôùp, maø coøn giôùi thieäu ra toå chuyeân moân ñeå caùc ñoàng nghieäp cuøng thöïc hieän vaø ñaït keát quaû khaù toát. Muoán ñaït ñöôïc chaát löôïng trong giaûng daïy, ngöôøi giaùo vieân phaûi ñöôïc naâng cao tay ngheà, phaûi tìm toøi nghieân cöùu tìm ra nhöõng caùch toát nhaát cho hoïc sinh. Tröôùc tieân ngöôøi giaùo vieân phaûi chuaån bò toát keá hoaïch baøi hoïc khi leân lôùp. Thöôøng xuyeân söûa ñoåi boå sung nhöõng ruùt maéc trong quaù trình giaûng daïy. Ngöôøi giaùo vieân phaûi kòp thôøi phaùt huy nhöõng maët toát, coøn nhöõng thieáu soùt, chöa toát coù theå trao ñoåi cuøng ñoàng nghieäp trong caùc laàn sinh hoaït toå ñeå cuøng tìm ra caùch giaûi quyeát. Trong quaù trình giaûng daïy treân lôùp giaùo vieân phaûi vaän duïng lôøi noùi roõ raøng cuï theå baùm saùt töøng hoïc sinh. Giaùo vieân phaûi taän duïng taát caû nhöõng ñoà duøng hieän coù, söû duïng tröïc quan, tranh aûnh, moâ hình… Ngöôøi giaùo vieân phaûi kieân trì vöôït qua nhöõng khoù khaên “Taát caû vì hoïc sinh thaân yeâu”. Luoân tham gia hoïc hoûi trau doài kinh nghieäm. “Thaày daïy toát troø hoïc toát”. Do ñoù ngöôøi giaùo vieân caàn naém vöõng phöông phaùp giaûng daïy. Chuaån bò toát cho tieát daïy vaø aùp duïng moät caùch nhuaàn nhuyeãn linh hoaït. Giaùo vieân phaûi luoân quan taâm giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu, uoán naén söûa sai kòp thôøi ñoäng vieân khích leä hoïc sinh “Vöøa hoïc vöøa chôi, vöøa chôi vöøa hoïc”. Beân caïnh caàn coù söï thoáng nhaát trong toå chuyeân moân, tích cöïc tham gia chuyeân ñeà do toå, tröôøng toå chöùc nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng. III/. Keát luaän: Ngöôøi giaùo vieân phaûi luoân naém vöõng caùc kieán thöùc, kó naêng vaø giaùo duïc hoïc sinh. Khi giaûng daïy luoân theo höôùng ñoåi môùi laáy hoïc sinh laøm trung taâm, hoïc sinh hoïc theo höôùng tích cöïc. Giaùo vieân luoân quan taâm giuùp ñôõ caùc em. Giaùo vieân quan saùt theo doõi ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ phuø hôïp. Ngöôøi giaùo vieân phaûi naém roõ nguyeân nhaân taïi sau caùc em hoïc yeáu ? Yeáu ôû phaàn naøo ? Töø ñoù ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ thích hôïp vôùi töøng hoïc sinh. Vôùi khaû naêng coù haïn vaø thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi coøn ít, chaéc chaén nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñöa ra coøn nhöõng khuyeát ñieåm, mong ñöôïc caùc ñoàng nghieäp trao ñoåi theâm ñeå ngöôøi vieát coù ñieàu kieän ñieàu chænh cho ñeà taøi ngaøy caøng hoaøn thieän hôn . Toâi chaân thaønh caùm ôn caùc taäp theå, caù nhaân ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh ñeà taøi naøy kinh nghieäm cuûa baûn thaân, raát mong quyù thaày coâ nhieät tình ñoùng goùp. Töø ñoù ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ hoïc sinh ham hoïc, khi giaûi toaùn coù lôùi vaên toát hôn. Toâi xin chaân thaønh caùm ôn! Ngöôøi vieát Nguyeãn Nhö Hoå TRÖÔØNG TH "B" VÓNH NHUAÄN
- Xem thêm -