Tài liệu Sang kien kinh nghiem toan 6

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

phßng gi¸o dôc ®µo t¹o nam ®µn trêng thcs hng th¸i nghÜa s¸ng kiÕn kinh nghiÖm tªn ®Ò tµi: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ TRONG MÔN TOÁN LỚP 6 gi¸o viªn : trÇn thÞ thu thñy n¨m häc: 2008 - 2009 phÇn thø nhÊt më ®Çu 1.Lý do chän ®Ò tµi a) C¬ së lý luËn: To¸n häc lµ m«n khoa häc tù nhiªn g©y nhiÒu høng thó cho häc sinh, nã lµ m«n häc rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ c¶ cuéc sèng hµng ngµy. Mét nhµ to¸n häc vµ s ph¹m næi tiÕng ®· nãi: ” To¸n häc ®îc xem lµ mét khoa häc chøng minh”. Nhng ®ã chØ lµ mét khÝa c¹nh, to¸n häc ph¶i ®îc tr×nh bµy díi h×nh thøc hoµn chØnh. Muèn vËy ngêi häc ph¶i n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc to¸n häc tõ thÊp ®Õn cao, ph¶i häc to¸n thêng xuyªn liªn tôc, biÕt quan s¸t , dù ®o¸n phèi hîp vµ s¸ng t¹o, ph¶i tù lùc tiÕp thu kiÕn thøc qua ho¹t ®éng ®Ých thùc cña b¶n th©n. Ngµy nay häc sinh lu«n ®îc tiÕp cËn víi nhiÒu kiÕn thøc khoa häc tiªn tiÕn ,víi nhiÒu m«n häc míi l¹i ®Çy hÊp dÉn nh»m hoµn thiÖn vµ b¾t kÞp c«ng cuéc 1 ®æi míi , ph¸t triÓn toµn diÖn cña ®Êt níc. Trong c¸c m«n häc ë trêng phæ th«ng, to¸n häc ®îc xem lµ m«n häc c¬ b¶n, lµ nÒn t¶ng ®Ó c¸c em ph¸t huy n¨ng lùc cña b¶n th©n trong viÖc tiÕp thu vµ häc tËp c¸c m«n khoa häc kh¸c. Tuy nhiªn ®Ó häc sinh häc tËp tèt m«n to¸n th× gi¸o viªn ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ lîng kiÕn thøc cÇn thiÕt, cÇn ®æi míi c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc, lµm cho c¸c em trë nªn yªu thÝch to¸n häc h¬n, v× cã yªu thÝch míi dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó häc to¸n. Tõ ®ã c¸c em tù ý thøc trong häc tËp vµ ph©n bæ thêi gian hîp lý ®¶m b¶o yªu cÇu häc tËp cña thêi ®¹i míi. b) C¬ së thùc tiÔn: Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp m«n to¸n, ngoµi sù tËp trung chó ý trong nghe gi¶ng, tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn, hoc sinh cßn cÇn ph¶i ch¨m chØ häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ. ¤ng cha ta cã c©u “v¨n «n , vâ luyÖn” hay B¸c Hå ®· d¹y” häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh” . NÕu ta chØ häc tËp trªn líp mµ kh«ng «n bµi, kh«ng vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i bµi tËp còng nh liªn hÖ víi thùc tiÔn cuéc sèng th× tríc hÕt lµ t duy kÐm ph¸t triÓn ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi . V× r»ng nh §ªC¸c vµ Leibnitz ®· nãi “ Gi¶i to¸n lµ mét nghÖ thuËt thùc hµnh gièng nh b¬i léi , trît tuyÕt hay ch¬i ®µn. Cã thÓ häc ®ù¬c nghÖ thuËt ®ã, chØ cÇn b¾t chíc theo nh÷ng mÉu mùc ®óng ®¾n vµ thêng xuyªn thùc hµnh. Kh«ng cã ch×a kho¸ nµo thÇn k× ®Ó më mäi cöa ngâ, kh«ng cã hßn ®¸ thÇn k× ®Ó biÕn mäi kim lo¹i thµnh vµng”. Do ®ã vÊn ®Ò häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ trë thµnh v« cïng quan träng ®èi víi tÊt c¶ häc sinh. HiÖn nay, do thay ®æi ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nªn vÊn ®Ò häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ cÇn ph¶i ®Æt lªn vÞ trÝ hµng ®Çu. VÊn ®Ò nµy trë thµnh mét chuyªn môc mµ nhiÒu thÇy c« gi¸o ph¶i quan t©m. Nhng häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ nh thÕ nµo cho ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp l¹i lµ mét viÖc lµm kh«ng ®¬n gi¶n. Bëi v× nã lµ mét vÊn ®Ò träng t©m mang tÝnh chÊt tæng hîp l¹i phô thuéc nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan còng nh chñ quan. Kh«ng thÓ ¸p dông m¸y mãc cho tÊt c¶ c¸c bµi häc, bµi tËp hay c¸c ®èi tîng mµ ph¶i linh ho¹t, uyÓn chuyÓn theo néi dung kiÕn thøc cÇn truyÒn thô, theo träng t©m yªu cÇu cña tõng bµi gi¶ng ®Ó phï hîp víi c¸ch häc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: ChØ ra nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ häc sinh cÇn ph¶i lµm g×. ChØ ra nh÷ng ph¬ng ph¸p häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. N©ng cao chÊt lîng häc tËp. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu: NhiÖm vô kh¸i qu¸t: Nªu nh÷ng ph¬ng ph¸p häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ theo néi dung ch¬ng tr×nh míi. NhiÖm vô cô thÓ: - T×m hiÓu thùc tr¹ng häc sinh. - Nh÷ng ph¬ng ph¸p ®· thùc hiÖn - Nh÷ng chuyÓn biÕn sau khi ¸p dông - Bµi häc kinh nghiÖm 4. §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh líp 6A4, 6A5 trêng THCS Hng Th¸i NghÜa, Nam ®µn, NghÖ An. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: - T×m hiÓu t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh. 2 - Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch vµ tµi liÖu - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm - Ph¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm - Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm - Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i nghiªn cøu vÊn ®Ò 6. C¬ së nghiªn cøu: Khèi líp 6 Trêng THCS Hng Th¸i NghÜa PhÇn thø hai Néi dung 1.Thùc tr¹ng n¶y sinh kinh nghiÖm: a)§Æc ®iÓm t×nh h×nh líp: -Khèi líp 6 cã sè lîng häc sinh kh«ng ®ång ®Òu vÒ nhËn thøc g©y khã kh¨n cho gi¸o viªn trong viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p phï hîp. NhiÒu häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn do ®ã viÖc ®Çu t vÒ thêi gian vµ s¸ch vë cho häc tËp bÞ h¹n chÕ nhiÒu vµ ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn sù nhËn thøc vµ ph¸t triÓn cña c¸c em. -Sau khi nhËn líp vµ d¹y mét thêi gian t«i ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra c¬ b¶n th× thÊy: + Líp 6A4: Sè em lêi häc bµi, lêi lµm bµi tËp chiÕm kho¶ng 75%; sè häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc vµ biÕt vËn dông vµo bµi tËp cã kho¶ng 25%, sè häc sinh biÕt phèi hîp c¸c kiÕn thøc,kü n¨ng ®Ó häc to¸n chiÕm kho¶ng 25%. + Líp 6A5: Sè em lêi häc vµ lêi lµm bµi tËp chiÕm kho¶ng 85% ; sè em n¾m ch¾c kiÕn thøc vµ biÕt vËn dông chiÕm kho¶ng 15%, sè c¸c em biÕt phèi hîp c¸c kiÕn thøc kü n¨ng ®Ó häc to¸n chiÕm kho¶ng 24% b)Thùc tr¹ng häc sinh: §a sè häc sinh hay tháa m·n trong häc tËp, c¸c em cho r»ng c¸c kiÕn thøc ®îc tr×nh bµy trong s¸ch gi¸o khoa lµ kÕt tinh cña c¸c nhµ to¸n häc ®ã lµ nh÷ng kiÕn thøc ®Çy ®ñ nhÊt vµ chØ cÇn häc thuéc lßng nã ®Ó vËn dông vµo lµm c¸c bµi tËp lµ xong. ChÝnh v× vËy häc sinh tiÕp thu mét c¸ch thô ®éng, kh«ng cÇn suy nghÜ maú mß ®Ó tù m×nh kh¸m ph¸ ra kiÕn thøc míi nh mét kh¸i niÖm, mét ®Þnh lý hay mét tÝnh chÊt nµo ®ã...vµ nh÷ng kiÕn thøc ®ã kh«ng ¨n s©u vµo trÝ ãc cña häc sinh, lµm cho häc sinh quen khi vËn dông vµo lµm c¸c bµi tËp .Cô thÓ qua ®iÒu tra ban ®Çu : Líp TS Giái Kh¸ Tb YÕ KÐm u HS TS % TS % TS % TS % TS % 6A4 30 0 0 3 10 15 50 12 40 0 0 6A5 32 0 0 3 9,4 13 40 15 47 1 3,6 62 0 0 6 9,8 28 45 27 43,6 1 1,6 c)Nguyªn nh©n: C¸c em cha cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp , cha cã kÕ ho¹ch vÒ thêi gian hîp lý khi tù häc ë nhµ. Cßn ham ch¬i ,häc cßn mang tÝnh chÊt ®Ó lÊy ®iÓm , cha n¾m v÷ng hiÓu s©u kiÕn thøc to¸n häc,kh«ng tù «n luyÖn mét c¸ch thêng xuyªn cã hÖ thèng. 3 Trong líp cha thËt tËp trung chó ý vµo bµi gi¶ng cña thÇy c« cha chÞu ®µo s©u suy nghÜ ®Ó ph¸t triÓn ra c¸c kiÕn thøc míi. Cha biÕt sö dông ®óng s¸ch gi¸o khoa , s¸ch n©ng cao võa søc, cßn hiÖn tîng dÊu dèt kh«ng chÞu häc hái b¹n bÌ. §Ó kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng trªn nh»m n©ng cao chÊt lîng cho häc sinh vµ lµm cho häc sinh yªu thÝch m«n to¸n h¬n. T«i ®· tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc díi ®©y: I) Tù häc, tù rÌn luyÖn vµ tù gi¸c trong häc tËp Ai còng biÕt r»ng “ ¨n ®Ó mµ sèng , mµ tån t¹i” vµ kh«ng ai cã thÓ “¨n thay” ®îc. Muèn tån t¹i ,muèn sèng vµ ph¸t triÓn th× b¶n th©n con ngêi tríc hÕt ph¶i “tù ¨n” – “cã thùc míi vùc ®îc ®¹o” . Vµ r»ng ai còng hiÓu muèn cã trÝ thøc th× mçi con ngêi ®Òu ph¶i tù häc , tù rÌn luyÖn kh«ng ai cã thÓ häc thay ®îc cho m×nh, mµ ph¶i tù lao ®éng ®Ó kiÕm sèng. Trong cuéc ®êi , bè mÑ, thÇy c« gi¸o kh«ng thÓ n¾m tay dÉn d¾t,che chë cho c¸c em m·i ®îc. Do ®ã vai trß tù häc tù rÌn luyÖn gi¶i bµi tËp lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊtquyÕt ®Þnh th¾ng lîi. Mçi thµnh c«ng lµ 99% må h«i vµ níc m¾t, chØ cßn l¹i 1% lµ bÈm sinh. Híng dÉn häc sinh häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ tríc hÕt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh cho c¸c em ý thøc häc tËp tô gi¸c. Cô thÓ häc tËp võa lµ quyÒn lîi võa lµ nghÜa vô; võa lµ häc võa còng lµ ch¬i v× ch¬i ®Ó mµ häc , häc ®Ó mµ ch¬i. Kh«ng c©u nÖ, gß bã c¸c em, b¾t c¸c em ph¶i häc nhiÒu b»ng c¸ch ra nhiÒu c©u hái vµ bµi tËp. ChØ nªn ra nh÷ng c©u hái träng t©m, bµi tËo ®¬n gi¶n dÔ hiÓu, dÔ nhí ®¸p øng víi yªu cÇu néi dung bµi gi¶ng lµ ®ñ. Nh vËy tù häc ë nhµ , rÌn luyÖn cho c¸c em thãi quen ®éc lËp suy nghÜ, khong lïi bíc tríc nh÷ng c©u hái khã , bµi tËp khã. II) Tinh thÇn vît khã h¨ng say høng thó trong häc va lµm bµi: Tríc hÕt ph¶i ®Ò cao tinh thÇn ý chÝ vît khã kh¨n, say sa yªu thÝch m«n . Häc to¸n qu¶ thËt kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ. Bëi v× to¸n häc ®ßi hái t duy lËp lôan logic chÝnh x¸c, chÆt chÏ. KÕt qu¶ l¹i ph¶i ®óng víi thùc tÕ, yªu cÇu cêng ®é häc tËp còng nh thêi gian nhiÒu h¬n so víi c¸c m«n kh¸c. NÕu kh«ng cã tinh thÇn vît khã th× kh«ng thÓ hoµn thµnh nhiÖm vô. Mét kh¸i niÖm, mét ®Þnh nghÜa, c«ng thøc, ®Þnh lÝ, ….cha hiÓu hay mét bµi to¸n cha gi¶i ®îc cã thÓ lµm cho em ch¸n n¶n , thiÕu tù tin råi ®i ®Õn n¶n chÝvµ kh«ng muèn häc m«n to¸n. HÔ cã giê to¸n lµ c¸c em lo sî . C¸c thÇy c« gi¸o ph¶i hiÓu t©m lÝhäc to¸n cña häc sinh ®Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm” sî häc m«n to¸n “. MÆt kh¸c kiÕn thøc to¸n häc thùc sù cã mèi liªn hÖ mãc xÝch, h÷u c¬ xuyªn suèt trong ch¬ng tr×nh to¸n häc ë tÊt c¶ c¸c líp . Kh«ng hiÓu kiÕn thøc c¬ b¶n ë líp díi th× khã cã thÓ lÜnh héi c¸c kiÕn thøc ë líp cao h¬n. Th«ng thêng c¸c em cha thùc sù thµnh th¹o kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh nªn ¶nh hëng tíi tiÕp thu bµi míi, ®ã lµ cha nãi ®Õn viÖc gi¶i c¸c bµi tËp. Tõ ®ã ®©m ra ng¹i khã, lêi häc , lêi suy nghÜ, vµ sÏ kh«ng høng thó häc to¸n. Nhng ë ®êi còng kh«ng thiÕu nh÷ng vÝ dô vÒ nh÷ng c¸i lóc ®Çu th× sî, dÇn dÇn bít sî, ®i ®Õn lµm quen,cuèi cïng lµ thÝch lµ say mª. Khi ®· b¾t ®Çu yªu thÝchto¸n råi th× sÏ tù gi¸c häc tËp, say sa häc tËp,nhng cuèi cïng häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao, th× ph¶i thêng xuyªn rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p häc tËp. TÊt c¶ mäi c«ng viÖc , kh«ng cã lßng ®am mª, h¨ng say vµ chÞu khã th× kh«ng thÓ thµnh c«ng. C«ng viÖc häc to¸n còng vËy. Do ®ã ph¶i biÕt kh¬i dËy tinh thÇn s¸ng t¹o, ý chÝ nghÞ lùc phi thêng cña líp trÎ , khÝch lÖ c¸c em h¨ng say trong m«n häc b»ng c¸ch ra bµi tËp vµ ®Æt c©u hái tõ dÔ ®Õn khã, khuyÕn khÝch cho ®iÓm ®Ó c¸c em phÊn khëi. Cè g¾ng liªn hÖ 4 c¸c c©u hái , bµi tËp thùc tÕ, rót ra c¸i hay c¸i ®Ñp cña to¸n häc (cã thÓ cã) trong bµi häc ®Ó t¹o nguån c¶m høng, say sa häc tËp m«n to¸n. III) C¸ch häc bµi ë nhµ: Tríc hÕt häc sinh cÇn ph¶i cã phong c¸ch khoa häc trong häc tËp , tù rÌn luyÖn cho m×nh c¸c thãi quen tèt sau ®©y: -Thãi quen tËp trung chó ý: nÕu khi häc c¸c em biÕt tËp trung chó ý th× hiÖu suÊt häc tËp sÏ cao h¬n, tr¸nh võa häc võa xem tivi, võa nghe nh¹c… a) Thãi quen lµm viÖc theo thêi gian biÓu: Lµ häc sinh biÕt tËp cho m×nh tù lªn thêi gian biÓu cho tõng ngµy, tõng tuÇn , tõng th¸ng… viÖc lªn thêi gian biÓu nh thÕ gióp c¸c em h×nh dung ®îc c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm vµ cã ph¬ng ¸n cô thÓ ®iÒu chØnh hîp lÝ khi cÇn thiÕt, ph¶u tËp ®îc thãi quen giê nµo viÖc Êy. ViÖc h«m nay kh«ng ®Ó ®Õn ngµy mai. b) Thãi quen “xµo bµi” Gi¸o viªn cÇn híng dÉn häc sinh xµo bµi khi häc bµi ë nhµ theo tr×nh tù: + Nh÷ng kiÕn thøc thu nhËn ®îc ë líp cÇn ph¶i ®îc t¸i diÔn trong bé nhí B»ng c¸ch håi tëng l¹i nh÷ng g× nghe thÊy. Häc sinh cÇn 9, 10 phót ®Ó h×nh dung l¹i toµn bé néi dung bµi gi¶ng. + Sau ®ã ghi nhËn nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n träng t©m cña bµi vµ tù lµm l¹i cacvÝ dô mµ gi¸o viªn ®· ®a ra minh ho¹, thùc tÕ cho thÊy nhiÒu häc sinh vÒ nhµ kh«ng tù ghi l¹i kiÕn thøc ®· nghe, ®· hiÓu, do ®ã sau mét thêi gian lîng kiÕn thøc bÞ mai mét dÇn, dÉn tíi bÞ rçng kiÕn thøc. Khi xµo bµi hÇu hÕt nh÷ng bµi gi¶ng trªn líp ®îc häc sinh håi tëng l¹i lÇn hai gãp phÇn hiÓu vµ nhí thªm mét lÇn n÷a, do míi häc xong nªn nhí ®îc hÇu hÕt c¸c néi dung bµi gi¶ng trªn líp gióp häc sinh thuéc nhanh h¬n, tõ ®ã kh«ng tèn thêi gian . Sau khi xµo bµi häc sinh cã thÓ tù m×nh ®a ra nh÷ng ý kiÕn, nhËn xÐt cña b¶n th©n ®óng hay sai? CÇn kiÓm tra ®èi chiÕu víi s¸ch gi¸o khoa , s¸ch bµi tËp hay tµi liÖu tham kh¶o…nÕu chç nµo cha hiÓu th× ghi l¹i hái thÇy hái b¹n. Cuèi cïng ghi l¹i vµo sæ tay to¸n häc cho riªng m×nh. c) Thãi quen ®äc s¸ch gi¸o khoa , vµ nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa tríc khi ®Õn líp §Ó chñ ®éng trong häc tËp , häc sinh nªn bít chót thêi gian ®äc tríc néi dung s¾p häc, s¬ bé n¾m ®îc ý chÝnh, c¬ b¶n ®Õn khi häc, häc sinh chñ ®éng h¬n khi tham gia chiÕm lÜnh kiÕn thøc ë trªn líp. IV) C¸ch lµm bµi tËp: §Ó gi¶i bµi tËp to¸n ë nhµ, tríc hÕt ta cÇn ®äc kÜ ®Ò bµi, ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh bµi tËp cÇn sö dông ®Þnh lÝ nµo, c«ng thøc hay kh¸i niÖm g×? §ång thêi cã thuéc kiÓu d¹ng nµo, gièng hay kh«ng gièng c¸c bµi tËp ®· häc, hay vÝ dô trong bµi gi¶ng trªn líp. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· lÜnh héi, ta míi ¸p dông ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸pcô thÓ ®èi víi bµi tËp ®· cho.Víi nh÷ng bµi to¸n khã qu¸, kh«ng gi¶i ®îc ta cÇn®äc thªm s¸ch tham kh¶o, hái b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o ®Ó t×m híng gi¶i quyÕt, kh«ng nªn chÐp lêi gi¶i cña s¸ch gi¸o khoa, hay c¸ch lµm cña ai ®ã mµ ph¶i tù m×nh nghiªn cøu suy nghÜ ph¸t hiÖn rÊcch gi¶i cña bµi to¸n . Sau khi gi¶i xong ®Æt c©u hái xem cã c¸ch nµo kh¸c hay h¬n , ng¾n gän h¬n c¸ch ®· gi¶i, ®ång thêi thö ®Ò xuÊt mét bµi to¸n t¬ng tù nh bµi tËp ®· lµm. Cuèi cïng ghi c¸ch gi¶i hay, ®éc ®¸o vµo sæ tay to¸n häc riªng cña m×nh. V) Híng dÉn häc sinh häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ: 5 Cô thÓ ®èi víi bµi häc “TËp hîp – PhÇn tö cña tËp hîp” s¸ch gi¸o khoa to¸n 6 tËp mét. Khi xµo bµi c¸c em nhí ®äc l¹i ®Ó nhí kÜ lÝ thuyÕt , tøc lµ ph¶i n¾m ®îpc : tËp hîp, kÝ hiÖu tËp hîp , nhËn biÕt phÇn tö thuéc hay kh«ng thuéc tËp hîp; sè lîng phÇn tö cña tËp hîp, sau ®ã vËn dông vµo lµm bµi tËp ®îc gi¸o viªn ra vÒ nhµ díi h×nh thøc “ phiÕu häc tËp”. PhiÕu häc tËp C©u 1: H·y cho mét vÝ dô vÒ tËp hîp. H·y cho mét vÝ dô vÒ tËp hîp sè. C©u 2: Cho biÕt sè phÇn tö cña mçi tËp hëp c©u trªn. Khi ®ã , chØ ra mét phÇn tö kh«ng thuéc tËp hîp ®ã. C©u 3: Cho biÕt c¸ch viÕt tËp hîp, cã thÓ viÕt tËp hîp ®· chØ ra ë c©u trªn theo nh÷ng c¸ch nµo? H·y minh ho¹. C©u 4: Lµm bµi tËp 1, trang 6 SGK. C©u 5: B¹n B×nh nãi : TËp hîp c¸c ch÷ c¸i cã mÆt trong tõ “Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam” lµ:  A, C , E , G, H , I , M , N ,U , T ,V , X , O .Theo em b¹n B×nh nãi ®óng hay sai? T¹i sao? C©u 6: Lµm bµi tËp 3, trang 6 SGK C©u 7: Lµm bµi tËp 4, trang 6 SGK C©u 8: Lµm bµi tËp 5, trang 6 SGK. C©u 9: Nèi mçi dßng ë cét bªn tr¸i víi mçi dßng ë cét bªn ph¶i trong b¶ng sau, ®Ó ®îc kh¼ng ®Þnh ®óng 1.TËp hîp  x  N ,1  x  7 cßn cã c¸c a) { 1; 2; 3; 4; 5; 6 } c¸ch viÕt kh¸c lµ b) {0; 1; 2; 3; 4; 5} 2. TËp hîp  x  N ,0  x  7 cßn cã c¸ch viÕt kh¸c lµ 3. TËp hîp  x  N / x 2, x  10 cßn cã c¸ch c){ 2; 3; 4; 5; 6} viÕt kh¸c lµ 4. TËp hîp  x  N , x  6 cßn cã c¸ch viÕt d) {0; 2; 4; 6; 8 } kh¸c lµ Caau 10: Cho hai tËp hîp: A = {2; 3; 4; 5; 6} B = {0; 2; 4; 6} §iÒn dÊu x vµo « trong b¶ng sau, sao cho c©u tr¶ lêi lµ ®óng C©u 1. Sè 2 kh«ng thuéc c¶ hai tËp hîp ®· cho 2. Sè 6 thuéc tËp hîp A vµ sè 6 còng thuéc tËp hîp B 3. C¸c sè 2, 4, 6 ®ång thêi thuéc hai tËp hîp ®· cho §óng §óng Sai 4. Sè 3 chØ thuéc tËp hîp A mµ kh«ng thuéc tËp hîp B 5. Kh«ng cã sè nµo thuéc tËp hîp B mµ kh«ng thuéc tËp hîp A 6. Sè 0 thuéc tËp hîp B, cßn sè 5 kh«ng thuéc tËp hîp A 3.KÕt qu¶ sau khi sö dông c¸c biÖn ph¸p: 6 Víi ph¬ng ph¸p thùc hiÖn nh trªn häc sinh ®îc tù t×m ra kiÕn thøc cÇn biÕt mét c¸ch ®éc lËp tÝch cùc. Do ®ã häc sinh høng thó, hiÓu bµi s©u s¾c tõ ®ã vËn dông tèt.Qua d¹y ®èi chøng vµ kiÓm nghiÖm b»ng kiÓm tra tr¾c nghiÖm t«i thÊy chÊt lîng häc tËp ®îc n©ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Sè häc sinh yªu thÝch to¸n ngµy cµng nhiªï h¬n.Tõ ®ã c¸c em cã kÕ ho¹ch häc hái thªm ë SGK , ë b¹n bÌ, ph¸t huy duy tr× niÒm say mª häc to¸n cña c¸c em.Häc sinh ®· biÕt tù cñng cè, «n luyÖn c¸c kiÕn thøc bµi tËp, biÕt phèi hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo bµi tËp. Cô thÓ qua kh¶o s¸t : Líp TS HS 6A4 30 6A5 32 + 62 Giái TS 0 0 0 % 0 0 0 Kh¸ TS 12 10 22 % 40 31 37 Tb TS 15 17 32 % 50 53 50 YÕu TS 3 5 8 % 10 16 13 KÐm TS 0 0 0 % 0 0 0 4.Bµi häc kinh nghiÖm: a)§èi víi ngêi thÇy: - Ph¶i nç lùc vît khã, ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc träng t©m ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc x©y dùng hÖ thèng c©u hái, bµi tËp dÉn d¾t mét c¸ch khoa häc. - Ph¶i n¾m v÷ng mét sè kü thuËt ®Ó so¹n bµi vµ d¹y theo con ®êng trùc quan ph©n tÝch. -Ngêi thÇy ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi theo yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nhÊt lµ ë giai ®o¹n ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. -Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi gi¶ng, thêng xuyªn cñng cè vµ n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. -Gi¶ng d¹y ph¶i têng minh, chÝnh x¸c c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña to¸n häc. Nghiªn cøu kü chÝnh x¸c ®îc râ môc tiªu cña tõng bµi ®Ó x©y dùng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho phï hîp. -KhuyÕn khÝch ®éng viªn häc sinh, khen chª kÞp thêi, ®óng lóc. Chó ý gióp vµ ph©n c«ng häc sinh kh¸ gióp ®ì c¸c em cã häc lùc trung b×nh, yÕu n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n, më réng kiÕn thøc cho häc sinh kh¸ giái. b)§èi víi trß: -Häc sinh ph¶i thËt sù nç lùc, kiªn tr×, vît khã vµ ph¶i thùc sù ho¹t ®éng trÝ ãc, ph¶i cã ãc ph©n tÝch mét bµi to¸n, biÕt n¾m v÷ng ®Æc thï cña c¸c bµi to¸n ®Ó cã thÓ ®a bµi to¸n vÒ d¹ng quen thuéc ®· biÕt c¸ch gi¶i. -Ph¶i cÇn cï chÞu khã, ham häc hái, sö dông s¸ch tham kh¶o võa søc, hiÖu qu¶. -Häc ®i ®«i víi hµnh ®Ó cñng cè kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n cña to¸n häc. PhÇn thø ba KÕt luËn Häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ph¶i cã tinh thÇn tù lùc tù cêng ®ång thêi ph¶i thÊy ®îc ®ã lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña mçi häc sinh. Bëi v× c«ng viÖc nµy kh«ng ai cã thÓ häc thay, lµm thay ®îc. Do ®ã muèn ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp th× ai còng ph¶i lµm bµi tËp. NÕu ch¨m chØ häc tËp cïng víi sù gióp ®ì, híng dÉn cña thÇy c« gi¸o vµ b¹n h÷u th× ch¾c ch¾n r»ng c¸c em sÏ häc hµnh tiÕn bé. 7 NÕu cã sù tiÕn bé trong häc tËp th× ®ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy tinh thÇn phÊn khëi say mª, ham thÝch häc to¸n vµ cã lßng ®am mª, t×nh yªu to¸n häc nghÜa lµ “C¸i g× thuéc vÒ con ngêi th× kh«ng xa l¹ ®èi víi t«i”. tµi liÖu tham kh¶o 1) Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n to¸n ë trêng THCS. 2) S¸ch híng dÉn gi¶ng d¹y m«n to¸n líp 6 3) S¸ch gi¸o khoa to¸n 6 4) Tµi liÖu Båi dìng thêng xuyªn m«n to¸n chu kú 2004-2007 8 môc lôc PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1-Lý do chän ®Ò tµi 2-Môc ®Ých nghiªn cøu 3-NhiÖm vô nghiªn cøu 4-§èi tîng nghiªn cøu 5-Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 6-C¬ së nghiªn cøu PhÇn thø hai: Néi dung 1-Thùc tr¹ng n¶y sinh kinh nghiÖm 2-Nh÷ng biÖn ph¸p ®· t¸c ®éng qu¸ tr×nh nghiªn cøu 3-KÕt qu¶ sau khi ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p 4-Bµi häc kinh nghiÖm rót ra PhÇn thø ba: KÕt luËn 9
- Xem thêm -