Tài liệu Sang kien kinh nghiem mi thuat thcs bac kanhang xin

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

các biện pháp thực hiện tốt trong phân môn vẽ tranh đề tài I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ 1. Lí do choïn ñeà taøi Hoäi hoaï laø moät moân ngheä thuaät coù phaïm vi raát roäng. Ñeå coù ñöôïc moät taùc phaåm ñeïp tröôùc tieân caàn coù nhöõng kieán thöùc cô baûn veà myõ thuaät coù söï keát hôïp kheùo leùo giöõa oùc saùng taïo vaø nhuaàn nhuyeãn cuûa ñoâi tay. Hoïc veõ giuùp caùc em coù caùi nhìn môùi veà moïi vaät, theá giôùi xung quanh, giuùp caùc em hieåu ñöôïc nhöõng nguyeân taéc, nhöõng phöông phaùp caên baûn. Töø ñoù caùc em seõ töï tin hôn vaø haøo höùng hôn trong nhöõng giôø hoïc moân hoïc naøy. Veõ tranh theo ñeà taøi laø hình thöùc reøn luyeän cho hoïc sinh taäp saùng taïo khi veõ tranh, ñöa caùc em tieáp caän vôùi caùi ñeïp, taïo ñieàu kieän cho naêng khieáu mó thuaät cuûa caùc em phaùt trieån. Veõ tranh theo ñeà taøi laø toång hôïp kieán thöùc giöõa caùc phaân moân, noù kích thích cho hoïc sinh thoùi quen quan saùt, tìm toøi vaø khaùm phaù tính chaát, quy luaät phaùt trieån cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. Qua ñoù laøm giaøu theâm kieán thöùc, phaùt trieån trí töôûng töôïng saùng taïo, reøn luyeän cho caùc em thoùi quen laøm vieäc chaêm chæ, nghieâm tuùc, say meâ vaø giaùo duïc cho caùc em yeâu saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. Veõ tranh nhaèm muïc ñích phaùt trieån khaû naêng saùng taïo cuûa hoïc sinh, qua quaù trình hoïc taäp, giaùo vieân höôùng daãn vaø cung caáp cho hoïc sinh veà caùch choïn noäi dung ñeà taøi, caùch saép xeáp hình aûnh chính, phuï. Söû duïng maøu saéc ñeå theå hieän noäi dung cuûa ñeà taøi. Tuy vaäy, ña soá caùc em khi thöïc haønh veõ tranh thöôøng luùng tuùng vaø khoâng xaây döïng ñöôïc boá cuïc, khoâng theå hieän ñöôïc toát baøi veõ. Moät soá em thöôøng xaây döïng böùc tranh ñôn ñieäu khoâng roõ noäi dung ñeà taøi. Khoâng phaùc ñöôïc maûng chính, phuï trong tranh laøm cho böùc tranh khoâng sinh ñoäng, maøu saéc theå hieän chöa roõ ñeïp…Vì nhöõng nguyeân nhaân ñoù maø toâi xin ñöa ra moät soá kinh nghieäm cuûa baûn thaân toâi trong quaù trình giaûng daïy ôû treân lôùp maø toâi ñuùc keát ñöôïc. 2. Thöïc traïng a. Thuaän lôïi:  Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän toát hôn trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi naøy.  Qua quaù trình hoïc taäp, tìm hieåu qua saùch baùo, taøi lieäu cuõng nhö quaù trình giaûng daïy ñaõ giuùp cho toâi coù nhöõng kinh nghieäm thieát thöïc trong khi thöïc hieän.  Ngoaøi ra coøn coù söï quan taâm, ñoäng vieân giuùp ñôõ cuûa anh chò, baïn beø ñoàng nghieäp trong taäp theå nhaø tröôøng ñaõ giuùp toâi thöïc hieän ñeà taøi naøy. b. Khoù khaên:  Baûn thaân toâi coøn haïn cheá veà thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi naøy.  Moät soá ñoái töôïng hoïc sinh laø con em ñoàng baøo daân toäc ham chôi, chöa chuù taâm hoïc haønh, ñoà duøng hoïc taäp coøn haïn cheá neân keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em chöa cao.  Cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho moân myõ thuaät coøn haïn cheá, nhaát laø ñoái vôùi phaân moân veõ tranh, neân hieäu quaû daïy vaø hoïc chöa cao. II. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ 1. Hình thaønh moät soá thoùi quen: Ñeå thöïc hieän caùc tieát daïy veõ tranh theo ñeà taøi coù hieäu quaû thì töø ñaàu naêm hoïc, toâi höôùng daãn cho caùc em moät soá thoùi quen nhö sau:  Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho caû naêm hoïc caàn choïn:  Buùt chì neân choïn buùt chì coù kyù hieäu maõ soá töø 3B ñeán 6B, meàm deã veõ vaø deã taåy xoaù khi veõ chöa chính xaùc.  Neân cho caùc em chuaån bò giaáy A4 ñeå hình thaønh thoùi quen khi veõ treân caùc khoå giaáy lôùn khaùc, vaø thuaän tieän hôn khi trình baøy treân baûng cho hoïc sinh nhaän xeùt.  Caùc loaïi maøu veõ, taåy, giaáy maøu, saùp naën phuïc vuï cho caùc phaân moân…  Khi veõ hình chæ ñôn thuaàn baèng tay khoâng, tuyeät ñoái khoâng duøng thöôùc hay com-pa ñeå veõ( ñieåm naøy hoïc sinh hay maéc phaûi ). Ñeå hoïc sinh khoâng nhìn baøi nhau, hay laø sao cheùp ôû vôû taäp veõ, saùch giaùo khoa… baûn thaân toâi quaùn trieät hoïc sinh ngay töø ñaàu naêm, töø lôùp nhoû, ñeå traùnh trieät ñeå tình traïng naøy. 2. Caùc bieän phaùp thöïc hieän: Khi veõ, caùc hoaït ñoäng khoâng chæ ñaùnh giaù laø do coâng phu cuûa baøn tay maø queân raèng cöù moãi cöû ñoäng cuûa ñoâi baøn tay laø ñeàu do söï tham gia tröïc tieáp döôùi söï chæ huy cuûa maét vaø ñaàu oùc. Noùi nhö vaäy laø tröôùc khi thöïc haønh baøi veõ, giaùo vieân caàn phaûi cho hoïc sinh tìm hieåu quy trình veà tìm choïn noäi dung ñeà taøi, höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ (uoán naén höôùng daãn hoïc sinh veõ theo phöông phaùp khoa hoïc) chöù khoâng nhaát thieát phaûi laø söï kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay maø khoâng theå hieän ñöôïc noäi dung cuûa ñeà taøi cho tröôùc. Vaäy, ñeå tieát veõ tranh theo ñeà taøi coù hieäu quaû, theo toâi phaûi chuaån bò kiõ ôû nhaø cuõng nhö khi leân lôùp cuï theå nhö sau: a. Chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc: Ñoái vôùi moân hoïc veõ tranh theo ñeà taøi, ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi tö duy, vaø coù trí töôûng töôïng cao. Nhöõng ñieàu dieãn giaûi baèng lôøi noùi nhieàu khi mô hoà, tröøu töôïng hoïc sinh khoù naém baét. Chæ baèng hình aûnh, baèng tröïc quan cuï theå, sinh ñoäng môùi giuùp cho caùc em tieáp thu toát baøi hoïc. Qua ñoà duøng hoïc taäp nhöõng tranh, aûnh, hình veõ minh hoaï ñoù, hoïc sinh naém vöõng vaø hieåu roõ hôn caùc khaùi nieäm, caùc kieán thöùc cô baûn maø giaùo vieân caàn truyeàn ñaït. Töø ñoù giuùp caùc em hieåu veà ñeà taøi, hình dung ra ñeà taøi, choïn chuû ñeà, boá cuïc, caùch xaây döïng hình töôïng, caùch veõ maøu…  Trong quaù trình giaûng daïy, baûn thaân toâi ñaõ chuaån bò nhö sau:  Tranh veõ caàn ña daïng veà ñeà taøi, theå loaïi, veà caùch veõ.  Tranh minh hoaï veà ñeà taøi seõ veõ caàn coù caùc tranh khaùc nhau veà caùch veõ, veà boá cuïc, hình töôïng vaø maøu saéc.  Tranh cuûa hoïc sinh cuõ ñeå caùc em coù caùi nhìn phuø hôïp vôùi löùa tuoåi, ñeå ñoäng vieân khích leä caùc em veõ ñeïp hôn.  Phaùc hình minh hoaï caùc böôùc veõ tranh, boá cuïc caùc hình maûng, phaùc hình töôïng, veõ chi tieát vaø veõ maøu. Nghieân cöùu kó noäi dung baøi daïy, chuaån bò thöôøng xuyeân tranh, aûnh, baøi veõ… ñeå ñaûm baûo toát cho giôø daïy. Trong quaù trình höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh veõ tranh, ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi cho hoïc sinh chuaån bò tröôùc noäi dung ñeà taøi cuûa baøi, söu taàm caùc baøi cuûa caùc baïn, quan saùt trong thöïc teá. Caàn taäp luyeän cho caùc em quan saùt töø bao quaùt ñeán chi tieát caûnh vaät trong thöïc teá, ñeå laøm neàn taûng trong quaù trình tìm choïn noäi dung ñeà taøi. b. Höôùng daãn khai thaùc noäi dung chuû ñeà: Ñaây laø böôùc raát quan troïng, vì khi hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung ñeà taøi thì caùc em môùi coù khaû naêng naém ñöôïc caùch tieán haønh khi giaùo vieân höôùng daãn caùch veõ vaø theå hieän ñöôïc toát baøi veõ cuûa mình. Moãi ñeà taøi coù nhieàu chuû ñeà khaùc nhau, coù hieåu ñöôïc noäi dung chuû ñeà, hoïc sinh môùi nhôù laïi, môùi töôûng töôïng ñöôïc nhöõng hình aûnh coù lieân quan ñeán noäi dung baøi veõ. Caàn chuaån bò caùc tranh aûnh coù lieân quan ñeán noäi dung ñeà taøi vaø heä thoáng caâu hoûi coù taùc duïng daãn daét caùc em töø toång theå ñeán chi tieát.  Ví duï: Chuaån bò heä thoáng caâu hoûi khai thaùc noäi dung:  Böùc tranh treân thuoäc theå loaïi gì?  Böùc tranh dieãn taû caùi gì?  Hình aûnh trong tranh ñöôïc veõ nhö theá naøo?  Maøu saéc cuûa böùc tranh nhö theá naøo?  Em haõy neâu nhöõng hình aûnh coù trong böùc tranh?  Em haõy cho bieát nhaân vaät trong tranh ñang laøm gì?  Em haõy keå teân maøu ñöôïc veõ trong tranh?  Maøu saéc naøo ñöôïc veõ nhieàu nhaát (maøu chuû ñaïo)?  Ñaâu laø hình aûnh chính, hình aûnh phuï?  Trong nhöõng böùc tranh naøy, coù nhöõng tranh naøo phuø hôïp vôùi ñeà taøi maø em seõ veõ?... ÔÛ phaàn naøy toâi thöôøng söû duïng phöông phaùp tröïc quan keát hôïp phöông phaùp vaán ñaùp - gôïi môû giuùp hoïc sinh lieân heä thöïc teá, daãn daét khôi gôïi trí töôûng töôïng cuûa hoïc sinh. Hình dung nhôù laïi nhöõng hình aûnh quen thuoäc maø caùc em ñöôïc troâng thaáy, baét gaëp trong cuoäc soáng baèng lôøi noùi sinh ñoäng, haáp daãn loâi cuoán caùc em. Phaûi döïng leân tröôùc hoïc sinh moät khung caûnh baèng lôøi veà hình daùng, maøu saéc, söï hoaït ñoäng…coù trong böùc tranh. Coù nhö vaäy thì hoïc sinh seõ choïn ñöôïc cho mình noäi dung ñeà taøi phuø hôïp vôùi ñeà baøi, laø böôùc quan troïng laøm cho hoïc sinh khoâng bò luùng tuùng vaø khoù khaên tröôùc khi chuaån bò cho giaùo vieân höôùng daãn veõ vaø caùc em thöïc haønh.  Ví duï: “Veõ caûnh saân tröôøng trong giôø ra chôi” Ñaây laø ñeà taøi raát gaàn guõi thöôøng ngaøy ñoái vôùi hoïc sinh, toâi cho caùc em quan saùt tröïc tieáp hoaëc coù theå lieân töôûng ñeán nhöõng hình aûnh cuûa saân tröôøng vaø chæ khai thaùc ôû moät goùc nhoû, khía caïnh nhoû ñuû ñeå noùi leân caûnh ñeïp cuûa saân tröôøng nhö: coät côø, caây coái, maùi tröôøng, phoøng hoïc, vaø ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng vui chôi trong saân tröôøng cuûa caùc baïn hoïc sinh khi ra chôi… Höôùng daãn hoïc sinh khai thaùc ñeà taøi giuùp caùc em hieåu saâu hôn veà ñeà taøi tìm ra caùch theå hieän (caùch veõ) khaùc nhau. Tìm ra ñöôïc yù hay dí doûm cho mình. ÔÛ phaàn naøy toâi thöôøng chuaån bò kó noäi dung cuõng nhö khaâu phaân phoái thôøi gian. Neáu nhö ñi saâu vaøo tìm hieåu noäi dung ñeà taøi quaù hoaëc tìm hieåu khung caûnh quaù lôùn, nhieàu chi tieát, nhieàu hình aûnh thì seõ khoâng ñaûm baûo thôøi gian cho hoïc sinh thöïc haønh treân lôùp. c. Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ tranh ñeà taøi: Caùch veõ tranh theo ñeà taøi ñeàu theo quy trình chung, ñoù laø phaùc thaûo maûng chính, maûng phuï treân maët trang giaáy, sau ñoù döïa vaøo caùc maûng ñeå veõ hình, cuoái cuøng laø veõ maøu, ñoù laø caùch nhìn, caùch laøm vieäc khoa hoïc. Treân thöïc teá lôùp toâi phuï traùch ña soá hoïc sinh boû qua khaâu phaùc maûng chính phuï maø veõ hình ngay, nhaát laø ñoái töôïng hoïc sinh nhoû (lôùp 1, 2) vaø ñoái töôïng hoïc sinh daân toäc. Rieâng toâi thaáy, coù theå chaâm chöôùc cho hoïc sinh lôùp 1, 2 laø cho caùc em veõ ngay hình vì neùt veõ caùc em coøn vuïng veà vaø veõ theo maûng thì laø moät vieäc laøm khoù ñoái vôùi ñoái töôïng hoïc sinh naøy, nhöng ñeán lôùp 3, 4, 5 thì neân cho caùc em laøm quen caùch veõ hình trong maûng ñaõ ñònh. Bôûi vaäy, giaùo vieân chuaån bò vaø giôùi thieäu tranh quy trình tröôùc khi hoïc sinh thöïc haønh veõ khoâng phaûi laø thöøa maø ñaây laø caùch laøm thöôøng xuyeân hình thaønh thoùi quen cho hoïc sinh, hôn nöõa, quy trình veõ tranh mang tính giaùo duïc, laøm vieäc khoa hoïc. Sau khi khai thaùc ñeà taøi ñaõ choïn cho hoïc sinh nhöõng hình töôïng chuû yeáu, toâi thöôøng gôïi yù vaø höôùng daãn caùc em caùch veõ vôùi nhöõng böôùc chuû yeáu sau:  Choïn noäi dung chuû ñeà ñònh veõ vaø veõ phaùc hình maûng (phaàn naøy hoïc sinh ñaõ choïn noäi dung ñeà taøi cho mình trong phaàn tìm choïn noäi dung ñeà taøi maø giaùo vieân ñaõ gôïi yù ôû hoaït ñoäng treân).  Veõ hình chính to tröôùc vaøo khoaûng giöõa cuûa trang giaáy, coù kích thöôùc vöøa phaûi, caân ñoái vôùi khung tranh (tôø giaáy veõ), sau ñoù veõ maûng phuï, nhaân vaät phuï (neáu phuø hôïp trong ñeà taøi cuûa noäi dung baøi hoïc).  Höôùng daãn caùc em chuù yù ñeán caùc hình daùng, theá ñoäng tónh cuûa hình aûnh ngöôøi, hình aûnh caùc con vaät nhö (ñi, ñöùng, chaïy, nhaûy…) hình nhaø, caây (ñöùng, ngảõ, nghieâng…)  Gôïi yù cho hoïc sinh veõ maøu theo yù thích, khoâng nhaát thieát phaûi veõ maøu thöïc, mieãn sao cho phù hợp với nội dung đề tài  Tranh nh veõ coù maøu ñaäm, maøu nhaït vaø maøu töôi saùng hay röïc rôõ theo noäi dung tranh. Chæ nhaéc nhôû caùc em ñöøng veõ maøu quaù loeø loeït, ñöøng veõ maøu toái xæn, ñöøng ñaët caùc maøu rôøi raïc.  Khi theå hieän, neùt veõ cuûa caùc em coøn coù theå vuïng veà, tæ leä ngöôøi hoaëc caùc hình aûnh trong tranh chöa caân ñoái, maøu saéc coøn lem nhem, söï saép xeáp coøn loän xoän, phoái caûnh coøn haïn cheá… ÔÛ ñieåm naøy, toâi chæ ñoäng vieân khích leä caùc em, khoâng neân cheâ traùch laøm cho hoïc sinh maát höùng thuù daãn ñeán caùc em töï ti. Caàn ñeå caùc em töï do theå hieän suy nghó cuûa mình treân cô sôû ñoù giaùo vieân uoán naén daàn.  ÔÛ lôùp 1 vaø 2 yeâu caàu veà saép xeáp boá cuïc ít ñaët ra, chæ yeâu caàu caùc em veõ caùc hình aûnh phuø hôïp vôùi ñeà taøi coù tính chaát lieät keâ söï vaät. Nhö ñaõ noùi ôû phaàn treân, phaàn naøy coù theå chaâm chöôùc cho caùc em.  ÔÛ lôùp 3, 4, 5 daàn daàn yeâu caàu hoïc sinh saép xeáp tranh coù troïng taâm coù maûng chính, maûng phuï, yeâu caàu naøy khoâng quaù lôùn, ñaây laø böôùc hình thaønh thoùi quen, laøm vieäc khoa hoïc cho hoïc sinh.  Khi veõ maøu, toâi thöôøng höôùng daãn hoïc sinh veõ maøu theo quy luaät gaàn ñaäm, xa nhaït ñeå taäp dieãn taû khoâng gian.  Tuyeät ñoái traùnh tình traïng baét caùc em veõ theo yù muoán cuûa giaùo vieân höôùng daãn. Ñeán böôùc naøy toâi treo tranh quy trình cho hoïc sinh naém laïi caùc böôùc veõ tranh, tuyø theo ñoái töôïng hoïc sinh maø giaùo vieân caàn choát laïi cho cuï theå. Tröôùc khi cho hoïc sinh thöïc haønh baøi veõ tranh ñeà taøi, toâi cho hoïc sinh tham khaûo moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh khaùc, hoïc sinh naêm tröôùc ñeå caùc em tìm ra ñaâu laø baøi veõ coù boá cuïc hôïp lí, coù hình aûnh chính, hình aûnh phuï, caùch theå hieän maøu saéc trong tranh…  Löu yù: neân choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau nhö: baøi hoaøn thaønh toát, baøi hoaøn thaønh vaø baøi chöa hoaøn thaønh ñeå hoïc sinh so saùnh. Ñoái vôùi böôùc quan saùt tìm hieåu noäi dung ñeà taøi vaø höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ, neân chuaån bò kiõ ôû nhaø cuõng nhö leân lôùp ñeå caân ñoái thôøi gian phuø hôïp giöõa caùc hoaït ñoäng, daønh thôøi gian nhieàu cho hoïc sinh hoaït ñoäng luyeän taäp thöïc haønh. III. KEÁT LUAÄN 1. Keát quaû Trong naêm hoïc 2012-2013, vôùi hoaït ñoäng toå chöùc chaøo möøng ngaøy 20-11 cuûa tröôøng. Nhaø tröôøng ñaõ toå chöùc phong traøo thi veõ tranh ñoái vôùi taát caû caùc khoái lôùp, hoïc sinh caùc khoái lôùp tham gia nhieät tình vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû cao. Nhöõng baøi veõ ñaït keát quaû cao. Qua quaù trình thöïc hieän trong naêm hoïc 2012 – 2013, hoïc sinh do toâi phuï traùch giaûng daïy, toâi nhaän thaáy ñoái vôùi phaân moân veõ tranh theo ñeà taøi töø lôùp 6 ñeán lôùp 9 so vôùi keát quaû ñaàu naêm vaø hoïc kì I thì keát quaû cuoái naêm coù söï tieán boä roõ. Cuï theå nhö sau: Lôùp Khoái lôùp 6 Khoái lôùp 7 Đ Đ CĐ CĐ Möùc % % % % HKI HKII  Đ: Đạt.  CĐ : Chưa đạt Khoái lôùp 8 Đ CĐ % % Khoái lôùp 9 Đ CĐ % % 2. Baøi hoïc kinh nghieäm Trong quaù trình thöïc hieän, baûn thaân toâi ñaõ ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm nhö sau:  Phaûi uoán naén vaø hình thaønh cho hoïc sinh thoùi quen hoïc taäp ngay töø ñaàu.  Caàn nghieân cöùu vaø chuaån bò kyõ ñoà duøng daïy hoïc cho phuø hôïp vôùi muïc ñích yeâu caàu cuûa baøi daïy.  Caàn chuaån bò tranh veõ cho hoïc sinh quan saùt to, roõ noäi dung, ñeïp, vaø ñuû caùc hình thöùc, theå loaïi tranh ñeå gôïi yù khai thaùc noäi dung baøi daïy, thu huùt söï chuù yù quan saùt cuûa hoïc sinh.  Giaùo vieân caàn chuaån bò toát heä thoáng caâu hoûi ñeå gôïi yù, höôùng daãn hoïc sinh khai thaùc noäi dung ñeà taøi.  Höôùng daãn cho hoïc sinh quan saùt vaø höôùng daãn caùch veõ theo trình töï vaø khoa hoïc. Taäp cho caùc em coù thoùi quen laøm vieäc theo khoa hoïc, phaùt trieån oùc quan saùt, keát hôïp nhanh vaø linh hoaït hôn giöõa ñaàu oùc, maét vaø ñoâi baøn tay.  Caàn quan taâm nhieàu vaø höôùng daãn kiõ hôn caùc ñoái töôïng hoïc sinh yeáu khi thöïc haønh.  Ñoäng vieân khen thöôûng kòp thôøi nhaèm giuùp hoïc sinh phaán chaán tinh thaàn, tích cöïc thi ñua hôn trong hoïc taäp. Noäi dung treân laø moät soá kinh nghieäm cuûa caù nhaân toâi, ñöôïc aùp duïng trong quaù trình giaûng daïy, toâi thaáy hoïc sinh toâi phuï traùch coù söï tieán boä hôn trong quaù trình hoïc taäp moân Myõ thuaät, nhaát laø ñoái vôùi phaân moân veõ tranh theo ñeà taøi. Vì ñaây laø nhöõng kinh nghieäm cuûa caù nhaân toâi neân chaéc chaén laø chöa hoaøn thieän, raát mong söï tham khaûo vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù laõnh ñaïo, anh chò, baïn beø ñoàng nghieäp. Giuùp cho toâi cuõng nhö giaùo vieân phuï traùch moân hoïc naøy coù nhöõng kinh nghieäm quyù baùu hôn trong quaù trình giaûng daïy. Bằng Vân, ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2013. Ngöôøi vieát: Hạ Văn Hồng NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI CUÛA TOÅ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… TOÅ TRÖÔÛNG NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC TRÖÔØNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… TM/ BCH COÂNG ÑOAØN HIEÄU TRÖÔÛNG CHUÛ TÒCH NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI CUÛA PHOØNG GIAÙO DUÏC. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -