Tài liệu Report2

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Công ty sản xuất và thương mại Thiên Thanh 1024 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Mã số thuế : 0301103241-1 GIẤY BÁO CÓ Số : 0002/TG-10 Ngày 29 tháng 10 năm 2012 Người nộp : Địa chỉ : Lý do thu : Số tiền : 0 Bằng chữ : đồng. Kèm theo : làm chứng từ gốc Người nộp Thủ quỹ Kế toán trưởng Người lập Nguyễn Thị A Giám đốc Lê Thị Lý Công ty sản xuất và thương mại Thiên Thanh 1024 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Mã số thuế : 0301103241-1 GIẤY BÁO CÓ Số : 0002/TG-10 Ngày 29 tháng 10 năm 2012 Người nộp : Địa chỉ : Lý do thu : Số tiền : 0 Bằng chữ : đồng. Kèm theo : Người nộp làm chứng từ gốc Thủ quỹ Kế toán trưởng Nguyễn Thị A Người lập Giám đốc Lê Thị Lý
- Xem thêm -