Tài liệu Phương pháp hướng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức môn lịch sử ở trường thcs

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm phßng gi¸o dôc ®µo t¹o huyÖn ¢n Thi Tr−êng THCS ph¹m huy th«ng ------ÖÖÖ----- ¬ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm mét vµi h−íng dÉn häc sinh lËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc lÞch sö 9 **************** Ng−êi thùc hiÖn: C¸p Xu©n Hû Tæ: Khoa häc x∙ héi §¬n vÞ: Tr−êng THCS Ph¹m Huy Th«ng N¨m Häc: 2009 - 2010 ¢n Thi, th¸ng 3 n¨m 2010 1 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Môc lôc Néi dung Trang PhÇn thø nhÊt 1 I. XuÊt ph¸t ®iÓm cña ®Ò tµi 1 II. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu PhÇn thø hai Néi dung chÝnh 1. LËp b¶ng hÖ thèng hãa kiÕn thøc lich sö theo thêi gian 2 2. LËp b¶ng hÖ thèng hãa kiÕn thøc lich sö theo chñ ®Ò. 2 a. Víi lo¹i bµi thÓ hiÖn râ néi dung vµ yªu cÇu cho s½n. 3 b. Lo¹i bµi hÖ thèng hãa kiÕn thøc theo chñ ®Ò. 4 c. LËp b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn c¬ b¶n trong mét giai ®o¹n lÞch sö. 6 PhÇn thø ba 15 KÕt qu¶ kiÓm chøng PhÇn thø t− 15 KÕt luËn 2 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi. 1. C¬ së lý luËn. Gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ lµ nhiÖm vô mµ tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu coi träng lµ chiÕn l−îc cña d©n téc. vÝ thÕ trong §¹i héi IX §¶ng ta trong nghÞ quyÕt " gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu", t−¬ng lai cña mét d©n t«c, mét quèc gia ph¶i nh×n vµo nÒn gi¸o dôc cña quèc gia ®ã. Nãi vÒ tÇm quan träng cña gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ nh©n ngµy khai tr−êng ®µu tiªn cña n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa, Hå ChÝ Minh nãi: "Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t−¬i ®Ñp hay kh«ng, d©n téc ViÖt Nam cã b−íc tíi ®µi vinh quang s¸nh vai c¸c c−êng quèc n¨m ch©u hay kh«ng, chÝnh lµ nhê mét phÇn c«ng lín häc tËp cña c¸c em". Tr−íc khi ng−êi ra ®i trong di chóc Chñ tÞch hå ChÝ Minh cã dÆn:" Ph¶i gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ ®Ó cho hä trë thµnh ng−êi võa hång võa chuyªn " Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn nh−i vò b·o, nÒn kinh kÕ tri thøc cã tÝnh toµn cÇu th× nhiÖm vô cña ngµnh gi¸o duc v« cïng to lín. Gi¸o dôc kh«ng chØ truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh mµ cßn ph¶i gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc khoa häc vµo cuéc sèng võa mang tÝnh gi¸o dôc võa mang tÝnh gi¸o d−ìng 2. C¬ së thùc tiÔn LËp b¶ng hÖ thèng hãa lÞch sö lµ mét ph−¬ng ph¸p s− ph¹m, cã t¸c dông ghi nhí, lùa chän nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n theo chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Qua ®ã, gióp häc sinh kh«i phôc bøc tranh chung vÒ mét sù kiÖn mét thêi k× lÞch sö, mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña cña mét nh©n vËt hay diÔn biÕn cña mét phong trµo. Tõ ®ã häc sinh cã sù nh×n nhËn kh¸i qu¸t h¬n trong toµn bé qu¸ tr×nh cña lÞch sö. Trªn thùc tÕ nhiÒu häc sinh ®Ò rÊt ng¹i häc bé m«n lÞch sö, v× c¸c em ®Òu cho r»ng bé m«n nµy qu¸ nhiÒu ngµy th¸ng, sù kiÖn cÇn ph¶i nhí vµ nhiÒu sù kiÖn ngµy th¸ng xa rÊt khãn nhí. Bªn c¹nh ®ã c¸c cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh mét, vµi kiÕn thøc c¬ b¶n cña mét giai ®o¹n lÞch sö Nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong c¸c ®Ò thi th−êng c©u hái lËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc lÞch sö, sù kiÖn lÞch sö .... S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn vµ c¸c lo¹i tµi liÖu kh¸c míi chØ dõng l¹i ë viÖ ®Þnh h−íng tr×nh bµy néi dung, ch−a h−íng dÉn häc hinh kÜ n¨ng kiÕn thøc c¬ b¶n, hÖn thèng hãa kiÕn thøc lÞch sö. Trªn c¬ së ®ã, t«i m¹nh d¹n ®i vµo t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ h−íng dÉn häc sinh n¾m b¾t lËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc lÞch sö 9 II. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu - Giíi thiÖu - VÝ dô minh häa vÊn ®Ò. - HÖ thèng hãa sè liÖu kiÓm chøng PhÇn thø hai 3 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Néi dung chÝnh 1. LËp b¶ng hÖ thèng hãa kiÕn thøc lich sö theo thêi gian ThÓ lo¹i nµy, ®èi víi mçi häc sinh luyÖn thi häc sinh giái cÇn ph¶i lµm tèt viÖc nµy. §Ó lµm tèt ®−îc, häc sinh cÇn ph¶i h×nh thµnh mét quyÓn sæ d−íi h×nh thøc lµ mét cuèn sæ tay. Trong ®è chia lµm ba cét: cét 1 lµ sè thø tù; cét 2 ghi niªn ®¹i; cét 3 ghi sù kiÖn. B¶ng hÖ thèng nµy mçi häc sinh sÏ hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh «n luyÖn ( cø mçi häc thªm mét sù kiÖn nµo ®ã th× häc sinh sÏ ghi vµo ®ã ). Qua b¶ng thèng kª sù kiÖn theo thêi gian nµy gióp c¸c em häc sinh cã mét c¸ch nh×n kh¸i qu¸t vµ hÖ thèng vµ còng gióp häc sinh häc vµ ghi nhí c¸c sù kiÖn lÞch sö mét c¸ch cã hÖ thèng vµ dÔ dµng h¬n. VÝ dô: B¶ng hÖ thèng hãa c¸c sù kiÖn trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tõ n¨m 1946 ®Õn 1954. STT Thêi gian 1 18/12/1946 2 3 4 5 Tªn c¸c sù kiÖn Mooc- li- e göi b¶n tèi hËu th− buéc chÝch phñ ta ph¶i gi¶i t¸n c¸c l−îc l−îng tù vÖ chiÕn ®Êu, giao vïng kiÓn so¸t thñ ®« cho chóng Tõ ngµy 18/12 - Ban Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng häp t¹i lµng V¹n 19/12/ 1946 Phóc, thÞ x· Hµ §«ng ®· quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng toµn quèc kh¸ng chiÕn. 19/12/ 1946 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt Trung −¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn 17/2/1947 Trung ®oµn Thñ ®« ®−îc lÖnh rót vÒ c¨n cø - Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ kÕt thóc. ............ ........................ 2. LËp b¶ng hÖ thèng hãa kiÕn thøc lich sö theo chñ ®Ò. ë d¹ng nµy, häc sinh cÇn hiÓu râ vÒ c¸c vÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra ®Ó lùa chän nh÷ng kiÕn thøc sao cho phï hîp. Khi lËp b¶ng thèng kÒ cÇn ph¶i chi thµnh c¸c cét, mçi cét lµ mét néi dung, c¸c cét hîp thµnh mét hÖ thèng, gi¶i quyÕt chñ ®Ò ®−îc ®Æt ra. a.Víi lo¹i bµi thÓ hiÖn râ néi dung vµ yªu cÇu cho s½n. §èi víi lo¹i bµi nµy, häc sinh cÇn tr×nh bµy mét c¸ch tr×nh tù c¸c néi dung yªu cÇu ®Ò bµi ®Æt ra. VÝ dô 1. LËp b¶ng thèng kª c¸c néi dung sau: ChiÕn l−îc c¸ch m¹ng; chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l−îc c¸ch m¹ng; chñ tr−¬ng, s¸ch l−îc; h×nh thøc vµ ph−¬ng ph¸p ®Êu tranh; h×nh thøc mÆt trËn thèng nhÊt. Giai ®o¹n 1930 - 1931 1936 - 1939 1939 - 1945 Néi dung ChiÕn l−îc c¸ch D©n téc, d©n chñ D©n téc, d©n chñ D©n téc, d©n chñ m¹ng ChØ ®¹o thùc VÊn ®Ò d©n téc VÊn ®Ò d©n chñ VÊn ®Ò d©n téc 4 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm hiÖn chiÕn l−îc ®−îc ®Æt ngang c¸ch m¹ng hµng víi vÊn ®Ò d©n chñ Chñ tr−¬ng, s¸ch - X¸c ®Þnh kÎ l−îc thï: Lµ ®Õ quèc vµ phong kiÕn. - NhiÖm vô c¸ch m¹ng: Lµ chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®Ó d©n téc ®−îc ®éc lËp vµ ng−êi cµy cã ruéng ®−îc ®Æt trªn vÊn ®−îc ®Æt trªn víi ®Ò d©n téc vÊn ®Ò d©n chñ - X¸c ®Þnh kÎ thï: Lµ bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p cïng bÌ lò tay sai - NhiÖm vô c¸ch m¹ng: Lµ chñ nghÜa ph¸t xÝt, chèng chiÕn tranh, b¶o vÖ hßa b×nh, ®ßi tù do c¬m ¸o vµ hßa b×nh H×nh thøc vµ ChÝnh trÞ - vò Hîp ph¸p - nöa ph−¬ng ph¸p ®Êu trang hîp ph¸p tranh C«ng khai - nöa c«ng khai. H×nh thøc mÆt Héi ph¶n ®Õ ®ång - MÆt trËn nh©n trËn thèng nhÊt minh §«ng d©n ph¶n ®Õ D−¬ng §«ng D−¬ng. - MÆt trËn d©n chñ §«ng D−¬ng. - X¸c ®Þnh kÎ thï: Lµ ®Õ quèc vµ phong kiÕn ( VÊn ®Ò d©n téc nguy väng h¬n lóc nµo b»ng) - NhiÖm vô c¸ch m¹ng: Lµ chèng ®Õ quèc tiÕn tíi d©n téc ®éc lËp - ChÝnh trÞ kÕt hîp víi vò trang. - Khëi nghÜa tõng phÇn tiÕn tíi tæng khëi nghÜa - MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng 1939. - MÆt trËn d©n téc chèng ph¸t NhËt 1940. - MÆt trËn ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh ( MÆt trËn ViÖt Minh )1941 b. Lo¹i bµi hÖ thèng hãa kiÕn thøc theo chñ ®Ò. ë d¹ng nµy, häc sinh cÇn hiÓu râ vÒ c¸c vÊn ®Ò yªu cÇu ®Æt ra, ®Ó tõ ®ã lùa chän nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc phï hîp. LËp b¶ng hÖ thèng hãa kiÕn thøc cÇn ph¶i chia ra thµnh c¸c cét, néi dung mçi cét lµ mét ®Ò môc, c¸c cét hîp thµnh mét hÖ thèng, gi¶i quyÕt chñ ®Ò ®−îc ®Æt ra. VÝ dô. LËp b¶ng c¸c niªn ®¹i vµ sù kiÖn vÒ th¾ng lîi cã ý nghÜa chiÕn l−îc cña qu©n vµ d©n ta trªn c¸c mÆt trËn qu©n sù, chÝnh trÞ, ngo¹i giao trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tõ th¸ng 12/1946 ®Õn th¸ng 7/1954. C¸c lÜnh Sè Thêi gian Sù kiÖn 5 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vùc thø tù 1 Qu©n sù 2 3 4 1 2 ChÝnh trÞ 3 4 5 6 Ngo¹i giao 1 2 diÔn ra sù kiÖn 19/12/1946 ®Õn 17/2/1947 7/10 ®Õn 19/12/1947 16/10 ®Õn 22/10/1950 13/3 ®Õn 7/5 /1954 N¨m 1948 Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ ( §Æc biÖt lµ t¹i Thñ ®« Hµ Néi) ChiÕn th¾ng viÖt B¾c thu- ®«ng 1947 ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng 1950 ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ T¹i Nam Bé, lÇn ®Çu tiªn ta tiÕn hµnh bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n cÊp x· ®Õn cÊp tØnh. Th¸ng 6/ MÆt trËn viÖt Minh vµ Héi liªn viÖt quyÕt 1949 ®Þnh tiÕn tíi thèng nhÊt hai tæ chøc tõ c¬ së ®Õn trung −¬ng. 2/1951 §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng. 3/3/1951 MÆt trËn ViÖt Minh vµ héi Liªn ViÖt häp §¹i héi ®¹i biÓu, quyÕt ddingj thèng nhÊt hai tæ chøc thµnh mét mÆt trËn duy nhÊt MÆt trËn Liªn ViÖt 11/3/1951 MÆt trËn Liªn ViÖt, MÆt trËn KH¬-me vµ MÆt trËn Lµo ®¹i diÖn cho nh©n d©n ba n−íc häp Héi nghÞ ®¹i biÓu, thµnh lËp " Liªn minh nh©n d©n ViÖt - Miªn - Lµo" trªn c¬ së tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ t«n träng chñ quyÒn cña nhau. 1/5/1952 §¹i héi Anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc lÇn thø nhÊt t¹i C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c Th¸ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ 1/1950 ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa tuyªn bè s½n sµng ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi bÊt cø n−íc nµo t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. Sau lêi tuyªn bè ®ã, chÝnh phñ nhiÒu n−íc chÝnh thøc c«ng nhËn vµ ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi ta : ®Çu tiªn cã Trung Quèc, tiÕp ®ã lµ Liªn X«, råi c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n kh¸c 21/7/1954 HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ ®−îc kÝ kÕt c. LËp b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn c¬ b¶n trong mét giai ®o¹n lÞch sö. * LËp b¶ng thèng kª sau ®ã chän sù kiÖn c¬ b¶n. VÝ dô 1 LËp b¶ng c¸c niªn ®¹i vµ sù kiÖn vÒ th¾ng lîi cã ý nghÜa chiÕn l−îc cña 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm C¸p Xu©n Hû qu©n vµ d©n ta trªn c¸c mÆt trËn qu©n sù, chÝnh trÞ, ngo¹i giao trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tõ th¸ng 12/1946 ®Õn th¸ng 7/1954. Tõ ®ã h·y chän hai sù kiÖn c¬ b¶n, hai sù kiÖn ®ã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn giai ®o¹n ®ã vµ nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo ? V× sao l¹i chän? + Tr−íc tiªn häc sinh cÇn ph¶i lËp b¶ng nh÷ng sù kiÖn chÝnh trong giai ®o¹n cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tõ 1946 ®Õn 1954 ( Khi lËp b¶ng c¸c sù kiÖn häc sinh cã thÓ chia thµnh c¸c lÜnh vùc cô thÓ) C¸c lÜnh Sè vùc thø tù 1 Qu©n sù 2 3 4 1 2 ChÝnh trÞ 3 4 5 6 Ngo¹i giao 1 Thêi gian diÔn ra sù kiÖn 19/12/1946 ®Õn 17/2/1947 7/10 ®Õn 19/12/1947 16/10 ®Õn 22/10/1950 13/3 ®Õn 7/5 /1954 N¨m 1948 Sù kiÖn Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ ( §Æc biÖt lµ t¹i Thñ ®« Hµ Néi) ChiÕn th¾ng viÖt B¾c thu- ®«ng 1947 ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng 1950 ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ T¹i Nam Bé, lÇn ®Çu tiªn ta tiÕn hµnh bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n cÊp x· ®Õn cÊp tØnh. Th¸ng 6/ MÆt trËn viÖt Minh vµ Héi liªn viÖt quyÕt 1949 ®Þnh tiÕn tíi thèng nhÊt hai tæ chøc tõ c¬ së ®Õn trung −¬ng. 2/1951 §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng. 3/3/1951 MÆt trËn ViÖt Minh vµ héi Liªn ViÖt häp §¹i héi ®¹i biÓu, quyÕt ddingj thèng nhÊt hai tæ chøc thµnh mét mÆt trËn duy nhÊt MÆt trËn Liªn ViÖt 11/3/1951 MÆt trËn Liªn ViÖt, MÆt trËn KH¬-me vµ MÆt trËn Lµo ®¹i diÖn cho nh©n d©n ba n−íc häp Héi nghÞ ®¹i biÓu, thµnh lËp " Liªn minh nh©n d©n ViÖt - Miªn - Lµo" trªn c¬ së tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ t«n träng chñ quyÒn cña nhau. 1/5/1952 §¹i héi Anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc lÇn thø nhÊt t¹i C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c Th¸ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ 1/1950 ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa tuyªn bè s½n sµng ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi bÊt cø n−íc nµo t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. Sau lêi tuyªn bè ®ã, chÝnh phñ nhiÒu n−íc chÝnh thøc c«ng nhËn vµ ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi ta : ®Çu tiªn cã Trung Quèc, tiÕp ®ã lµ 7 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Liªn X«, råi c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n kh¸c HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ ®−îc kÝ kÕt 21/7/1954 2 + Sau khi liÖt kª sù kiÖn xong häc sinh cÇn x¸c ®Þnh hai sù kiÖn c¬ b¶n. Tuy nhiªn lóc nµy häc sinh cÇn chó ý ®Õn nh÷ng mÖnh ®Ò ®Ò ®· cho (hai sù kiÖn ®ã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn giai ®o¹n ®ã vµ nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo). Lóc nµy häc sinh cÇn ph¶i biÕt giai ®o¹n nµy lµ giai ®o¹n nµo? ( Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p 1946 - 1954 ) vµ giai ®o¹n tiÕp theo. Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c sù kiÖn häc sinh thÊy cã hai sù kiÖn ®¶m b¶o c¸c mÖnh ®Ò mµ ®Ò ®· ra. §ã lµ hai sù kiÖn sau: 1. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ( Víi chiÕn th¾ng nµy kÕ ho¹ch Na va cña Ph¸p vµ MÜ ®∙ bÞ ph¸ s¶n hoµn toµn, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kÝ kÕt HiÖp ®Þnh Gi¬- ne- v¬) 2. HiÖp ®Þnh Gi¬- ne- v¬ ®−îc kÝ kÕt ( Víi sù kiÖn nµy Ph¸p ®∙ ph¶i thõa nhËn sù thÊt b¹i cña chóng trong cuéc chiÕn tranh x©m l−îc §«ng D−¬ng- cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc ®∙ hoµn toµn th¾ng lîi. Víi th¾ng lîi nµy miÒn B¾c n−íc ta ®−îc gi¶i phãng, täa ®iÒu kiÖn ®−a miÒn B¾c n−íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x∙ héi ) §Ó gi¶i thÝch cô thÓ häc sinh cÇn lÊy phÇn kiÕn thøc ý nghÜa cña hai sù kiÖn ®ã ®Ó gi¶i thÝch. VÝ dô 2 LËp b¶ng c¸c niªn ®¹i vµ sù kiÖn vÒ th¾ng lîi cã ý nghÜa chiÕn l−îc cña nh©n d©n ta trong giai ®o¹n tõ 1930 ®Õn 1945. Tõ ®ã h·y chän mét sù kiÖn c¬ b¶n, hai sù kiÖn ®ã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn giai ®o¹n ®ã vµ nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo ? V× sao l¹i chän? Còng gièng víi vÝ dô mét häc sinh cÇn ph¶i lËp b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sö cã ý nghÜa chiÕn l−îc trong giai ®ä 1930 - 1945, tuy nhiªn b¶ng thèng kª nµy ®¬n gi¶n h¬n ( nh− mÉu d−íi ®©y) STT Thêi gian 1 3/2/1930 2 12/9/1930 3 10/1930 4 3/1935 5 1/5/1938 6 22/9/1940 7 8 9 27/9/1940 23/11/1940 13/1/1941 Sù kiÖn Thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam Cuéc biÓu t×nh cña nh©n d©n huyÖn H−¬ng NguyªnThµnh lËp X« viÕt NghÖ - TÜnh Héi nghÞ Trung −¬ng §¶ng lÇn thø nhÊt t¹i H−¬ng C¶ng - Trung Quèc §¹i héi §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng lÇn thø nhÊt t¹i Ma Cao - Trung Quèc Nh©n dÞp ngµy Quèc tÕ lao ®éng, t¹i khu §Êu x¶o ( Hµ Néi ) ®· diÔn ra cuéc mÝt tinh khæng lå cña 2,5 triÖu ng−êi. Ph¸t xÝt NHËt x©m l−îc L¹ng S¬n (ViÖt Nam) më ®Çu cho qu¸ tr×nh x©m l−îc §«ng D−¬ng cña ph¸t xÝt NhËt. Cuéc khëi nghÜa B¾c S¬n Cuéc khëi nghÜa Nam K× Cuéc binh biÕn §« L−¬ng 8 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 10 28/1/1941 11 Tõ 10 ®Õn 19/5/1941 12 19/5/1941 13 22/12/1944 14 15 17 18 19 20 9/3/1945 Tõ ngµy 14 ®Õn 15/8/1945 Tõ ngµy 16 ®Õn 17/8/1945 19/8/1945 23/8/1945 25/8/1945 28/8/1945 21 30/8/1945 22 2/9/1945 16 L·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ n−íc, trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng n−íc ta. Héi nghÞ lÇn thø t¸m Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng häp t¹i P¸c Bã ( Cao B»ng ) MÆt trËn ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh ( MÆt trËn ViÖt Minh ) ®−îc thµnh lËp §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®−îc thµnh lËp NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng céng s¶n §«ng D−¬ng ë T©n Trµo ( Tuyªn Quang ) §¹i héi quèc d©n ®−îc triÖu tËp ë T©n Trµo Giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi Giµnh chÝnh quyÒn ë HuÕ Giµnh chÝnh quyÒn ë Sµi Gßn Giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ n−íc - C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng Vua B¶o §¹i trao Ên vµ KiÕm cho ®¹i diÖn chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng - ChÕ ®é qu©n chñ ®· bÞ sôp ®æ hoµn toµn ë ViÖt Nam Chñ tÞch hå ChÝ Minh thay mÆt chÝnh phñ l©m thêi ®äc b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp Sau khi ®· liÖt kª c¸c sù kiÖn c¬ b¶n xong häc sinh cÇn t×m mét kiÖn ( theo nh− yÕu cÇu cña ®Ò bµi ). Nh×n vµo b¶ng sù kiÖn häc sinh cã thÓ nhËn thÊy cã mét sè sù kiÖn rÊt c¬ b¶n: nh− Thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; MÆt trËn ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh ( MÆt trËn ViÖt Minh ) ®−îc thµnh lËp; Chñ tÞch hå ChÝ Minh thay mÆt chÝnh phñ l©m thêi ®äc b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp;... Theo nh− yªu cÇu cña ®Ò th× häc sinh chØ ®−îc chän mét sù kiÖn, vËy th× lµ sù kiÖn nµo? Sau khi ph©n tÝch häc sinh nhËn thÊy sù kiÖn Thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ sù kiÖn ®¶m b¶o ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña ®Ò ra. Cßn c¸c sù kiÖn kh¸c chØ ®¶m b¶o yªu cÇu lµ cã sù ¶nh h−ëng ®Õn giai ®o¹n tiÕp theo, kh«ng ®¶m b¶o ®−îc yªu cÇu lµ ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn giai ®o¹n ®ã (§¶ng ®∙ l∙nh ®¹o Cuéc vËn ®«ng c¸ch m¹ng tõ 1930 ®Õn 1945. Sau khi hoµn thµnh cuéc c¸ch m¹ng 1930 - 1945 §¶ng vÉn tiÕp tôc sø mÖnh - l∙nh ®¹o c¸ch m¹ng n−íc ta qua nhiÒu giai ®o¹n c¸ch m¹ng kh¸c nhau). §Ó gi¶i thÝch, lÊy kiÕn thøc phÇn ý nghÜa cña sù kiÖn ®ã ®Ó gi¶i thÝch. * LËp b¶ng thèng kÕ c¸c sù kiÖn c¬ b¶n trong mét giai ®o¹n lÞch sö. §èi víi lo¹i bµi nµy häc sinh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng sù kiÖn c¬ b¶n .VËy th× muèn x¸c ®Þnh ®−îc sù kiÖn c¬ b¶n trong mét giai ®o¹n, häc sinh cÇn cã ph−¬ng ph¸p g× ? §Ó x¸c ®Þnh ®−îc häc sinh cÇn ph¶i nhí l¹i hoÆc nh¸p nhanh c¸c sù kiÖn trong giai ®o¹n ®ã, sau ®ã h·y chän c¸c sù kiÖn cã sù t¸c ®éng lín mang tÝnh chÊt b−íc ngoÆt trong giai ®o¹n ®ã. 9 C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm VÝ dô. LËp b¶ng nh÷ng chiÕn dÞch lín trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p 1946 - 1954 Víi bµi nµy häc sinh cÇn nhí l¹i hoÆc nh¸p nhanh c¸c chiÕn dÞch trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p 1946 - 1954 + Nh¸p nhanh c¸c chiÕn dÞch ®· ®−îc häc. 1.Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ ( §Æc biÖt lµ t¹i Thñ ®« Hµ Néi) 2. ChiÕn th¾ng viÖt B¾c thu- ®«ng 1947. 3. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng 1950. 4. C¸c chiÕn dÞch tiÕn c«ng ®Þch ë Trung du vµ §ång b»ng vµo cuèi n¨m 1950 -1951. 5. ChiÕn dÞch Hßa B×nh tõ cuèi 1951 ®Õn ®Çu 1952 . 6. ChiÕn dÞch T©y B¾c cuèi n¨m 1952. 7. C¸c chiÕn dÞch trong §«ng - Xu©n 1953 - 1954 8. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954. + Lùa chän c¸c chiÕn dÞch lín trong 1 giai ®o¹n Trªn c¬ së c¸c chiÕn dÞch ®· ®−îc liÖt kª häc sinh x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chiÕn dÞch lín lµ: ChiÕn th¾ng viÖt B¾c thu- ®«ng 1947; ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng 1950; ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954. Ba chiÕn dÞch nµy ®· t¹o b−íc ngoÆt lín trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l−îc. Sau khi x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chiÕn dÞch lín, häc sinh x¸c ®Þnh kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó chia cét cho phï hîp. (Phô lôc b¶n ngang kÌm theo) PhÇn thø ba KÕt qu¶ kiÓm chøng Sau mÊy n¨m võa qua, t«i ¸p dông vµo viÖc d¹y ®¹i trµ vµ «n luyÖn häc sinh giái, t«i thèng kª mét sè sè liÖu ®Ó kiÓm chøng Néi dung thèng kª Tõ n¨m 2005 - 2008 Bµi kh¶o s¸t ®Þnh k× Giái: 75 % Kh¸: 25% KÕt qu¶ thi häc sinh §¹t 19/20 HS giái cÊp tr−êng dù thi KÕt qu¶ thi häc sinh §¹t 10/10 HS giái cÊp huyÖn dù thi KÕt qu¶ thi häc sinh §¹t tõ 7 ®Õn 8 giái cÊp tØnh em /10 em dù thi Cã c¶ gi¶i nhÊt c¸ nh©n vµ ®ång ®éi 10 N¨m häc 2008 - 2009 Giái: 80% Kh¸: 20 % §¹t 20/20 HS dù thi §¹t 10/10 HS dù thi §¹t 10/10 HS dù thi §¹t gi¶i nhÊt c¸ nh©n vµ nhÊt ®ång ®éi N¨m häc 2009 - 2010 Giái: 78 % Kh¸: 23 % §¹t 20/20 HS dù thi §¹t 10/10 HS dù thi §¹t 10/10 HS dù thi §¹t gi¶i nh× c¸ nh©n vµ nh× ®ång ®éi C¸p Xu©n Hû S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn thø t− KÕt luËn T«i cã mét vµi kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt nh− sau 1. KÕt luËn. Víi sù ®Þnh h−íng nµy sÏ ph¸t huy ®−îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®«ng, s¸ng t¹o cña chñ thÓ häc sinh trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ lÜnh héi kiÕn thøc, ®Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh kh¸, giái. Nhê vËy mµ n¨ng cao ®−îc chÊt l−îng cña viÖc d¹y vµ häc. Häc sinh còng khong cßn l¹ víi nh÷ng d¹ng bµi cã tÝnh chÊt kh¸i qu¸t cao. §èi víi nh÷ng häc sinh trung b×nh trë xuèng, tÝnh kh¸i qu¸t cßn kÐm sÏ lóng tóng ë nhiÒu kh©u, ®Æc biÖt lµ viÖc x¸c lËp ®Ó t×m ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña tõng giai ®o¹n. Trong qu¸ tr×nh so¹n gi¶ng, ®ßi hái giãa viªn ph¶i cã tÝnh chÊt kh¸i qu¸t cao, ®−a ra ®−îc nh÷ng vÝ dô cô thÓ. Do vËy, sÏ mÊt nhiÒu thêi gian nghiªn cøu vµ so¹n gi¶ng. 2. Mét vµi ®Ò xuÊt. CÇn cung cÊp thªm trang thiÕt bÞ d¹y häc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng tµi liÖu cã nhiÒu c©u hái cã tÝnh chÊt kh¸i qu¸t trong viÖc t×m hiÓu vµ nhËn biÕt sù kiÖn lÞch sö. Tæ chøc nh÷ng buæi héi th¶o chuyªn m«n hÑp cã quy m« cÊp huyÖn. Tõ ®ã c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn cã cïng chuyªn m«n cïng nhau bµn b¹c, bæ sung nh÷ng kinh nghiÖm thiÕt thùc vµ thùc hiÖn cã tÝnh chÊt hÖ thèng. Trªn ®©y lµ vµi ý kiÕn vµ thÓ hiÖn cña t«i vÒ viÖc h−íng dÉn häc sinh n¾m b¾t lËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc lÞch sö 9. §©y lµ ý kiÕn vÉn cßn mang tÝnh chÊt c¸ nh©n. Do vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng h¹n chÕ, t«i rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®èng gãp quý b¸u c¶u c¸c ®ång nghiÖp xa gÇn ./. ¢n Thi, ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2010 Ng−êi thùc hiÖn C¸p Xu©n Hû 11
- Xem thêm -